NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011"

Transkrypt

1 Drdzy Dradcy EFA! W pierwszym numerze newslettera teg rku najważniejszą infrmacją jest zapwiadany na 4 kwartał teg rku start nweg pzimu certyfikacji w ramach Eurpean Financial Planner (EFP). Jak wiemy EFP t wyższy stpień certyfikacji w ramach EFPA. Stanwi jedncześnie klejny krk w karierze dradcy, isttnie pdnsząc jeg zawdwe kwalifikacje. Zachęcam też d zapznania się z dezwą przygtwaną przez Zarząd Fundacji EFPA Plska w sprawie Prgramu Stałeg Rzwju Zawdweg t ważny sprawdzian teg, w jaki spsób w istcie pdchdzimy d teg wymgu i czy traktujemy Certyfikat EFA jak stałe ptwierdzenie naszych kwalifikacji czy jak jednrazwą przygdę. Grn sób współredagujących newsletter pszerza się. Trzymam jednak wciąż miejsce dla Was Dradców EFA. Pamiętajcie, że Zarząd Fundacji EFPA Plska pstanwił, iż Wasza aktywnść rzumiana jak współredagwanie newslettera będzie punktwana w ramach Prgramu Stałeg Rzwju Zawdweg. Grąc zachęcam d współpracy! Edyta Bgacka Redaktr Newslettera EFA NA PIĄTKĘ Certyfikat EFA uzyskał rekmendację wyskieg, 5. pzimu kwalifikacji w strukturze Eurpejskich Ram Kwalifikacyjnych. Eurpejskie Ramy Kwalifikacji są wspólnym eurpejskim systemem dniesienia kwalifikacji, który d rku 2012 ma pwiązać krajwe systemy i ramy kwalifikacji państw Unii Eurpejskiej. Ramy wyznaczają siem pzimów kwalifikacji, niezależnie d miejsca, spsbu i czasu ich zdbycia. Mają służyć większej transparentnści i prównywalnści kwalifikacji wewnątrz kraju raz w układzie międzynardwym. Będą prmwać uczenie się przez całe życie pprzez twrzenie mżliwści ptwierdzania kwalifikacji siągniętych różnrakimi drgami. EFPA Plska wraz z Warszawskim Instytutem Bankwści intensywnie zabiegają mżliwść uznania Certyfikatu Eurpejskieg Dradcy Finansweg EFA jak kwalifikacji wchdzącej w strukturę twrznych właśnie Plskich Ramach Kwalifikacji. Dr. Wlfgang Reittinger nwym Przewdniczącym Eurpejskieg Kmitetu ds. Standardów i Kwalifikacji EFPA Z dniem 1 czerwca 2011 stanwisk Przewdnicząceg Eurpejskieg Kmitetu ds. Standardów i Kwalifikacji (EFPA Standards and Qualificatins Cmmittee) bejmie dr. Wlfgang Reittinger. Dr. Reittinger zastąpi na tym stanwisku Susan Middelbe; która przez długi czas pełniła tę funkcję. Tak nminacji wyrażał się Dr. Reittinger: Jestem zaszczycny pwierzeniem mi tej funkcji. P tylu latach dświadczeń w biznesie z klientami prywatnymi, wyrażam przeknanie, że prfesjnalne dradztw stanie się kluczem i czynnikiem różnicującym w rzwju sektra usług finanswych. Wyska jakść w prcesie edukacji dradców finanswych ma znaczenie krytyczne dla wsparcia teg rzwju. Zapewnienie tej jakści na różnych pzimach kwalifikacji jest jednym z celów. Upwszechnienie tych standardów, wyjaśnienie ich znaczenia w krajach Eurpy i wzmcnienie niezależnych prcesów certyfikacji w tych krajach t klejne ważne cele. Dążenie d ich siągnięcia t wielkie wyzwanie dla EFPA w nadchdzących latach. Dr. Reittinger wnsi d EFPA ugruntwaną wiedzę z zakresu planwania finansweg i zarządzania majątkiem (wealth management). W sektrze pracuje d pnad 25 lat, w tym d pnad 20 lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z planwaniem finanswym i dradztwem w tym zakresie. Zarządzał m.in. największą w Niemczech instytucją dradztwa finansweg - Cmmerz Finanz Management GmbH. Kt jest kim w EFPA Plska? Infrmujemy, że skład Rady Fundacji EFPA Plska rzszerzył się dwóch Człnków. D Rady Fundacji weszli Pani Barbara Stęchły Dyrektr Departamentu Bankwści Prywatnej w Raiffeisen Bank Plska SA raz Pan Marek Rybiec Dyrektr Departamentu Zarządzania Siecią Sprzedaży raz Człnek Zarządu w Xelin. Dradcy Finanswi. Obie instytucje, które reprezentują nwi Człnkwie Rady, współpracują w ramach certyfikacji EFA d sameg pczątku. EFPA Plska w liczbach (kwiecień 2011) Liczba przeprwadznych egzaminów: 11 Liczba certyfikwanych dradców: 150 Liczba przygtwujących się d egzaminu: 63 Instytucje krzystające z certyfikacji EFA: Xelin. Dradcy Finanswi, Raiffeisen Bank Plska, Kredyt Bank SA, Peka SA, HSBC Bank Plska SA, Alir Bank SA, Nrdea Bank SA. Newsletter Dradców EFA kwiecień

2 OSTATNIA SZANSA NA UTRZYMANIE CERTYFIKATU EFA! Drdzy Dradcy, Rk 2010 był pierwszym rkiem bwiązywania wymgów certyfikacyjnych dla psiadaczy Eurpejskieg Certyfikatu Dradztwa Finansweg EFA, w tym uczestnictwa w Prgramie Stałeg Rzwju Zawdweg. Z kńcem marca zamknęliśmy mżliwść dpełnienia wymgów Certyfikatu EFA za rk Wszystkim dradcm, którzy wywiązali się z tych zbwiązań serdecznie gratulujemy i wyrażamy szczere uznanie. Dbajcie dbrze swój certyfikat EFA i prezentujcie g z dumą. Zgdnie z Kdeksem Etyki EFPA, każdy certyfikwany Eurpejski Dradca Finanswy EFA stale kształci się i utrzymuje najwyższy pzim przygtwania i kmpetencji zawdwych. T nasze zbwiązanie etyczne przekłada się na rczny wymóg stałeg rzwju zawdweg EFPA. Każdy Dradca EFA pwinien wykazać 20 punktów kwalifikwanych zebranych w ciągu rku. Punkty mżna zbierać z bardz wielu źródeł, w tym pprzez udział w szkleniach wewnętrznych raz w ramach samkształcenia. P ptwierdzeniu kmpletnści wszystkich dkumentów, zaktualizujemy Rejestr Certyfikwanych Dradców EFA, dstępny na strnie EFPA Plska raz przygtujemy legitymacje, ptwierdzające ważnść Certyfikatu EFA. Jedynie sby umieszczne w Rejestrze będą psiadały wartściwy certyfikat EFA. Dradcy, którzy nie wypełnili wymgów certyfikacyjnych Certyfikatu EFA za rk 2010 tracą praw psługiwania się certyfikatem EFA. Jesteśmy twarci na indywidualne wniski wydłużenia terminu wypełnienia wymgu, jeśli wynikają ne ze zdarzeń lswych i są rzetelnie uzasadnine. Jednak inicjatywa leży p strnie dradców. Eurpejski Certyfikat Dradcy Finansweg EFA jest dla najlepszych, dla tych, którzy siągnęli wyski pzim wiedzy i umiejętnści zawdwych i jedncześnie chcą stale się rzwijać. W takim grnie, zamierzamy wspólnie skutecznie upwszechniać standardy prfesjnalneg dradztwa w Plsce i przeknywać nwe rganizacje d włączenia się w ten prces. Jesteśmy głębk przeknani ptrzebie i sensie takieg działania i grąc zapraszamy Was d zaangażwania się w prace Fundacji. Marila Szymańska-Kszczyc Jacek Więcek Zarząd EFPA Plska Przypminamy, że d września 2010 r. wszyscy Certyfikwani Eurpejscy Dradcy Finanswi EFA, którzy udzielili zgdy na udstępnienie danych, są prezentwani w Rejestrze Dradców EFA, uruchamianym na strnie Od teg mmentu, każdy klient mże wyszukać certyfikwaneg dradcę EFA w swim mieście w Plsce. Jedncześnie, dzięki Rejestrwi zyskuje się pewnść, kt psiada aktualny certyfikat EFA. Pamiętajmy, że utrzymywanie w rejestrze dradców EFA jest uwarunkwane przestrzeganiem wymgów certyfikatu EFA, tj. Kdeksu Etyki EFPA, spełnianiem rczneg wymgu stałeg rzwju zawdweg (SRZ) i uiszczaniem składki rcznej. Newsletter Dradców EFA kwiecień

3 EUROPEAN FINANCIAL PLANNER: EFPA POLSKA rzwija ścieżkę zawdwą dla certyfikwanych dradców finanswych Zespół znakmitych ekspertów EFPA Plska pracuje intensywnie nad pracwaniem plskieg standardu kwalifikacji dla dradców finanswych na najwyższym, światwym pzimie zaawanswania. Nwy standard będzie dpwiadał wymaganim Eurpean Financial Planner, EFP, czyli 2. stpniwi certyfikacji EFPA. Ma stwrzyć atrakcyjną perspektywę rzwju dla certyfikwanych dradców finanswych EFA raz dla najbardziej dświadcznych plskich dradców zamżnych klientów prywatnych. EFP ma być wzrem najwyższej jakści i prfesjnalizmu w kmplekswej usłudze planwania finansweg, bejmującej planwanie inwestycji i szczędnści, ubezpieczenia i emerytury, finansów, przekazywania majątku raz ptymalizacji pdatkwej. Psiadacze certyfikatu EFP będą wyznaczać punkt dniesienia dla standardu dradztwa finansweg w Plsce, będą synnimem zaufaneg dradcy klienta indywidualneg i pwiernika jeg finansów. Psiadacz prestiżweg certyfikatu EFP ptrafi przeprwadzić kmplekswy prces planwania finansweg pprzez: Nawiązanie knstruktywnej i partej na zaufaniu relacji z klientem, Określenie celów i czekiwań klienta, Zebranie wszystkich ptrzebnych infrmacji na temat klienta, Określenie statusu finansweg klienta, Opracwanie szczegółweg planu finansweg, Zaprezentwanie planu finansweg klientwi, Wdrżenie planu finansweg, Mnitrwanie dssier klienta. Psiadacz certyfikatu EFP jest znakmitym człnkiem zespłu. Łatw dstswuje się d zmieniająceg się śrdwiska, w tym tczenia technlgiczneg. Ptrafi wyznaczyć prirytety w swim rzwju zawdwym i sbistym. Kieruje się niezłmnie etyką zawdu. Plski standard EFP zstanie przedłżny d akredytacji EFPA w czerwcu br. Zgdnie z przyjętym planem, p uzyskaniu akredytacji, prgram szkleniwy pwinien być gtwy d uruchmienia jesienią teg rku. W prgramie szkleniwym, nwściami będą m.in. specjalne zajęcia z makreknmii, finansów behawiralnych, inwestycji alternatywnych, ptymalizacji pdatkwej i przekazywania majątku raz planwania finansweg dla przedsiębirców. Trzymajcie kciuki za kńcwe przygtwania. Na pierwsze edycje Studium Planwania Finansweg zapraszamy d WIB p wakacjach. Opracwała: Marila Szymańska-Kszczyc Ramwy Prgram Certyfikacji w ramach EFP 1. Prces planwania finansweg 2. Makreknmia i glbalny rynek finanswy 4. Ubezpieczenia i strategie ubezpieczeniwe 5. Emerytury i strategie emerytalne 6. Inwestycje i strategie inwestycyjne 7. Inwestycje na rynku walutwym i surwców 8. Inwestycje alternatywne. Nieruchmści 9. Inwestycje alternatywne. Private Equity 10. Inwestycje alternatywne: Art. Banking i inne 14. Planwanie finanswe dla przedsiębirców 11. Optymalizacja pdatkwa. Przekazywanie majątku. Elementy prawa międzynardweg 15. Warsztaty w planwaniu finanswym: prezentacja planu finansweg klientwi 12. Warsztaty w zarządzaniu prtfelem klienta 13. Warsztaty w planwaniu finanswym: studium przypadku Newsletter Dradców EFA kwiecień

4 CZY OSZCZĘDZANIE NA EMERYTURĘ JEST SEXY? Tytułwe pytanie jest czywiście mcn przewrtne ;-) Ale czy aż tak bardz? Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczeg w Plsce nie ma tradycji szczędzania na emeryturę, Klienci nie chcą emeryturze rzmawiać, a Dradcy wlą zaferwać Klientwi każdy prdukt, byleby nie był związany z emeryturą. Nie wiem, czy w tych kilku słwach uda mi się na te pytania dpwiedzieć, ale przyjrzyjmy się temu tematwi bliżej. Osbiście chciałbym znać dpwiedź, czy jesteśmy jak Klienci raz Dradcy mentalnie raz merytrycznie przygtwani d rzmwy jednym z najważniejszych finanswych celów życia każdeg z nas, czyli rzmwy zabezpieczeniu emerytalnym. Wcześniej spójrzmy na t, c szczędzaniu na emeryturę sądzą nasi ptencjalni Klienci. Kilka faktów: 1. wg raprtu CBOS Placy ddatkwym szczędzaniu na emeryturę : a. płwa badanych w wieku prdukcyjnym jest zdania, że ich przyszła emerytura pchdząca z bwiązkwych składek będzie znacząc niższa d ich becnych dchdów. Pnad jedna trzecia badanych (36%) nie jest w stanie szacwać wyskści swjej przyszłej emerytury. Wyniki badania pkazują również, że znacznie łatwiej szacwać wyskść przyszłej emerytury mężczyznm niż kbietm. Mże t wynikać z faktu, że znacząca część kbiet ma przerwy w zatrudnieniu z pwdu pieki nad dziećmi i nie ptrafi szacwać, w jaki spsób wpłyną ne na wyskść ich przyszłej emerytury. Przeknanie, że emerytura będzie niewystarczająca, jest pwszechne we wszystkich grupach spłecznzawdwych. Szczególnie częst wyrażają je sby z wyższym wykształceniem, które zazwyczaj mają rzbudwane aspiracje i nie zadwala ich tylk zabezpieczenie pdstawwych ptrzeb materialnych. Skłnnść Plaków d ddatkweg szczędzania jest niewielka. Jedynie 13% sób w wieku prdukcyjnym deklaruje, że szczędza z myślą emeryturze, a klejne 21% deklaruje, że becnie nie szczędza, ale zamierza t rbić. W grupie sób z wyższym wykształceniem 31% deklaruje, iż becnie szczędza z myślą przyszłej emeryturze, a klejne 31% zamierza t rbić. Pdbnie częste deklaracje dtyczące planów rzpczęcia w celach emerytalnych jak u abslwentów uczelni wyższych występują u sób z wykształceniem średnim (29%). b. Wśród sób szczędzających ddatkw na emeryturę jedynie 15% deklaruje psiadanie IKE (Indywidualneg Knta Emerytalneg). Psiadacze IKE stanwią tylk 2% Plaków w wieku prdukcyjnym. c. Wszystkich respndentów badania spytan pinię na temat najlepszeg spsbu szczędzania na emeryturę. 1/3 (29%) nie ptrafiła wskazać, który spsób szczędzana jest najlepszy. Pzstali respndenci jak najlepszy ddatkwy spsób szczędzania na emeryturę wskazali - zakup nieruchmści, działek, gruntów rlnych. Klejne 3 wskazania dtyczyły już prduktów finanswych, ale były t: lkata bankwa (12%), knt szczędnściwe w banku (11%), knt sbiste w banku ROR (8%) i dpier ptem fundusze inwestycyjne (4%). d. Wyniki badania pkazują, że fundusze inwestycyjne są na trzecim pd względem ppularnści spsbem ddatkweg szczędzania na emeryturę, jedncześnie 37% gółu drsłych Plaków nie ptrafi cenić, czy fundusz inwestycyjny mże być dbrym narzędziem d grmadzenia szczędnści emerytalnych czy też nie. Wśród sób, które mają wyrbiną pinię w tej kwestii, przeważa pgląd, iż jest t dbry spsób grmadzenia ddatkwych śrdków na emeryturę. Największymi entuzjastami w tym względzie są sby, które nie ukńczyły 35 rku życia, a także kadra kierwnicza i specjaliści z wyższym wykształceniem. Wart pdkreślić również, że w perspektywie długterminwej inwestwanie w akcyjne fundusze inwestycyjne ma zdaniem większści sób mających wyrbiną pinię w tej sprawie zdecydwaną przewagę nad samdzielnym inwestwaniem na Giełdzie Papierów Wartściwych. e. Na fakt dużej nieświadmści wśród sób szczędzających na emeryturę przemawia fakt, że wśród 13% badanych w wieku prdukcyjnym deklarujących, że becnie szczędzają z myślą emeryturze, najppularniejszą frmą szczędzania jest - knt sbiste w banku (ROR), dpier ptem jest plisa ubezpieczeniwa raz fundusze inwestycyjne, ale na czwartym miejscu znwu prdukt pasywny czyli lkata bankwa. f. Jedną z przyczyn niegrmadzenia przez Plaków ddatkwych szczędnści z myślą emeryturze jest brak wiedzy mżliwych spsbach takieg szczędzania. Newsletter Dradców EFA kwiecień

5 Cd. z pprzedniej strny 2. wg raprtu PricewaterhuseCpers Prównanie systemów ddatkweg zabezpieczenia emerytalneg w Plsce raz wybranych krajach Unii Eurpejskiej : na pdstawie analizy mechanizmów ddatkweg, dbrwlneg szczędzania na emeryturę w analizwanych w raprcie krajach raz rzmów z ekspertami PwC z tych krajów, mżliwe jest wyciągnięcie wnisku, że ppularnść frm ddatkweg szczędzania pprzez nabywanie prduktów III filaru jest uzależnina d śrdwiska regulacyjneg, w szczególnści zwlnień pdatkwych. Plska na tle tych rzwiązań jest relatywnie ubga. Czyli mamy przynajmniej dwa pwdy słabeg, dtychczasweg rzwju ddatkweg szczędzania na emeryturę: słabą znajmść materii przez Klientów (i tutaj mżemy spr zmienić!), słabe wsparcie ddatkweg szczędzania na emeryturę przez senswne zwlnienia pdatkwe (i tutaj nasz wpływ jest mniejszy). Niezależnie d naszej ceny zmiany w systemie emerytalnym przygtwanej przez rząd, sama zmiana przynisła jedną bardz isttną krzyść. Nareszcie d dużej grupy Plaków dtarła infrmacja, że państwwy system zabezpieczenia emerytalneg tylk w niewielkim stpniu będzie zabezpieczał ptrzeby przyszłych emerytów. Jeżeli Klienci/Petenci/Ubezpieczeni/Człnkwie OFE chcą, aby pzim życia na emeryturze się gwałtwnie nie bniżył, należy zacząć szczędzać indywidualnie. Oczywiście, że t pdsumwanie brzmi jak slgan z reklamówki prduktu emerytalneg, ale jest t prawda znana w krajach rzwiniętych, która i u nas musi się sprawdzić. Ważne jest jednak, żebyśmy również i my tę prawdę przyswili i rzmawiali na ten ważny temat z naszymi Klientami (a także, żebyśmy ptrafili rzmawiać merytrycznie). zdaniem, żaden, nawet agresywny wzrst indeksu nie jest lepszy. Reasumując szczędzanie na emeryturę mże być bardz sexy! Z punktu widzenia Klienta jest t temat znacznie ważniejszy niż zarządzanie nadwyżkami (chyba, że celem jest zabezpieczenie emerytalne ;-). Inne pytanie na które każdy z Dradców sam sbie musi dpwiedzieć, t czy mamy dpwiednie kmpetencje, żeby zgdnie ze sztuką przeprwadzić naszym Klientm audyt emerytalny, plegający na cenie becneg zabezpieczenia emerytalneg. Audyt taki pwinien bejmwać przegląd prduktów już psiadanych, wyliczenie luki emerytalnej względem pzimu, który chcemy siągnąć na emeryturze raz przygtwanie prpzycji zmierzającej d wypełnienia tej luki. Tylk tyle i aż tyle. Dla naszych Klientów. Teretycznie wszyscy Dradcy piekujący się Klientami zamżnymi pwinni takie kmpetencje psiadać. Jeżeli tak nie jest t należy się d swich pracdawców takich szkleń dmagać. Z pewnścią temat zabezpieczenia emerytalneg jest bliski wszystkim Dradcm, którzy psiadają certyfikat EFA, gdyż tematy emerytalne są ważnym składnikiem prgramu szkleń. Teraz tylk pzstaje tę wiedzę wykrzystać w praktyce. Opracwał: Marek Rybiec Źródł: 1. Raprt: Placy ddatkwym szczędzaniu na emeryturę, raprt z badań, czerwiec 2010, Fundacja Centrum Badania Opinii Spłecznej, 2. Raprt: Prównanie systemów ddatkweg zabezpieczenia emerytalneg w Plsce raz wybranych krajach Unii Eurpejskiej, PricewaterhuseCpers Jak wielletni uczestnik i pracwnik rynku kapitałweg, wiem, że inwestwanie na rynku pprzez fundusze lub szczególnie bezpśredni w akcje, licząc na efekt krótk i średniterminwy ptrafi być bardz ekscytujące. Krótk mówiąc jest sexy! Ale jeżeli w naszej prfesji, czyli szerk rzumianym dradztwie finanswym celem jest zapewnienie Klientm najlepszej bsługi, wiedzy raz dsknale dbraneg zestawu prduktów d rzeczywistych ptrzeb Klienta, t kwestia zabezpieczenia emerytalneg pwinna być na pierwszym miejscu w hierarchii działań z Klientem. Czy z punktu widzenia Klienta raz naszej wartści ddanej, dbrze przeprwadzna rzmwa z Klientem na temat zabezpieczenia emerytalneg raz w efekcie dbrana strategia emerytalna, nie jest tym, c mżemy dać Klientm najlepszeg? Mim Newsletter Dradców EFA kwiecień

6 JAK DOTRZYMA PAN DO ZAPADALNOŚCI, TO ŚRODKI ZROLUJEMY... Między klientami a ich piekunami, czy też dradcami istnieje pewna bariera kmunikacyjna. Jest t bariera języka, którym psługują się bie grupy. Z jednej strny mamy grupę klientów, którzy zajmują się zazwyczaj kmpletnie innymi rzeczami niż finanse, a z drugiej strny są pracwnicy banków, biur maklerskich, czy też firm pśrednictwa finansweg, którzy na c dzień zajmują się tylk sprawami finanswymi. Dpóki bie grupy kmunikują się w swim brębie, t nie ma prblemu, b człnkwie danej grupy mówią jednym językiem. Zdarza się jednak, i t częst, że dchdzi d sptkania trzecieg stpnia i grupy muszą kmunikwać się ze sbą. I tu pjawiają się zwrty, czy słwa, które przenikają z języka branżweg danej grupy d języka wzajemnej kmunikacji, budząc czasem zdziwienie, czasem rzbawienie, a czasem p prstu prwadząc d braku przumienia. Szczególnie widczne jest t na kierunku pracwnik banku klient. A widczne jest nie tylk w trakcie rzmwy, ale również w materiałach marketingwych, umwach, regulaminach, czy w gólnych infrmacjach na strnie internetwej danej instytucji. Przykładw, pdstawwym przedmitem dyskusji między pracwnikiem banku a klientem wcale nie są pieniądze! Są nim ŚRODKI! Śrdki finanswe w wyskści x. Dziwne, ale p wyjściu z VI Knferencja Private Banking 2011 krótka relacja Za nami już VI Knferencja Private Banking. Uczestnicy mgli wysłuchać prezentacji m.in. Kluczwe czynniki sukcesu w bankwści prywatnej na pdstawie dświadczeń plskich i eurpejskich W jakim kierunku pwinna zmierzać skuteczna kmunikacja i relacja z klientem zamżnym na przykładzie praktyki Banku Sarasin&C Ltd Jak zwiększać trafnść kreślenia grupy dcelwej raz dlaczeg value prpsitin jest źródłem przewagi knkurencyjnej case study PKO BP Jak innwacyjne pdejście d dradztwa inwestycyjneg skutkuje znaczącą pprawą jakści w samym prcesie bsługi raz jakie mdele dradcze są stswane w Plsce i na świecie w parciu dświadczenia prezentacje HSBC, BRE Wealth Management, ING Bank Śląski SA. Trendy 2011 prdukty i usługi, które wart mieć w swjej fercie. banku płacimy pieniędzmi. Wartść daneg dbra, czy też wartść transakcji wyrażna jest przecież w pieniądzu, a nie w śrdkach. Klejnym nagminnie używanym terminem, z punktu widzenia pracwnika banku nrmalnym, jest pjęcie zapadalnści. Przecież każdy klient pwinien wiedzieć, kiedy lkata mu ZAPADA, a nie kiedy się kńczy! C więcej, pjęcie t rzciąga się również na INSTRUMENTY finanswe z góry kreślnym terminie ZAPADALNOŚCI. Niektóre z tych chirurgicznych, alb muzycznych przedmitów mżna też ROLOWAĆ! A mżna przecież rzmawiać inaczej, p ludzku, tj. w języku adekwatnym d danej sytuacji, a przede wszystkim w języku, który rzumie klient. Mżna przecież załżyć lkatę kńczącą się za trzy miesiące, wpłacając na rachunek lkaty pieniądze, a jeśli się teg chce, p jej zakńczeniu zstanie na autmatycznie twarta na klejny termin. Da się? Oczywiście. Trzeba tylk pamiętać, że klient t też człwiek, tylk z innej bajki. Ze zwykłej, życiwej. Opracwał: Dariusz Rybczyński, niezależny ekspert branży finanswej z wielletnim dświadczeniem w bankwści prywatnej i inwestycyjnej Należy cenić tę knferencję jak ciekawszą niż w ubiegłym rku. Przyświecał jej jedn mtt pdnszne przez niemal wszystkich prelegentów, które mżna skwitwać w następujący spsób: kryzys finanswy minął, ale kryzys zaufania d dradców nie. Opracwała: Edyta Bgacka Opracwanie Newslettera Edyta Bgacka Newsletter Dradców EFA kwiecień

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku 2011 BNP Paribas Bank Plska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrwany w Sądzie Rejnwym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I 135 1.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 Załącznik d uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nwa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rzwju Aglmeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 5 wrzesień 2012 Spis treści Spis treści...2 I. Wprwadzenie...4

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cykl szkleń Skntaktj się z nami: Warszawa Małgrzata Tryc tel. +48 22 579 8242 malgrzata.tryc@pl.ey.cm Awans na wyższe stanwisk jest natralną ścieżką w rzwj kariery. Prezes zarząd,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Polskie Archiwum Psychologji

Polskie Archiwum Psychologji Tm III Warszawa, październik grudzień 1930 Ns 4 Plskie Archiwum Psychlgji kwartalnik załżny przez prf. dr. J. JOTEYKO, pświęny zagadnienim psychlgji teretycznej i sswanej, wydawany przez Związek Plsk.

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

ARRA Group solidny pracodawca

ARRA Group solidny pracodawca Prgram ARRA Grup slidny pracdawca 1 Cel prgramu Celem realizacji Prgramu ARRA Grup slidny pracdawca jest zaprezentwanie jak najszerszym kręgm spłecznym atutów firmy jak wartściweg pracdawcy, z którym wart

Bardziej szczegółowo