Finansowanie podprojektów w ramach PEOPLE. Alicja Bodek Koordynator finansowy PEOPLE Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Finansowanie podprojektów w ramach PEOPLE. Alicja Bodek Koordynator finansowy PEOPLE Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego"

Transkrypt

1 Alicja Bodek Koordynator finansowy PEOPLE Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

2 Całkowity budŝet projektu PEOPLE wynosi ,00 EUR. Realizacja projektu przypada na lata Alokacja na Województwo Małopolskie wynosi ,00 EUR, z czego ,00 EUR stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Alokacja na realizację podprojektów w Małopolsce wynosi EUR.

3 Poziom dofinansowania dla projektów realizowanych przez polskich partnerów w ramach Programu INTERREG IVC dofinansowanie z EFRR do 85% poniesionych kosztów kwalifikowalnych wkład własny min. 15% Wkład własny jest pokrywany ze źródeł krajowych, za które uwaŝane są środki własne partnera lub środki pochodzące z innych źródeł publicznych szczebla krajowego, regionalnego lub lokalnego.

4 Nie jest moŝliwe uzyskanie zaliczek na realizację projektu. Środki z EFRR są przekazywane w postaci refundacji. Przed przystąpieniem do realizacji projektu przyszły beneficjent powinien być pewien, iŝ posiada środki na realizację projektu i będzie w stanie realizować projekt i jego budŝet terminowo. Zapobiegnie to utracie płynności finansowej partnera podczas wdraŝania projektu!

5 Projektowanieowanie budŝetu etu SPOSÓB WŁAŚCIWY Działania do przeprowadzenia SPOSÓB NIEWŁAŚCIWY Dostępny budŝet Wymagany budŝet Działania do przeprowadzenia

6 BudŜet projektu Finansowanie podprojektów jest określony we wniosku aplikacyjnym w podziale na partnerów jest podzielony na sześciomiesięczne okresy sprawozdawcze pomocne przy planowaniu płatności oraz monitorowaniu wdraŝania projektu

7 BudŜet projektu Finansowanie podprojektów BudŜet podzielony jest na linie budŝetowe (BL) określające rodzaj wydatku Linie budŝetowe: BL1 Koszty osobowe (staff) BL2 Administracja (administration) BL3 PodróŜe i zakwaterowanie (travel&accomodation) BL4 Zewnętrzne ekspertyzy i usługi (external expertise&services) BL5 Sprzęt (equipment)

8 Linia budŝetowa 1 koszty osobowe Koszty wynagrodzeń pracowników partnera projektu bezpośrednio zaangaŝowanych w realizację projektu pracownicy zatrudnieni wyłącznie na podstawie umowy o pracę (cały etat lub część etatu) Kalkulacje kosztów osobowych w oparciu o rzeczywiste stawki wynagrodzenia danej osoby za godzinę roboczą w danym miesiącu: Rzeczywista stawka wynagrodzenia = wynagrodzenie za dany miesiąc/liczba godzin roboczych w danym miesiącu Koszt wynagrodzeń podlegający refundacji obejmuje: wynagrodzenie netto + składki ZUS (pracodawca i pracownik) + Fundusz Pracy + podatek doch. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia/o dzieło linia budŝetowa nr 4 zewnętrzne ekspertyzy i usługi

9 Linia budŝetowa 2 administracja Koszty administracyjne: koszty bezpośrednie ogólne - ogólnie przypisane do projektu kosztów pośrednie ogólne - koszty ogólnego zarządu związane z działaniami w ramach projektu - są obliczane i przypisywane do projektu proporcjonalnie Przykłady kosztów administracyjnych: artykuły biurowe opłaty pocztowe, usługi kurierskie, telefon, faks, internet ogrzewanie, elektryczność czynsz za wynajem biura Zaleca się, aby koszty administracyjne nie przekraczały 25% kosztów osobowych

10 Linia budŝetowa 3 podróŝe e i zakwaterowanie Koszty podróŝy i zakwaterowania wyłącznie personelu instytucji partnerskiej w związku ich uczestnictwem w spotkaniach, seminariach, konferencjach mających miejsce na terytorium Unii Europejskiej Wszelkie delegacje zagraniczne powinny być uzasadnione jako niezbędne dla skutecznego wdraŝania projektu Zarówno podróŝe, jak i koszty zakwaterowania powinny być ekonomicznie uzasadnione Koszty podróŝy i zakwaterowania ekspertów zewnętrznych raportuje się w linii budŝetowej nr 4 zewnętrzne ekspertyzy i usługi

11 Linia budŝetowa 4 zewnętrzne ekspertyzy i usługi ugi Wydatki dokonywane przez partnerów na mocy zawartych umów oraz związanych z nimi rachunków/faktur z podmiotami zewnętrznymi zarówno osobami fizycznymi, jak i prawnymi zatrudnionymi do realizacji działań, których partner nie jest w stanie zrealizować własnymi siłami. Przykładowe koszty kwalifikowalne: tłumaczenia, ekspertyzy, opracowania, analizy organizacja spotkań - wynajem sal na spotkania, catering wykonanie materiałów informacyjno promocyjnych projektu Zaleca się, aby koszty zewnętrznych ekspertyz i usług, nie przekraczały 50% całego budŝetu projektu.

12 Linia budŝetowa 5 sprzęt Koszty zakupu lub amortyzacji sprzętu uŝywanego w okresie realizacji projektu przez pracowników zaangaŝowanych bezpośrednio w realizację projektu Zakup sprzętu musi być zaplanowany w zatwierdzonym Wniosku Aplikacyjnym Nabycie sprzętu nie moŝe być głównym celem projektu, w związku z tym zaleca się, aby koszty zakupu lub amortyzacji sprzętu stanowiły nie więcej niŝ 5% kosztów całkowitych projektu.

13 Prawo Zamówie wień Publicznych Wszelkie zamówienia w ramach projektu (nabycie usług, towarów, wyposaŝenia itp.) naleŝy realizować zgodnie z zasadami zamówień publicznych, w tym europejskimi zasadami zamówień publicznych, a takŝe stosownymi przepisami krajowymi i wewnętrznymi obowiązującymi w instytucjach partnerskich. Podstawowe zasady zamówień publicznych (przejrzystość, niedyskryminacja i równe traktowanie wykonawców oraz skuteczna konkurencja) równieŝ dotyczą zakupu usług i towarów poniŝej unijnych progów. Wydatki w ramach projektu, których nie moŝna udokumentować zgodnie z europejskimi, krajowymi lub wewnętrznymi zasadami w zakresie zamówień publicznych nie mogą być finansowane z EFRR.

14 Okres realizacji projektu i okres kwalifikowalności wydatków Okres kwalifikowalności wydatków (poza kosztami przygotowawczymi) rozpoczyna się w momencie zatwierdzenia podprojektu. Oficjalną datą zakończenia jest ostatni dzień miesiąca określonego w zatwierdzonym Wniosku Aplikacyjnym jako miesiąc końcowy tzw. finalisation month. Oficjalna data końcowa projektu jest datą końca kwalifikowalności wydatków dla danego projektu.

15 Warunki kwalifikowalności wydatków Wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności Wydatek jest niezbędny do realizacji projektu Wydatek jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego Wydatek jest zgodny z postanowieniami Programu INTERREG IVC i zapisami Podręcznika Programu Wydatek nie został wcześniej sfinansowany lub nie jest finansowany w ramach funduszy europejskich Wydatek został poniesiony w sposób oszczędny i efektywny Wydatek jest potwierdzony fakturą lub dokumentami księgowymi o równowaŝnej wartości dowodowej Wydatek jest zgodny z zatwierdzonym budŝetem projektu Wydatek nie jest wyraźnie zakazany na mocy obowiązujących przepisów

16 Wydatki niekwalifikowalne: wkłady rzeczowe odsetki od zadłuŝenia odsetki karne opłaty bankowe za przelewy krajowe wydatki inwestycyjne, chyba Ŝe zostały przewidziane w zatwierdzonym Wniosku Aplikacyjnym podatek VAT jeśli moŝe być odzyskany

17 Podatek VAT Finansowanie podprojektów Podatek od towarów i usług VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez partnera projektu. Podatek VAT, który moŝna odzyskać, nie jest kwalifikowalny nawet jeŝeli nie został faktycznie odzyskany przez instytucję partnera. Oznacza to, Ŝe w przypadkach gdy instytucja partnerska moŝe odzyskać podatek VAT, ale rezygnuje z tej moŝliwości, podatek VAT jest niekwalifikowalny.

18 Sprawozdawczość Finansowanie podprojektów Zgodnie z wymogami programu INTERREG IVC projekty podlegają obowiązkowej kontroli, która zakłada półroczne cykle raportowania merytorycznego i finansowego, w następujących okresach: styczeń czerwiec lipiec grudzień Raportowanie odbywa się poprzez złoŝenie raportu merytorycznego z postępów wdraŝania projektu oraz odpowiadającego mu raportu finansowego. Raport finansowy składa się do jednostki odpowiedzialnej za przeprowadzenie kontroli I stopnia w Polsce, którą jest Władza WdraŜająca Programy Europejskie (Warszawa). Do kaŝdego podprojektu przydzielany jest kontroler, który współpracuje z instytucją partnerską przez cały okres wdraŝania podprojektu.

19 Sprawozdawczość Sekretariat Techniczny INTERREG IV C Partner Wiodący Partnerzy projektu wysyłają do Partnera Wiodącego certyfikaty kwalifikowalności wydatków (regionalne i beneficjentów realizujących podprojekty). Lider poddaje dokumenty kontroli I stopnia i uzyskany certyfikat wydatków całego projektu wraz z wnioskiem o płatność wysyła do Sekretariatu Technicznego. Partner Projektu (UMWM) Partner Podprojektu Partner Projektu Partner Podprojektu Partner Projektu Partner Podprojektu Audytor zewnętrzny (Kontrola 1 stopnia) Partnerzy projektu wysyłają do swoich kontrolerów I stopnia dokumenty finansowe. Kontroler wystawia i przesyła certyfikat kwalifikowalności. Beneficjenci realizujący podprojekt wysyłają do swoich kontrolerów I stopnia dokumenty finansowe. Kontroler wystawia i przesyła certyfikat kwalifikowalności wydatków. Beneficjenci wysyłają certyfikat do Regionalnego Partnera Projektu.

20 Przepływy finansowe Sekretariat Techniczny INTERREG IV C Partner Wiodący Sekretariat Techniczny przekazuje refundację do Partnera Wiodącego. Partner Wiodący po otrzymaniu refundacji wydatków przekazuje odpowiednie kwoty do Partnerów Regionalnych Projektu. Partner Projektu (UMWM) Partner Projektu Partner Projektu Regionalni Partnerzy Projektu przekazują refundację do beneficjentów realizujących podprojekty w regionie. Partner Podprojektu Partner Podprojektu Partner Podprojektu

21 Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej Kraków, ul. Wielicka 72 tel. /12/

Finansowe aspekty projektu POWER Joanna Kowal

Finansowe aspekty projektu POWER Joanna Kowal Finansowe aspekty projektu POWER Joanna Kowal Plan prezentacji 1. Finanse POWER ogólne informacje. 2. BudŜet podprojektów. 3. Zasady kwalifikowalności wydatków. 4. Sprawozdawczość w ramach projektu POWER.

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia seminarium informacyjne 25.02.2009 Warszawa KONTROLA I STOPNIA Art. 16 ustęp 1 Rozporządzenia (WE)

Bardziej szczegółowo

III runda projektów ESPON

III runda projektów ESPON III runda projektów ESPON Aspekty finansowe (Prezentacja przygotowana w oparciu o wystąpienie K. Sudy-Puchacz w dniu 16.09.2008) Zasady kwalifikowalności wydatków oraz budżet projektu zostały określone

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC Wytyczne dla beneficjentów

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC Wytyczne dla beneficjentów Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC Wytyczne dla beneficjentów WARSZAWA, 14 WRZESIEŃ 2011 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC seminarium

INTERREG IVC seminarium UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego INTERREG IVC seminarium 17.04.2008 Zasady kwalifikowalnoci wydatków oraz budet projektu zostały okrelone w Rozdziale 2.4 Programme Manual Zasady

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego (Europejska Współpraca Terytorialna)

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego (Europejska Współpraca Terytorialna) UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego (Europejska Współpraca Terytorialna) Wytyczne dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy MRR/H/21(2)/12-2009 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL Konferencja inaugurująca realizację pilotaŝowych projektów powiatowych w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Warszawa, 4-5 września 2013 r. Projekt

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dotacji

Ogólne warunki umowy dotacji Załącznik nr 3 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ogólne warunki umowy dotacji 1. Warunki ogólne, przeznaczenie dotacji 1.1. Wszelkie środki pochodzące z dotacji MSZ mogą

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/12(01)/04/2015/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Okres kwalifikowania wydatków

Okres kwalifikowania wydatków INTERPRETACJE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ PROGRAMEM OPERYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Zakres obowiązywania wytycznych Pytanie: Kto powinien dokonywać interpretacji postanowień programów pomocy publicznej

Bardziej szczegółowo

Warsztaty rozliczania projektów w ramach PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA

Warsztaty rozliczania projektów w ramach PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA Warsztaty rozliczania projektów w ramach PROGRAMU OPRACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA Obowiązki wynikające z podpisanej umowy Beneficjent realizuje Projekt z należytą starannością, w szczególności ponosząc

Bardziej szczegółowo

Obsługa finansowa umów w Działaniu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Obsługa finansowa umów w Działaniu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Obsługa finansowa umów w Działaniu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 1 Beneficjent, po spełnieniu warunków wynikających z Umowy,

Bardziej szczegółowo

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska Rozliczanie i kontrola projektów dofinansowanych w ramach środowiskowych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko BGK Bank Gospodarstwa Krajowego EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

w pkt. 6.3 Podrozdział 3 Transgraniczność jako podstawowy wyznacznik kwalifikowalności projektu. W Wytycznych określono główne zasady kwalifikowania

w pkt. 6.3 Podrozdział 3 Transgraniczność jako podstawowy wyznacznik kwalifikowalności projektu. W Wytycznych określono główne zasady kwalifikowania ZASADY REALIZACJI I ROZLICZANIA MIKROPROJEKTÓW Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia POWT RCz RP 2007 2013 2013 Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia Zatwierdzenie mikroprojektu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Polska Saksonia 2007-2013

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Polska Saksonia 2007-2013 Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007-2013 CCI-Code 2007CB163PO018 Wersja zatwierdzona w dniu 25 marca 2009 r. przez Komitet Monitorujący Impressum Niniejsze Wspólne Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Raport cząstkowy TOI 2012 - część finansowa Sprawozdanie finansowe Polityka kursowa, kwalifikacja

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Źródła finansowania projektów systemowych. Kwalifikowalność wydatków w ramach POKL. Zasady konstruowania budżetu projektu. Metodologia wyliczania kosztów pośrednich. Rozliczanie, sprawozdawczość, promocja

Bardziej szczegółowo

Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSW. rola w procesie wdrażania programu PL15. w ramach NMF 2009-2014

Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSW. rola w procesie wdrażania programu PL15. w ramach NMF 2009-2014 Centrum Obsługi Projektów rola w procesie wdrażania programu PL15 Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 30 grudnia 2009 r. Podsekretarz Stanu Akceptuję: Jarosław Pawłowski SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 4

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

3.8.3. Wdrażanie projektów własnych...30 3.8.4. Zmiany w trakcie realizacji projektu własnego...31 4. Zarządzanie i administrowanie FMP i PS...

3.8.3. Wdrażanie projektów własnych...30 3.8.4. Zmiany w trakcie realizacji projektu własnego...31 4. Zarządzanie i administrowanie FMP i PS... Podręcznik wdrażania projektów w ramach Funduszu Małych Projektów oraz Projektów Sieciowych dla Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 czerwiec 2012 r.

Bardziej szczegółowo