INTERREG IVC seminarium

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTERREG IVC seminarium"

Transkrypt

1 UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego INTERREG IVC seminarium

2 Zasady kwalifikowalnoci wydatków oraz budet projektu zostały okrelone w Rozdziale 2.4 Programme Manual Zasady raportowania oraz archiwizowania dokumentów zostały okrelone w Rozdziale 4.3 Programme Manual

3 BUDET PROJEKTU Budet projektu dzielony na linie budetowe (BL) i komponenty Rodzaje komponentów: C 1 Koordynacja i zarzdzanie (management & coordination) C 2 Komunikacja i rozpowszechnianie informacji (communication & dissemination) C 3 Wymiana dowiadcze (exchange of experience) C 4 oraz C5 Działania pozostałe merytoryczne Rodzaje linii budetowych BL: 1) Personel 2) Administracja 3) Podróe i zakwaterowanie 4) Sprzt 5) Zewntrzne ekspertyzy i usługi 6) Sub-projekty (dotyczy wyłcznie mini-programów)

4 BUDET PROJEKTU Budet projektu okrelony w zatwierdzonym Wniosku Aplikacyjnym w podziale na partnerów. Budet dzielony na szeciomiesiczne okresy sprawozdawcze szczególnie zalecane Partnerom Wiodcym w celu planowania płatnoci oraz monitorowania wdraania projektu.

5 BUDET PROJEKTU Linia budetowa nr 1 Personel Koszty wynagrodze pracowników partnera projektu wymienionego oficjalnie we Wniosku Aplikacyjnym bezporednio zaangaowanych w realizacj projektu. W tej linii wyłcznie pracownicy zatrudnieni na umow o prac (inne formy zatrudnienia np. umowa zlecenie, umowa o dzieło w linii budetowej 5 zewntrzne ekspertyzy i usługi). Pracownicy zatrudnieni wyłcznie do realizacji projektu (musi wynika to z umowy o prac i zakresu obowizków) lub czciowo do realizacji projektu Kalkulacje kosztów osobowych w oparciu o rzeczywiste stawki wynagrodzenia danej osoby za godzin robocz w danym miesicu (wynagrodzenie za dany miesic/liczba godzin roboczych w danym miesicu) Kalkulacje kosztów osobowych w oparciu o ewidencj czasu pracy na rzecz projektu w kartach czasu pracy

6 BUDET PROJEKTU Linia budetowa nr 2 Administracja Koszty kwalifikowalne przykładowe rodzaje: artykuły biurowe, kserokopie opłaty pocztowe, telefon, faks i Internet ogrzewanie, elektryczno koszty utrzymania pomieszcze, gdzie pracuj osoby realizujce projekt np. usługi sprztania, konserwacja sprztu IT, usługi dozoru czynsz za wynajem biura, meble inne wydatki administracyjne ekonomicznie uzasadnione i absolutnie niezbdne do skutecznego przeprowadzenia operacji i jasno wynikajce z realizacji projektu Koszty te mog by bezporednimi lub porednimi kosztami ogólnymi. Bezporednie koszty ogólne mona okreli jako bezporednio przypisane do projektu. Porednie koszty ogólne (koszty ogólnego zarzdu zwizane z działaniami w ramach projektu) s obliczane i przypisywane do projektu proporcjonalnie. Oznacza to obliczenia proporcjonalne na podstawie faktycznych kosztów zgodnie z uzasadnion, rzeteln i sprawiedliw metod, która powinna obowizywa w tej samej postaci w całym okresie wdraania projektu.

7 BUDET PROJEKTU Linia budetowa nr 2 Administracja Kalkulacje kosztów porednich moliwe klucze: - stosunek liczby pracowników bezporednio pracujcych na rzecz projektu do liczby wszystkich pracowników jednostki - stosunek liczby godzin bezporednio przepracowanych na rzecz projektu w danym okresie do liczby wszystkich godzin przepracowanych w jednostce w danym okresie - stosunek powierzchni zajmowanej przez pracowników pracujcych bezporednio na rzecz projektu do powierzchni zajmowanej przez cał jednostk. Koszty administracyjne zwizane z usługami wiadczonymi przez ekspertów zewntrznych musz by ujmowane w linii budetowej nr 5 - Zewntrzne ekspertyzy i usługi.

8 Linia budetowa nr 3 Podróe i zakwaterowanie BUDET PROJEKTU Koszty podróy i zakwaterowania wyłcznie personelu partnera w zwizku z ich uczestnictwem w spotkaniach, seminariach, konferencjach majcych miejsce na terytorium krajów UE. Wszelkie wyjazdy musz by wyranie motywowane działaniami projektu i musz by niezbdne dla skutecznego wdraania projektu. Koszty podróy i zakwaterowania ekspertów zewntrznych musz by ujmowane w linii budetowej nr 5 - Zewntrzne ekspertyzy i usługi.

9 BUDET PROJEKTU Linia budetowa nr 3 Podróe i zakwaterowanie Koszty w tej linii musz by planowane z uwzgldnieniem krajowych przepisów dotyczcych delegacji słubowych pracowników partnera oraz przepisów wewntrznych regulujcych ww. kwestie obowizujcych w instytucji partnera. Podróe powinny odbywa si najbardziej ekonomicznym rodkiem transportu na danej trasie. Podobnie koszty zakwaterowania winny by ekonomicznie uzasadnione.

10 BUDET PROJEKTU Linia budetowa nr 4 Sprzt W linii tej mona raportowa zakup lub amortyzacj sprztu (przede wszystkim sprztu IT) uywanego w okresie realizacji projektu przez pracowników zaangaowanych w realizacj projektu. Amortyzacja musi by wyliczona zgodnie z przepisami krajowymi, a metoda amortyzacji musi by przechowywana dla celów ksigowych, kontroli i audytu. Parametry techniczne sprztu powinny odpowiada celom, do których sprzt uywany jest w projekcie. Co do zasady partner winien posiada sprzt niezbdny do realizacji projektu. Co wicej zakupy w tej linii nie mog stanowi podstawowego celu projektu. Rekomenduje si, aby koszty raportowane w tej linii nie przekraczały 5% kosztów całkowitych. Zakupy sprztu winny by dokonywane na długo przed zakoczeniem projektu i powinny by dokonane zgodnie z Prawem Zamówie Publicznych. Raportowa w projekcie mona sprzt zaplanowany w zatwierdzonym Wniosku Aplikacyjnym projektu.

11 BUDET PROJEKTU Linia budetowa nr 4 Sprzt Koszty amortyzacji sprztu mona planowa i rozlicza w projekcie wyłcznie dla sprztu, który: nie został ju sfinansowane z innych dotacji (np. europejskich, krajowych lub regionalnych) oraz nie został całkowicie umorzony tj. jest nadal amortyzowany w okresie realizacji projektu nie został ujty w innej linii budetowej np. Administracji jest absolutnie niezbdny dla wdroenia projektu. Koszty amortyzacji sprztu wykorzystywanego do realizacji projektu mog by przypisane do projektu w całoci wyłcznie w przypadkach, gdy dany sprzt jest wykorzystywany tylko i wyłcznie dla celów realizacji projektu. Jeli sprzt jest wykorzystywany take do innych ni realizacja projektu celów, amortyzacja moe by przypisana do projektu proporcjonalnie zgodnie z uzasadnion, rzeteln i sprawiedliw metod, która powinna obowizywa w tej samej postaci w całym okresie wdraania projektu.

12 BUDET PROJEKTU Linia budetowa nr 5 Zewntrzne ekspertyzy i usługi W linii tej naley umieci wydatki dokonywane przez partnerów na mocy zawartych umów/porozumie oraz faktur/rachunków z podmiotami zewntrznymi zarówno osobami fizycznymi, jak i prawnymi zatrudnionymi do realizacji działa, których partner nie ma moliwoci wykona własnymi siłami. Przykładowe koszty kwalifikowalne: organizacja spotka przez podmiot zewntrzny prelegenci i gocie z zewntrz na potrzeby spotka i konferencji pod warunkiem, e ich udział w spotkaniach przeniesie korzy projektowi tłumaczenia ekspertyzy, opracowania i analizy projektowanie, wykonanie stron internetowych oraz hosting wynajem sal na spotkania oraz catering zatrudnienie zewntrznego koordynatora merytorycznego i finansowego projektu przygotowanie, redagowanie, skład i drukowanie materiałów promocyjnych.

13 BUDET PROJEKTU Linia budetowa nr 5 Zewntrzne ekspertyzy i usługi Koszty zewntrznych ekspertyz i usług winny by zgodne z cenami rynkowymi a wybór wykonawców musi by dokonany zgodnie z Prawem Zamówie Publicznych. Zewntrzne ekspertyzy i usługi musz by wyspecyfikowane we Wniosku Aplikacyjnym. Na etapie planowania budetu naley okreli rodzaj i natur usług i ekspertyz zewntrznych, partnera odpowiedzialnego za ich realizacj oraz ich budet. Jeli koszty te maj by kosztami dzielonymi, naley okreli, którzy partnerzy bd w nich partycypowa.

14 BUDET PROJEKTU Linia budetowa nr 6 Sub-projekty Linia budetowa wystpujca wyłcznie w przypadku mini-programów (projekty co do zasady podobne do RFO wystpujcych w poprzednim okresie programowania). Kady mini-program moe mie max 12 sub-projektów, których realizacja powinna zakoczy odpowiednio wczeniej przed dat zakoczenia mini-programu. Na etapie planowania budetu naley okreli budet całkowity subprojektów, jakie planuje si wdroy w ramach mini-programu.

15 KOSZTY PRZYGOTAWCZE S to koszty bezporednio zwizane z przygotowaniem projektu i złoeniem Wniosku Aplikacyjnego, który finalnie został zaakceptowany do realizacji przez Komitet Monitorujcy. Musz one dotyczy działa realizowanych od dnia 1 stycznia 2007 do dnia złoenia Wniosku Aplikacyjnego. Koszty te musz by zaplanowane i opisane we Wniosku Aplikacyjnym w podziale na linie budetowe. S raportowane razem z kosztami pierwszego okresu sprawozdawczego musz do tego czasu by zapłacone. Maksymalny limit kosztów przygotowawczych wynosi EUR. Przykładowe koszty: przygotowanie idei projektu, poszukiwanie przyszłych partnerów, spotkania przyszłych partnerów, udział w spotkaniach dla przyszłych partnerów wiodcych.

16 OKRES KWALIFIKOWALNO CI OGÓLNE RAMY CZASOWE Zgodnie z art. 56 rozporzdzenia (WE) nr 1083/2006, program musi si zakoczy dnia 31 grudnia 2015 r. Wszelkie działania w ramach projektów INTERREG IVC musz si zatem zakoczy najpóniej dnia 31 grudnia 2014 r.

17 OKRES KWALIFIKOWALNO CI Okres kwalifikowalnoci dla kosztów innych ni koszty przygotowawcze rozpoczyna si w dniu zatwierdzenia projektu przez Komitet Monitorujcy programu. Realizacja projektu powinna si zacz w cigu dwóch miesicy od daty zatwierdzenia projektu przez Komitet Monitorujcy. Kady projekt bdzie miał jedn oficjaln dat kocow jest to koniec miesica okrelonego w zatwierdzonym Wniosku Aplikacyjnym jako finalisation month Jest to data koca kwalifikowalnoci wydatków dla danego projektu. Oznacza to, e wszystkie wydatki aby by kwalifikowalne musz by dokonane przed t dat.

18 OKRES KWALIFIKOWALNO CI Zasady praktyczne: - wszystkie wydatki w ramach projektu musz by dokonane przed kocem okresu kwalifikowalnoci czyli przed kocem miesica okrelonego w zatwierdzonym Wniosku Aplikacyjnym jako finalisation month. - ustalajc okres trwania projektu oraz plan realizacji działa w ramach projektu naley przyj, e działania merytoryczne powinny si zakoczy 2-3 miesice przed zakoczeniem okresu kwalifikowalnoci ostatnie 2-3 miesice powinny by powicone na czynnoci administracyjne zwizane z zakoczeniem projektu.

19 ZASADY KWALIFIKOWALNO CI PODATEK VAT Podatek VAT nie stanowi wydatku kwalifikowalnego chyba, e został pierwotnie i ostatecznie zapłacony przez instytucj partnera. Podatek VAT, który mona odzyska, nie moe by uznany za kwalifikowalny nawet jeeli nie został faktycznie odzyskany przez instytucj partnera. Oznacza to, e w przypadkach gdy partner moe odzyska podatek VAT ale rezygnuje z tej moliwoci, podatek VAT jest niekwalifikowalny.

20 ZASADY KWALIFIKOWALNO CI OPŁATY FINANSOWE Opłaty transakcyjne za midzynarodowe transakcje finansowe s kwalifikowalne. Jeeli realizacja projektu wymaga otwarcia odrbnego rachunku, opłaty bankowe za otwarcie i administrowanie rachunkiem równie uznaje si za kwalifikowalne.

21 ZASADY KWALIFIKOWALNO CI PRZYCHÓD WYGENEROWANY PRZEZ PROJEKT Jeeli projekt generuje przychód np. poprzez usługi, opłaty za uczestnictwo w konferencji, sprzeda broszur lub ksiek, przychody te musz one by odjte od kosztów kwalifikowalnych w całoci lub proporcjonalnie, w zalenoci czy były generowane w całoci lub czci w wyniku dofinansowywanej operacji. Uwaga! Finansowanie z EFRR oblicza si na podstawie łcznych kosztów kwalifikowalnych po odliczeniu przychodów przypisanych do projektu.

22 ZASADY KWALIFIKOWALNO CI WYDATKI DOFINANSOWYWANE Z INNYCH RODKÓW UE LUB INNYCH DOTACJI KRAJOWYCH LUB REGIONALNYCH Wydatek, który otrzymał ju dofinansowanie z innego ródła finansowania w ramach funduszy europejskich nie uznaje si za kwalifikowalny w kontekcie projektów Interreg IVC. Jeli wydatek jest ju w pełni pokrywany przez inn dotacj krajow lub regionaln, równie nie moe by uznany za kwalifikowalny, gdy skutkowałoby to podwójnym finansowaniem.

23 ZASADY KWALIFIKOWALNO CI ZA NIEKWALIFIKOWALNE UWAANE S M.IN.: - wkłady rzeczowe pod adn postaci, - odsetki od zadłuenia, - grzywny, kary pienine i straty na rónicach kursowych, - odsetki karne, - koszty przygotowawcze, chyba e zostały zaakceptowane we zatwierdzonym Wniosku Aplikacyjnym, - wydatki inwestycyjne, chyba e zostały zaakceptowane we zatwierdzonym Wniosku Aplikacyjnym, - podatek VAT jeli moe by odzyskany.

24 KURSY WYMIANY Koszty i wydatki poniesione w walucie krajowej przeliczane na EUR po jednym z czterech moliwych kursów: kurs rynkowy z dnia poniesienia wydatku, kurs rynkowy z ostatniego dnia okresu raportowania tj. 30 czerwiec lub 31 grudzie, kurs redni miesiczny ustalony przez Komisj Europejsk z miesica poniesienia wydatku, kurs redni miesiczny ustalony przez Komisj Europejsk obowizujcy w ostatnim miesicu okresu raportowania tj. czerwiec lub grudzie. Koszty i wydatki poniesione w EUR powinny by raportowane w kwotach EUR wynikajcych z faktur VAT, rachunków i innych dokumentów o równowanej mocy dowodowej Uwaga: Oznacza to, e nie powinny mie miejsca sytuacje kiedy kwoty w EUR przeliczane s na PLN (dla celów ksigowych) i ponownie na EUR po kursie ustalonym dla wydatków w walucie krajowej Rodzaj kursu wymiany jaki winien zosta uyty jest ustalany przez Partnera Wiodcego projektu w porozumieniu z Partnerami projektu i winien obowizywa przez cały okres realizacji projektu.

25 OKRESY SPRAWOZDAWCZE Okres sprawozdawczy kolejne 6 kalendarzowych miesicy: stycze czerwiec lipiec - grudzie Partner składa raporty merytoryczne i finansowe za dany okres sprawozdawczy do Partnera Wiodcego, a Partner Wiodcy składa je do Wspólnego Sekretariatu Technicznego za okres stycze czerwiec do dnia 1 padziernika za okres lipiec grudzie do dnia 1 kwietnia

26 INSTYTUCJA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTROL I STOPNIA: Władza Wdraajca Programy Europejskie Ul. Wspólna 2/ Warszawa KONTROLA I STOPNIA Osoba odpowiedzialna za kontrol I stopnia przydzielana w momencie wpływu pierwszego rozliczenia Ten sam kontroler przez cały okres realizacji projektu Kontrola I stopnia = kontrola administracyjna dokumentów + kontrola na miejscu Dla Urzdów Marszałkowskich, Urzdów Wojewódzkich, Ministerstw i innych urzdów centralnych kontrol I stopnia mog prowadzi niezaleni od wdraania projektu kontrolerzy wewntrzni ww. instytucji. Jest to moliwe po uprzednim zatwierdzeniu kontrolera przez MRR.

27 DANE KONTAKTOWE Sylwia Tyszko Główny Ksigowy WWPE tel fax Katarzyna Suda Starszy Specjalista WWPE Dzikuj za uwag!

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia seminarium informacyjne 25.02.2009 Warszawa KONTROLA I STOPNIA Art. 16 ustęp 1 Rozporządzenia (WE)

Bardziej szczegółowo

III runda projektów ESPON

III runda projektów ESPON III runda projektów ESPON Aspekty finansowe (Prezentacja przygotowana w oparciu o wystąpienie K. Sudy-Puchacz w dniu 16.09.2008) Zasady kwalifikowalności wydatków oraz budżet projektu zostały określone

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty projektu POWER Joanna Kowal

Finansowe aspekty projektu POWER Joanna Kowal Finansowe aspekty projektu POWER Joanna Kowal Plan prezentacji 1. Finanse POWER ogólne informacje. 2. BudŜet podprojektów. 3. Zasady kwalifikowalności wydatków. 4. Sprawozdawczość w ramach projektu POWER.

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC Wytyczne dla beneficjentów

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC Wytyczne dla beneficjentów Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC Wytyczne dla beneficjentów WARSZAWA, 14 WRZESIEŃ 2011 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

CIT, VAT, MSR w wynajmie długoterminowym aut

CIT, VAT, MSR w wynajmie długoterminowym aut CIT, VAT, MSR w wynajmie długoterminowym aut Warszawa, 4 grudnia 2006 Szanowni Pastwo, Oddajemy w Pastwa rce krótkie opracowanie dotyczce zagadnie podatkowych zwizanych z wykorzystywaniem pojazdów w prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A.

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów,

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach.

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach. Umowa midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Rzd Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO Projekt,,Szansa na lepsze jutro wspófinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Dziaanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: Rynkiem nieruchomoci jest: ogół warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci, ogół warunków regulujcych poda, popyt i ceny nieruchomoci, całokształt

Bardziej szczegółowo

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC?

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? Artykuł omawia zalety podatkowe umownego ustanowienia pomidzy pracodawc i pracownikiem współwłasnoci samochodu osobowego Cel słubowy, cel prywatny droga pod górk

Bardziej szczegółowo

Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1 POIR składają się poniższe kategorie kosztów: Podwykonawstwo (E)

Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1 POIR składają się poniższe kategorie kosztów: Podwykonawstwo (E) Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1 POIR składają się poniższe kategorie kosztów: Koszty bezpośrednie Wynagrodzenia (W) Podwykonawstwo (E) Pozostałe koszty bezpośrednie (Op), w tym: - koszty

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Źródła finansowania projektów systemowych. Kwalifikowalność wydatków w ramach POKL. Zasady konstruowania budżetu projektu. Metodologia wyliczania kosztów pośrednich. Rozliczanie, sprawozdawczość, promocja

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ Informator dla Przedsibiorców Warszawa, lipiec 2004 SPIS

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

3.8.3. Wdrażanie projektów własnych...30 3.8.4. Zmiany w trakcie realizacji projektu własnego...31 4. Zarządzanie i administrowanie FMP i PS...

3.8.3. Wdrażanie projektów własnych...30 3.8.4. Zmiany w trakcie realizacji projektu własnego...31 4. Zarządzanie i administrowanie FMP i PS... Podręcznik wdrażania projektów w ramach Funduszu Małych Projektów oraz Projektów Sieciowych dla Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 czerwiec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i

Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i weryfikacja płatności Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

Bardziej szczegółowo