Strategia marketingowa ZKM w Gdyni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia marketingowa ZKM w Gdyni"

Transkrypt

1 Styczeń 2014 Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni Strategia marketingowa ZKM w Gdyni Główny cel strategiczny ZKM w Gdyni: zahamowanie tempa spadku udziału transportu zbiorowego w przewozach miejskich i aglomeracyjnych. Cele kierunkowe ZKM w Gdyni: uzyskanie dominującej pozycji rynkowej; Misja i wizja ZKM w Gdyni Misja ZKM w Gdyni Wizja ZKM w Gdyni Misją ZKM w Gdyni jest zaspokajanie potrzeb przewozo- transport zbiorowy, spełniają- Nowoczesny i proekologiczny wych mieszkańców Gdyni i cy oczekiwania pasażerów gmin sąsiednich w zakresie w sposób tworzący z tego lokalnego transportu zbiorowego, przy uznaniu punktual- dla podróży realizowanych transportu realną alternatywę ności, częstotliwości, dostępności, bezpośredniości bowym. własnym samochodem oso- i niezawodności usług za podstawowe wartości oferty. integracja z SKM w Trójmieście oraz ZTM w Gdańsku i ZKM w Wejherowie. Cele ogólne ZKM w Gdyni: świadczenie przyjaznych klientom usług przewozowych przez zapewnienie realizacji w pierwszej kolejności postulatów punktualności, częstotliwości, dostępności, bezpośredniości i niezawodności usług; uzyskiwanie przychodów z usług i dopłat budżetowych równoważących koszty świadczenia usług przyjaznych klientom. Funkcje ZKM w Gdyni na rynku usług komunikacji miejskiej badanie rynku transportu miejskiego; projektowanie rozwoju opracowywanie rozkładów jazdy; bieżący nadzór nad ruchem i regulacja ruchu pojazdów kontrola realizacji umów pod względem ilościowym i jakościowym; emitowanie biletów; sprzedaż biletów za usługi kontrola biletów; utrzymywanie przystanków; przygotowywanie i udostępnianie informacji o funkcjonowaniu promocja usług transportu miejskiego; przetargowe zawieranie umów z przewoźnikami na świadczenie usług przewozowych i realizacja płatności za świadczone usługi przewozowe.

2 Pozycja rynkowa Pozycja rynkowa ZKM w Gdyni: 39% udział w przewozach miejskich na obszarze Gdyni Celem strategicznym ZKM w Gdyni jest zahamowanie spadku udziału transportu zbiorowego w przewozach miejskich i metropolitalnych Pozycja rynkowa ZKM w Gdyni Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni jest elementem transportu metropolitalnego, integrowanego przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, który obejmuje także Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. i Przewozy Regionalne sp. z o.o. W tej sytuacji konkurentami ZKM w Gdyni są indywidualne samochody osobowe, taksówki i autobusy eksploatowane przez przewoźników funkcjonujących poza systemem. ZKM w Gdyni i pozostali operatorzy i przewoźnicy transportu zbiorowego mają 46% udział w rynku przewozów w Gdyni. Udział ten należy uznać za minimalny, pozwalający na realizację polityki zrównoważonego rozwoju transportu w mieście. Str. 2

3 Strategia marketingowa - analiza SWOT Silne i słabe strony Silne strony: Słabe strony: wyróżniające się kompetencje w zakresie forma organizacyjna nie sprzyjająca elastycznemu i efektywnemu działaniu organizacji lokalnego transportu pasażerskiego; i ograniczająca promotywacyjne zarządzanie personelem; silna pozycja rynkowa; poddanie wszystkich funkcji biurokratycznym procedurom ograniczającym, a nie- ekonomika skali; zdolności kierownicze; kiedy uniemożliwiającym elastyczne kształtowanie oferty rynkowej; uzyskiwanie dopłat budżetowych do przewozów z budżetów obsługiwanych miast i niższa elastyczność oferty przewozów w porównaniu z samochodami osobowymi; gmin; różnicowanie usług (linie zwykłe i pospieszne, pojazdy o małej, średniej i wysokiej powe; obniżona jakość usług przez zatory drogojemności); narażanie pasażerów na uciążliwe towarzystwo innych dobra reputacja. osób. Możliwości i zagrożenia Możliwości: Zagrożenia: pełna integracja w ramach Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdań- obniżający elastyczność funkcjonowania dalszy wzrost liczby regulacji i procedur skiej; organizatora komunikacji miejskiej; polityka transportowa sprzyjająca rozwojowi transportu zbiorowego (wydzielone widualnej; niekontrolowany rozwój motoryzacji indy- pasy ruchu i pierwszeństwo przejazdu na niesprzyjająca rozwojowi transportu lokalnego polityka gospodarcza rządu i sa- skrzyżowaniach dla pojazdów transportu zbiorowego); morządów. polityka transportowa zmniejszająca atrakcyjność wykorzystywania samochodu osobowego (opłaty parkingowe, opłaty za wjazd od centrum, strefy ruchu pieszego, strefy ruchu uspokojonego itp.). +/- Funkcjonowanie ZKM w Gdyni w formie jednostki budżetowej i wzrastającą liczbę procedur biurokratycznych, należy uznać obecnie za największe zagrożenie dla sprawne -go i elastycznego dostosowania oferty przewozowej do wymagań i oczekiwań pasażerów. Str. 3

4 Działania rynkowe, marketing-mix Realizowane strategie: różnicowanie oferty; rozszerzanie rynku; strategia wklęsła; integracja pozioma omijanie konkurentów; dyferencjacja produktowa. Charakterystyka działań rynkowych różnicowanie oferty dla osób zmotoryzowanych (okresowa intensyfikacja oferty przewozowej w dniach obsługi dużych imprez masowych, promowanie dni bez samochodu) i niezmotoryzowanych (relatywnie tanie bilety okresowe). rozszerzanie rynku poprzez uruchamianie nowych połączeń i objęcie obsługą nowych obszarów aglomeracji i miasta; strategia wklęsła - powolne wchodzenia na nowe rynki i nasilanie działań poprzez intensyfikację oferty w miarę zbliżania się do założonego celu; integracja pozioma - integrowanie usług z pozostałymi organizatorami w aglomeracji (integracja biletowa i koordynacja rozkładów jazdy); strategia obronna omijania konkurentów - unikanie walki konkurencyjnej z innymi organizatorami transportu w zakresie uzasadnionym polityką transportową i podejmowanie działań konkurencyjnych z sytuacji uzasadnionej wynikami badań marketingowych; strategia dyferencjacji produktowej - różnicowanie usług w do wymagań i oczekiwań segmentów rynkowych wyodrębnionych wg kryterium statusu motoryzacyjnego, społecznozawodowego i sposobu realizacji podróży miejskich. usługi: imitacja i kreowanie nowych pomysłów; strategia pozycjonowania; strategia rozwoju rynku; strategia wąskiego i głębokiego asortymentu. usług kreowanie zmian w usługach metodą imitacji i na podstawie kreatywności własnych pracowników; ustalenie pożądanego obrazu usługi i przedsiębiorstwa na rynku oraz kreowanie tego obrazu w świadomości klientów z uwzględnieniem wyodrębnionych segmentów rynku (tzw. strategia pozycjonowania produktu na rynku); zwiększanie sprzedaży dotychczasowych usług na dotychczasowym rynku (tzw. strategia penetracji rynku); wchodzenie z dotychczasowymi usługami na nowe rynki przez ekspansję przestrzenną (tzw. strategia rozwoju rynku); oferowanie zmienionych usług na dotychczasowym rynku (tzw. strategia rozwoju produktu); zapewnienie wielu odmian oferowanego produktu (tzw. strategia wąskiego i głębokiego asortymentu. Str. 4

5 Działania rynkowe, marketing-mix cen stosowanie mieszanej orientacji cenowej popytowo-konkurencyjnej, uwzględniającej z jednej strony wielkość popytu i z drugiej ceny (koszty) konkurencyjnych sposobów realizacji podróży; ustalanie ceny na niskim poziomie w celu utrzymania dużego udziału w rynku (tzw. strategia cenowej penetracji rynku); stosowanie dyskont cenowych ilościowych dla kupujących bilety okresowe. cen: orientacja popytowo-konkurencyjna; penetracja rynkowa. dystrybucji stosowanie kanałów dystrybucji: bezpośrednich (sprzedaż we własnym zakresie); pośrednich (sprzedaż przez pośredników); wąskich (ograniczona liczba szczebli pośrednich); konwencjonalnych (sprzedaż biletów pośrednikom z udzieleniem marży); kontraktowych (zawieranie umów na sprzedaż biletów precyzujących warunki sprzedaży); administrowanych (sprzedaż biletów przez przewoźników za pośrednictwem kierowców w pojazdach); dystrybucji: szeroki wachlarz kanałów dystrybucji; dystrybucja intensywna stosowanie dystrybucji intensywnej opartej na: dużej liczbie firm i placówek; zapewnieniu klientom do wygodnego zakupu; dogodnej lokalizacji miejsc sprzedaży. promocji skupienie się w pierwszym rzędzie na funkcji informacyjnej; wykorzystanie public relations i publicity oraz sprzedaży osobistej jako podstawowych instrumentów; stosowanie strategii push, pchającej produkt do pasażera; wykorzystanie promocyjnych walorów produktu, cen i dystrybucji; tworzenie obrazu usług i firmy pod kątem społecznej akceptacji; wychowywanie komunikacyjne dzieci i młodzieży w szkołach; przeznaczanie na promocję środków potrzebnych do zrealizowania przyjętej strategii. promocji: funkcja informacyjna; strategia push; tworzenie wizerunku organizatora i usługi wychowanie komunikacyjne Str. 5

6 Organizacja marketingu, kontrola i audyt Organizacja zarządzania marketingowego potraktowanie marketingu jako koncepcji działania przedsiębiorstwa; funkcjonowanie sekcji marketingu oraz rozdzielenie zadań marketingowych między wszystkie komórki organizacyjne; odgrywanie głównej roli we wdrażaniu strategii marketingowej przez dyrektora (tzw. technika interwencji); zastosowanie wysoko motywacyjnego systemu wynagradzania z 50% premią uznaniową. Kontrola i audyt marketingowy stosowanie kontroli o sprzężeniu nadążnym, polegającej na ciągłym badaniu zagrożeń pojawiających się w otoczeniu i ich potencjalnego wpływu na realizowaną strategię marketingową; przykładanie dużej wagi do kontroli studyjnej (o charakterze badawczym, realizowanej przez wyższe i średnie szczeble kierowania) i interwencyjnej (sprawdzającej sygnały o niedociągnięciach w realizowaniu działalności marketingowej) oraz do nadzoru; przyjęcie procedury audytu wewnętrznego, realizowanego w firmie we własnym zakresie. Zatwierdzam Dyrektor ZKM w Gdyni Olgierd Wyszomirski

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA WEJHEROWA I GMIN OBJĘTYCH POROZUMIE- NIEM KOMUNALNYM NA LATA 2013-2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA WEJHEROWA I GMIN OBJĘTYCH POROZUMIE- NIEM KOMUNALNYM NA LATA 2013-2025 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIk/XXXVI/428/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 listopada 2013 r. PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA WEJHEROWA I GMIN OBJĘTYCH POROZUMIE-

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych

Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych Katowice, październik 2010 rok 2 Autorzy Dr Grzegorz Dydkowski Prof. UE dr hab. Robert Tomanek

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny zgodności działań podejmowanych przez Gminę Miejską Kraków z Polityką Transportową Miasta

Procedura oceny zgodności działań podejmowanych przez Gminę Miejską Kraków z Polityką Transportową Miasta Procedura oceny zgodności działań podejmowanych przez Gminę Miejską Kraków z Polityką Transportową Miasta Wstęp - informacje ogólne Pierwsza Polityka transportowa dla Krakowa przyjęta została w 1993 roku

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 680 PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 21 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU SZCZECIN 2012 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat,

Bardziej szczegółowo

Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw

Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Naukowy akcelerator przedsiębiorczości. Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw - studia przypadków Lider

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA Tom 1(37) 2009 AGNIESZKA STOLARSKA MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW Marketing usług bankowych są to zintegrowane działania banku mające na celu identyfikowanie, przewidywanie

Bardziej szczegółowo

BADANIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE PARKINGÓW DLA OBSZARU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

BADANIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE PARKINGÓW DLA OBSZARU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ BADANIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE PARKINGÓW DLA OBSZARU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ ( z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP ) SPÓJNA POLITYKA PARKINGOWA DLA OBSZARU

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA. Rozdział V Dane o Działalności Emitenta. 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta

ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA. Rozdział V Dane o Działalności Emitenta. 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta 1.1. Ogólna charakterystyka działalności Eurocash Emitent prowadzi pod marką Eurocash największą pod względem liczby

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ANDRZEJ CHAJĘCKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy CHALNISIA KRZAKIEWICZ Państwowa

Bardziej szczegółowo

www.szklarskaporeba.pl

www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORÊBA NA LATA 2010-2020 www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORĘBA NA LATA 2010 2020 Dr Andrzej Raszkowski Szklarska Poręba 2010 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi LOGISTYKA Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Podstawowe treści przedmiotu definicje logistyki procesy i procedury logistyczne, rodzaje logistyki (mikro, mezo,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem Okladka Jaki transport w zr wnowa onym rozwoju.qxd 2009-02-24 12:50 Page 1 Zrównoważony rozwój dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Dystrybucja - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Funkcje dystrybucji: Koordynacyjne polegające na: określeniu długości,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości usług komunikacji publicznej

Poprawa jakości usług komunikacji publicznej 11 P o l i c y A d v i C E n ot e s Poprawa jakości usług komunikacji publicznej CIVITAS Initiative to europejska akcja wspierająca miasta w zakresie wdrożenia zintegrowanej polityki zrównoważonego, ekologicznego

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Controlling logistyczny 3. Narzędzia dla controllingu logistyki Systemy logistyczne

Bardziej szczegółowo

W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał:

W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał: Rozdział 2 Audyt marketingowy CELE W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał: Wymienić i wyjaśnić składniki

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ANALIZY SWOT W FORMUŁOWANIU STRATEGII ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH RECEPCYJNYCH

ZASTOSOWANIE ANALIZY SWOT W FORMUŁOWANIU STRATEGII ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH RECEPCYJNYCH Turyzm 2010, 20/2 Bolesław Goranczewski Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu b.goranczewski@wsb.wroclaw.pl Daniel Puciato Politechnika Opolska Instytut Turystyki i Rekreacji d.puciato@po.opole.pl

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA, FINANSÓW, MARKETINGU W TEORII I PRAKTYCE JAKO ODPOWIEDŹ NA ZMIANY ZACHODZĄCE W OTOCZENIU ORGANIZACJI

NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA, FINANSÓW, MARKETINGU W TEORII I PRAKTYCE JAKO ODPOWIEDŹ NA ZMIANY ZACHODZĄCE W OTOCZENIU ORGANIZACJI UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 678 PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 20 NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA, FINANSÓW, MARKETINGU W TEORII I PRAKTYCE JAKO ODPOWIEDŹ NA ZMIANY ZACHODZĄCE

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE NOWOCZESNYCH KANAŁÓW DYSTRYBUCJI W PROJEKTOWANIU STRATEGII DYSTRYBUCJI BIUR PODRÓŻY

MIEJSCE NOWOCZESNYCH KANAŁÓW DYSTRYBUCJI W PROJEKTOWANIU STRATEGII DYSTRYBUCJI BIUR PODRÓŻY MICHALSKA DUDEK I., PRZEOREK SMYKA R. (2012), Miejsce nowoczesnych kanałów dystrybucji w projektowaniu strategii dystrybucji biur podróży, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 704, Ekonomiczne

Bardziej szczegółowo