Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania w I Domu Studenta Uniwersytetu Medycznego przy ul Lumumby 5 w Łodzi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania w I Domu Studenta Uniwersytetu Medycznego przy ul Lumumby 5 w Łodzi"

Transkrypt

1 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawa opracowania Podstawą techniczną stanowią: o podkłady architektoniczno budowlane o koordynacje branŝowe Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania w I Domu Studenta Uniwersytetu Medycznego przy ul Lumumby 5 w Łodzi 1.2. Zakres opracowania Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oddymiania klatek, 1.3. Przepisy i normy związane z projektem Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16.czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów(dz.u.nr.121,poz.1138) PN-E Systemy sygnalizacji poŝarowej.projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków,innych obiektów budowlanych i terenów. Ustawa z dnia r. Ochrona przeciwpoŝarowa Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji poŝarowej opracowane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony PrzeciwpoŜarowej w Warszawie 1996r. PN PrPN-B

2 1.4. Opis projektowanej instalacji Dla zabezpieczenia budynku przewidziano centralki oddymiania typu AFG A1L1G-2szt; (producent AFG Elektronika Przemysłowa Andrzej Garczarek Poznań Ul.Daleka 24a tel. (0 61) fax. (0 61) ).Centralki tego typu posiadają następujące sposoby wyzwalania alarmowego automatyczny za pomocą sygnału z centrali SAP przez centralę ręczny za pomocą przycisków ppoŝ.oddymiania PRO-1 Centrala AFG posiada wizualną sygnalizacją jej stanu pracy cow łatwy sposób pozwala zidentyfikować źródło alarmu lub lokalizację miejsca uszkodzenia systemu. centrala oddymiania AFG-2004 zasilana jest napięciem 230VAC i wyposaŝona w awaryjny system zasilania. Centrala ma budowę modułową. Standardowo wyposaŝona jest w 1 moduł linii oddymiania i 1 grupy przewietrzania. Rozbudowę uzyskuje się poprzez dołoŝenie dodatkowych modułów. KaŜdy moduł ma zaimplementowany identyczny protokół transmisji oraz wyposaŝony jest w interfejs RS485. UmoŜliwia to podłączenie do 32 jednostek w sieć adresowalną. Protokół transmisji umoŝliwia monitorowanie systemu z PC-ta. Dodatkowo centrala moŝe być wyposaŝona w drugi interfejs RS485 z protokołem ModBus RTU, GEMOS (ela-compil sp. z o.o.) lub InPro-BMS (IFTER)do komunikacji z istniejącym w obiekcie dowolnym systemem wizualizacji i nadzoru. Centrala sterująca oddymianiem generuje następujące sygnały: uszkodzenia, zamknięcia/otwarcia wyciągów dymu, alarmu do innych systemów poŝarowo-oddymiających. Zewnętrznymi elementami składowymi systemu oddymiania, sterowanymi przez centralę w funkcji otwierania i zamykania, są siłowniki elektryczne. O kierunku ruchu siłownika (otwieraniu lub zamykaniu wyciągów dymu) decyduje polaryzacja napięcia wyjściowego centralki. Wygenerowanie alarmu przez czujkę, przyciśnięcie przycisku, itp., powodują pojawienie się na wyjściu centrali sygnału napięciowego o odpowiedniej polaryzacji. Centrala zaopatrzona jest w zaciski do przyłączenia wyłączników krańcowych, które zamontowane na siłownikach przekazują do centrali stany pełnego otwarcia lub zamknięcia wyciągów dymu. Jednocześnie sygnały te powodują zakończenie procesu sterowania siłowników. 3

3 Sygnały z wyłączników krańcowych spełniają jeszcze dwie waŝne funkcje: zapewniają kontrolę czasu otwarcia klapy, umoŝliwiają wykrycie zablokowania się klapy. Przewidziany maksymalny czas otwierania klapy wynosi 60 s. Przekroczenie tego czasu wykrywane jest przez centralkę i sygnalizowane jako uszkodzenie. Stan uszkodzenie sygnalizowany jest w systemie w trojaki sposób: świeceniem lampki SIL, uaktywnieniem wyjścia USZKODZENIE, pulsowaniem lampki USZKODZENIE w przycisku RPO. Centrala wykrywa teŝ stan zablokowania/ zamarznięcia klap. W przypadku przekroczenia czasu otwierania (60 sek.) następuje 3 sek. wycofanie i następnie ponowne 60 sek. otwieranie klapy do uzyskania informacji z wyłączników krańcowych o całkowitym otwarciu. W przypadku braku sygnału otwarcia cykl będzie powtarzany przez czas 15 min. JeŜeli klapa nie jest wyposaŝona w czujniki krańcowe na ich wejścia w centralce naleŝy zamontować zwory. Układ rozpoznaje to jako opcję pracy bez czujników i nie realizuje funkcji forsowania otwierania odblokowującego klapę. Po wywołaniu ALARMU centrala wystawia impuls 24VDC na wyjściach 1, 2 przez okres około 30 sek. Centrala wyposaŝona jest w dodatkowe wejścia i wyjścia w standardzie VdS. Dzięki temu poza pracą autonomiczną moŝe pracować jako część innego systemu nadzorczego Dane techniczne: napięcie zasilania: 230 VAC, 50Hz, napięcie pracy: 21 28VDC, obciąŝalność prądowa: 2A, 8A, 16A, 24A, 32A, 40A, 48A, linie dozorowe: 2 szt., liczba elementów w linii dozorowej: 10 szt., obudowa: stalowa, natynkowa, kolor RAL 7035, stopień ochrony obudowy: IP 42, klasa klimatyczna: I, współpraca z CSP oraz z systemami wizualizacji i nadzoru GEMOS (elacompil sp. z o.o.) oraz InPro-BMS (IFTER), certyfikat zgodności CNBOP nr 1830/2005 (certyfikat dofinansowany z funduszu Unii Europejskiej). Centrale AFG będą monitorowane i sterowane automatycznie przez system SAP przy uŝyciu modułu BA-OI3 Opis urządzenia-przycisk oddymiania: przycisk RPO-01 przeznaczony jest do ręcznego załączania alarmu. Zbicie szybki oraz wciśnięcie przycisku "URUCHOMIENIE" powoduje otwarcie przez centralę wyciągów dymu. Wewnątrz wyłącznika oddymiania znajdują się trzy diody, które wskazują następujące stany systemu oddymiania:uszkodzenie, dozór, uruchomienie. Dane techniczne: napięcie robocze, prąd, moc: 24VDC ±20%, 20mA, 0,5W, wymiary: 120x120x50 mm, typ przycisku: B, rodzaj przycisku: I, 4

4 klasa klimatyczna:i, obudowa: natynkowa, kolor RAL 7035, stopień ochrony obudowy: IP 42, sygnalizacja: diodowa i akustyczna, masa przycisku: 0,245 kg, certyfikat zgodności CNBOP nr 1829/2005 (certyfikat dofinansowany z funduszu Unii Europejskiej). Przyciski naleŝy montować na parterze oraz na ostatniej kondygnacji klatki schodowej. Instalację do przycisków oddymiania zaprojektowano przewodem typu HTKSekw 4x2x0.8 produkcji F.K. TECHNOKABEL S.A. lub innego producenta posiadającego certyfikat niepalności. Kable od centralki do siłowników HDGS 3x1,5mm 2 układany w tynku lub na uchwytach stalowych. Wszystkie kable związane z instalacją oddymiania naleŝy prowadzić w bruzdach, lub bezpośrednio na tynku. Przebicia kablowe pomiędzy stropami naleŝy uszczelnić masą ognioodporną np. HILTI. 2. Połączenie systemu oddymiania z systemami wykrywania i sygnalizacji poŝaru Musza zostać wykonane połączenia centrali oddymiania z centralą instalacją sygnalizacji poŝaru Z CSP, stosownie do miejsca powstania zagroŝenia wysyłane będzie sygnał sterujący do centralki oddymiania, a w razie jakiegokolwiek uszkodzenia systemu oddymiania - będzie przesyłany do CSP jeden sygnał zbiorczy Aktywacja oddymiania następować będzie w wyniku sygnalizowania w CSP alarmów II-go stopnia, z obszaru który zostanie określony w scenariuszu rozwoju zdarzeń w czasie poŝaru, Ze względu na konieczność monitorowania i uruchamiania automatycznego systemu oddymiania przez instalacje SAP, wymaga się od instalacji sygnalizacji poŝaru, aby to był system w pełni adresowalny, posiadający czujki w całym obiekcie, umoŝliwiający odbieranie informacji. Najbardziej będzie poŝądany będzie system pętlowy w pełni. adresowalny, posiadający moduły wejścia i wyjścia montowane na pętli dozorowej 5

5 3. W skład systemu oddymiania wchodzą: Klapa dymowa typu AWAK - PMMA z podstawą prostą stalową Klapa słuŝy do usuwania z zamkniętych pomieszczeń dymu i gorących gazów, powstających w czasie poŝaru.klapa dymowa składa się z otwieralnego skrzydła wykonanego ze stali galwanizowanej, w którym zamontowana jest podwójna kopuła z akrylu, poliestru, poliwęglanu litego lub płyta z poliwęglanu kanalikowego. Skrzydło za pomocą zawiasów połączone jest z podstawą klapy. Podstawa prosta wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej z izolacją termiczną zamocowaną od zewnątrz. Obiekt posiada wydzielony strych nieuŝytkowy. W celu zapewnienia prawidłowego oddymiania klatek schodowych naleŝy wyciąć otwory w stropie na IV piętrze i w dachu. Pomiędzy otworami w stropie i dachu naŝeŝy wykonać komin ze ścianek o odporności ogniowej EI 60. klabę dymową naleŝy zamontować na dachu. Klapy dymowe typu AWAK posiadają aprobatę techniczną ITB AT /2005 z terminem waŝności do 31 marca 2010r.- Dobór powierzchni oddymiania i obliczenia Zgodnie z normą PN PrPN-B powierzchnia oddymiania powinna wynosić minimum 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej. a -Wyliczona powierzchnia klatki schodowej nr 1 jako głównej: F = A x B 5,80m x 6,90m = 40,02 m 2 Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych: - klatki schodowe w budynkach średniowysokich a = 5% F =40,02x 5% = 2,00m 2 x 0,6 = 1,20 m 2 A cz = > 1 m 2 b Wyliczona powierzchnia klatki schodowej nr 2 : F = A x B 6,40m x 5,80m = 37,12 m 2 Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych : - klatki schodowe w budynkach średniowysokich a = 5% F = 37,12 x 5% = 1,86 m 2 x 0,6 = 1,126 m 2 A cz = > 1 m 2 c na podstawie przedstawionych obliczeń przyjęto po 2 klapy oddymiające 1,00m x 1,30m dla kaŝdej klatki schodowej. d - Napowietrzanie klatek schodowych nastąpi grawitacyjnie poprzez istniejące drzwi ewakuacyjne. Prace związane z montaŝem systemu oddymiania naleŝy poprzedzić pracami budowlanymi zabudowy klatek schodowych i konstrukcji dachu pod zabudowę klap oddymiających. 6

6 4. Zestawienie urządzeń 1. Centrala AFG2004 8A1L1G szt Przycisk do oddymiania RPO-1 szt Przewód HTKSHekw4x2x m 4. HLGS 3x1,5mm 2 60 m Opracował: Sprawdził; tech. Janusz Cieślak upr. bud.386/75/łw inŝ. Zbigniew Konka upr.proj.236/81/wmł Kwiecień-2008r. 7

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Centrala sterująca urządzeniami oddymiającymi i przewietrzającymi typu: AFG-2004 AFG-2004/2A,

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU Przygotowała: MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o ul. Pułtuska 10 61-052 Poznań Wersja: v04 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INśYNIERYJNYCH MEGASYSTEM Sp. z o.o. 31-559 KRAKÓW, ul. Grzegórzecka 77, tel. 012 296 08 08, fax. 012 296 08 05 KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 ZLECENIODAWCA: TEAM s.c. ul. WOJSKA

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl www.compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA KONTROLER PRZEJŚCIA AS

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY

PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyposażenia Centrum Przetwarzania Danych budynku Urzędu Miejskiego w Nysie LOKALIZACJA: Kolejowa 15, 48-300

Bardziej szczegółowo

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 2 TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE C.P.U. ZETO Sp. z o.o to przedsiębiorstwo branży informatycznej, posiadające również wieloletnie już doświadczenie w projektowaniu i realizacji usług teletechnicznych.

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania

1. Przedmiot opracowania Spis treści 1. Przedmiot opracowania... 2 2. Zakres systemu... 2 3. Analiza zagroŝeń.... 2 5. Cechy systemu... 3 6. Elementy systemu... 5 6.1. Centrala alarmowa... 5 6.2. Czujki dualne (PIR/MW).... 7 6.3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 tel. (0-71) 788-22-56 (0-71) 788-22-57 (0-71) 788-22-58 fax: w.30 INWESTOR : Wojskowy Zarząd Infrastruktury 61-716 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE Inwestor: INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ im. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

VII FOLDER STEROWANIE ELEKTRYCZNE. www.fakro.pl

VII FOLDER STEROWANIE ELEKTRYCZNE. www.fakro.pl F STEROWANIE FOLDER ELEKTRYCZNE 2009 2014 VII www.fakro.pl 1 Z-WAVE BEZPRZEWODOWY KONTAKT STEROWANIE ELEKTRYCZNE Okna dachowe stanowią obecnie nieodzowny element współczesnego budownictwa. Różnorodność

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Załączniki:

SPIS TREŚCI: Załączniki: KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo