Poniej przedstawiam odpowiedzi na pytania radnych, zadane na sesji Rady Miasta w dniu 20 padziernika 2009 r.:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poniej przedstawiam odpowiedzi na pytania radnych, zadane na sesji Rady Miasta w dniu 20 padziernika 2009 r.:"

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna Zielona Góra tel , faks: NIP: REGON: OR.II /09 id Zielona Góra,. padziernika 2009 r. Pan Adam Urbaniak Przewodniczcy Rady Miasta Poniej przedstawiam odpowiedzi na pytania radnych, zadane na sesji Rady Miasta w dniu 20 padziernika 2009 r.: Radny p. Mirosław Bukiewicz pytał: 1) Kontynuacja pytania z ostatniej sesji jak Prezydent Miasta zamierza zaradzi brakowi dochodów do budetu miasta ze sprzeday nieruchomoci? Moim zdaniem jest to plus minus 35 mln złotych. Czy bdzie to kredyt bankowy, czyli zwikszenie zadłuenia, czy rezygnacja z czci inwestycji, czy inny sposób? Od 1 stycznia 2009 r. do 20 padziernika 2009 r. Miasto sprzedało 29 działek przyległych za ogóln kwot ,60 zł (brutto). Powierzchnie sprzedanych działek wahaj si miedzy 4m 2, a 1969 m 2. Budet miasta nie jest zagroony. 2) Budet na rok 2010 popieram propozycj realizacji inwestycji z unijnym dofinansowaniem. Na inwestycje w przyszłym roku moemy wyda plus minus 120 mln złotych, dlatego priorytetem powinny by inwestycje dofinansowane ze rodków unijnych. Wyborem reszty powinien, moim zdaniem, zaj si prezydent, który ma do tego bezstronnych i fachowych pracowników, a nie radni, którzy w roku wyborczym niekoniecznie musz by obiektywni, spotykaj si raz w miesicu na sesji Rady Miasta i nie zawsze s fachowcami. Panie Prezydencie, to Pan powinien sporzdzi projekt budetu, radni mog dokona tylko korekt, jest to lepszym wyjciem ni przydział po 5 mln złotych klubom radnych. Najpierw projekt budetu, potem cicia. Czy taka bdzie kolejno Paskich działa przy budecie miasta na 2010 r. Projekt budetu miasta na rok 2010 zostanie złoony przeze mnie w ustawowym terminie. 3) Mieszkacy pytaj, czy bdzie dotrzymany termin 15 listopada dotyczcy remontu ul. Kouchowskiej i Jdrzychowskiej? Na chwil obecn nie ma adnych przesłanek do przesunicia terminu, a roboty przebiegaj zgodnie z harmonogramem. 4) Mamy koniec padziernika i do tej pory nie przedstawiono nam korekty budetu na 2009 r. Czy jest tak dobrze, e korekty nie bdzie? Czy moe nagle pojawi si na grudniowej sesji, ju po uchwaleniu budetu na 2010 r.? Przypominam sobie, e korekt budetu Pan Prezydent chciał przeprowadzi ju w lutym. Stosown korekt budetu miasta na 2009 rok złoyłem na Sesji Rady Miasta 31 marca br. Rada Miasta odrzuciła projekt uchwały budetowej zmniejszajcej budet po stronie dochodów 20 milionów złotych (protokół z XLIII Sesji Rady miasta do wgldu w Biurze Rady Miasta lub na stronie internetowej miasta).

2 5) Rozdałem radnym informacj z pewnej gazety, dotyczc poruszania si L-ek w godzinach szczytu w miecie. Prosz przeczyta i ewentualnie wykorzysta. Mieszkacy popieraj ten pomysł. Obecnie przeprowadzana jest analiza prawna moliwoci wprowadzenia takiego zakazu. Ponadto prowadzone s rozmowy w WORD w Zielonej Górze. Radny p. Jacek Budziski pytał: 1) Przyszłoroczny budet miasta - proba do Pana Prezydenta w zwizku z pismami wysłanymi do mnie oraz Pana Jerzego Materny, jako przewodniczcego struktur miejskich. Sze tygodni temu ustalilimy, e radni z poszczególnych klubów przedstawi propozycje do budetu na 2010 r. To nie s nasze propozycje, lecz w 90% mieszkaców. Zgodnie z tym, co ustalilimy, te propozycje wpłynły do prezydenta, a teraz si dowiaduj, e właciwie nie wiadomo po co to robilimy, bo nasze propozycje mog by rozpatrywane przez prezydenta w ramach bliej nie okrelonej listy rezerwowej. Wobec tego, mamy do Pana Prezydenta prob o pisemn informacj, które propozycje przesłane przez Klub Radnych PiS jest w stanie uj w projekcie budetu na rok 2010 i na jak kwot? Dopiero po otrzymaniu tej informacji jestemy gotowi do rozmów w sprawie tego budetu i ewentualnej listy rezerwowej. Pismo, o którym Pan Radny wspomina wysłałem do wszystkich Przewodniczcych (Prezesów) miejskich organizacji partyjnych oraz Przewodniczcych Klubów Rady Miasta. Wszystkich w/w zaprosiłem do wspólnej dyskusji nad potrzebami budetu, a przez to wspólne wypracowanie priorytetów, nad którymi powinienem si w przyszłym roku skoncentrowa. Wyszedłem z załoenia, e tego typu konsultacje pozwol zobiektywizowa przygotowywane przeze mnie projekt budetu. Nie podwaa to absolutnie podjtych działa przez Klub Radnych PIS. Informuj, e do mojej propozycji pozytywnie ustosunkował si Poseł na Sejm RP Pan Jerzy Materna. 2) Kwestia słupa owietleniowego na pierwszym łuku, który po przebudowie stadionu ulowego bdzie si znajdował na rodku trybuny (prezentacja wizualizacja, rysunki techniczne, fragment specyfikacji robót). Jaka jest celowo takiego rozwizania? Projektant i wykonawca s zobowizani do uwzgldnienia wykonanego ju masztu owietleniowego. W pracach projektowych uczestniczyli jako konsultanci przedstawiciele Klubu i kibiców. 3) ZZUM jednym z argumentów za połczeniem Palmiarni i Miejskiego Zakładu Pogrzebowego było to, e Palmiarnia bdzie organizowa stypy, a w budynku przy nowej czci cmentarza znajdzie si sala, w której bd odbywa si stypy. Palmiarnia miała dostarcza catering. Na dole miały znajdowa si pomieszczenia handlowe odnajmowane przez ZZUM. W zwizku z tym, pytam, czy Palmiarnia organizuje stypy, a jeli nie, to dlaczego? Czy planuje budow wspomnianego obiektu, a jeli nie, to dlaczego? Co prezydent zamierza zrobi z [t działk?] Brak jest na dzisiaj decyzji w sprawie budowy obiektu przy nowej czci cmentarza. Jeeli zapadnie taka decyzja, to ju na etapie projektowania ZZUM uwzgldni organizacj styp. Według stanu na dzie ( r.) stypy w palmiarni nie s organizowane ze wzgldu na charakter obiektu. W godzinach do 16-ej jest wiele wycieczek oraz imprez typowo rozrywkowych, natomiast brak jest moliwoci organizacji styp w wydzielonej sali restauracyjnej. Jeeli powstanie obiekt przy cmentarzu bdziemy prowadzili działalno gastronomiczn za porednictwem palmiarni. 4) Kiedy Pan Prezydent przedstawi Radzie Miasta informacje o stanie realizacji zada owiatowych Miasta za poprzedni rok szkolny, do czego zobowizuje go nowelizacja przepisów owiatowych? Zadawałem to pytanie na poprzedniej sesji. Ustawa zakłada, e do 31 padziernika radni otrzymaj informacj dot. wyników: sprawdzianów po szkole podstawowej, egzaminów gimnazjalnych, matur i egzaminów zawodowych - w rozbiciu na poszczególne szkoły. Pastwo macie 11 dni na realizacj tego, co narzuca wam ustawa. 2

3 Na podstawie art. 5a ust. 4 w rozumieniu ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 tekst jednolity z pón. zm.) organ wykonawczy jednostki samorzdu terytorialnego, w terminie do 31 padziernika, przedstawia organowi stanowicemu jednostki samorzdu terytorialnego informacj o stanie realizacji zada owiatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b- f, w szkołach tych typów, których prowadzenie naley do zada własnych jednostki samorzdu terytorialnego. Prace nad przygotowaniem informacji o stanie realizacji zada owiatowych przez Miasto Zielona Góra s prowadzone skrupulatnie z uwzgldnieniem zada wynikajcych z ustawy o samorzdzie gminnym i samorzdzie powiatowym. Informacja o stanie realizacji zada owiatowych zostanie przedstawiona w terminie okrelonym w ustawie, tj. do 31 padziernika 2009 r. 5) Dlaczego na niewielkim parkingu przy cmentarzu przy ul. Wrocławskiej dwa miejsca parkingowe przestały by dostpne dla inwalidów? Prezydent Kaliszuk tłumaczył, e to dlatego, i czsto te miejsca s wolne. Jeden z mieszkaców kierowców niepełnosprawnych - proponuje, aby dwa dni przed 1 listopada oraz dwa dni po, te miejsca były dostpne tylko dla inwalidów i eby to razem były 4 miejsca. Tak, jest to moliwe do zrealizowania. 6) Co bdzie dalej z działk po byłym Konfinie na Osiedlu lskim. Mieszkacy pytaj, czy ta działka została ju sprzedana, jeli tak, to co na niej zostanie zbudowane, jeli nie, to kiedy nastpi sprzeda? Czy nie mona na wykonawcy wymusi na parterze budynku punktów handlowych, poniewa po likwidacji Konfinu na Osiedlu lskim nie bdzie adnego sklepu? Drugi przetarg ustny na sprzeda nieruchomoci połoonej przy ul. Osiedle lskie, oznaczonej nr działki 876, o powierzchni 4182 m 2 zakoczył si wynikiem pozytywnym. Cena nieruchomoci została wylicytowana do kwoty ,00 zł brutto. Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kisieliskiej Dzielnicy Mieszkaniowej przedmiotowa działka znajduje si na terenie zabudowy usługowej. Na tym terenie dopuszcza si realizacj zabudowy mieszkaniowo usługowej. 7) Polskie Towarzystwo Krajoznawcze zwróciło si do radnych Zielonej Góry i lubuskich parlamentarzystów z pismem w sprawie likwidacji torów. Przy całym szacunku dla pomysłu zielonych strzałek, uwaam, e przynajmniej naley wysłucha przedstawiciela Towarzystwa, tym bardziej, e przedstawia wiele merytorycznych argumentów. Czy Pan prezydent Kaliszuk podejmie si rozmów z przedstawicielami PTK? Wydział Inwestycji Miejskich wraz z grup cyklistów prowadził rozmowy z Panem Mieczysławem J. Bonisławskim, który reprezentuje Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Rozmowy te dotyczyły sposobu zagospodarowania odcinka Kolei Szprotawskiej w formie, która pozwoliłaby połczy funkcjonalno trasy rowerowej i zachowa pami o funkcjonujcej przed laty trasie kolei. Zostały zaproponowane pewne warunki współpracy, które w adnej formie nie zostały przyjte. Prezentowane przez Towarzystwo stanowisko zakłada tylko i wyłcznie uruchomienie ruchu kolejowego na zamknitym odcinku Kolei Szprotawskiej. 8) Do Pani Prezydent Harlak proba o ujcie w budecie miasta jeszcze na 2009 r. lub na 2010 r. remontu łazienek w Bursie (prezentacja fot.). Uchwał nr XXXVI/498/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 16 grudnia 2008r. zmieniajc uchwał w sprawie budetu Miasta na rok 2008 przyznane zostały Bursie rodki finansowe w wysokoci zł na wymian armatury. W 2009r. dyrektor Bursy otrzymał zł ze rodków Wydziału Owiaty i Spraw Społecznych na remont instalacji elektrycznej. Ze strony dyrektora Bursy nie wpłynł wniosek zwizany z remontem pomieszcze sanitarnych. Z informacji uzyskanych od dyrektora Bursy stwierdzono, e opracowana dokumentacja na wykonanie termomodernizacji Bursy jest w posiadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich. Bursa jest ujta w planie inwestycyjnym Miasta warunek otrzymania dotacji z Urzdu Marszałkowskiego (LPRO). 3

4 Stan istniejcy w trakcie wykonywania modernizacji kotłowni odcito jeden zbiornik. Kotłownia pracuje na jednym zbiorniku ciepłej wody i centralnego ogrzewania. W przypadku mronej zimy priorytet posiada c.o. i wtedy brakuje ciepłej wody (łazienki usytuowane s w jednym pionie). Natomiast gdy nie bdzie wykonywana termomodernizacja budynku naley zgodnie z opracowan dokumentacj dokona rozdziału centralnego ogrzewania z ciepł wod. 9) Sprawa dot. ograniczenia wjazdu pojazdów nauki jazdy (L) do centrum Miasta proponuj przemyle to, bo po pierwsze, nasuwa mi si takie stwierdzenie zapomniał wół, jak cielciem był. Po drugie, prosz pokaza nauczyciela, który nauczy dzieci pływa w pustym basenie, a po trzecie, co bdzie, jeli kursanci nie bd jedzi w centrum miasta, a włanie tam bd zdawa egzamin? Obecnie przeprowadzana jest analiza prawna moliwoci wprowadzenia takiego zakazu. Ponadto prowadzone s rozmowy w WORD w Zielonej Górze Radny p. Kazimierz Łatwiski pytał: 1) Kiedy bdzie wykonany parking przy ul. Rzeniczaka na wysokoci ul. Mechaników przy Osiedlu Zastalowskim? Z wnioskami o wykonanie tego parkingu bezskutecznie stara si w imieniu mieszkaców osiedla Zarzd Spółdzielni Zastal. Planowany w pobliu przez inwestora osiedla Rajbudu inny parking, nie moe by alternatyw dla proponowanej budowy parkingu przy ul. Rzeniczka, poniewa Rajbud (czy te nastpca prawny) oddaje do uytku kolejne bloki, co powoduje stały wzrost liczby mieszkaców, a w lad za tym równie pojazdów w tej dzielnicy. Postulowany parking znajdowałby si w miejskim pasie drogowym. Przy ul. Rzeniczaka znajduj si niewykorzystane przez mieszkaców parkingi połoone po prawej stronie jadc w kierunku od ul. Batorego w odległoci 100 m od budynków. 2) W jaki sposób i kiedy Pan Prezydent przewiduje realizacj uchwały Lubuskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Okrgu Zielonogórskiego w sprawie przebudowy Pomnika Bohaterów i budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego? Do Przewodniczcego Rady Miasta oraz do szefów klubów wpłynło w tej sprawie pismo Lubuskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Okrgu Zielonogórskiego. Jednoczenie na podstawie upowanienia Prezesa LRKiOR Pana Władysława Starczewskiego i wiceprezesa Rady Pana Kazimierza Bodnara, chciałbym przekaza Panu Przewodniczcemu Rady Miasta porozumienie zawarte w dniu 7 padziernika 2009 r. w Poznaniu w sprawie wniesienia symboli wszystkich Armii Polskich walczcych w II Wojnie wiatowej na pomniku Bohaterów na placu Bohaterów w Zielonej Górze zawarte pomidzy: autorem projektu pomnika Pani Ann Krzymask a prezesem Rady Panem Władysławem Starczewskim oraz wiceprezesem Rady Panem Kazimierzem Bodnarem. W najbliszym czasie zostanie zorganizowane spotkanie organizacji kombatanckich, autora pomnika Bohaterów oraz potencjalnego wykonawcy w tej sprawie. Sprawa budowy pomnika J. Piłsudskiego równie zostanie rozwaona. Radny p. Adam Dygas pytał: 1) Przetarg MOSiR dot. stadionu ulowego wygórowane danie w specyfikacji (wymagane dowiadczenie w budowie obiektów sportowych o minimalnej liczbie miejsc 1000) ograniczaj liczb potencjalnych oferentów, a powinno Miastu zalee na moliwoci jak najwikszego wyboru wród ofert. Czy nie mona zmieni specyfikacji przetargowej i usun tego warunku? Kryteria zostały ju zmniejszone i nie przewiduje si dalszych zmian. Wykonawca powinien mie dowiadczenie w wykonywaniu podobnych zada, aby wykona je naleycie. 2) Mieszkaniec ul. Wyczółkowskiego w imieniu innych mieszkaców tej ulicy informuje, e z przyłczonej kanalizacji, przepływajcej przez Osiedle Malarzy z Wilkanowa, wydobywa si, zwłaszcza latem, przykry odór. Prosz o wyjanienie tej sytuacji i ewentualne usuniecie problemu. Do kanalizacji w rejonie górnej czci ul. Wyczółkowskiego przetłaczane s cieki sanitarne z miejscowoci Wilkanowo. W cigu ostatniego półrocza podłczyła si do niej grupa ok

5 nieruchomoci (kanalizacja sanitarna współfinansowana z Funduszu Spójnoci), zwikszyła si wic ilo przetłaczanych cieków. Do cieków tych na terenie miejscowoci Wilkanowo dawkowany jest (w trzech punktach) rodek neutralizujcy uciliwe odory, nie powinny wic by one wyczuwalne w miejscu zrzutu cieków do kanalizacji miejskiej w ul. Wyczółkowskiego. W dniu 21 padziernika br. zwikszylimy dawk rodka dezodorujcego w dwóch eksploatowanych przez nas tłoczniach cieków na terenie Wilkanowa (trzecia tłocznia znajduje si w eksploatacji Zakładu Komunalnego w widnicy). Uwaamy, e podjte działania bd wystarczajce i zlikwiduj problem uciliwych zapachów wydobywajcych si z kanalizacji. 3) Na sesji sierpniowej pytałem o wyniki finansowe Palmiarni uzyskałem odpowied, e do 3 wrzenia tak informacj otrzymam. Takiej odpowiedzi nie otrzymałem. W zwizku z tym, pytam, dlaczego tej odpowiedzi nie otrzymałem? Odpowied została przekazana do Biura Rady Miasta 7 wrzenia br. Radna p. Boena Ronowicz pytała: 1) Przed chwil zdjlimy z porzdku obrad pkt. 4 Informacja w sprawie Centrum Biznesu sp. z o. o. i Zielonogórskich Zakładów Usług Miejskich sp. z o. o. w zakresie: aktualnej sytuacji finansowej spółek, ze szczególnym uwzgldnieniem ich zadłuenia (według stanu na dzie r.), realizacji planów finansowych przyjtych przez Zgromadzenie Wspólników na 2009 r. (za trzy kwartały). Powodem podanym przez prezydenta było nieprzygotowanie analiz w tym zakresie. Natomiast w odpowiedziach na pytania, które radni uzyskali z poprzedniej sesji, ja otrzymałam tak odpowied: otrzymuje comiesiczne, kwartalne, półroczne i roczne sprawozdania finansowe wszystkich spółek. Wyniki te s poddawane ocenie i analizie, w zwizku z tym nie ma problemu z przedstawieniem takich analiz radnym i sprawozda finansowych za 2008 r., poniewa te sprawozdania spółki miały zatwierdzane w czerwcu tego roku. Co wic było faktyczn przyczyn nieudzielania informacji o stanie finansowym spółek, zgodnie z ustaw o samorzdzie gminnym? Wniosek o przygotowanie sprawozdania dotyczył informacji finansowych na dzie 20 padziernika br., tj. dnia obrad sesji Rady Miasta. Dlatego nie widziałem moliwoci jego przygotowania, tym bardziej, e dowiedziałem si o tym 16-go padziernika br. 2) Dlaczego zgodnie z ustaw o zamówieniach publicznych nie były organizowane przetargi na dostaw artykułów spoywczych do Palmiarni? Pytanie wynika std, e nie znalazłam nigdzie ogłoszenia o takich przetargach. Na jakich zasadach s realizowane dostawy artykułów spoywczych do restauracji w Palmiarni? Kontrola, która w tym roku została przeprowadzona w spółce, równie wykazała nieprzeprowadzanie przetargów w tym zakresie. Poniewa artykuły spoywcze s zakupywane do restauracji (która nie jest zakładem ywienia zbiorowego ), std te konieczno przeprowadzania przetargów nie jest jednoznaczna w myl ustawy Prawo o zamówieniach publicznych. 3) Na jak łczn kwot Miasto porczyło kredyty podjte przez ZZUM? Łcznie do 500 tysicy złotych. 4) W jakim trybie i czy przy zachowaniu przepisów o zamówieniach publicznych wyłonione zostały banki udzielajce spółce kredytów? Przeprowadzilimy negocjacje z kilkoma bankami, z których tylko jeden wyraził ch udzielenia kredytu. 5) Na jaki okres i w jakiej wysokoci bank udzielił spółce kredytu? Kredyt w rachunku biecym udzielony na okres roczny z moliwoci negocjacji w zalenoci od sytuacji finansowej spółki. 6) W jaki sposób spółka zamierza to spłaca w sytuacji, gdy generuje ujemne wyniki finansowe? Od 6 miesicy zapotrzebowanie na kredyt wzrosło w spółce na około 40 tysicy złotych, jednoczenie spółka spłaciła kredyt w poprzednim banku. 7) Jakie koszty ponosi ZZUM z tytułu wynajcia pomieszcze biurowych w Centrum Biznesu? 5

6 Spółka ponosi koszt 2400 złotych miesicznie, w tym opłaty za ogrzewanie, energi elektryczn i 4 miejsca parkingowe. 8) Jak wykorzystywane s pomieszczenia przy ul. Masarskiej, w szczególnoci lokal uytkowy przekazany spółce w ubiegłym roku z przeznaczeniem na biura? Jestemy na etapie poszukiwania najemcy ze wzgldu na posiadan dokumentacj i koniecznoci połczenia z istniejcymi biurami, koszt adaptacji wyniósłby około 140 tys. złotych, odstpilimy od wykorzystywania biur dla własnych potrzeb. 9) Czy Pan Prezes podtrzymuje tre informacji podanej na konferencji prasowej 15 padziernika br. cytuj za Gazet Lubusk - sprawdzajc dokumenty stwierdzilimy brak rozlicze podatku VAT w Palmiarni, a wiadomo, e tego typu ubytki w ksigowoci cigaj uwag urzdów skarbowych, ponadto nie wykazano w majtku obiektów nalecych do firmy. Prosz jednoznacznie odpowiedzie, czy podatek VAT w Palmiarni był rozliczany, czy nie? Czy jest prowadzona ewidencja obiektów nalecych do firmy? Czy bdzie wobec tego sprostowanie, jeeli były te rzeczy prowadzone i odprowadzane, czy nie? Czy bdzie sprostowanie prezesa w tym zakresie? Prezes ZZUM potwierdził konieczno dokonywania korekt w podatku VAT stwierdzonych przez biegłego rewidenta oraz w biecych pracach działu ksigowoci. Podatek VAT był rozliczany ale zachodziła konieczno jego korekt. 10) Poniewa ogłoszono przetarg na prowadzenie ksig rachunkowych przez firm zewntrzn, prosz poda, jakie przesłanki za t firm przemawiały, ilu oferentów zgłosiło si do przetargu, jakie oszczdnoci z tego tytułu bdzie miała spółka, co z pracownikami zatrudnionymi w tym dziale, równie z główn ksigowa? Do przetargu zgłosiły si dwie firmy. Podstawow przesłank były aspekty ekonomiczne. Biuro rachunkowe bdzie prowadzi zapisy na ksigach rachunkowych za zł miesicznie (wynagrodzenie pracownic działu ksigowoci wynosiło ZUS + zobowizania pracownicze, urlopy, samochód, komórki, łcznie ponad złotych. Zwolnieniem objte zostały wszystkie osoby zatrudnione w dziale ksigowoci ( 2 osoby ). Dotyczy to bdzie równie Głównej Ksigowej. Na razie wypowiedzenia nie dorczono.jednoczenie Głowna Ksigowa jest objta ochron 12-to miesiczn Zwizków Zawodowych i przez okres roku bdzie pobierała łcznie wynagrodzenia (przy braku moliwoci zatrudnienia na stanowisku zgodnym z kwalifikacjami ). Istotnym elementem wprowadzenia Biura jest równie fakt odpowiedzialnoci cywilno - prawnej, która jest duo korzystniejsza od odpowiedzialnoci pracowniczej na tym stanowisku. 11) Prosz o informacj, czy w ostatnim roku (od padziernika 2008 r. do padziernika tego roku) Centrum Biznesu sprzedawało, (czy zamierza sprzeda) cze swoich nieruchomoci? Myl tutaj o samej spółce, nie o decyzjach prezydenta. Centrum Biznesu Spółka z o.o. w okresie od padziernika 2008 r. do dnia dzisiejszego nie sprzedało i nie zamierza sprzeda adnych swoich nieruchomoci. 12) Co si dzieje z nieruchomoci przekazan Centrum Biznesu do prowadzenia działalnoci kulturalnej. Na razie jest tam bałagan i adnej działalnoci kulturalnej i sportowej na tym terenie nie ma. W okresie od przejcia nieruchomoci przy ulicy Bohaterów Westerplatte - Fryderyka Chopina Spółka zorganizowała bd współorganizowała nastpujce imprezy kulturalne i sportowe: 2007 rok Zimowe Zabawy do Góry Nogami Sylwester dla Mieszkaców Zielonej Góry 2008 rok XVI Finał Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy 6

7 Bezpieczna Wiosna Lunapark Półmetek Lata Nocne Kryterium Uliczne Zielona Góra jest Kobiet Sylwester dla Mieszkaców Zielonej Góry 2009 rok XVII Finał Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy Bicie rekordu w iloci osób w autobusie Kryterium Uliczne Obchody rocznicowe zorganizowane przez Zwizek Sybiraków. 13) Pytania z poprzedniej sesji prosiłam o przedstawienie na pimie delegacji pełnicego obowizki kierownika Biura Prezydenta Miasta p. Tomasza Nestorowicza za rok 2008 i 2009 z wykazem celów, rodków lokomocji, kosztów oraz efektów. adne koszty tych delegacji nie zostały przedstawione. Jeszcze raz, w trybie informacji publicznej, prosz o przedstawienie tych kosztów. Informacje te zostan przekazane w trybie informacji publicznej przez Rzecznika Praw Mieszkaców. 14) Prosiłam o przedstawienie w trybie informacji publicznej spraw zwizanych z wycink drzew na terenie budowanego Centrum Rekreacyjno-Sportowego. Cytuj odpowied, któr uzyskałam: jednoczenie w zwizku z du iloci dokumentów dotyczcych tej sprawy prosz o podanie terminu, w którym Urzd Miasta przygotuje wszystkie te materiały. Zadałam te pytania w trybie informacji publicznej. Przypominam, e ustawa o udzielaniu informacji publicznej precyzuje katalog spraw, o które kady obywatel, nie tylko radny, ma prawo pyta i uzyska informacj, w szczególnoci, w jaki sposób s realizowane zadania publiczne oraz o sposób wydatkowania rodków publicznych. Czas na udzielenie takiej odpowiedzi to 14 dni. Nie bd ju wyznaczała terminu, tylko czekam na udzielenie mi tych odpowiedzi. Jeeli odpowiedzi nie uzyskam, zastosuj w stosunku do prezydenta odpowiedni tryb, zgodny z ustaw o udzielaniu informacji publicznej. Prosz nie zmienia ustaw, które obowizuj, nie wnioskowa o zmiany tych ustaw, lecz stosowa si zgodnie z prawem do tych, które istniej. Informacje te zostan przekazane w trybie informacji publicznej przez Rzecznika Praw Mieszkaców. Radny p. Kamil Kawicki pytał: 1) Dot. przewidywanej lokalizacji parkingu dla kibiców przyjezdnych. Komenda Miejska Policji sugeruje, aby zorganizowa parking tam, gdzie dawniej był punkt nabijania butli gazowych - na terenie powyej stadionu ulowego. Pytam, jaki jest obecnie stan prawny (własno) tego ternu? Jeeli nie ten punkt, to czy Miasto ma alternatyw dla umieszczenia takiego parkingu? Nieruchomo oznaczona nr działki 771/6, połoona przy ul. Wrocławskiej, o powierzchni 1858 m 2 przygotowana jest do sprzeday w drodze przetargu. Pierwszy przetarg został ogłoszony na dzie 12 listopada 2009 r. Cena wywoławcza ustalona została na kwot ,00 zł. Zgodnie z ustaw z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczestwie imprez masowych, organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczestwa uczestnikom imprezy masowej. Wydział Geodezji i Gospodarowania Mieniem proponuje zorganizowanie parkingu dla kibiców po byłym ogrodzie działkowym Tulipan, naprzeciw ptli autobusowej przy ul. Wrocławskiej. Gotowi jestemy równie na podjcie rozmów., w porozumieniu z Policj, dotyczcych innej lokalizacji nowego parkingu dla osób przyjezdnych. 2) Jakie s zastrzeenia Miasta, Stray Miejskiej i mieszkaców, jeli chodzi o bezpieczestwo na deptaku w kontekcie zasadnoci ruchu rowerowego na deptaku? Stra Miejska na stałe patroluje teren zielonogórskiego deptaka i jak do tej pory nie ujawniono przypadków, eby rowerzysta potrcił pieszego. Przypadki łamania przepisów ruchu drogowego przez rowerzystów, tzn. nieustpowanie pierwszestwa pieszym, zdarzaj si sporadycznie. Rowerzyci s bardzo zadowoleni z moliwoci przejazdu przez deptak, gdy skraca to znacznie czas przejazdu rowerem przez centrum miasta.. 7

8 Na wszystkich wjazdach na deptak ustawione jest, zgodnie z przepisami, oznakowanie informujce rowerzystów o koniecznoci ustpienia pierwszestwa pieszym Radna p. Eleonora Szymkowiak pytała: 1) Czy Pan Prezydent dotrzyma słowa danego mieszkacom Osiedla Morelowego i zleci wykonanie placu zabaw? Ten plac jest czsto zanieczyszczany przez psy. Rodzice dzieci obawiaj si o ich bezpieczestwo (dot. placu zabaw wybudowanego w ostatnim czasie). Plac zabaw znajduje si na terenie Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz wspólnot mieszkaniowych. Do miasta naley tylko znikoma cz terenu, zatem prace dotyczce ogrodzenia placu zabaw moe wykona tylko spółdzielnia w porozumieniu ze wspólnotami. 2) Czy zostało rozliczone Winobranie? Prosz o informacj. W tej sprawie ju wystpowałam. Interesuje mnie równie rozliczenie talarów, które podczas Winobrania były sprzedawane po 4 zł. Kto miał z tego zysk, czy Miasto, czy firma Aspe? Ostateczny termin rozliczenia tegorocznego Winobrania upływa 30 padziernika. Jeli chodzi o talary zielonogórskie, to firma ASPE zakupiła talary i to ona ponosi zyski lub straty z ich obrotu. 3) Kiedy bd naprawione ławki po spustoszeniu, jakie było dokonane podczas Winobrania? Dwa tygodnie temu w Urzdzie Miasta dowiedziałam si, e do pitku firma Aspe dokona napraw, albo Miasto naprawi i obciy firm Aspe. Firma ASPE nie wywizała si w terminie z obowizku poprawnego montau ławek, gazonów oraz koszy na mieci po okresie Winobrania. W dniu 15 padziernika 2009 r. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zlecił firmie, z któr miasto ma podpisan umow na biece utrzymanie urzdze małej architektury, poprawny monta urzdze na deptaku. W dniach padziernika zadanie zostało wykonane. 4) Sprawa dot. mieszkania przy ul. Kupieckiej 40/6. Sprawa była ju poruszana na sesjach Rady i została wycofana. Zastpca Prezydenta Miasta p. Lesicki poinformował, e trzeba t spraw wyjani. Jakie jest nasze zdziwienie, poniewa okazuje si, e mieszkanie to zostało sprzedane za pełn warto. Ten bezdomny nie chciał skorzysta nawet z bonifikaty 95% i wykupił to mieszkanie za 56 tys. zł. (mieszkanie w centrum Zielonej Góry, na deptaku) i dalej tam nie zamieszkuje. Pan M., najemca powyszego lokalu, złoył wniosek o wykup w dniu 22 padziernika 2007 r. Wydział GG wystpował do administracji z zapytaniem, czy wnioskodawca jest nadal najemc i czy s jakiekolwiek przeszkody w zbyciu lokalu. Pismem z dnia 5 marca 2009 r. administracja potwierdziła najem lokalu przez Pana M. oraz -na podstawie wywiadu- e najemca w lokalu zamieszkuje. W zwizku z powyszym po przygotowaniu dokumentacji, zarzdzeniu i wykazie, przesłano ofert w dniu 10 czerwca 2009 r. Pismem z dnia 6 maja 2009 r. najemca wnioskował o nieudzielanie bonifikaty. W zwizku z powyszym w dniu 24 wrzenia 2009 r. została podpisana umowa sprzeday lokalu o powierzchni 30,7 m 2 za cen ,00 zł (po udzieleniu 50% bonifikaty z tytułu wpisania budynku do rejestru zabytków). W przedmiotowym budynku wczeniej sprzedano ju 8 lokalu (ogółem jest 10 lokali). Przy sprzeday nie naruszono przepisów uchwały Rady Miasta Zielona Góra, bowiem Miasto zwizane było z nabywc ofert. 5) Mieszkacy twierdz, e nigdy w Zielonej Górze, w adnej kadencji nie było tak brudno przykład: okolice Filharmonii, ul. Kopernika. Utrzymaniem czystoci i porzdku na terenach komunalnych zajmuje si Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Tereny komunalne sprztane s zgodnie z harmonogramem w zalenoci od miejsca połoenie. Teren przy ul. Ciesielskiej nie jest własnoci Miasta Zielona Góra. Stra Miejska wezwie właciciela terenu o jego uporzdkowanie. 8

9 6) Kiedy zniknie buda na cegłach pozostało po ogródku klubu 4 Ró dla Lucienne? Właciciel 4 Ró dla Lucienne zobowizał si usun pozostało po ogródku do dnia r. Radny p. Marek Kamiski pytał: 1) Czy renowacje ulic (dróg) gruntowych w naszym miecie ju si zakoczyły? W budecie, na to zadanie były zapisane pienidze - dot. ul. Irysowej i Zboowej. Obecnie, po kilku dniach opadów, ulice te wygldaj jak przed renowacj. Pojawiły si potne dziury, szczególnie na ul. Zboowej, natomiast ul. Irysowa jest w połowie zdewastowana. Wykonawca prawdopodobnie nierzetelnie dokonał renowacji tej drogi gruntowej. Nawierzchnie ulic Irysowej i Zboowej s nawierzchniami gruntowymi, które zostały ulepszone przy pomocy destruktu bitumicznego. Nawierzchnia tego rodzaju wymaga okresowej konserwacji. Ponadto na ulicy Irysow wjedaj samochody ciarowe, czsto ze znacznymi ładunkami, co powoduje powstawanie kolein i dziur. Na ulicach tych bd dokonywane okresowe naprawy. 2) Jaka jest moliwo wsparcia w budowie placu zabaw przedszkola na ul. Szczekociskiej prowadzonego przez podmiot prywatny? Informuj, e w budecie Miasta na 2009 rok nie przewidziano rodków finansowych na wyposaenie placu zabaw w Niepublicznym Przedszkolu przy ul. Szczekociskiej. Radny p. Robert Dowhan pytał: 1) Popieram wypowied radnego p. M. Bukiewicza, jeli chodzi o L-ki. Wiem, e w innych Miastach zastosowano ju w godzinach szczytu wjazd do centrum nie tak, jak jest tutaj proponowane, eby całkowicie wykluczy wjazd do centrum. Natomiast, jeli chodzi o nasze Miasto, to myl, e warto si nad tym zastanowi, bo w ostatnim czasie jest bardzo zakorkowane, a kursantów przybywa. Obecnie przeprowadzana jest analiza prawna moliwoci wprowadzenia takiego zakazu. Ponadto prowadzone s rozmowy w WORD w Zielonej Górze. 2) Pytanie dot. uszkodzonych lamp, które znajduj si przy drodze. W ostatnim czasie było bardzo duo wypadków komunikacyjnych i bardzo duo lamp zostało uszkodzonych. Na to miejsce nie s stawiane nowe lampy, tylko dziury s zakrywane. Tak jest na ul. Sienkiewicza, Wrocławskiej. Chciałbym, aby si zajto t spraw, dlatego e mona odzyska od sprawcy samochodowego pienidze z OC. Lampy s zamawiane i systematycznie ustawiane w tych samych miejscach. Wie si to jednak ze znacznym okresem oczekiwania na realizacj zamówienia. W kadym przypadku, kiedy posiadamy informacj na temat sprawcy uszkodzenia lampy wystpujemy do ubezpieczyciela sprawcy o zwrot poniesionych kosztów. 3) Pomysł do rozwaenia dla Prezydenta Miasta odnonie wpływów do budetu Miasta. Jest to pomysł zwizany z tym, eby zachci ludzi, którzy, na co dzie mieszkaj poza Zielon Gór, a maj równie mieszkania w Zielonej Górze, do meldowania si w naszym miecie, dlatego, e wówczas podatek PIT i CIT jest rozliczany w Urzdzie Skarbowym i wpływy s przekazywane do naszego Miasta. Zachcałbym władze Miasta do tego, aby takich ludzi w jaki sposób przycign do tego, aby byli zameldowani w Zielonej Górze. Wówczas ten podatek bdzie trafiał do naszego miasta. W przyszłoci przyjm t propozycj przy opracowaniu budetu miasta w zakresie jego dochodów. 9

10 Radna p. Aleksandra Mrozek pytała: 1) Do Pani Harlak pytanie dot. szkół, które prowadz i realizuj projekty z wykorzystaniem zewntrznych rodków. Które to szkoły? Jakie to s projekty i tytuły? Prosz o wskazanie funduszu, z którego bd korzysta lub korzystaj? Odpowied stanowi załcznik do pisma. 2) Pytam w imieniu rodziców niezadowolonych z praktyk stosowanych w niektórych szkołach, które polegaj na tym, e dzieci maj obligatoryjnie wykonywane zdjcia, niekiedy dwa razy w roku. Wówczas, niezalenie czy zdjcie jest potrzebne, czy nie, rodzice maj trudnoci z wytłumaczeniem dziecku, e jest to zbdny wydatek. W zwizku z tym, czy mona definitywnie zakaza w szkołach takich praktyk? W niektórych szkołach te praktyki id jeszcze dalej i polegaj na tym, e nauczyciele rozprowadzaj ksieczki - nie s to podrczniki i s to wydatki, które rodzice ponosz niepotrzebnie. W sprawie wykonywania zdj uczniom i wychowankom w miejskich jednostkach owiatowych informuj, co nastpuje: sprawa wykonywania zdj jest kadorazowo omawiana na zebraniach z rodzicami zarówno w szkołach jak i przedszkolach. Rodzice wyraaj swoj wol dotyczc realizacji zadania, opcji fotografii jak i jej ceny, wykup zdj nie jest obowizkowy. 3) Pytanie dot. ruiny, która znajduje si w bezporednim ssiedztwie Zespołu Szkół Ekonomicznych i nie wida jej od ul. 1Maja, ani od ul. Jednoci. Wida to z terenu szkoły. W tej ruinie przebywaj osoby, które nie radz sobie yciowo. Jest to niebezpieczne dla młodziey i ogromnie utrudnia prac dyrekcji, bo butelki i nieczystoci wyrzucane s na teren szkoły. Jeeli jest to własno prywatna, to naley zobligowa właciciela do utrzymania porzdku, natomiast, jeli nie, to naley zadba o to, eby niebezpieczestwo usun. Ruina w ssiedztwie Zespołu Szkół Ekonomicznych jest nieruchomoci prywatn. Wydział Geodezji i Gospodarowania Mieniem wystpi do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z zawiadomieniem o wyburzenie ze wzgldu na niebezpieczestwo oraz zagroenie ycia i zdrowia. Radny p. Krzysztof Machalica pytał: 1) Jaki bdzie roczny koszt utrzymania basenu i hali sportowej? Czy jest to ujte w przyszłorocznym budecie miasta? Prowadzone s rozmowy ostateczne wyliczenia i analizy dotyczce kosztów eksploatacji. Koszty eksploatacji zostan uwzgldnione w projekcie budetu miasta na rok ) Mieszkacy ródmiecia pytaj, czy w przyszłoci bdzie moliwo (moe do koca tego roku), aby Stra Miejska pracowała równie w soboty i w niedziel, poniewa w te dni w ródmieciu dochodzi do najwikszej eskalacji ronych zdarze. Zakres funkcjonowania Stray Miejskiej uzaleniony jest od moliwoci budetu. Obecny niski stan kadrowy nie pozwala na pełnienie efektywnej słuby w systemie dwuzmianowym 7 dni w tygodniu. Radny p. Piotr Barczak: Pytanie dot. bezpieczestwa w naszym miecie dokładnie o 15 etatów dla dzielnicowych. Od 15 lat Rada Miasta dofinansowuje Komend Miejsk Policji w Zielonej Górze w kwocie 1 mln złotych na dodatkowe 15 etatów. W zwizku z tym, e w tym roku koczy si przedłuona umowa (wygasa z dniem 31 grudnia 2009 r.), to czy Prezydent Miasta zamierza dalej finansowa te etaty? W moim przekonaniu, ju w tej chwili powinnimy zaj stanowisko w tej kwestii i nie tylko w odniesieniu do przyszłego roku, ale równie do lat nastpnych. Czy Prezydent Miasta zamierza uj tak pozycj w projekcie budetu? Komisja Praworzdnoci i Porzdku Publicznego przychyliła si do wniosku, aby kontynuowa tak pomoc dla Policji w Zielonej 10

11 Górze. Nadmieni naley, e powołana Stra Miejska nie jest konkurencj, jest to wspomaganie si nawzajem. W zwizku z tym, nie moe by ograniczenia w postaci zmniejszenia liczby etatów policjantów w naszym miecie, a taka obawa istnieje, jeli prezydent nie ujmie tej pozycji w przyszłorocznym budecie. Std moja proba i interpelacja, aby ju teraz uwzgldni te etaty. Budet uchwalaj radni.. Radny p. Andrzej Maciejewski: 1) Sprawa dot. budowy Centrum Rekreacyjno Sportowego, głównie konsekwencji, jakie to wywołało, zjazdu ul. Urszuli dalej do obiektów, które si tam mieszcz. Ulica Urszuli koczy si w miejscu, gdzie jest utwardzenie naturalne. Dojazd w okresie jesiennym do Hotelu Lenego i innych obiektów jest bardzo uciliwy. Pytam, kiedy mona spodziewa si zakoczenia ul. Sulechowskiej - obok basenu (by moe ul. Olimpijskiej), bo to by rozwizało problem? Kiedy ten objazd si zmieni i kiedy bdzie otwarta jeszcze ten fragment ul. Sulechowskiej? Remont zostanie zakoczony w najbliszych dniach. Jeeli warunki atmosferyczne nie ulegn pogorszeniu, droga powinna by przywrócona do ruchu 6 listopada 2009 r. 2) Obiecany był mały remont hali lekkoatletycznej przy ul. Sulechowskiej. Kiedy mona spodziewa si tego remontu, bo był on publicznie obiecany? Sprawa realizacji remontu zalena jest od moliwoci budetu Miasta. 3) W 2010 r. bdzie Ogólnopolska Olimpiada Młodziey w Zielonej Górze. Jakie s plany Miasta, jeli chodzi o przygotowania logistyczne, jak równie sportowe, ebymy na tej imprezie zaistnieli, jako Miasto? Tego nie mona zrobi w 5 minut. W chwili obecnej odbyło spotkanie z dyrektorami placówek owiatowych, w których planowane jest zakwaterowanie uczestników olimpiady. Na pocztku listopada zostanie zainicjowane spotkanie z Komitetem Wykonawczym Olimpiady, na którym zostan sprecyzowane potrzeby i problemy zwizane z realizacj tego przedsiwzicia. 4) Jak daleko s zagroone niektóre orliki w miecie, i czy s starania, eby przy kolejnych orlikach, które miałyby powsta w przyszłym roku, chocia jeden z miał charakter lekkoatletyczny? Takie orliki te s w Polsce budowane. Budowa boiska przy ul. ródlanej przebiega bez przeszkód i termin nie jest zagroony, natomiast z uwagi na wystpienie prac dodatkowych (ukryte pod ziemi bloki fundamentowe i konieczno wykonania murów oporowych monolitycznych) zagroone s (opónienie w stosunku do harmonogramu o 2 tygodnie) terminy realizacji boisk przy ul. F. Chopina i Bema. Nie ma moliwoci wykonania tzw. boiska lekkoatletycznego, gdy tereny zaplanowane pod inwestycja s zbyt małe aby zmieci dodatkowo bienie. 11

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Obrady rozpoczto w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00. Obrady zakoczono w dniu 20 marca 2006

Bardziej szczegółowo

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXXIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 października 2014 r.

przebiegu LXXIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 października 2014 r. PROTOKÓŁ NR LXXIV.2014 przebiegu LXXIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 października 2014 r. 1. OTWARCIE SESJI LXXIV sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorządu terytorialnego lata 2010-2014)

Bardziej szczegółowo

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI SPIS TRECI Wprowadzenie i cel programu... 2 1. Właciwoci azbestu, szkodliwo azbestu... 2 2. Przepisy prawne dotyczce azbestu i usuwania wyrobów zawierajcych azbest... 4 3. Inwentaryzacja iloci azbestu

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Stoszowice

Urzd Gminy Stoszowice Plan Gospodarki Odpadami Gminy Stoszowice Urzd Gminy Stoszowice Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice Stoszowice 2004 STRESZCZENIE PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 6 1. WPROWADZENIE 11 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Plan Gospodarki Odpadami Gminy Dobromierz Urzd Gminy Dobromierz 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Dobromierz 2004 1. WSTP 10 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 10 1.2 CHARAKTERYSTYKA GMINY DOBROMIERZ

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

Dblin, marzec 2005 r.

Dblin, marzec 2005 r. STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA DBLIN Główne kierunki działa na lata 2005-2012 Dblin, marzec 2005 r. 2 SPIS TRECI I. WSTP...5 II. OPIS STANU AKTUALNEGO...6 2.1. HISTORIA MIASTA...6 2.2. POŁOENIE

Bardziej szczegółowo

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: Rynkiem nieruchomoci jest: ogół warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci, ogół warunków regulujcych poda, popyt i ceny nieruchomoci, całokształt

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia

Projekt U S T AWA. z dnia U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu oraz ustawy o gospodarce nieruchomociami Art. 1. W ustawie z dnia 24

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 6/205 CZERWIEC 2009 W numerze: Wójt Kiwit w ogniu pytań mieszkańców gminy nadzwyczajna sesja rad: powiatu, miasta i gminy Ciechanów Laurka dla MOSiR Archeolodzy

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo