Sposób organizacji, finansowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sposób organizacji, finansowania"

Transkrypt

1 Fot. Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej a nalizy i opinie Sposób organizacji, finansowania i kontraktowania transportu publicznego uzależniony jest od uwarunkowań: prawnych, przestrzennych, społecznych, politycznych i gospodarczych. O ile regulacje prawne są takie same dla wszystkich organizatorów, o tyle pozostałe rodzaje uwarunkowań różnią się na poszczególnych obszarach miejskich. Organizacja, finansowanie i kontraktowanie transportu publicznego w Metropolii HUBERT KOŁODZIEJSKI Doktor nauk ekonomicznych, przewodniczący Zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Zatoki Gdańskiej 30 Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady organizacji, finansowania i kontraktowania transportu publicznego jest Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z 16 grudnia 2010 roku. Wprowadziła ona nowe, jednolite zasady organizacji, funkcjonowania i finansowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym realizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowe znaczenie ma przyjęcie w ustawie założenia, że transport zbiorowy ma się odbywać na zasadach konkurencji regulowanej z uwzględnieniem potrzeb zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Za pośrednictwem ustawy nastąpiła także implementacja prawa europejskiego. Umożliwiono tak zwanym właściwym organom nakładanie zobowiązania do świadczenia usług publicznych lub zawierania umowy dotyczącej wykonywania tego zobowiązania, pod warunkiem rekompensowania podmiotom świadczącym usługi publiczne poniesionych kosztów. Możliwe jest także przyznawanie wyłącznego prawa do świadczenia usług w zamian za realizację zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych. komunikacja publiczna

2 Analizę funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na poszczególnych obszarach miejskich należy przeprowadzać w nawiązaniu do celów określonych przez władze publiczne w strategicznych dokumentach programowych, takich jak: plan transportowy, plan mobilności, strategia zrównoważonego rozwoju transportu. Kluczowe znaczenie ma określenie pożądanego podziału zadań przewozowych pomiędzy publicznym transportem zbiorowym i indywidualnym oraz strategii działania umożliwiającej osiągnięcie wyznaczonego celu. Restrukturyzacja zasad funkcjonowania transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej Za organizację transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej, zamieszkiwanej przez ponad milion mieszkańców, odpowiadają władze samorządu terytorialnego różnego szczebla. Organizacją przewozów miejskich realizowanych autobusami, tramwajami i trolejbusami zajmują się gminy, natomiast przewozami kolejowymi o charakterze miejskim oraz regionalnym, jak również regionalnym transportem autobusowym zajmuje się samorządowe województwo. Zmiany w organizacji transportu rozpoczęły się w komunalnym transporcie miejskim jeszcze przed uchwaleniem Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku, w której odpowiedzialność za zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie przemieszczania nałożono na gminy. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Gdańsku (WPK) zostało w 1989 roku podzielone na cztery miejskie przedsiębiorstwa komunikacyjne: w Gdańsku, Gdyni, Wejherowie i Tczewie. W rezultacie gminy, które nie miały dotychczas żadnego doświadczenia w organizacji usług transportu zbiorowego, stanęły przed problemem zapewnienia mieszkańcom obsługi transportowej. Obsługę tę musiały także zapewnić sąsiednim gminom, które nie miały swoich przedsiębiorstw komunikacyjnych, a wcześniej WPK w Gdańsku zapewniało im obsługę. Wymagało to współdziałania z tymi jednostkami i wypracowania zasad współpracy satysfakcjonującej dla obu stron. Brak zgody dotyczącej zasad współpracy, w szczególności rozliczeń finansowych, oraz ewentualny brak woli współdziałania powodował dezintegrację transportu publicznego. Nowo powstałe przedsiębiorstwa pełniły rolę organizatorów, którzy jednocześnie realizowali przewozy. Na obszarze Metropolii Zatoki Gdańskiej dalsze zmiany w sposobie organizacji miejskiego transportu publicznego zapoczątkowały władze Gdyni. W 1992 roku w mieście tym oddzielono organizację od realizacji przewozów poprzez utworzenie Zarządu Komunikacji Miejskiej (ZKM w Gdyni). Do statutowych zadań tego organizatora miejskiego transportu publicznego zaliczono: badanie rynku transportu miejskiego; projektowanie rozwoju transportu miejskiego; opracowywanie rozkładów jazdy; przetargowe zawieranie umów z przewoźnikami na świadczenie usług przewozowych; kontrolę realizacji umów pod względem ilościowym i jakościowym; realizację płatności za świadczone usługi przewozowe; oddziaływanie na politykę reprodukcji taboru transportu miejskiego; Za organizację transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej, zamieszkiwanej przez ponad milion mieszkańców, odpowiadają władze samorządu terytorialnego różnego szczebla. Organizacją przewozów miejskich realizowanych autobusami, tramwajami i trolejbusami zajmują się gminy, natomiast przewozami kolejowymi o charakterze miejskim oraz regionalnym, jak również regionalnym transportem autobusowym zajmuje się samorządowe województwo. 31 wydanie specjalne I/

3 Rysunek 1. Obszar działania MZKZG Źródło: Materiały MZKZG. Organizatorzy transportu w zróżnicowany sposób wypełniają swoje funkcje organizatorskie. Najbardziej doświadczonym podmiotem w zakresie zarządzania transportem jest ZKM w Gdyni. Od ponad 20 lat prowadzi on systematyczne badania rynku, których celem jest między innymi określenie potrzeb i zachowań komunikacyjnych mieszkańców obsługiwanego obszaru 32 przygotowywanie projektów taryfowych; sprzedaż biletów za usługi transportu miejskiego; kontrolę biletów; określanie niezbędnego poziomu dotacji do usług transportu miejskiego; utrzymywanie przystanków; bieżący nadzór nad ruchem i regulację ruchu pojazdów transportu miejskiego; przygotowywanie i udostępnianie informacji o funkcjonowaniu transportu miejskiego; promocję usług transportu miejskiego. W kolejnych latach podjęto również decyzję o demonopolizacji rynku miejskiego transportu publicznego, w wyniku której nastąpił stopniowy podział monopolistycznego komunalnego przedsiębiorstwa na trzy spółki świadczące usługi przewozowe: jedną taborem trolejbusowym (Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni) i dwie taborem autobusowym (Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej w Gdyni i Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gdyni) oraz otwarcie rynku miejskiego transportu publicznego dla państwowych i prywatnych przewoźników. Zrestrukturyzowanie w Gdyni systemu miejskiego transportu publicznego spowodowało podniesienie jakości oferowanych usług i zwiększenie efektywności ekonomicznej. Osiągnięciu tych rezultatów sprzyjała marketingowa orientacja ZKM w Gdyni, który kształtował obsługę komunikacyjną w oparciu o wyniki systematycznie prowadzonych badań rynku komunikacji miejskiej. Nastąpiło dzięki temu dostosowanie oferty do potrzeb przewozowych mieszkańców. Ponadto wykorzystano mechanizm konkurencji w sferze podaży usług transportowych do stymulowania zachowań sprzyjających wzrostowi jakości oferowanych usług. W Gdańsku proces restrukturyzacji transportu miejskiego rozpoczęto kilkanaście lat później. W ramach przyjętego planu zmian w funkcjonowaniu miejskiego transportu publicznego w 2005 roku utworzono Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku (ZTM w Gdańsku), na zasadach i o zadaniach zbliżonych do rozwiązania zastosowanego w Gdyni z wyłączeniem możliwości opracowywania rozkładów jazdy oraz efektywnego kontrolowania realizacji umów przewozowych pod względem ilościowym i jakościowym. Zadania te ZTM w Gdańsku zaczął realizować od 2009 roku. Trzecim ośrodkiem miejskim na obszarze Metropolii Zatoki Gdańskiej, w którym powstało przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej, jest Wejherowo. W mieście tym do czasu wejścia w życie Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, nakazującej oddzielenie organizacji od realizacji przewozów, zachowano monopolistyczną pozycję miejskiego przedsiębiorstwa, łączącego te funkcje. Od 2011 roku funkcję organizatora w Wejherowie pełni w ograniczonym zakresie odpowiedni referat w Urzędzie Miasta Wejherowo, a MZK Wejherowo w praktyce w dalszym ciągu pełni rolę organizatora i realizatora przewozów. W trakcie procesu restrukturyzacji zasad funkcjonowania miejskiego transportu publicznego w Gdyni, Gdańsku i Wejherowie dokonano zmian formy prawnej działalności przedsiębiorstw przewozowych przekształcając je w spółki prawa handlowego. Do połowy 2001 roku organizacją i realizacją kolejowych przewozów aglomeracyjnych zajmował się w Metropolii Zatoki Gdańskiej Zakład Szybkiej Kolei Miejskiej Polskich Kolei Państwowych. Jednak w wyniku restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego PKP podmiot ten został przekształcony w spółkę PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmie- komunikacja publiczna

4 Nazwa organizatora Liczba zrealizowanych wozokilometrów [w mln] Liczba wozów w ruchu [w szt.] Liczba przewiezionych pasażerów [w mln] ZTM w Gdańsku 31, autobusów 102 tramwaje 168 ZKM w Gdyni 19, autobusów 74 trolejbusy 89 MZK Wejherowo 2, autobusów 5,5 Razem 52, autobusów 102 tramwaje 74 trolejbusy 262,5 Tabela 1. Liczba zrealizowanych wozokilometrów, wozów w ruchu i przewiezionych pasażerów w komunikacji komunalnej w Metropolii Zatoki Gdańskiej w 2013 roku Źródło: Materiały MZKZG. analizy i opinie ście Sp. z o.o. (SKM). W międzyczasie przeprowadzony został kolejny etap reformy samorządowej w Polsce. W związku z tym nowo ukonstytuowany samorząd województwa pomorskiego (terytorialnego) od 1999 roku zaczął pełnić funkcję organizatora w odniesieniu do przewozów realizowanych na linii SKM oraz drogowych i kolejowych przewozów regionalnych. Obowiązek ten wypełniany był w minimalnym zakresie, a rola samorządu województwa pomorskiego w praktyce ograniczała się do wypełniania funkcji administracyjnych oraz kontraktowania usług kolejowych. Jednak samorząd województwa pomorskiego zamierza w 2017 roku utworzyć Zarząd Transportu Regionalnego, który ma w sposób profesjonalny zająć się organizacją transportu kolejowego i drogowego na terenie całego województwa, w tym przewozami kolejowymi o charakterze aglomeracyjnym. W 2007 roku 13 gmin zainteresowanych zintegrowaniem transportu komunalnego organizowanego przez ZKM w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo utworzyło Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej (MZKZG). Jego pierwszym zadaniem było wprowadzenie zintegrowanych biletów, ważnych zarówno w komunalnych autobusach, tramwajach i trolejbusach, jak i w pociągach. Docelowo nastąpić ma jednak zasadnicza zmiana organizacyjna, polegająca na utworzeniu na szczeblu Związku Metropolitalnego Zarządu Transportu, który realizowałby zadania wykonywane dotychczas odrębnie przez komunalnych organizatorów transportu. Aktualnie MZKZG tworzy 14 gmin, a trzy kolejne wyraziły zainteresowanie przystąpieniem do Związku (rysunek 1). Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej Organizatorzy komunikacji komunalnej w Metropolii Zatoki Gdańskiej organizują obsługę komunikacyjną nie tylko na terenie swojej gminy. Na mocy porozumień ZTM w Gdańsku organizuje przewozy na terenie Gdańska i 6 innych gmin, zlecając obsługę transportową 4 operatorom. ZTM w Gdańsku organizuje również 2 linie tramwaju wodnego, funkcjonującego od początku maja do końca września na gdańskich wewnętrznych drogach wodnych. ZKM w Gdyni organizuje przewozy na obszarze Gdyni i 9 innych gmin, zatrudniając 8 operatorów. Natomiast MZK Wejherowo Sp. z o.o. świadczy usługi przewozowe na obszarze Wejherowa i 4 innych gmin we własnym zakresie oraz podzlecając je operatorowi prywatnemu. Część gmin w Metropolii Zatoki Gdańskiej jest obsługiwana jednocześnie przez dwóch organizatorów komunikacji komunalnej. Do sytuacji takiej dochodzi przede wszystkim w gminach leżących pomiędzy Gdańskiem i Gdynią oraz pomiędzy Gdynią i Wejherowem. Na przykład w Sopocie ZTM w Gdańsku organizuje linie autobusowe łączące Gdańsk z Sopotem, a ZKM w Gdyni linie autobusowe i trolejbusowe łączące Gdynię z Sopotem oraz autobusowe i midibusowe linie jeżdżące wyłącznie po Sopocie. Wielkość pracy przewozowej re alizowanej pod auspicjami poszczególnych organizatorów, liczbę i rodzaj wykorzystywanego taboru oraz informacje na temat liczby przewiezionych pasażerów przedstawiono w tabeli 1. Udział ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo w pracy eksploatacyjnej realizowanej w Metropolii Zatoki Gdańskiej wynosi odpowiednio 59, 37 i 4 procent, a w liczbie przewiezionych pasażerów 64, 34 i 2 procent. Organizatorzy transportu w zróżnicowany sposób wypełniają swoje funkcje organizatorskie. Najbardziej doświadczonym podmiotem w zakresie zarządzania transportem jest ZKM w Gdyni. Od ponad 20 lat prowadzi on systematyczne badania rynku, których celem jest między innymi określenie potrzeb i zachowań komunikacyjnych mieszkańców obsługiwanego obszaru. Na tej podstawie kształtowana jest oferta przewozowa, w tym w zakresie zapewnienia pożądanych przez pasażerów bezpośrednich połączeń pomiędzy źródłami ruchu. Na mniejszą skalę badania rynku są również prowadzone przez pozostałych organizatorów transportu. Każdy z organizatorów we własnym zakresie układa rozkłady jazdy. 33 wydanie specjalne I/

5 Szybka Kolej Miejska łączy najważniejsze miasta metropolii i jest traktowana jak naziemne metro. Trasa SKM przebiega osiowo na obszarze metropolii, obejmując 33 przystanki Rysunek 2. Stacje kolejowe SKM na obszarze działania MZKZG Źródło: Materiały MZKZG. 34 ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni we własnym zakresie prowadzą kontrolę realizacji umów pod względem ilościowym i jakościowym. Zadanie to jest wykonywane przy pomocy pracowników wydziału zajmującego się nadzorem i regulacją ruchu. Nadzór ruchu wykorzystuje system TRISTAR, służący do zarządzania ruchem pojazdów w Trójmieście. Funkcjonalność tego systemu, zintegrowanego z systemem informacji pasażerskiej, umożliwia bieżące monitorowanie sposobu realizacji rozkładów jazdy, przede wszystkim odchyleń od tego rozkładu. Ponadto system TRISTAR umożliwia nadawanie priorytetu w ruchu ulicznym pojazdom transportu publicznego. W wejherowskiej komunikacji miejskiej nadzór nad funkcjonowaniem transportu miejskiego jest również realizowany przy pomocy oprogramowania dyspozytorskiego, pozwalającego w czasie rzeczywistym kontrolować punktualność kursowania pojazdów. Konfiguracja systemu umożliwia automatyczne wykazywanie wszystkich odchyleń od planu realizacji przewozów. Dodatkowo ZKM w Gdyni w szerokim zakresie wykorzystuje do oceny funkcjonowania komunikacji metodę tajemniczego klienta. Co miesiąc tą metodą wykonywanych jest kilkadziesiąt obserwacji jakości usług przewozowych, oferowanych przez poszczególnych operatorów. Sprzedaż biletów przez ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo prowadzona jest przy pomocy ograniczonej liczby własnych punktów sprzedaży oraz rozbudowanej sieci sprzedaży w stacjonarnych punktach zewnętrznych. Część własnych punktów sprzedaży pełni jednocześnie rolę biur obsługi klienta, w których można uzyskać w dogodnych warunkach kompleksowe informacje na temat funkcjonowania transportu publicznego czy wyrobić elektroniczną kartę miejską. Ponadto bilety okresowe można także kupować za pośrednictwem Internetu, a w Gdańsku także w automatach zlokalizowanych na najważniejszych przystankach. Bilety okresowe występują wyłącznie w formie elektronicznej, natomiast bilety jednoprzejazdowe, godzinne i 24-godzinne w formie papierowej. Bilety jednoprzejazdowe w formie elektronicznej można kupować jedynie w komunikacji wejherowskiej, w której wprowadzony został kompletny system biletu elektronicznego umożliwiający kupowanie i kasowanie takich biletów w pojazdach. Kontrola biletów w ZKM w Gdyni prowadzona jest we własnym zakresie przez pracowników tego organizatora. Natomiast ZTM w Gdańsku i MZK Wejherowo zlecają kontrolę biletów firmom zewnętrznym. Praca kontrolerów poddawana jest systematycznemu audytowi. Wynik takiego audytu stanowi podstawę do szkoleń dedykowanych tej grupie zawodowej na temat prawidłowych zasad obsługi pasażerów. ZKM w Gdyni zwraca także uwagę na proces rekrutacji kierowców do komunikacji miejskiej. Przed przyjęciem do pracy przez operatora kierowcy muszą wykazać się znajomością zasad funkcjonowania gdyńskiej komunikacji oraz potwierdzić znajomość procesu obsługi klienta. Rekrutacja kończy się egzaminem przeprowadzanym przez organizatora. Oprócz miejskiego transportu publicznego organizowanego przez gminy, ważną rolę w obsłudze komunikacyjnej Metropolii Zatoki Gdańskiej pełni uruchomiona w latach 50. ubiegłego stulecia Szybka Kolej Miejska. Linia tej kolei łączy najważniejsze miasta metropolii i jest traktowana jak naziemne metro. Trasa SKM przebiega osiowo na obszarze metropolii, obejmując 33 przystanki (rysunek 2). Pociągi SKM kursują w dni powszednie co 7,5 minuty przez większość okresu obsługi komunikacyjnej. SKM funkcjonuje niezależnie od komunikacji komunalnej organizowanej przez ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo, czego konsekwencją jest niewielki zakres integracji z komunikacją komunalną, zarówno w aspekcie organizacyjno-eksploatacyjnym, jak i taryfowo-biletowym. Sytuacja ta powoduje obniżenie jakości usług transportu zbiorowego w przejazdach o charakterze metropolitalnym. Dezintegracja komunikacji komunalnej i kolejowej pociąga za sobą niepełne wykorzystanie wszystkich możliwości SKM jako realizatora przewozów. Takie atrybuty, jak: wysoka prędkość komunikacyjna, niezawodność, korzystna lokalizacja przystanków, względnie wysoka częstotliwość kursowania, komunikacja publiczna

6 1 stycznia 2008 roku Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej wprowadził do sprzedaży zintegrowane, metropolitalne bilety, stanowiące uzupełnienie systemów taryfowo-biletowych: ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni, MZK Wejherowo, SKM i Przewozów Regionalnych są niwelowane przez niewielki zakres integracji SKM z komunikacją komunalną. Te dwa systemy komunikacji często ze sobą konkurują, zamiast się wzajemnie uzupełniać. SKM jest jednak spółką z dominującym kapitałem Skarbu Państwa, zorientowaną na osiąganie zysku, która w swoim działaniu musi uwzględniać konieczność realizacji celów społecznych i politycznych tylko w stopniu wynikającym z dopłat budżetu województwa samorządowego do jej funkcjonowania. Pojazdy każdego z organizatorów mają zróżnicowaną kolorystykę, charakterystyczną dla danego organizatora i jednolitą dla wszystkich kontraktowanych przez niego pojazdów. Barwy pojazdów występujące w Metropolii Zatoki Gdańskiej zostały przedstawione na zdjęciach przy artykule. Finansowanie i kontraktowanie transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej Sposób finansowania transportu publicznego implikują obowiązujące organizatorów zasady gospodarki finansowej. Wymagane jest szczegółowe planowanie kosztów i wydatków budżetowych w okresie rocznym oraz sporządzanie prognozy finansowej przepływów budżetowych na kolejne lata. Niestety zasady planowania budżetu gminy w niewielkim stopniu nawiązują do specyfiki miejskiego transportu zbiorowego jako dziedziny gospodarowania. Planowanie budżetu odbywa się przed zamknięciem finansowym danego roku. Pod uwagę w związku z tym bierze się przede wszystkim planowane zestawienie dochodów i wydatków na koniec roku. Na przyszłoroczne wydatki, na etapie projektowania i uchwalania budżetu, patrzy się zazwyczaj w sposób kompleksowy, ustalając dla wszystkich dziedzin gospodarki miejskiej stabilizację ich poziomu czy też jednakowy procentowy wskaźnik ich wzrostu lub spadku. W tej sytuacji bardzo ważne jest, aby przychody ze sprzedaży biletów nie obniżyły się. Niemniej jednak na rynku transportu miejskiego gmina ma możliwość bezpośredniego i pośredniego oddziaływania na jego uczestników reprezentujących zarówno podażową, jak i popytową strukturę rynku. Gmina będąca regulatorem rynku musi zaplanować wynik finansowy związany z funkcjonowaniem miejskiego transportu zbiorowego, biorąc pod uwagę: plan przychodów ze sprzedaży biletów; plan wydatków przeznaczonych na realizację i organizację usług przewozowych; możliwość pokrycia różnicy pomiędzy planem przychodów a planem wydatków środkami finansowymi pochodzącymi z własnego budżetu. Władze publiczne mają znaczący wpływ na poziom przychodów ze sprzedaży biletów. Mogą bowiem oddziaływać na wysokość przychodów, taryfę oraz liczbę i jakość oferowanych usług. Natomiast na poziom 35 wydanie specjalne I/

7 ,00 zł ,00 zł ,38 zł ,96 zł 8% ,32 zł ,00 zł ,71 zł 26% 9% ,00 zł ,33 zł 45% ,00 zł ,03 zł 95% 0,00 zł 2008 r r r r r r. Rysunek 3. Przychody ze sprzedaży biletów metropolitalnych w latach Źródło: Materiały MZKZG. 36 planowanych wydatków władze publiczne mogą wpływać określając: liczbę i jakość kontraktowanych usług przewozowych, sposób kontraktowania usług oraz koszty komunalnego organizatora transportu. W rezultacie w Metropolii Zatoki Gdańskiej władze publiczne, dążąc do realizacji celów polityki transportowej w warunkach wzrostu poziomu wskaźnika motoryzacji indywidualnej, zwiększają sukcesywnie wydatki na finansowanie transportu publicznego. Na początku lat 90. XX wieku udział wpływów z biletów w wydatkach wynosił około 70 procent. Natomiast w 2013 roku udział ten w gdyńskiej i wejherowskiej komunikacji wynosił 44 procent, a w gdańskiej 41 procent. Pozostałą część kosztów bieżącego funkcjonowania transportu publicznego gminy pokrywają ze swoich budżetów. Emitentami biletów są organizatorzy, którzy otrzymują przychody z tytułu sprzedaży tych biletów. Natomiast operatorzy otrzymują zapłatę za wykonane wozokilometry. Umowy pomiędzy organizatorem a operatorem mają więc formę kontraktu brutto. Nie bez wpływu na poziom odpłatności za usługi transportu publicznego jest sposób kontraktowania usług. Wejście w życie Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, zmiany innych przepisów ograniczających elastyczność działania zamawiającego usługi przewozowe (na przykład dotyczących alokacji, zmniejszania i zwiększania zamawianej pracy przewozowej, waloryzacji stawek przewozowych) oraz realizacja przez samorządy gminne projektów związanych z rozwojem i modernizacją infrastruktury transportowej i wymianą taboru spowodowały w Metropolii Zatoki Gdańskiej zaprzestanie zwiększania angażowania prywatnych operatorów do obsługi transportowej. Realizację obsługi przewozowej zaczęto zlecać własnym operatorom, zawierając umowy na relatywnie długie okresy. Przewoźnicy komunalni zawarli umowy: z ZTM w Gdańsku od 1 stycznia 2009 roku na 8 lat w przypadku autobusów i na 22 lata w przypadku tramwajów (zamówienie z wolnej ręki); z ZKM w Gdyni od 1 grudnia 2009 roku na 10 lat (powierzenie); z UM w Wejherowie od 1 stycznia 2014 roku na 10 lat (powierzenie). Natomiast samorząd województwa pomorskiego, w przeciwieństwie do gmin, wyłonił wykonawców przewozów kolejowych w drodze przetargu. W rezultacie w grudniu 2009 roku zostały zawarte z przewoźnikami kolejowymi 6-letnie umowy ramowe. Mają one charakter kontraktu netto, co oznacza, że przewoźnicy we własnym zakresie ustalają taryfę, emitują i sprzedają bilety i w związku z tym ponoszą ryzyko handlowe. Z budżetu dostają kwotę, którą zaproponowali w przetargu. Takie rozwiązanie co do zasady powinno skłaniać przewoźników kolejowych do troski o zaspokojenie potrzeb pasażerów, bowiem niewykonanie założonego planu przychodów z biletów oznacza w ich przypadku stratę, a przekroczenie planu dodatkowy zysk. Integracja taryfowo-biletowa w Metropolii Zatoki Gdańskiej 1 stycznia 2008 roku Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej wprowadził do sprzedaży zintegrowane, metropolitalne bilety stanowiące uzupełnienie systemów taryfowo-biletowych: ZTM komunikacja publiczna

8 Powołanie MZKZG rozpoczęło proces zmian w zakresie organizacji transportu zbiorowego na obszarze Metropolii Zatoki Gdańskiej, zmierzający do pełnej integracji tego transportu w Gdańsku, ZKM w Gdyni, MZK Wejherowo, SKM i Przewozów Regionalnych (PR). Wprowadzono trzy rodzaje biletów: bilety komunalne, obowiązujące w pojazdach ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo; kolejowo-komunalne, obowiązujące w SKM i PR oraz w pojazdach ZTM w Gdańsku lub ZKM w Gdyni lub MZK Wejherowo; kolejowo-komunalne, obowiązujące w SKM na odcinku od Luzina do Cieplewa oraz w pojazdach ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo. Metropolitalne bilety okresowe (miesięczne i 30-dniowe) oraz bilety 24- i 72-godzinne są zapisywane na elektronicznych kartach miejskich ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni, MZK Wejherowo oraz na legitymacjach studenckich. Natomiast na elektronicznej Karcie Turysty zapisywane są wyłącznie bilety 24- i 72-godzinne. Bilety jednoprzejazdowe, 24- i 72-godzinne sprzedawane są w formie papierowej, natomiast bilety jednoprzejazdowe sprzedawane są także za pośrednictwem telefonów komórkowych. Jednoprzejazdowe telefoniczne bilety metropolitalne są tańsze od jednoprzejazdowych papierowych biletów komunalnych. Bilety okresowe, 24- i 72-godzinne można także kupować przez Internet. Sprzedaż biletów metropolitalnych odznacza się dużą dynamiką, co w ujęciu wartościowym zostało zaprezentowane na rysunku 3. Podsumowanie Powołanie MZKZG rozpoczęło proces zmian w zakresie organizacji transportu zbiorowego na obszarze Metropolii Zatoki Gdańskiej, zmierzający do pełnej integracji tego transportu. Pierwszym działaniem było wprowadzenie wspólnych kolejowo-komunalnych biletów metropolitalnych. Ta dodatkowa oferta taryfowo-biletowa, traktowana jako uzupełnienie taryf organizatorów komunikacji komunalnej i przewoźników kolejowych, jest adresowana do mieszkańców podróżujących po obszarze więcej niż jednej gminy i turystów. Kolejnymi ważnymi działaniami umożliwiającymi integrację komunikacji komunalnej i przekazanie kompetencji w zakresie organizacji transportu zbiorowego do Związku było ujednolicenie taryf w ramach gdańskiej, gdyńskiej i wejherowskiej komunikacji miejskiej oraz wprowadzenie jednolitych wymagań jakościowych stawianych operatorom zatrudnianym przez organizatorów komunalnych. Istotnym problemem do rozwiązania jest w dalszym ciągu kwestia integracji komunikacji komunalnej z przewoźnikami kolejowymi w obecnych uwarunkowaniach formalno-prawnych. W szczególności istotne jest uzyskanie zgodności stanowisk samorządu wojewódzkiego i samorządów gminnych co do roli transportu kolejowego i komunalnego w zaspokojeniu potrzeb komunikacyjnych oraz zasad i zakresu finansowania zintegrowanego komunalnego i kolejowego transportu zbiorowego. W Metropolii Zatoki Gdańskiej jest to kwestia niezwykle istotna, ze względu na planowane uruchomienie nowej linii kolejowej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, która ma umożliwić połączenie trójmiejskich osiedli położonych na tak zwanym górnym tarasie z centrum Gdańska i Gdyni oraz ułatwić dostęp z Kaszub do tych miast. 37 wydanie specjalne I/

Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej stan istniejący i kierunki rozwoju

Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej stan istniejący i kierunki rozwoju Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej stan istniejący i kierunki rozwoju Hubert Kołodziejski Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej Olgierd Wyszomirski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Integracja komunikacji miejskiej na. obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej

Integracja komunikacji miejskiej na. obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Integracja komunikacji miejskiej na obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Kamil Bujak Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej Bydgoszcz, 21-22 września

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE BILETU METROPOLITALNEGO NA TERENIE METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAŃSKIEJ

FUNKCJONOWANIE BILETU METROPOLITALNEGO NA TERENIE METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAŃSKIEJ FUNKCJONOWANIE BILETU METROPOLITALNEGO NA TERENIE METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAŃSKIEJ Hubert Kołodziejski Przewodniczący Zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 16 kwietnia 2015 r.

Gdańsk, 16 kwietnia 2015 r. Wdrożenie systemu biletu elektronicznego jako narzędzia integracji taryfowo-biletowej transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta umożliwiającego wprowadzenie wspólnego biletu Założenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 310/2015 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 31 grudnia 2015r. Zmiana nr 10

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 310/2015 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 31 grudnia 2015r. Zmiana nr 10 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 310/2015 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 31 grudnia 2015r. Zmiana nr 10 Taryfy Przewozowej PKP SKM (TP-SKM) zawierającej postanowienia taryfowe o przewozie

Bardziej szczegółowo

Rozwój i funkcjonowanie miejskiego transportu zbiorowego w Gdyni

Rozwój i funkcjonowanie miejskiego transportu zbiorowego w Gdyni Rozwój i funkcjonowanie miejskiego transportu zbiorowego w Gdyni Streszczenie artykułów opublikowanych w Transporcie Miejskim i Regionalnym Miesięczniku Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Konferencja Koleje samorządowe szanse i zagrożenia Łódź, czerwca 2015r.

Konferencja Koleje samorządowe szanse i zagrożenia Łódź, czerwca 2015r. Konferencja Koleje samorządowe szanse i zagrożenia Łódź, 22-23 czerwca 2015r. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. a integracja taryfowa w obszarze Aglomeracji Trójmiasta Bartłomiej Buczek

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ofercie biletów metropolitalnych. Informujemy, iż od 1 lipca 2016 r. nastąpią zmiany w ofercie biletów metropolitalnych BILETY ŁĄCZONE

Zmiany w ofercie biletów metropolitalnych. Informujemy, iż od 1 lipca 2016 r. nastąpią zmiany w ofercie biletów metropolitalnych BILETY ŁĄCZONE Zmiany w ofercie biletów metropolitalnych Informujemy, iż od 1 lipca 2016 r. nastąpią zmiany w ofercie biletów metropolitalnych BILETY ŁĄCZONE 1. Wycofane z oferty zostają okresowe (30-dniowe i miesięczne)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2016 Rady Miasta Sopotu z dnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 2016 Rady Miasta Sopotu z dnia 2016 r. UCHWAŁA NR 2016 Rady Miasta Sopotu z dnia 2016 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr XXX/416/213 z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi transportu komunalnego

Bardziej szczegółowo

Dodatek do Taryfy przewozowej PKP SKM (TP-SKM)

Dodatek do Taryfy przewozowej PKP SKM (TP-SKM) Dodatek do Taryfy przewozowej PKP SKM (TP-SKM) zawierający zasady odprawy i tabele opłat stosowanych przy przejazdach na podstawie biletów metropolitalnych emitowanych przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Metoda rozliczeń między ZKM w Gdyni a gminami ościennymi. Krzysztof Grzelec Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni

Metoda rozliczeń między ZKM w Gdyni a gminami ościennymi. Krzysztof Grzelec Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni Metoda rozliczeń między ZKM w Gdyni a gminami ościennymi Krzysztof Grzelec Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni Rozliczenia ekonomiczno-finansowe pomiędzy organizatorami komunikacji miejskiej w świetle

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia ekonomiczno-finansowe pomiędzy organizatorami komunikacji miejskiej. Prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski

Rozliczenia ekonomiczno-finansowe pomiędzy organizatorami komunikacji miejskiej. Prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski Rozliczenia ekonomiczno-finansowe pomiędzy organizatorami komunikacji miejskiej Prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski Rozliczenia ekonomiczno-finansowe pomiędzy organizatorami komunikacji miejskiej w świetle

Bardziej szczegółowo

Dodatek do Taryfy przewozowej PKP SKM (TP-SKM)

Dodatek do Taryfy przewozowej PKP SKM (TP-SKM) Dodatek do Taryfy przewozowej PKP SKM (TP-SKM) zawierający zasady odprawy i tabele opłat stosowanych przy przejazdach na podstawie biletów metropolitalnych emitowanych przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

OKREŚLANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH LINII I FRAGMENTÓW SIECI KOMUNIKACYJNEJ - STUDIUM PRZYPADKU GDYNI

OKREŚLANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH LINII I FRAGMENTÓW SIECI KOMUNIKACYJNEJ - STUDIUM PRZYPADKU GDYNI OKREŚLANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH LINII I FRAGMENTÓW SIECI KOMUNIKACYJNEJ - STUDIUM PRZYPADKU GDYNI Inteligentny transport publiczny Zorientowane na klienta zar ządzanie komunikacją miejską z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 13/2016 ZGROMADZENIA METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAŃSKIEJ

Gdańsk, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 13/2016 ZGROMADZENIA METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAŃSKIEJ DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 2169 UCHWAŁA NR 13/2016 ZGROMADZENIA METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAŃSKIEJ z dnia 1 czerwca 2016 r. w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 21/2010 ZGROMADZENIA METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAŃSKIEJ. z dnia 27 października 2010 r.

UCHWAŁA NR 21/2010 ZGROMADZENIA METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAŃSKIEJ. z dnia 27 października 2010 r. UCHWAŁA NR 21/2010 ZGROMADZENIA METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAŃSKIEJ z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku nr 20/2007 z dnia 07 XI 2007 r. w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/12/2012 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 24 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XV/12/2012 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 24 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XV/12/2012 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 24 lutego 2012 r. W SPRAWIE ZMIANY POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO DOTYCZĄCEGO PRZEJĘCIA PRZEZ MIASTO GDAŃSK WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

zawarty w dniu 04 stycznia 2017 roku w Gdańsku pomiędzy Partnerami Programu

zawarty w dniu 04 stycznia 2017 roku w Gdańsku pomiędzy Partnerami Programu zawarty w dniu 04 stycznia 2017 roku w Gdańsku pomiędzy Partnerami Programu Wdrożenia na obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu, operatorów i przewoźników -

Bardziej szczegółowo

Integracja taryfowa w aglomeracji warszawskiej z punktu widzenia organizatora przewozów. Leszek Ruta, Dyrektor ZTM

Integracja taryfowa w aglomeracji warszawskiej z punktu widzenia organizatora przewozów. Leszek Ruta, Dyrektor ZTM Integracja taryfowa w aglomeracji warszawskiej z punktu widzenia organizatora przewozów Leszek Ruta, Dyrektor ZTM Warszawski system transportu zbiorowego w pigułce Podstawowe informacje o ZTM 2 Struktura

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W METROPOLII STAN ISTNIEJĄCY I KIERUNKI ROZWOJU

ORGANIZACJA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W METROPOLII STAN ISTNIEJĄCY I KIERUNKI ROZWOJU I FORUM TRANSPORTU AGLOMERACYJNEGO PLAN TRANSPORTOWY W USTAWIE O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM WARSZAWA 25.11.2009 r. ORGANIZACJA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W METROPOLII GÓRNOŚLĄSKIEJ STAN ISTNIEJĄCY I

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Sopotu uchwala, co następuje:

Rada Miasta Sopotu uchwala, co następuje: UCHWAŁA XIV/156/2011 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XIII/203/03 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Metropolia warszawska 2.0

Metropolia warszawska 2.0 Metropolia warszawska 2.0 Konwencja Metropolitalna 27 maja 2017 r. Komunikacja publiczna w metropolii warszawskiej Gminy podwarszawskie objęte transportem organizowanym przez ZTM 32 porozumienia międzygminne

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Kraków, 12 czerwca 2012 r. Zadania Samorządu Województwa Pomorskiego Organizowanie kolejowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 155/2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 27 czerwca 2014 roku

Zarządzenie Nr 155/2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 27 czerwca 2014 roku Zarządzenie Nr 155/2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie określenia warunków świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez Miejski Zakład

Bardziej szczegółowo

CEL I ZAKRES USTAWY O TRANSPORCIE PUBLICZNYM. Cel i zakres ustawy o transporcie publicznym

CEL I ZAKRES USTAWY O TRANSPORCIE PUBLICZNYM. Cel i zakres ustawy o transporcie publicznym Cel i zakres ustawy o transporcie publicznym 1 Plan prezentacji 1. Wstęp 2. Cel ustawy 3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy 4. Co ujęto? 5. Czego zabrakło? 6. Wnioski 2 Wstęp Sprawowanie kontroli nad działalnością

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej stan istniejący i kierunki rozwoju

Organizacja transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej stan istniejący i kierunki rozwoju Organizacja transportu publicznego w stan istniejący i kierunki rozwoju Plan transportowy w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym Warszawa 25 listopada 2009 Leszek Ruta Dyrektor Zarządu Transportu

Bardziej szczegółowo

STATUT ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU

STATUT ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/411/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 24 czerwca 2008 r. STATUT ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Problemy funkcjonowania transportu publicznego w obszarach metropolitalnych na przykładzie Aglomeracji Poznańskiej

Problemy funkcjonowania transportu publicznego w obszarach metropolitalnych na przykładzie Aglomeracji Poznańskiej mgr Radosław Bul Doktorant IGS-EiGP UAM Problemy funkcjonowania transportu publicznego w obszarach metropolitalnych na przykładzie Aglomeracji Poznańskiej Statystyczny obraz metropolii stan obecny i perspektywy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawa prawna

Rozdział I Podstawa prawna Załącznik do Uchwały Nr XIX/343/16 Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2016 r. STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU KOMUNIKACJI W TYCHACH Rozdział I Podstawa prawna 1 1. Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach jest jednostką

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY Realizacja zadania przez Powiat kluczborski Kluczbork, październik 2015 Plan prezentacji Regulacje prawne Działania powiatu Współpraca Szczegóły założeń współpracy PKS w Kluczborku

Bardziej szczegółowo

Integracja transportu aglomeracyjnego w kontekście oferty handlowej przewoźnika

Integracja transportu aglomeracyjnego w kontekście oferty handlowej przewoźnika Integracja transportu aglomeracyjnego w kontekście oferty handlowej przewoźnika INTEGRACJA handlowa organizacyjna taryfowa z powodu braku odpowiednich ustaw nie ma możliwości prawnych stworzenia pełnej

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kolejowego w Małopolsce. Grzegorz Sapoń Dyrektor Departamentu Transportu i Komunikacji UMWM

Rozwój transportu kolejowego w Małopolsce. Grzegorz Sapoń Dyrektor Departamentu Transportu i Komunikacji UMWM Rozwój transportu kolejowego w Małopolsce Grzegorz Sapoń Dyrektor Departamentu Transportu i Komunikacji UMWM 13 linii komunikacyjnych 61 643 568 zł 69 000 000 zł 77 578 456 zł 92 000 000 zł 75 530 000

Bardziej szczegółowo

Określanie wyników finansowych linii i fragmentów sieci komunikacyjnych. Studium przypadku Białegostoku

Określanie wyników finansowych linii i fragmentów sieci komunikacyjnych. Studium przypadku Białegostoku Określanie wyników finansowych linii i fragmentów sieci komunikacyjnych. Studium przypadku Białegostoku Konferencja "Inteligentny transport publiczny" Zorientowane na klienta zarządzanie komunikacją miejską

Bardziej szczegółowo

Interpelacja nr 51/2016. W sprawie: Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Anna Gwiazda

Interpelacja nr 51/2016. W sprawie: Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Anna Gwiazda Interpelacja nr 51/2016 W sprawie: Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Anna Gwiazda Proszę o podanie prawdziwych przyczyn trudnej sytuacji spółki Pomorska Kolej Metropolitalna, popartych konkretnymi danymi:

Bardziej szczegółowo

Strategia marketingowa ZKM w Gdyni

Strategia marketingowa ZKM w Gdyni Styczeń 2014 Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni Strategia marketingowa ZKM w Gdyni Główny cel strategiczny ZKM w Gdyni: zahamowanie tempa spadku udziału transportu zbiorowego w przewozach miejskich i

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr 24/2015 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie: wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego promocyjnego łączonego

Bardziej szczegółowo

Struktura rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce

Struktura rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce Struktura rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce Alicja Kozłowska Urząd Transportu Kolejowego Łódź, 18 marca 2015 r. Agenda: Kompetencje Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) Rynek przewozów

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (projekt z dnia r.)

Propozycje zmian do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (projekt z dnia r.) Propozycje zmian do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (projekt z dnia 27.02.2017 r.) I. Plany transportowe Ograniczenie zakresu planów do niezbędnych informacji tj. informacji o linii komunikacyjnej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/411/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 czerwca 2008 roku

UCHWAŁA NR XXXVIII/411/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 czerwca 2008 roku UCHWAŁA NR XXXVIII/411/V/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie utworzenia Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz upoważnienia dyrektora ZTM do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej.

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 23 listopada 2009 r. LGD-410-29-29-04/2009 P/09/178 Pan Jerzy Dobaczewski Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008 TRANSPORT A. DANE OGÓLNE L.p. Powierzchnia zurbanizowana (zainwestowana) miasta/gminy [w km2] 1 Źródło informacji: urząd administracji samorządowej - jednostka d/s urbanistyki i architektury lub inna jednostka

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NOWEGO SYSTEMU BILETOWEGO 2014. Poznań, 9.05.2013

PROPOZYCJA NOWEGO SYSTEMU BILETOWEGO 2014. Poznań, 9.05.2013 PROPOZYCJA NOWEGO SYSTEMU BILETOWEGO 2014 Poznań, 9.05.2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA PLANÓW TRANSPORTOWYCH - NA PRZYKŁADZIE GDYNI I PIOTRKOWA TRYB.

PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA PLANÓW TRANSPORTOWYCH - NA PRZYKŁADZIE GDYNI I PIOTRKOWA TRYB. Marcin Gromadzki PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA PLANÓW TRANSPORTOWYCH - NA PRZYKŁADZIE GDYNI I PIOTRKOWA TRYB. WARSZTATY PROMOCYJNE Krzysztof Grzelec Public Transport Consulting Zarząd Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

DISTRICT OF GNIEZNO: THE SUSTAINABLE PUBLIC TRANSPORTATION DEVELOPMENT PLAN

DISTRICT OF GNIEZNO: THE SUSTAINABLE PUBLIC TRANSPORTATION DEVELOPMENT PLAN HIPOLIT CEGIELSKI STATE COLLEGE OF HIGER EDUCATION IN I GNIEZNO POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY DIVISION OF TRANSPORT T SYSTEMS DISTRICT OF GNIEZNO: THE SUSTAINABLE PUBLIC TRANSPORTATION DEVELOPMENT PLAN

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 16 sierpnia 2017 r. Poz. 4527 ANEKS NR 19/2017 PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE do Porozumienia Komunalnego z dnia 22 września 2010 roku pomiędzy: Gminą,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze spotkania GWD Transport Miejski w Częstochowie, 8-9 grudnia 2011. Częstochowy, Kalisza, Legionowa, Legnicy, Lublina i Opola.

Sprawozdanie ze spotkania GWD Transport Miejski w Częstochowie, 8-9 grudnia 2011. Częstochowy, Kalisza, Legionowa, Legnicy, Lublina i Opola. Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach) Sprawozdanie ze spotkania GWD Transport Miejski w Częstochowie, 8-9 grudnia 2011 1. W spotkaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia nr./../2016 z dnia roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia nr./../2016 z dnia roku . Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia nr./../2016 z dnia... 2016 roku Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe

Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe Stowarzyszenie Metropolia Poznań Linie kolejowe w obszarze aglomeracji

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY BILET 2009 i co dalej?

WSPÓLNY BILET 2009 i co dalej? WSPÓLNY BILET 2009 i co dalej? Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie Marcin Kozoń LINK FORUM Bydgoszcz 21-22.09.2009 Agenda Przewozy kolejowe w ofercie komunikacji miejskiej Podstawy i cele współpracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 lipca 2017 r. Poz. 4300 ANEKS NR 6/2017 do Porozumienia komunalnego Nr 01/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku pomiędzy: Gminą Zawiercie, 42-400 Zawiercie,

Bardziej szczegółowo

PLAN TRANSPORTOWY PROCES PRZYGOTOWANIA, CEL I ZAKRES W OCENIE EKSPERTÓW

PLAN TRANSPORTOWY PROCES PRZYGOTOWANIA, CEL I ZAKRES W OCENIE EKSPERTÓW PLAN TRANSPORTOWY PROCES PRZYGOTOWANIA, CEL I ZAKRES W OCENIE EKSPERTÓW Andrzej Brzeziński Konferencja Naukowo Techniczna SITK RP Oddział w Warszawie Cel opracowania Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni w latach

Funkcjonowanie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni w latach Funkcjonowanie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni w latach 1992-2012 Krzysztof Grzelec, Janusz Wensierski, Olgierd Wyszomirski Wprowadzenie W dniu 1 października 1992 r. rozpoczął funkcjonowanie Zarząd

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE Nr. z dnia.. roku.

POROZUMIENIE Nr. z dnia.. roku. POROZUMIENIE Nr. z dnia.. roku. Pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, (61-714) Poznań, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i KOMUNIKACJI W KALISZU

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i KOMUNIKACJI W KALISZU Załącznik do uchwały Nr XIV/163/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r. STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i KOMUNIKACJI W KALISZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie transportu zbiorowego na terenie Powiatu Łukowskiego oraz funkcjonowanie PKS w Łukowie S.A.

Funkcjonowanie transportu zbiorowego na terenie Powiatu Łukowskiego oraz funkcjonowanie PKS w Łukowie S.A. Funkcjonowanie transportu zbiorowego na terenie Powiatu Łukowskiego oraz funkcjonowanie PKS w Łukowie S.A. 21 lipca br Sejm RP przyjął ustawę o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zmiana

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ TRANSPORTU PUBLICZNEGO W AGLOMERACJI SZCZECIŃSKIEJ

ROZWÓJ TRANSPORTU PUBLICZNEGO W AGLOMERACJI SZCZECIŃSKIEJ Konferencja naukowo techniczna pt. ROZWÓJ TRANSPORTU PUBLICZNEGO W AGLOMERACJI SZCZECIŃSKIEJ Referat pt. Bilet metropolitalny jako jeden z warunków rozwoju transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze

Bardziej szczegółowo

Rodzaje biletów. Bilety do kasowania

Rodzaje biletów. Bilety do kasowania Rodzaje biletów 2012-08-28 Bilety do kasowania Bilety do kasowania występują na nośniku papierowym lub w telefonach komórkowych. Są biletami na okaziciela, wymagającymi kasowania przy pierwszym przejeździe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIV/582/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXIV/582/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXIV/582/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak, Gminą Swarzędz i Gminą Pobiedziska w

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r.

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. Polityka Transportowa Warszawy Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. WARSZAWA TRANSPORT Tadeusz Bartosiński Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe popytu jako podstawa rozliczeń w ramach umów o powierzenie organizacji komunikacji miejskiej. dr hab.

Badania marketingowe popytu jako podstawa rozliczeń w ramach umów o powierzenie organizacji komunikacji miejskiej. dr hab. Badania marketingowe popytu jako podstawa rozliczeń w ramach umów o powierzenie organizacji komunikacji miejskiej dr hab. Krzysztof Grzelec Pozyskiwanie danych o popycie i jego strukturze dane statystyczne

Bardziej szczegółowo

Projekt systemu zintegrowanej. zbiorowego w LGOM. www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

Projekt systemu zintegrowanej. zbiorowego w LGOM. www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu Projekt systemu zintegrowanej taryfy biletowej dla transportu zbiorowego w LGOM This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF 15.09.2011 1 Rodzaje taryf: Jednolita

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk nazwa inicjatywy Organizacja transportu na terenie Dzierżoniowa nazwa

Bardziej szczegółowo

Ile regulacji, w sektorze pasażerskiego. publicznego? Prezes Zarządu Veolia Transport Polska

Ile regulacji, w sektorze pasażerskiego. publicznego? Prezes Zarządu Veolia Transport Polska Ile regulacji, ile konkurencji w sektorze pasażerskiego drogowego transportu publicznego? Tomasz Rochowicz Prezes Zarządu Veolia Transport Polska Gdańsk, ń 29 marca 2010 RYNEK PASAŻERSKICH PRZEWOZÓW DROGOWYCH

Bardziej szczegółowo

EFEKTY ZMIAN W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ. WPROWADZONYCH 1 września 2011 r.

EFEKTY ZMIAN W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ. WPROWADZONYCH 1 września 2011 r. EFEKTY ZMIAN W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ WPROWADZONYCH 1 września 2011 r. We wrześniu 2011 r., po analizie istniejącego układu linii komunikacji miejskiej w Suwałkach oraz rozkładów jazdy, przebudowano system,

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w gminie Jabłonna. Jabłonna, 28 stycznia 2015 r.

Komunikacja w gminie Jabłonna. Jabłonna, 28 stycznia 2015 r. Komunikacja w gminie Jabłonna Jabłonna, 28 stycznia 2015 r. Stan obecny komunikacja w gminie Autobusy linii 723, 731, 741 i N63 Koleje Mazowieckie (Peron PKP w Chotomowie i w Janówku) Program Warszawa+

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTOWANIE USŁUG PRZEWOZOWYCH

KONTRAKTOWANIE USŁUG PRZEWOZOWYCH KONTRAKTOWANIE USŁUG PRZEWOZOWYCH Seminarium rozpowszechniające wyniki projektu Warszawa, 15 czerwca 2011 Piotr Izdebski, Dział Rozwoju Transportu ZTM SPOTKANIE Kontraktowanie usług przewozowych było przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju zintegrowanego systemu transportu miejskiego w Opolu zarządzanie ruchliwością (mobility management)

Program rozwoju zintegrowanego systemu transportu miejskiego w Opolu zarządzanie ruchliwością (mobility management) 5.5 Zmiana zasad zarządzania transportem zbiorowym możliwości wprowadzenia przewoźników alternatywnych Wprowadzanie zmian zasad zarządzania transportem zbiorowym w Opolu poprzedzone być powinno analizą

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr LV/629/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 maja 2010r. Statut Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu

Załącznik do uchwały Nr LV/629/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 maja 2010r. Statut Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu Załącznik do uchwały Nr LV/629/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 maja 2010r. Statut Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu 2 Rozdział 1 Forma prawna i podstawy prawne działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Druku NR 1. ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Umowy

Załącznik Nr 2 do Druku NR 1. ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Umowy Załącznik Nr 2 do Druku NR 1 ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Umowy Na wykonanie Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej. Opracowanie zostanie wykonane w ramach realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Wzrost zadań Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w zakresie Publicznego Transportu Zbiorowego STYCZEŃ 2015

Wzrost zadań Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w zakresie Publicznego Transportu Zbiorowego STYCZEŃ 2015 Wzrost zadań Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w zakresie Publicznego Transportu Zbiorowego STYCZEŃ 2015 Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu działa w zakresie Publicznego Transportu Zbiorowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr I/33//2010

UCHWAŁA nr I/33//2010 UCHWAŁA nr I/33//2010 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie określenia sposobu dokonywania wydatków na realizację zadań statutowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INVESTGDA INVESTMENT MODELE ZARZĄDZANIA PORTAMI MORSKIMI W POLSCE I EUROPIE

INVESTGDA INVESTMENT MODELE ZARZĄDZANIA PORTAMI MORSKIMI W POLSCE I EUROPIE INVESTGDA INVESTMENT MODELE ZARZĄDZANIA PORTAMI MORSKIMI W POLSCE I EUROPIE Gdańsk Szczecin Gdynia Świnoujście Dobre praktyki w zakresie udziału samorządów w działalności przedsiębiorstw z sektorów gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Wspólny Bilet na linii wołomińskiej mity i fakty

Wspólny Bilet na linii wołomińskiej mity i fakty Wspólny Bilet na linii wołomińskiej mity i fakty Burmistrz Ząbek wypowiedział jednostronnie umowę dotyczącą współfinansowania Wspólnego Biletu ZTM-KM. Z tego powodu Zarząd Transportu Miejskiego został

Bardziej szczegółowo

W wypadku, kiedy PKM zawrze umowę, o której mowa w art. 38 ust. 5 Ustawy, Biznesowy zostanie dostoswany do postanowień tejże umowy.

W wypadku, kiedy PKM zawrze umowę, o której mowa w art. 38 ust. 5 Ustawy, Biznesowy zostanie dostoswany do postanowień tejże umowy. grudzień 2017 r. Spis treści I. Wprowadzenie... 3 II. Przepisy... 3 III. Informacje i charakterystyka infrastruktury kolejowej PKM.... 3 IV. Cele przyjęte przez PKM... 4 4.1. Cele techniczne... 4 4.2.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 czerwca 2017 r. Poz POROZUMIENIE NR 1/PT-I/P/117/2017 GMINY ŁĄCK I GMINY - MIASTO PŁOCK. z dnia 23 maja 2017 r.

Warszawa, dnia 12 czerwca 2017 r. Poz POROZUMIENIE NR 1/PT-I/P/117/2017 GMINY ŁĄCK I GMINY - MIASTO PŁOCK. z dnia 23 maja 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 czerwca 2017 r. Poz. 5321 POROZUMIENIE NR 1/PT-I/P/117/2017 GMINY ŁĄCK I GMINY - MIASTO PŁOCK z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W AGLOMERACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W AGLOMERACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia w Sosnowcu 17 18 kwietnia 2012 1 EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W AGLOMERACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2 CELEM GENERALNYM dla Województwa Śląskiego JEST stworzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r. Projekt UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia... 2012 r. w sprawie porozumienia z Gminą Miłkowice w celu wspólnej realizacji zadań dotyczących lokalnego transportu zbiorowego. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W OPARCIU O LINIE POZNAŃSKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO

KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W OPARCIU O LINIE POZNAŃSKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W OPARCIU O LINIE POZNAŃSKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 21.04.2017 r. OPRACOWANIE KONCEPCJI W ramach projektu Master

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/183/2016 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 15 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/183/2016 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 15 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/183/2016 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Luboń a Miastem Poznań i Gminą Komorniki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 579/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.

UCHWAŁA NR 579/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu. UCHWAŁA NR 579/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA NR 3

FORMULARZ DO PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA NR 3 FORMULARZ DO PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA NR 3 Nazwa organizatora publicznego transportu zbiorowego 1) : Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XVIII/ 190/ R a d y M i a s t a G n i e z n a. z dnia 24 lutego 2016r.

U C H W A Ł A Nr XVIII/ 190/ R a d y M i a s t a G n i e z n a. z dnia 24 lutego 2016r. U C H W A Ł A Nr XVIII/ 190/ 2016 R a d y M i a s t a G n i e z n a z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE w dniu 19 listopada 2008r. w Warszawie Miasto Stołeczne Warszawa, z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, zwane dalej Warszawą, reprezentowane przez: Pana Leszka Rutę - p.o.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA NR 3

FORMULARZ DO PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA NR 3 FORMULARZ DO PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA NR 3 Nazwa organizatora publicznego transportu zbiorowego 1) : Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2014 Rady Gminy Czerwonak z dnia.. porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą

Uchwała Nr./2014 Rady Gminy Czerwonak z dnia.. porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą PROJEKT Uchwała Nr./2014 Rady Gminy Czerwonak z dnia.. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY ROKIETNICA z dnia 2016 r.

RADY GMINY ROKIETNICA z dnia 2016 r. UCHWAŁA NR / /2016 z dnia 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne oraz Gminą Rokietnica w zakresie lokalnego transportu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działań propagujących ekologiczne formy transportu na trasie Gdynia-Półwysep Helski

Wsparcie działań propagujących ekologiczne formy transportu na trasie Gdynia-Półwysep Helski Wsparcie działań propagujących ekologiczne formy transportu na trasie Gdynia-Półwysep Helski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dofinansował w 2011 r. realizację zadania:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 17 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 17 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Część 2 zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Część 2 zamówienia I. Część 2 zamówienia składa się z dwóch Zadań. II. ZADANIE 1. 1. Przedmiotem Zadania 1. jest: 1) przeprowadzenie przez Wykonawcę badań napełnienia pojazdów (wielkości popytu na usługi transportu publicznego)

Bardziej szczegółowo

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec Mielec, 18.07.2014 r. Podstawy prawne Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Problemy z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi

Problemy z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi Problemy z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi Problemy, z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi Pierwsze kroki przewoźnika przed rozpoczęciem działalności przewozowej: Uzyskanie licencji

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Projekt z dnia r. U S T AWA. z dnia 2017 r.

Wstępny projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Projekt z dnia r. U S T AWA. z dnia 2017 r. Wstępny projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Projekt z dnia 28.12.2017 r. U S T AWA z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT : BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO KARTUZY WRAZ Z TRASAMI DOJAZDOWYMI

PROJEKT : BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO KARTUZY WRAZ Z TRASAMI DOJAZDOWYMI PROJEKT : BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO KARTUZY WRAZ Z TRASAMI DOJAZDOWYMI realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Mobilność,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

SONDAŻ CENOWY. 2) pobieranie na rzecz Zamawiającego opłat dodatkowych i przewozowych za przejazd

SONDAŻ CENOWY. 2) pobieranie na rzecz Zamawiającego opłat dodatkowych i przewozowych za przejazd SONDAŻ CENOWY Zapraszam Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Usprawnienie transportu kolejowego w aglomeracji poznańskiej poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Raport ze sprzedaży biletów w 2014 roku

Raport ze sprzedaży biletów w 2014 roku Raport ze sprzedaży biletów w 2014 roku Poznań, 17 lutego 2015 Wartość sprzedaży* 2012-2014 W 2014 roku wartość sprzedaży wszystkich biletów była większa o 5,23% od wyniku osiągniętego w roku 2013. Jest

Bardziej szczegółowo

Zmiana nr 9 Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO - SKM)

Zmiana nr 9 Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO - SKM) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 309/2015 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 31 grudnia 2015 r. Zmiana nr 9 Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście

Bardziej szczegółowo