Pięcioletni program rozwoju Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki. w Człuchowie na lata 2009/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pięcioletni program rozwoju Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki. w Człuchowie na lata 2009/2014"

Transkrypt

1 Pięcioletni program rozwoju Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki I. Strategia rozwoju placówki w Człuchowie na lata 2009/2014 Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku Nasza wizja: "Przedszkole otwarte na oczekiwania i potrzeby dzieci i rodziców". Mocne strony przedszkola: Atrakcyjna oferta edukacyjna. Autorskie programy pracy. Szeroki wachlarz imprez, uroczystości i wycieczek. Udział w konkursach, festiwalach i akcjach na skalę ogólnopolską. Wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej (innowacje, nowatorstwo). Dobra atmosfera i klimat przedszkola. Wysokie kwalifikacje i ustawiczne doskonalenie nauczycieli. Wydawanie własnej gazetki przedszkolnej "Wiadomości z czwórki". Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym: instytucjami oświatowymi i społecznymi. Wysoki poziom zadowolenia rodziców - powodzenie placówki w środowisku. Misją naszego Przedszkola jest: Zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego rozwoju jego talentów i zdolności, bez nacisków i przymusu, a poprzez rozbudzanie jego ciekawości i zaspokojenie naturalnej potrzeby poznania otaczającego świata. II. Diagnoza Opracowanie Programu rozwoju Przedszkola poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola, wynikającą z analizy jego mocnych i słabych stron. Tworząc program rozwoju, uwzględniono również potrzeby środowiska lokalnego, możliwości przedszkola zarówno kadrowe, jak i bazowe, Statut Przedszkola. Na podstawie wyników mierzenia jakości pracy placówki zostały podjęte działania zmierzające do osiągnięcia określonych zadań i celów głównych.

2 1. Zadania o Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności. o Wspieranie samodzielnych działań dziecka ze szczególnym uwzględnieniem działań twórczych. 2. Cele o Stymulowanie rozwoju ekspresji twórczej dzieci w różnych obszarach edukacyjnych. o Rozwijanie umiejętności wyrażania siebie w różnych formach ekspresji. o Aktywizowanie sfery wyobraźni i fantazji. o Stymulowanie kreatywnej postawy. o Kształtowanie myślenia i działania zmierzającego do samorealizacji. o Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego "ja". o Wspieranie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej. o Aktywizowanie rodziców do udziału w życiu przedszkola. 3. Nasz priorytet: Wychowanie samodzielnego, kreatywnie myślącego i otwartego na kontakty z otoczeniem absolwenta przedszkola, który potrafi współdziałać z innymi. III. Założenia programowe Szczegółowe zadania i sposoby realizacji znajdą się w programach pracy na poszczególne lata szkolne. Rok szkolny 2009/2010 "Twórczy przedszkolak" Zadanie: Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności. Cele: 1. Pobudzenie inicjatywy, inwencji i aktywności własnej dzieci poprzez oddziaływanie na wyobraźnię, fantazję, sferę uczuciowo-intelektualną. 2. Rozwijanie swobodnego, twórczego wyrażania własnych przeżyć i myśli w twórczości i aktywności własnej. 3. Kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata oraz uwrażliwianie na jego piękno i wzbudzanie przeżyć estetycznych.

3 Działania: 1. Stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do podejmowania działań twórczych. 2. Tworzenie warunków do podejmowania działalności artystycznej w korelacji z innymi obszarami edukacji, aranżacja sal przedszkolnych: o Kąciki plastyczne o Kąciki teatralne o Skrzynie skarbów o Ekspozycje prac dzieci w salach i na terenie całej placówki o Ekspozycje dzieł znanych twórców o Galerie, wystawy i wernisaże w przedszkolu i poza nim. 3. Aukcje prac i wytworów dzieci związane z uroczystościami przedszkolnymi i świętami. 4. Przegląd i wystawa prac plastycznych dzieci ze współpracujących przedszkoli. 5. Udział w wybranych konkursach, wystawach i przeglądach organizowanych w środowisku. 6. Opracowanie bibliografii do planu rocznego przedszkola. 7. Bezpośrednie obcowanie ze sztuką: o Koncerty muzyczne o Teatrzyki w przedszkolu i wyjścia do teatru. o Wystawy i pokazy sztuki ludowej o Wystawy, galerie, wernisaże, koncerty 8. Udział w akcjach organizowanych przez środowisko: o Ogólnopolski Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych o Akcja "Pomóż dzieciom przetrwać zimę" o Akcja "Góra grosza". o Zbieranie darów dla dzieci. Monitorowanie Diagnozowaniu rezultatów dotyczyć będzie sposobów rozwijania aktywności twórczej dzieci. Zastosujemy narzędzia: Ankiety dla rodziców, Ankiety dla nauczycieli, Arkusze monitoringów, Karty obserwacji dzieci i Arkusze zbiorcze do nich, Karty kontroli dokumentacji nauczyciela, Arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci, hospitację diagnozującą i doradczodoskonalącą, oceniającą Analizę dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w programach własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji. Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szkolnym 2009/2010 a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę, w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2010 r.

4 Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian. Oczekiwane efekty: Dzieci: 1. Znają różnorodne techniki plastyczne 2. Znają różnorodne formy i środki wyrazu artystycznego 3. Potrafią posługiwać się różnorodnymi materiałami i narzędziami w realizacji własnych zamierzeń artystycznych 4. Potrafią wyrażać swoje stany emocjonalne i przeżycia poprzez różnorodne formy wyrazu 5. Wykazują inwencję, aktywność w pracach, wytworach i działalności własnej. Rok szkolny 2010/2011 "Nasze emocje i uczucia" Zadanie: Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych form plastycznych. Cele: 1. Budowanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej 2. Kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie 3. Poznanie własnych praw i obowiązków 4. Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie 5. Rozwijanie zdolności plastycznych dzieci 6. Kształcenie umiejętności wyrażania własnych emocji w zabawie, pracach plastycznych i innych formach aktywności Działania: 1. Wykorzystanie różnorodnych form, metod i środków wspomagających rozwój społeczno-emocjonalny dzieci. 2. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności artystycznej dzieci: o aranżacja i modernizacja sal o stosowanie różnorodnych pomocy, rekwizytów, dekoracji do zajęć, uroczystości i innych form pracy

5 3. Organizowanie działań zmierzających do poznania każdego wychowanka o prowadzenie systematycznej obserwacji dzieci we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr o podejmowanie celowych działań pedagogiczno-psychologicznych zmierzających do eliminacji zachowań agresywnych, akceptacji innych o prowadzenie sondażu wśród dzieci na temat ich samopoczucia, preferencji zabaw, kolegów (np. kalendarze nastrojów dzieci, wywiad z dzieckiem). 4. Udział dzieci w konkursach plastycznych, recytatorskich, przeglądach teatralnych i festiwalach. 5. Organizacja uroczystości przedszkolnych wzmacniających więzi emocjonalne z rodziną, nauczycielami. 6. Aranżowanie sytuacji wychowawczych wprowadzających dziecko w świat wartości społecznych o opracowywanie i stosowanie kontraktów dotyczących zasad współżycia w grupie. o dostarczanie wzorów właściwego zachowania się o ukazywanie przykładów z literatury, filmu itp. 7. Zorganizowanie kiermaszów świątecznych z wytworami dzieci. 8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. Monitorowanie: Dotyczyć będzie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem działalności plastycznej. Zastosujemy następujące narzędzia badawcze: arkusze ankiet, arkusze monitoringu, karty kontroli dokumentacji, karty obserwacji, karty dokumentowania kształcenia ustawicznego, arkusze diagnostyczne testu na dojrzałość szkolną dzieci, hospitacja diagnozująca i doradczo-doskonaląca, oceniająca pracę nauczyciela, analiza dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w programach własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji. Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szk. 2010/2012, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2012 r. Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian. Oczekiwane efekty: Dzieci: 1. Znają własne prawa i obowiązki 2. Identyfikują i nazywają różnorodne uczucia i stany emocjonalne

6 3. Podejmują próby oceny postępowania innych oraz działań własnych 4. Potrafią odwoływać się do zasad współżycia w grupie, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych 5. Rozumieją konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia w grupie 6. Chętnie podejmują wszelkie formy działalności artystycznej 7. Potrafią wyrażać stany emocjonalne i uczucia w działalności plastycznej 8. Posługują się różnorodnymi, zwłaszcza niekonwencjonalnymi materiałami jako środkiem wyrazu artystycznego Rok szkolny 2011/2012 "Sprawność ruchowa warunkiem wszechstronnego rozwoju dziecka" Zadania: Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej. Propagowanie zdrowego stylu życia. Cele: 1. Wspieranie rozwoju psychomotorycznego poprzez twórcze metody 2. Pobudzenie inwencji i wyobraźni twórczej w aktywnym przeżywaniu ruchu przez eksperymentowanie, odkrywanie, wyrażanie własnej indywidualności 3. Rozwijanie sprawności ruchowej 4. Kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia Działania: 1. Wykorzystanie szerokiej gamy metod, form i środków do zdobywania doświadczeń twórczych w zakresie ruchu. 2. Organizowanie działań sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu poprzez: o prowadzenie ćwiczeń metodami twórczymi o prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych i zabaw przy dźwiękach muzyki o organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z formami ruchu na świeżym powietrzu. o cykle zajęć o charakterze prozdrowotnym. 3. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej: o kąciki sportowe

7 o wykonanie i stosowanie atrakcyjnych rekwizytów o różnorodność i innowacyjność stosowanych metod i form pracy z dziećmi. 4. Wykorzystywanie i sukcesywne wzbogacanie bazy materialnej poprzez: o wzbogacenie zbiorów biblioteki przedszkolnej o nowe pozycje o zakup przyborów do ćwiczeń inspirujących dzieci do twórczej aktywności ruchowej 5. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i ich rodziców poprzez: o prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka o organizowanie spotkań z lekarzami różnych specjalizacji o prowadzenie różnego rodzaju ćwiczeń, zabaw i gier stymulujących rozwój dzieci o stosowanie profilaktyki zdrowotnej o zorganizowanie Spartakiady przedszkolnej o przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia o wspólne ustalanie zdrowych jadłospisów o hodowlę warzyw w salach 6. Opracowanie projektów i programów stymulujących rozwój aktywności ruchowej dzieci i promowania zdrowego stylu życia Monitorowanie Dotyczyć będzie sposobów rozwijania spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Zastosujemy narzędzia: Wywiad z rodzicami, Ankiety dla nauczycieli, Arkusze monitoringów, Karty Obserwacji Dzieci i Arkusze zbiorcze do nich, Karty kontroli dokumentacji nauczyciela, Arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci, hospitację diagnozującą i doradczo-doskonalącą, oceniającą, Analizę dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w Programach Własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji. Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szk. 2011/2012, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2012 r. Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian. Oczekiwane efekty: Dzieci:

8 Uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach ruchowych z użyciem przyborów, przyrządów i rekwizytów. Posługują się pomysłowością i wyobraźnią twórczą w aktywności ruchowej. Estetycznie poruszają się w czasie i przestrzeni. Potrafią łączyć ruch z muzyką. Wykazują sprawność fizyczną. Posiadają umiejętności i doświadczenia prozdrowotne. Dbają o własne zdrowie, chronią je i wspomagają. Uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach ruchowych z użyciem przyborów, przyrządów i rekwizytów. Posługują się pomysłowością i wyobraźnią twórczą w aktywności ruchowej. Estetycznie poruszają się w czasie i przestrzeni. Potrafią łączyć ruch z muzyką. Wykazują sprawność fizyczną. Posiadają umiejętności i doświadczenia prozdrowotne. Dbają o własne zdrowie, chronią je i wspomagają. Rok szkolny 2012/2013 "Ekspresja muzyczna i edukacja regionalna w różnych formach działalności dzieci" Zadania: Kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej z wykorzystaniem elementów ruchu i muzyki. Cele: 1. Rozwijanie i eksponowanie dyspozycji muzycznych dziecka w różnych formach aktywności 2. Bogacenie przeżyć estetycznych związanych z odbiorem muzyki 3. Kształtowanie ekspresji i twórczej postawy dziecka 4. Zaspokajanie naturalnej potrzeby działania 5. Poznawanie instrumentów muzycznych (rodzaj, nazwa, brzmienie i budowa) 6. Nabywanie i doskonalenie umiejętności wokalnych-tanecznych 7. Wyzwalanie zainteresowania regionalną działalnością kulturalną Działania: 1. Tworzenie warunków do bezpośredniego kontaktu z muzyką poprzez:

9 o udział dzieci w koncertach muzycznych o śpiew indywidualny, zbiorowy o taniec 2. Nabywanie umiejętności słuchania i rozumienia muzyki "żywej" oraz z "nagrań" 3. Inspirowanie zabaw rytmicznych i tanecznych z wykorzystaniem swobodnej interpretacji ruchowej 4. Kierowanie aktywnością muzyczną w zakresie rozwijania ekspresji dziecka (improwizacje wokalne i rytmiczne) 5. Prezentowanie posiadanych umiejętności wokalnych i tanecznych: o udział w przeglądach i festiwalach piosenki dziecięcej o organizowanie uroczystości okazjonalnych na terenie przedszkola 6. Rozwijanie zdolności muzycznych dziecka poprzez: 7. doskonalenie gry na instrumentach perkusyjnych i melodycznych o eksperymentowanie w tworzeniu dźwięku o ćwiczenia emisyjne o śpiewanie i słuchanie piosenek o urządzenie w salach "kącików muzycznych" o samodzielne tworzenie melodii do podanego tekstu o łączenie aktywności muzycznej z innymi obszarami oddziaływań (m.in. plastyka, teatr) o opracowanie i wdrażanie programów wspierających rozwój ekspresji muzycznej dziecka Monitorowanie Dotyczyć będzie podjętych działań zmierzających do rozwijania ekspresji muzycznej i edukacji regionalnej dzieci. Zastosujemy następujące narzędzia badawcze: arkusze ankiet, arkusze monitoringu, karty kontroli dokumentacji, karty obserwacji, narzędzia zawarte w programach własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji karty dokumentowania kształcenia ustawicznego, arkusze diagnostyczne testu na dojrzałość szkolną dzieci, hospitacja diagnozująca i doradczo-doskonaląca, oceniająca oraz analiza dokumentów i danych. Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szk. 2012/2013 a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2014 r. Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

10 Oczekiwane efekty: Dzieci: 1. Odkrywają własne możliwości i uzdolnienia muzyczne 2. Potrafią słuchać, tworzyć i wyrażać własne przeżycia w różnych formach aktywności muzyczno-ruchowej 3. Odczuwają radość w bezpośrednim kontakcie z muzyką instrumentalną 4. Znają podstawowe elementy utworów muzycznych (melodia, rytm, tempo) 5. Eksponują i poszukują różnych źródeł dźwięku 6. Grają na instrumentach melodycznych i perkusyjnych 7. Chętnie uczą się nowych piosenek oraz wykorzystują je do spontanicznych improwizacji i inscenizacji 8. Biorą udział w przeglądach i festiwalach piosenki dziecięcej 9. Odczuwają radość z eksponowania swojej twórczości muzycznej poza terenem przedszkola 10.Poznają regionalne instytucje promujące działalność kulturalną Rok szkolny 2013/2014 "Dziecięca ekspresja werbalna" Zadanie: Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z literaturą, sztuką i teatrem. Cele: 1. Rozwijanie dzieci pod względem emocjonalnym, intelektualnym i społecznym poprzez właściwie ukierunkowaną ekspresję werbalną. 2. Tworzenie warunków sprzyjających swobodzie wypowiedzi związanej z przyjemnymi przeżyciami i werbalnym "otwarciem się" dziecka. 3. Bogacenie doświadczeń językowych dzieci przez stosowanie sprawdzonych i "nowatorskich" rozwiązań. 4. Stymulowanie zainteresowań czytelniczych dzieci, w tym kontynuacja wczesnej nauki czytania wg. I. Majchrzak. 5. Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni artystycznej i poczucia estetyki. Działania: 1. Organizacja zajęć rozwijających aktywność twórczą dziecka we wszystkich sferach, a w szczególności w sferze rozwoju językowego,

11 m.in.: drama, gry ekspresyjne, gry dramatyczne, teksty odtwórcze, żywy teatr, teatr samorodny, trening twórczego myślenia, arteterapię i inne. 2. Tworzenie sytuacji sprzyjających bezpośredniemu obcowaniu ze sztuką, literaturą, dramą, teatrem jako inspiracji do rozwoju dziecięcej ekspresji werbalnej, m.in.: o analiza treści pozycji literackich, o przedstawianie ich treści własnymi słowami, o układanie krótkich opowiadań, o zabawy słownikowe, o inscenizowanie, o nauka wierszyków, wyliczanek, o tworzenie własnych zakończeń opowiadań, baśni, o o poprawa emisji głosu i wyrazistości wymowy, ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, oddechowe i słuchu, zabawy słowne. 3. Wzbogacenie bazy przedszkola (pomoce, scenariusze, publikacje, literatura). 4. Opracowanie projektów i programów stymulujących rozwój aktywności werbalnej dzieci. 5. Zapoznanie nauczycieli z wybranymi pozycjami literatury pedagogicznej na temat stymulowania rozwoju werbalnego dziecka. 6. Opracowywanie i gromadzenie ciekawych scenariuszy zajęć. 7. Publikacje na stronach internetowych w celach promocyjnych. 8. Pozyskiwanie rodziców do współpracy; zajęcia otwarte, praca na rzecz przedszkola, biesiady literackie, czytamy dzieciom bajki, teatr rodzicielski i inne. 9. Nawiązanie kontaktów z innymi przedszkolami i instytucjami w celu wymiany doświadczeń teatralnych, muzycznych, teatrzyki w wykonaniu dzieci, wyjścia do innych placówek. Występy tzw. Dzieci dzieciom. 10.Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi. 11.Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w tym z teatrem, galeriami sztuki i domami kultury. Monitorowanie Dotyczyć będzie sposobów rozwijania aktywności werbalnej dzieci. Zastosujemy narzędzia: Ankiety dla rodziców, Ankiety dla nauczycieli, Arkusze monitoringów, Karty Obserwacji Dzieci i Arkusze zbiorcze do nich, Karty kontroli dokumentacji nauczyciela, Arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci, Hospitację diagnozującą, doradczo-doskonalącą i oceniającą, Karty dokumentowania kształcenia ustawicznego nauczycieli,

12 Analizę dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w Programach Własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji. Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szk. 2013/2014, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2014 r. Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian. Oczekiwane efekty: Dzieci: 1. Często uczestniczą w imprezach kulturalnych 2. Są śmiałe i otwarte na kontakty 3. Poprawnie wypowiadają się 4. Mają bogaty słownik 5. Czynnie włączają się we wszystkie działania zmierzające do rozwoju kompetencji językowych 6. Obcują ze sztuką w szerokim tego słowa znaczeniu: teatr, drama, muzyka, malarstwo, literatura 7. Znają utwory literackie dla dzieci i ich autorów 8. Poznaje bogactwo języka literackiego 9. Potrafi inscenizować teksty i odgrywać tzw. minirole 10. Interesuje się tekstem i literami 11. Podejmuje działalność czytelniczą stymulującą rozwój mowy 12.Odreagowuje negatywne emocje, rozładowuje stresy i napięcia w toku różnorodnych form aktywności własnej. IV. Partnerzy 1. Dom Kultury w Człuchowie 2. Przedszkole Niepubliczne Bajka 3. Przedszkole Niepubliczne Motylek 4. Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie 5. Miejska Biblioteka Publiczna w Człuchowie 6. Miejski Dom Kultury w Człuchowie 7. Muzeum Regionalne w Człuchowie 8. Oczyszczalnia Ścieków w Człuchowie 9. Nadleśnictwo Człuchów

13 10.Galeria Sztuki Ludowej V. Ewaluacja i kryteria sukcesu (po 5 latach) Ewaluacja skuteczności i efektywności wdrożonych działań nastąpi poprzez porównywanie osiąganych efektów pracy z założonymi celami na poszczególne lata szkolne. Zdiagnozujemy stopień realizacji programów własnych nauczycielek, innowacji pedagogicznych i wszystkich podjętych działań związanych z rozwijaniem postaw twórczych. Poznamy opinię rodziców dotyczącą efektywności pracy przedszkola i spełniania przez nie oczekiwań klientów. Kryteria sukcesu: W naszym przedszkolu dziecko: 1. Poznaje swoje prawa i obowiązki. 2. Czuje się bezpiecznie, 3. Rozwija się twórczo, 4. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces, 5. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony, 6. Buduje pozytywny obraz samego siebie, 7. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi. 8. Wcześnie zaczyna czytać. W naszym przedszkolu rodzice: 1. Uzyskują pomoc specjalistów. 2. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka. 3. Mogą być z dzieckiem w trudnych chwilach. 4. Mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola. 5. Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych. 6. Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola. 7. Rodzice w sposób pozytywny wypowiadają się nt. pracy przedszkola. 8. Rodzice czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach: finansowa pomoc dla przejawianych inicjatyw, chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc. W naszym przedszkolu nauczyciele: 1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych przedszkola.

14 2. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy. 3. Piszą i realizują programy własne, dostosowane do potrzeb grupy i placówki. 4. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 5. Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach. 6. Wszyscy nauczyciele wykorzystują metody aktywne w pracy. 7. Nauczyciele uzyskują status nauczyciela mianowanego, dyplomowanego. 8. Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola. 9. Monitorują efektywność własnej pracy - samokontrola. 10.Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. VI. Postanowienia końcowe 1. Plan rozwoju przedszkola jest otwarty i może ulegać modyfikacji. 2. Plan rozwoju przedszkola jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie. 3. Plan rozwoju zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna. 4. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców. Obowiązuje od dnia zatwierdzenia.

Pięcioletni program rozwoju przedszkola

Pięcioletni program rozwoju przedszkola Pięcioletni program rozwoju przedszkola Program rozwoju Przedszkola Nr 1 w Dąbrowie Górniczej na lata 2011-2016 I. Strategia rozwoju placówki Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Pięcioletni program rozwoju przedszkola Program Rozwoju Przedszkola nr 2 w Bytowie na lata 2008/2013

Pięcioletni program rozwoju przedszkola Program Rozwoju Przedszkola nr 2 w Bytowie na lata 2008/2013 Pięcioletni program rozwoju przedszkola Program Rozwoju Przedszkola nr 2 w Bytowie na lata 2008/2013 I. Strategia rozwoju placówki Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju przedszkola

Program rozwoju przedszkola Program rozwoju przedszkola PROGRAM ROZWOJU PLACÓWKI PODSTAWA PRAWNA: 5 letni Program Rozwoju Przedszkola opracowany został na podstawie: Rozporządzenia MENiS z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 WE WŁODAWIE Na lata 2015-2019

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 WE WŁODAWIE Na lata 2015-2019 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 WE WŁODAWIE Na lata 2015-2019 Opracowana przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Miejskiego nr 1 we Włodawie dnia 08.04.2015 r. pod kierunkiem Dyrektora Przedszkola

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM ROZWOJU TĘCZOWEGO PRZEDSZKOLA W DZIERZGONIU NA ROK SZKOLNY 2013/2014.

ROCZNY PROGRAM ROZWOJU TĘCZOWEGO PRZEDSZKOLA W DZIERZGONIU NA ROK SZKOLNY 2013/2014. ROCZNY PROGRAM ROZWOJU TĘCZOWEGO PRZEDSZKOLA W DZIERZGONIU NA ROK SZKOLNY 2013/2014. Adres : ul. Słowackiego 4, 82-440 Dzierzgoń, woj. pomorskie data: 02.09.2013 r. Podczas opracowywania programu uwzględniono:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 151 NA LATA 2015/2020

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 151 NA LATA 2015/2020 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 151 NA LATA 2015/2020 Opracowała: mgr Irena Mikos Warszawa, sierpień 2015r. Strona 1 z 22 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W TARNOGRODZIE NA LATA 2010-2014

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W TARNOGRODZIE NA LATA 2010-2014 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W TARNOGRODZIE NA LATA 2010-2014 1 WIZJA PRZEDSZKOLA Pragniemy, aby nasze przedszkole było przedszkolem rodzinnym, otwartym na potrzeby dzieci, rodziców i środowiska.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 W KROŚNIE NA LATA 2017/2022

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 W KROŚNIE NA LATA 2017/2022 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 W KROŚNIE NA LATA 2017/2022 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA GMINY SIEPRAW W ZAKLICZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. Sprawność ruchowa warunkiem wszechstronnego rozwoju dziecka

ROCZNY PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA GMINY SIEPRAW W ZAKLICZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. Sprawność ruchowa warunkiem wszechstronnego rozwoju dziecka ROCZNY PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA GMINY SIEPRAW W ZAKLICZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Przyjęty kierunek pracy: Cele : Sprawność ruchowa warunkiem wszechstronnego rozwoju dziecka Tworzenie warunków sprzyjających

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KWIATKOWICACH NA LATA 2014 2017

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KWIATKOWICACH NA LATA 2014 2017 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KWIATKOWICACH NA LATA 2014 2017 Przedszkole Samorządowe w Kwiatkowicach jest miejscem radosnej i swobodnej zabawy. Tutaj rozpoczyna się droga do świata wiedzy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO przy SZKOLE PODSTAWOWEJ w ZALESIU

KONCEPCJA PRACY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO przy SZKOLE PODSTAWOWEJ w ZALESIU KONCEPCJA PRACY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO przy SZKOLE PODSTAWOWEJ w ZALESIU NA LATA 2015-2018 Koncepcja pracy punktu przedszkolnego oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju oraz priorytety działalności Przedszkola Miejskiego w Radzyniu Podlaskim

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju oraz priorytety działalności Przedszkola Miejskiego w Radzyniu Podlaskim Koncepcja funkcjonowania i rozwoju oraz priorytety działalności Przedszkola Miejskiego w Radzyniu Podlaskim Koncepcja funkcjonowania i rozwoju oraz priorytety działalności Przedszkola Miejskiego w Radzyniu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola Nr 187 w Krakowie zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dniu r. Uchwałą Nr 1/30/08/2016

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola Nr 187 w Krakowie zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dniu r. Uchwałą Nr 1/30/08/2016 Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola Nr 187 w Krakowie zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dniu 22.06.2016r. Uchwałą Nr 1/30/08/2016 Koncepcja pracy przedszkola zgodna jest z Ustawą o Systemie

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNI PROGRAM ROZWOJU PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH. na lata 2013-2016. Fundacji Familijny Poznań oddział /Łódź

TRZYLETNI PROGRAM ROZWOJU PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH. na lata 2013-2016. Fundacji Familijny Poznań oddział /Łódź TRZYLETNI PROGRAM ROZWOJU PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH Fundacji Familijny Poznań oddział /Łódź na lata 2013-2016 obejmujący : rok szkolny 2013-2014 rok szkolny 2014-2015 rok szkolny 2015-2016 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Zadania priorytetowe:

Zadania priorytetowe: PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zadania priorytetowe: 1 Rodzice są partnerami przedszkola. 2 Pozytywny

Bardziej szczegółowo

Leśne Przedszkole Publiczne nr 6. Koncepcja Pracy. Na lata

Leśne Przedszkole Publiczne nr 6. Koncepcja Pracy. Na lata Leśne Przedszkole Publiczne nr 6 Koncepcja Pracy Na lata 2014-2019 Rok szkolny 2014/2015 str. 2 Koncepcja pracy Leśnego Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach Przedszkole to miejsce: wzajemnego szacunku,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018 Świat bez dzieci byłby jak niebo bez gwiazd Św. J. Vianney Strategia rozwoju placówki Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNI PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA GMINY SIEPRAW W ZAKLICZYNIE I ZAŁOZENIA ORGANIZACYJNE PRZEDSZKOLA

TRZYLETNI PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA GMINY SIEPRAW W ZAKLICZYNIE I ZAŁOZENIA ORGANIZACYJNE PRZEDSZKOLA TRZYLETNI PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA GMINY SIEPRAW W ZAKLICZYNIE 1. Założenia organizacyjne przedszkola. 2. Strategia rozwoju placówki. 3. Priorytety pracy przedszkola. 4. Wizja i misja przedszkola. 4.

Bardziej szczegółowo

Dzieci Rodziców Nauczycieli Środowisko i społeczność lokalną

Dzieci Rodziców Nauczycieli Środowisko i społeczność lokalną Dzieci Rodziców Nauczycieli Środowisko i społeczność lokalną Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb

Bardziej szczegółowo

Nasze hasło to: Dzieci są podróżnikami odkrywającymi nieznane kontynenty. Każdy dzień jest nową przygodą.

Nasze hasło to: Dzieci są podróżnikami odkrywającymi nieznane kontynenty. Każdy dzień jest nową przygodą. Nasze hasło to: Dzieci są podróżnikami odkrywającymi nieznane kontynenty. Każdy dzień jest nową przygodą. Dzieci Rodziców Nauczycieli Środowisko i społeczność lokalną Nasze przedszkole to miejsce: wzajemnego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 W PŁOCKU

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 W PŁOCKU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 W PŁOCKU 1. Wizja przedszkola Przedszkole drugim domem dziecka Nasze przedszkole to miejsce, gdzie dzieci czują się bezpieczne, są radosne i optymistyczne, w

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W STUDZIENICACH NA LATA 2015/2018

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W STUDZIENICACH NA LATA 2015/2018 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W STUDZIENICACH NA LATA 2015/2018 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Diagnoza Opracowanie koncepcji pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWACZY PRZEDSZKOLA NR 24, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4

PROGRAM WYCHOWACZY PRZEDSZKOLA NR 24, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4 PROGRAM WYCHOWACZY PRZEDSZKOLA NR 24, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4 Opracowanie : Justyna Marcisz Anna Żegleń I. Cele ogólne programu Kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania w grupie w oparciu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SIÓDEMKA W WAŁBRZYCHU

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SIÓDEMKA W WAŁBRZYCHU ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SIÓDEMKA W WAŁBRZYCHU Podstawa prawna Statut przedszkola, Koncepcja pracy przedszkola, Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedszkola Samorządowego w Jednorożcu na lata 2015/2020

Program Rozwoju Przedszkola Samorządowego w Jednorożcu na lata 2015/2020 Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat. Robert

Bardziej szczegółowo

,,Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może J. Korczak

,,Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może J. Korczak ,,Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może J. Korczak GŁÓWNE KIERUNKI PRACY REWALIDACYJNEJ W ZESPOLE PRZEDSZKOLI SPECJALNYCH DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH OD ROKU SZKOLNEGO 2013/14

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola w Zdunach

Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola w Zdunach Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola w Zdunach Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ODDZIAŁU I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

KONCEPCJA PRACY ODDZIAŁU I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO KONCEPCJA PRACY ODDZIAŁU I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Oddział i Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie NASZE MOTTO: Dziecko chce być dobre Jeśli nie umie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA 2013-2017 Opracowała i zatwierdziła Rada Pedagogiczna dnia 29.08.2013r. Uchwałą Nr1/29/08/2013. Zaopiniowała pozytywnie Rada Rodziców. MISJA PRZEDSZKOLA Przedszkole pełni funkcję

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola Koncepcja pracy przedszkola Przedszkole Miejskie nr 16 Gorzów Wlkp. Koncepcja pracy Przedszkola Miejskiego nr 16 w Gorzowie Wlkp. na lata 20013/2018 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju przedszkola oparta

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 140. oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 140. oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 140 oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawa o Systemie Oświaty / Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy. Przedszkola Publicznego nr5. w Bogatyni. rok szkolny 2015/2016

Roczny plan pracy. Przedszkola Publicznego nr5. w Bogatyni. rok szkolny 2015/2016 Roczny plan pracy Przedszkola Publicznego nr5 w Bogatyni rok szkolny 2015/2016 Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 28.08.2015 r Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla dzieci 4 - letnich. w roku szkolnym 2013/2014. w Przedszkolu w Nowych Iganiach

Program nauczania dla dzieci 4 - letnich. w roku szkolnym 2013/2014. w Przedszkolu w Nowych Iganiach Program nauczania dla dzieci 4 - letnich w roku szkolnym 2013/2014 w Przedszkolu w Nowych Iganiach biorącym udział w projekcie pt. Mały Artysta współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY M.P. Nr 50 z O.I. w Katowicach

KONCEPCJA PRACY M.P. Nr 50 z O.I. w Katowicach KONCEPCJA PRACY M.P. Nr 50 z O.I. w Katowicach Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole integracyjne daje szansę rozwoju

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Publicznego Nr 32. w Tarnowie. Promującego Zdrowie

Koncepcja pracy. Przedszkola Publicznego Nr 32. w Tarnowie. Promującego Zdrowie Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego Nr 32 w Tarnowie Promującego Zdrowie Koncepcja Pracy Przedszkola Publicznego Nr 32 w Tarnowie została opracowana na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla dzieci 3 - letnich. w roku szkolnym 2013/2014. w Przedszkolu w Nowych Iganiach

Program nauczania dla dzieci 3 - letnich. w roku szkolnym 2013/2014. w Przedszkolu w Nowych Iganiach Program nauczania dla dzieci 3 - letnich w roku szkolnym 2013/2014 w Przedszkolu w Nowych Iganiach biorącym udział w projekcie pt. Mały Artysta współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2014/2017

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2014/2017 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2014/2017 Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż J. Korczak Źródła opracowania koncepcji. Koncepcja pracy przedszkola

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Rozwoju. Gminnego Przedszkola nr 3 w Trzciance. na lata:

Koncepcja Rozwoju. Gminnego Przedszkola nr 3 w Trzciance. na lata: Koncepcja Rozwoju Gminnego Przedszkola nr 3 w Trzciance na lata: 2014 2019. Motto Przedszkola: Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego. nr 22 w Wałbrzychu

Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego. nr 22 w Wałbrzychu Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego PODSTAWA PRAWNA: nr 22 w Wałbrzychu Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz

Bardziej szczegółowo

RAMOWY ROZKŁAD DNIA. Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 6/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA. Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 6/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r. RAMOWY ROZKŁAD DNIA Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 6/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r. 7 00 8 45 8 45 9 30 Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze (w zależności od godzin pracy oddziału - w grupach łączonych).

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PISZCZACU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PISZCZACU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PISZCZACU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Przedszkole to miejsce, gdzie dziecko odkrywa siebie, rozwija swoje zdolności i talenty. To właśnie tutaj młody człowiek przeżywa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W ŻAGANIU NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W ŻAGANIU NA LATA 2012-2017 Miejskie Przedszkole nr 2 w Żaganiu KONCEPCJA PRACY MEJSKEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W ŻAGANU NA LATA 2012-2017 STRATEGA ROZWOJU PLACÓWK 1. Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy placówki.

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw

Zapewnienie wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA Nasze priorytety: Zapewnienie wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw Wzbogacanie świata wartości Tworzenie przedszkola z tradycjami

Bardziej szczegółowo

RAMOWY ROZKŁAD DNIA. Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 4/2018 z dnia 30 sierpnia 2018r.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA. Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 4/2018 z dnia 30 sierpnia 2018r. RAMOWY ROZKŁAD DNIA Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 4/2018 z dnia 30 sierpnia 2018r. 7 00 8 45 8 45 9 30 Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze (w zależności od godzin pracy oddziału - w grupach łączonych).

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM W TARNOGRODZIE NA ROK SZK. 2010/2011

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM W TARNOGRODZIE NA ROK SZK. 2010/2011 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM W TARNOGRODZIE NA ROK SZK. 2010/2011 Cele: 1. Wspieranie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej.. 2. Stymulowanie kreatywnej postawy

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum Program zajęć artystycznych klasa II gimnazjum Moduł I. Zajęcia teatralne i literackie. Moduł II. Zajęcia muzyczno - ruchowe. Moduł III. Zajęcia plastyczne. Opracowała : Beata Sikora Sztuka jest wieczną

Bardziej szczegółowo

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2013/2014:

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2013/2014: Podstawa prawna: ROCZNY PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016 Przedszkole Miejskie nr 12 ul. Sportowa 2 66-400 Gorzów Wlkp. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016 Data obowiązywania: od 01.09.2013r. Zatwierdzono przez Radę

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W Ciborzu na lata 2004 2009

PROGRAM ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W Ciborzu na lata 2004 2009 PROGRAM ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W Ciborzu na lata 2004 2009 Został opracowany w oparciu o: Ustawę o Systemie Oświaty, Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gminnego Przedszkola w Baćkowicach. Misja przedszkola

KONCEPCJA PRACY. Gminnego Przedszkola w Baćkowicach. Misja przedszkola KONCEPCJA PRACY Gminnego Przedszkola w Baćkowicach WIZJA PRZEDSZKOLA Przedszkole: jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby, ukierunkowana jest na dziecko,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH na lata 2014-2018 Podstawa prawna: Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Bajkowy Dom w Olsztynie

Koncepcja Pracy Przedszkola Bajkowy Dom w Olsztynie Koncepcja Pracy Przedszkola Bajkowy Dom w Olsztynie 2013 2018 PODSTAWA PRAWNA Koncepcja pracy i rozwoju przedszkola opracowana na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE

GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach ul. Legionu Puławskiego 6 /siedziba tymczasowa/ GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE NR 1-2014/2015 r. Pragniemy podziękować Państwu za wybór naszego przedszkola jako placówki

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA GMINNEGO IM. ŚW. RODZINY W ROKICINACH PODHALAŃSKICH

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA GMINNEGO IM. ŚW. RODZINY W ROKICINACH PODHALAŃSKICH ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA GMINNEGO IM. ŚW. RODZINY W ROKICINACH PODHALAŃSKICH Plan pracy na 2015/2016 Poszukuję, badam, odkrywam - zawsze przy tym życzliwych słów używam. O siebie i kolegów dbam, ponieważ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA KOLUMBUS W POZNANIU 2017/2018

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA KOLUMBUS W POZNANIU 2017/2018 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA KOLUMBUS W POZNANIU 2017/2018 KONCEPCJA - PRZEDSZKOLA KOLUMBUS JEST OPARTA NA KONCEPCJI STWORZONEJ PRZEZ CELESTYNA FREINETA - PEDAGOGIKA CELESTYNA FREINETA Działania, które

Bardziej szczegółowo

MISJA I WIZJA ORAZ KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W MŁODZAWACH

MISJA I WIZJA ORAZ KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W MŁODZAWACH MISJA I WIZJA ORAZ KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W MŁODZAWACH MISJA PRZEDSZKOLA Misją naszego przedszkola jest: zapewnienie wychowankom wspólnej zabawy i edukacji w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy. Miejskie Przedszkole nr 37

Koncepcja Pracy. Miejskie Przedszkole nr 37 Koncepcja Pracy Miejskie Przedszkole nr 37 2013-2018 KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 37 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Podstawa programowa wychowania przedszkolnego uwzględnia treści do wszechstronnego rozwoju

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 W GORLICACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 W GORLICACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 W GORLICACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Cele koncepcji pracy przedszkola: 1. Systematyczne diagnozowanie umiejętności, potrzeb oraz zdolności poprzez obserwację

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji, i poszanowania ich praw. Poprzez

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej KONCEPCJA PRACY Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej MISJA PRZEDSZKOLA Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE Z ODDZIALEM W PONISZOWICACH.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE Z ODDZIALEM W PONISZOWICACH. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE Z ODDZIALEM W PONISZOWICACH. Podstawa prawna: (Dz.U. Nr 168, poz. 1324), tatut Przedszkola Publicznego w Rudnie z Oddziałem w Poniszowicach. NASZE PRZEDSZKOLE

Bardziej szczegółowo

RAPORT z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Myślenicach w roku szkolnym 2016/2017

RAPORT z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Myślenicach w roku szkolnym 2016/2017 RAPORT z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Myślenicach w roku szkolnym 2016/2017 Zespół ds. ewaluacji: Przewodnicząca mgr Marzena Dobek Członkowie - mgr Michalina

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Artystycznego Niepublicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym Tygrysek Plus

Koncepcja Artystycznego Niepublicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym Tygrysek Plus Koncepcja Artystycznego Niepublicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym Tygrysek Plus MISJA o W przedszkolu każde dziecko czuje się bezpieczne, szczęśliwe, wyjątkowe i akceptowane. o Każde dziecko

Bardziej szczegółowo

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Paweł Pytlak Końskowola 2010 Spis treści; I Ogólna charakterystyka programu II Cel zajęć artystycznych Cele główne Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Program kółka teatralnego,, Teatr Przedszkolaka

Program kółka teatralnego,, Teatr Przedszkolaka Przedszkole Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym,, Promyczek W Czerwionce- Leszczynach Program kółka teatralnego,, Teatr Przedszkolaka Autorki programu Maria Gilga, Jadwiga Piontek, Aleksandra Usarek, Janina

Bardziej szczegółowo

Plan pracy opiekuńczo wychowawczo dydaktycznej na rok szkolny 2016/2017 Przedszkola Sióstr Serafitek w ŻYWCU

Plan pracy opiekuńczo wychowawczo dydaktycznej na rok szkolny 2016/2017 Przedszkola Sióstr Serafitek w ŻYWCU Plan pracy opiekuńczo wychowawczo dydaktycznej na rok szkolny 2016/2017 Przedszkola Sióstr Serafitek w ŻYWCU Główne kierunki pracy: 1. Razem z książką wchodzę w świat Cel główny: Rozbudzanie u dzieci zainteresowań

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO im. Królewny Śnieżki. w Zakrzewie. Misja przedszkola

KONCEPCJA PRACY. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO im. Królewny Śnieżki. w Zakrzewie. Misja przedszkola KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO im. Królewny Śnieżki w Zakrzewie Misja przedszkola Każde dziecka jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko, aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne.

Bardziej szczegółowo

- rozwijanie twórczej osobowości wychowanek poprzez wdrażanie do wielostronnej aktywności na rzecz placówki;

- rozwijanie twórczej osobowości wychowanek poprzez wdrażanie do wielostronnej aktywności na rzecz placówki; Cele podejmowanych działań: U podstaw programu Koła Artystyczno-Terapeutycznego leży antropocentryczna koncepcja edukacja. Wszelkie podejmowane działania i inicjatywy ukierunkowane są na: - rozwijanie

Bardziej szczegółowo

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W WOJKOWICACH KOŚCIELNYCH Przedszkole W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Data sporządzenia: 29 czerwca 2012r. Raport przeznaczony jest dla: 1. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zajęcia ruchowo - taneczne Roztańczone stópki

Zajęcia ruchowo - taneczne Roztańczone stópki Przedszkole nr 3 Promyczek bierze udział w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może, organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu Realizacja obszaru nr 7 Zajęcia ruchowo - taneczne

Bardziej szczegółowo

Źle zbudowany dom można wybudować od nowa, ale źle wychowanego człowieka nie można wychować drugi raz. Jan Władysław Dawid

Źle zbudowany dom można wybudować od nowa, ale źle wychowanego człowieka nie można wychować drugi raz. Jan Władysław Dawid Źle zbudowany dom można wybudować od nowa, ale źle wychowanego człowieka nie można wychować drugi raz. Jan Władysław Dawid Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie: 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014 Opracowanie Anna Bajur Dzierążnia, 19.08.2013 roku CEL PROGRAMU,,Wychowanie dziecka w atmosferze wzajemnego szacunku, akceptacji

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy Przedszkola Samorządowego w Wierzchowie na rok szkolny 2015/2016

Roczny plan pracy Przedszkola Samorządowego w Wierzchowie na rok szkolny 2015/2016 Roczny plan pracy Przedszkola Samorządowego w Wierzchowie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNO OPIEKUŃCZEJ I PROFILAKTYCZNEJ. Przedszkola Publicznego w Sączowie na rok szkolny 2018/ 2019

ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNO OPIEKUŃCZEJ I PROFILAKTYCZNEJ. Przedszkola Publicznego w Sączowie na rok szkolny 2018/ 2019 ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNO OPIEKUŃCZEJ I PROFILAKTYCZNEJ Przedszkola Publicznego w Sączowie na rok szkolny 2018/ 2019 PODSTAWY PRAWNE 1. Statut Przedszkola 2. Wnioski Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

,,Doświadczam, myślę, jestem kreatywny

,,Doświadczam, myślę, jestem kreatywny OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ,,Doświadczam, myślę, jestem kreatywny... Dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Specjalnej im. ks. Jana Twardowskiego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Koncepcja pracy Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Misja W naszym przedszkolu dziecko: - znajduje możliwość indywidualnego rozwoju możliwości twórczych i intelektualnych, - zdobywa wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA TANECZNO- WOKALNEGO. Tańczące nutki

PROGRAM KOŁA TANECZNO- WOKALNEGO. Tańczące nutki PROGRAM KOŁA TANECZNO- WOKALNEGO Tańczące nutki Realizowanego w Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie opracowanie: Małgorzata Ciechanowska WSTĘP: Muzyka jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Przedszkola Miejskiego Nr 53 im. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu na rok szkolny 2013/2014

Plan pracy Przedszkola Miejskiego Nr 53 im. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu na rok szkolny 2013/2014 Plan pracy Przedszkola Miejskiego Nr 53 im. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA BAJKOLANDIA KONIN UL. POZNAŃSKA 84a Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Ząbkach Leśny Zakątek KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM. Wizja przedszkola Przedszkole

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W SUCHOWOLI NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W SUCHOWOLI NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W SUCHOWOLI NA LATA 2013-2018 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych

Bardziej szczegółowo

Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki,

Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki, Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki, śpiewania, a nawet tworzenia łatwych melodii oraz w jakim

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BRZEZIU

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BRZEZIU ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BRZEZIU 1 Kierunki planowanych zmian na rok 2016/2017 1. Promowanie wiedzy przyrodniczej i proekologicznej 2. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola Kierunki realizacji koncepcji I. Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi Adaptacja Rozpowszechnianie informatora prezentującego działalność Od II każdego Zespółdo sp dziecka

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA. Przedszkole Publiczne nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA. Przedszkole Publiczne nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA Przedszkole Publiczne nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach Podróże małe i duże przedszkolak odkrywcą świata MISJA PRZEDSZKOLA Stawiamy na przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 94 Im. JANKA MUZYKANTA W KRAKOWIE OS. OGRODOWE 3. Monika Macheta.

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 94 Im. JANKA MUZYKANTA W KRAKOWIE OS. OGRODOWE 3. Monika Macheta. KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 94 Im. JANKA MUZYKANTA W KRAKOWIE OS. OGRODOWE 3 Monika Macheta Kraków 2017r 1 I. Charakterystyka przedszkola Samorządowe Przedszkole Nr

Bardziej szczegółowo

I. Przedszkole dobre dla dziecka

I. Przedszkole dobre dla dziecka ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR1 W LĘDZINACH NA ROK SZKOLNY 2004/2005 I. Przedszkole dobre dla dziecka Cel ogólny: Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka

Bardziej szczegółowo

"Razem z książką wchodzimy w świat" na rok szkolny 2017/2018

Razem z książką wchodzimy w świat na rok szkolny 2017/2018 ROCZNY PLAN PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NIEZAPOMINAJKA W SŁUPNIE "Razem z książką wchodzimy w świat" na rok szkolny 2017/2018 "Książka jest niczym ogród, który można włożyć do kieszeni" chińskie przysłowie

Bardziej szczegółowo

2012/2017 KONCEPCJA PRACY

2012/2017 KONCEPCJA PRACY 2012/2017 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR178 KWIATY POLSKIE OS. ORŁA BIAŁEGO 72, POZNAŃ 1 MISJA PRZEDSZKOLA Przygotowanie dziecka, do radzenia sobie w sytuacjach: nowych, trudnych. Przedszkole pełni w równym

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo