Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia"

Transkrypt

1 UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia seminarium informacyjne Warszawa

2 KONTROLA I STOPNIA Art. 16 ustęp 1 Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 W celu zatwierdzenia wydatków kaŝde państwo członkowskie ustanawia system kontroli umoŝliwiający weryfikację dostarczenia produktów i usług stanowiących przedmiot dofinansowania, zasadności wydatków zadeklarowanych dla działań lub ich części wdraŝanych na terytorium danego państwa, jak równieŝ zgodności tych wydatków i związanych z nimi operacji lub ich części z przepisami wspólnotowymi i krajowymi.

3 KONTROLA I STOPNIA System kontroli I stopnia w Polsce jest mieszany: zdecentralizowany Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie, Ministerstwa i inne urzędy centralne kontrolę I stopnia mogą prowadzić niezaleŝni od wdraŝania projektu kontrolerzy wewnętrzni ww. instytucji. Jest to moŝliwe po uprzednim zatwierdzeniu kontrolera przez MRR na podstawie zamieszczonego na stronie MRR wniosku o zatwierdzenie kontrolera projektu. scentralizowany Pozostałe jednostki korzystają z bezpłatnej kontroli I stopnia wykonywanej przez Władzę WdraŜającą Programy Europejskie.

4 KONTROLA I STOPNIA Elementy systemu kontroli Kontrola administracyjna 100 % wydatków wszystkich projektów Kontrola na miejscu wybrane projekty (analiza ryzyka)

5 KONTROLA I STOPNIA Osoba odpowiedzialna za kontrolę I stopnia przydzielana w momencie wpływu pierwszego rozliczenia Ten sam kontroler przez cały okres realizacji projektu Pierwsze rozliczenie naleŝy przesłać na Panią Sylwię Tyszko, Głównego Księgowego WWPE. Uzupełnienia do pierwszego rozliczenia oraz kolejne rozliczenia naleŝy przesyłać na wyznaczonego kontrolera. Dane adresowe WWPE na końcu prezentacji.

6 NADRZĘDNA ZASADA NALEśYTE ZARZĄDZANIE FINANSAMI (SOUND FINANCIAL MANAGEMENT) Zgodnie z Art. 274 Traktatu ustanawiającego Unię Europejską Kraje Członkowskie powinny współpracować z Komisją Europejską, aby zapewnić, Ŝe środki publiczne są wydatkowane w zgodzie z zasadą naleŝytego zarządzania finansami Koncepcja naleŝytego zarządzania finansami = oszczędność + wydajność + skuteczność (economy + efficiency + effectiveness)

7 NALEśYTE ZARZĄDZANIE FINANSAMI = 3 x E NADRZĘDNA ZASADA Economy = zasoby, które instytucja zuŝywa do wykonywania swoich zadań udostępniane są w odpowiednim czasie, w odpowiedniej ilości i jakości oraz po najkorzystniejszej cenie Efficiency = instytucja dąŝy do osiągnięcia jak najlepszego związku pomiędzy zaangaŝowanymi zasobami a osiągniętymi rezultatami Effectivenes = instytucja osiąga wyznaczone cele oraz zaplanowane rezultaty

8 NADRZĘDNA ZASADA ZASADA NALEśYTEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI a USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH Art.35 Ustawy o finansach publicznych 3. Wydatki publiczne powinny być dokonywane: 1) w sposób celowy i oszczędny, zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów; 2) w sposób umoŝliwiający terminową realizację zadań; 3) w wysokości w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

9 BUDśET PROJEKTU BudŜet projektu określony w zatwierdzonym Wniosku Aplikacyjnym w podziale na partnerów kwota globalna budŝetu kaŝdego partnera w części 2.3 Wniosku a budŝet całościowy projektu w podziale na linie budŝetowe i pakiety zadaniowe w części 4.4 Szczegółowy budŝet kaŝdego partnera projektu jest obowiązkowym załącznikiem III do Umowy Partnerstwa BudŜet dzielony na sześciomiesięczne okresy sprawozdawcze (milestone) w celu planowania płatności oraz monitorowania wdraŝania projektu Plan wydatkowania (Spending plan) środków na poziomie projektu zatwierdzony w części 4.5 Wniosku Aplikacyjnego, a na poziomie partnerów uszczegółowiony w załączniku IV do Umowy Partnerstwa

10 Zasady kwalifikowalności wydatków oraz budŝet projektu zostały określone w Rozdziale 5 Podręcznika Programu Zasady raportowania w ramach projektu zostały określone w Rozdział 10.4 Podręcznika Programu

11 BUDśET PROJEKTU BudŜet projektu dzielony na linie budŝetowe (BL) i pakiety zadaniowe (work packages - WP) Rodzaje work package: WP 0 WP 1 WP 2 WP 3 WP 7 Przygotowanie projektu (project preparation) Zarządzanie projektem i administracja (project management & administration) Komunikacja i informacja (communication & information) Działania merytoryczne predefiniowany nieobowiązkowy predefiniowany obowiązkowy predefiniowany obowiązkowy definiowane w projekcie nieobowiązkowe

12 BUDśET PROJEKTU Rodzaje linii budŝetowych BL: BL 1 Personel BL 2 Usługi zewnętrzne BL 3 PodróŜe i zakwaterowanie BL 4 Sprzęt i inwestycje BL 5 Inne koszty bezpośrednie Linie 2 i 4 są wyspecyfikowane w zatwierdzonym Wniosku Aplikacyjnym wraz z przypisaniem ich do pakietów zadaniowych. Dodatkowo linia budŝetowa 2 podzielona we Wniosku Aplikacyjnym na planowane umowy powyŝej EUR i umowy poniŝej EUR.

13 BUDśET PROJEKTU Linia budŝetowa nr 1 Personel Koszty wynagrodzeń pracowników partnera projektu wymienionego oficjalnie we Wniosku Aplikacyjnym bezpośrednio zaangaŝowanych w realizację projektu W tej linii wyłącznie pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę Pracownicy zatrudnieni wyłącznie do realizacji projektu lub częściowo do realizacji projektu Nie wolno raportować kosztów wynagrodzenia pracowników partnera zatrudnionych na podstawie umów innych niŝ umowa o pracę!

14 BUDśET PROJEKTU Linia budŝetowa nr 1 Personel Kalkulacje kosztów osobowych w oparciu o rzeczywiste stawki wynagrodzenia danej osoby za godzinę roboczą w danym miesiącu (wynagrodzenie za dany miesiąc/liczba godzin roboczych w danym miesiącu) Kalkulacje kosztów osobowych w oparciu o ewidencję czasu pracy na rzecz projektu w kartach czasu pracy W linii tej raportowany jest wolontariat (jeśli występuje) wymogi programowe co do wolontariatu w rozdziale Programme Manual

15 Linia budŝetowa nr 2 Usługi zewnętrzne BUDśET PROJEKTU W linii tej naleŝy umieścić wydatki dokonywane przez partnerów na mocy zawartych umów oraz faktur/rachunków z podmiotami zewnętrznymi zatrudnionymi w związku z realizacją działań, których partner nie jest w stanie wykonać własnymi siłami. Wybór wykonawców musi być dokonany zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych oraz wymogami programu (bid-at-three rule). Muszą być takŝe spełnione warunki właściwego oznakowania projektu (działania promocyjne projektu, spotkania itp.)

16 BUDśET PROJEKTU Linia budŝetowa nr 2 Usługi zewnętrzne Programme Manual wyraźnie, wprost uznają za niekwalifikowalne: - usługi zlecane innym partnerom projektu, - pracownikom własnym partnera zatrudnionym na umowy innego typu niŝ umowa o pracę (czyli np. umowa zlecenie/o dzieło), - usługi świadczone wewnątrz instytucji partnera np. pomoc działu IT w projekcie rozliczamy w formie kalkulacji kosztów osobowych informatyka w linii budŝetowej nr 1 na podstawie kart czasu pracy nie moŝna usług działu IT rozliczać w projekcie na podstawie not księgowych wystawianych wewnątrz instytucji partnera, - zaliczki na poczet realizacji usług.

17 BUDśET PROJEKTU Linia budŝetowa nr 2 Usługi zewnętrzne Przykładowe wydatki kwalifikowalne: projektowanie, wykonanie stron internetowych oraz hosting przygotowanie, redagowanie, skład i drukowanie materiałów promocyjnych (np. broszur, ulotek, artykułów prasowych) przygotowanie i emisja spotów TV/radiowych wynajem sal na konferencje/spotkania catering w trakcie konferencji/spotkań organizacja spotkań przez podmiot zewnętrzny prelegenci na potrzeby spotkań i konferencji pod warunkiem, Ŝe ich udział w spotkaniach przeniesie korzyść projektowi tłumaczenia zewnętrzni badacze zatrudnienie zewnętrznego koordynatora projektu

18 Linia budŝetowa nr 3 PodróŜe i zakwaterowanie BUDśET PROJEKTU Koszty podróŝy i zakwaterowania wyłącznie personelu partnera w związku z ich uczestnictwem w spotkaniach, seminariach, konferencjach mających miejsce na terytorium krajów UE. Obszar moŝliwych podróŝy to kraje UE + terytoria poza UE ale będące w obszarze programu (programme area) Wszelkie wyjazdy muszą być wyraźnie motywowane działaniami projektu i muszą być niezbędne dla skutecznego wdraŝania projektu. Wydatki związane z przejazdami i zakwaterowaniem gości zapraszanych na konferencje i spotkania projektu mogą być raportowane wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

19 Linia budŝetowa nr 3 PodróŜe i zakwaterowanie BUDśET PROJEKTU PodróŜe powinny odbywać się najbardziej ekonomicznym środkiem transportu publicznego na danej trasie. Podobnie koszty zakwaterowania winny być ekonomicznie uzasadnione i mieścić się w limitach określonych dla jednostek sektora finansów publicznych Wszelkie limity diet i hoteli wyŝsze niŝ określone w krajowych przepisach dla jednostek sektora finansów publicznych nie są kwalifikowalne - nawet jeśli zwiększenie limitów diet i hoteli wynika z zatwierdzonych w instytucji partnera regulaminów wewnętrznych regulujących te kwestie Koszty podróŝy i zakwaterowania ekspertów zewnętrznych muszą być ujmowane w linii budŝetowej nr 2 Usługi zewnętrzne.

20 BUDśET PROJEKTU Linia budŝetowa nr 4 Sprzęt i inwestycje Linia słuŝąca do ewidencji następujących rodzajów kosztów: - amortyzacji sprzętu ; - zakupów sprzętu (niepodlegającego amortyzacji) i wyposaŝenia, - wynajmu sprzętu jeśli wynajem jest najbardziej ekonomicznym sposobem pozyskania sprzętu na cele realizacji projektu; - kosztów inwestycji dokładnie opisanych w zatwierdzonym Wniosku Aplikacyjnym. Wybór wykonawców musi być zgodny z ustawą Prawo Zamówień Publicznych a takŝe muszą być spełnione wymagania określone w regulacjach odnośnie promocji i publikacji (właściwe oznakowanie). W przypadku zamówień poniŝej EUR ale powyŝej EUR (bez VAT) reguła bid-at-three

21 BUDśET PROJEKTU Linia budŝetowa nr 4 Sprzęt i inwestycje Zakupy nie mogą być dokonywane od innych partnerów projektu! Koszty sprzętu i inwestycji moŝna rozliczać w projekcie wyłącznie dla sprzętu, który: nie został juŝ sfinansowane z innych dotacji (np. europejskich, krajowych lub regionalnych) oraz nie został całkowicie umorzony tj. jest nadal amortyzowany w okresie realizacji projektu nie został ujęty w innej linii budŝetowej nie zostały zakupione od innego partnera jest absolutnie niezbędny dla wdroŝenia projektu.

22 BUDśET PROJEKTU Linia budŝetowa nr 4 Sprzęt i inwestycje Koszty amortyzacji sprzętu wykorzystywanego do realizacji projektu mogą być przypisane do projektu w całości wyłącznie w przypadkach, gdy dany sprzęt jest wykorzystywany tylko i wyłącznie dla celów realizacji projektu. Jeśli sprzęt jest wykorzystywany takŝe do innych niŝ realizacja projektu celów, amortyzacja moŝe być przypisana do projektu proporcjonalnie zgodnie z uzasadnioną, rzetelną i sprawiedliwą metodą, która powinna obowiązywać w tej samej postaci w całym okresie wdraŝania projektu. Przykłady: - sprzęt komputerowy (PC, monitor, drukarka + oprogramowanie) - skaner, projektor, aparat fotograficzny, cd

23 BUDśET PROJEKTU Linia budŝetowa nr 4 Sprzęt i inwestycje Przykłady cd: - meble biurowe, wyposaŝenie wystawiennicze, - sprzęt laboratoryjny oraz specjalny sprzęt pomiarowy. Zakup sprzętu uŝywanego jest kwalifikowalny łącznie pod trzema warunkami: sprzedawca sprzętu przedstawi oświadczenie podające pochodzenie sprzętu i potwierdzi, Ŝe w ciągu ostatnich 7 lat nie został on nabyty z wykorzystaniem dotacji krajowej, regionalnej lub wspólnotowej; cena sprzętu nie przekracza jego wartości rynkowej, zwaŝywszy na jego zmniejszony techniczny i ekonomiczny czas Ŝycia, i jest niŝsza od ceny podobnego nowego sprzętu; sprzęt posiada właściwości techniczne niezbędne dla realizacji projektu i spełnia obowiązujące normy i standardy.

24 Linia budŝetowa nr 5 Inne koszty bezpośrednie BUDśET PROJEKTU Linia przeznaczona do ewidencji wydatków bezpośrednich związanych z realizacją projektu, nieujętych w liniach BL1-BL4. Raportujemy tu wydatki ekonomicznie uzasadnione, absolutnie niezbędne do skutecznego przeprowadzenia operacji. Są to wydatki, których instytucja nie poniosłaby gdyby nie realizacja projektu. Wydatek musi być wprost przypisany do projektu lub do osoby pracującej na rzecz projektu. Koszty związane z ekspertyzami zewnętrznymi i konsultacjami prawnymi raportowane w linii 2 Usługi zewnętrzne.

25 BUDśET PROJEKTU Linia budŝetowa nr 5 Inne koszty bezpośrednie Przykładowe koszty: - koszty bezpośrednie administracyjne (materiały biurowe, przesyłki pocztowe) - opłaty za udział w seminariach, konferencjach związanych z projektem, - opłaty finansowe za międzynarodowe transakcje finansowe, - prowizja bankowa za otwarcie rachunku bankowego wyodrębnionego na cele projektu (jeśli jest taki wymóg w projekcie) oraz opłaty bankowe za prowadzenie rachunku bankowego j.w. (ale niekwalifikowalne opłaty finansowe za krajowe transakcje finansowe), - koszty utrzymania biura wyłącznie bezpośrednie! Uwaga! śadne koszty pośrednie związane z funkcjonowaniem instytucji nie są kwalifikowalne dotyczy to zarówno pośrednich kosztów administracyjnych jak i pośrednich kosztów osobowych. Niekwalifikowalne są Ŝadne koszty ogólne partnera alokowane do projektu procentowo.

26 ZASADY KWALIFIKOWALNOŚCI PODATEK VAT Podatek VAT nie stanowi wydatku kwalifikowalnego chyba, Ŝe został pierwotnie i ostatecznie zapłacony przez instytucję partnera. Podatek VAT, który moŝna odzyskać, nie moŝe być uznany za kwalifikowalny nawet jeŝeli nie został faktycznie odzyskany przez instytucję partnera. Oznacza to, Ŝe w przypadkach gdy partner moŝe odzyskać podatek VAT ale rezygnuje z tej moŝliwości, podatek VAT jest niekwalifikowalny.

27 ZASADY KWALIFIKOWALNOŚCI OPŁATY FINANSOWE Opłaty transakcyjne za międzynarodowe transakcje finansowe są kwalifikowalne. JeŜeli realizacja projektu wymaga otwarcia odrębnego rachunku, opłaty bankowe za otwarcie i administrowanie rachunkiem równieŝ uznaje się za kwalifikowalne. Opłaty za krajowe transakcje finansowe nie są kwalifikowalne! Mogą one wówczas być raportowane w linii budŝetowej Inne koszty bezpośrednie

28 ZASADY KWALIFIKOWALNOŚCI PRZYCHÓD WYGENEROWANY PRZEZ PROJEKT JeŜeli projekt generuje przychód np. poprzez usługi, opłaty za uczestnictwo w konferencji, sprzedaŝ broszur lub ksiąŝek, przychody te muszą one być odjęte od kosztów kwalifikowalnych w całości lub proporcjonalnie, w zaleŝności czy były generowane w całości lub części w wyniku dofinansowywanej operacji. Uwaga! Finansowanie z EFRR oblicza się na podstawie łącznych kosztów kwalifikowalnych po odliczeniu przychodów przypisanych do projektu.

29 ZASADY KWALIFIKOWALNOŚCI WKŁADY RZECZOWE Jedynym dozwolonym w ramach programu wkładem rzeczowym jest wolontariat. Planowany i zatwierdzany jest juŝ na etapie składania Wniosku Aplikacyjnego wydzielona rubryka do wpisania kwoty przewidzianej na wolontariat. Stanowi wkład własny partnera (czyli w przypadku polskich partnerów nie moŝe przekroczyć 15% kwoty kwalifikowalnej). Jeśli wolontariat wystąpi wówczas raportujemy go w linii Personel. Wymogi co do wolontariatu w rozdziale Programme Manual.

30 ZASADY KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKI DOFINANSOWYWANE Z INNYCH ŚRODKÓW UE LUB INNYCH DOTACJI KRAJOWYCH LUB REGIONALNYCH Wydatek, który otrzymał juŝ całkowite dofinansowanie z innego źródła finansowania w ramach funduszy europejskich nie uznaje się za kwalifikowalny w kontekście projektów BSR. Jeśli wydatek jest juŝ w pełni pokrywany przez inną dotację krajową lub regionalną, równieŝ nie moŝe być uznany za kwalifikowalny, gdyŝ skutkowałoby to podwójnym finansowaniem. Jeśli wydatek jest pokrywany częściowo przez inną dotację krajową lub regionalną, to moŝe on zostać uznany za kwalifikowalny jeśli dotacja ta nie przekracza 15% (czyli finansuje wkład własny partnera).

31 ZASADY KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKI DOFINANSOWYWANE Z INNYCH ŚRODKÓW UE LUB INNYCH DOTACJI KRAJOWYCH LUB REGIONALNYCH Podwójne finansowanie - przykłady: - sfinansowanie danego wydatku z dwóch róŝnych projektów współfinansowanych ze środków UE - uzyskanie refundacji kosztu podatku VAT przy jednoczesnym odzyskaniu go z budŝetu państwa - rozliczanie w projekcie amortyzacji sprzętu, który wcześniej został sfinansowany ze środków dotacji krajowej lub unijnej.

32 ZASADY KWALIFIKOWALNOŚCI ZA NIEKWALIFIKOWALNE UWAśANE SĄ M.IN.: - odsetki od zadłuŝenia, - grzywny, kary pienięŝne i straty na róŝnicach kursowych, - odsetki karne, - prowizje bankowe za przelewy krajowe, - koszty przygotowawcze, chyba Ŝe zostały zaakceptowane we zatwierdzonym Wniosku Aplikacyjnym, - wydatki inwestycyjne, chyba Ŝe zostały zaakceptowane we zatwierdzonym Wniosku Aplikacyjnym lub przez władze programu, - podatek VAT jeśli moŝe być odzyskany, - nagrody pienięŝne lub puchary

33 OKRES KWALIFIKOWALNOŚCI OGÓLNE RAMY CZASOWE DLA PROGRAMU Zgodnie z art. 56 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, program musi się zakończyć dnia 31 grudnia 2015 r. Wszelkie działania w ramach projektów BSR muszą się zakończyć odpowiednio wcześniej przed zakończeniem programu.! WAśNE W PRZYPADKU OSTATNICH RUND APLIKACYJNYCH!

34 OKRES KWALIFIKOWALNOŚCI Okres kwalifikowalności dla kosztów innych niŝ koszty przygotowawcze rozpoczyna się w dniu zatwierdzenia Wniosku Aplikacyjnego przez Komitet Monitorujący programu. Koniec okresu kwalifikowalności dla działań merytorycznych jest to data zakończenia fazy wdraŝania (implementation phase) projektu. Natomiast dla działań administracyjnych związanych z zakończeniem projektu (wyłącznie WP1) - data zakończenia fazy zamykania (closing phase) projektu wg zatwierdzonego Wniosku Aplikacyjnego (3 miesiące po zakończeniu fazy wdraŝania). Koniec okresu kwalifkowalności dla danego działania = koniec wydatkowania środków w ramach danego działania

35 KOSZTY PRZYGOTOWAWCZE Są to koszty bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu i złoŝeniem Wniosku Aplikacyjnego, który finalnie został zaakceptowany do realizacji przez Komitet Monitorujący. Początek okresu kwalifikowalności tych kosztów = rok przed datą zakończenia naboru, w którym złoŝono wniosek Koniec okresu kwalifikowalności tych kosztów = data zatwierdzenia Wniosku Aplikacyjnego przez Komitet Monitorujący Koszty te muszą być zaplanowane i opisane we Wniosku Aplikacyjnym w podziale na linie budŝetowe. Dozwolone linie budŝetowe to: Personel, Usługi zewnętrzne oraz PodróŜe i zakwaterowanie.

36 KOSZTY PRZYGOTOWAWCZE Są raportowane razem z kosztami pierwszego okresu sprawozdawczego oddzielny raport składany w tym celu! Maksymalny limit kosztów przygotowawczych: niŝsza z kwot EUR lub 2% kwalifikowalnego budŝetu (na poziomie całego projektu) Przykładowe koszty: przygotowanie idei projektu, poszukiwanie przyszłych partnerów, spotkania przyszłych partnerów, udział w spotkaniach dla przyszłych partnerów wiodących.

37 OKRESY SPRAWOZDAWCZE Okres sprawozdawczy kolejne 6 kalendarzowych miesięcy określone indywidualnie dla kaŝdego projektu w Grant Contract. Okresy sprawozdawcze liczone od daty rozpoczęcia realizacji projektu określonej w zatwierdzonym Wniosku Aplikacyjnym. Termin złoŝenia raportów przez Partnera Wiodącego za kaŝdy okres raportowania do Wspólnego Sekretariatu Technicznego określony jest w Grant Contract.

38 REGUŁA BID-AT-THREE Dotyczy zamówień poniŝej progów stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. poniŝej EUR. Dolny limit stosowania tej reguły wynosi EUR (bez VAT). W przypadku, gdy w instytucji partnera istnieją bardziej rygorystyczne zasady udzielania zamówień, dla których nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zastosowanie mają reguły bardziej rygorystyczne. Stosowanie reguły bid-at-three musi być udokumentowane tzn. Ŝe dla kaŝdego rozeznania dokonywanego zgodnie z tą regułą trzeba sporządzić protokół i załączyć zebrane oferty/korespondencję w sprawie rozeznania itp.

39 REGUŁA BID-AT-THREE Polega na zebraniu i porównaniu co najmniej trzech ofert dla kaŝdego zamówienia mieszczącego się w ramach kwotowych stosowania tej reguły. Oznacza to, Ŝe w praktyce naleŝy zaprosić do przesłania ofert więcej niŝ 3 potencjalnych wykonawców, tak Ŝeby zapewnić, Ŝe co najmniej 3 oferty zostaną złoŝone i będą mogły zostać porównane.

40 KURSY WYMIANY Wydatki poniesione w walucie krajowej przeliczane na EUR po kursie średnim miesięcznym ustalonym przez Komisję Europejską z miesiąca zaewidencjonowania wydatku w systemie finansowoksięgowym partnera ( w przypadku amortyzacji i wkładów rzeczowych wg daty ewidencji kosztu w systemie finansowo-księgowym) Koszty i wydatki poniesione w EUR powinny być raportowane w kwotach EUR wynikających z faktur VAT, rachunków i innych dokumentów o równowaŝnej mocy dowodowej Uwaga: Oznacza to, Ŝe nie powinny mieć miejsca sytuacje kiedy kwoty w EUR przeliczane są na PLN (dla celów księgowych) i ponownie na EUR po kursie ustalonym dla wydatków w walucie krajowej

41 ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW Wszelkie dokumenty dotyczące realizacji projektu muszą być przechowywane zarówno przez Partnera Wiodącego jak i zwykłych Partnerów co najmniej do dnia roku. W tym celu naleŝy juŝ na początku realizacji projektu dostosować wewnętrzne przepisy archiwizacyjne obowiązujące w jednostce Partnera. Jest to wymóg konieczny na potrzeby późniejszych kontroli i audytów dokonywanych przez uprawnione do tego instytucje krajowe i unijne (w tym Instytucję Zarządzającą, Instytucję Certyfikującą, Instytucję Audytową, Wspólny Sekretariat Techniczny, słuŝby Komisji Europejskiej oraz krajowy Urząd Kontroli Skarbowej).

42 DANE KONTAKTOWE Władza WdraŜająca Programy Europejskie Ul. Wspólna 2/ Warszawa Sylwia Tyszko Główny Księgowy WWPE tel Jan Krzesiński tel Katarzyna Suda tel Dziękuję za uwagę!

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL Konferencja inaugurująca realizację pilotaŝowych projektów powiatowych w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Warszawa, 4-5 września 2013 r. Projekt

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy MRR/H/21(2)/12-2009 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

w pkt. 6.3 Podrozdział 3 Transgraniczność jako podstawowy wyznacznik kwalifikowalności projektu. W Wytycznych określono główne zasady kwalifikowania

w pkt. 6.3 Podrozdział 3 Transgraniczność jako podstawowy wyznacznik kwalifikowalności projektu. W Wytycznych określono główne zasady kwalifikowania ZASADY REALIZACJI I ROZLICZANIA MIKROPROJEKTÓW Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia POWT RCz RP 2007 2013 2013 Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia Zatwierdzenie mikroprojektu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/12(01)/04/2015/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 30 grudnia 2009 r. Podsekretarz Stanu Akceptuję: Jarosław Pawłowski SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 4

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Vademecum Beneficjenta duŝego projektu. w ramach. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Vademecum Beneficjenta duŝego projektu. w ramach. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Vademecum Beneficjenta duŝego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wersja 2.0 Warszawa, październik 2009 r. Spis treści Wstęp...3 Rozdział 1. Zagadnienia ogólne dotyczące

Bardziej szczegółowo

3.8.3. Wdrażanie projektów własnych...30 3.8.4. Zmiany w trakcie realizacji projektu własnego...31 4. Zarządzanie i administrowanie FMP i PS...

3.8.3. Wdrażanie projektów własnych...30 3.8.4. Zmiany w trakcie realizacji projektu własnego...31 4. Zarządzanie i administrowanie FMP i PS... Podręcznik wdrażania projektów w ramach Funduszu Małych Projektów oraz Projektów Sieciowych dla Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 czerwiec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego MRR/H/10(5)06/2012 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/9(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 31 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe

Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe Toruń, styczeń 2011 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo