REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. INFORMACJA O PROJEKCIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. INFORMACJA O PROJEKCIE"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowocześnie, efektywnie, skutecznie kursy językowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce. 1. INFORMACJA O PROJEKCIE 1. Projekt Nowocześnie, efektywnie, skutecznie kursy językowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce (numer identyfikacyjny Projektu: POKL /11), realizowany jest przez firmę SuperMemo World (zwaną dalej Organizatorem) z siedzibą w Poznaniu, 2. Głównym celem Projektu jest podniesienie do końca lipca 2014 roku kompetencji w zakresie znajomości języków obcych 450 osób zarządzających i pracowników 140 MMŚP z Wielkopolski z kluczowych branż dla gospodarki regionu określonych w 4 pkt. 2 niniejszego regulaminu. 3. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Udział w Projekcie jest objęty regułami pomocy de minimis dla przedsiębiorstw kierujących pracowników na szkolenia. Koszty udziału w szkoleniach w całości są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 5. Projekt będzie realizowany na terenie Poznania w dwóch edycjach: 1 edycja w okresie od VIII.2012 roku do VI.2013 roku. 2 edycja od VIII.2013 roku do VI POMOC DE MINIMIS 1. Pomoc de minimis szczególna kategoria wsparcia udzielanego przez państwo. Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego beneficjenta (przedsiębiorstwa/przedsiębiorcy) nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro brutto w okresie 3 kolejnych lat kalendarzowych. Do obliczenia poziomu udzielonej pomocy de minimis brany jest pod uwagę bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzednie lata. Nie ma znaczenia forma pomocy, źródło jej pochodzenia ani cel, na jaki została wykorzystana do ogólnej puli wliczane są wszystkie środki uzyskane przez danego przedsiębiorcę jako pomoc de minimis w badanym okresie. 2. Organizator Projektu zobowiązany jest do wystawienia zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis Przedsiębiorcy biorącemu udział w Projekcie, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Komisji nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z ). Wysokość udzielanej pomocy de minimis zależy od liczby wydelegowanych do Projektu Pracowników przez Przedsiębiorcę. 3. Wszelkie zmiany Rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 2 2 nie wymagają aneksu do Umowy. 3. OFEROWANE FORMY SZKOLENIA 1. W ramach Projektu realizowane są szkolenia z następujących języków: angielski, Business English, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski oraz włoski, na które składa się: a. 30 godzin lekcyjnych zajęć stacjonarnych prowadzonych przez lektora metodą tradycyjną (zajęcia w grupie średnio 15-osobowej) zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty lub niedziele na terenie Poznania, trwają 2godziny lekcyjne (2 x 45 minut). Harmonogram zajęć jest ustalany przez Biuro Projektu. b. 30 godzin zegarowych przeprowadzanych przez lektora za pomocą komunikatora internetowego zajęcia odbywają się raz w tygodniu poza godzinami pracy. Harmonogram zajęć jest ustalany przez Biuro Projektu. Strona 1 z 6

2 c. 30 godzin lekcyjnych webinariów tematycznych zajęcia grupowe prowadzone w wirtualnej klasie mające na celu poszerzenie znajomości zagadnień gramatycznych zajęcia odbywają się raz w tygodniu w dni robocze w godzinach popołudniowych lub wieczornych. Harmonogram zajęć jest ustalany przez Biuro Projektu. d. Samodzielna nauka zadanych lekcji na platformie supermemo.net 120 godzin lekcyjnych Uczestnik Projektu jest zobowiązany zrealizować wszystkie wymienione formy szkolenia. 2. Wszystkie oferowane języki są dostępne na jednym z 3 poziomów zaawansowania: podstawowym odpowiadającym poziomowi A1-A2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, średnim: B1 i zaawansowanym: B2-C1. O przyjęciu na dany poziom decyduje test kwalifikacyjny dostępny on-line na stronie 3. Warunkiem uruchomienia szkoleń z danego języka lub na danym poziomie jest zebranie grupy liczącej średnio 15 osób, które będą spełniały kryteria uczestnictwa w Projekcie opisane w 4 niniejszego regulaminu oraz zdadzą test kwalifikacyjny, o którym mowa w 6 pkt. 3 i 4 regulaminu z wynikiem pozwalającym na udział w szkoleniu językowym na danym poziomie. 4. Uczestnik Projektu może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu językowym. 4. UCZESTNICY PROJEKTU 1. Uczestnikami Projektu mogą być pracownicy wielkopolskich przedsiębiorstw należących do MMŚP (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), którzy: a. pracują lub mieszkają w województwie wielkopolskim, b. są zatrudnieni w przedsiębiorstwach, mających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, c. są zatrudnieni na umowę o pracę lub umowę powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczą umowę o pracę, d. zostali wydelegowani na szkolenie przez pracodawcę, e. lub są osobami będącymi właścicielami pełniącymi funkcje kierownicze lub wspólnikami (partnerami) prowadzącymi regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącymi z tego tytułu korzyści finansowe. 2. W projekcie mogą brać udział pracownicy przedsiębiorstw tylko i wyłącznie z następujących branż: budowlanej, finansowoubezpieczeniowej, handlowej, spożywczej, motoryzacyjnej, stolarsko-meblarskiej, elektronicznej, ICT, biotechnologicznej, farmaceutycznej, chemicznej, logistycznej, hotelarskiej, gastronomicznej, turystycznej, transportowej, odzieżowej i metalowej. 5. OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU ORAZ LICZBA I PROPORCJE UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ 1. Obszarem realizacji Projektu jest teren województwa wielkopolskiego. 2. W ramach Projektu wsparciem zostaną objęte 140 przedsiębiorstwa z branż wymienionych w 4 pkt. 2, prowadzące działalność na terenie województwa wielkopolskiego. W ramach projektu przeszkolonych zostanie 450 pracowników tych przedsiębiorstw, w tym 270 kobiet i 180 mężczyzn. 3. Proporcje szczegółowe kwalifikacji do Projektu: Strona 2 z 6

3 Rodzaj Przedsiębiorstwa Liczba kobiet Liczba mężczyzn Liczba firm samozatrudnieni Mikro Małe Średnie ZASADY ZGŁASZANIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ORAZ KWALIFIKOWANIA UCZESTNIKÓW 1. Rekrutacja Uczestników odbywa się w dwóch edycjach. I Edycja od dnia aż do zakwalifikowania do udziału w Projekcie wymaganej liczby osób określonej warunkami Projektu, nie później niż do dnia II edycja od dnia do Zgłoszenia do uczestnictwa w Projekcie będą przyjmowane w Biurze Projektu lub on-line poprzez wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Projektu: 3. Po dokonaniu wstępnej kwalifikacji formalnej do udziału w szkoleniu, Uczestnik otrzyma maila z linkiem do testu kwalifikacyjnego oraz dokumentami, które on i jego Pracodawca / Przedsiębiorca są zobowiązani wypełnić i odesłać. 4. Test kwalifikacyjny należy rozwiązać w ciągu 5 dni od otrzymania maila z linkiem. 5. O ostatecznym przyjęciu do Projektu i grupy szkoleniowej, Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową. 6. Na początku października 2012 r. (dla I edycji) i na początku października 2013 roku (dla II edycji) Uczestnik otrzyma harmonogram zajęć stacjonarnych i on-line. 7. W przypadku braku miejsc w Projekcie, tj. przekroczenia liczby zgłoszeń dla danej edycji, osoby będą wpisywane na listy rezerwowe, z której Organizator może korzystać w przypadku dodatkowej rekrutacji do grupy, w której zwolniło się miejsce. 8. Przewiduje się stworzenie 15 grup szkoleniowych w każdej edycji, jednorodnych pod względem języka i poziomu jego znajomości, o ile zbierze się odpowiednia liczba chętnych. 9. O przyjęciu do danej grupy decyduje poziom znajomości języka. Jeśli dwie osoby ubiegają się o miejsce na tym samym poziomie, lecz jest tylko jedno miejsce w grupie, o przyjęciu decyduje spełnienie kryteriów formalnych, a następnie kolejność zgłoszeń. Warunkiem uruchomienia danej grupy językowej jest zebranie się średnio 15 osób. 10. Uczestnika na szkolenie deleguje Pracodawca / Przedsiębiorca, który przystępując do projektu jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów: a. Poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii wypisu z właściwego rejestru potwierdzającej status Przedsiębiorcy, właściwego dla formy organizacyjnej Przedsiębiorcy (KRS lub EDG nie starszy niż 3 miesiące); b. Sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (jeśli przedsiębiorstwo jest do tego zobowiązane), a jeśli Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości, innych równoważnych dokumentów finansowych pozwalających ocenić Jego sytuację finansową; Strona 3 z 6

4 c. Wypełnionych przez Uczestników formularzy z ich danymi osobowymi oraz formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa wraz z deklaracją uczestnictwa oraz oświadczeń Uczestników o zapoznaniu się z warunkami przetwarzania ich danych osobowych stanowiących załącznik nr 1 do umowy; d. Podpisanego załącznika nr 2 do Umowy Oddelegowania Pracownika / Pracowników do udziału w Projekcie; e. Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodnie ze wzorem z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis załącznik nr 3 do umowy; f. Oświadczenia o kwalifikacji Przedsiębiorstwa do grupy przedsiębiorstw mikro, małych lub średnich, w rozumieniu załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800 / 2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. załącznik nr 4 do umowy. g. Oświadczenia o obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych załącznik nr 5 do umowy; h. Oświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych wraz z kopiami zaświadczeń poświadczonymi za zgodność z oryginałem załącznik nr 6 do umowy. i. Oświadczenia, że nie została w stosunku do Pracodawcy wydana decyzja Komisji Europejskiej o zwrocie pomocy publicznej oraz o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości uzyskania pomocy de minimis załącznik nr 7 do umowy; j. Oświadczenia o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej Przedsiębiorstwa załącznik nr 8 do umowy; 11. Złożenie kompletu dokumentów powinno nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni od otrzymania drogą mailową informacji o wstępnej kwalifikacji formalnej do Projektu. Podpisane dokumenty mogą zostać złożone drogą ową (zeskanowane i przesłane w formacie PDF) na adres Oryginały dokumentów należy wysłać pocztą zwykłą na adres Biura Projektu (SuperMemo World, sp. z o.o., ul. Romana Maya 1, Poznań) lub złożyć osobiście w Biurze Projektu. 12. Łączna liczba Uczestników Projektu zapisanych do utworzonych grup językowych przewidziana jest na średnio 225 osób podczas każdej edycji. 1. Uczestnik w ramach udziału w Projekcie otrzymuje: a. materiały szkoleniowe; 7. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU b. 12-miesięczny dostęp do kursu językowego na platformie e-learningowej supermemo.net do kursu realizowanego w ramach Szkolenia. 2. Uczestnik zobowiązany jest do: a. zapoznania się i przestrzegania Regulaminu; Strona 4 z 6

5 b. poddawania się systematycznej kontroli postępów w nauce; c. udziału w badaniach efektywności i/lub ewaluacyjnych (m.in. ankieta oceny szkolenia, test wiedzy, wywiady oraz inne wskazane przez Organizatora); d. sporządzania i dostarczania Organizatorowi prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów wymaganych przez Organizatora, potrzebnych do prawidłowej realizacji i rozliczenia Projektu; e. potwierdzania odbioru materiałów szkoleniowych, zaświadczeń oraz innych dokumentów projektowych wskazanych przez Organizatora; f. uczestniczenia w zajęciach on-line przez komunikator internetowy, zgodnie z ustalonym harmonogramem; g. uczestniczenia w zajęciach grupowych on-line w wirtualnej klasie, zgodnie z ustalonym harmonogramem; h. uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych, zgodnie z ustalonym harmonogramem; i. samodzielnej nauki na platformie e-learningowej supermemo.net; j. wypełniania ankiet ewaluacyjnych, w tym także ankiet na potrzeby sprawozdawczości EFS; k. wypełniania testów w formie elektronicznej lub papierowej na potrzeby oceny postępów w nauce, l. udzielana informacji na temat uczestniczenia w Projekcie w przypadku kontroli ze strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w czasie trwania Projektu oraz po jego zakończeniu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.. 3. Niedopełnienie obowiązków przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem z udziału w Projekcie i koniecznością zwrócenia pełnego kosztu Szkolenia przez Pracodawcę / Przedsiębiorcę. 4. Ukończenie Szkolenia i uzyskanie certyfikatu z kursu uwarunkowane jest udziałem w min. 80% zajęć stacjonarnych i zajęć on-line, realizacją materiału na platformie e-learningowej supermemo.net (minimum 80% materiału), oraz zaliczeniem egzaminu końcowego na poziomie przynajmniej 50% % najlepszych Uczestników Szkolenia będzie miało możliwość bezpłatnego przystąpienia do międzynarodowego egzaminu. Kryteria wyboru 20% najlepszych Uczestników to frekwencja, wyniki testów, opinia lektora potwierdzająca postępy w nauce. 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora w czasie trwania realizacji Projektu oraz w okresie następującym po okresie realizacji Projektu, wizerunku lub nagrania Uczestnika do celów związanych z monitoringiem, kontrolą i ewaluacją realizowanego Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz do celów marketingowych (katalogi, foldery i inne publikacje) pod warunkiem, że fotografia, nagranie zostało wykonane w trakcie trwania Projektu. Uczestnik, który nie wyrazi takiej zgody ma obowiązek powiadomić o tym Organizatora podczas realizacji zdjęć/nagrań. 2. Organizator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień. Informacja o dokonaniu zmian w Regulaminie zostanie zamieszczona niezwłocznie po ich dokonaniu na stronie internetowej Projektu. Strona 5 z 6

6 3. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdów na szkolenia stacjonarne. 4. Powyższy Regulamin Rekrutacji i Udziału w Szkoleniu obowiązuje przez okres realizacji Projektu. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator Projektu. 6. Adres Biura Projektu: SuperMemo World, ul. Romana Maya 1, Poznań, tel , Czytelny podpis Uczestnika Projektu Strona 6 z 6

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U p t. B U D O W N I C T W O 2 0 2 1 r. profesjonalizacja lubuskich MSP z branży budowlanej realizowanego w Województwie Lubuskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w przedsiębiorstwach

Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w przedsiębiorstwach Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w ch 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie pn. E-PROFESJONALISTA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja Formularz zgłoszeniowy uczestnika ZGŁOSZENIE Nazwa szkolenia Optymalizacja kosztów firmy edycja Tryb zajęć dzienny weekendowy wieczorowy Imię i nazwisko Adres zamieszkania Województwo... Powiat PESEL Data

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA POKL.08.01.01 24-083/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13 1 Informacja o projekcie 1. Projekt Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa nr POKL.08.01.01

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Zaawansowane technologie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich MŚP

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich MŚP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich MŚP 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Podkarpacka Akademia Administratorów Urządzeń Sieciowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Lubelskie Centrum Kompetencji Językowych Nr projektu POKL.09.06.02-06-035/13 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje językowe i ICT szansą na rynku pracy Nr: POKL.09.06.02-14-296/14. Realizowanego przez Indeks Consulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Euro-School

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia dla firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Nr WND-POKL.08.01.

REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia dla firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Nr WND-POKL.08.01. REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU Nr WND-POKL.08.01.01-04-008/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w projekcie pn. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowani programiści MSP ICT wsparciem wielkopolskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Project Manager w MSP branży IT Dolnego Śląska W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT 1 Informacje o projekcie 1. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy:

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Polskim Związkiem Prywatnych Pracodawców Turystyki z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa NIP: 5262504649,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego 1 Informacje o projekcie Projekt KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r.

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. 1. Organizatorem projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu jest Górnośląska

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ KADRY SZANSĄ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MIKRO I MAŁYCH FIRM BUDOWLANYCH 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL

Bardziej szczegółowo