Poniej przedstawiam odpowiedzi na pytania radnych, zadane na sesji Rady Miasta w dniu 20 padziernika 2009 r.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poniej przedstawiam odpowiedzi na pytania radnych, zadane na sesji Rady Miasta w dniu 20 padziernika 2009 r.:"

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna Zielona Góra tel , faks: NIP: REGON: OR.II /09 id Zielona Góra,. padziernika 2009 r. Pan Adam Urbaniak Przewodniczcy Rady Miasta Poniej przedstawiam odpowiedzi na pytania radnych, zadane na sesji Rady Miasta w dniu 20 padziernika 2009 r.: Radny p. Mirosław Bukiewicz pytał: 1) Kontynuacja pytania z ostatniej sesji jak Prezydent Miasta zamierza zaradzi brakowi dochodów do budetu miasta ze sprzeday nieruchomoci? Moim zdaniem jest to plus minus 35 mln złotych. Czy bdzie to kredyt bankowy, czyli zwikszenie zadłuenia, czy rezygnacja z czci inwestycji, czy inny sposób? Od 1 stycznia 2009 r. do 20 padziernika 2009 r. Miasto sprzedało 29 działek przyległych za ogóln kwot ,60 zł (brutto). Powierzchnie sprzedanych działek wahaj si miedzy 4m 2, a 1969 m 2. Budet miasta nie jest zagroony. 2) Budet na rok 2010 popieram propozycj realizacji inwestycji z unijnym dofinansowaniem. Na inwestycje w przyszłym roku moemy wyda plus minus 120 mln złotych, dlatego priorytetem powinny by inwestycje dofinansowane ze rodków unijnych. Wyborem reszty powinien, moim zdaniem, zaj si prezydent, który ma do tego bezstronnych i fachowych pracowników, a nie radni, którzy w roku wyborczym niekoniecznie musz by obiektywni, spotykaj si raz w miesicu na sesji Rady Miasta i nie zawsze s fachowcami. Panie Prezydencie, to Pan powinien sporzdzi projekt budetu, radni mog dokona tylko korekt, jest to lepszym wyjciem ni przydział po 5 mln złotych klubom radnych. Najpierw projekt budetu, potem cicia. Czy taka bdzie kolejno Paskich działa przy budecie miasta na 2010 r. Projekt budetu miasta na rok 2010 zostanie złoony przeze mnie w ustawowym terminie. 3) Mieszkacy pytaj, czy bdzie dotrzymany termin 15 listopada dotyczcy remontu ul. Kouchowskiej i Jdrzychowskiej? Na chwil obecn nie ma adnych przesłanek do przesunicia terminu, a roboty przebiegaj zgodnie z harmonogramem. 4) Mamy koniec padziernika i do tej pory nie przedstawiono nam korekty budetu na 2009 r. Czy jest tak dobrze, e korekty nie bdzie? Czy moe nagle pojawi si na grudniowej sesji, ju po uchwaleniu budetu na 2010 r.? Przypominam sobie, e korekt budetu Pan Prezydent chciał przeprowadzi ju w lutym. Stosown korekt budetu miasta na 2009 rok złoyłem na Sesji Rady Miasta 31 marca br. Rada Miasta odrzuciła projekt uchwały budetowej zmniejszajcej budet po stronie dochodów 20 milionów złotych (protokół z XLIII Sesji Rady miasta do wgldu w Biurze Rady Miasta lub na stronie internetowej miasta).

2 5) Rozdałem radnym informacj z pewnej gazety, dotyczc poruszania si L-ek w godzinach szczytu w miecie. Prosz przeczyta i ewentualnie wykorzysta. Mieszkacy popieraj ten pomysł. Obecnie przeprowadzana jest analiza prawna moliwoci wprowadzenia takiego zakazu. Ponadto prowadzone s rozmowy w WORD w Zielonej Górze. Radny p. Jacek Budziski pytał: 1) Przyszłoroczny budet miasta - proba do Pana Prezydenta w zwizku z pismami wysłanymi do mnie oraz Pana Jerzego Materny, jako przewodniczcego struktur miejskich. Sze tygodni temu ustalilimy, e radni z poszczególnych klubów przedstawi propozycje do budetu na 2010 r. To nie s nasze propozycje, lecz w 90% mieszkaców. Zgodnie z tym, co ustalilimy, te propozycje wpłynły do prezydenta, a teraz si dowiaduj, e właciwie nie wiadomo po co to robilimy, bo nasze propozycje mog by rozpatrywane przez prezydenta w ramach bliej nie okrelonej listy rezerwowej. Wobec tego, mamy do Pana Prezydenta prob o pisemn informacj, które propozycje przesłane przez Klub Radnych PiS jest w stanie uj w projekcie budetu na rok 2010 i na jak kwot? Dopiero po otrzymaniu tej informacji jestemy gotowi do rozmów w sprawie tego budetu i ewentualnej listy rezerwowej. Pismo, o którym Pan Radny wspomina wysłałem do wszystkich Przewodniczcych (Prezesów) miejskich organizacji partyjnych oraz Przewodniczcych Klubów Rady Miasta. Wszystkich w/w zaprosiłem do wspólnej dyskusji nad potrzebami budetu, a przez to wspólne wypracowanie priorytetów, nad którymi powinienem si w przyszłym roku skoncentrowa. Wyszedłem z załoenia, e tego typu konsultacje pozwol zobiektywizowa przygotowywane przeze mnie projekt budetu. Nie podwaa to absolutnie podjtych działa przez Klub Radnych PIS. Informuj, e do mojej propozycji pozytywnie ustosunkował si Poseł na Sejm RP Pan Jerzy Materna. 2) Kwestia słupa owietleniowego na pierwszym łuku, który po przebudowie stadionu ulowego bdzie si znajdował na rodku trybuny (prezentacja wizualizacja, rysunki techniczne, fragment specyfikacji robót). Jaka jest celowo takiego rozwizania? Projektant i wykonawca s zobowizani do uwzgldnienia wykonanego ju masztu owietleniowego. W pracach projektowych uczestniczyli jako konsultanci przedstawiciele Klubu i kibiców. 3) ZZUM jednym z argumentów za połczeniem Palmiarni i Miejskiego Zakładu Pogrzebowego było to, e Palmiarnia bdzie organizowa stypy, a w budynku przy nowej czci cmentarza znajdzie si sala, w której bd odbywa si stypy. Palmiarnia miała dostarcza catering. Na dole miały znajdowa si pomieszczenia handlowe odnajmowane przez ZZUM. W zwizku z tym, pytam, czy Palmiarnia organizuje stypy, a jeli nie, to dlaczego? Czy planuje budow wspomnianego obiektu, a jeli nie, to dlaczego? Co prezydent zamierza zrobi z [t działk?] Brak jest na dzisiaj decyzji w sprawie budowy obiektu przy nowej czci cmentarza. Jeeli zapadnie taka decyzja, to ju na etapie projektowania ZZUM uwzgldni organizacj styp. Według stanu na dzie ( r.) stypy w palmiarni nie s organizowane ze wzgldu na charakter obiektu. W godzinach do 16-ej jest wiele wycieczek oraz imprez typowo rozrywkowych, natomiast brak jest moliwoci organizacji styp w wydzielonej sali restauracyjnej. Jeeli powstanie obiekt przy cmentarzu bdziemy prowadzili działalno gastronomiczn za porednictwem palmiarni. 4) Kiedy Pan Prezydent przedstawi Radzie Miasta informacje o stanie realizacji zada owiatowych Miasta za poprzedni rok szkolny, do czego zobowizuje go nowelizacja przepisów owiatowych? Zadawałem to pytanie na poprzedniej sesji. Ustawa zakłada, e do 31 padziernika radni otrzymaj informacj dot. wyników: sprawdzianów po szkole podstawowej, egzaminów gimnazjalnych, matur i egzaminów zawodowych - w rozbiciu na poszczególne szkoły. Pastwo macie 11 dni na realizacj tego, co narzuca wam ustawa. 2

3 Na podstawie art. 5a ust. 4 w rozumieniu ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 tekst jednolity z pón. zm.) organ wykonawczy jednostki samorzdu terytorialnego, w terminie do 31 padziernika, przedstawia organowi stanowicemu jednostki samorzdu terytorialnego informacj o stanie realizacji zada owiatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b- f, w szkołach tych typów, których prowadzenie naley do zada własnych jednostki samorzdu terytorialnego. Prace nad przygotowaniem informacji o stanie realizacji zada owiatowych przez Miasto Zielona Góra s prowadzone skrupulatnie z uwzgldnieniem zada wynikajcych z ustawy o samorzdzie gminnym i samorzdzie powiatowym. Informacja o stanie realizacji zada owiatowych zostanie przedstawiona w terminie okrelonym w ustawie, tj. do 31 padziernika 2009 r. 5) Dlaczego na niewielkim parkingu przy cmentarzu przy ul. Wrocławskiej dwa miejsca parkingowe przestały by dostpne dla inwalidów? Prezydent Kaliszuk tłumaczył, e to dlatego, i czsto te miejsca s wolne. Jeden z mieszkaców kierowców niepełnosprawnych - proponuje, aby dwa dni przed 1 listopada oraz dwa dni po, te miejsca były dostpne tylko dla inwalidów i eby to razem były 4 miejsca. Tak, jest to moliwe do zrealizowania. 6) Co bdzie dalej z działk po byłym Konfinie na Osiedlu lskim. Mieszkacy pytaj, czy ta działka została ju sprzedana, jeli tak, to co na niej zostanie zbudowane, jeli nie, to kiedy nastpi sprzeda? Czy nie mona na wykonawcy wymusi na parterze budynku punktów handlowych, poniewa po likwidacji Konfinu na Osiedlu lskim nie bdzie adnego sklepu? Drugi przetarg ustny na sprzeda nieruchomoci połoonej przy ul. Osiedle lskie, oznaczonej nr działki 876, o powierzchni 4182 m 2 zakoczył si wynikiem pozytywnym. Cena nieruchomoci została wylicytowana do kwoty ,00 zł brutto. Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kisieliskiej Dzielnicy Mieszkaniowej przedmiotowa działka znajduje si na terenie zabudowy usługowej. Na tym terenie dopuszcza si realizacj zabudowy mieszkaniowo usługowej. 7) Polskie Towarzystwo Krajoznawcze zwróciło si do radnych Zielonej Góry i lubuskich parlamentarzystów z pismem w sprawie likwidacji torów. Przy całym szacunku dla pomysłu zielonych strzałek, uwaam, e przynajmniej naley wysłucha przedstawiciela Towarzystwa, tym bardziej, e przedstawia wiele merytorycznych argumentów. Czy Pan prezydent Kaliszuk podejmie si rozmów z przedstawicielami PTK? Wydział Inwestycji Miejskich wraz z grup cyklistów prowadził rozmowy z Panem Mieczysławem J. Bonisławskim, który reprezentuje Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Rozmowy te dotyczyły sposobu zagospodarowania odcinka Kolei Szprotawskiej w formie, która pozwoliłaby połczy funkcjonalno trasy rowerowej i zachowa pami o funkcjonujcej przed laty trasie kolei. Zostały zaproponowane pewne warunki współpracy, które w adnej formie nie zostały przyjte. Prezentowane przez Towarzystwo stanowisko zakłada tylko i wyłcznie uruchomienie ruchu kolejowego na zamknitym odcinku Kolei Szprotawskiej. 8) Do Pani Prezydent Harlak proba o ujcie w budecie miasta jeszcze na 2009 r. lub na 2010 r. remontu łazienek w Bursie (prezentacja fot.). Uchwał nr XXXVI/498/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 16 grudnia 2008r. zmieniajc uchwał w sprawie budetu Miasta na rok 2008 przyznane zostały Bursie rodki finansowe w wysokoci zł na wymian armatury. W 2009r. dyrektor Bursy otrzymał zł ze rodków Wydziału Owiaty i Spraw Społecznych na remont instalacji elektrycznej. Ze strony dyrektora Bursy nie wpłynł wniosek zwizany z remontem pomieszcze sanitarnych. Z informacji uzyskanych od dyrektora Bursy stwierdzono, e opracowana dokumentacja na wykonanie termomodernizacji Bursy jest w posiadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich. Bursa jest ujta w planie inwestycyjnym Miasta warunek otrzymania dotacji z Urzdu Marszałkowskiego (LPRO). 3

4 Stan istniejcy w trakcie wykonywania modernizacji kotłowni odcito jeden zbiornik. Kotłownia pracuje na jednym zbiorniku ciepłej wody i centralnego ogrzewania. W przypadku mronej zimy priorytet posiada c.o. i wtedy brakuje ciepłej wody (łazienki usytuowane s w jednym pionie). Natomiast gdy nie bdzie wykonywana termomodernizacja budynku naley zgodnie z opracowan dokumentacj dokona rozdziału centralnego ogrzewania z ciepł wod. 9) Sprawa dot. ograniczenia wjazdu pojazdów nauki jazdy (L) do centrum Miasta proponuj przemyle to, bo po pierwsze, nasuwa mi si takie stwierdzenie zapomniał wół, jak cielciem był. Po drugie, prosz pokaza nauczyciela, który nauczy dzieci pływa w pustym basenie, a po trzecie, co bdzie, jeli kursanci nie bd jedzi w centrum miasta, a włanie tam bd zdawa egzamin? Obecnie przeprowadzana jest analiza prawna moliwoci wprowadzenia takiego zakazu. Ponadto prowadzone s rozmowy w WORD w Zielonej Górze Radny p. Kazimierz Łatwiski pytał: 1) Kiedy bdzie wykonany parking przy ul. Rzeniczaka na wysokoci ul. Mechaników przy Osiedlu Zastalowskim? Z wnioskami o wykonanie tego parkingu bezskutecznie stara si w imieniu mieszkaców osiedla Zarzd Spółdzielni Zastal. Planowany w pobliu przez inwestora osiedla Rajbudu inny parking, nie moe by alternatyw dla proponowanej budowy parkingu przy ul. Rzeniczka, poniewa Rajbud (czy te nastpca prawny) oddaje do uytku kolejne bloki, co powoduje stały wzrost liczby mieszkaców, a w lad za tym równie pojazdów w tej dzielnicy. Postulowany parking znajdowałby si w miejskim pasie drogowym. Przy ul. Rzeniczaka znajduj si niewykorzystane przez mieszkaców parkingi połoone po prawej stronie jadc w kierunku od ul. Batorego w odległoci 100 m od budynków. 2) W jaki sposób i kiedy Pan Prezydent przewiduje realizacj uchwały Lubuskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Okrgu Zielonogórskiego w sprawie przebudowy Pomnika Bohaterów i budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego? Do Przewodniczcego Rady Miasta oraz do szefów klubów wpłynło w tej sprawie pismo Lubuskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Okrgu Zielonogórskiego. Jednoczenie na podstawie upowanienia Prezesa LRKiOR Pana Władysława Starczewskiego i wiceprezesa Rady Pana Kazimierza Bodnara, chciałbym przekaza Panu Przewodniczcemu Rady Miasta porozumienie zawarte w dniu 7 padziernika 2009 r. w Poznaniu w sprawie wniesienia symboli wszystkich Armii Polskich walczcych w II Wojnie wiatowej na pomniku Bohaterów na placu Bohaterów w Zielonej Górze zawarte pomidzy: autorem projektu pomnika Pani Ann Krzymask a prezesem Rady Panem Władysławem Starczewskim oraz wiceprezesem Rady Panem Kazimierzem Bodnarem. W najbliszym czasie zostanie zorganizowane spotkanie organizacji kombatanckich, autora pomnika Bohaterów oraz potencjalnego wykonawcy w tej sprawie. Sprawa budowy pomnika J. Piłsudskiego równie zostanie rozwaona. Radny p. Adam Dygas pytał: 1) Przetarg MOSiR dot. stadionu ulowego wygórowane danie w specyfikacji (wymagane dowiadczenie w budowie obiektów sportowych o minimalnej liczbie miejsc 1000) ograniczaj liczb potencjalnych oferentów, a powinno Miastu zalee na moliwoci jak najwikszego wyboru wród ofert. Czy nie mona zmieni specyfikacji przetargowej i usun tego warunku? Kryteria zostały ju zmniejszone i nie przewiduje si dalszych zmian. Wykonawca powinien mie dowiadczenie w wykonywaniu podobnych zada, aby wykona je naleycie. 2) Mieszkaniec ul. Wyczółkowskiego w imieniu innych mieszkaców tej ulicy informuje, e z przyłczonej kanalizacji, przepływajcej przez Osiedle Malarzy z Wilkanowa, wydobywa si, zwłaszcza latem, przykry odór. Prosz o wyjanienie tej sytuacji i ewentualne usuniecie problemu. Do kanalizacji w rejonie górnej czci ul. Wyczółkowskiego przetłaczane s cieki sanitarne z miejscowoci Wilkanowo. W cigu ostatniego półrocza podłczyła si do niej grupa ok

5 nieruchomoci (kanalizacja sanitarna współfinansowana z Funduszu Spójnoci), zwikszyła si wic ilo przetłaczanych cieków. Do cieków tych na terenie miejscowoci Wilkanowo dawkowany jest (w trzech punktach) rodek neutralizujcy uciliwe odory, nie powinny wic by one wyczuwalne w miejscu zrzutu cieków do kanalizacji miejskiej w ul. Wyczółkowskiego. W dniu 21 padziernika br. zwikszylimy dawk rodka dezodorujcego w dwóch eksploatowanych przez nas tłoczniach cieków na terenie Wilkanowa (trzecia tłocznia znajduje si w eksploatacji Zakładu Komunalnego w widnicy). Uwaamy, e podjte działania bd wystarczajce i zlikwiduj problem uciliwych zapachów wydobywajcych si z kanalizacji. 3) Na sesji sierpniowej pytałem o wyniki finansowe Palmiarni uzyskałem odpowied, e do 3 wrzenia tak informacj otrzymam. Takiej odpowiedzi nie otrzymałem. W zwizku z tym, pytam, dlaczego tej odpowiedzi nie otrzymałem? Odpowied została przekazana do Biura Rady Miasta 7 wrzenia br. Radna p. Boena Ronowicz pytała: 1) Przed chwil zdjlimy z porzdku obrad pkt. 4 Informacja w sprawie Centrum Biznesu sp. z o. o. i Zielonogórskich Zakładów Usług Miejskich sp. z o. o. w zakresie: aktualnej sytuacji finansowej spółek, ze szczególnym uwzgldnieniem ich zadłuenia (według stanu na dzie r.), realizacji planów finansowych przyjtych przez Zgromadzenie Wspólników na 2009 r. (za trzy kwartały). Powodem podanym przez prezydenta było nieprzygotowanie analiz w tym zakresie. Natomiast w odpowiedziach na pytania, które radni uzyskali z poprzedniej sesji, ja otrzymałam tak odpowied: otrzymuje comiesiczne, kwartalne, półroczne i roczne sprawozdania finansowe wszystkich spółek. Wyniki te s poddawane ocenie i analizie, w zwizku z tym nie ma problemu z przedstawieniem takich analiz radnym i sprawozda finansowych za 2008 r., poniewa te sprawozdania spółki miały zatwierdzane w czerwcu tego roku. Co wic było faktyczn przyczyn nieudzielania informacji o stanie finansowym spółek, zgodnie z ustaw o samorzdzie gminnym? Wniosek o przygotowanie sprawozdania dotyczył informacji finansowych na dzie 20 padziernika br., tj. dnia obrad sesji Rady Miasta. Dlatego nie widziałem moliwoci jego przygotowania, tym bardziej, e dowiedziałem si o tym 16-go padziernika br. 2) Dlaczego zgodnie z ustaw o zamówieniach publicznych nie były organizowane przetargi na dostaw artykułów spoywczych do Palmiarni? Pytanie wynika std, e nie znalazłam nigdzie ogłoszenia o takich przetargach. Na jakich zasadach s realizowane dostawy artykułów spoywczych do restauracji w Palmiarni? Kontrola, która w tym roku została przeprowadzona w spółce, równie wykazała nieprzeprowadzanie przetargów w tym zakresie. Poniewa artykuły spoywcze s zakupywane do restauracji (która nie jest zakładem ywienia zbiorowego ), std te konieczno przeprowadzania przetargów nie jest jednoznaczna w myl ustawy Prawo o zamówieniach publicznych. 3) Na jak łczn kwot Miasto porczyło kredyty podjte przez ZZUM? Łcznie do 500 tysicy złotych. 4) W jakim trybie i czy przy zachowaniu przepisów o zamówieniach publicznych wyłonione zostały banki udzielajce spółce kredytów? Przeprowadzilimy negocjacje z kilkoma bankami, z których tylko jeden wyraził ch udzielenia kredytu. 5) Na jaki okres i w jakiej wysokoci bank udzielił spółce kredytu? Kredyt w rachunku biecym udzielony na okres roczny z moliwoci negocjacji w zalenoci od sytuacji finansowej spółki. 6) W jaki sposób spółka zamierza to spłaca w sytuacji, gdy generuje ujemne wyniki finansowe? Od 6 miesicy zapotrzebowanie na kredyt wzrosło w spółce na około 40 tysicy złotych, jednoczenie spółka spłaciła kredyt w poprzednim banku. 7) Jakie koszty ponosi ZZUM z tytułu wynajcia pomieszcze biurowych w Centrum Biznesu? 5

6 Spółka ponosi koszt 2400 złotych miesicznie, w tym opłaty za ogrzewanie, energi elektryczn i 4 miejsca parkingowe. 8) Jak wykorzystywane s pomieszczenia przy ul. Masarskiej, w szczególnoci lokal uytkowy przekazany spółce w ubiegłym roku z przeznaczeniem na biura? Jestemy na etapie poszukiwania najemcy ze wzgldu na posiadan dokumentacj i koniecznoci połczenia z istniejcymi biurami, koszt adaptacji wyniósłby około 140 tys. złotych, odstpilimy od wykorzystywania biur dla własnych potrzeb. 9) Czy Pan Prezes podtrzymuje tre informacji podanej na konferencji prasowej 15 padziernika br. cytuj za Gazet Lubusk - sprawdzajc dokumenty stwierdzilimy brak rozlicze podatku VAT w Palmiarni, a wiadomo, e tego typu ubytki w ksigowoci cigaj uwag urzdów skarbowych, ponadto nie wykazano w majtku obiektów nalecych do firmy. Prosz jednoznacznie odpowiedzie, czy podatek VAT w Palmiarni był rozliczany, czy nie? Czy jest prowadzona ewidencja obiektów nalecych do firmy? Czy bdzie wobec tego sprostowanie, jeeli były te rzeczy prowadzone i odprowadzane, czy nie? Czy bdzie sprostowanie prezesa w tym zakresie? Prezes ZZUM potwierdził konieczno dokonywania korekt w podatku VAT stwierdzonych przez biegłego rewidenta oraz w biecych pracach działu ksigowoci. Podatek VAT był rozliczany ale zachodziła konieczno jego korekt. 10) Poniewa ogłoszono przetarg na prowadzenie ksig rachunkowych przez firm zewntrzn, prosz poda, jakie przesłanki za t firm przemawiały, ilu oferentów zgłosiło si do przetargu, jakie oszczdnoci z tego tytułu bdzie miała spółka, co z pracownikami zatrudnionymi w tym dziale, równie z główn ksigowa? Do przetargu zgłosiły si dwie firmy. Podstawow przesłank były aspekty ekonomiczne. Biuro rachunkowe bdzie prowadzi zapisy na ksigach rachunkowych za zł miesicznie (wynagrodzenie pracownic działu ksigowoci wynosiło ZUS + zobowizania pracownicze, urlopy, samochód, komórki, łcznie ponad złotych. Zwolnieniem objte zostały wszystkie osoby zatrudnione w dziale ksigowoci ( 2 osoby ). Dotyczy to bdzie równie Głównej Ksigowej. Na razie wypowiedzenia nie dorczono.jednoczenie Głowna Ksigowa jest objta ochron 12-to miesiczn Zwizków Zawodowych i przez okres roku bdzie pobierała łcznie wynagrodzenia (przy braku moliwoci zatrudnienia na stanowisku zgodnym z kwalifikacjami ). Istotnym elementem wprowadzenia Biura jest równie fakt odpowiedzialnoci cywilno - prawnej, która jest duo korzystniejsza od odpowiedzialnoci pracowniczej na tym stanowisku. 11) Prosz o informacj, czy w ostatnim roku (od padziernika 2008 r. do padziernika tego roku) Centrum Biznesu sprzedawało, (czy zamierza sprzeda) cze swoich nieruchomoci? Myl tutaj o samej spółce, nie o decyzjach prezydenta. Centrum Biznesu Spółka z o.o. w okresie od padziernika 2008 r. do dnia dzisiejszego nie sprzedało i nie zamierza sprzeda adnych swoich nieruchomoci. 12) Co si dzieje z nieruchomoci przekazan Centrum Biznesu do prowadzenia działalnoci kulturalnej. Na razie jest tam bałagan i adnej działalnoci kulturalnej i sportowej na tym terenie nie ma. W okresie od przejcia nieruchomoci przy ulicy Bohaterów Westerplatte - Fryderyka Chopina Spółka zorganizowała bd współorganizowała nastpujce imprezy kulturalne i sportowe: 2007 rok Zimowe Zabawy do Góry Nogami Sylwester dla Mieszkaców Zielonej Góry 2008 rok XVI Finał Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy 6

7 Bezpieczna Wiosna Lunapark Półmetek Lata Nocne Kryterium Uliczne Zielona Góra jest Kobiet Sylwester dla Mieszkaców Zielonej Góry 2009 rok XVII Finał Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy Bicie rekordu w iloci osób w autobusie Kryterium Uliczne Obchody rocznicowe zorganizowane przez Zwizek Sybiraków. 13) Pytania z poprzedniej sesji prosiłam o przedstawienie na pimie delegacji pełnicego obowizki kierownika Biura Prezydenta Miasta p. Tomasza Nestorowicza za rok 2008 i 2009 z wykazem celów, rodków lokomocji, kosztów oraz efektów. adne koszty tych delegacji nie zostały przedstawione. Jeszcze raz, w trybie informacji publicznej, prosz o przedstawienie tych kosztów. Informacje te zostan przekazane w trybie informacji publicznej przez Rzecznika Praw Mieszkaców. 14) Prosiłam o przedstawienie w trybie informacji publicznej spraw zwizanych z wycink drzew na terenie budowanego Centrum Rekreacyjno-Sportowego. Cytuj odpowied, któr uzyskałam: jednoczenie w zwizku z du iloci dokumentów dotyczcych tej sprawy prosz o podanie terminu, w którym Urzd Miasta przygotuje wszystkie te materiały. Zadałam te pytania w trybie informacji publicznej. Przypominam, e ustawa o udzielaniu informacji publicznej precyzuje katalog spraw, o które kady obywatel, nie tylko radny, ma prawo pyta i uzyska informacj, w szczególnoci, w jaki sposób s realizowane zadania publiczne oraz o sposób wydatkowania rodków publicznych. Czas na udzielenie takiej odpowiedzi to 14 dni. Nie bd ju wyznaczała terminu, tylko czekam na udzielenie mi tych odpowiedzi. Jeeli odpowiedzi nie uzyskam, zastosuj w stosunku do prezydenta odpowiedni tryb, zgodny z ustaw o udzielaniu informacji publicznej. Prosz nie zmienia ustaw, które obowizuj, nie wnioskowa o zmiany tych ustaw, lecz stosowa si zgodnie z prawem do tych, które istniej. Informacje te zostan przekazane w trybie informacji publicznej przez Rzecznika Praw Mieszkaców. Radny p. Kamil Kawicki pytał: 1) Dot. przewidywanej lokalizacji parkingu dla kibiców przyjezdnych. Komenda Miejska Policji sugeruje, aby zorganizowa parking tam, gdzie dawniej był punkt nabijania butli gazowych - na terenie powyej stadionu ulowego. Pytam, jaki jest obecnie stan prawny (własno) tego ternu? Jeeli nie ten punkt, to czy Miasto ma alternatyw dla umieszczenia takiego parkingu? Nieruchomo oznaczona nr działki 771/6, połoona przy ul. Wrocławskiej, o powierzchni 1858 m 2 przygotowana jest do sprzeday w drodze przetargu. Pierwszy przetarg został ogłoszony na dzie 12 listopada 2009 r. Cena wywoławcza ustalona została na kwot ,00 zł. Zgodnie z ustaw z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczestwie imprez masowych, organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczestwa uczestnikom imprezy masowej. Wydział Geodezji i Gospodarowania Mieniem proponuje zorganizowanie parkingu dla kibiców po byłym ogrodzie działkowym Tulipan, naprzeciw ptli autobusowej przy ul. Wrocławskiej. Gotowi jestemy równie na podjcie rozmów., w porozumieniu z Policj, dotyczcych innej lokalizacji nowego parkingu dla osób przyjezdnych. 2) Jakie s zastrzeenia Miasta, Stray Miejskiej i mieszkaców, jeli chodzi o bezpieczestwo na deptaku w kontekcie zasadnoci ruchu rowerowego na deptaku? Stra Miejska na stałe patroluje teren zielonogórskiego deptaka i jak do tej pory nie ujawniono przypadków, eby rowerzysta potrcił pieszego. Przypadki łamania przepisów ruchu drogowego przez rowerzystów, tzn. nieustpowanie pierwszestwa pieszym, zdarzaj si sporadycznie. Rowerzyci s bardzo zadowoleni z moliwoci przejazdu przez deptak, gdy skraca to znacznie czas przejazdu rowerem przez centrum miasta.. 7

8 Na wszystkich wjazdach na deptak ustawione jest, zgodnie z przepisami, oznakowanie informujce rowerzystów o koniecznoci ustpienia pierwszestwa pieszym Radna p. Eleonora Szymkowiak pytała: 1) Czy Pan Prezydent dotrzyma słowa danego mieszkacom Osiedla Morelowego i zleci wykonanie placu zabaw? Ten plac jest czsto zanieczyszczany przez psy. Rodzice dzieci obawiaj si o ich bezpieczestwo (dot. placu zabaw wybudowanego w ostatnim czasie). Plac zabaw znajduje si na terenie Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz wspólnot mieszkaniowych. Do miasta naley tylko znikoma cz terenu, zatem prace dotyczce ogrodzenia placu zabaw moe wykona tylko spółdzielnia w porozumieniu ze wspólnotami. 2) Czy zostało rozliczone Winobranie? Prosz o informacj. W tej sprawie ju wystpowałam. Interesuje mnie równie rozliczenie talarów, które podczas Winobrania były sprzedawane po 4 zł. Kto miał z tego zysk, czy Miasto, czy firma Aspe? Ostateczny termin rozliczenia tegorocznego Winobrania upływa 30 padziernika. Jeli chodzi o talary zielonogórskie, to firma ASPE zakupiła talary i to ona ponosi zyski lub straty z ich obrotu. 3) Kiedy bd naprawione ławki po spustoszeniu, jakie było dokonane podczas Winobrania? Dwa tygodnie temu w Urzdzie Miasta dowiedziałam si, e do pitku firma Aspe dokona napraw, albo Miasto naprawi i obciy firm Aspe. Firma ASPE nie wywizała si w terminie z obowizku poprawnego montau ławek, gazonów oraz koszy na mieci po okresie Winobrania. W dniu 15 padziernika 2009 r. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zlecił firmie, z któr miasto ma podpisan umow na biece utrzymanie urzdze małej architektury, poprawny monta urzdze na deptaku. W dniach padziernika zadanie zostało wykonane. 4) Sprawa dot. mieszkania przy ul. Kupieckiej 40/6. Sprawa była ju poruszana na sesjach Rady i została wycofana. Zastpca Prezydenta Miasta p. Lesicki poinformował, e trzeba t spraw wyjani. Jakie jest nasze zdziwienie, poniewa okazuje si, e mieszkanie to zostało sprzedane za pełn warto. Ten bezdomny nie chciał skorzysta nawet z bonifikaty 95% i wykupił to mieszkanie za 56 tys. zł. (mieszkanie w centrum Zielonej Góry, na deptaku) i dalej tam nie zamieszkuje. Pan M., najemca powyszego lokalu, złoył wniosek o wykup w dniu 22 padziernika 2007 r. Wydział GG wystpował do administracji z zapytaniem, czy wnioskodawca jest nadal najemc i czy s jakiekolwiek przeszkody w zbyciu lokalu. Pismem z dnia 5 marca 2009 r. administracja potwierdziła najem lokalu przez Pana M. oraz -na podstawie wywiadu- e najemca w lokalu zamieszkuje. W zwizku z powyszym po przygotowaniu dokumentacji, zarzdzeniu i wykazie, przesłano ofert w dniu 10 czerwca 2009 r. Pismem z dnia 6 maja 2009 r. najemca wnioskował o nieudzielanie bonifikaty. W zwizku z powyszym w dniu 24 wrzenia 2009 r. została podpisana umowa sprzeday lokalu o powierzchni 30,7 m 2 za cen ,00 zł (po udzieleniu 50% bonifikaty z tytułu wpisania budynku do rejestru zabytków). W przedmiotowym budynku wczeniej sprzedano ju 8 lokalu (ogółem jest 10 lokali). Przy sprzeday nie naruszono przepisów uchwały Rady Miasta Zielona Góra, bowiem Miasto zwizane było z nabywc ofert. 5) Mieszkacy twierdz, e nigdy w Zielonej Górze, w adnej kadencji nie było tak brudno przykład: okolice Filharmonii, ul. Kopernika. Utrzymaniem czystoci i porzdku na terenach komunalnych zajmuje si Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Tereny komunalne sprztane s zgodnie z harmonogramem w zalenoci od miejsca połoenie. Teren przy ul. Ciesielskiej nie jest własnoci Miasta Zielona Góra. Stra Miejska wezwie właciciela terenu o jego uporzdkowanie. 8

9 6) Kiedy zniknie buda na cegłach pozostało po ogródku klubu 4 Ró dla Lucienne? Właciciel 4 Ró dla Lucienne zobowizał si usun pozostało po ogródku do dnia r. Radny p. Marek Kamiski pytał: 1) Czy renowacje ulic (dróg) gruntowych w naszym miecie ju si zakoczyły? W budecie, na to zadanie były zapisane pienidze - dot. ul. Irysowej i Zboowej. Obecnie, po kilku dniach opadów, ulice te wygldaj jak przed renowacj. Pojawiły si potne dziury, szczególnie na ul. Zboowej, natomiast ul. Irysowa jest w połowie zdewastowana. Wykonawca prawdopodobnie nierzetelnie dokonał renowacji tej drogi gruntowej. Nawierzchnie ulic Irysowej i Zboowej s nawierzchniami gruntowymi, które zostały ulepszone przy pomocy destruktu bitumicznego. Nawierzchnia tego rodzaju wymaga okresowej konserwacji. Ponadto na ulicy Irysow wjedaj samochody ciarowe, czsto ze znacznymi ładunkami, co powoduje powstawanie kolein i dziur. Na ulicach tych bd dokonywane okresowe naprawy. 2) Jaka jest moliwo wsparcia w budowie placu zabaw przedszkola na ul. Szczekociskiej prowadzonego przez podmiot prywatny? Informuj, e w budecie Miasta na 2009 rok nie przewidziano rodków finansowych na wyposaenie placu zabaw w Niepublicznym Przedszkolu przy ul. Szczekociskiej. Radny p. Robert Dowhan pytał: 1) Popieram wypowied radnego p. M. Bukiewicza, jeli chodzi o L-ki. Wiem, e w innych Miastach zastosowano ju w godzinach szczytu wjazd do centrum nie tak, jak jest tutaj proponowane, eby całkowicie wykluczy wjazd do centrum. Natomiast, jeli chodzi o nasze Miasto, to myl, e warto si nad tym zastanowi, bo w ostatnim czasie jest bardzo zakorkowane, a kursantów przybywa. Obecnie przeprowadzana jest analiza prawna moliwoci wprowadzenia takiego zakazu. Ponadto prowadzone s rozmowy w WORD w Zielonej Górze. 2) Pytanie dot. uszkodzonych lamp, które znajduj si przy drodze. W ostatnim czasie było bardzo duo wypadków komunikacyjnych i bardzo duo lamp zostało uszkodzonych. Na to miejsce nie s stawiane nowe lampy, tylko dziury s zakrywane. Tak jest na ul. Sienkiewicza, Wrocławskiej. Chciałbym, aby si zajto t spraw, dlatego e mona odzyska od sprawcy samochodowego pienidze z OC. Lampy s zamawiane i systematycznie ustawiane w tych samych miejscach. Wie si to jednak ze znacznym okresem oczekiwania na realizacj zamówienia. W kadym przypadku, kiedy posiadamy informacj na temat sprawcy uszkodzenia lampy wystpujemy do ubezpieczyciela sprawcy o zwrot poniesionych kosztów. 3) Pomysł do rozwaenia dla Prezydenta Miasta odnonie wpływów do budetu Miasta. Jest to pomysł zwizany z tym, eby zachci ludzi, którzy, na co dzie mieszkaj poza Zielon Gór, a maj równie mieszkania w Zielonej Górze, do meldowania si w naszym miecie, dlatego, e wówczas podatek PIT i CIT jest rozliczany w Urzdzie Skarbowym i wpływy s przekazywane do naszego Miasta. Zachcałbym władze Miasta do tego, aby takich ludzi w jaki sposób przycign do tego, aby byli zameldowani w Zielonej Górze. Wówczas ten podatek bdzie trafiał do naszego miasta. W przyszłoci przyjm t propozycj przy opracowaniu budetu miasta w zakresie jego dochodów. 9

10 Radna p. Aleksandra Mrozek pytała: 1) Do Pani Harlak pytanie dot. szkół, które prowadz i realizuj projekty z wykorzystaniem zewntrznych rodków. Które to szkoły? Jakie to s projekty i tytuły? Prosz o wskazanie funduszu, z którego bd korzysta lub korzystaj? Odpowied stanowi załcznik do pisma. 2) Pytam w imieniu rodziców niezadowolonych z praktyk stosowanych w niektórych szkołach, które polegaj na tym, e dzieci maj obligatoryjnie wykonywane zdjcia, niekiedy dwa razy w roku. Wówczas, niezalenie czy zdjcie jest potrzebne, czy nie, rodzice maj trudnoci z wytłumaczeniem dziecku, e jest to zbdny wydatek. W zwizku z tym, czy mona definitywnie zakaza w szkołach takich praktyk? W niektórych szkołach te praktyki id jeszcze dalej i polegaj na tym, e nauczyciele rozprowadzaj ksieczki - nie s to podrczniki i s to wydatki, które rodzice ponosz niepotrzebnie. W sprawie wykonywania zdj uczniom i wychowankom w miejskich jednostkach owiatowych informuj, co nastpuje: sprawa wykonywania zdj jest kadorazowo omawiana na zebraniach z rodzicami zarówno w szkołach jak i przedszkolach. Rodzice wyraaj swoj wol dotyczc realizacji zadania, opcji fotografii jak i jej ceny, wykup zdj nie jest obowizkowy. 3) Pytanie dot. ruiny, która znajduje si w bezporednim ssiedztwie Zespołu Szkół Ekonomicznych i nie wida jej od ul. 1Maja, ani od ul. Jednoci. Wida to z terenu szkoły. W tej ruinie przebywaj osoby, które nie radz sobie yciowo. Jest to niebezpieczne dla młodziey i ogromnie utrudnia prac dyrekcji, bo butelki i nieczystoci wyrzucane s na teren szkoły. Jeeli jest to własno prywatna, to naley zobligowa właciciela do utrzymania porzdku, natomiast, jeli nie, to naley zadba o to, eby niebezpieczestwo usun. Ruina w ssiedztwie Zespołu Szkół Ekonomicznych jest nieruchomoci prywatn. Wydział Geodezji i Gospodarowania Mieniem wystpi do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z zawiadomieniem o wyburzenie ze wzgldu na niebezpieczestwo oraz zagroenie ycia i zdrowia. Radny p. Krzysztof Machalica pytał: 1) Jaki bdzie roczny koszt utrzymania basenu i hali sportowej? Czy jest to ujte w przyszłorocznym budecie miasta? Prowadzone s rozmowy ostateczne wyliczenia i analizy dotyczce kosztów eksploatacji. Koszty eksploatacji zostan uwzgldnione w projekcie budetu miasta na rok ) Mieszkacy ródmiecia pytaj, czy w przyszłoci bdzie moliwo (moe do koca tego roku), aby Stra Miejska pracowała równie w soboty i w niedziel, poniewa w te dni w ródmieciu dochodzi do najwikszej eskalacji ronych zdarze. Zakres funkcjonowania Stray Miejskiej uzaleniony jest od moliwoci budetu. Obecny niski stan kadrowy nie pozwala na pełnienie efektywnej słuby w systemie dwuzmianowym 7 dni w tygodniu. Radny p. Piotr Barczak: Pytanie dot. bezpieczestwa w naszym miecie dokładnie o 15 etatów dla dzielnicowych. Od 15 lat Rada Miasta dofinansowuje Komend Miejsk Policji w Zielonej Górze w kwocie 1 mln złotych na dodatkowe 15 etatów. W zwizku z tym, e w tym roku koczy si przedłuona umowa (wygasa z dniem 31 grudnia 2009 r.), to czy Prezydent Miasta zamierza dalej finansowa te etaty? W moim przekonaniu, ju w tej chwili powinnimy zaj stanowisko w tej kwestii i nie tylko w odniesieniu do przyszłego roku, ale równie do lat nastpnych. Czy Prezydent Miasta zamierza uj tak pozycj w projekcie budetu? Komisja Praworzdnoci i Porzdku Publicznego przychyliła si do wniosku, aby kontynuowa tak pomoc dla Policji w Zielonej 10

11 Górze. Nadmieni naley, e powołana Stra Miejska nie jest konkurencj, jest to wspomaganie si nawzajem. W zwizku z tym, nie moe by ograniczenia w postaci zmniejszenia liczby etatów policjantów w naszym miecie, a taka obawa istnieje, jeli prezydent nie ujmie tej pozycji w przyszłorocznym budecie. Std moja proba i interpelacja, aby ju teraz uwzgldni te etaty. Budet uchwalaj radni.. Radny p. Andrzej Maciejewski: 1) Sprawa dot. budowy Centrum Rekreacyjno Sportowego, głównie konsekwencji, jakie to wywołało, zjazdu ul. Urszuli dalej do obiektów, które si tam mieszcz. Ulica Urszuli koczy si w miejscu, gdzie jest utwardzenie naturalne. Dojazd w okresie jesiennym do Hotelu Lenego i innych obiektów jest bardzo uciliwy. Pytam, kiedy mona spodziewa si zakoczenia ul. Sulechowskiej - obok basenu (by moe ul. Olimpijskiej), bo to by rozwizało problem? Kiedy ten objazd si zmieni i kiedy bdzie otwarta jeszcze ten fragment ul. Sulechowskiej? Remont zostanie zakoczony w najbliszych dniach. Jeeli warunki atmosferyczne nie ulegn pogorszeniu, droga powinna by przywrócona do ruchu 6 listopada 2009 r. 2) Obiecany był mały remont hali lekkoatletycznej przy ul. Sulechowskiej. Kiedy mona spodziewa si tego remontu, bo był on publicznie obiecany? Sprawa realizacji remontu zalena jest od moliwoci budetu Miasta. 3) W 2010 r. bdzie Ogólnopolska Olimpiada Młodziey w Zielonej Górze. Jakie s plany Miasta, jeli chodzi o przygotowania logistyczne, jak równie sportowe, ebymy na tej imprezie zaistnieli, jako Miasto? Tego nie mona zrobi w 5 minut. W chwili obecnej odbyło spotkanie z dyrektorami placówek owiatowych, w których planowane jest zakwaterowanie uczestników olimpiady. Na pocztku listopada zostanie zainicjowane spotkanie z Komitetem Wykonawczym Olimpiady, na którym zostan sprecyzowane potrzeby i problemy zwizane z realizacj tego przedsiwzicia. 4) Jak daleko s zagroone niektóre orliki w miecie, i czy s starania, eby przy kolejnych orlikach, które miałyby powsta w przyszłym roku, chocia jeden z miał charakter lekkoatletyczny? Takie orliki te s w Polsce budowane. Budowa boiska przy ul. ródlanej przebiega bez przeszkód i termin nie jest zagroony, natomiast z uwagi na wystpienie prac dodatkowych (ukryte pod ziemi bloki fundamentowe i konieczno wykonania murów oporowych monolitycznych) zagroone s (opónienie w stosunku do harmonogramu o 2 tygodnie) terminy realizacji boisk przy ul. F. Chopina i Bema. Nie ma moliwoci wykonania tzw. boiska lekkoatletycznego, gdy tereny zaplanowane pod inwestycja s zbyt małe aby zmieci dodatkowo bienie. 11

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932 38-04 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 06 do 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. Pan Józef Tomal Starosta Mylenicki ul. Reja 13 32-400 Mylenice WYSTPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku OR.I. 0063 3/3/07 Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2007 roku Posiedzenie Komisji Gospodarki odbyło si 26 lutego 2007 r. w Ratuszu ul. Stary Rynek 1 w godz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 GMINA KRAPKOWICE Urzd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO I. Posiedzenie z dnia 27 kwietnia br najwaniejsze tematy: a) przyznania za miesic kwiecie

Bardziej szczegółowo

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4.

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4. Załczniki do rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załcznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzdu statystycznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

Protokół. Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Protokół. Starostwo Powiatowe w Wejherowie Starostwo Powiatowe w Wejherowie Protokół z kontroli w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Górze, przeprowadzonej w dniach 16 20 grudnia 2005 r. Kontrol na podstawie upowanienia OR 0114/181/05 z dnia 16.12.2005

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

1. Numer akt 2. Data wpływu. 2. Przystosowania istniejcych stanowisk

1. Numer akt 2. Data wpływu. 2. Przystosowania istniejcych stanowisk Wniosek pracodawcy o zwrot ze rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów: poniesionych w zwizku z przystosowaniem tworzonych lub istniejcych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Stanisław Adamczyk Geodeta Powiatu Mieleckiego Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Finansowanie geodezji powiatowej wymaga zmian Powołana w ramach samorzdu powiatowego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pastwo, Procedur uchwalania budetu Gminy Krasnystaw okrela Uchwała nr XIII/106/99 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 30.08.1999r.

Szanowni Pastwo, Procedur uchwalania budetu Gminy Krasnystaw okrela Uchwała nr XIII/106/99 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 30.08.1999r. Szanowni Pastwo, Po raz pierwszy oddajemy w Pastwa rce informator pt. Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? Niniejsz broszur pragniemy przybliy Pastwu zagadnienia gospodarki finansowej gminy Krasnystaw.

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 FN-0913/16/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Termin i miejsce przeprowadzania kontroli Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Wejherowie 84-200 Wejherowo ul. Pokoju 4A Kontrol

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis Page 1 of 4 Warszawa: Wykonanie zestawów Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych Numer ogłoszenia: 192509-2009; data zamieszczenia: 30.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. w sprawie przyjcia Porozumie dotyczcych pokrycia kosztów zatrudnienia zwizanego z nauczaniem religii Kocioła Chrzecijan Baptystów, do

Bardziej szczegółowo

Radny Dariusz Tarnas

Radny Dariusz Tarnas Dotyczy:. propozycji do budetu na 2015r. - Droszków. Priorytetowym zadaniem dla miejscowoci Droszków jest utrzymanie kursów MZK, w/w kursy wymagaj dofinansowania z gminy, na co naley przewidzie rodki finansowe.

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1].

(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1]. (Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1]. Art. 1. Ustawa okrela: 1) zasady wspierania przedsiwzi termomodernizacyjnych majcych

Bardziej szczegółowo

-$!../0111234523667" #33%3667$!..!%. 8 9 :#";<"752366=$

-$!../0111234523667 #33%3667$!..!%. 8 9 :#;<752366=$ !"#$%&'() "#$%&'()#*+, #*+, -%.'(')/*0(%1$%'(,2 #)1'3%#$34)0$.$3+ %#$34)0$.$3+5#$%"*1'(.$6.3 #$%"*1'(.$6.3 #)1'34)1304)"#)+*"()+ 4)1304)"#)+*"()+5 #)1'3)')4%.+( )')4%.+(5.$4*'%++ #)1'3,9%'(,0$)#+)'(.$,9%'(,0$)#+)'(.$5.$4*'%++

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 OR.II.00570-4/09 id. 1177334 Zielona Góra,. kwietnia 2009

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU I SPRZEDA SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO I. Sprzeda gruntów 1. Nieruchomoci sprzedane w trybie przetargu. W 2014 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie terytorialnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja rodków trwałych

Amortyzacja rodków trwałych Amortyzacja rodków trwałych Wydawnictwo Podatkowe GOFIN http://www.gofin.pl/podp.php/190/665/ Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowoci z dnia 2003-07-20 Nr 7 Nr kolejny 110 Warto pocztkow rodków trwałych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

Projekt. 1) w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Projekt. 1) w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Projekt USTAWA z dnia... o zmianie ustawy o pomocy pastwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa 1. Funkcjonowanie fundacji w wietle przepisu art. 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Norma prawna

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 13 czerwca 2005 r. nakazujca wypełnienie w stosunku do Skarcego, obowizku informacyjnego, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 WZÓR Załcznik nr 6 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.5:

Bardziej szczegółowo

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski Załcznik do Uchwały Nr XXXIV/247/2009 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 30 wrzenia 2009 r. Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Zaopiniowanie projektów uchwał z zakresu działania Komisji. Wyra enie opinii do projektów uchwał z zakresu

Zaopiniowanie projektów uchwał z zakresu działania Komisji. Wyra enie opinii do projektów uchwał z zakresu Komisja Budetowo-Finansowa BR.0011..2012.B Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/./12 Rady Miasta Krosna z dnia 28 grudnia 2012 r. Krosno, 2012-11-29 Przyjcie sprawozdania z działalnoci Komisji za 2012 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2007 r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE WARUNKI I REGULAMIN PRZETRAGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

DODATKOWE WARUNKI I REGULAMIN PRZETRAGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO DODATKOWE WARUNKI I REGULAMIN PRZETRAGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzeda nieruchomoci gruntowej, niezabudowanej, połoonej w Zielonej Górze przy ul. Reja w obrbie 19, oznaczonej geodezyjnie nr działki

Bardziej szczegółowo

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r.

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r. Korespondencja w sprawie wystpienia Odpowied Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wystpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. PREZES URZDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu. Pytania egzaminacyjne na egzamin pisemny z zakresów 1, 2 i 4 w dniu 27 czerwca 2003 r. Pytania z zakresu pierwszego. 1. Prosz opisa w kolejnoci jakie prace geodezyjne naley wykona, aby inwestor mógł wprowadzi

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r.

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r. ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU W sprawie: zmian budetu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr zawarta dnia data r. w Warszawie pomidzy: nazwa firmy adres siedziby NIP nr nipu reprezentowanym przez osoby uprawbione do reprezentacji, zwanym w treci umowy Podatnikiem

Bardziej szczegółowo

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r.

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. - Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 12

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku.

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku. Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez w 2007 roku. Zarzd Z siedzib w Łodzi, działajc na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie oraz Uchwały Zarzdu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH NA ROK 2015

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH NA ROK 2015 PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH NA ROK 2015 330 UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia......r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2015 rok do usług wiadczonych

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON

druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na fili Domu Pomocy Społecznej Na Przedwioniu jest współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Wrocaw, 13 kwietnia 2006 roku WK.660/236/K-57/05 Pan Ireneusz urawski Burmistrz Miasta Zotoryja Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocawiu, dziaaj%c na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej

13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej j' ; INF D P Podstawa prawna: Składajcy: Termin składania: Adresat: Wzór Załcznik nr 2 do informacji INF-D Art. 26c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA 1. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony przez Walne Zgromadzenie na podstawie 17 ust. 2 Statutu Spółki w dniu 16 lutego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. 1) uchylam w całoci zaskaron decyzj z dnia 16 maja 2005 r. (znak: GI-DEC-DS- 103/05/293,294,295), 2) odmawiam uwzgldnienia wniosku Pana A.B.

DECYZJA. 1) uchylam w całoci zaskaron decyzj z dnia 16 maja 2005 r. (znak: GI-DEC-DS- 103/05/293,294,295), 2) odmawiam uwzgldnienia wniosku Pana A.B. Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 5 padziernika 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcego przez Bank w zwizku z przelewem wierzytelnoci. GI-DEC-DS-329/05 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Priorytetu VI PO KL- Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r.

U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r. U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie:

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie: USTAWA PROJEKT II z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe oraz ustawy o transporcie kolejowym Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC?

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? Artykuł omawia zalety podatkowe umownego ustanowienia pomidzy pracodawc i pracownikiem współwłasnoci samochodu osobowego Cel słubowy, cel prywatny droga pod górk

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2007 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2005-2007 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KOBIERZYCE NA ROK 2006

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KOBIERZYCE NA ROK 2006 RADA GMINY KOBIERZYCE 55-040 KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 WOJ. DOLNOLSKIE ZAŁCZNIK NR 1 DO UCH.RG. NR LXII/661/06 PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KOBIERZYCE NA ROK Lp. Nazwa inwestycyjnego Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

NR 2 / 2012. post powania maj cego na celu wy onienie

NR 2 / 2012. post powania maj cego na celu wy onienie ZAPYTANIEOFERTOWE NR2/2012 postpowaniamajcegonaceluwyonienie organizatorajednodniowejkonferencjimonitorujcej CzechowicachDziedzicachdniumarca2012roku dlapotrzebrealizacjiprojektu INTERBLOK wspófinansowanegozerodków

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 48/2012 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 12 stycznia 2012 roku.

Protokół Nr 48/2012 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 12 stycznia 2012 roku. Protokół Nr 48/2012 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 12 stycznia 2012 roku. W posiedzeniu udział wzili: Sebastian Ninik Wacław Krawczyk Grayna Borek Waldemar Och Marian Kunc Krystyna Chrzszcz

Bardziej szczegółowo

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Rzeczpospolita Polska Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzdu skarbowego. Wniosek dotyczy równie aktualizacji danych nieobjtych wpisem do CEIDG. Przed wypełnieniem naley zapozna si

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 41/08 STAROSTY PABIANICKIEGO

ZARZ DZENIE NR 41/08 STAROSTY PABIANICKIEGO ZARZDZENIE NR 41/08 STAROSTY PABIANICKIEGO z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie czasu pracy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o prac w Starostwie Powiatowym w Pabianicach na stanowisku kierowcy

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku I. Postanowienia ogólne 1. [Nazwa] Stowarzyszenie nosi nazw MB/8 Club Poland, dalej w skrócie zwane KLUBEM. 2. KLUB Jest stowarzyszeniem włacicieli i miłoników

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Województwo mazowieckie było pierwszym województwem w Polsce, w którym okrelone zostały programy ochrony powietrza. Sze rozporzdze Wojewody Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE Z realizacji zada przez Powiatowy Orodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r. Kielce stycze

Bardziej szczegółowo