FRIEDRICH HAYEK VS. JOHN KEYNES NIEROZSTRZYGNIĘTY SPÓR DWÓCH EKONOMICZNYCH GIGANTÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FRIEDRICH HAYEK VS. JOHN KEYNES NIEROZSTRZYGNIĘTY SPÓR DWÓCH EKONOMICZNYCH GIGANTÓW"

Transkrypt

1 STUDIA EKONOMICZNE PRAWNE i ADMINISTRACYJNE Nr 1/2016 Katarzyna BroŜek FRIEDRICH HAYEK VS. JOHN KEYNES NIEROZSTRZYGNIĘTY SPÓR DWÓCH EKONOMICZNYCH GIGANTÓW Streszczenie Polemika pomiędzy dwoma wielkimi ekonomistami XX wieku trwa od dziesięcioleci i nic nie wskazuje na to by mogło się to szybko zmienić. Poglądy Friedricha Hayeka stoją w dysonansie do poglądów Johna Keynesa (i na odwrót), moŝna więc domniemywać, iŝ nigdy nie dojdzie do konsensusu na tym polu. Pomimo, iŝ od bezpośredniej debaty tych osobistości minie niebawem 100 lat, to i tak spór nt. który z nich miał rację nie został nadal rozstrzygnięty. Prezentowane rozwaŝania równieŝ nie próbowały tego przesądzić. Jedynie dzięki przeprowadzonej analizie porównawczej poglądów tych dwóch ekonomistów, niezdecydowane osoby mogą ugruntować swoje indywidualne, ekonomiczne stanowiska. W związku z tym ostateczna ocena pozostaje po stronie czytelników. Słowa kluczowe: analiza porównawcza, keynesizm, szkoła austriacka. Wprowadzenie Bez wątpienia cała masa opinii, teorii, czy koncepcji róŝni Friedricha Augusta von Hayeka od Johna Maynarda Keynesa. NiepodwaŜalnie łączy ich jednak fakt, iŝ byli jednymi z najwybitniejszych ekonomistów XX wieku. Ich wkładu do nauk ekonomicznych nie trzeba nawet szczególnie argumentować, gdyŝ wydaje się to oczywiste. NaleŜy jednak nieustannie o tym pamiętać i to doceniać. Celem artykułu jest porównanie sylwetek obu ekonomistów oraz w pewnym okrojonym stopniu ich poglądów. Głównie na temat przyczyn i przebiegu kryzysów gospodarczych. Mgr, doktorantka, Katedra Ekonomii, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego w Radomiu.

2 106 Katarzyna BroŜek W celu usystematyzowania artykuł podzielono na cztery części, połączone w logiczną całość. Pierwsza z nich dotyczy najwaŝniejszych kwestii z Ŝycia oraz twórczości F.A. Hayeka, druga analogicznie Ŝycia i twórczości J.M. Keynesa. Kolejna część to analiza porównawcza sylwetki Hayeka na tle Keynesa. Czwarta i zarazem najwaŝniejsza składowa opracowania stanowi próbę porównania poglądów tych dwóch światowej sławy ekonomistów w zakresie kryzysów gospodarczych. 1. Friedrich August von Hayek prywatnie, zawodowo i naukowo Friedrich August Hayek był przede wszystkim znakomitym austriackim ekonomistą, ale równieŝ cenionym politologiem oraz prawnikiem. Urodził się 8 maja 1899 roku w Wiedniu w arystokratycznej rodzinie o tradycjach akademickich (Bartyzel, 2015). Ekonomista, swoje drugie imię - August dostał po ojcu, który był doktorem w Państwowej SłuŜbie Zdrowia oraz wykładowcą geografii i botaniki na Uniwersytecie Wiedeńskim. Od strony matki był spokrewniony z filozofem Ludwigiem Wittgensteinem. F. Hayek miał dwóch braci. Jeden z nich był profesorem anatomii drugi zaś był profesorem chemii. Jeden z jego dziadków - statystyk, był przyjacielem Eugena von Böhm-Bawerka (Instytut Misesa, 2004). Hayek był dwa razy Ŝonaty. Pierwszą Ŝoną była Helen Berta von Fritsch, zaś drugą Helene Bitterlich. Po wybuchu I wojny światowej 15-letni wówczas Hayek postanowił zaciągnąć się do Armii Austro-Węgier. SłuŜył na froncie włoskim. Po wojnie, w wieku 19 lat rozpoczął naukę na Uniwersytecie Wiedeńskim, który był jednym z trzech najbardziej prestiŝowych ośrodków akademickich na świecie. Studiował aŝ cztery kierunki o całkowicie odmiennym charakterze: ekonomię, psychologię, prawo i politologię 1. Z dwóch ostatnich nauk obronił doktorat. Studiując, Hayek podobnie jak większość jego przyjaciół był zadeklarowanym socjalistą. Swoje poglądy zmienił za sprawą seminariów oraz wykładów Ludwiga von Misesa 2 i Friedricha von Wiesera przedstawicieli szkoły austriackiej 3 (wie- 1 Jednak głównym obszarem zainteresowania Hayeka była ekonomia oraz psychologia. Niemniej jednak wniósł on takŝe niebywały wkład w naukę prawa i kognitywistyki. Ta ostatnia jest dziedziną nauki dotyczącą obserwacji oraz analizy działania zmysłów, mózgu i umysłu (Kamiński, 2004, s ; Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2015). 2 Na seminaria uczęszczali takŝe m.in.: G. Haberler, F. Machlup, O. Morgenstern, P. Rosenstein-Rodan, R. Strigl, K. Schlesinger, F. Kaufmann, A. Schütz, E. Voegelin, K. Menger i inni mniej popularni (Klein, 2015). 3 Zapewne decydująca przy zmianie poglądów okazała się równieŝ ksiąŝka (Mises, 1922); Hayek wówczas twierdził, iŝ: dla kaŝdego z nas, młodych ludzi, którzy przeczytali tę ksiąŝkę, gdy się ukazała, świat nie był juŝ taki, jak wcześniej (Hayek, 1956, s. 133).

3 Friedrich Hayek vs. John Keynes nierozstrzygnięty spór dwóch ekonomicznych gigantów 107 deńskiej, prakseologicznej) 4. W późniejszym okresie Hayek stał się jednym z kluczowych przedstawicieli tego nurtu ekonomii, oraz przedstawicielem tzw. nowej szkoły wiedeńskiej (Tarnowska, 2001, s. 98). W okresie Hayek pracował jako asystent naukowy na Uniwersytecie Nowojorskim. W latach przeniósł się na Uniwersytet Wiedeński, a następnie do Londynu gdzie wykładał w London School of Economics. W międzyczasie (tj. w latach ) pełnił funkcję dyrektora Austriackiego Instytutu Badań nad Koniunkturą. W tamtym okresie Hayek cieszył się duŝą popularnością, jako wiodący teoretyk w zakresie nauk ekonomicznych, niemniej jednak jego modele nie były wówczas zbyt dobrze postrzegane przez coraz większą grupę zwolenników teorii Keynesa. Najbardziej zagorzałym przeciwnikiem F.A. Hayeka był zresztą sam J.M. Keynes. W 1923 roku przebywający w Nowym Jorku Hayek tak pisał do swoich rodziców (Biorąc Hayeka PowaŜnie, 2015): Pogoda: wilgotno i deszczowo, apetyt: znacznie powyŝej środków finansowych, skarpety: zaczynają mieć otwory, talent: rośnie, konto bankowe: 45 dolarów. Po Anschlussie Austrii w 1938 roku Hayek przyjął obywatelstwo brytyjskie, a sześć lat później został powołany na członka Akademii Brytyjskiej. W 1950 roku przeniósł się do USA i przez dwanaście lat wykładał na Uniwersytecie w Chicago 5. W 1962 roku ponownie wrócił do Europy i przez pięć lat wykładał na Uniwersytecie we Fryburgu Bryzgowijskim, a następnie na Uniwersytecie w Salzburgu. W 1977 roku wrócił na niemiecki Uniwersytet, gdzie pracował aŝ do śmierci. W 1974 roku Hayek otrzymał prestiŝową Nagrodę Nobla 6 za pionierskie prace nad teorią fluktuacji monetarnych i ekonomicznych oraz wnikliwą analizę współzaleŝności zjawisk ekonomicznych, społecznych i instytucjonalnych 7. Z całą pewnością nie było to jednak jedyne wyróŝnienie z których mógł być dumny. Wśród innych wyróŝnień naleŝy chociaŝby wymienić fakt, iŝ był doktorem honoris causa Uniwersytetu w Tokio i Uniwersytetu w Salzburgu, honorowym senatorem Uniwersytetu Wiedeńskiego, a takŝe honorowym członkiem London School of Economics. Ww. osiągnięcia nie wyczerpują wszystkich zdobytych przez Profesora, a jedynie wskazują na pewną ich część. Bez wątpienia Hayek miał poglądy liberalne, moŝna więc przyjąć Ŝe zajmował pośrednie stanowisko pomiędzy konserwatyzmem a socjalizmem. Nade wszystko cenił wolność oraz spontaniczność. Akceptował jedynie konstytucyjny rząd ogra- 4 Szkoła ta powstała na uniwersytecie w Wiedniu w latach 70. XIX w., zaś za jej załoŝycieli obecnie uznaje się przede wszystkim autora teorii uŝyteczności krańcowej Carla Mengera oraz twórcę subiektywnej teorii procentu Eugena von Böhm-Bawerka (Kacperski, 2009). 5 Jednym z jego studentów był M. Friedman. 6 Uzyskanie tej nagrody umocniło jego pozycję jako kluczową postać wśród liberałów (Jasiński, 2012, s. 56). 7 Oprócz Hayeka w 1974 roku nagrodzono teŝ G. Myrdala, który równieŝ wniósł ogromny wkład w teorię ekonomii (Mirecka, 2011, s. 84).

4 108 Katarzyna BroŜek niczony, oparty na zasadzie rządów prawa. Wg niego główne zło to nie demokracja, tylko rząd nieograniczony i kolektywizm. Proponował więc wprowadzenie ustrojowej koncepcji demarchii 8. Reasumując, Hayek był przeciwnikiem interwencjonizmu państwowego 9 i zagorzałym zwolennikiem liberalnej doktryny gospodarczej. W przeciwieństwie do przewaŝającego wówczas w ekonomii przekonania, Hayek twierdził, iŝ głównym problemem ówczesnej ekonomii nie jest alokacja zasobów, gdyŝ Jest to raczej problem najlepszego przeznaczenia zasobów, znanych kaŝdemu członkowi społeczeństwa na cele, których relatywne znaczenie znają tylko te jednostki. Lub, by ująć to krótko, jest to problem wykorzystania wiedzy nie danej wszystkim w całej zbiorowości (Hayek, 1945). Hayek jako nieliczny do końca pozostał lojalny swoim leseferystycznym poglądom 10. Tak teŝ był traktowany - jako autorytet ekonomii leseferystycznej, szczególnie w odniesieniu do monetarnej teorii cyklów gospodarczych i teorii kapitału (szerzej Godłów-Legiędź, 1992, s ). Von Hayek rozwinął teorię cyklu koniunkturalnego autorstwa Misesa poprzez połączenie jej z teorią kapitału (von Böhm-Bawerka). UwaŜał, iŝ wyznacznikiem kierunku zmian podaŝy pieniądza powinno być bardziej przeciwdziałanie inflacji, aniŝeli zmniejszenie bezrobocia (Kostro, 2001, s. 48). Hayek nie dawał wiary mierzalnym agregatom ekonomicznym. Twierdził, iŝ odwołują się one często do technik ekonometrycznych, te zaś trwale charakteryzują się regularnością. RównieŜ twierdził, Ŝe nawet jeŝeli występują dobrze potwierdzone statystycznie regularności, to i tak nie nakreślają rzeczywistości gospodarczej, gdyŝ jej nie moŝna określić w kategoriach ilościowych (zob. Jasiński, 2008, s ). Hayek zajmował się równieŝ z wielkim powodzeniem teorią kryzysów gospodarczych. Zdołał przewidzieć, a następnie ostrzegać przed Wielkim Kryzysem 1929 roku. W tej materii dociekał zakłóceń działań rynku (wyjaśnia Kopycińska, 2008, s. 7-15). Warto zaznaczyć, iŝ Hayek był przeciwnikiem gospodarki planowanej. Sądził, iŝ władza planistyczna nie posiada wystarczających informacji, by podejmować racjonalne decyzje. Zakładał, iŝ harmonijny rozwój powstaje poprzez działanie mechanizmu rynkowego ( spontaniczny porządek wg Hayeka). Wraz z powiększającym się zakresem zainteresowań Hayeka rósł takŝe obszar tematyki podejmowanej w jego licznych publikacjach naukowych. NaleŜy przy tym podkreślić, Ŝe spuścizna ekonomiczna profesora jest złoŝona. Obejmuje ona zagadnienia związane z takimi problemami ekonomicznymi jak: teoria cen, ko- 8 System w którym legislatywa nie wkracza w sferę rządzenia, a jedynie stanowi normy powszechnie obowiązujące (Mirecka, 2011, s. 87). 9 Jako przykład stosowania interwencjonizmu w Polsce moŝna podać projekt COP (Centralny Okręg Przemysłowy) w czasie kryzysu lat 30 (Morawski, 2008, s ). 10 Leseferyzm pogląd filozoficzno-ekonomiczny stanowiący o wolności jednostki, przede wszystkim w aspekcie społeczno-ekonomicznym.

5 Friedrich Hayek vs. John Keynes nierozstrzygnięty spór dwóch ekonomicznych gigantów 109 niunktury oraz pieniądza. Jego piśmiennictwo dotyczy równieŝ psychologii, metodologii nauk, filozofii politycznej, teorii prawa, oraz polityki ekonomicznej. Jednak opracowania na temat kapitału, pieniądza i cykli koniunkturalnych, powszechnie uwaŝa się za jego najistotniejszy [depozyt ekonomiczny] (Hicks, 1967; Machlup, 1976). Wśród mainstreamowych ekonomistów jest rozpoznawalny głównie ze względu na publikację pod tyt. The Road to Serfdom 11 oraz prace z lat 30-tych i 40-tych ubiegłego wieku dot. problemu wiedzy (Hayek, 1937) 12. Inne waŝne dzieło to Prices and Production, w którym po raz pierwszy zaprezentował słynne później trójkąty Hayeka. Przedstawił przy ich udziale związek między wartością dóbr kapitałowych i ich miejsca w hierarchii czasowej produkcji. Natomiast w innym równie popularnym dziele The Pure Theory of Capital autor wyjaśnia w jaki sposób w gospodarce struktura produkcji uzaleŝniona jest najkrócej ujmując od charakterystyki dóbr kapitałowych. Do bardzo znanych artykułów moŝna zaliczyć The Use of Knowledge in Society ( American Economic Review 1945). Pisał tam o unikalności oraz niepowtarzalności informacyjnej funkcji rynku (Bednarczyk, 2008, s. 21). Przytoczone publikacje stanowią jedynie ułamek ogromnego dorobku Hayeka i świadczą o jego znacznym wkładzie w teorię ekonomiczną. Wiele z jego prac zostało przetłumaczonych na kilka bądź nawet kilkanaście języków świata. Hayek zmarł w 1992 roku w wieku 93 lat we Fryburgu Bryzgowijskim 13, mieście połoŝonym w południowo-zachodniej części Niemiec. 2. śycie prywatne i naukowe Johna Maynarda Keynesa w pigułce John Keynes był z pewnością jednym z najbardziej wybitnych ekonomistów XX wieku, ale i równieŝ znakomitym politykiem, przedsiębiorcą oraz mecenasem sztuki. Urodził się 5 czerwca 1883 roku w Cambridge (Anglia). Ekonomista swoje pierwsze imię dostał zapewne po swoim ojcu - John Neville Keynes, który równieŝ był znanym i szanowanym ekonomistą oraz logikiem. Matką J.M. Keynesa była pisarka Florence Ada Keynes (z domu Brown). Była ona pierwszą studentką w Cambridge oraz pierwszą kobietą w historii pełniącą funkcję burmistrza tego miasta. Keynes był Ŝonaty. Od 1925 roku jego Ŝoną była słynna rosyjska primabalerina Teatru Bolszoj w Moskwie - Lydia Lopokova. Niemniej jednak pojawiło się 11 Hayek przedstawia w niej wspólne korzenie obu totalitaryzmów: komunistycznego oraz nazistowskiego. Dowodzi równieŝ, Ŝe socjalizm w kaŝdej formie prowadzi w końcu do totalitaryzmu (Hayek, 1944). 12 Hayek w pracy The Use of Knowledge in Society argumentuje, Ŝe rynkowy mechanizm cenowy najlepiej słuŝy do dzielenia i synchronizowania lokalnej oraz indywidualnej wiedzy, pozwalając społeczeństwu uzyskiwać zróŝnicowane cele właśnie przez zasady spontanicznego porządku (Hayek, 1945). 13 Ekonomista spoczywa na cmentarzu w Neustift w Wiedniu.

6 110 Katarzyna BroŜek mnóstwo spekulacji o jego odmiennej orientacji seksualnej i bliskich kontaktach ze szkockim malarzem Duncanem Grantem (Heilbroner, 1986). Keynes od 14-go roku Ŝycia uczęszczał do najbardziej prestiŝowej szkoły średniej w Wielkiej Brytanii Eton. Ponadto miał szczęście, wzbogacać swoją wiedzę pod okiem takich mistrzów jak Alfred Marshall czy Artur Pigau w King s College w Cambridge, gdyŝ studia ekonomiczne odbył właśnie pod kierunkiem tych dwóch wspaniałych ekonomistów. Warto dodać, Ŝe początkowo Keynes studiował na zupełnie innych kierunkach (tj. historię oraz matematykę). JuŜ od młodzieńczych lat był postrzegany jako błyskotliwy i dobrze rokujący na przyszłości ekonomista (Heilbroner, 1993, s ). Zaraz po ukończeniu studiów Keynes postanowił, spróbować kariery publicznej i tym samym zdobył posadę w Urzędzie Indii, gdzie zajmował się przede wszystkim przepływami finansowymi. Tę funkcję pełnił jednak tylko przez dwa lata. Rok 1911 okazał się dla ekonomisty bardzo owocny, gdyŝ właśnie wtedy został wydawcą Economic Journal. Ostatecznie funkcję tę pełnił przez 33 lata. Warto dodać, iŝ wspomniane ekonomiczne czasopismo było najbardziej wpływowym w Wielkiej Brytanii. Ponadto Keynes mógł być dumny z innych osiągnięć, m.in. otrzymał honorowe tytuły od Uniwersytetu w Edynburgu, Sorbony i Combridge (szerzej Lechinger, 2007, s ). Poza niezmierną miłością jaką darzył ekonomię, uwielbiał równieŝ sztukę oraz Ŝycie towarzyskie. Często spotykał się z grupą znajomych, do których zaliczali się liczni intelektualiści, literaci, oraz chociaŝby artyści (Bloomsbury Group) 14. Był zagorzałym kolekcjonerem dzieł sztuki, a takŝe znawcą muzyki i literatury. Ponadto był właścicielem teatru 15 i sponsorem baletu. Podczas I wojny światowej Keynes był doradcą rządu brytyjskiego m.in. w zakresie finansowania wydatków wojennych. Ponadto był uczestnikiem Konferencji wersalskiej. Od 1932 roku był prezesem w Towarzystwie Inwestycyjnym oraz w Towarzystwie Asekuracyjnym. Tę funkcję z powodzeniem pełnił przez sześć lat. W okresie II wojny światowej Keynes pełnił funkcję doradcy Ministra Skarbu. Zajmował się między innymi poŝyczkami wojennymi. W 1940 roku został powołany na członka Rady Kanclerza Skarbu oraz Gubernatora Banku Angielskiego, a dwa lata później tj. w 1942 roku za swoje zasługi otrzymał tytuł szlachecki barona Tilton, który uprawniał do zasiadania w Izbie Lordów. W roku 1944 Keynes brał udział w słynnej konferencji w Breton Woods, gdzie jego wypowiedzi zdominowały innych uczestników. Keynes próbował wówczas przeforsować pomysł 14 Do ugrupowania tego naleŝeli m.in.: E.M. Forster i V. Woolf; Łączyły ich m.in. artystyczne zainteresowania oraz błyskotliwa inteligencja. 15 Keynes bardzo angaŝował się w sprawy związane z teatrem i to nie tylko w aspekcie finansowym, ale takŝe i fizycznym. Bowiem pewnego dnia, gdy zachorował bileter sam zajął jego miejsce i sprzedawał z przyjemnością bilety. Świadczy to przede wszystkim o wielkim zamiłowaniu Keynesa do teatru.

7 Friedrich Hayek vs. John Keynes nierozstrzygnięty spór dwóch ekonomicznych gigantów 111 wprowadzenia międzynarodowej jednostki rozliczeniowej bankor 16. Emisja ta miała słuŝyć odbudowie powojennych zniszczeń jak równieŝ umoŝliwić prowadzenie zrównowaŝonej polityki finansowej na całym świecie. Warto dodać, iŝ wkład Keynesa w powojenny ład w Europie postrzegany jest jako największy pochodzący od osoby bezpośrednio nie związanej z rządami. J.M. Keynes z całą pewnością nie naleŝał do typowych ekonomistów. Charakteryzował się niepowtarzalnością, nieprzewidywalnością oraz przede wszystkim nietuzinkowością. Jego charakter i zachowanie często porównywano do K. Marksa, gdyŝ był trudny w kontaktach międzyludzkich. Zazwyczaj nie zgadzał się z rozmówcami, którzy mieli choć w niewielkim stopniu inne stanowisko niŝ on sam. Keynes nie był teoretykiem, był raczej praktykiem gospodarczym, gdyŝ swoje teorie i koncepcje często wprowadzał później w rzeczywistą sferę gospodarczą. Zakres podejmowanej tematyki przez Keynesa był rozległy i przy tym bardzo róŝnorodny. Zajmował się zagadnieniami makroekonomicznymi. Badał m.in. czynniki wpływające na poziom realnego PKB, poziom zatrudnienia, ogólną podaŝ, popyt globalny, etc. Wśród niektórych dzieł Keynesa warto wymienić pracę pochodzącą z 1919 roku, zatytułowaną The Economic Consequences of the Peace. Keynes wyraził w niej krytykę nałoŝenia na Niemcy wysokich kontrybucji jako zadośćuczynienia za wywołanie I wojny światowej. W innym jego dziele z 1923 roku A Tract on Monetary Reform autor potępiał pomysł Anglii dotyczący ich powrotu do standardów złota. Innymi słowy krytykował wymienialność walut na złoto. Jak się później okazało Keynes miał rację. W 1930 roku ekonomista wydał dwutomową pracę pt. A Treatise on Money. W tym dziele Keynes dokonał połączenia pienięŝnych zagadnień z całością problemów Ŝycia gospodarczego. Była to swoista próba odpowiedzi na pytanie: Co powoduje nierówność gospodarki? Wnioski jakie wysnuł okazały się dla wielu ówczesnych ekonomistów szokujące i kontrowersyjne. OtóŜ twierdził on, iŝ za kryzysy gospodarcze i cykle koniunkturalne odpowiedzialne są oszczędności. Według Keynes a skłonność do oszczędzania ogranicza dynamikę, gdyŝ przedsiębiorstwa nie sprzedadzą wszystkiego co wyprodukują, poniewaŝ ludność część swoich dochodów przeznacza właśnie na oszczędzanie, a tym samym nie wydaje wszystkiego na konsumpcję. Jego teorie kwestionowały zasady liberalnej myśli ekonomicznej i były odpowiedzią na Wielki Kryzys Ekonomiczny w latach W tym okresie następował spadek PNB, inwestycji oraz notowań giełdowych, zjawiskom tym towarzyszył wzrost bezrobocia. Keynes w celu ustabilizowania gospodarki zaproponował podejście popytowe. Twierdził, Ŝe zły stan gospodarki wynika z nierównowagi pomiędzy oszczędnościami a inwestycjami. Nawet w przypadku podwyŝek wynagrodzeń zakładał, Ŝe ludzie pewną część zarobków odłoŝą (krańcowa skłonność 16 Opartej na pieniądzu bankowym (bank-) oraz złocie (-or). JednakŜe koncepcja ta była głównie krytykowana przez Amerykanów z H.D. Whitem na czele.

8 112 Katarzyna BroŜek do konsumpcji wg Keynesa), a tylko pozostałą część wydadzą. W konsekwencji czego dochodzi do wzrostu dochodów a nie konsumpcji. Kluczowym poglądem Keynesa było zaprzeczenie, iŝ gospodarka posiada zdolności do samoregulacji, a więc do samoistnego osiągnięcia równowagi rynkowej. Pod koniec dwudziestolecia międzywojennego, a dokładnie w 1936 roku Keynes opublikował pracę pt. The General Theory of Employment, Interest and Money, która stała się jego głównym dziełem i zarazem najwaŝniejszym dziełem w historii ekonomii. Zaproponowana w niej teoria zrewolucjonizowała światową ekonomię. Główne tezy pracy w skrócie moŝna określić następująco: w okresach prosperity rządy powinny podnosić podatki oraz obniŝać siłę nabywczą, natomiast w okresie recesji muszą czynić na odwrót, a więc: pobudzać popyt (poprzez zwiększanie wydatków na roboty publiczne oraz pomoc społeczną) i obniŝać stopy procentowe (Seymour-Smith, 2002). W 1940 roku Keynes opublikował kolejne dzieło, zatytułowane How to Pay for the War. Pozycję tę poświęcił na zaprezentowanie odwaŝnego planu finansowania działań wojennych w gospodarce brytyjskiej. Jego propozycja sprowadzała się do tego, aby część dochodów pracowniczych wypłacać w pieniądzu zaś pozostałą część w formie obligacji państwowych, które moŝna by wykupić dopiero po zakończeniu wojny. Tak teŝ się stało. W efekcie decyzji podjętych przez rząd Wielkiej Brytanii nastąpiło zamroŝenie części dochodów konsumentów (obligacje państwowe). Ponadto przytoczona publikacja obok znaczenia praktycznego miała równieŝ znaczenie teoretyczne. Stanowiła ona bowiem rozwinięcie keynesowskiej koncepcji tzw. luki inflacyjnej, która stała się punktem wyjścia do analizy presji inflacyjnej. Teoria Keynesa kształtowała się w latach międzywojennych, tj. w okresie głębokich przemian m.in. strukturalne zmiany w świecie kapitalistycznym. Narzędziem analizy Keynesa była metoda analizy krótkookresowej, w przeciwieństwie do metod analizy długookresowej, stosowanych przez teorię tradycyjną. J.M. Keynes sceptycznie odnosił się do analizy długookresowej, gdyŝ uwaŝał iŝ teoria tradycyjna zbyt koncentruje się na stanie końcowej równowagi, pomijając jednocześnie analizę procesu zmian, czyli procesu osiągania równowagi (Keynes, 1925, s. 80). Keynes nie rozwinął całkowicie teorii cyklu koniunkturalnego w kapitalizmie, niemniej jednak wiele uwagi poświęcił na wyjaśnienie przyczyn cyklicznych zmian produkcji, dochodu narodowego oraz zatrudnienia. Twierdził, iŝ zasadniczą rolę w tym zakresie odgrywają fluktuacje stopy inwestycyjnej. Dokładniej rzecz ujmując na owe fluktuacje wpływ miały: krańcowa wydajność kapitału, stopa procentowa oraz krańcowa skłonność do konsumpcji (Sołdaczuk, 1959, s. 94). W wyniku choroby oraz przemęczenia błyskotliwa kariera naukowa Keynesa została gwałtownie przerwana. W 1937 roku ekonomista doznał udaru serca, jednakŝe wtedy udało mu się przeŝyć, nadal cięŝko pracował i tworzył. Ostatecznie Keynes zmarł w 1946 roku tj. po dziewięciu kolejnych latach bardzo intensywnej

9 Friedrich Hayek vs. John Keynes nierozstrzygnięty spór dwóch ekonomicznych gigantów 113 pracy. Gdyby przeŝył następne 23 lata, prawdopodobnie byłby laureatem Nagrody Nobla. Po raz pierwszy tę nagrodę przyznano w 1969 roku. 3. Analiza porównawcza Hayek kontra Keynes Pomimo, iŝ rozwaŝania zawarte w artykule mają za zadanie przede wszystkim uwypuklić róŝnice pomiędzy Hayekiem a Keynesem, nietaktem byłoby jednak nie wspomnieć o kilku podobieństwach występujących między tymi ekonomistami. Po pierwsze obydwaj wywodzą się z rodzin inteligenckich o tradycjach akademickich. Po drugie imiona dostali po swoich ojcach. Kolejna cecha, która ich łączy to to, iŝ ukończyli jedne z najbardziej prestiŝowych uniwersytetów na świecie. Ponadto zarówno Hayek, jak i Keynes byli uwaŝani za jednych z największych autorytetów w zakresie ekonomii w XX wieku. Ostatnią wspólną łączącą ich kwestią jest fakt, iŝ kaŝdy z nich miał liczną grupę swoich zagorzałych zwolenników, ale i równieŝ bezwzględnych przeciwników. Na polu prywatnym Hayek z Keynesem bardzo się szanowali i okazywali sobie Ŝyczliwość, moŝna nawet powiedzieć, Ŝe się przyjaźnili. Niemniej jednak w odniesieniu do sfery zawodowej nie byli juŝ dla siebie tak przychylni i często krytykowali swoje poglądy. Świadczą o tym chociaŝby dwa poniŝsze cytaty. Ocena dorobku Hayeka przez Keynesa: był on na pewno jednym z największych myślicieli i najbardziej reprezentatywnym członkiem swojego pokolenia, ale jakkolwiek to moŝe brzmieć paradoksalnie, nie był on ani dogłębnie wykształconym ekonomistą, ani nie był zainteresowany rozwojem ekonomii jako nauki. Koniec końców, nie myślał on wiele o ekonomii jako nauce i miał skłonność do traktowania swoich wybitnych zdolności do teoretycznych uzasadnień jako uprawnionego sposobu nakłaniania opinii publicznej aby popierała politykę, którą on, dzięki swojej intuicji, uwaŝał za poŝądaną w danym momencie. Natomiast Keynes po przeczytaniu ksiąŝki von Hayeka Prices and Production miał powiedzieć: najstraszniejszy melanŝ, jaki kiedykolwiek czytałem (Sorman, 1993, s. 149). JednakŜe ekonomiści nie zawsze ścierali się ze sobą. Czasami publicznie potrafili wzajemnie się docenić. Keynes tak skomentował The Road to Serfdom : Moim zdaniem jest znakomita. Hayek o Keynesie: Jeden z najpotęŝniejszych i najbarwniejszych umysłów jego pokolenia. W tabeli 1 zaprezentowano wybrane elementy z Ŝycia i twórczości F.A. Hayeka oraz J. M. Keynesa.

10 114 Katarzyna BroŜek Tabela 1. Analiza porównawcza Hayek vs. Keynes KATEGORIE F. A. HAYEK J. M. KEYNES Lata Ŝycia Narodowość austriacka; brytyjska angielska Alma Mater Uniwersytet Wiedeński King s College, Cambridge; Eton College Szkoła ekonomii Szkoła austriacka Keynesizm Pozycja ideowa Liberalizm Socjalizm Obszar Ekonomia, Politologia, Prawo, Filozofia, Psychologia Ekonomia, Politologia, Prawdopodobieństwo Inne zainteresowania Kognitywistyka Sztuka Interwencjonizm państwowy Krytyk Twórca/Zwolennik Liberalna doktryna gospodarcza Zwolennik Krytyk Nagroda Nobla 1974 Główny kandydat do pierwszej Nagrody Nobla z 1969 r. Główne dzieło Fundamentalne załoŝenia szkół Słynne cytaty z działalności naukowej The Road to Serfdom Szkoła austriacka: - zasady subiektywizmu i indywidualizmu metodologicznego; - zaznaczenie roli niepewności w zjawiskach gospodarczych; - odstąpienie od matematycznego modelowania zjawisk gospodarczych; - uwypuklenie znaczenia wiedzy i informacji dla przebiegu procesów rynkowych. Osobliwym zadaniem ekonomii jest pokazanie ludziom jak mało w istocie wiedzą o tym, co w ich mniemaniu da się zaprojektować ; Nigdy człowiek nie zbłądził tak bardzo, jak brnąc dalej ścieŝką, która kiedyś doprowadziła go do sukcesu (Simon, Bilstein i Luby, 2011, s. 37). Fizyk, który jest tylko fizykiem, moŝe być pierwszej klasy fizykiem i najbardziej wartościowym człowiekiem społeczeństwa. Ale wybitnym ekonomistą nie moŝe być ktoś, kto jest tylko ekonomistą. Ekonomista, który jest tylko ekonomistą, jest nie tylko skończonym nudziarzem lecz jest wręcz niebezpieczny (Serwis cytaty baza, 2015). The General Theory of Employment, Interest and Money Szkoła Keynes a: - bezrobocie to wynik niedostatecznego popytu; - zmiana ilości pieniądza ma wpływ na zatrudnienie; - produkcja określana jest poprzez popyt globalny; - państwo powinno być aktywne na polu fiskalnej oraz monetarnej polityki państwa. Ekonomia to nauka myślenia w kategoriach modeli połączonych ze sztuką wyboru modeli odpowiadających współczesnemu światu ( ) Dobrzy ekonomiści zdarzają się nieczęsto, gdyŝ dar posługiwania się czujną obserwacją do wyboru dobrych modeli ( ) wydaje się niezwykle rzadki. Głosy, które przy takiej koniunkturze mówią nam, Ŝe ścieŝką wyjścia z kryzysu jest restrykcyjne gospodarowanie i powstrzymywanie się, gdy tylko moŝna, od wykorzystywania globalnego potencjału produkcji, to głosy idiotów i szaleńców (Activities, 1982). Unikanie podatków jest jedynym zajęciem intelektualnym, które niesie za sobą jakieś wynagrodzenie (Mitraszewska, 2013). Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Mirecka, 2011, s , 87; Jasiński, 2008, s. 56, 58.

11 Friedrich Hayek vs. John Keynes nierozstrzygnięty spór dwóch ekonomicznych gigantów Hayek vs. Keynes zapobiegać czy zwalczać kryzysy gospodarcze? Mogłoby się wydawać, iŝ odpowiedź na powyŝsze pytanie jest oczywista, niemniej jednak nic bardziej mylnego. NaleŜy bowiem mieć świadomość, Ŝe najprawdopodobniej tylko kilkunastu osobom na całym globie udało się przewidzieć ostatni kryzys gospodarczy. Zatem to co niegdyś poróŝniło Hayeka oraz Keynesa, nadal jest tematem nader kontrowersyjnym. PowyŜszy spór posiada ogromne znaczenie, gdyŝ dotyczy nie tylko fundamentów ekonomii teoretycznej, ale i równieŝ praktyki gospodarczej wielu państw świata. Od tej polemiki minęło wiele lat, ale czy jesteśmy bliŝej rozwiązania tego konfliktu o podłoŝu naukowym? Prawdopodobnie nie, gdyŝ nieustannie dzieli ich olbrzymi dystans światopoglądowy! Na początku XX wieku wiedza na temat kryzysów była bardzo ograniczona. Stosunkowo niewiele wiedziano o procesach wywołujących ten stan, jednocześnie posiadano niewielki zasób informacji dot. instrumentów, które moŝna było wykorzystać w przezwycięŝaniu jego skutków. W efekcie w tamtym okresie rozwiązywano problemy kryzysów zgodnie z obowiązującymi teoriami ekonomicznymi 17. Takie podejście byłoby zapewne dalej słuszne, gdyby nie Wielki Kryzys początku lat 30. ubiegłego wieku oraz ówczesna zmiana sytuacji społeczno-politycznej. To właśnie na gruncie tych doświadczeń Keynes opracował przełomową teorię, negującą klasyczny model ekonomii. Keynes poprzez swoją teorię wskazał kierunki prowadzenia polityki gospodarczej, a więc wypełnił brakującą lukę w wiedzy tamtejszych praktyków ekonomii. W odpowiedzi na drastyczny spadek produkcji, jaki miał miejsce podczas Wielkiego Kryzysu, zaproponował uruchomienie dodatkowego popytu. Ten zaś miał umoŝliwić podniesienie poziomu produkcji oraz zwalczyć recesję. W sytuacji, gdy rząd ze względu na ograniczenia finansowe nie mógł wypełnić luki w zagregowanym popycie, Keynes proponował tzw. finansowanie deficytem budŝetowym, który następnie moŝna było zredukować w okresie oŝywienia gospodarczego. Wobec tego podczas kryzysu to nie oszczędzanie było najwaŝniejsze, a wręcz przeciwnie wydawanie pieniędzy stało się priorytetowym załoŝeniem. Teoria Keynesa była bardzo popularna, jej załoŝenia wykorzystywane były w praktyce gospodarczej aŝ do czasów tzw. kryzysów naftowych z lat 70. XX w. Z pewnością odpowiadała ona na potrzeby swoich czasów, niemniej jednak prawa ekonomiczne nie funkcjonują w oderwaniu od rzeczywistości, a skoro ona się zmieniła, to i one równieŝ. W efekcie teoria Keynesa stała się nieadekwatna do współczesnych czasów (Piech, 2014, s. 4-5). 17 OtóŜ w myśl tych teorii, skoro rynek ma naturalną tendencję do powrotu do równowagi, a państwo natomiast jest czynnikiem destabilizującym ten proces, władze powinny powstrzymywać się od interwencji, czekając aŝ rynek sam powróci do poŝądanego stanu (Piech, 2014, s. 3).

12 116 Katarzyna BroŜek Hayek wraz ze szkołą austriacką stanowczo krytykował rozwiązanie zaproponowane przez Keynesa. UwaŜał iŝ dzięki temu politycy uzyskali przyzwolenie na zwiększanie wydatków, tym samym nie musieli szukać oszczędności. Hayek na bazie teorii Misesa stworzył model przeciwstawny do poglądów Keynesa, tzw. model Misesa-Hayeka. Wynika z niego, Ŝe sfera pienięŝna oraz realna gospodarka są ze sobą ściśle powiązane. W efekcie pieniądz nie jest neutralny. Hayek uwaŝał, iŝ to właśnie czynniki pienięŝne mają decydujący wpływ na cykl koniunkturalny. Hayek razem z innymi przedstawicielami szkoły austriackiej przyjmowali takŝe tezę o nieracjonalności oczekiwań. Swoją uwagę skupili równieŝ na róŝnicach między popytem a podaŝą dóbr konsumpcyjnych oraz inwestycyjnych wywołanych poprzez zakłócenia pienięŝne, skutkujących powstawaniem przymusowych oszczędności, a dalej recesji (Piech, 2014, s. 6). W przytoczonej teorii moŝna doszukać się kilku bardzo ciekawych zaleŝności: a) najkorzystniej jest zapobiegać recesji jeszcze w trakcie boomu gospodarczego; b) im dłuŝej trwa stymulowanie gospodarki, tym dłuŝej będzie utrzymywać się załamanie gospodarcze; c) podczas kryzysu rządzący powinni pozwolić jednostkom gospodarczym upadać, aby w konsekwencji gospodarka jak najszybciej oczyściła się z nieefektywnych przedsiębiorstw; d) im większe występowały rozbieŝności pomiędzy rynkowymi a naturalnymi stopami procentowymi, tym bardziej odczuwalny będzie późniejszy kryzys; e) moŝna dokonać wyboru pomiędzy niŝszym obecnym poziomem bezrobocia bądź teŝ jego niŝszym poziomem w dalszej przyszłości; f) w okresie kryzysu gospodarczego pobudzanie gospodarki za pomocą kredytów konsumpcyjnych, moŝe spowodować pogłębianie nierównowagi stóp procentowych i wywołać jeszcze większe problemy gospodarcze; g) gospodarka poradzi sobie z kryzysem wtedy, gdy przedsiębiorcy będą w stanie podejmować działania dotyczące kierunków inwestycyjnych. Reasumując nie moŝna ostatecznie przesądzić, który z tych wybitnych ekonomistów miał rację, wydaje się jednak, Ŝe w jakiejś części kaŝdy z nich. Pomimo prób połączenia tych dwóch teorii, nigdy to się nie udało. Znamienne zapewne są słowa M. Rizza, który powiedział: Wielka debata [w ekonomii] to wciąŝ Keynes kontra Hayek. Wszystko inne jest tylko dodatkiem do niej. Podsumowanie Hayek był znanym adwersarzem keynesizmu. Nawet w okresie największej świetności tej doktryny, lojalnie bronił tradycji liberalizmu gospodarczego. Uwa- Ŝał, iŝ koordynacja działalności podmiotów ekonomicznych przez rynek jest zdecydowanie lepsza, aniŝeli dokonywana przez plan. Według niego w warunkach niedostatecznej informacji, rynek uruchamia nieskomplikowany oraz szybki mechanizm dostosowawczy w postaci zmian cen. Polityka keynesowska podtrzymu-

13 Friedrich Hayek vs. John Keynes nierozstrzygnięty spór dwóch ekonomicznych gigantów 117 jąca popyt zniekształca ceny oraz przyczynia się do osłabienia koordynacji gospodarczej, czego konsekwencją będzie inflacja. W przeciwieństwie Keynes uwaŝał, iŝ system rynkowy ma tendencję do funkcjonowania poniŝej moŝliwości wynikających z ilości posiadanych zasobów i dlatego naleŝy zwiększyć popyt całkowity środkami fiskalnymi oraz monetarnymi. W tym zakresie rola państwa jest priorytetowa. Twórczość Hayeka zadziwia wszechstronnością ujmowania problemów ekonomicznych. Niemniej z całym przekonaniem moŝna stwierdzić, iŝ równieŝ twórcza praca Keynesa wywarła ogromny wpływ na rozwój zachodniej nauki ekonomicznej. W konsekwencji spowodowało to rozległą falę dyskusji. Z jednej strony krytykowano wiele załoŝeń i tez teorii tradycyjnej, a z drugiej strony samego Keynesa. Niemniej jednak warto zaznaczyć, iŝ nawet najwięksi przeciwnicy Keynesa wykorzystywali jego terminologię oraz metodę analizy. Hayek oraz Keynes bez względu na swoje rozległe zasługi nieśli za sobą często powody do kontrowersji. Bowiem nic przełomowego nie powstaje bez zainteresowania pozytywnego bądź negatywnego ogółu społecznego. JednakŜe jedno jest pewne zarówno Hayek jak i Keynes mieli duŝo racji. Niemniej jednak rozstrzygnięcie, który z nich ostatecznie przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę pozostaje w suwerennej opinii odbiorców tegoŝ wywodu. Bibliografia 1. Activities (1982). World Crises and Policies In Britain and America, [w:] The Collected Writings of John Maynard Keynes, t. 21. London: Palgrave Macmillan. 2. Bartyzel, J. (2015). Teksty wybrane Friedrich August von Hayek, artykuł dostępny na stronie internetowej Organizacji Monarchistów Polskich: 3. Bednarczyk, J.L. (2008). Bezrobocie i inflacja jako cele polityki gospodarczej w teorii monetarystycznej, [w:] J. Bednarczyk (red.), Współczesna polityka gospodarcza. Wybrane zagadnienia. Radom: Wydawnictwo Politechnika Radomska, s Biorąc Hayeka PowaŜnie, (2015). Artykuł dostępny na stronie internetowej [dostęp ]. 5. Godłów-Legiędź, J. (1992). Doktryna społeczno-ekonomiczna Friedricha von Hayeka. Ekonomia XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 6. Hayek, F.A. (1937). Economics and Knowledge, Economica N.S. 4: Reprinted in Hayek. 7. Hayek, F.A. (1944). The Road to Serfdom. Chicago: University of Chicago Press. 8. Hayek, F.A. (1945). The Use of Knowledge in Society, American Economic Review 35.

14 118 Katarzyna BroŜek 9. Hayek, F.A. (1956).,,In Honour of Professor Mises. In Hayek, (1992), The Fortunes of Liberalism. Edited by Peter G. Klein, vol. 4 of The Collected Works of F.A. Hayek. Chicago, University of Chicago Press, and London Routledge, s Heilbroner, R.L. (1986). The Man who made us All Keynesians, The New York Times, 11 maja Heilbroner, R.L. (1993). Wielcy ekonomiści: czasy Ŝycie idee. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. 12. Hicks, J. (1967). Critical Essays in Monetary Theory. Oxford: Clarendon Press. 13. Instytut Misesa, (2004). Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa, [dostęp ]. 14. Jasiński, L.J. (2008). Nobel z ekonomii. Poglądy laureatów w zarysie. Warszawa: Wydawnictwo Key Text. 15. Jasiński, L.J. (2012). Nobel z ekonomii Przegląd laureatów w zarysie. Warszawa: Wydawnictwo Key Text. 16. Kacperski, J. (2009). Szkoła austriacka wobec socjalizmu, interwencjonizmu i współczesnych problemach wolnego rynku. Warszawa: Wydawnictwo Prohibita. 17. Kamiński, W. (2004). Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Moje impresje i fascynacje, Warszawa: Warszawska WyŜsza Szkoła Ekonomiczna. 18. Keynes, J.M. (1925). Tract on Monetary Reform. London: Macmillan. 19. Klein, P. (2015). Friedrich August von Hayek, Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa, [dostęp ]. 20. Kopycińska, D. (2008). Hayek i Friedman o ekonomicznej roli państw, [w:] D. Kopycińska (red.), Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, s Kostro, K. (2001). Hayek kontra socjalizm. Debata socjalistyczna a rozwój teorii społeczno-ekonomicznych Friedricha von Hayesa. Warszawa: DIG. 22. Lechinger, R. (2007). 12 ikon ekonomii: od Smitha do Stiglitza. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka. 23. Machlup, F. (1976). Hayek s Contributions to Economics. In idem., ed., Essays on Hayek. Hillsdale, Mich.: Hillsdale College Press. 24. Mirecka, A. (2011). Friedrich August von Hayek, [w:] J. Misala (red.), Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii , wyd. I. Radom: Copyright by Politechnika Radomska. 25. Mises, L. (1922). DieGemeinwirtschaft: Untersuchungen uber den Sozialismus. Jena: Gustav Fischer Verlag. 26. Mitraszewska, A. (2013). Jak trwoga to do apostoła, Gazeta Wyborcza, października Morawski, W. (2008). Centralny Okręg Przemysłowy, [w:] "Mówią Wieki", 2008 r., nr 3.

15 Friedrich Hayek vs. John Keynes nierozstrzygnięty spór dwóch ekonomicznych gigantów Piech, K. (2014). Hayek kontra Keynes zapobiegać kryzysom czy je zwalczać? Warszawa: Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa. 29. Serwis cytaty baza, (2015). [dostęp ]. 30. Seymour-Smith, M. (2002). 100 Największych KsiąŜek Świata. Warszawa: Wydawnictwo Świat KsiąŜki. 31. Simon, H., Bilstein, F., Luby, F. (2011). ZwycięŜanie na trudnym rynku. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes. 32. Sołdaczuk, J. (1959). Teoria Ekonomiczna J.M. Keynesa. Próba krytyki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 33. Sorman, G. (1993). Prawdziwi myśliciele naszych czasów. Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik. 34. Stanford Encyclopedia of Philosophy, (2015). Dostępna pod adresem internetowym [dostęp ]. 35. Tarnowska, B. red. (2001). PWN Leksykon Nagrody Nobla. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Summary The discussion between the two great economists of the twentieth century has continued for years and nothing indicates that it might be soon over. The view of Friedrich Hayek are in contradiction to the ideas of John Keynes (and vice versa), so it can be suspected that the consensus in this area will never be reached. Although one hundred years will soon have passed since the direct debate of these two scientists, the argument about which of them was right has not been settled. The present article didn t aim to solve this problem, either. Only owing to the comparative analysis of the views of these economists, the people who are still undecided can determine their individual economic viewpoints. Thus a final decision is left for the readers to be made.

Zarys historii myśli ekonomicznej

Zarys historii myśli ekonomicznej Zarys historii myśli ekonomicznej Ekonomia Rok akademicki 2009/2010 Literatura H. Landreth, D.C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, cz. I: rozdz. 3; cz. II:

Bardziej szczegółowo

Szkoła austriacka w ekonomii

Szkoła austriacka w ekonomii Szkoła austriacka w ekonomii Ekonomia głównego nurtu a ekonomia heterodoksyjna (instytucjonalizm, szkoła historyczna itp.) Istnieje od końca XIX wieku do dziś Założyciel Carl Menger (1840-1921) Ważni przedstawiciele:

Bardziej szczegółowo

I = O s KLASYCZNA TEORIA RÓWNOWAGI PRAWO RYNKÓW J. B. SAYA WNIOSKI STOPA RÓWNOWAGI STOPA RÓWNOWAGI TEORIA REALNEJ STOPY PROCENTOWEJ

I = O s KLASYCZNA TEORIA RÓWNOWAGI PRAWO RYNKÓW J. B. SAYA WNIOSKI STOPA RÓWNOWAGI STOPA RÓWNOWAGI TEORIA REALNEJ STOPY PROCENTOWEJ realna stopa procentowa KLASYCZNA TEORIA RÓWNOWAGI PRAWO RYNKÓW J. B. SAYA koszty produkcji ponoszone przez producentów są jednocześnie wynagrodzeniem za czynniki produkcji (płaca, zysk, renta), a tym

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. STRONA POPYTOWA (ZAGREGOWANY POPYT P a ): OGÓLNA RÓWNOWAGA RYNKU. STRONA PODAŻOWA (ZAGREGOWANA PODAŻ S a )

ZAŁOŻENIA. STRONA POPYTOWA (ZAGREGOWANY POPYT P a ): OGÓLNA RÓWNOWAGA RYNKU. STRONA PODAŻOWA (ZAGREGOWANA PODAŻ S a ) przeciętny poziom cen MODEL ZAGREGOWANEGO POPYTU I ZAGREGOWANEJ PODAŻY ZAŁOŻENIA Dochód narodowy (Y) jest równy produktowi krajowemu brutto (PKB). Y = K + I + G Neoklasycyzm a keynesizm Badamy zależność

Bardziej szczegółowo

7. Zastosowanie wybranych modeli nieliniowych w badaniach ekonomicznych. 14. Decyzje produkcyjne i cenowe na rynku konkurencji doskonałej i monopolu

7. Zastosowanie wybranych modeli nieliniowych w badaniach ekonomicznych. 14. Decyzje produkcyjne i cenowe na rynku konkurencji doskonałej i monopolu Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Ekonomia 1. Znaczenie wnioskowania statystycznego w weryfikacji hipotez 2. Organizacja doboru próby do badań 3. Rozkłady zmiennej losowej 4. Zasady analizy

Bardziej szczegółowo

Współczesna makroekonomia a teoria dynamicznej gospodarki / Józef Chmiel. Warszawa, cop Spis treści

Współczesna makroekonomia a teoria dynamicznej gospodarki / Józef Chmiel. Warszawa, cop Spis treści Współczesna makroekonomia a teoria dynamicznej gospodarki / Józef Chmiel. Warszawa, cop. 2017 Spis treści Przedmowa 9 Wprowadzenie 10 Część I. Główne kierunki ekonomii a teoria dynamicznej gospodarki 25

Bardziej szczegółowo

Doktor Kalecki i Pan Keynes

Doktor Kalecki i Pan Keynes Doktor Kalecki i Pan Keynes HANNA SZYMBORSKA UNIWERSYTET W LEEDS PTE, 2. GRUDNIA 2014 Wprowadzenie Główne tezy rozdziału Dr. Kalecki on Mr. Keynes przygotowanego wspólnie z prof. Janem Toporowskim do książki

Bardziej szczegółowo

Friedrich August von Hayek. Paweł Nagajek Rafał Rewczuk Piotr Siejda Michał Zapaśnik

Friedrich August von Hayek. Paweł Nagajek Rafał Rewczuk Piotr Siejda Michał Zapaśnik Friedrich August von Hayek Paweł Nagajek Rafał Rewczuk Piotr Siejda Michał Zapaśnik Friedrich August von Hayek Historia F.A von Hayeka 08.06.1899 23.03.1992 Współtwórca Austriackiej Szkoły Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Cykl koniunkturalny. Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki gospodarczej

Cykl koniunkturalny. Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki gospodarczej Cykl koniunkturalny Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki gospodarczej Cykl koniunkturalny - definicja Cykl koniunkturalny to powtarzające się okresowo

Bardziej szczegółowo

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ZIPN1-015 Nazwa modułu Makroekonomia Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 1. Model AD/AS - powtórzenie. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 1. Model AD/AS - powtórzenie. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak MAKROEKONOMIA 2 Wykład 1. Model AD/AS - powtórzenie Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak Plan wykładu 1. Krótkookresowe wahania koniunktury Dynamiczny model zagregowanego popytu i podaży: skutki

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch

Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch Makroekonomia jest najczęściej używanym podręcznikiem na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni.

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BGE-3-605-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Geologia Specjalność: - Poziom studiów: Studia III stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

Z-0008z Makroekonomia Macroeconomics. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr drugi

Z-0008z Makroekonomia Macroeconomics. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr drugi KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-0008z Makroekonomia Macroeconomics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE RODZAJ ZAJĘĆ LICZBA GODZIN W SEMESTRZE WYKŁAD ĆWICZENIA LABORATORIUM PROJEKT SEMINARIUM

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE RODZAJ ZAJĘĆ LICZBA GODZIN W SEMESTRZE WYKŁAD ĆWICZENIA LABORATORIUM PROJEKT SEMINARIUM Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kierunek Angielski Język Biznesu Forma studiów stacjonarne Poziom kwalifikacji I stopnia Rok II

Bardziej szczegółowo

Historia ekonomii. Mgr Robert Mróz. Makroekonomia w XX wieku

Historia ekonomii. Mgr Robert Mróz. Makroekonomia w XX wieku Historia ekonomii Mgr Robert Mróz Makroekonomia w XX wieku 17.01.2017 Keynes To od jego Ogólnej teorii możemy mówić o nowoczesnej makroekonomii Sprzeciw wobec twierdzenia poprzednich ekonomistów, że rynki

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia: rewolucja Keynesowska

Makroekonomia: rewolucja Keynesowska Makroekonomia: rewolucja Keynesowska Brak dużego zainteresowania makroekonomią (wzrostem gospodarczym, cyklami koniunktury, inflacją itp.) w okresie ca 1870- ca 1930. Trwało to do czasów wielkiego kryzysu

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Ma-W-S14_pNadGen6IRKR Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM Wykład: JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM Stanley Fischer o modelu IS-LM Model IS-LM jest użyteczny z dwóch powodów. Po pierwsze jako narzędzie o znaczeniu historycznym, a po drugie,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA TEORIA ZATRUDNIENIA, PROCENTU I PIENIĄDZA JOHN MAYNARD KEYNES

OGÓLNA TEORIA ZATRUDNIENIA, PROCENTU I PIENIĄDZA JOHN MAYNARD KEYNES OGÓLNA TEORIA ZATRUDNIENIA, PROCENTU I PIENIĄDZA JOHN MAYNARD KEYNES Maciej Bloch Aleksandra Drewniak Iwona Rosa PLAN PREZENTACJI 1. John Maynard Keynes 2. Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza

Bardziej szczegółowo

John Maynard Keynes Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, 1936

John Maynard Keynes Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, 1936 John Maynard Keynes 1883 1946 Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, 1936 1883 1946 Z biografii Keynesa Wybitne zdolności i staranne wykształcenie (Eton, King s College) Towarzystwo Bloomsbury

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1. Modele graficzne

Makroekonomia 1. Modele graficzne Makroekonomia 1 Modele graficzne Obieg okrężny $ Gospodarstwa domowe $ $ $ $ $ Rynek zasobów $ Rynek finansowy $ $ Rząd $ $ $ $ $ $ $ Rynek dóbr i usług $ Firmy $ Model AD - AS Popyt zagregowany (AD) Popyt

Bardziej szczegółowo

Historia ekonomii. Mgr Robert Mróz. John Maynard Keynes

Historia ekonomii. Mgr Robert Mróz. John Maynard Keynes Historia ekonomii Mgr Robert Mróz John Maynard Keynes 12.12.2016 John Maynard Keynes (1883-1946) Podobnie jak Mill, był synem znanego ojca (Johna Neville'a), który zadbał o jego edukację w 1905 r. uzyskał

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp (S. Marciniak) 11

Spis treści. Wstęp (S. Marciniak) 11 Makro- i mikroekonomia : podstawowe problemy współczesności / red. nauk. Stefan Marciniak ; zespół aut.: Lidia Białoń [et al.]. Wyd. 5 zm. Warszawa, 2013 Spis treści Wstęp (S. Marciniak) 11 Część I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ekonomia wykład 03. dr Adam Salomon

Ekonomia wykład 03. dr Adam Salomon Ekonomia wykład 03 dr Adam Salomon Ekonomia: GOSPODARKA RYNKOWA. MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 2 Rynki makroekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora. Część pierwsza Wprowadzenie do ekonomii

Spis treści. Od autora. Część pierwsza Wprowadzenie do ekonomii Spis treści Od autora Część pierwsza Wprowadzenie do ekonomii 1. Czym zajmuje się ekonomia 1.1. Definicja ekonomii i jej interpretacja 1.2. Modelowe ujęcie zagadnień ekonomicznych 1.3. Mikro- i makroekonomia

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej Ożywienie i recesja w gospodarce Dr Joanna Czech-Rogosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 16.04.2012 1. Co to jest koniunktura gospodarcza?

Bardziej szczegółowo

Finanse przedsiêbiorstw Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka

Finanse przedsiêbiorstw Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka KARTA MODU U / KARTA PRZEDMIOTU Kod moduùu Nazwa moduùu MAKROEKONOMIA Nazwa moduùu w jêzyku angielskim Macroeconomics Obowi¹zuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODU U W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej OŜywienie i recesja w gospodarce prof. ElŜbieta Adamowicz Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie 3 kwietnia 2012 r. Program wykładu: Co to jest

Bardziej szczegółowo

Dalsze zmiany w makroekonomii XX wieku

Dalsze zmiany w makroekonomii XX wieku Dalsze zmiany w makroekonomii XX wieku Ogólna teoria Keynesa jest pracą literacką; brak formalnego modelu jasno przedstawiającego jego tezy Próby absorpcji podejścia Keynesa do teorii w ekonomii neoklasycznej

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ I PRZESTRZENNEJ Referat Ewaluacji

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ I PRZESTRZENNEJ Referat Ewaluacji URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ I PRZESTRZENNEJ Referat Ewaluacji Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na

Bardziej szczegółowo

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM Wykład: JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM John Hicks (1904-1989) Mr Keynes and the Classics: A Suggested Interpretation (1937) Value and Capital (1939) Nagroda Nobla (1972) Model IS

Bardziej szczegółowo

Przedmiot makroekonomii i pojęcia wstępne. Spis treści:

Przedmiot makroekonomii i pojęcia wstępne. Spis treści: Przedmiot makroekonomii i pojęcia wstępne Spis treści: 1. Definicja i problemy makroekonomii... 2 2. Makrowielkości gospodarcze... 2 3. Podstawowe teorie makroekonomiczne... 2 4. Modele makroekonomiczne...

Bardziej szczegółowo

Austriacka teoria cyklu koniunkturalnego a teorie głównego nurtu. Mateusz Benedyk

Austriacka teoria cyklu koniunkturalnego a teorie głównego nurtu. Mateusz Benedyk Austriacka teoria cyklu koniunkturalnego a teorie głównego nurtu Mateusz Benedyk 1 Krótki rys historyczny Wybrane teorie głównego nurtu: - Szkoła keynesowska - Szkoła monetarystyczna - Nowa szkoła klasyczna

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA II stopień ogólnoakademicki niestacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka. podstawowy. obowiązkowy polski

EKONOMIA II stopień ogólnoakademicki niestacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka. podstawowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKON2-008 Nazwa modułu Makroekonomia II Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics II Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Mikro-i makroekonomia 2. Kod modułu : MME (10-MME-a1-s; 10-MME-a1-ns)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający

Wymagania edukacyjne przedmiot Podstawy ekonomii Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. wyróżnić potrzeby ekonomiczne, wymienić podstawowe rodzaje środków zaspokajających potrzeby, rozróżnić podstawowe zasoby

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. TEORETYCZNE PROBLEMY TRANSFORMACJI GOSPODARCZEJ

CZĘŚĆ I. TEORETYCZNE PROBLEMY TRANSFORMACJI GOSPODARCZEJ Spis treści Wprowadzenie CZĘŚĆ I. TEORETYCZNE PROBLEMY TRANSFORMACJI GOSPODARCZEJ Rozdział I. Pojecie i cele transformacji gospodarczej 1.1. Transformacja gospodarcza jako kategoria ekonomiczna 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

PREKURSORZY EKONOMII MATEMATYCZNEJ W POLSCE

PREKURSORZY EKONOMII MATEMATYCZNEJ W POLSCE UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA ROZPRAWA HABILITACYJNA MIROSŁAW BOCHENEK PREKURSORZY EKONOMII MATEMATYCZNEJ W POLSCE WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA TORUŃ 2008 SPIS TREŚCI Wstęp 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu Makroekonomia

Sylabus przedmiotu Makroekonomia Sylabus przedmiotu Makroekonomia 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program (Kierunek studiów, poziom i profil, forma studiów): Rok akademicki: 2018/2019 Wydział Nauki o Zdrowiu Zdrowie Publiczne, studia I stopnia,

Bardziej szczegółowo

Dezintegracja gospodarki światowej w latach 1918-1939

Dezintegracja gospodarki światowej w latach 1918-1939 Gospodarka światowa Dezintegracja gospodarki światowej w latach 1918-1939 Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Etapy w analizie Lata 1918-1924 Lata 1924-1929 Lata

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii wykład 03. dr Adam Salomon

Podstawy ekonomii wykład 03. dr Adam Salomon Podstawy ekonomii wykład 03 dr Adam Salomon Ekonomia: GOSPODARKA RYNKOWA. MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Podstawy ekonomii dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN UM w Gdyni 2 Rynki

Bardziej szczegółowo

Spis treści (skrócony)

Spis treści (skrócony) Spis treści (skrócony) WSTĘP Rozdział 1. SPOŁECZNY PROCES GOSPODAROWANIA A EKONOMIA (Jerzy Wilkin) 1.1. Potrzeby człowieka i moŝliwości ich zaspokajania 1.2. Gospodarowanie, ekonomizacja działań ludzkich

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE MAKROEKONOMIA E. Logistyka (inżynierska) niestacjonarne. I stopnia. ogólnoakademicki. podstawowy

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE MAKROEKONOMIA E. Logistyka (inżynierska) niestacjonarne. I stopnia. ogólnoakademicki. podstawowy Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok MAKROEKONOMIA E Logistyka (inżynierska) niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

Polityka pieniężna i fiskalna

Polityka pieniężna i fiskalna Polityka pieniężna i fiskalna Spis treści: 1. Ekspansywna i restrykcyjna polityka gospodarcza...2 2. Bank centralny i jego polityka: operacje otwartego rynku, zmiany stopy dyskontowej, zmiany stopy rezerw

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA W ŚWIETLE NAUK EKONOMICZNYCH

KONSTYTUCJA W ŚWIETLE NAUK EKONOMICZNYCH KONSTYTUCJA W ŚWIETLE NAUK EKONOMICZNYCH dr Katarzyna Metelska-Szaniawska Wydział Nauk Ekonomicznych UW Seminarium PSEAP 25/10/2007 PLAN WYSTĄPIENIA I II III IV Ekonomia konstytucyjna jako program badawczy

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

POPYT KREUJE PODAŻ - KEYNESOWSKI MODEL GOSPODARKI

POPYT KREUJE PODAŻ - KEYNESOWSKI MODEL GOSPODARKI Wykład: POPYT KREUJE PODAŻ - KEYNESOWSKI MODEL GOSPODARKI 13 milionów Amerykanów traci pracę Wielka depresja w USA, 1929-1933 Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza (1936) John Maynard Keynes

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA DLA KRAJÓW I WSPÓŁCZESNEJ EKONOMII ORAZ MOŻLIWOŚCI ICH REALIZACJI W SYSTEMACH GOSPODARCZYCH OPARTYCH NA DOKTRYNIE NEOLIBERALIZMU

WYZWANIA DLA KRAJÓW I WSPÓŁCZESNEJ EKONOMII ORAZ MOŻLIWOŚCI ICH REALIZACJI W SYSTEMACH GOSPODARCZYCH OPARTYCH NA DOKTRYNIE NEOLIBERALIZMU Spis treści WSTĘP... 9 Rozdział I WYZWANIA DLA KRAJÓW I WSPÓŁCZESNEJ EKONOMII ORAZ MOŻLIWOŚCI ICH REALIZACJI W SYSTEMACH GOSPODARCZYCH OPARTYCH NA DOKTRYNIE NEOLIBERALIZMU... 13 1. Wyzwania stojące przed

Bardziej szczegółowo

Nowa ekonomia instytucjonalna Ronald Coase

Nowa ekonomia instytucjonalna Ronald Coase Nowa ekonomia instytucjonalna Ronald Coase Nowa ekonomia instytucjonalna wywodzi się od artykułu Ronalda Coase a The Nature of the Firm, w którym wprowadzone zostało do analizy ekonomicznej pojęcie kosztów

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Książka Współczesna polityka gospodarcza" jest podzielona na pięć części: Teoretyczne podstawy polityki gospodarczej; Główne obszary polityki rozwoju gospodarczego; Polityka stabilizacyjna państwa; Polityka

Bardziej szczegółowo

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa Sektor Gospodarstw Domowych Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE Raport nr 12 maj 2008 Warszawa 1 Gospodarka Polski Prognozy i opinie Raport Gospodarka

Bardziej szczegółowo

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów,

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów, WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Podstawy ekonomii KLASA: I TH NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 2305/T-5 T-3,SP/MEN/1997.07.16 L.p. Dział programu 1. Człowiek - konsument -potrafi omówić podstawy ekonomii, - zna

Bardziej szczegółowo

Janina Godłów-Legiędź

Janina Godłów-Legiędź Janina Godłów-Legiędź I. Mikroekonomia 1. Przedmiot ekonomii i pojęcia wstępne. Typy systemów ekonomicznych. 2. Rynki produktów. Popyt. Podaż. Cena. 3. Przedsiębiorstwo. 4. Teoria podziału. Rynki czynników

Bardziej szczegółowo

Barbara Danowska-Prokop, Helena Przybyla, Urszula Zagöra-Jonszta. WSPÖtCZESNEJ MYSLI WYDANIE DRUGIE

Barbara Danowska-Prokop, Helena Przybyla, Urszula Zagöra-Jonszta. WSPÖtCZESNEJ MYSLI WYDANIE DRUGIE Barbara Danowska-Prokop, Helena Przybyla, Urszula Zagöra-Jonszta LIBERALNE KIERUNKI WSPÖtCZESNEJ MYSLI EKONOMICZNEJ WYDANIE DRUGIE KATOWICE 2013 SPIS TRESCI WSTEjP 9 Rozdziat I. NIEMIECKI ORDOLIBERALIZM

Bardziej szczegółowo

POPYT KREUJE PODAŻ - KEYNESOWSKI MODEL GOSPODARKI

POPYT KREUJE PODAŻ - KEYNESOWSKI MODEL GOSPODARKI Wykład: POPYT KREUJE PODAŻ - KEYNESOWSKI MODEL GOSPODARKI Co zdarzyło się w czasie Wielkiej Depresji w USA? Rok Stopa bezrobocia (w %) Realny PNB (w mld USD z 1958 r.) Konsumpcja (w mld USD z 1958 r.)

Bardziej szczegółowo

MODEL AS-AD. Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie.

MODEL AS-AD. Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie. MODEL AS-AD Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie. KRZYWA AD Krzywą AD wyprowadza się z modelu IS-LM Każdy punkt

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 dla MSEMen. Gabriela Grotkowska

Makroekonomia 1 dla MSEMen. Gabriela Grotkowska Makroekonomia dla MSEMen Gabriela Grotkowska Plan wykładu 5 Model Keynesa: wprowadzenie i założenia Wydatki zagregowane i równowaga w modelu Mnożnik i jego interpretacja Warunek równowagi graficznie i

Bardziej szczegółowo

System pieniężny i teoria pieniądza

System pieniężny i teoria pieniądza System pieniężny i teoria pieniądza Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach 1 Wykład nr 3 System pieniężny i teoria pieniądza 1. Pojęcie i funkcje pieniądza. 2. Klasyczna teoria

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 11 Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna w gospodarce otwartej Diagram Swana

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 11 Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna w gospodarce otwartej Diagram Swana Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 11 Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna w gospodarce otwartej Diagram Swana Leszek Wincenciak Wydział Nauk Ekonomicznych UW 2/26 Plan wykładu: Prosty model keynesowski

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa WPROWADZENIE

Spis treści. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa WPROWADZENIE Spis treści Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa xiii xv WPROWADZENIE l Rozdział l. Ekonomiczne opisanie świata 3 1.1. Stany Zjednoczone 4 1.2. Unia Europejska 10 1.3. Chiny 15 1.4. Spojrzenie na inne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski

Spis treści. Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski Spis treści Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO EKONOMII Rozdział 1. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii S. Krajewski, R. Milewski 1.1. Czym się zajmuje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. Ekorozwojem WYKŁAD ĆWICZENIA LABORATORIUM PROJEKT SEMINARIUM

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. Ekorozwojem WYKŁAD ĆWICZENIA LABORATORIUM PROJEKT SEMINARIUM PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj przedmiotu MAKROEKONOMIA BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA

Bardziej szczegółowo

Rozdział XIII KAPITAŁ FINANSOWY 1. Podaż kapitału finansowego 2. Popyt na kapitał finansowy

Rozdział XIII KAPITAŁ FINANSOWY 1. Podaż kapitału finansowego 2. Popyt na kapitał finansowy Spis treści WSTĘP Rozdział I WYZWANIA DLA KRAJÓW I WSPÓŁCZESNEJ EKONOMII ORAZ MOŻLIWOŚCI ICH REALIZACJI W SYSTEMACH GOSPODARCZYCH OPARTYCH NA DOKTRYNIE NEOLIBERALIZMU 1. Wyzwania stojące przed krajami

Bardziej szczegółowo

Historia ekonomii. Mgr Robert Mróz. Milton Friedman i monetaryzm

Historia ekonomii. Mgr Robert Mróz. Milton Friedman i monetaryzm Historia ekonomii Mgr Robert Mróz Milton Friedman i monetaryzm 12.01.2017 Monetaryzm Pogląd podkreślający rolę pieniądza: pieniądz jest głównym czynnikiem określającym nominalny dochód narodowy w krótkim

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej dr Bartłomiej J.Gabryś Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 7 listopada 2016 r. Kryzys? I co dalej. KRYZYS Trudna sytuacja, Punkt zwrotny Moment

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I

PRZYKŁADOWY EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I PRZYKŁADOWY EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I... Imię i nazwisko, nr albumu Egzamin składa się z dwóch części. W pierwszej części składającej się z 20 zamkniętych pytań testowych należy wybrać jedną z pięciu podanych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne II stopnia Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne II stopnia Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia niestacjonarne II stopnia Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Andrzej GRACZYK (min. 5 osób) Prof. dr hab. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna. Wykład 11 WNE UW Jerzy Wilkin. J. Wilkin - Ekonomia

Polityka monetarna. Wykład 11 WNE UW Jerzy Wilkin. J. Wilkin - Ekonomia Polityka monetarna Wykład 11 WNE UW Jerzy Wilkin Pieniądz i jego funkcje Pieniądz powszechny ekwiwalent towarów i usług. Kategoria ekonomiczna, w której możemy wyrazić wartość wszelkich towarów i usług.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MŁODEGO EKONOMISTY

AKADEMIA MŁODEGO EKONOMISTY AKADEMIA MŁODEGO EKONOMISTY WAHANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ OŻYWIENIE I RECESJA W GOSPODARCE DR JAROSŁAW CZAJA Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 17 października 2016 r. KONIUNKTURA GOSPODARCZA DEFINICJA

Bardziej szczegółowo

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa.

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa. KAPITAŁ W PRZEDSIĘBIORSTWIE I JEGO STRUKTURA Autor: Jacek Grzywacz, Wstęp W opracowaniu przedstawiono kluczowe zagadnienia dotyczące możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorstwo kapitału oraz zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

Polityka fiskalna (budżetowa) dr Krzysztof Kołodziejczyk

Polityka fiskalna (budżetowa) dr Krzysztof Kołodziejczyk Polityka fiskalna (budżetowa) dr Krzysztof Kołodziejczyk https://flic.kr/p/b6mlmh Plan 1. Definicja polityki fiskalnej 2. Instrumentarium polityki fiskalnej 3. Budżet państwa - deficyt budżetowy - dług

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

3.1. Istota, klasyfikacja i zakres oddziaływania wydatkowych instrumentów

3.1. Istota, klasyfikacja i zakres oddziaływania wydatkowych instrumentów Spis treści Wprowadzenie... 7 Rozdział 1. Cele, uwarunkowania i obszary działania współczesnej polityki fiskalnej... 11 1.1. Istota, zarys historyczny i uwarunkowania polityki fiskalnej... 12 1.2. Obszary

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Magdalena Knapińska, prof. nadzw. UEP Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej

Dr hab. Magdalena Knapińska, prof. nadzw. UEP Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej Dr hab. Magdalena Knapińska, prof. nadzw. UEP Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej Terminy konsultacji: E-mail: magdalena.knapinska@ue.poznan.pl Inne przedmioty: Makroekonomia (wykłady i

Bardziej szczegółowo

Historia ekonomii. Mgr Robert Mróz. Szkoła austriacka, Friedrich August von Hayek

Historia ekonomii. Mgr Robert Mróz. Szkoła austriacka, Friedrich August von Hayek Historia ekonomii Mgr Robert Mróz Szkoła austriacka, Friedrich August von Hayek 20.12.2016 Początki szkoły austriackiej Menger: Ekonomia jako dedukcyjna nauka odkrywająca uniwersalne prawa Jednostką analizy

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 14. Podsumowanie. dr Dagmara Mycielska dr hab. Joanna Siwińska - Gorzelak

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 14. Podsumowanie. dr Dagmara Mycielska dr hab. Joanna Siwińska - Gorzelak MAKROEKONOMIA 2 Wykład 14. Podsumowanie dr Dagmara Mycielska dr hab. Joanna Siwińska - Gorzelak Plan wykładu 1. Egzamin i warunki zaliczenia przypomnienie. 2. Czego się nauczyliśmy? Powtórka z wykładu

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania Koniunktury gospodarczej Dr Adam Baszyński Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 14 maja 215 r. Plan prezentacji Co to jest koniunktura gospodarcza? W jaki sposób ją mierzyć?

Bardziej szczegółowo

Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ

Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ Instytucjonalne uwarunkowania narodowego systemu innowacji w Niemczech i w Polsce wnioski dla Polski Frankfurt am Main 2012 1 Instytucjonalne uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Autorzy książki są pracownikami Katedry Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Autorzy książki są pracownikami Katedry Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikacja prezentuje podstawy ekonomii i polityki gospodarczej przy wykorzystaniu metody instytucjonalnej analizy gospodarki. Zawiera zestaw najważniejszych informacji z historii myśli ekonomicznej, ekonomii

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do wydania czwartego Od Autorów Część I. Wprowadzenie do ekonomii... 19

Spis treści. Przedmowa do wydania czwartego Od Autorów Część I. Wprowadzenie do ekonomii... 19 Spis treści Przedmowa do wydania czwartego......................................... 15 Od Autorów............................................................. 17 Część I. Wprowadzenie do ekonomii.......................................

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT I METODA NAUKI FINANSÓW

1 PRZEDMIOT I METODA NAUKI FINANSÓW Spis treści Wstęp Rozdział 1 PRZEDMIOT I METODA NAUKI FINANSÓW 1.1. Etymologia terminu finanse i główne etapy rozwoju finansów 1.2. Współczesne rozumienie finansów 1.2.1. Ogólna charakterystyka finansów

Bardziej szczegółowo

Historia ekonomii. Mgr Robert Mróz. Zajęcia wprowadzające

Historia ekonomii. Mgr Robert Mróz. Zajęcia wprowadzające Historia ekonomii Mgr Robert Mróz Zajęcia wprowadzające 04.10.2016 Plan Organizacja zajęć Warunki zaliczenia Co to jest historia ekonomii i po co nam ona? Organizacja zajęć robertmrozecon.wordpress.com

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część IV. MAKROEKONOMIA

Spis treści. Część IV. MAKROEKONOMIA Spis treści Część IV. MAKROEKONOMIA Rozdział 19. Wprowadzenie do makroekonomii 19.1. Podstawowe problemy makroekonomiczne 19.2. Fakty 19.3. Ramy analizy: krótki przegląd 19.4. Rachunek dochodu narodowego

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2016 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Prof. dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Makrootoczenie: Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie technologiczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część trzecia Kursy walutowe i makroekonomia gospodarki otwartej

Spis treści. Część trzecia Kursy walutowe i makroekonomia gospodarki otwartej Spis treści Część trzecia Kursy walutowe i makroekonomia gospodarki otwartej Rozdział 12. Rachunkowość dochodu narodowego i bilans płatniczy Rachunki dochodu narodowego Produkt narodowy i dochód narodowy

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Rola państwa w gospodarce

Rola państwa w gospodarce Rola państwa w gospodarce Wykład 7 WNE UW Jerzy Wilkin Pojęcie państwa w ekonomii Państwo jako podmiot gospodarczy; Państwo i rynek jako komplementarne i substytucyjne regulatory gospodarki; Państwo minimalne,

Bardziej szczegółowo