NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011"

Transkrypt

1 Drdzy Dradcy EFA! W pierwszym numerze newslettera teg rku najważniejszą infrmacją jest zapwiadany na 4 kwartał teg rku start nweg pzimu certyfikacji w ramach Eurpean Financial Planner (EFP). Jak wiemy EFP t wyższy stpień certyfikacji w ramach EFPA. Stanwi jedncześnie klejny krk w karierze dradcy, isttnie pdnsząc jeg zawdwe kwalifikacje. Zachęcam też d zapznania się z dezwą przygtwaną przez Zarząd Fundacji EFPA Plska w sprawie Prgramu Stałeg Rzwju Zawdweg t ważny sprawdzian teg, w jaki spsób w istcie pdchdzimy d teg wymgu i czy traktujemy Certyfikat EFA jak stałe ptwierdzenie naszych kwalifikacji czy jak jednrazwą przygdę. Grn sób współredagujących newsletter pszerza się. Trzymam jednak wciąż miejsce dla Was Dradców EFA. Pamiętajcie, że Zarząd Fundacji EFPA Plska pstanwił, iż Wasza aktywnść rzumiana jak współredagwanie newslettera będzie punktwana w ramach Prgramu Stałeg Rzwju Zawdweg. Grąc zachęcam d współpracy! Edyta Bgacka Redaktr Newslettera EFA NA PIĄTKĘ Certyfikat EFA uzyskał rekmendację wyskieg, 5. pzimu kwalifikacji w strukturze Eurpejskich Ram Kwalifikacyjnych. Eurpejskie Ramy Kwalifikacji są wspólnym eurpejskim systemem dniesienia kwalifikacji, który d rku 2012 ma pwiązać krajwe systemy i ramy kwalifikacji państw Unii Eurpejskiej. Ramy wyznaczają siem pzimów kwalifikacji, niezależnie d miejsca, spsbu i czasu ich zdbycia. Mają służyć większej transparentnści i prównywalnści kwalifikacji wewnątrz kraju raz w układzie międzynardwym. Będą prmwać uczenie się przez całe życie pprzez twrzenie mżliwści ptwierdzania kwalifikacji siągniętych różnrakimi drgami. EFPA Plska wraz z Warszawskim Instytutem Bankwści intensywnie zabiegają mżliwść uznania Certyfikatu Eurpejskieg Dradcy Finansweg EFA jak kwalifikacji wchdzącej w strukturę twrznych właśnie Plskich Ramach Kwalifikacji. Dr. Wlfgang Reittinger nwym Przewdniczącym Eurpejskieg Kmitetu ds. Standardów i Kwalifikacji EFPA Z dniem 1 czerwca 2011 stanwisk Przewdnicząceg Eurpejskieg Kmitetu ds. Standardów i Kwalifikacji (EFPA Standards and Qualificatins Cmmittee) bejmie dr. Wlfgang Reittinger. Dr. Reittinger zastąpi na tym stanwisku Susan Middelbe; która przez długi czas pełniła tę funkcję. Tak nminacji wyrażał się Dr. Reittinger: Jestem zaszczycny pwierzeniem mi tej funkcji. P tylu latach dświadczeń w biznesie z klientami prywatnymi, wyrażam przeknanie, że prfesjnalne dradztw stanie się kluczem i czynnikiem różnicującym w rzwju sektra usług finanswych. Wyska jakść w prcesie edukacji dradców finanswych ma znaczenie krytyczne dla wsparcia teg rzwju. Zapewnienie tej jakści na różnych pzimach kwalifikacji jest jednym z celów. Upwszechnienie tych standardów, wyjaśnienie ich znaczenia w krajach Eurpy i wzmcnienie niezależnych prcesów certyfikacji w tych krajach t klejne ważne cele. Dążenie d ich siągnięcia t wielkie wyzwanie dla EFPA w nadchdzących latach. Dr. Reittinger wnsi d EFPA ugruntwaną wiedzę z zakresu planwania finansweg i zarządzania majątkiem (wealth management). W sektrze pracuje d pnad 25 lat, w tym d pnad 20 lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z planwaniem finanswym i dradztwem w tym zakresie. Zarządzał m.in. największą w Niemczech instytucją dradztwa finansweg - Cmmerz Finanz Management GmbH. Kt jest kim w EFPA Plska? Infrmujemy, że skład Rady Fundacji EFPA Plska rzszerzył się dwóch Człnków. D Rady Fundacji weszli Pani Barbara Stęchły Dyrektr Departamentu Bankwści Prywatnej w Raiffeisen Bank Plska SA raz Pan Marek Rybiec Dyrektr Departamentu Zarządzania Siecią Sprzedaży raz Człnek Zarządu w Xelin. Dradcy Finanswi. Obie instytucje, które reprezentują nwi Człnkwie Rady, współpracują w ramach certyfikacji EFA d sameg pczątku. EFPA Plska w liczbach (kwiecień 2011) Liczba przeprwadznych egzaminów: 11 Liczba certyfikwanych dradców: 150 Liczba przygtwujących się d egzaminu: 63 Instytucje krzystające z certyfikacji EFA: Xelin. Dradcy Finanswi, Raiffeisen Bank Plska, Kredyt Bank SA, Peka SA, HSBC Bank Plska SA, Alir Bank SA, Nrdea Bank SA. Newsletter Dradców EFA kwiecień

2 OSTATNIA SZANSA NA UTRZYMANIE CERTYFIKATU EFA! Drdzy Dradcy, Rk 2010 był pierwszym rkiem bwiązywania wymgów certyfikacyjnych dla psiadaczy Eurpejskieg Certyfikatu Dradztwa Finansweg EFA, w tym uczestnictwa w Prgramie Stałeg Rzwju Zawdweg. Z kńcem marca zamknęliśmy mżliwść dpełnienia wymgów Certyfikatu EFA za rk Wszystkim dradcm, którzy wywiązali się z tych zbwiązań serdecznie gratulujemy i wyrażamy szczere uznanie. Dbajcie dbrze swój certyfikat EFA i prezentujcie g z dumą. Zgdnie z Kdeksem Etyki EFPA, każdy certyfikwany Eurpejski Dradca Finanswy EFA stale kształci się i utrzymuje najwyższy pzim przygtwania i kmpetencji zawdwych. T nasze zbwiązanie etyczne przekłada się na rczny wymóg stałeg rzwju zawdweg EFPA. Każdy Dradca EFA pwinien wykazać 20 punktów kwalifikwanych zebranych w ciągu rku. Punkty mżna zbierać z bardz wielu źródeł, w tym pprzez udział w szkleniach wewnętrznych raz w ramach samkształcenia. P ptwierdzeniu kmpletnści wszystkich dkumentów, zaktualizujemy Rejestr Certyfikwanych Dradców EFA, dstępny na strnie EFPA Plska raz przygtujemy legitymacje, ptwierdzające ważnść Certyfikatu EFA. Jedynie sby umieszczne w Rejestrze będą psiadały wartściwy certyfikat EFA. Dradcy, którzy nie wypełnili wymgów certyfikacyjnych Certyfikatu EFA za rk 2010 tracą praw psługiwania się certyfikatem EFA. Jesteśmy twarci na indywidualne wniski wydłużenia terminu wypełnienia wymgu, jeśli wynikają ne ze zdarzeń lswych i są rzetelnie uzasadnine. Jednak inicjatywa leży p strnie dradców. Eurpejski Certyfikat Dradcy Finansweg EFA jest dla najlepszych, dla tych, którzy siągnęli wyski pzim wiedzy i umiejętnści zawdwych i jedncześnie chcą stale się rzwijać. W takim grnie, zamierzamy wspólnie skutecznie upwszechniać standardy prfesjnalneg dradztwa w Plsce i przeknywać nwe rganizacje d włączenia się w ten prces. Jesteśmy głębk przeknani ptrzebie i sensie takieg działania i grąc zapraszamy Was d zaangażwania się w prace Fundacji. Marila Szymańska-Kszczyc Jacek Więcek Zarząd EFPA Plska Przypminamy, że d września 2010 r. wszyscy Certyfikwani Eurpejscy Dradcy Finanswi EFA, którzy udzielili zgdy na udstępnienie danych, są prezentwani w Rejestrze Dradców EFA, uruchamianym na strnie Od teg mmentu, każdy klient mże wyszukać certyfikwaneg dradcę EFA w swim mieście w Plsce. Jedncześnie, dzięki Rejestrwi zyskuje się pewnść, kt psiada aktualny certyfikat EFA. Pamiętajmy, że utrzymywanie w rejestrze dradców EFA jest uwarunkwane przestrzeganiem wymgów certyfikatu EFA, tj. Kdeksu Etyki EFPA, spełnianiem rczneg wymgu stałeg rzwju zawdweg (SRZ) i uiszczaniem składki rcznej. Newsletter Dradców EFA kwiecień

3 EUROPEAN FINANCIAL PLANNER: EFPA POLSKA rzwija ścieżkę zawdwą dla certyfikwanych dradców finanswych Zespół znakmitych ekspertów EFPA Plska pracuje intensywnie nad pracwaniem plskieg standardu kwalifikacji dla dradców finanswych na najwyższym, światwym pzimie zaawanswania. Nwy standard będzie dpwiadał wymaganim Eurpean Financial Planner, EFP, czyli 2. stpniwi certyfikacji EFPA. Ma stwrzyć atrakcyjną perspektywę rzwju dla certyfikwanych dradców finanswych EFA raz dla najbardziej dświadcznych plskich dradców zamżnych klientów prywatnych. EFP ma być wzrem najwyższej jakści i prfesjnalizmu w kmplekswej usłudze planwania finansweg, bejmującej planwanie inwestycji i szczędnści, ubezpieczenia i emerytury, finansów, przekazywania majątku raz ptymalizacji pdatkwej. Psiadacze certyfikatu EFP będą wyznaczać punkt dniesienia dla standardu dradztwa finansweg w Plsce, będą synnimem zaufaneg dradcy klienta indywidualneg i pwiernika jeg finansów. Psiadacz prestiżweg certyfikatu EFP ptrafi przeprwadzić kmplekswy prces planwania finansweg pprzez: Nawiązanie knstruktywnej i partej na zaufaniu relacji z klientem, Określenie celów i czekiwań klienta, Zebranie wszystkich ptrzebnych infrmacji na temat klienta, Określenie statusu finansweg klienta, Opracwanie szczegółweg planu finansweg, Zaprezentwanie planu finansweg klientwi, Wdrżenie planu finansweg, Mnitrwanie dssier klienta. Psiadacz certyfikatu EFP jest znakmitym człnkiem zespłu. Łatw dstswuje się d zmieniająceg się śrdwiska, w tym tczenia technlgiczneg. Ptrafi wyznaczyć prirytety w swim rzwju zawdwym i sbistym. Kieruje się niezłmnie etyką zawdu. Plski standard EFP zstanie przedłżny d akredytacji EFPA w czerwcu br. Zgdnie z przyjętym planem, p uzyskaniu akredytacji, prgram szkleniwy pwinien być gtwy d uruchmienia jesienią teg rku. W prgramie szkleniwym, nwściami będą m.in. specjalne zajęcia z makreknmii, finansów behawiralnych, inwestycji alternatywnych, ptymalizacji pdatkwej i przekazywania majątku raz planwania finansweg dla przedsiębirców. Trzymajcie kciuki za kńcwe przygtwania. Na pierwsze edycje Studium Planwania Finansweg zapraszamy d WIB p wakacjach. Opracwała: Marila Szymańska-Kszczyc Ramwy Prgram Certyfikacji w ramach EFP 1. Prces planwania finansweg 2. Makreknmia i glbalny rynek finanswy 4. Ubezpieczenia i strategie ubezpieczeniwe 5. Emerytury i strategie emerytalne 6. Inwestycje i strategie inwestycyjne 7. Inwestycje na rynku walutwym i surwców 8. Inwestycje alternatywne. Nieruchmści 9. Inwestycje alternatywne. Private Equity 10. Inwestycje alternatywne: Art. Banking i inne 14. Planwanie finanswe dla przedsiębirców 11. Optymalizacja pdatkwa. Przekazywanie majątku. Elementy prawa międzynardweg 15. Warsztaty w planwaniu finanswym: prezentacja planu finansweg klientwi 12. Warsztaty w zarządzaniu prtfelem klienta 13. Warsztaty w planwaniu finanswym: studium przypadku Newsletter Dradców EFA kwiecień

4 CZY OSZCZĘDZANIE NA EMERYTURĘ JEST SEXY? Tytułwe pytanie jest czywiście mcn przewrtne ;-) Ale czy aż tak bardz? Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczeg w Plsce nie ma tradycji szczędzania na emeryturę, Klienci nie chcą emeryturze rzmawiać, a Dradcy wlą zaferwać Klientwi każdy prdukt, byleby nie był związany z emeryturą. Nie wiem, czy w tych kilku słwach uda mi się na te pytania dpwiedzieć, ale przyjrzyjmy się temu tematwi bliżej. Osbiście chciałbym znać dpwiedź, czy jesteśmy jak Klienci raz Dradcy mentalnie raz merytrycznie przygtwani d rzmwy jednym z najważniejszych finanswych celów życia każdeg z nas, czyli rzmwy zabezpieczeniu emerytalnym. Wcześniej spójrzmy na t, c szczędzaniu na emeryturę sądzą nasi ptencjalni Klienci. Kilka faktów: 1. wg raprtu CBOS Placy ddatkwym szczędzaniu na emeryturę : a. płwa badanych w wieku prdukcyjnym jest zdania, że ich przyszła emerytura pchdząca z bwiązkwych składek będzie znacząc niższa d ich becnych dchdów. Pnad jedna trzecia badanych (36%) nie jest w stanie szacwać wyskści swjej przyszłej emerytury. Wyniki badania pkazują również, że znacznie łatwiej szacwać wyskść przyszłej emerytury mężczyznm niż kbietm. Mże t wynikać z faktu, że znacząca część kbiet ma przerwy w zatrudnieniu z pwdu pieki nad dziećmi i nie ptrafi szacwać, w jaki spsób wpłyną ne na wyskść ich przyszłej emerytury. Przeknanie, że emerytura będzie niewystarczająca, jest pwszechne we wszystkich grupach spłecznzawdwych. Szczególnie częst wyrażają je sby z wyższym wykształceniem, które zazwyczaj mają rzbudwane aspiracje i nie zadwala ich tylk zabezpieczenie pdstawwych ptrzeb materialnych. Skłnnść Plaków d ddatkweg szczędzania jest niewielka. Jedynie 13% sób w wieku prdukcyjnym deklaruje, że szczędza z myślą emeryturze, a klejne 21% deklaruje, że becnie nie szczędza, ale zamierza t rbić. W grupie sób z wyższym wykształceniem 31% deklaruje, iż becnie szczędza z myślą przyszłej emeryturze, a klejne 31% zamierza t rbić. Pdbnie częste deklaracje dtyczące planów rzpczęcia w celach emerytalnych jak u abslwentów uczelni wyższych występują u sób z wykształceniem średnim (29%). b. Wśród sób szczędzających ddatkw na emeryturę jedynie 15% deklaruje psiadanie IKE (Indywidualneg Knta Emerytalneg). Psiadacze IKE stanwią tylk 2% Plaków w wieku prdukcyjnym. c. Wszystkich respndentów badania spytan pinię na temat najlepszeg spsbu szczędzania na emeryturę. 1/3 (29%) nie ptrafiła wskazać, który spsób szczędzana jest najlepszy. Pzstali respndenci jak najlepszy ddatkwy spsób szczędzania na emeryturę wskazali - zakup nieruchmści, działek, gruntów rlnych. Klejne 3 wskazania dtyczyły już prduktów finanswych, ale były t: lkata bankwa (12%), knt szczędnściwe w banku (11%), knt sbiste w banku ROR (8%) i dpier ptem fundusze inwestycyjne (4%). d. Wyniki badania pkazują, że fundusze inwestycyjne są na trzecim pd względem ppularnści spsbem ddatkweg szczędzania na emeryturę, jedncześnie 37% gółu drsłych Plaków nie ptrafi cenić, czy fundusz inwestycyjny mże być dbrym narzędziem d grmadzenia szczędnści emerytalnych czy też nie. Wśród sób, które mają wyrbiną pinię w tej kwestii, przeważa pgląd, iż jest t dbry spsób grmadzenia ddatkwych śrdków na emeryturę. Największymi entuzjastami w tym względzie są sby, które nie ukńczyły 35 rku życia, a także kadra kierwnicza i specjaliści z wyższym wykształceniem. Wart pdkreślić również, że w perspektywie długterminwej inwestwanie w akcyjne fundusze inwestycyjne ma zdaniem większści sób mających wyrbiną pinię w tej sprawie zdecydwaną przewagę nad samdzielnym inwestwaniem na Giełdzie Papierów Wartściwych. e. Na fakt dużej nieświadmści wśród sób szczędzających na emeryturę przemawia fakt, że wśród 13% badanych w wieku prdukcyjnym deklarujących, że becnie szczędzają z myślą emeryturze, najppularniejszą frmą szczędzania jest - knt sbiste w banku (ROR), dpier ptem jest plisa ubezpieczeniwa raz fundusze inwestycyjne, ale na czwartym miejscu znwu prdukt pasywny czyli lkata bankwa. f. Jedną z przyczyn niegrmadzenia przez Plaków ddatkwych szczędnści z myślą emeryturze jest brak wiedzy mżliwych spsbach takieg szczędzania. Newsletter Dradców EFA kwiecień

5 Cd. z pprzedniej strny 2. wg raprtu PricewaterhuseCpers Prównanie systemów ddatkweg zabezpieczenia emerytalneg w Plsce raz wybranych krajach Unii Eurpejskiej : na pdstawie analizy mechanizmów ddatkweg, dbrwlneg szczędzania na emeryturę w analizwanych w raprcie krajach raz rzmów z ekspertami PwC z tych krajów, mżliwe jest wyciągnięcie wnisku, że ppularnść frm ddatkweg szczędzania pprzez nabywanie prduktów III filaru jest uzależnina d śrdwiska regulacyjneg, w szczególnści zwlnień pdatkwych. Plska na tle tych rzwiązań jest relatywnie ubga. Czyli mamy przynajmniej dwa pwdy słabeg, dtychczasweg rzwju ddatkweg szczędzania na emeryturę: słabą znajmść materii przez Klientów (i tutaj mżemy spr zmienić!), słabe wsparcie ddatkweg szczędzania na emeryturę przez senswne zwlnienia pdatkwe (i tutaj nasz wpływ jest mniejszy). Niezależnie d naszej ceny zmiany w systemie emerytalnym przygtwanej przez rząd, sama zmiana przynisła jedną bardz isttną krzyść. Nareszcie d dużej grupy Plaków dtarła infrmacja, że państwwy system zabezpieczenia emerytalneg tylk w niewielkim stpniu będzie zabezpieczał ptrzeby przyszłych emerytów. Jeżeli Klienci/Petenci/Ubezpieczeni/Człnkwie OFE chcą, aby pzim życia na emeryturze się gwałtwnie nie bniżył, należy zacząć szczędzać indywidualnie. Oczywiście, że t pdsumwanie brzmi jak slgan z reklamówki prduktu emerytalneg, ale jest t prawda znana w krajach rzwiniętych, która i u nas musi się sprawdzić. Ważne jest jednak, żebyśmy również i my tę prawdę przyswili i rzmawiali na ten ważny temat z naszymi Klientami (a także, żebyśmy ptrafili rzmawiać merytrycznie). zdaniem, żaden, nawet agresywny wzrst indeksu nie jest lepszy. Reasumując szczędzanie na emeryturę mże być bardz sexy! Z punktu widzenia Klienta jest t temat znacznie ważniejszy niż zarządzanie nadwyżkami (chyba, że celem jest zabezpieczenie emerytalne ;-). Inne pytanie na które każdy z Dradców sam sbie musi dpwiedzieć, t czy mamy dpwiednie kmpetencje, żeby zgdnie ze sztuką przeprwadzić naszym Klientm audyt emerytalny, plegający na cenie becneg zabezpieczenia emerytalneg. Audyt taki pwinien bejmwać przegląd prduktów już psiadanych, wyliczenie luki emerytalnej względem pzimu, który chcemy siągnąć na emeryturze raz przygtwanie prpzycji zmierzającej d wypełnienia tej luki. Tylk tyle i aż tyle. Dla naszych Klientów. Teretycznie wszyscy Dradcy piekujący się Klientami zamżnymi pwinni takie kmpetencje psiadać. Jeżeli tak nie jest t należy się d swich pracdawców takich szkleń dmagać. Z pewnścią temat zabezpieczenia emerytalneg jest bliski wszystkim Dradcm, którzy psiadają certyfikat EFA, gdyż tematy emerytalne są ważnym składnikiem prgramu szkleń. Teraz tylk pzstaje tę wiedzę wykrzystać w praktyce. Opracwał: Marek Rybiec Źródł: 1. Raprt: Placy ddatkwym szczędzaniu na emeryturę, raprt z badań, czerwiec 2010, Fundacja Centrum Badania Opinii Spłecznej, 2. Raprt: Prównanie systemów ddatkweg zabezpieczenia emerytalneg w Plsce raz wybranych krajach Unii Eurpejskiej, PricewaterhuseCpers Jak wielletni uczestnik i pracwnik rynku kapitałweg, wiem, że inwestwanie na rynku pprzez fundusze lub szczególnie bezpśredni w akcje, licząc na efekt krótk i średniterminwy ptrafi być bardz ekscytujące. Krótk mówiąc jest sexy! Ale jeżeli w naszej prfesji, czyli szerk rzumianym dradztwie finanswym celem jest zapewnienie Klientm najlepszej bsługi, wiedzy raz dsknale dbraneg zestawu prduktów d rzeczywistych ptrzeb Klienta, t kwestia zabezpieczenia emerytalneg pwinna być na pierwszym miejscu w hierarchii działań z Klientem. Czy z punktu widzenia Klienta raz naszej wartści ddanej, dbrze przeprwadzna rzmwa z Klientem na temat zabezpieczenia emerytalneg raz w efekcie dbrana strategia emerytalna, nie jest tym, c mżemy dać Klientm najlepszeg? Mim Newsletter Dradców EFA kwiecień

6 JAK DOTRZYMA PAN DO ZAPADALNOŚCI, TO ŚRODKI ZROLUJEMY... Między klientami a ich piekunami, czy też dradcami istnieje pewna bariera kmunikacyjna. Jest t bariera języka, którym psługują się bie grupy. Z jednej strny mamy grupę klientów, którzy zajmują się zazwyczaj kmpletnie innymi rzeczami niż finanse, a z drugiej strny są pracwnicy banków, biur maklerskich, czy też firm pśrednictwa finansweg, którzy na c dzień zajmują się tylk sprawami finanswymi. Dpóki bie grupy kmunikują się w swim brębie, t nie ma prblemu, b człnkwie danej grupy mówią jednym językiem. Zdarza się jednak, i t częst, że dchdzi d sptkania trzecieg stpnia i grupy muszą kmunikwać się ze sbą. I tu pjawiają się zwrty, czy słwa, które przenikają z języka branżweg danej grupy d języka wzajemnej kmunikacji, budząc czasem zdziwienie, czasem rzbawienie, a czasem p prstu prwadząc d braku przumienia. Szczególnie widczne jest t na kierunku pracwnik banku klient. A widczne jest nie tylk w trakcie rzmwy, ale również w materiałach marketingwych, umwach, regulaminach, czy w gólnych infrmacjach na strnie internetwej danej instytucji. Przykładw, pdstawwym przedmitem dyskusji między pracwnikiem banku a klientem wcale nie są pieniądze! Są nim ŚRODKI! Śrdki finanswe w wyskści x. Dziwne, ale p wyjściu z VI Knferencja Private Banking 2011 krótka relacja Za nami już VI Knferencja Private Banking. Uczestnicy mgli wysłuchać prezentacji m.in. Kluczwe czynniki sukcesu w bankwści prywatnej na pdstawie dświadczeń plskich i eurpejskich W jakim kierunku pwinna zmierzać skuteczna kmunikacja i relacja z klientem zamżnym na przykładzie praktyki Banku Sarasin&C Ltd Jak zwiększać trafnść kreślenia grupy dcelwej raz dlaczeg value prpsitin jest źródłem przewagi knkurencyjnej case study PKO BP Jak innwacyjne pdejście d dradztwa inwestycyjneg skutkuje znaczącą pprawą jakści w samym prcesie bsługi raz jakie mdele dradcze są stswane w Plsce i na świecie w parciu dświadczenia prezentacje HSBC, BRE Wealth Management, ING Bank Śląski SA. Trendy 2011 prdukty i usługi, które wart mieć w swjej fercie. banku płacimy pieniędzmi. Wartść daneg dbra, czy też wartść transakcji wyrażna jest przecież w pieniądzu, a nie w śrdkach. Klejnym nagminnie używanym terminem, z punktu widzenia pracwnika banku nrmalnym, jest pjęcie zapadalnści. Przecież każdy klient pwinien wiedzieć, kiedy lkata mu ZAPADA, a nie kiedy się kńczy! C więcej, pjęcie t rzciąga się również na INSTRUMENTY finanswe z góry kreślnym terminie ZAPADALNOŚCI. Niektóre z tych chirurgicznych, alb muzycznych przedmitów mżna też ROLOWAĆ! A mżna przecież rzmawiać inaczej, p ludzku, tj. w języku adekwatnym d danej sytuacji, a przede wszystkim w języku, który rzumie klient. Mżna przecież załżyć lkatę kńczącą się za trzy miesiące, wpłacając na rachunek lkaty pieniądze, a jeśli się teg chce, p jej zakńczeniu zstanie na autmatycznie twarta na klejny termin. Da się? Oczywiście. Trzeba tylk pamiętać, że klient t też człwiek, tylk z innej bajki. Ze zwykłej, życiwej. Opracwał: Dariusz Rybczyński, niezależny ekspert branży finanswej z wielletnim dświadczeniem w bankwści prywatnej i inwestycyjnej Należy cenić tę knferencję jak ciekawszą niż w ubiegłym rku. Przyświecał jej jedn mtt pdnszne przez niemal wszystkich prelegentów, które mżna skwitwać w następujący spsób: kryzys finanswy minął, ale kryzys zaufania d dradców nie. Opracwała: Edyta Bgacka Opracwanie Newslettera Edyta Bgacka Newsletter Dradców EFA kwiecień

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A.

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wrcław, 15.10.2010r. ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wstęp Blue Tax Grup S.A. działa na rynku usług dradcz-finanswych d 1992 rku. Spółka specjalizuje się w dradztwie bizneswym w takich

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju.

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju. Życirys zawdwy i list mtywacyjny t pdstawwe dkumenty, którymi psługują się sby pszukujące pracy. Nie zawsze muszą ne wyglądać tak sam, jednak pdlegają pewnym standardm, których należy przestrzegać, gdyż

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

"Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy"

Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy "Zarządzanie kmpetencjami w realizacji strategii firmy" Mje wystąpienie będzie miał charakter wyraźnie "hr'wski", gdyŝ jest t dziedzina mi bliska ze względu na fakt, iŝ reprezentuję agencję dradczą Intersurce.

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników Ocena realizacji prjektu Twja wiedza twój sukces edycja 25 Edukacja kluczem d przyszłści w wjewództwie plskim dknana przez jeg uczestników Opracwanie sprządzn na pdstawie danych zawartych w annimwych ankietach,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Przeprwadzenie szklenia z zakresu ftwltaiki dla młdych sób pszukujących pracy, zagrżnych

Bardziej szczegółowo

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018 BELVÉDÈRE Kmunikat praswy Beaucaire, 16 grudnia 2014 r. NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znwu w grze 2018 ) - BiG 2018 1 unikatwe pzycjnwanie pretendent d człweg miejsca na rynku win i alkhli

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: pełnienie funkcji asystentów krdynatra części nieinwestycyjnej w ramach prjektu Pprawa

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Infrmacje firmie IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. wchdzi w skład międzynardwej grupy finanswej IMPULS-LEASING Internatinal z siedzibą w Szwajcarii. Pza Plską d Hldingu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem Akademia Umiejętnści Zarządzania Persnelem LndnSAM Plska, Kraków 2013 LndnSAM Plska www.lndnsam.pl LndnSAM Plska (Lndn Schl f Accuntancy and Management) t nwczesna, międzynardwa firma szkleniwa działająca

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy ZŁOTA ZŁOTA czerwiec 2011 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Ministerstw Pracy i Plityki Spłecznej REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Sekretariat Knkursu: Centralny Instytut Ochrny Pracy - Państwwy Instytut Badawczy www.cip.pl/knkurs-bhp ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Łwicz: Świadczenie usług instruktrów prawa jazdy kategrii B i T w ramach prjektu pn. Dsknalenie kmpetencji kluczwych i zawdwych uczniów ZSP nr 2 RCKU i P im. Tadeusza Kściuszki w Łwiczu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Warsztaty szkleniwe i dradztw grupwe dla 53-78 sób zakładających spółdzielnie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Świadczenie usług szklenia, dradztwa i knsultacji w zakresie zarządzania prjektami i twrzenia sprawnie działających zespłów prjektwych realizujących prjekty kulturalne w Plsce i na świecie. Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie terapii zajęciwej w ramach prjektu Pprawa jakści pieki nad sbami niesamdzielnymi,

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015 XV Frum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębirstw 8/06/2015 O PROGRAMIE Prgram Erasmus dla młdych przedsiębirców jest transgranicznym prgramem wymiany, który daje przyszłym i pczątkującym przedsiębircm

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęcia terapeutyczne dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi PROJEKT MODELOWY Młdzieżwa Rada Prgramwa - decydujmy wspólnie z młdymi Autrka: Miłsz Ukleja, Fundacja Civis Plnus Isttą prjektu jest pwłanie Młdzieżwej Rady Bibliteki działającej przy biblitece, której

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. (Wszystkie kwty prezentwane są w tys. złtych, ile nie pdan inaczej) Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Szkolenie: Optymalizacja modelu planowania produkcji w integracji ze sprzedażą i zakupami. Termin. Cele szkolenia.

Zaproszenie. Szkolenie: Optymalizacja modelu planowania produkcji w integracji ze sprzedażą i zakupami. Termin. Cele szkolenia. Zaprszenie Szklenie: Optymalizacja mdelu planwania prdukcji w integracji ze sprzedażą i zakupami Termin 22-23 maja 2014 r. gdz. 9.00 17.00 Miejsce szklenia Biur Reginalne AHK Plska /Rynek 6/Gliwice Język

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.psmzgorzelec.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.psmzgorzelec.pl Zgrzelec: termmdernizacja budynków szkły pprzez dcieplenie ścian zewnętrznych i strpdachu, wymianę stlarki kiennej i instalacji c.. raz wymianę instalacji wdnkanalizacyjnej Numer głszenia: 95653-2010;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: usługa szkleniwa w zakresie dsknalenia warsztatu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/26771/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/26771/2014 Warszawa, 05.06.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE w pstępwaniu zgdnym z zasadą knkurencyjnści nr 1/26771/2014 ECORYS Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łuckiej 2/4/6, realizując zasadę knkurencyjnści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo!

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo! Szanwni Państw! Przekazuję Państwu fertę szkleń i prgramów rzwjwych dla rad pedaggicznych. W naszej fercie wskazujemy bszary, w których ptrafimy Państwa wspierać, jednak każda nasza knkretna prpzycja jest

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.swiecim.pl Oświęcim: Organizacja i prwadzenie kursów: zaawanswane metdy prgramwania aplikacji

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik d Uchwały Nr 48/2016 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 28 stycznia 2016 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OPOLE, 28 stycznia 2016 r. Oś prirytetwa

Bardziej szczegółowo

Maciej Gruza. GHK Polska Sp. z o. o.

Maciej Gruza. GHK Polska Sp. z o. o. Badanie frmalnych i niefrmalnych uwarunkwań wdrżenia systemu przenszenia i akumulacji zalicznych siągnięć w Plsce w parciu załżenia systemu ECVET Maciej Gruza GHK Plska Sp. z.. 1. Kncepcja i metdlgia badania

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Infrmacja na temat stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów na rk akademicki 2015/2016 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów regulują przepisy: art.

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.impib.pl Truń: mdernizacja utwardzenia przy budynku Instytutu Inżynierii Materiałów Plimerwych i

Bardziej szczegółowo

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu Tczew: Usługę szklenia w zakresie przeprwadzenia kursu zawdweg w celu uzyskania zawdu/przygtwania zawdweg bsługi kas fiskalnych z gspdarką magazynwą i fakturwaniem dla 32 sób, pracwnika gspdarczeg z bsługą

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Metody oceny procesu usługowego

Metody oceny procesu usługowego Wykład 9. Zarządzanie jakścią usług dr inż. Anna Dbrwlska Metdy ceny prcesu usługweg Tajemniczy klient (Mystery Shpping- MS) Audit prcesu usługweg (ang. WTA - Walk-thrugh Audit) Metdy ceny jakści usług

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE WARSZTATY EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ DLA STUDENTEK I STUDENTÓW SPRAWOZDANIE Nardwa Agencja Prgramu Młdzież w działaniu raz Plsk-Niemiecka Współpraca Młdzieży przedstawiają raprt z drugiej edycji prjektu

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Ogłoszenie nr: 163319 Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: radca Szefa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Ogłoszenie nr: 163319 Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: radca Szefa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Ogłszenie nr: 163319 Dyrektr Generalny pszukuje kandydatek/kandydatów na stanwisk: radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów d spraw kntrli i krdynacji

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy badania motywacji on-line kwestionariusz TMZ

Oferta współpracy badania motywacji on-line kwestionariusz TMZ Trafny wybór sukces w selekcji Oferta współpracy badania mtywacji n-line kwestinariusz TMZ Rekrutacja i selekcja Assessment / Develpement Centre Szklenia Bussines Caching Badania wskaźników HR Analiza

Bardziej szczegółowo

Bisztynek: Usługi szkoleniowe Numer ogłoszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bisztynek: Usługi szkoleniowe Numer ogłoszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Bisztynek: Usługi szkleniwe Numer głszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip Warszawa: Przeprwadzenie audytu zewnętrzneg prjektu współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/pwiat_elcki/97/zamowienia_publiczne/ Ełk: Kurs Nauki języka angielskieg na pzimie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012 Usługa edukacyjna bejmująca prwadzenie zajęć ddatkwych dla uczniów klas I-III w szkłach pdstawwych w Gminie Świątniki Górne w ramach prjektu Równaj d najlepszych, finanswaneg z Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Utrzymywanie Bazy danych Intranet, świadczenie usług telefnicznych PSTN raz sieci

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.slaskie.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.slaskie.pl/index.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=90 Katwice: Usługa pracwania merytryczneg, graficzneg, wydruku

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA Prjekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Krdynatr prjektu: Schulungszentrum Fhnsdrf Partnerzy: University f Gthenburg Municipality

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: Pełnienie funkcji redaktra strny internetwej www.plska-szkla.pl. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

Biuletyn PREMD. Numer 2(6)/2012

Biuletyn PREMD. Numer 2(6)/2012 Biuletyn PREMD Numer 2(6)/2012 Zapraszamy d zapznania się z klejnym Biuletynem Partnerstwa na Rzecz Rzwju i Edukacji Małych Dzieci (PREMD). Chcielibyśmy, aby Biuletyn stał się źródłem infrmacji nie tylk

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Termmdernizacja budynku Oddziału Dziecięceg SP ZOZ w Zduńskiej Wli w zakresie ciepleń ścian zewnętrznych i wymiany stlarki kiennej i drzwiwej Numer głszenia: 206836-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku Zespłu Szkół nr

Bardziej szczegółowo

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r.

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Jlanta Małek- Kt Starszy Wizytatr Kuratrium Oświaty we Wrcławiu Legnica, dnia 30 grudnia 2011r. Refleksje z wyjazdu studyjneg d Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Wizyta Studyjna w Hiszpanii w reginie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku szkły i hali sprtwej

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny BIn-Montaż Sp. z o.o.

Kodeks etyczny BIn-Montaż Sp. z o.o. Kdeks etyczny BIn-Mntaż Sp. z.. 1 Prwadząc działalnść gspdarczą BIn-Mntaż Sp. z.. przestrzega pdstawwych wartści etycznych i uznaje zbwiązania wbec wszystkich zaintereswanych działalnścią firmy. Uczciwść

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem siedmiu samchdów sbwych dla Mazwieckiej Jednstki

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Gdańsk: Przetarg niegraniczny na świadczenie usług htelarskich w zakresie sptkań i knferencji, plegających na rezerwacji i udstępnieniu sal szkleniwych wraz z usługą gastrnmiczną i nclegwą dla Plitechniki

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dlnśląskie Centrum Infrmacji Zawdwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zszbraniewo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zszbraniewo.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zszbraniew.pl Braniew: Przetarg na przeprwadzenie kursu menedżera gastrnmii dla 10 uczniów Zespłu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wzz.wrc.pl Wrcław: rbty budwlane plegające na przebudwie i mntażu wewnętrznej instalacji i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Infrmacja na temat stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów na rk akademicki 2015/2016 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów regulują przepisy: art.

Bardziej szczegółowo