Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia"

Transkrypt

1 UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia seminarium informacyjne Warszawa

2 KONTROLA I STOPNIA Art. 16 ustęp 1 Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 W celu zatwierdzenia wydatków kaŝde państwo członkowskie ustanawia system kontroli umoŝliwiający weryfikację dostarczenia produktów i usług stanowiących przedmiot dofinansowania, zasadności wydatków zadeklarowanych dla działań lub ich części wdraŝanych na terytorium danego państwa, jak równieŝ zgodności tych wydatków i związanych z nimi operacji lub ich części z przepisami wspólnotowymi i krajowymi.

3 KONTROLA I STOPNIA System kontroli I stopnia w Polsce jest mieszany: zdecentralizowany Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie, Ministerstwa i inne urzędy centralne kontrolę I stopnia mogą prowadzić niezaleŝni od wdraŝania projektu kontrolerzy wewnętrzni ww. instytucji. Jest to moŝliwe po uprzednim zatwierdzeniu kontrolera przez MRR na podstawie zamieszczonego na stronie MRR wniosku o zatwierdzenie kontrolera projektu. scentralizowany Pozostałe jednostki korzystają z bezpłatnej kontroli I stopnia wykonywanej przez Władzę WdraŜającą Programy Europejskie.

4 KONTROLA I STOPNIA Elementy systemu kontroli Kontrola administracyjna 100 % wydatków wszystkich projektów Kontrola na miejscu wybrane projekty (analiza ryzyka)

5 KONTROLA I STOPNIA Osoba odpowiedzialna za kontrolę I stopnia przydzielana w momencie wpływu pierwszego rozliczenia Ten sam kontroler przez cały okres realizacji projektu Pierwsze rozliczenie naleŝy przesłać na Panią Sylwię Tyszko, Głównego Księgowego WWPE. Uzupełnienia do pierwszego rozliczenia oraz kolejne rozliczenia naleŝy przesyłać na wyznaczonego kontrolera. Dane adresowe WWPE na końcu prezentacji.

6 NADRZĘDNA ZASADA NALEśYTE ZARZĄDZANIE FINANSAMI (SOUND FINANCIAL MANAGEMENT) Zgodnie z Art. 274 Traktatu ustanawiającego Unię Europejską Kraje Członkowskie powinny współpracować z Komisją Europejską, aby zapewnić, Ŝe środki publiczne są wydatkowane w zgodzie z zasadą naleŝytego zarządzania finansami Koncepcja naleŝytego zarządzania finansami = oszczędność + wydajność + skuteczność (economy + efficiency + effectiveness)

7 NALEśYTE ZARZĄDZANIE FINANSAMI = 3 x E NADRZĘDNA ZASADA Economy = zasoby, które instytucja zuŝywa do wykonywania swoich zadań udostępniane są w odpowiednim czasie, w odpowiedniej ilości i jakości oraz po najkorzystniejszej cenie Efficiency = instytucja dąŝy do osiągnięcia jak najlepszego związku pomiędzy zaangaŝowanymi zasobami a osiągniętymi rezultatami Effectivenes = instytucja osiąga wyznaczone cele oraz zaplanowane rezultaty

8 NADRZĘDNA ZASADA ZASADA NALEśYTEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI a USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH Art.35 Ustawy o finansach publicznych 3. Wydatki publiczne powinny być dokonywane: 1) w sposób celowy i oszczędny, zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów; 2) w sposób umoŝliwiający terminową realizację zadań; 3) w wysokości w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

9 BUDśET PROJEKTU BudŜet projektu określony w zatwierdzonym Wniosku Aplikacyjnym w podziale na partnerów kwota globalna budŝetu kaŝdego partnera w części 2.3 Wniosku a budŝet całościowy projektu w podziale na linie budŝetowe i pakiety zadaniowe w części 4.4 Szczegółowy budŝet kaŝdego partnera projektu jest obowiązkowym załącznikiem III do Umowy Partnerstwa BudŜet dzielony na sześciomiesięczne okresy sprawozdawcze (milestone) w celu planowania płatności oraz monitorowania wdraŝania projektu Plan wydatkowania (Spending plan) środków na poziomie projektu zatwierdzony w części 4.5 Wniosku Aplikacyjnego, a na poziomie partnerów uszczegółowiony w załączniku IV do Umowy Partnerstwa

10 Zasady kwalifikowalności wydatków oraz budŝet projektu zostały określone w Rozdziale 5 Podręcznika Programu Zasady raportowania w ramach projektu zostały określone w Rozdział 10.4 Podręcznika Programu

11 BUDśET PROJEKTU BudŜet projektu dzielony na linie budŝetowe (BL) i pakiety zadaniowe (work packages - WP) Rodzaje work package: WP 0 WP 1 WP 2 WP 3 WP 7 Przygotowanie projektu (project preparation) Zarządzanie projektem i administracja (project management & administration) Komunikacja i informacja (communication & information) Działania merytoryczne predefiniowany nieobowiązkowy predefiniowany obowiązkowy predefiniowany obowiązkowy definiowane w projekcie nieobowiązkowe

12 BUDśET PROJEKTU Rodzaje linii budŝetowych BL: BL 1 Personel BL 2 Usługi zewnętrzne BL 3 PodróŜe i zakwaterowanie BL 4 Sprzęt i inwestycje BL 5 Inne koszty bezpośrednie Linie 2 i 4 są wyspecyfikowane w zatwierdzonym Wniosku Aplikacyjnym wraz z przypisaniem ich do pakietów zadaniowych. Dodatkowo linia budŝetowa 2 podzielona we Wniosku Aplikacyjnym na planowane umowy powyŝej EUR i umowy poniŝej EUR.

13 BUDśET PROJEKTU Linia budŝetowa nr 1 Personel Koszty wynagrodzeń pracowników partnera projektu wymienionego oficjalnie we Wniosku Aplikacyjnym bezpośrednio zaangaŝowanych w realizację projektu W tej linii wyłącznie pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę Pracownicy zatrudnieni wyłącznie do realizacji projektu lub częściowo do realizacji projektu Nie wolno raportować kosztów wynagrodzenia pracowników partnera zatrudnionych na podstawie umów innych niŝ umowa o pracę!

14 BUDśET PROJEKTU Linia budŝetowa nr 1 Personel Kalkulacje kosztów osobowych w oparciu o rzeczywiste stawki wynagrodzenia danej osoby za godzinę roboczą w danym miesiącu (wynagrodzenie za dany miesiąc/liczba godzin roboczych w danym miesiącu) Kalkulacje kosztów osobowych w oparciu o ewidencję czasu pracy na rzecz projektu w kartach czasu pracy W linii tej raportowany jest wolontariat (jeśli występuje) wymogi programowe co do wolontariatu w rozdziale Programme Manual

15 Linia budŝetowa nr 2 Usługi zewnętrzne BUDśET PROJEKTU W linii tej naleŝy umieścić wydatki dokonywane przez partnerów na mocy zawartych umów oraz faktur/rachunków z podmiotami zewnętrznymi zatrudnionymi w związku z realizacją działań, których partner nie jest w stanie wykonać własnymi siłami. Wybór wykonawców musi być dokonany zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych oraz wymogami programu (bid-at-three rule). Muszą być takŝe spełnione warunki właściwego oznakowania projektu (działania promocyjne projektu, spotkania itp.)

16 BUDśET PROJEKTU Linia budŝetowa nr 2 Usługi zewnętrzne Programme Manual wyraźnie, wprost uznają za niekwalifikowalne: - usługi zlecane innym partnerom projektu, - pracownikom własnym partnera zatrudnionym na umowy innego typu niŝ umowa o pracę (czyli np. umowa zlecenie/o dzieło), - usługi świadczone wewnątrz instytucji partnera np. pomoc działu IT w projekcie rozliczamy w formie kalkulacji kosztów osobowych informatyka w linii budŝetowej nr 1 na podstawie kart czasu pracy nie moŝna usług działu IT rozliczać w projekcie na podstawie not księgowych wystawianych wewnątrz instytucji partnera, - zaliczki na poczet realizacji usług.

17 BUDśET PROJEKTU Linia budŝetowa nr 2 Usługi zewnętrzne Przykładowe wydatki kwalifikowalne: projektowanie, wykonanie stron internetowych oraz hosting przygotowanie, redagowanie, skład i drukowanie materiałów promocyjnych (np. broszur, ulotek, artykułów prasowych) przygotowanie i emisja spotów TV/radiowych wynajem sal na konferencje/spotkania catering w trakcie konferencji/spotkań organizacja spotkań przez podmiot zewnętrzny prelegenci na potrzeby spotkań i konferencji pod warunkiem, Ŝe ich udział w spotkaniach przeniesie korzyść projektowi tłumaczenia zewnętrzni badacze zatrudnienie zewnętrznego koordynatora projektu

18 Linia budŝetowa nr 3 PodróŜe i zakwaterowanie BUDśET PROJEKTU Koszty podróŝy i zakwaterowania wyłącznie personelu partnera w związku z ich uczestnictwem w spotkaniach, seminariach, konferencjach mających miejsce na terytorium krajów UE. Obszar moŝliwych podróŝy to kraje UE + terytoria poza UE ale będące w obszarze programu (programme area) Wszelkie wyjazdy muszą być wyraźnie motywowane działaniami projektu i muszą być niezbędne dla skutecznego wdraŝania projektu. Wydatki związane z przejazdami i zakwaterowaniem gości zapraszanych na konferencje i spotkania projektu mogą być raportowane wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

19 Linia budŝetowa nr 3 PodróŜe i zakwaterowanie BUDśET PROJEKTU PodróŜe powinny odbywać się najbardziej ekonomicznym środkiem transportu publicznego na danej trasie. Podobnie koszty zakwaterowania winny być ekonomicznie uzasadnione i mieścić się w limitach określonych dla jednostek sektora finansów publicznych Wszelkie limity diet i hoteli wyŝsze niŝ określone w krajowych przepisach dla jednostek sektora finansów publicznych nie są kwalifikowalne - nawet jeśli zwiększenie limitów diet i hoteli wynika z zatwierdzonych w instytucji partnera regulaminów wewnętrznych regulujących te kwestie Koszty podróŝy i zakwaterowania ekspertów zewnętrznych muszą być ujmowane w linii budŝetowej nr 2 Usługi zewnętrzne.

20 BUDśET PROJEKTU Linia budŝetowa nr 4 Sprzęt i inwestycje Linia słuŝąca do ewidencji następujących rodzajów kosztów: - amortyzacji sprzętu ; - zakupów sprzętu (niepodlegającego amortyzacji) i wyposaŝenia, - wynajmu sprzętu jeśli wynajem jest najbardziej ekonomicznym sposobem pozyskania sprzętu na cele realizacji projektu; - kosztów inwestycji dokładnie opisanych w zatwierdzonym Wniosku Aplikacyjnym. Wybór wykonawców musi być zgodny z ustawą Prawo Zamówień Publicznych a takŝe muszą być spełnione wymagania określone w regulacjach odnośnie promocji i publikacji (właściwe oznakowanie). W przypadku zamówień poniŝej EUR ale powyŝej EUR (bez VAT) reguła bid-at-three

21 BUDśET PROJEKTU Linia budŝetowa nr 4 Sprzęt i inwestycje Zakupy nie mogą być dokonywane od innych partnerów projektu! Koszty sprzętu i inwestycji moŝna rozliczać w projekcie wyłącznie dla sprzętu, który: nie został juŝ sfinansowane z innych dotacji (np. europejskich, krajowych lub regionalnych) oraz nie został całkowicie umorzony tj. jest nadal amortyzowany w okresie realizacji projektu nie został ujęty w innej linii budŝetowej nie zostały zakupione od innego partnera jest absolutnie niezbędny dla wdroŝenia projektu.

22 BUDśET PROJEKTU Linia budŝetowa nr 4 Sprzęt i inwestycje Koszty amortyzacji sprzętu wykorzystywanego do realizacji projektu mogą być przypisane do projektu w całości wyłącznie w przypadkach, gdy dany sprzęt jest wykorzystywany tylko i wyłącznie dla celów realizacji projektu. Jeśli sprzęt jest wykorzystywany takŝe do innych niŝ realizacja projektu celów, amortyzacja moŝe być przypisana do projektu proporcjonalnie zgodnie z uzasadnioną, rzetelną i sprawiedliwą metodą, która powinna obowiązywać w tej samej postaci w całym okresie wdraŝania projektu. Przykłady: - sprzęt komputerowy (PC, monitor, drukarka + oprogramowanie) - skaner, projektor, aparat fotograficzny, cd

23 BUDśET PROJEKTU Linia budŝetowa nr 4 Sprzęt i inwestycje Przykłady cd: - meble biurowe, wyposaŝenie wystawiennicze, - sprzęt laboratoryjny oraz specjalny sprzęt pomiarowy. Zakup sprzętu uŝywanego jest kwalifikowalny łącznie pod trzema warunkami: sprzedawca sprzętu przedstawi oświadczenie podające pochodzenie sprzętu i potwierdzi, Ŝe w ciągu ostatnich 7 lat nie został on nabyty z wykorzystaniem dotacji krajowej, regionalnej lub wspólnotowej; cena sprzętu nie przekracza jego wartości rynkowej, zwaŝywszy na jego zmniejszony techniczny i ekonomiczny czas Ŝycia, i jest niŝsza od ceny podobnego nowego sprzętu; sprzęt posiada właściwości techniczne niezbędne dla realizacji projektu i spełnia obowiązujące normy i standardy.

24 Linia budŝetowa nr 5 Inne koszty bezpośrednie BUDśET PROJEKTU Linia przeznaczona do ewidencji wydatków bezpośrednich związanych z realizacją projektu, nieujętych w liniach BL1-BL4. Raportujemy tu wydatki ekonomicznie uzasadnione, absolutnie niezbędne do skutecznego przeprowadzenia operacji. Są to wydatki, których instytucja nie poniosłaby gdyby nie realizacja projektu. Wydatek musi być wprost przypisany do projektu lub do osoby pracującej na rzecz projektu. Koszty związane z ekspertyzami zewnętrznymi i konsultacjami prawnymi raportowane w linii 2 Usługi zewnętrzne.

25 BUDśET PROJEKTU Linia budŝetowa nr 5 Inne koszty bezpośrednie Przykładowe koszty: - koszty bezpośrednie administracyjne (materiały biurowe, przesyłki pocztowe) - opłaty za udział w seminariach, konferencjach związanych z projektem, - opłaty finansowe za międzynarodowe transakcje finansowe, - prowizja bankowa za otwarcie rachunku bankowego wyodrębnionego na cele projektu (jeśli jest taki wymóg w projekcie) oraz opłaty bankowe za prowadzenie rachunku bankowego j.w. (ale niekwalifikowalne opłaty finansowe za krajowe transakcje finansowe), - koszty utrzymania biura wyłącznie bezpośrednie! Uwaga! śadne koszty pośrednie związane z funkcjonowaniem instytucji nie są kwalifikowalne dotyczy to zarówno pośrednich kosztów administracyjnych jak i pośrednich kosztów osobowych. Niekwalifikowalne są Ŝadne koszty ogólne partnera alokowane do projektu procentowo.

26 ZASADY KWALIFIKOWALNOŚCI PODATEK VAT Podatek VAT nie stanowi wydatku kwalifikowalnego chyba, Ŝe został pierwotnie i ostatecznie zapłacony przez instytucję partnera. Podatek VAT, który moŝna odzyskać, nie moŝe być uznany za kwalifikowalny nawet jeŝeli nie został faktycznie odzyskany przez instytucję partnera. Oznacza to, Ŝe w przypadkach gdy partner moŝe odzyskać podatek VAT ale rezygnuje z tej moŝliwości, podatek VAT jest niekwalifikowalny.

27 ZASADY KWALIFIKOWALNOŚCI OPŁATY FINANSOWE Opłaty transakcyjne za międzynarodowe transakcje finansowe są kwalifikowalne. JeŜeli realizacja projektu wymaga otwarcia odrębnego rachunku, opłaty bankowe za otwarcie i administrowanie rachunkiem równieŝ uznaje się za kwalifikowalne. Opłaty za krajowe transakcje finansowe nie są kwalifikowalne! Mogą one wówczas być raportowane w linii budŝetowej Inne koszty bezpośrednie

28 ZASADY KWALIFIKOWALNOŚCI PRZYCHÓD WYGENEROWANY PRZEZ PROJEKT JeŜeli projekt generuje przychód np. poprzez usługi, opłaty za uczestnictwo w konferencji, sprzedaŝ broszur lub ksiąŝek, przychody te muszą one być odjęte od kosztów kwalifikowalnych w całości lub proporcjonalnie, w zaleŝności czy były generowane w całości lub części w wyniku dofinansowywanej operacji. Uwaga! Finansowanie z EFRR oblicza się na podstawie łącznych kosztów kwalifikowalnych po odliczeniu przychodów przypisanych do projektu.

29 ZASADY KWALIFIKOWALNOŚCI WKŁADY RZECZOWE Jedynym dozwolonym w ramach programu wkładem rzeczowym jest wolontariat. Planowany i zatwierdzany jest juŝ na etapie składania Wniosku Aplikacyjnego wydzielona rubryka do wpisania kwoty przewidzianej na wolontariat. Stanowi wkład własny partnera (czyli w przypadku polskich partnerów nie moŝe przekroczyć 15% kwoty kwalifikowalnej). Jeśli wolontariat wystąpi wówczas raportujemy go w linii Personel. Wymogi co do wolontariatu w rozdziale Programme Manual.

30 ZASADY KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKI DOFINANSOWYWANE Z INNYCH ŚRODKÓW UE LUB INNYCH DOTACJI KRAJOWYCH LUB REGIONALNYCH Wydatek, który otrzymał juŝ całkowite dofinansowanie z innego źródła finansowania w ramach funduszy europejskich nie uznaje się za kwalifikowalny w kontekście projektów BSR. Jeśli wydatek jest juŝ w pełni pokrywany przez inną dotację krajową lub regionalną, równieŝ nie moŝe być uznany za kwalifikowalny, gdyŝ skutkowałoby to podwójnym finansowaniem. Jeśli wydatek jest pokrywany częściowo przez inną dotację krajową lub regionalną, to moŝe on zostać uznany za kwalifikowalny jeśli dotacja ta nie przekracza 15% (czyli finansuje wkład własny partnera).

31 ZASADY KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKI DOFINANSOWYWANE Z INNYCH ŚRODKÓW UE LUB INNYCH DOTACJI KRAJOWYCH LUB REGIONALNYCH Podwójne finansowanie - przykłady: - sfinansowanie danego wydatku z dwóch róŝnych projektów współfinansowanych ze środków UE - uzyskanie refundacji kosztu podatku VAT przy jednoczesnym odzyskaniu go z budŝetu państwa - rozliczanie w projekcie amortyzacji sprzętu, który wcześniej został sfinansowany ze środków dotacji krajowej lub unijnej.

32 ZASADY KWALIFIKOWALNOŚCI ZA NIEKWALIFIKOWALNE UWAśANE SĄ M.IN.: - odsetki od zadłuŝenia, - grzywny, kary pienięŝne i straty na róŝnicach kursowych, - odsetki karne, - prowizje bankowe za przelewy krajowe, - koszty przygotowawcze, chyba Ŝe zostały zaakceptowane we zatwierdzonym Wniosku Aplikacyjnym, - wydatki inwestycyjne, chyba Ŝe zostały zaakceptowane we zatwierdzonym Wniosku Aplikacyjnym lub przez władze programu, - podatek VAT jeśli moŝe być odzyskany, - nagrody pienięŝne lub puchary

33 OKRES KWALIFIKOWALNOŚCI OGÓLNE RAMY CZASOWE DLA PROGRAMU Zgodnie z art. 56 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, program musi się zakończyć dnia 31 grudnia 2015 r. Wszelkie działania w ramach projektów BSR muszą się zakończyć odpowiednio wcześniej przed zakończeniem programu.! WAśNE W PRZYPADKU OSTATNICH RUND APLIKACYJNYCH!

34 OKRES KWALIFIKOWALNOŚCI Okres kwalifikowalności dla kosztów innych niŝ koszty przygotowawcze rozpoczyna się w dniu zatwierdzenia Wniosku Aplikacyjnego przez Komitet Monitorujący programu. Koniec okresu kwalifikowalności dla działań merytorycznych jest to data zakończenia fazy wdraŝania (implementation phase) projektu. Natomiast dla działań administracyjnych związanych z zakończeniem projektu (wyłącznie WP1) - data zakończenia fazy zamykania (closing phase) projektu wg zatwierdzonego Wniosku Aplikacyjnego (3 miesiące po zakończeniu fazy wdraŝania). Koniec okresu kwalifkowalności dla danego działania = koniec wydatkowania środków w ramach danego działania

35 KOSZTY PRZYGOTOWAWCZE Są to koszty bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu i złoŝeniem Wniosku Aplikacyjnego, który finalnie został zaakceptowany do realizacji przez Komitet Monitorujący. Początek okresu kwalifikowalności tych kosztów = rok przed datą zakończenia naboru, w którym złoŝono wniosek Koniec okresu kwalifikowalności tych kosztów = data zatwierdzenia Wniosku Aplikacyjnego przez Komitet Monitorujący Koszty te muszą być zaplanowane i opisane we Wniosku Aplikacyjnym w podziale na linie budŝetowe. Dozwolone linie budŝetowe to: Personel, Usługi zewnętrzne oraz PodróŜe i zakwaterowanie.

36 KOSZTY PRZYGOTOWAWCZE Są raportowane razem z kosztami pierwszego okresu sprawozdawczego oddzielny raport składany w tym celu! Maksymalny limit kosztów przygotowawczych: niŝsza z kwot EUR lub 2% kwalifikowalnego budŝetu (na poziomie całego projektu) Przykładowe koszty: przygotowanie idei projektu, poszukiwanie przyszłych partnerów, spotkania przyszłych partnerów, udział w spotkaniach dla przyszłych partnerów wiodących.

37 OKRESY SPRAWOZDAWCZE Okres sprawozdawczy kolejne 6 kalendarzowych miesięcy określone indywidualnie dla kaŝdego projektu w Grant Contract. Okresy sprawozdawcze liczone od daty rozpoczęcia realizacji projektu określonej w zatwierdzonym Wniosku Aplikacyjnym. Termin złoŝenia raportów przez Partnera Wiodącego za kaŝdy okres raportowania do Wspólnego Sekretariatu Technicznego określony jest w Grant Contract.

38 REGUŁA BID-AT-THREE Dotyczy zamówień poniŝej progów stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. poniŝej EUR. Dolny limit stosowania tej reguły wynosi EUR (bez VAT). W przypadku, gdy w instytucji partnera istnieją bardziej rygorystyczne zasady udzielania zamówień, dla których nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zastosowanie mają reguły bardziej rygorystyczne. Stosowanie reguły bid-at-three musi być udokumentowane tzn. Ŝe dla kaŝdego rozeznania dokonywanego zgodnie z tą regułą trzeba sporządzić protokół i załączyć zebrane oferty/korespondencję w sprawie rozeznania itp.

39 REGUŁA BID-AT-THREE Polega na zebraniu i porównaniu co najmniej trzech ofert dla kaŝdego zamówienia mieszczącego się w ramach kwotowych stosowania tej reguły. Oznacza to, Ŝe w praktyce naleŝy zaprosić do przesłania ofert więcej niŝ 3 potencjalnych wykonawców, tak Ŝeby zapewnić, Ŝe co najmniej 3 oferty zostaną złoŝone i będą mogły zostać porównane.

40 KURSY WYMIANY Wydatki poniesione w walucie krajowej przeliczane na EUR po kursie średnim miesięcznym ustalonym przez Komisję Europejską z miesiąca zaewidencjonowania wydatku w systemie finansowoksięgowym partnera ( w przypadku amortyzacji i wkładów rzeczowych wg daty ewidencji kosztu w systemie finansowo-księgowym) Koszty i wydatki poniesione w EUR powinny być raportowane w kwotach EUR wynikających z faktur VAT, rachunków i innych dokumentów o równowaŝnej mocy dowodowej Uwaga: Oznacza to, Ŝe nie powinny mieć miejsca sytuacje kiedy kwoty w EUR przeliczane są na PLN (dla celów księgowych) i ponownie na EUR po kursie ustalonym dla wydatków w walucie krajowej

41 ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW Wszelkie dokumenty dotyczące realizacji projektu muszą być przechowywane zarówno przez Partnera Wiodącego jak i zwykłych Partnerów co najmniej do dnia roku. W tym celu naleŝy juŝ na początku realizacji projektu dostosować wewnętrzne przepisy archiwizacyjne obowiązujące w jednostce Partnera. Jest to wymóg konieczny na potrzeby późniejszych kontroli i audytów dokonywanych przez uprawnione do tego instytucje krajowe i unijne (w tym Instytucję Zarządzającą, Instytucję Certyfikującą, Instytucję Audytową, Wspólny Sekretariat Techniczny, słuŝby Komisji Europejskiej oraz krajowy Urząd Kontroli Skarbowej).

42 DANE KONTAKTOWE Władza WdraŜająca Programy Europejskie Ul. Wspólna 2/ Warszawa Sylwia Tyszko Główny Księgowy WWPE tel Jan Krzesiński tel Katarzyna Suda tel Dziękuję za uwagę!

Kontrola I stopnia i zasady kwalifikowalności wydatków

Kontrola I stopnia i zasady kwalifikowalności wydatków Kontrola I stopnia i zasady kwalifikowalności wydatków Władza WdraŜająca Programy Europejskie ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa tel. 22 461 87 39 faks 22 461 87 22 wwpe@wwpe.gov.pl www.wwpe.gov.pl Warszawa

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty projektu POWER Joanna Kowal

Finansowe aspekty projektu POWER Joanna Kowal Finansowe aspekty projektu POWER Joanna Kowal Plan prezentacji 1. Finanse POWER ogólne informacje. 2. BudŜet podprojektów. 3. Zasady kwalifikowalności wydatków. 4. Sprawozdawczość w ramach projektu POWER.

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia 09.02.2009 Seminarium Informacyjne Katowice KONTROLA I STOPNIA Art. 16 ustęp 1 Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca

Bardziej szczegółowo

III runda projektów ESPON

III runda projektów ESPON III runda projektów ESPON Aspekty finansowe (Prezentacja przygotowana w oparciu o wystąpienie K. Sudy-Puchacz w dniu 16.09.2008) Zasady kwalifikowalności wydatków oraz budżet projektu zostały określone

Bardziej szczegółowo

Finansowanie podprojektów w ramach PEOPLE. Alicja Bodek Koordynator finansowy PEOPLE Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Finansowanie podprojektów w ramach PEOPLE. Alicja Bodek Koordynator finansowy PEOPLE Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Alicja Bodek Koordynator finansowy PEOPLE Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Całkowity budŝet projektu PEOPLE wynosi 3 856 320,00 EUR. Realizacja projektu przypada na lata 2008 2011. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty projektu SMART+

Finansowe aspekty projektu SMART+ Finansowe aspekty projektu SMART+ Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego Kraków, 22 września 2010 Dofinansowanie dla

Bardziej szczegółowo

URBACT II Szkolenie 28.01.2008 r.

URBACT II Szkolenie 28.01.2008 r. UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego URBACT II Szkolenie 28.01.2008 r. URBACT II Zasady kwalifikowalności wydatków oraz budŝet projektu zostały określone w Dokumencie technicznym URBACT

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków i kontrola pierwszego stopnia

Kwalifikowalność wydatków i kontrola pierwszego stopnia INTERREG IVC Kwalifikowalność wydatków i kontrola pierwszego stopnia 20.01.2011 - Warszawa opracowanie JEMS Architekci KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW KLUCZOWE DOKUMENTY rozporządzenia unijne (główne) nr: 1083/2006,

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE - NGO, JST (II nabór) CZĘŚĆ II: ZMIANY W BUDśECIE ORAZ TERMINOWOŚĆ W REALIZACJI PROJEKTU PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY

Bardziej szczegółowo

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 Wniosek o płatność słuŝy dwóm celom: rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budŝetowe

Bardziej szczegółowo

Mał a o ł pols l k s i k i U rz r ąd ą Woje j w e ódzki k

Mał a o ł pols l k s i k i U rz r ąd ą Woje j w e ódzki k Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Kwalifikowalność wydatków w projektach POWT Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-20132013 Ocena kwalifikowalności wydatków

Bardziej szczegółowo

Pierwszy nabór. Białystok, Lublin, Rzeszów, Siedlce, 17-18 grudnia, 2009

Pierwszy nabór. Białystok, Lublin, Rzeszów, Siedlce, 17-18 grudnia, 2009 Pierwszy nabór Przygotowanie zygotowaniezałącznikab: Budżet oraz kwalifikowalnośćwydatków wydatków Białystok, Lublin, Rzeszów, Siedlce, 17-18 grudnia, 2009 1 Zasady podstawowe (1): Budżet powinien być

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków i plan finansowania

Plan wydatków i plan finansowania Plan wydatków i plan finansowania Magdalena Döring Wspólny Sekretariat Techniczny www.sn-pl.eu Plan prezentacji 1. Kwalifikowalność wydatków podstawy 2. Struktura wniosku projektowego 3. Rodzaje wydatków

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWANIE I DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW PROJEKTU I WNIOSKI O PŁATNOŚĆ

KSIĘGOWANIE I DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW PROJEKTU I WNIOSKI O PŁATNOŚĆ LITWA-POLSKA 2007-2013 KSIĘGOWANIE I DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW PROJEKTU I WNIOSKI O PŁATNOŚĆ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ 2007-2013 LITWA POLSKA FUNDUSZ MAŁYCH PROJEKTÓW SUWAŁKI, 16 MARZEC 2010 Ogólne

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W PROJEKCIE TRANSGRANICZNYM INTERREG V- A POLSKA SŁOWACJA

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W PROJEKCIE TRANSGRANICZNYM INTERREG V- A POLSKA SŁOWACJA KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W PROJEKCIE TRANSGRANICZNYM INTERREG V- A POLSKA SŁOWACJA - co warto wiedzieć przygotowując się do udziału w transgranicznym projekcie? Śląski Urząd Wojewódzki Bielsko Biała,

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady rozliczania projektów. dr Jolanta Lange

Podstawowe zasady rozliczania projektów. dr Jolanta Lange Podstawowe zasady rozliczania projektów dr Jolanta Lange Powodzenie projektu to.nie tylko podpisana umowa na jego realizację i dofinansowanie, ale również proces jego realizacji w zadeklarowanym czasie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

INTERREG IV C Podręcznik Programu: wybrane zagadnienia

INTERREG IV C Podręcznik Programu: wybrane zagadnienia INTERREG IV C Podręcznik Programu: wybrane zagadnienia Katowice, dnia 29 listopada 2007 Priorytety Programu Priorytet I: Innowacje i gospodarka oparta na wiedzy ok. 177 mln Euro z EFRR Innowacje, badania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL. Beata Kwiatkowska

SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL. Beata Kwiatkowska SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL Beata Kwiatkowska PLAN PREZENTACJI I. FINANSOWANIE PROJEKTU II. KOSZTY KWALIFIKOWANE III.ZMIANY W PROJEKCIE IV.ROZLICZANIE

Bardziej szczegółowo

Pojedyncze projekty. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy

Pojedyncze projekty. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy Wersja - luty 2006 SPIS TREŚCI 1. Ogólne informacje... 3 1.1. Co to jest pojedynczy projekt?... 3 1.2. Kwalifikujący

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego WYDATKI KWALIFIKOWALNE Niezbędne

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki BudŜet projektu Wkład własny w w projekcie Grzegorz Kowalczyk Kielce, 15.0.03.2011 r. Szczegółowy budŝet projektu BudŜet projektu Szczegółowy budŝet projektu Cross

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego WYDATKI KWALIFIKOWALNE Niezbędne

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: Miłosz Bałdowski Gdańsk, 24 marzec 2016 r.

Prowadzący: Miłosz Bałdowski Gdańsk, 24 marzec 2016 r. Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Prowadzący: Miłosz

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków finansowanie projektów w ramach PO KL

Kwalifikowalność wydatków finansowanie projektów w ramach PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Kwalifikowalność wydatków finansowanie projektów w ramach PO KL Toruń, 20 października 2009 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, 19 stycznia 2010 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL. Beata Kwiatkowska

SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL. Beata Kwiatkowska SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL Beata Kwiatkowska PLAN PREZENTACJI I. FINANSOWANIE PROJEKTU I. Podwójne finansowanie II. Wkład własny II. KWALIFIKOWALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008 Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych Warszawa, 4 5 marca 2008 Agenda prezentacji Leasing jako produkt finansowy Leasing jako koszt kwalifikowalny Formy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r.

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie rekomendowania Instytucji Zarządzającej RPOWP wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC. Finansowanie programu. Budżet

INTERREG IVC. Finansowanie programu. Budżet INTERREG IVC Finansowanie programu. Budżet Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostanie: Finansowanie partnerów System kontroli i

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW. 26 października 2007 r.

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW. 26 października 2007 r. KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW Wydatek jest kwalifikowalny jeżeli: został poniesiony w ramach realizowanego projektu, został przewidziany w zatwierdzonym budżecie projektu, jest niezbędny dla realizacji projektu,

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność projektów i wydatków w latach ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących przedsiębiorców

Kwalifikowalność projektów i wydatków w latach ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para Kwalifikowalność projektów i wydatków w latach 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących przedsiębiorców Kwalifikowalność projektów i wydatków w sytuacji starania

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty wdrażania projektów w ramach Regionalnej Operacji Ramowej SMART. Michał Adamczyk

Finansowe aspekty wdrażania projektów w ramach Regionalnej Operacji Ramowej SMART. Michał Adamczyk Michał Adamczyk Zespół Programów Przedakcesyjnych i Inicjatywy Interreg Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków - Hotel Chopin, 7

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki

Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki Fundusze europejskie dla przedsiębiorców 24 października 2013 r. JAK OTYRZYMAĆ ZALICZKĘ? Po podpisaniu

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków

Kwalifikowalność wydatków Kwalifikowalność wydatków Ogólneinfromacje Do współfinansowania kwalifikują się wydatki, które zostały faktycznie poniesione przez Partnera projektu. Partnerzy projektu są zobowiązani do prefinansowania

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Niezbędne Racjonalne i efektywne Cena rynkowa (taryfikator) Dofinansowanie Wkład własny Wartość projektu pieniężny lub

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady kwalifikowalności projektów

Ogólne zasady kwalifikowalności projektów Kwalifikowalność projektów i wydatków w EFS (PO KL) (ogólne zasady opracowane na podstawie krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15

Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15 Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15 Gdańsk, 28 października 2015 r Regionalny Program Operacyjny Ramy czasowe Aktywizacja społeczno-zawodowa

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SYSTEMU PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH W RAMACH PO RPW WG USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

ZMIANA SYSTEMU PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH W RAMACH PO RPW WG USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZMIANA SYSTEMU PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH W RAMACH PO RPW WG USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZAKRES ZMIAN PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ, W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ UFP

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Ewa Szmelter Kierownik Sekcji Kontroli Gdańsk, 27 maja 2010 r. Schemat procesu przeprowadzenia kontroli u Beneficjenta Przesłanie

Bardziej szczegółowo

Kontrola I stopnia projektów w ramach INTERREG III B CADSES najczęstsze nieprawidłowości. 6 grudnia 2006

Kontrola I stopnia projektów w ramach INTERREG III B CADSES najczęstsze nieprawidłowości. 6 grudnia 2006 Kontrola I stopnia projektów w ramach INTERREG III B CADSES najczęstsze nieprawidłowości 6 grudnia 2006 INTERREG III B CADSES-linie budŝetowe 1. Koszty koordynacji projektem 2. Koszty personelu (w tym

Bardziej szczegółowo

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Patent Plus. Warszawa, 25.06.2013 r.

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Patent Plus. Warszawa, 25.06.2013 r. System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Patent Plus Warszawa, 25.06.2013 r. WYPŁATA ŚRODKÓW Wykonawca po spełnieniu warunków wynikających z umowy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny. Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny. Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 60/642/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2441/2013 Burmistrza Andrychowa z dnia 29 listopada 2013 roku

Zarządzenie nr 2441/2013 Burmistrza Andrychowa z dnia 29 listopada 2013 roku Zarządzenie nr 2441/2013 Burmistrza Andrychowa z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie: zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji przyznawanej z budŝetu Gminy Andrychów dla samorządowych

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF

Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF Kwalifikowalność wydatków dokumenty bazowe

Bardziej szczegółowo

Ryczałt w projektach z Działania 9.5 Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów?

Ryczałt w projektach z Działania 9.5 Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Ryczałt w projektach z Działania 9.5 Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Alicja Konecka Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Ostrowcu Świętokrzyskim Kielce, 06.09.2013 PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zmiany w Zasadach finansowania PO KL (od 01.01.2011 r.) Grzegorz Kowalczyk Kielce, 13.09.2011 r. Zmiany w dokumentach finansowych PO KL: - Zasady finansowania PO KL -

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Umowa o dofinansowanie Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 1 OBOWIĄZKI WNIOSKODAWCY PRZED PODPISANIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE PISMO DO BENEFICJENTA INFORMUJĄCE

Bardziej szczegółowo

System sprawozdawczy w ramach PL08

System sprawozdawczy w ramach PL08 System sprawozdawczy w ramach PL08 Szkolenie dla Beneficjentów programu PL08 Warszawa, dnia 9-06-2014 MAREK GÓŹDŹ NACZELNIK WYDZIAŁU DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH Agenda spotkania 10.00-10.15 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Nr i ilość dokumentów z próby:

Nr i ilość dokumentów z próby: Zał nr 2 do Regulaminu wykonywania zadań I. Raport z weryfikacji nr (numer weryfikacji jest tożsamy z numerem wniosku o płatność) Nazwa jednostki weryfikującej Fundacja Fundusz Współpracy" ul. Górnośląska

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków w Programie. Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka

Kwalifikowalność wydatków w Programie. Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka Kwalifikowalność wydatków w Programie Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013 Bielsko Biała 26 stycznia 2010r. 1 Podstawy prawne Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty wdrażania projektów z udziałem polskich partnerów w ramach Programu dla Europy Środkowej

Wybrane aspekty wdrażania projektów z udziałem polskich partnerów w ramach Programu dla Europy Środkowej Wybrane aspekty wdrażania projektów z udziałem polskich partnerów w ramach Programu dla Europy Środkowej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej Zespół Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO [Uszczegółowienie] - wersja nr 31

Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO [Uszczegółowienie] - wersja nr 31 Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie] - wersja nr 31 Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 1384/2011 z dnia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych dla projektów realizowanych w ramach konkursu Zmiany klimatu zmiana nastawienia

Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych dla projektów realizowanych w ramach konkursu Zmiany klimatu zmiana nastawienia Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych dla projektów realizowanych w ramach konkursu Zmiany klimatu zmiana nastawienia 1. Wstęp Niniejsze Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych, zwane dalej Wytycznymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Beneficjentów konkursu dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS

Przewodnik dla Beneficjentów konkursu dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS Przewodnik dla Beneficjentów konkursu dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS Wzór wizualizacji 1. Zakres stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Zgodnie z 1 ust. 3 Umowy Wnioskodawca realizujący

Bardziej szczegółowo

wydana na podstawie 14 ustawy nr. 218/2000 Dz.U., o zasadach budŝetowych i zmianie niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami

wydana na podstawie 14 ustawy nr. 218/2000 Dz.U., o zasadach budŝetowych i zmianie niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami Decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013, zwana dalej Decyzją wydana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Załącznik nr 2 do Regulaminu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Załącznik nr 2 do Regulaminu . (pieczęć zamawiającego) Szczecin, dnia 21.03.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 tys. euro,

Bardziej szczegółowo

Istotne aspekty kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji i rozliczania projektów oraz sposób dokonywania i zgłaszania zmian w projektach

Istotne aspekty kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji i rozliczania projektów oraz sposób dokonywania i zgłaszania zmian w projektach Istotne aspekty kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji i rozliczania projektów oraz sposób dokonywania i zgłaszania zmian w projektach Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 1 Warszawa, 2008-06-05 Plan prezentacji: 1. Kwalifikowalność wydatków 2. Umowa o dofinansowanie część

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Magda Bzdzikot Koordynator Sekcji Kontroli Gdańsk, 21 kwiecień 2011 r. Schemat procesu przeprowadzenia kontroli u Beneficjenta Przesłanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT Informacje ogólne Zasady finansowania podmiotów realizujących ZIT w ramach POPT 2014-2020 zostały

Bardziej szczegółowo

Informacja o zawarciu umowy partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. Cyfrowy Debiut 50+

Informacja o zawarciu umowy partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. Cyfrowy Debiut 50+ Kluczbork 8.03.2013r. AO.041.1.2013.MB Informacja o zawarciu umowy partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. Cyfrowy Debiut 50+ planowanego do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Najistotniejsze zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ czerwiec 2009 r. 2 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność

Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność 22-23.09.2014 Najczęściej popełniane błędy w dokumentacji załączanej do wniosku o płatność Błędy w dokumentacji dotyczącej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Załączniki Wniosku o Płatność Beneficjent przygotowuje/wypełnia wniosek o

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 : powołana w 1990 r. przez Skarb Państwa m.in. w celu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Borys Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie TEMATY ZATRUDNIENIE PERSONELU

Krzysztof Borys Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie TEMATY ZATRUDNIENIE PERSONELU Kwalifikowalność wydatków (Zasady finansowania wydatków w ramach PO KL oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL obowiązujące od 1 stycznia 2011 r.) Krzysztof Borys Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r.

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r. Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Działania 6.3 PO KL 25.02.2011 r. Wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - lista płac

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013

Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) informacje ogólne - fundusz wyodrębniony w ramach polityki spójności, wspierający wspólne przedsięwzięcia krajów unijnych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w w ramach PO KL oraz Zasady finansowania PO KL - zmiany od 1 stycznia 2011 r.

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w w ramach PO KL oraz Zasady finansowania PO KL - zmiany od 1 stycznia 2011 r. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w w ramach PO KL oraz Zasady finansowania PO KL - zmiany od 1 stycznia 2011 r. Instytucja Pośrednicz rednicząca ca II stopnia dla Priorytetu III PO KL Projekt

Bardziej szczegółowo

1 Ramy czasowe kwalifikowalności

1 Ramy czasowe kwalifikowalności 1. Cel opracowania ZASAD Opracowanie, uszczegółowienie i zobrazowanie zagadnienia kwalifikowalności kosztów, co znacznie ułatwi Beneficjentom opracowanie planu kosztów w ramach przygotowywanych projektów,

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA - ROSJA GDAŃSK,

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA - ROSJA GDAŃSK, PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA - ROSJA 2014-2020 GDAŃSK, 22.06.2017 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU Rozporządzenie nr 897/2014 Rozporządzenie nr 236/2014 Rozporządzenie nr 966/2012 Rozporządzenie nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu Weekend Europejski

Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu Weekend Europejski UMOWA ZLECENIA NR PRK.I. 0724-15-2- /2010 zawarta w dniu... w Toruniu pomiędzy: Województwem Kujawsko-Pomorskim Adres: ul. Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP: 956-19-45-671, reprezentowanym przez : Wicemarszałka

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w projektach

Zarządzanie finansami w projektach Zarządzanie finansami w projektach Zagraniczna Mobilność Studentów Niepełnosprawnych oraz Znajdujących Się w Trudnej Sytuacji Materialnej finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Na co można uzyskać pomoc w ramach programu PL04? Do dofinansowania kwalifikują się projekty mające na celu: termomodernizację

Bardziej szczegółowo

Ocena i wybór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja

Ocena i wybór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja Ocena i wybór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Bielsko- Biała 28 lipca 2016 Wniosek sporządza się i wysyła za pomocą aplikacji pn. Generator wniosków

Bardziej szczegółowo

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL styczeń 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU Załącznik 2a Instrukcja wypełniania załącznika nr 2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU 21. Numer wniosku o płatność - naleŝy w tym miejscu podać numer wniosku o płatność. Numer powinien

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011 RAPORTOWANIE I EWIDENCJA kwiecień 2011 RAPORT PARTNERA Raport Partnera zawiera w szczególności dane na temat postępu realizacji części projektu, za którą odpowiedzialny jest Partner, który go składa. Dokument

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 Fundacja Fundusz współpracy : powołana w 1990 r. przez Skarb

Bardziej szczegółowo

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Zasady

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF

Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF Kwalifikowalność wydatków dokumenty bazowe

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA: 1 NABÓR PWT PBU Numer KATEGORIA PYTANIE ODPOWIEDŹ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA: 1 NABÓR PWT PBU Numer KATEGORIA PYTANIE ODPOWIEDŹ NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA: 1 NABÓR PWT PBU 2014-2020 Numer KATEGORIA PYTANIE ODPOWIEDŹ 1 Wniosek o dofinansowanie 2 Wniosek o dofinansowanie 3 instytucji 4 instytucji 5 6 W ilu kopiach należy złożyć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PAWNE POZYSKANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO. Prelegent: Marcin Arciszewski

ASPEKTY PAWNE POZYSKANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO. Prelegent: Marcin Arciszewski ASPEKTY PAWNE POZYSKANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Prelegent: Marcin Arciszewski Pozyskanie środków z KFS umoŝliwia zindywidualizowanie tematyki szkoleń do specyfiki prowadzonej działalności.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportów końcowych w ramach Programu Uczenie się przez całe Ŝycie

Wytyczne do raportów końcowych w ramach Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Wytyczne do raportów końcowych w ramach Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Niniejsze wytyczne nie zwalniają z obowiązku stosowania przepisów prawa krajowego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o

Bardziej szczegółowo

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R 1. Instytucja WdraŜająca Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz Działanie 4.1 Wsparcie wdroŝeń wyników prac

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w projekcie Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży KONKURS 2016

Zarządzanie finansami w projekcie Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży KONKURS 2016 Zarządzanie finansami w projekcie Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży KONKURS 2016 SPIS TREŚCI 1. Kwalifikowalność kosztów 2. Kategorie budżetowe w projekcie 3. Przewalutowanie kosztów 4. Typy kontroli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA PRZEZ RADĘ KONSULTACYJNĄ DO SPRAW STUDENCKIEGO RUCHU NAUKOWEGO NA STUDENCKI RUCH NAUKOWY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA PRZEZ RADĘ KONSULTACYJNĄ DO SPRAW STUDENCKIEGO RUCHU NAUKOWEGO NA STUDENCKI RUCH NAUKOWY Załącznik do Zarządzenia nr 6 Rektora UW z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dofinansowania przez Radę Konsultacyjną do spraw Studenckiego Ruchu Naukowego na studencki

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie Załącznik Nr II.7.2a Lista sprawdzająca formalno rachunkowa i merytoryczna do wniosku beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowej VII oraz państwowych jednostek budŝetowych w ramach RPOWP UNIA EUROPEJSKA

Bardziej szczegółowo

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej ( EAGGF-EFOiGR),

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej ( EAGGF-EFOiGR), Zasady kwalifikowalności ustalane są w przepisach oraz innych regulacjach krajowych, poza ściśle określonymi regułami zawartymi w unormowaniach wspólnotowych dla poszczególnych funduszy. Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów dotacyjnych

Rozliczanie projektów dotacyjnych Rozliczanie projektów dotacyjnych Koszty projektu Dotacja Wkład własny (min. 5% kosztów kwalifikowalnych projektu) Koszty kwalifikowalne: wydatki poniesione w okresie od dnia 15 czerwca 2016 r. do dnia

Bardziej szczegółowo