Wzrost zadań Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w zakresie Publicznego Transportu Zbiorowego STYCZEŃ 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wzrost zadań Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w zakresie Publicznego Transportu Zbiorowego STYCZEŃ 2015"

Transkrypt

1 Wzrost zadań Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w zakresie Publicznego Transportu Zbiorowego STYCZEŃ 2015 Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu działa w zakresie Publicznego Transportu Zbiorowego (PTZ) w Poznaniu i 13 gminach, z którymi Miasto Poznań podpisało porozumienia transportowe. Z punktu widzenia Ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym, ZTM jest organizatorem PTZ regulującym i zarządzającym tym rynkiem usług. Realizacja zadań w sposób zapewniający naszym Klientom co najmniej oczekiwaną jakość usług przewozowych i procesów wspomagających wiąże się ze wzrostem liczby Pasażerów oraz zadań i wymaga dostosowania zasobów ludzkich do potrzeb, w szczególności do: 1. Zwiększania zakresu przewozów pasażerów, w tym integracji Publicznego Transportu Zbiorowego w ramach Aglomeracji/Metropolii. Od 1 stycznia 2015 r. ZTM zarządza PTZ obejmującym Miasto oraz 13 Gmin Aglomeracji w modelu ZTM i 3 Gminy w modelu gminnym. Razem to prawie 140 linii komunikacyjnych. 2. Realizacji integracji BUS TRAMWAJ KOLEJ. 3. Przejęcia zarządzania całą infrastrukturą torowo-sieciową na terenie miasta Poznania. 4. Optymalizacji procesów dostarczania usług przewozowych przez przewoźników oraz procesu sprzedaży i obsługi klientów. 5. Poprawy poziomu zapewnienia jakości usług PTZ zgodnie z Białą Księgą Transportową Unii Europejskiej, w tym ze zwiększonymi wdrożeniami nowych technologii teleinformatycznych ICT (Information and Communications Technologies), m.in.: ITS (Inteligentne Zarządzanie Ruchem), elektronicznego obiegu dokumentów, Contact Center i Zarządzania Relacjami z Klientami CRM (Customer Relationship Management), hurtowni danych, itd. 6. Konieczności stabilizacji i integracji platform cyfrowych, różnych systemów IT. 7. Planowania rozkładów dla Aglomeracji oraz standaryzacji planowania i budowania zintegrowanych systemów. 8. Konieczności modernizacji węzłów przesiadkowych (budowa węzłów intermodalnych umożliwiających Pasażerom korzystanie z różnych, uzupełniających się środków transportu). 9. Budowy, wdrażania i zarządzania programem lojalnościowym, czyli Programem Premiowym dla wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta. 10. Prowadzenia skutecznej polityki informacyjnej i promocyjnej przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych. 1

2 Realizacja tak szerokiego wachlarza działań musi pociągać za sobą zmiany jakościowe oraz zapewnić niezbędne normy w funkcjonowaniu całego ZTM. Pociąga to za sobą konieczność: 1. Ochrony danych osobowych i mienia, w związku z realizacją projektu PEKA konieczny jest wzrost bezpieczeństwa informacji, czyli prowadzenie działań w zakresie organizacyjnym oraz zabezpieczenia technicznego. Zadania wynikają z obowiązku skutecznego zabezpieczenia danych osobowych 400 tys. użytkowników karty PEKA, a docelowo 1 mln użytkowników. 2. Wdrażania elektronicznego obiegu dokumentów, w szczególności w związku z koniecznością sprawnej obsługi reklamacji i wniosków Pasażerów. 3. Wsparcia zarządzania procesowego w ZTM wdrożenie procedur dotyczących obsługi klientów oraz procesów technicznych, finansowych i wsparcia. 4. Wzmocnienia obsługi prawnej działań ZTM, szczególnie w zakresie procesów inwestycyjnych oraz integracji PTZ w ramach naszej Aglomeracji. 5. Wdrożenia wewnętrznego systemu motywacyjnego poprzez powiązanie motywatorów z jakością pracy i realizacją nałożonych celów Systemu Zarządzania przez Cele MBO (Management by Objectives). Dokonując analizy w układzie dynamicznym trzeba stwierdzić, że na przestrzeni 5 lat funkcjonowania ZTM aż 9-krotnie wzrosła długość sieci komunikacyjnej poza granicami Poznania (z 0,4 do 3,7 mln km). Równocześnie wzrosła liczba linii autobusowych w gminach poza naszym Miastem z 6 do 45. Ten rozwój sieci przynosi ponad 11-krotnie wyższe dochody niż na początku działania ZTM. W tym okresie rozwinęła się współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz przewoźnikami kolejowymi w zakresie wspólnej taryfy przewozowej. Organizacja systemu PTZ, wynikająca z Rozporządzenia (WE) Nr 1370/07 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia r. w sprawie usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, związana jest z rosnącymi obowiązkami ZTM w zakresie wdrażania i stosowania zasad konkurencji regulowanej oraz niedopuszczania do nadmiernej pomocy publicznej dla przewoźników. Wszystkie uregulowania prawne oraz uzgodnienia i umowy pociągają za sobą wzrost liczby zadań, na realizację których potrzeba ludzi z odpowiednimi kompetencjami zawodowymi. Od 2013 roku celem podejmowanych działań jest zwiększanie jakości sprzedaży i obsługi klientów oraz dostarczania usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego Miasta i Aglomeracji. Postawiono nacisk na wzrost zadowolenia Klientów. Równocześnie utworzono narzędzia do zwiększania efektywności i optymalizacji kosztów PTZ z wykorzystaniem nowych technologii ICT. Efektem działań jest wdrożenie systemów: planowania rozkładów jazdy BUSMAN oraz systemu

3 kart aglomeracyjnych PEKA. Przed nami zadania związane z projektowaniem i budową nowych systemów: Inteligentnego Zarządzania Ruchem ITS, Contact Center, CRM Customer Relationship Management, Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Chcemy doprowadzić do radykalnego zwiększenia efektywności działania ZTM oraz przewoźników, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji kosztów oraz podwyższenia jakości usług. Działania te są niezbędne, ale jednocześnie pociągają za sobą konieczność zatrudnienia specjalistów z wymienionego zakresu. Zasoby ludzkie w Organizacji są bowiem odzwierciedleniem realizowanych zadań, wynikających z jej celów głównych i strategii. Wszystkie wymienione aspekty zmierzają do przekształcenia ZTM w jednostkę profesjonalnie i efektywnie osiągającą cele i zadania PTZ. Musimy przygotowywać i wdrażać oczekiwane przez Pasażerów rozwiązania w zakresie polityki taryfowej. Chcemy rozwijać i optymalizować sieć biletomatów. Musimy optymalizować sieć sprzedaży i obsługi stacjonarnej oraz rozwijać kanał sprzedaży internetowej. Nadal dążymy do poprawy skuteczności procesu kontroli biletów i optymalizacji procesu windykacji opłat dodatkowych. Przed nami zadanie związane z dostosowaniem drugiej części parkomatów ZDM do systemu PEKA i włączeniem ich do naszego systemu. Mamy na celu efektywne zarządzanie przystankami i dworcami oraz konsekwentną rozbudowę Poznańskiego Roweru Miejskiego. Trzeba rozwinąć systemy IT, w tym system PEKA w celu dostosowania ich do obsługi parkingów oraz modernizacji taryfy. Należy tu uwzględnić możliwość pozostawiania samochodu na parkingu typu P&R w powiązaniu z biletem transportu publicznego. Kluczowym kierunkiem ZTM jest także optymalizacja procesu konstruowania układu komunikacyjnego na podstawie danych z systemu PEKA. Będzie to możliwe dzięki pozyskiwaniu danych rzeczywistych o ruchu pojazdów, umieszczaniu ich w hurtowni danych, a przez to umożliwienie dopasowywania układu do rzeczywistych czasów przejazdów oraz do faktycznych potoków pasażerskich. To bardzo duży (znajdujący się w fazie planowania) i niezbędny projekt nowych technologii ICT. W efekcie przyniesie to korzyści wszystkim podmiotom PTZ w postaci: 1. Lepszego zarządzania taborem. 2. Synchronizacji rozkładów jazdy różnych przewoźników. 3. Generowania dla odbiorców zewnętrznych wspólnych danych dotyczących wszystkich rozkładów jazdy zarządzanych przez ZTM w Poznaniu. 4. Sprawnego zasilania danymi komputerów pokładowych i czytników PEKA w pojazdach. Zmieniamy się dla Pasażerów. Budując nową jakość w obsłudze klienta i profesjonalnie prowadząc wiele kluczowych dla Miasta Poznania projektów transportowych, ZTM stał się jednym z liderów wśród miejskich jednostek organizacyjnych. Chcąc osiągnąć wymienione cele główne, konieczne jest zapewnianie zasobów ludzkich o najwyższych kompetencjach, czyli wiedzy i umiejętnościach w zakresie zarządzania transportem zgodnie z Białą Księgą Transportową UE.

4 Patrząc szczegółowo na zasoby ludzkie w poszczególnych zakresach tematycznych funkcjonowania i rozwoju PTZ należy prześledzić niezbędny zakres realizowanych zadań, w celu skutecznej i sprawnej obsługi naszych pasażerów dzisiaj, jak i również biorąc pod uwagę długą perspektywę czasową. W zakresie rozwoju sieci sprzedaży konieczne będzie elastyczne dopasowywanie stanowisk obsługowych do potrzeb w Punktach Obsługi Klienta i Punktach Sprzedaży Biletów, celem dalszego podnoszenia standardu obsługi. Równolegle zamierzamy kontynuować rozwijanie sieci automatów biletowych. Usprawnieniu podlegać będzie emisja kart PEKA. Nasze wysiłki koncentrują się na zapewnianiu jakości sprzedaży i obsługi klientów z wykorzystaniem narzędzi systemów PEKA, ITS, oraz innych systemów IT dla obszaru Miasta oraz Aglomeracji. Realizacja zadań w tym zakresie wymaga racjonalnego spojrzenia na ponoszone koszty, stąd na bieżąco dostosowujemy zatrudnienie do potrzeb PTZ, wspierając się, tam gdzie to jest możliwe, czyli w zakresie obsługi stanowisk nieurzędniczych, również outsourcingiem usług. W zakresie unowocześnienia zarządzania kontrolą biletów, w celu zwiększenia efektywności kontroli wprowadzono w strukturze organizacyjnej ZTM sekcje kontroli biletów. Utworzono w ten sposób dedykowane zespoły kontrolerów, co pozwala nam skuteczniej zarządzać tym procesem, porównywać wyniki pracy poszczególnych zespołów, zarazem zwiększając efektywność działania zgodnie ze standardami przyjętymi w świecie. Wykorzystywanie nowych technologii ICT umożliwi osiąganie celów ilościowych i jakościowych w zakresie kontroli dla obszaru Miasta i Aglomeracji. W dziedzinie rozwoju sieci komunikacyjnej niezbędne jest budowanie nowej bazy danych dla więźby komunikacyjnej (z uwzględnianiem pozycji GPS przystanków), niezbędnej do prawidłowego działania systemu PEKA i ITS dla obszaru Miasta i Aglomeracji. Efektywne zarządzanie procesem dostarczania usług transportowych powiązane jest z rozwojem systemów IT. Budowanie nowych planów rozkładów jazdy realizowane jest w oparciu o system BUSMAN, co pozwala na standaryzowanie rozkładów jazdy u wszystkich przewoźników oraz wprowadzanie jednolitego zarządzania rozkładami, a przez to na budowanie mechanizmów zarządzania punktualnością. Stałym zadaniem w dynamicznie zmieniającym się układzie miejskim jest optymalizacja układu komunikacyjnego obszaru Miasta i Aglomeracji, w oparciu o system PEKA. Następstwem zmian jest konieczność rozwijania taryf w oparciu o system PEKA oraz budowanie wspólnych biletów aglomeracyjnych, BUS-TRAMWAJ-KOLEJ, a także taryf w połączeniu z systemami P&R, w tym tworzenie programów lojalnościowych. To z kolei wymusza integrację sieci sprzedaży i obsługi z innymi organizatorami przewozu pasażerów umożliwiając dostosowywanie taryf do potrzeb klientów, dla obszaru Miasta i Aglomeracji, a także obszaru metropolitalnego. To pociąga za sobą konieczność obsługi zwiększonej liczby zadań z zakresu zamówień publicznych, w tym związanych z postępującą integracją transportu publicznego (przejmowanie zadań od gmin), zadań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem PTZ.

5 W zakresie infrastruktury przystanków i dworców koniecznym jest budowanie i wdrażanie systemu zarządzania dworcami oraz systemu zarządzania infrastrukturą przystankową, a także budowanie i wdrażanie systemu zarządzania parkingami i systemu rowerów miejskich. Realizacja integrowania systemów parkingowych oraz rowerowych z systemem PTZ oraz systemów biletowych możliwa będzie dzięki zastosowaniu technologii ICT w procesie zarządzania, takich jak: PEKA, BUSMAN, ITS. W związku z przejęciem zarządzania infrastrukturą torowo sieciową od MPK konieczne jest kontynuowanie budowania zespołu, który efektywnie zarządza tymi zasobami. Stały rozwój i zmiany możliwe są dzięki posiadaniu profesjonalnego zespołu pracowników, w tym kadry kierowniczej. Koniecznym jest bieżące podnoszenie kompetencji zawodowych i uzupełnianie kadry o osoby z unikalnymi kompetencjami zawodowymi. Realizowane jest to poprzez uświadamianie pracownikom zmieniających się warunków działania, celów ZTM i Miasta oraz poprzez stały rozwój kompetencyjny, m.in.: dzięki udziałowi w cyklach szkoleń. Każdy pracownik musi być zmotywowany i uświadamiać sobie swoją rolę w budowie nowoczesnego publicznego transportu zbiorowego. Źródłem powodzenia i warunkiem niezbędnym do pełnej realizacji bieżących i przyszłych planów rozwoju Organizacji są jej pracownicy. Do realizacji wizji i misji Miasta konieczny jest Zespół wspólnie działających ze sobą profesjonalistów zdolnych do wdrożenia i stosowania zarządzania korporacyjnego. Tworzenie nowoczesnego, niezawodnego i przyjaznego dla Pasażera transportu zbiorowego w Poznaniu i Aglomeracji to wiodący cel Władz Miasta Poznania. Dokładnie taki sam cel ma Zespół Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, który aktywnie i systematycznie podnosi standard komunikacji.

STRATEGIA DZIAŁANIA KZK GOP na lata 2008-2020

STRATEGIA DZIAŁANIA KZK GOP na lata 2008-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XCIV/50/2008 Zgromadzenia KZK GOP z dnia 2 grudnia 2008 r. STRATEGIA DZIAŁANIA KZK GOP na lata 2008-2020 Katowice, 18 listopad 2008 r. ZAŁOŻENIA WSTĘPNE Strategia działania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025

Ministerstwo Infrastruktury. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025 Ministerstwo Infrastruktury Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025 Warszawa, 27 czerwca 2005 Spis treści Przedmowa...3 1. WPROWADZENIE... 5 2. DIAGNOZA TRENDY I PROBLEMY... 5 3. CELE POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr XLVIII/1169/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 września 2013 r.3 r. Wrocławska polityka mobilności

Załącznik do Uchwały nr XLVIII/1169/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 września 2013 r.3 r. Wrocławska polityka mobilności Załącznik do Uchwały nr XLVIII/1169/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 września 2013 r.3 r. Wrocławska polityka mobilności SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE... 3 II. CELE POLITYKI... 4 1. Cel generalny 2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR K - 13 008

PROJEKT NR K - 13 008 PRZEDSIĘ BIORSTWO PROJEKTOWO - USŁ UGOWE "INKOM" S.C. SPÓŁ KA PRAWA CYWILNEGO 40-053 KATOWICE, ul. ś w. Barbary 21a * Tel/fax: 32-257-08-66(-67) Poczta: inkom@inkom.katowice.pl * Strona: www.inkom.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

STATUT ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU

STATUT ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/411/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 24 czerwca 2008 r. STATUT ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2020

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2020 PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2020 DLA MIASTA ZIELONEJ GÓRY I GMIN OŚCIENNYCH, KTÓRE ZAWARŁY Z MIASTEM ZIELONA GÓRA POROZUMIENIA W SPRAWIE WSPÓLNEJ ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia... 2015 r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia... 2015 r. projekt Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia... 2015 r. w sprawie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Jaworzno Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Plan Transportowy Aglomeracji Poznańskiej

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Plan Transportowy Aglomeracji Poznańskiej Prognoza Oddziaływania na Środowisko Plan Transportowy Aglomeracji Poznańskiej Poznań 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa 1B/2 62-002 Suchy Las tel. 61 652 23 80,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA UKŁADU LINII PODMIEJSKICH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

KONCEPCJA UKŁADU LINII PODMIEJSKICH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KONCEPCJA UKŁADU LINII PODMIEJSKICH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO ORAZ PODSTAWOWA I ROZSZERZONA KONCEPCJA OPTYMALIZACJI OFERTY PRZEWOZOWEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W LUBLINIE WERSJA PO WSTĘPNYCH KONSULTACJACH

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Etap II Analiza wariantów budowy wspólnego systemu transportu publicznego Styczeń 2015 Dokument przygotowany

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Etap II Analiza wariantów budowy wspólnego systemu transportu publicznego Wersja po konsultacjach społecznych

Bardziej szczegółowo

Studium rozwoju transportu publicznego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Studium rozwoju transportu publicznego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Studium rozwoju transportu publicznego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Rzeszów 2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznanych

Bardziej szczegółowo

Ryszard Janecki, Stanisław Krawiec, Grzegorz Sierpiński

Ryszard Janecki, Stanisław Krawiec, Grzegorz Sierpiński Ryszard Janecki, Stanisław Krawiec, Grzegorz Sierpiński Publiczny transport zbiorowy jako kluczowy element zrównoważonego systemu transportowego Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii Silesia Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Dostępność i Bezpieczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Dostępność i Bezpieczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Dostępność i Bezpieczeństwo SZCZECIN 2013 r. Spis treści ANALIZA PROGRAMÓW I AKTÓW PRAWANYCH (KRAJOWE, UE)... 2 Część diagnostyczna - TEZY...

Bardziej szczegółowo

Opinia Komitetu Regionów Zielona księga na temat transportu miejskiego (2008/C 172/04)

Opinia Komitetu Regionów Zielona księga na temat transportu miejskiego (2008/C 172/04) 5.7.2008 C 172/17 Opinia Komitetu Regionów Zielona księga na temat transportu miejskiego (2008/C 172/04) KOMITET REGIONÓW Wzywa do skoordynowanych działań na rzecz skutecznego stawienia czoła problemom

Bardziej szczegółowo

OPINIA Komitetu Regionów ZIELONA KSIĘGA NA TEMAT TRANSPORTU MIEJSKIEGO

OPINIA Komitetu Regionów ZIELONA KSIĘGA NA TEMAT TRANSPORTU MIEJSKIEGO OPINIA Komitetu Regionów ZIELONA KSIĘGA NA TEMAT TRANSPORTU MIEJSKIEGO KOMITET REGIONÓW Wzywa do skoordynowanych działań na rzecz skutecznego stawienia czoła problemom nadmiernego natężenia ruchu i problemom

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2014-2020

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2014-2020 PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2014-2020 DLA MIASTA RZESZOWA I GMIN OŚCIENNYCH KTÓRE ZAWARŁY Z GMINĄ MIASTO RZESZÓW POROZUMIENIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI TRANSPORTU

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju zintegrowanego systemu transportu miejskiego w Opolu zarządzanie ruchliwością (mobility management)

Program rozwoju zintegrowanego systemu transportu miejskiego w Opolu zarządzanie ruchliwością (mobility management) 5.5 Zmiana zasad zarządzania transportem zbiorowym możliwości wprowadzenia przewoźników alternatywnych Wprowadzanie zmian zasad zarządzania transportem zbiorowym w Opolu poprzedzone być powinno analizą

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. Poz. 3615 UCHWAŁA NR 761/XLV/2014 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 25 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. Poz. 3615 UCHWAŁA NR 761/XLV/2014 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 25 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. Poz. 3615 UCHWAŁA NR 761/XLV/2014 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA INFORMACJA DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ dotycząca krajowych działań w zakresie ITS przewidywanych na kolejny okres pięciu lat, zgodnie z art. 17 ust. 2 dyrektywy 2010/40/UE Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

ZIELONA KSIĘGA W kierunku nowej kultury mobilności w mieście

ZIELONA KSIĘGA W kierunku nowej kultury mobilności w mieście KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOM (2007) 551 wersja ostateczna Bruksela, dnia 25.9.2007 ZIELONA KSIĘGA W kierunku nowej kultury mobilności w mieście SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Sprostanie wyzwaniom

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji COM(2011) 144 wersja ostateczna.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji COM(2011) 144 wersja ostateczna. RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 29 marca 2011 r. (29.03) (OR. en) 8333/11 TRANS 102 MAR 48 AVIATION 74 ENV 247 ENER 72 IND 39 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 28.3.2011 KOM(2011) 144 wersja ostateczna BIAŁA KSIĘGA

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 28.3.2011 KOM(2011) 144 wersja ostateczna BIAŁA KSIĘGA PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.3.2011 KOM(2011) 144 wersja ostateczna BIAŁA KSIĘGA Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020 STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020 www.partnerstwo-nyskie2020.pl Wykonawca: Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 7 1 Streszczenie... 8 2 Diagnoza aktualnego stanu

Bardziej szczegółowo

Strategia Informatyzacji i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Gminy Wierzbica

Strategia Informatyzacji i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Gminy Wierzbica Załącznik do uchwały nr XXXVII 188/2014 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25 lipca 2014 Strategia Informatyzacji i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Gminy Wierzbica Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Obraz i zasoby

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 DLA POWIATU KOŚCIERSKIEGO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM NA LATA 2010-2030

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM NA LATA 2010-2030 STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM NA LATA 2010-2030 Departament Transportu i Komunikacji Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków 2011 Strategia wykonana na zlecenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 30.9.2009 KOM(2009) 490 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU

Bardziej szczegółowo