1 Informacje o projekcie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Informacje o projekcie"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH w ramach projektu Wsparcie funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej- budowanie dobra wspólnego realizowanego przez Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju 1 Informacje o projekcie 1. Projekt pt.: Wsparcie funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej- budowanie dobra wspólnego nr WND-POKL /10-00 realizowany jest przez Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej. 2. Biuro projektu znajduje się budynku, w którym jest siedziba Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, tj. Al. Tysiąclecia Paostwa Polskiego 39A, Białystok czynne w dni robocze w godzinach Projekt obejmuje swym zasięgiem miasto Białystok i powiat białostocki. 4. Okres realizacji projektu roku. 5. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Paostwa. 2 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady zgłaszania się na szkolenia oraz uczestnictwa w szkoleniach w projekcie nr WND-POKL /10-00 pt.: Wsparcie funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej- budowanie dobra wspólnego, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Paostwa. 2. Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, zwane dalej Organizatorem, będzie dążyd do zakwalifikowania do udziału w szkoleniach 40 osób fizycznych zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze ekonomii społecznej, zamieszkujących na obszarze miasta Białystok i powiatu białostockiego. 3. Do sektora ekonomi społecznej zaliczmy następujące podmioty: banki spółdzielcze, ubezpieczenia wzajemne, spółdzielnie, fundusze poręczeniowe, przedsiębiorstwa społecznie socjalne, agencje rozwoju regionalnego, stowarzyszenia i fundacje. 4. Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju zakłada, że w szkoleniach przygotowujących do rozpoczęcia działalności w sektorze ekonomii społecznej weźmie udział 40 osób, w tym 30 kobiet i 10 mężczyzn.

2 3 Warunki uczestnictwa 1. Uczestnik szkoleo musi spełnid łącznie następujące warunki formalne: a) mied ukooczone 18 lat b) zamieszkiwad na terenie miasta Białegostoku lub powiatu białostockiego 2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest: a) spełnienie kryteriów określonych w 3 pkt. 1 b) dostarczenie we wskazanym terminie do biura projektu prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego. 3. Formularz zgłoszeniowy można dostarczyd do biura projektu pocztą mailową, pocztą tradycyjną lub osobiście 4. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju oraz w biurze projektu. 5. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia na właściwym formularzu zgłoszeniowym, opatrzone datą oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika. Wyjątkiem są zgłoszenia przesyłane droga elektroniczną, gdzie formularz zostaje bez podpisu, który uczestnik uzupełnia we wskazanym terminie w przypadku zakwalifikowania się do udziału w projekcie. 6. Kompletne i poprawne zgłoszenia będą wprowadzane na listę uczestników projektu zgodnie z kryteriami grupy docelowej. 7. Za moment zgłoszenia przyjmuje się chwilę, w której do biura projektu wpłynie poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy, natomiast szczegółową kolejnośd zgłoszeo określa: a) data wpływu zgłoszenia do biura projektu b) data i godzina na serwerze obsługującym pocztę elektroniczną 4 Zasady rekrutacji 1. Proces rekrutacji będzie odbywał się etapami przed planowanym rozpoczęciem szkoleo. 2. Harmonogram rekrutacji na szkolenia: roku 3. Organizację rekrutacji oraz rekrutacje uczestników szkoleo będzie prowadził ekspert ds. promocji i rekrutacji pod nadzorem kierownika biura projektu. 4. Termin rekrutacji będzie dostępny na stronie internetowej Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju 5. Sposobami informowania o działaniach w projekcie będą: a) Plakaty i ulotki b) Informacje na stronie internetowej Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju c) Informacje na stronie internetowej w zakładce Fundusze Europejskie

3 d) Mailing do organizacji pozarządowych z obszaru miasta Białystok i powiatu białostockiego 6. W przypadku nie zebrania się grupy docelowej określonej w 3 pkt. 1 przewiduje się możliwośd przedłużenia rekrutacji do momentu zebrania się wymaganej liczby uczestników. 7. Zgłoszenia na listę podstawową będą przyjmowane do momentu uzyskania wymaganej liczby uczestników szkoleo. Zgłoszenia, które wpłyną po uzyskaniu określonej liczby uczestników szkoleo, będą rejestrowane na liście rezerwowej. 8. Zgłoszenia, które wpłyną do biura projektu po terminie określonym przez organizatora zostaną złożone w dokumentach projektu bez rozpatrzenia. 9. Procedura rekrutacji składa się z następujących etapów: a) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie poczta elektroniczną, tradycyjną lub dostarczenie osobiście do biura projektu. b) Weryfikacja poprawności złożonych dokumentów c) Wybór uczestników szkoleo zgodnie z kryteriami grupy docelowej oraz terminem wpłynięcia zgłoszenia do biura projektu. d) Sporządzenie listy uczestników szkoleo w ramach projektu oraz listy rezerwowej. e) Przekazanie droga pocztową, pocztą elektroniczna lub telefonicznie informacji wszystkim osobom, które zakwalifikowały się do uczestnictwa w szkoleniach. f) Przydział uczestników do odpowiednich grup szkoleniowych. 10. Przystąpienie osoby do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych procedur. 5 Warunki uczestnictwa w szkoleniach 1. O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w szkoleniach będzie decydowało: a) Złożenie w biurze projektu wypełnionego formularza zgłoszeniowego w okresie roku. b) Spełnienie łącznie kryteriów określonych w 2 pkt. 2 i 3 pkt.1 c) Wybór uczestników szkoleo zgodnie z kryteriami grupy docelowej określonych w 2 pkt. 2 i 3 pkt.1 oraz terminem wpłynięcia zgłoszenia do biura projektu. 2. Rekrutacja ma na celu wyłonienie 40 uczestników projektu, którzy wezmą udział w projektach. 3. W przypadku nie spełnienia wymagao rekrutacji w trakcie jej trwania, kandydat zostanie poproszony o uzupełnienie braków formalnych. W przypadku nie złożenia uzupełnieo formalnych, kandydat zostanie skreślony z listy uczestników szkolenia. Na miejsce skreślonego uczestnika wchodzi pierwsza osoba z listy rezerwowej. 4. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do uczestnictwa szkolenia będą

4 informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej lub telefonicznie. 5. W przypadku, gdy Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju zostanie zobowiązane do zwrotu kosztów udziału uczestnika w szkoleniu, będącego następstwem skreślenia uczestnika z listy uczestników szkoleo lub rezygnacji uczestnika projektu z udziału w szkoleniach, uczestnik projektu zwróci otrzymane materiały szkoleniowe oraz wpłaci na rachunek bankowy Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju kwotę stanowiącą równowartośd kosztów przypadających na jednego uczestnika w wysokości 2443,25 zł (słownie: dwa tysiące czterysta czterdzieści trzy zł, 25/100). 6 Prawa uczestników szkoleo 1. Każdy uczestnik szkolenia ma prawo do: a) Udziału w szkoleniu, do którego uczestnik się zakwalifikował (udziału w co najmniej 80% godzin zajęd. b) Otrzymania materiałów szkoleniowych 2. Nieobecnośd na większej liczbie zajęd tj. więcej niż 20% godzin zajęd spowodowana przypadkiem losowym, chorobą lub inną nieprzewidzianą sytuacją wymaga przedłożenia ustnego lub pisemnego usprawiedliwienia dla Organizatora. 7 Obowiązki uczestnika szkoleo 1. Złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych 2. Zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu 3. Uczestniczenie w szkoleniu, na które zakwalifikował się uczestnik, potwierdzone na liście obecności 4. Wypełnianie w trakcie szkoleo testów sprawdzających poziom wiedzy i ankiet ewaluacyjnych 5. Bieżące informowanie personelu projektu przez uczestnika o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócid jego udział w szkoleniach. 6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do uczestniczenia w szkoleniach. Każdy uczestnik projektu może opuścid nie więcej niż 20% ogólnej godzin przewidzianych na całe szkolenie (72 godziny). 7. Jeśli uczestnika opuści więcej niż 20% godzin zajęd Organizator ma prawo skreślid go z listy uczestników projektu.

5 8 Szkolenia 1. W ramach projektu zostanie przeprowadzone szkolenie obejmujące następujące zagadnienia: a) Prawno-formalne aspekty zakładania organizacji pozarządowych- 2 godziny b) Podstawy prawa pracy- 4 godziny c) Znajomośd podstawowych ustaw- 2 godziny d) Podstawy prawa podatkowego- 4 godziny e) Prowadzenie księgowości- 4 godziny f) Omówienie etapów tworzenia i przygotowanie biznes planu- 32 godziny g) Źródła finansowania działalności gospodarczej- 8 godzin h) Tworzenie strategii marketingowej- 16 godzin 3. Harmonogram szkoleo zostanie przekazany każdemu uczestnikowi. 4. Każdy uczestnik zostanie telefonicznie powiadomiony o terminie szkolenia 3 dni przed planowanym terminem zajęd. 5. Zajęcia będą się odbywad w grupach liczących 10 osób. 6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do uczestniczenia w całym programie szkoleo. 9 Postanowienia koocowe 1. Regulamin obowiązuje po zatwierdzeniu prze kierownika biura projektu od dnia jego ogłoszenia do publicznej wiadomości. 2. Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu, jeżeli zaistnieją okoliczności, nieprzewidziane w dniu wejścia w życie Regulaminu, wymagające zmiany w niniejszym Regulaminie. Informacja o zmianie zostanie umieszczona na stronie internetowej Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, a zmiany będą obowiązywad po zatwierdzeniu przez kierownika biura projektu od dnia ich ogłoszenia do publicznej wiadomości. 3. W sprawach spornych ostateczna interpretacja regulaminu doradztwa dotyczącego przygotowania i zarządzania projektami miękkimi oraz usług specjalistycznych w zakresie księgowości, marketingu i prawa należy do osób upoważnionych do podejmowania decyzji w imieniu Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju. 4. Aktualna treśd regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Kierownik biura projektu Białystok, r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Świadomi obywatele i silne organizacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje REGULAMIN SZKOLENIA organizowanego w ramach projektu pn. Postaw na jakość realizacja Strategii Rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01-12-009/10. Naukowa Akademia Biznesu. Przepisy ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01-12-009/10. Naukowa Akademia Biznesu. Przepisy ogólne REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01-12-009/10 Naukowa Akademia Biznesu 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na bezpłatne szkolenia realizowane w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut Załącznik do Zarządzenia Nr 76/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2013r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie.

1. Informacje o projekcie. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość 1. Informacje o projekcie. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością Wydanie z dnia 11.05.2010r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-032/08-00 zawartej w dniu 25.02.2009r. pomiędzy: Samorządem

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt POKL.06.02.00-14-002/09 Moja firma

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 REALIZOWANEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w projekcie pt. Polubić

Bardziej szczegółowo