Zarządzanie marketingowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie marketingowe"

Transkrypt

1 Zarządzanie marketingowe 1. Pojęcie i wymiary zarządzania. 2. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem (rys.). 3. Przedmiot i funkcje marketingu. 4. Naczelne zasady i główne zadanie marketingu. 5. Proces marketingu (rys.). 6. Pojęcie i składniki zarządzania marketingowego. 7. Zakres i umiejscowienie zarządzania marketingowego. 8. Strategiczny i operacyjny wymiar zarządzania marketingowego. 9. Treść strategii marketingowej (rys.). 10. Sposoby postępowania jako element strategii marketingowej. 11. Opracowywanie strategii marketingowych. 12. Wdrażanie strategii marketingowych. 13. Decyzje marketingowe podejmowane przy opracowywaniu strategii marketingowych. 14. Miejsce strategii marketingowych w strukturze strategii przedsiębiorstwa. 15. Konflikt i zgodność między strategiami (rys.). 16. Proces zarządzania marketingowego. 17. Proces zarządzania marketingiem (rys.). 18. Misja przedsiębiorstwa. 19. Rynek przedsiębiorstwa (pojęcie i wymiary). 20. Przedmiotowy wymiar rynku. 21. Podmiotowy wymiar rynku. 22. Przestrzenny wymiar rynku. 23. Pole rynkowe i strategiczne jednostki biznesu. 24. Cechy, liczba i rodzaj strategicznych jednostek biznesu. 25. Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwach o zróżnicowanej działalności marketingowej.

2 Zarządzanie jest twórczym procesem, obejmującym formułowanie wizji rozwoju i funkcjonowania firmy oraz jej urzeczywistnianie przez odpowiednie oddziaływanie na otoczenie i zatrudnionych w przedsiębiorstwie ludzi. Wymiary zarządzania 1. Przedmioty zarządzania (poszczególne dziedziny zarządzania wyodrębnione ze względu na charakter podstawowych procesów gospodarczych i zasobów tworzących przedsiębiorstwo). 2. Funkcje zarządzania (powtarzalne, typowe fazy, wyodrębnione w każdym procesie zarządzania, bez względu na jego przedmiot); 3. Stopień konkretyzacji decyzji i działań (koncentracja na wskazywaniu ogólnych kierunków lub szczegółowych sposobów realizacji wybranych celów). Struktura zarządzania przedsiębiorstwem Przedmiot marketingu: organizacje i procesy zorientowane na zaspokojenie potrzeb i pragnień jednostek lub grup. Funkcje marketingu: logistyczne (tworzenie kanałów dystrybucji); informacyjne (informowanie o rynku, promowanie firmy); kreacyjne (inspirowanie do tworzenia nowych i rozwijania aktualnych produktów); organizacyjne (planowanie, koordynowanie i korygowanie procesów zachodzących między organizacją a otoczeniem).

3 Naczelna zasada marketingu dążenie do realizacji ekonomicznych celów przedsiębiorstwa przez zadowolenie klienta. Główne zadanie marketingu zastosowanie najwłaściwszej w konkretnej sytuacji strategii wejścia na rynek już istniejący lub wykreowanie zupełnie nowego rynku, a następnie takie oddziaływanie na rynek, aby stał się on względnie trwałym i wydajnym źródłem dochodów przedsiębiorstwa. Podstawowy warunek opracowania skutecznej strategii rynkowej i elastycznego reagowania na zmiany na rynku dysponowanie możliwie szczegółowymi informacjami na temat potrzeb, pragnień i motywów zachowań rynkowych potencjalnych nabywców. Proces marketingu Pojęcie zarządzania marketingowego to sposób zarządzania polegający na dążeniu do realizacji własnych celów przez jak najlepsze zaspokajanie potrzeb i pragnień partnerów wymiany. Składniki zarządzania marketingowego dokonanie wyboru potencjalnych klientów i rodzaju potrzeb, które chce się zaspokajać; rozpoznanie preferencji, pragnień i możliwości nabywców oraz dotychczasowego stopnia ich zaspokajania przy uwzględnieniu działań konkurentów; zaplanowanie odpowiedniej strategii i kompozycji instrumentów marketingowych oraz realizacji planów w odpowiednio ukształtowanych formach organizacyjnych i przy wykorzystaniu właściwych systemów kierowania i kontroli wyników. Zakres zarządzania marketingowego Wszystkie decyzje i działania związane z wyborem i tworzeniem oraz racjonalną eksploatacją rynków zbytu, jako podstawowego źródła przychodów. Umiejscowienie zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie na wszystkich szczeblach organizacyjnych i to zarówno w fazie tworzenia koncepcji działań marketingowych, jak i w sferze ich realizacji.

4 Strategiczny i operacyjny wymiar zarządzania marketingowego Rozgraniczenie decyzji strategicznych i operacyjnych ma charakter względny. Strategiczny wymiar decyzji nie jest bowiem związany z jej wagą (znaczeniem) i czasowym horyzontem oddziaływania, lecz ze stopniem złożoności sytuacji decyzyjnej, w której należy ustalić optymalny sposób realizacji założonego celu. Etapy rozwiązywania problemów decyzyjnych: wyodrębnienie najważniejszych zmiennych, nazywanych strategicznymi i na tej podstawie ogólne określenie sposobu realizacji założonego celu, czyli ustalenie strategii działania; szczegółowe (operacyjne) określenie sposobu realizacji celu w oparciu o przyjętą strategię działania i analizę pozostałych zmiennych decyzyjnych. Treść strategii marketingowej cel wybór rynku docelowego sposoby postępowania instrumenty działania co? gdzie? jak? za pomocą czego? strategia marketingowa

5 Sposoby postępowania jako element strategii marketingowej Dwa rodzaje sposobów postępowania: defensywny (dostosowanie działalności przedsiębiorstwa do istniejących preferencji i potrzeb nabywców i oferowanie produktu nie gorszego od konkurentów); ofensywny (kształtowanie nowych potrzeb i dążenie do wyróżnienia się na tle konkurentów oraz zmniejszenia ich zdolności konkurencyjnych). Opracowywanie strategii marketingowych Etapy opracowywania strategii: gromadzenie i porządkowanie informacji; przekształcanie informacji w decyzje. Informacje i decyzje związane z poszczególnymi elementami strategii marketingowej Elementy strategii marketingowej Wybór rynku docelowego Sposoby postępowania Instrumenty działania Informacje i decyzje 1) informacje umożliwiające wybór rynku docelowego 2) decyzje dotyczące wyboru rynku docelowego 1) informacje umożliwiające wybór sposobów postępowania 2) decyzje dotyczące wyboru sposobu postępowania 1) informacje umożliwiające wybór i kształtowanie instrumentów działania 2) decyzje dotyczące wyboru i kształtowania instrumentów działania

6 Wdrażanie strategii marketingowych 1. Jest procesem przekształcania decyzji w działania rynkowe. 2. Obejmuje przełożenie marketingowego planu strategicznego na konkretne zadania i przypisanie tych zadań jednostkom wykonawczym. 3. Rezultaty są w dużym stopniu uzależnione od struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Decyzje marketingowe podejmowane przy opracowywaniu strategii marketingowych Elementy strategii marketingowej Wybór rynku docelowego Sposoby postępowania Instrumenty działania Rodzaje decyzji decyzje strategiczne decyzje taktyczne decyzje operacyjne 1. Decyzjami o pierwotnym charakterze są strategiczne. Dopiero następstwem decyzji strategicznych mogą być taktyczne i operacyjne. 2. Od schematycznego powiązania elementów strategii marketingowej z poszczególnymi rodzajami decyzji mogą występować odstępstwa.

7 Miejsce strategii marketingowych w strukturze strategii przedsiębiorstwa 1. Zależy od sposobu ujmowania marketingu: jako funkcji przedsiębiorstwa; jako koncepcji działania przedsiębiorstwa. 2. Jeżeli marketing jest funkcją przedsiębiorstwa to strategia marketingowa jest jedną ze strategii funkcjonalnych hierarchicznie usytuowanych poniżej strategii sfery działalności gospodarczej (biznesu) i globalnej. Jej zadaniem jest określenie, w jaki sposób dana funkcja (marketing) ma sprzyjać uzyskaniu pożądanej przewagi konkurencyjnej oraz integracji danej funkcji z innymi. 3. Jeżeli marketing jest koncepcją działania, to strategia marketingowa przenika całokształt działalności przedsiębiorstwa. Wszystkie strategie (przedsiębiorstwa, strategicznych jednostek gospodarczych i funkcjonalne) mają charakter marketingowy.

8 Konflikt i zgodność między strategiami 1. Konflikt jako alternatywa występuje tylko wtedy, kiedy marketing jest traktowany jako funkcja przedsiębiorstwa. 2. Traktowanie marketingu tylko jako funkcji prowadzi do nakładania się różnych strategii i decyzji dotyczących poszczególnych elementów strategii. przedsiębiorstwo A AB biznes (SJG) B AC ABC BC marketing C

9 Proces zarządzania marketingowego 1. Identyfikacja misji przedsiębiorstwa. 2. Analiza marketingowej sytuacji przedsiębiorstwa: pozycja rynkowa; silne i słabe strony; szanse i zagrożenia. 3. Planowanie marketingu: cele kierunkowe; ogólne cele; strategia marketingowa; plany operacyjne dla produktów, segmentów rynku i przedsięwzięć rozwojowych. 4. Organizacja marketingu: struktury organizacyjne; instrukcje i programy dotyczące zadań marketingowych; podział pracy, uprawnień i odpowiedzialności. 5. Bieżące kierowanie: systemy motywacyjne. 6. Kontrola marketingu: sprawozdania; wnioski; regulacje.

10 Proces zarządzania marketingiem Misja przedsiębiorstwa 1) ujęcie tradycyjne: rodzaj działalności oraz produktów (jesteśmy firmą świadczącą usługi transportowe); 2) ujęcie marketingowe: czyje i jakie potrzeby przedsiębiorstwo zaspokaja oraz co stanowi istotną dla nabywcy wartość w ofercie przedsiębiorstwa (potrzeby mieszkańców miasta X w zakresie podróży miejskich, wartością oferty są: punktualność, częstotliwość, dostępność, bezpośredniość i niezawodność). Rynek przedsiębiorstwa Definicje rynku z punktu widzenia zarządzania marketingowego: krąg potencjalnych nabywców, stanowiący integralny składnik prowadzonych interesów; wybrana arena grupy rynkowej, na której realizuje się założoną misję. Wymiary rynku: przedmiotowy; podmiotowy; przestrzenny. Przedmiotowy wymiar rynku Przedmiotem transakcji rynkowych jest produkt, będący dobrem materialnym lub usługą. U podstaw przedmiotowego wyodrębnienia rynków nie leżą produkty, lecz ich główne funkcje użytkowe, wyrażające się w zależności do zaspokajania określonych potrzeb.

11 Produkt jest tylko wyróżnikiem rynku zaspokajającego określoną potrzebę. W roli tej jest on jednak zawodny, ze względu na: postęp technologiczny; możliwości substytucji; cykl życia produktu. Definiując rynek w aspekcie przedmiotowym trzeba brać pod uwagę nie tylko aktualnie wytwarzane produkty, ale także wszystkie istniejące i nowo wprowadzone substytuty. Podmiotowy wymiar rynku Rynek w wymiarze podmiotowym to nabywcy tworzący popyt. Kryteria wyodrębnienia odrębnych rynków w wymiarze podmiotowym: rodzaj nabywców; preferencje nabywców. Wyodrębnienie rynków w wymiarze podmiotowym ma względny charakter: ta sama kategoria nabywców w jednym, przypadku może być oddzielnym rynkiem, w innym - segmentem rynku. Przestrzenny wymiar rynku Rynek w wymiarze przestrzennym obejmuje obszar, na którym znajdują się rzeczywiście potencjalni klienci. Czynniki determinujące zasięg przestrzenny rynku: czas i koszty pokonania odległości; atrakcyjność i oryginalność oferty; aspiracje rozwojowe firmy.

12 Pole rynkowe i strategiczne jednostki biznesu Pole rynkowe to łącznie traktowane różne rynki, na których działa firma prowadząca różne rodzaje interesów. Pole rynkowe stanowi płaszczyznę odniesienia dla całościowej analizy marketingowej firmy w wymiarze strategicznym (rynkowej pozycji i perspektyw rozwoju poszczególnych działalności przy uwzględnieniu ich powiązań). Analiza sytuacji przedsiębiorstwa działającego na polu rynkowym wymaga wyodrębnienia względnie jednorodnych zakresów działania (rodzajów działalności), które mogą być podstawą wyodrębnienia tzw. strategicznych jednostek biznesu (SJB). SJB stanowi celowo ukształtowaną i organizacyjnie wyodrębnioną dziedzinę interesów przedsiębiorstwa, względnie jednorodną z punktu widzenia prowadzenia skutecznego zarządzania strategicznego. Strategiczne jednostki biznesu Cechy SJB: pojedynczy biznes lub zbiór powiązanych biznesów, które mogą być planowane odmiennie w stosunku do reszty przedsiębiorstwa; jednostka mająca swoich konkurentów, którym stara się równać lub prześcignąć; jednostka o znaczącym stopniu samodzielności, której kierownictwo jest odpowiedzialne za planowanie strategiczne i wyniki finansowe. Liczba i rodzaj SJB a struktura pola rynkowego Liczba i rodzaj SJB nie muszą pokrywać się ze strukturą pola rynkowego przedsiębiorstwa. Poszczególne elementy pola (moduły: produkt - rynek) mogą być łączone w większe jednostki. Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwach prowadzących zróżnicowaną działalność Poziomy zarządzania marketingowego: 1) przedsiębiorstwo jako całość; 2) SJB; 3) produkty. Proces zarządzania marketingowego: 1) identyfikacja misji;

13 2) analiza sytuacji (stanu i perspektyw rozwoju każdego z prowadzonych biznesów); 3) podjęcie decyzji dotyczących ewentualnych zmian celów, zakresu i struktury prowadzonej działalności gospodarczej. Efekty: opracowanie strategicznych i operacyjnych planów marketingowych na poziomie SJB i produktów.

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1. Literatura: Zasady uzyskania zaliczenia. Pytania? Tematyka zajęć 2010-11-21.

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1. Literatura: Zasady uzyskania zaliczenia. Pytania? Tematyka zajęć 2010-11-21. konsultacje Dr inż. Bartłomiej Stopczyński stopczyński.bartek@wp.pl ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1 Poniedziałki g. 11:00-12:15 Niedziele zjazdowe 15-16 (prośba o wcześniejsze poinformowanie

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU Marketing to DZIEDZINA WIEDZY (nie nauka) o poruszaniu się na rynku. Wiedza ta ma służyć ogółowi. Potrzeby stan odczuwania braku zaspokojenia. PODSTAWOWE POJĘCIA Pragnienie jest wyrazem szczególnego sposobu

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE Poradnik metodyczny Główni autorzy dr inż. Jerzy Koszałka (redaktor) dr inż. Jacek Jettmar mgr inż. Tomasz Klajbor Współautorzy prof. dr

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Strategiczne

Zarządzanie Strategiczne Zarządzanie Strategiczne konspekt wykładu ZAH opracowała dr inż. Izabela Żółtowska 1 Wprowadzenie Istotą zarządzania strategicznego jest zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwa w horyzoncie strategicznym.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strategii w małych firmach

Tworzenie strategii w małych firmach Andrzej Żuk Tworzenie strategii w małych firmach Potrzeba posiadania strategii Strategia firmy określa, w jaki sposób realizowane są jej podstawowe cele. Każda organizacja gospodarcza, niezależnie od formy

Bardziej szczegółowo

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego Źródło: A. Zakrzewska Bielawska, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach wysokich technologii, [w:] J. Werewka (red.), Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Metodologia i strategia

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY Struktura organizacyjna to ogół ustalonych zależności funkcjonalnych i hierarchicznych między elementami organizacji, zgrupowanymi w komórki i jednostki organizacyjne w sposób

Bardziej szczegółowo

ADAPTACJA KONCEPCJI MARKETINGU TERYTORIALNEGO PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZANSĄ ROZWOJU REGIONALNEGO

ADAPTACJA KONCEPCJI MARKETINGU TERYTORIALNEGO PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZANSĄ ROZWOJU REGIONALNEGO t. 1 STUDIA Z ZAKRESU PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA UKW 2012 Jacek Żbikowski ADAPTACJA KONCEPCJI MARKETINGU TERYTORIALNEGO PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZANSĄ ROZWOJU REGIONALNEGO Słowa

Bardziej szczegółowo

1 Geneza i warunki rozwoju marketingu terytorialnego

1 Geneza i warunki rozwoju marketingu terytorialnego Wstęp W rozwiniętej gospodarce rynkowej powiązania podmiotów gospodarczych w dużej mierze sprowadzają się do transakcji kupna-sprzedaży dóbr i usług, w efekcie czego następuje transfer własności między

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU"

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU PODSTAWY MARKETINGU MARKETING, BADANIA MARKETINGOWE, LOGISTYKA ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU" 1. Istota i znaczenie marketingu 2. Marketingowe otoczenie przedsiębiorstwa 3. Konsumenci i ich zachowanie na rynku

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ANDRZEJ CHAJĘCKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy CHALNISIA KRZAKIEWICZ Państwowa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XIII Marketing terytorialny programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ XIII Marketing terytorialny programu rewitalizacji ROZDZIAŁ XIII Marketing terytorialny programu rewitalizacji Konkurencja miast powoduje, Ŝe istnieje rynek, gdzie przedkładana jest oferta specyficznych produktów miast i innych miejskich ofert związanych

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Proces podejmowania decyzji przez konsumentów indywidualnych. Z zewnątrz. doświadczenie uświadomienie potrzeby

Proces podejmowania decyzji przez konsumentów indywidualnych. Z zewnątrz. doświadczenie uświadomienie potrzeby Rozdział 1 1 Pojęcie oraz cechy marketingu 2 Orientacje marketingowe 3 Proces zakupowy 4 segmentacja rynku Ad 1. Marketing jest to działalność kierownictwa skupiającego się na planowaniu, koordynowaniu,

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi LOGISTYKA Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Podstawowe treści przedmiotu definicje logistyki procesy i procedury logistyczne, rodzaje logistyki (mikro, mezo,

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich

Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Praca zbiorowa pod redakcją naukową

Bardziej szczegółowo

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

MARKETING. Jolanta Stanienda. Tarnów 2007. Szkolenie dla społeczności romskiej. Konsultacja

MARKETING. Jolanta Stanienda. Tarnów 2007. Szkolenie dla społeczności romskiej. Konsultacja Projekt A 0211d2 Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości Romów KXETANES-RAZEM Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Jolanta Stanienda Konsultacja MARKETING Szkolenie dla

Bardziej szczegółowo

11111 \lm~li ~ i11111

11111 \lm~li ~ i11111 :i.~&jp~ow~o Wyższej i Zarządzania NTERNATONAL @ Sy iemy ~mt~jr(jatyi;-.:a:~ej identyf!kair;ji >;, d~ntyfikai:;;jzi! ~H::wnure!ka~.::]a w systemie >;, PlaUi;.n'rny f: katalogi elektroniczne Spał. Wyższa

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I DECYZJE STRATEGICZNE DUŻYCH FIRM PRODUKCYJNYCH

ROZWÓJ I DECYZJE STRATEGICZNE DUŻYCH FIRM PRODUKCYJNYCH 29 3 ROZWÓJ I DECYZJE STRATEGICZNE DUŻYCH FIRM PRODUKCYJNYCH Agnieszka Zakrzewska - Bielawska Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka 3.1. Wstęp Przedsiębiorstwo może przetrwać w długim okresie i realizować

Bardziej szczegółowo

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego.

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. 1. Pojecie, istota zarządzania w sektorze publicznym 1.1. Pojęcie i funkcje zarządzania. W szerokim rozumieniu zarządzanie

Bardziej szczegółowo

MARKETING. Materiały do ćwiczeń

MARKETING. Materiały do ćwiczeń MARKETING Materiały do ćwiczeń Autorzy Urszula Chrąchol Leszek Gracz Joanna Hołub Magdalena Małachowska Izabela Ostrowska Józef Perenc Kamila Peszko Grażyna Rosa Agnieszka Smalec MARKETING Materiały do

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6 Zarządzanie Logistyczne Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2010 Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo