Małgorzata Krzywdzik. Program nauczania przedmiotu rytmika w cyklu sześcioletnim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Małgorzata Krzywdzik. Program nauczania przedmiotu rytmika w cyklu sześcioletnim"

Transkrypt

1 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim Małgorzata Krzywdzik Program nauczania przedmiotu rytmika w cyklu sześcioletnim I etap edukacyjny Kamień Pomorski 2016/17

2 I CELE EDUKACYJNE 1. Zainteresowanie dziecka muzyką i rozbudzenie zamiłowania do tej dziedziny Sztuki. 2. Nauczenie zasad notacji, podstawowej terminologii muzycznej i oznaczeń stosowanych w utworach. 3. Zapoznanie ucznia z podstawową wiedzą o muzyce, z formami muzycznymi utworów. 4. Wdrożenie ucznia do systematycznego oraz świadomego przygotowywania się do zajęć lekcyjnych. 5. Kształtowanie i rozwijanie naturalnej potrzeby ekspresji twórczej w połączeniu z kształceniem wyobraźni muzycznej. 6. Kształtowanie i rozwijanie, przez cały cykl nauki, wrażliwości estetycznej i poczucia piękna oraz odczuwania przyjemności i radości z obcowania ze sztuką we wszystkich jej postaciach. 7. Kształtowanie i rozwijanie umiejętności muzykowania zespołowego. 8. Rozwijanie uzdolnień muzycznych ucznia w sposób dostosowany do jego wieku i predyspozycji. 9. Przygotowanie ucznia do publicznych występów estradowych. Przygotowanie ucznia do udziału w imprezach artystycznych również i w roli współorganizatora, organizatora oraz odbiorcy słuchacza innych wykonawców. 10. Przygotowanie najzdolniejszych, najpilniejszych oraz zainteresowanych dalszym kształceniem uczniów absolwentów do drugiego etapu kształcenia. II TREŚCI NAUCZANIA 1. Znajomość podstawowych zasad metody Emila Jacques a Dalcroze a. 2. Znajomość podstawowych zasad notacji muzycznej i podstawowych pojęć z zakresu agogiki, dynamiki i artykulacji. 3. Znajomość podstawowych kroków tańców polskich. 4. Znajomość instrumentarium Orffa. 2

3 III FORMY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Osiągnięcia uczniów realizujących przedmiot rytmika są sprawdzane w następujących formach: 1) obserwację aktywności na zajęciach; 2) bieżącego przygotowania do zajęć lekcyjnych prace domowe: pisemne, śpiewane, ustne, ruchowe; 3) postępów czynionych na zajęciach lekcyjnych; 4) wypowiedzi ustne; 5) prace kontrolne dyktanda, testy, kartkówki; 6) przygotowanie do lekcji w postaci np. posiadania odpowiednich przyborów, podręczników, zeszytów itp. Materiał nauczania IV MATERIAŁ NAUCZANIA w podziale na klasy Klasa pierwsza 1) Ćwiczenia uwrażliwiające na zmiany zachodzące w muzyce: a) ćwiczenia uwrażliwiające na zmiany w dynamice, b) przerwa w muzyce, c) ćwiczenia inhibicyjno incytacyjne, d) ćwiczenia uwrażliwiające na ma wysokość melodii i jej kierunek, e) ćwiczenia poczucia tempa, f) ćwiczenia wyrabiające poczucie akcentu metrycznego. 2) Ćwiczenia ruchowe: a) ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę dziecka, b) ćwiczenia głowy, szyi, ramion, nóg, tułowia, c) ćwiczenia wspomagające prawidłowe stawianie stóp, d) ćwiczenia wyrabiające ogólną sprawność aparatu ruchowego przy wykonywaniu prawidłowego marszu, skoków, podskoków, biegu. 3

4 3) Ćwiczenia wyrabiające poczucie metryczne, jako podstawa wprowadzenia taktów i taktowania: a) zabawy i ćwiczenia wyrabiające poczucie metryczne i reagowanie na akcent, b) wyrabianie poczucia metrycznego w piosenkach i utworach dziecięcych zróżnicowanych rytmicznie, c) takty: dwu-, trzy-, cztero, pięcio-, sześciomiarowy w ćwierćnutowej jednostce miary i odpowiednie taktowanie. 4) Ćwiczenia kształtujące poczucie czasu trwania wartości rytmicznych nut i pauz: a) realizacja nogami następujących wartości rytmicznych nut i pauz: ćwierćnuta, ósemka, półnuta, cała nuta, półnuta z kropką, pauza ćwierćnutowa i półnutowa, b) realizacja ruchowa jednotaktowych i dwutaktowych tematów rytmicznych, c) ćwiczenia utrwalające wzajemne stosunki czasowe między wartościami rytmicznymi poprzez równoczesną realizację kilku równych wartości przez grupy uczniów. 5) Ćwiczenia taneczne: a) tańce regionalne oparte na chodzeniu, bieganiu, podskokach i zakończone przytupem, takie jak: Kozierajka, Gąsior, Grozik, b) opracowanie układów ruchowych do poznanych na kształceniu słuchu piosnek, c) opracowanie układów ruchowych i tańców do melodii z innych krajów. 6) Muzykowanie na instrumentach perkusyjnych: a) Prawidłowe granie na następujących instrumentach perkusyjnych: kołatka, grzechotka, bębenek, tamburin, marakasy, janczary, pałeczki, tara, pudełko akustyczne, terkotka, b) wykonywanie akompaniamentu do piosenek i fragmentów utworów muzycznych, c) tworzenie akompaniamentu ilustracyjnego zgodnie z nastrojem wiersza lub opowiadania, d) tworzenie instrumentacji do utworów z muzyki klasycznej i muzyki innych narodów. 7) Dyktanda rytmiczne: 4

5 a) rozpoznawanie wartości granych przez nauczyciela, b) zapisywanie dyktanda składającego się z poznanych wartości rytmicznych, c) dopisywanie brakujących wartości w takcie, d) rozsypanka i wybieranka rytmiczna. Opis osiągnięć ucznia na zakończenie nauki w klasie pierwszej Każdy uczeń kończący zajęcia rytmiki w klasie I w cyklu sześcioletnim powinien umieć: a) taktować na dwa, trzy, cztery, pięć i sześć; b) realizować nogami następujące wartości nut i pauz: ósemki, ćwierćnuty, półnuty, półnuty z kropką, całe nuty oraz pauzę ćwierćnutową i półnutowa; c) prawidłowo wykonywać następujące kroki: marsz, bieg, podskoki, przytup; d) rozpoznawać słuchowo oraz zapisywać następujące wartości: ósemki, ćwierćnuty, półnuty, całe nuty oraz pauzy: ćwierćnutowe, pólnutowe, całonutowej; e) nazywać poznane instrumenty perkusyjne oraz grać na nich: kołatka, grzechotki, bębenki, pałeczki, tamburino, marakasy, janczarki, tary, terkotki, pudełka akustyczne; f) prawidłowo reagować ruchem na zmiany zachodzące w dynamice, tempie i kierunku linii melodycznej; g) rozpoznawać metrum po akcencie metrycznym; h) umieć tańczyć Kozierajkę, Grozik i wybrany taniec innych narodów; i) zapisywać dwutaktowe dyktanda rytmiczne składające się z poznanych wartości nut i pauz. Klasa druga Materiał nauczania 1) Ćwiczenia oparte na materiale zrealizowanym w I klasie: a) wyrażanie ruchem zmian tempa, metrum, rytmu i dynamiki, b) udoskonalanie poczucia pulsu metrycznego, c) utrwalani taktowania na 2,3,4,5,6. 5

6 2) Ćwiczenia ruchowe: a) ćwiczenia udoskonalające prawidłową postawę i sprawność aparatu ruchowego dziecka w drugim roku nauczania, b) ćwiczenia przygotowujące do wykonywania drobnych wartości rytmicznych, c) ćwiczenia ekspresyjne z uwzględnieniem pokazywani kierunku linii melodycznej, artykulacji legato staccato, wyrażanie ruchem dynamiki. 3) Ćwiczenia kształtujące poczucie czasu trwania wartości rytmicznych nut i pauz: a) realizacja wartości rytmicznych nut i pauz poznanych w pierwszym roku nauki, b) realizacja ruchowa wartości na pięć (ligatura), całej nuty z kropką, ćwierćnuty z kropką i ósemki, pauzy całonutowej i ósemkowej, c) realizacja i zapis tematów rytmicznych składających się z wartości poznanych w klasie I i II w taktach o ćwierćnutowej jednostce miary, d) realizacja ruchem grup rytmicznych: trioli ósemkowej, szesnastek, dwóch szesnastek i ósemki, ósemki i dwóch szesnastek, szesnastki z ósemką i szesnastką, ósemki z kropką i szesnastki, szesnastki i ósemki z kropką. 4) Ćwiczenia kształtujące poczucie wzajemnych stosunków czasowych między wartościami rytmicznymi: a) rytm uzupełniający ćwierćnutowy i ósemkowy, b) echo rytmiczne. 5) Ćwiczenia z zakresu polifonii: a) równoczesne wykonywanie dwóch rytmów przez dwie grupy uczniów, b) równoczesne wykonywanie przez jednego ucznia dwóch bardzo prostych rytmów oraz tworzenie bardzo prostego kanonu rytmicznego, c) ostinato rytmiczne jako głos towarzyszący przy piosenkach i krótkich dwutaktowych tamatach rytmicznych. 6) Ćwiczenia taneczne: a) tańce oparte na elementach poznanych w klasie I, b) tańce z elementami nowo poznanymi: cwał, zeskok, kołysanie: Krakowiak, Kujawiaczek, Polka Gwiazda, Trojak, Polska Dziadek - do wyboru. 6

7 7) Muzykowanie na instrumentach perkusyjnych: a) wykonywanie akompaniamentu rytmicznego do wybranych piosenek, b) wykonywanie echa rytmicznego, c) tworzenie formy ABA, d) tworzenie instrumentacji do wybranych utworów instrumentalnych muzyki klasycznej, e) improwizowanie rytmu do ruchu. 8) Dyktanda rytmiczne: a) dopisywanie w rytmie brakujących wartości, b) samodzielny zapis czterotaktowego dyktanda. Opis osiągnięć ucznia na zakończenie nauki w klasie drugiej Każdy uczeń kończący zajęcia rytmiki w klasie II w cyklu sześcioletnim powinien umieć: a) taktować na dwa, trzy, cztery, pięć i sześć; b) realizować nogami następujące wartości nut i pauz: całą nutę z kropką, wartość trwającą przez pięć miar, całą nutę, półnutę z kropką, półnutę, ćwierćnutę z kropką i ósemkę, ćwierćnutę, ósemki, szesnastki a ponadto grupy rytmiczne takie jak: dwie szesnastki i ósemka, ósemka i dwie szesnastki, szesnastkę z ósemką i szesnastką, ósemkę z kropką i szesnastką, szesnastkę i ósemkę z kropką, 7

8 triolę ósemkową; c) realizować uzupełniający rytm ósemkowy i ćwierćnutowy; d) realizować echo rytmiczne; e) tworzyć bardzo prosty kanon rytmiczny; f) tworzyć formę ABA; g) tworzyć ostinato rytmiczne do piosenek; h) znać takie tańce jak Krakowiak i Trojak; i) prawidłowo reagować ruchem na zmiany zachodzące w dynamice, tempie i agogice; j) rozpoznawać metrum piosenek i prostych utworów dziecięcych; k) zapisywać czterotaktowe dyktanda rytmiczne składające się z poznanych wartości nut i pauz. Materiał nauczania Klasa trzecia 1) Ćwiczenia oparte na materiale zrealizowanym w I i II klasie. 2) Ćwiczenia ruchowe: a) ćwiczenia udoskonalające prawidłowa postawę i sprawność aparatu ruchowego dla dzieci w trzecim roku nauki, b) ćwiczenia przygotowujące do wykonywania synkop i przedtaktu. 3) Ćwiczenia wyrabiające poczucie metryczne i poczucie czasu trwania wartości nut i pauz w taktach o ósemkowej jednostce miary: a) grupowanie ósemek w taktach 3/8 i 6/8, b) realizacja ruchem i zapis tematów rytmicznych w taktach o ósemkowej jednostce miary z zastosowaniem następujących wartości: trzech ósemek, ćwierćnuty z kropką, ćwierćnuty i ósemki, ósemki oraz ćwierćnuty, podział ósemek na szesnastki w obrębie grup ósemkowych. 4) Realizacja ruchem i zapis rytmów synkopowych: a) synkopa przez łuk pomiędzy taktami, b) synkopa wewnątrz taktu (ósemka ćwierćnuta ósemka, szesnastka - ósemka szesnastka). 8

9 5) Realizacja ruchem przedtaktu. 6) Ćwiczenia kształtujące poczucie wzajemnych stosunków czasowych między wartościami rytmicznymi: a) rytm uzupełniający ćwierćnutowy i ósemkowy wykonany do fragmentów utworów w taktach o ćwierćnutowej jednostce miary oraz tematów rytmicznych do piosnek. 7) Ćwiczenia z zakresu polirytmii: a) równoczesne wykonanie dwóch tematów rytmicznych przez dwie grupy uczniów oraz dwóch prostych tematów rytmicznych przez jednego ucznia, b) ćwiczenia w kanonie realizowane przez dwie grupy uczniów te same ruchy z opóźnieniem jednotaktowym. 8) Łańcuch realizacji tematów rytmicznych w takcie czteromianowym. 9) Ćwiczenia ekspresyjne: a) improwizowanie ruchem np. powtarzanie ruchów po koledze, szukanie ruchu przeciwstawnego, tworzenie ruchu do danego typu muzyki. 10) Ćwiczenia taneczne: a) oparte na elementach poznanych w klasie I i II oraz wzbogacone o nowe kroki i figury: Polonez, Gąsior, Miotlarz do wyboru. 11) Muzykowanie na instrumentach perkusyjnych: a) tworzenie akompaniamentu do znanych piosnek i utworów dziecięcych, b) tworzenie formy ronda i formy ABA, c) echo rytmiczne i łańcuch realizacji. 12) Dyktanda: a) zapis ciągu długich wartości, b) dyktando rytmiczne czterotaktowe oparte na poznanych wartościach łatwe. 9

10 Opis osiągnięć ucznia na zakończenie nauki w klasie trzeciej Każdy uczeń kończący zajęcia rytmiki w klasie III w cyklu sześcioletnim powinien: a) taktować na dwa, trzy, cztery, pięć i sześć; b) realizować ruchowo oraz zapisywać następujące wartości nut i pauz: całą nutę z kropką, wartość trwającą przez pięć miar, całą nutę, półnutę z kropką, półnutę, ćwierćnutę z kropką i ósemkę, ćwierćnutę, ósemki, ósemkę z ćwierćnutą i ósemką, szesnastki, grupy szesnastkowe poznane w klasie II, triolę ósemkową; c) realizować ruchowo i zapisywać tematy rytmiczne w taktach ósemkowych; d) realizować ruchowo i zapisywać synkopę wewnątrz taktu, przez łuk pomiędzy taktami; e) rozpoznawać, zapisywać i zrealizować przedtakt; f) zapisywać i realizować uzupełnienie ósemkowe i ćwierćnutowe do wybranego rytmu; g) znać pojęcie polirytmii; h) realizować łańcuch wartości w takcie na 4czwarte; i) zatańczyć Polonez i znać podstawowe figury w tym tańcu; j) rozpoznawać formę ronda i utworu opartego na budowie ABA, k) rozpoznać i zapisać dyktando rytmiczne 8 taktowe składające się z poznanych wartości nut i pauz. 10

11 V KOMENTARZ DO REALIZACJI PROGRAMU NUACZANIA PRZEDMIOTU RYTMIKA OGÓLNA KONCEPCJA PROGRAMU NAUCZANIA Zajęcia rytmiki są przede wszystkim oparte na ruchu. Ruch jest czynnikiem niezbędnym dla ogólnego rozwoju dziecka, kształtowania mięśni i układu nerwowego. Według metody Dalcroze'a jest on związany z uporządkowanym w czasie rytmem muzycznym. Przy pomocy ruchu dziecko powinno wyrazić swoje przeżycia muzyczne, zaznaczając zmiany dokonujące się w agogice, dynamice, nastroju, kierunku linii melodycznej, artykulacji i konstrukcji formalnej utworu. Uważam, że wszystkie zagadnienia z zakresu tego przedmiotu uczniowie powinni najpierw zarejestrować słuchowo, doświadczyć swoim ciałem, poprzez ruch, gest, a dopiero później poznać w postaci wiadomości teoretycznych ujętych w definicje i zasady. WSKAZÓWKI METODYCZNE Zajęcia rytmiki, zgodnie z treścią niniejszego programu nauczania, odbywają się w klasach I- III cyklu sześcioletniego szkoły muzycznej I stopnia. Jest to przedmiot prowadzony w grupach liczących co najmniej 10 osób, ale nie więcej niż 16. Równie ważnym elementem wpływającym na sposób prowadzenia zajęć jest wiek uczniów. W chwili obecnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, naukę w klasie pierwszej rozpocząć naukę może dziecko w przedziale wiekowym 5-8 lat. Konsekwencją tego jest konieczność takiego doboru metod pracy, aby zarówno uczeń 5/6 -letni mógł pozyskać nową wiedzę oraz umiejętności, a także aby uczeń 8/9 letni nie wyszedł z lekcji znudzony. Przebieg lekcji powinien być bardzo starannie zaplanowany. W czasie lekcji należy uwzględnić następujące elementy w różnych proporcjach, w zależności od tematu: utrwalenie poznanych wcześniej wiadomości oraz udoskonalanie umiejętności powtórzenie w formie praktycznej oraz teoretycznej; ćwiczenia ruchowe będące przerywnikiem, a jednocześnie przygotowujące do wprowadzenia nowych wiadomości oraz umiejętności; wprowadzenie nowych treści zapoznanie uczniów z nową wiedzą/umiejętnościami powinno odbywać się w pierwszej kolejności w formie praktycznej (ruchowej); 11

12 dopiero po upewnieniu się, że uczniowie prawidłowo realizują nowe zadanie nauczyciel wprowadza informacje teoretyczne; elementy zabawy utrwalające nowo poznane zagadnienie; elementy zabawy jako przerywniki w czasie lekcji. Ważnym elementem pracy nauczyciela jest również śpiewanie stanowi ono metodę ułatwiającą wprowadzenie nowych treści (np. piosenka z określoną grupą rytmiczną), ale jest też zabawą i przyjemnością samą w sobie. W związku z ograniczoną ofertą wydawniczą dla uczniów szkół muzycznych I stopnia w zakresie podręczników do przedmiotów ogólnomuzycznych w tym rytmiki, wszystkie informacje z zakresu wprowadzonych wiadomości przekazywane są przez nauczyciela prowadzącego zajęcia w formie krótkich notatek. Notatka taka powinna być zwięzła, zaś jej treść dostosowana do wieku dziecka i jego poziomu rozumienia treści czytanego tekstu. WARUNKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA 1. Cykl zajęć rytmiki w cyklu sześcioletnim trwa przez trzy pierwsze lata nauki dziecka w szkole muzycznej. 2. Planowana tygodniowa ilość godzin dydaktycznych: 1 jednostka lekcyjna, czyli jedno spotkanie w tygodniu trwające 45 minut. 3. Niezbędne pomoce dydaktyczne, które powinny znajdować się w klasie, w której prowadzone są zajęcia rytmiki: b) instrument klawiszowy: Clavinova 1 sztuka c) taboret z regulowaną wysokością 1 sztuka d) tablica w pięciolinię duża - 1 sztuka e) rozszerzony zestaw instrumentów perkusyjnych f) dzwonki chromatyczne 11 sztuk g) magnetofon z możliwością odtwarzania CD 1 sztuka h) płyty CD i) stoliki uczniowskie 8 sztuk j) krzesła dla uczniów 16 sztuk 4. Dostęp do szkolnych urządzeń biurowych, takich jak: kserokopiarka i bindownica. 12

13 VI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Celujący: udział w konkursach z rytmiki, przynajmniej bardzo dobre oceny z wykonywanych zagadnień rytmicznych, dyktand i prac pisemnych. Bardzo dobry: opanowanie materiału w stopniu bardzo dobrym, bezbłędne rozpoznawanie, wykonanie i zapisanie poznanych wartości rytmicznych oraz wykonanie rytmu z taktowaniem, bezbłędne zapisywanie dyktand rytmicznych i melodyczno- rytmicznych, umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy przy zapisywaniu dyktand i śpiewaniu ćwiczeń solfeżowych, opanowanie taktowania w stopniu bardzo dobrym na 2,3,4,5,6, realizowanie aparatem ruchowym w perfekcyjny sposób wartości rytmicznych, nut i pauz, rozpoznawanie i tworzenie formy AB, ABA, RONDA, rozpoznawanie poznanych tańców ludowych i narodowych oraz umiejętność wykonywania poszczególnych figur w kolejności bez pomocy nauczyciela, systematyczne przygotowywanie się do lekcji, bardzo dobre oceny z prac pisemnych. Dobry: opanowanie materiału w stopniu dobrym, umiejętność korzystania z pomocy nauczyciela przy zapisywaniu dyktand i śpiewaniu ćwiczeń solfeżowych, dobre oceny z prac pisemnych, 13

14 poprawne taktowanie w tempie umiarkowanym na 2,3,4,5,6, poprawne realizowanie wartości rytmicznych nut i pauz, tworzenie w sposób prawidłowy formy AB, ABA, RONDO, rozpoznawanie poznanych tańców ludowych i narodowych oraz wykonanie ich z małą pomocą nauczyciela. Dostateczny: opracowanie materiału w stopniu dostatecznym, brak umiejętności korzystania z pomocy nauczyciela przy samodzielnym wykonywaniu zadań, słabe oceny z dyktand i prac pisemnych, słabe opanowanie taktowania na 2,3,4,5,6, słaba realizacja aparatem ruchowym wartości rytmicznych nur i pauz, słabe opanowanie podstawowych kroków i figur poznanych tańców ludowych i narodowych. Dopuszczający: opanowanie materiału w stopniu niezadawalającym, sporadycznie poprawne wykonywanie samodzielnych zadań, bardzo słabe oceny z dyktand i prac pisemnych, mylne taktowanie na 2,3,4,5,6, wyrywkowa znajomość realizowania aparatem ruchowym wartości rytmicznych nut i pauz, bardzo słaba znajomość figur z tańców ludowych i narodowych. Niedostateczny: brak opanowania materiału w stopniu zadawalającym, niepoprawne wykonywanie samodzielnych zadań, 14

15 negatywne oceny z dyktand i prac pisemnych, niepoprawne taktowanie na 2,3,4,5,6, nieznajomość realizowania aparatem ruchowym wartości rytmicznych nut i pauz, nieznajomość figur z tańców ludowych i narodowych. 15

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (rytmika) Szczecin 2006r. Opracowała Anna Główczyńska I II Cele oceniania: 1. Poinformowanie ucznia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PRZEDMIOTU Rytmika. PSM I st. C6 KLASA I Po pierwszym roku nauki uczeń przedmiotu: RYTMIKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PRZEDMIOTU Rytmika. PSM I st. C6 KLASA I Po pierwszym roku nauki uczeń przedmiotu: RYTMIKA WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PRZEDMIOTU Rytmika PSM I st. C6 KLASA I Po pierwszym roku nauki uczeń przedmiotu: RYTMIKA Zna, rozróżnia, słyszy, potrafi zapisać i stosuje podstawowe jednostki metryczne: ćwierćnuty,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu RYTMIKA Z KSZTAŁCENIEM SŁUCHU. Klasa I cykl sześcioletni

Wymagania edukacyjne z przedmiotu RYTMIKA Z KSZTAŁCENIEM SŁUCHU. Klasa I cykl sześcioletni Wymagania edukacyjne z przedmiotu RYTMIKA Z KSZTAŁCENIEM SŁUCHU Klasa I cykl sześcioletni Uczeń: realizuje ćwiczenia słuchowe, słuchowo-głosowe, słuchowo-ruchowe realizuje różnymi sposobami puls i akcent

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV STANDARDY WYMAGAŃ 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce takie

Bardziej szczegółowo

Program nauczania rytmiki kl.iii. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia Im. Prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie. Autor; Elżbieta Gutowska

Program nauczania rytmiki kl.iii. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia Im. Prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie. Autor; Elżbieta Gutowska Program nauczania rytmiki kl.iii Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia Im. Prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie Autor; Elżbieta Gutowska I Wstęp Rytmika powinna odbywać się w przestronnej sali z dobrą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sposobów sprawdzania i oceniania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania Wydział Rytmiki. Rytmika PSM II st.

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania Wydział Rytmiki. Rytmika PSM II st. Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania Wydział Rytmiki Rytmika PSM II st. Klasa I Posiada wiedzę bądź potrafi wykonać: Ogólna wiedza na temat budowy ciała ludzkiego. Praca nad rozwojem sprawności fizycznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY Nauczyciel oceniając ucznia w klasach IV-VI bierze pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i wkład pracy. Ocenianie aktywności,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu ZESPÓŁ RYTMICZNY. dla uczniów klasy I (cykl CZTEROLETNI)

Wymagania edukacyjne z przedmiotu ZESPÓŁ RYTMICZNY. dla uczniów klasy I (cykl CZTEROLETNI) Wymagania edukacyjne z przedmiotu ZESPÓŁ RYTMICZNY dla uczniów klasy I (cykl CZTEROLETNI) Uczeń: - realizuje różne formy aktywności muzycznej (śpiew, taniec, gra na instrumentach, działania teatralne);

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne zajęć edukacyjnych :kształcenie słuchu III C4 PSM I st.

Wymagania edukacyjne zajęć edukacyjnych :kształcenie słuchu III C4 PSM I st. Wymagania edukacyjne zajęć edukacyjnych :kształcenie słuchu III C4 PSM I st. Uczeń zna, realizuje, potrafi się posługiwać i rozumie: -Gama C- dur budowa gam majorowych, interwały gamowłasciwe w kluczy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIE SŁUCHU I RYTMIKA W KLASACH I III OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z kształcenia słuchu dla klas I-III cyklu 6-cio letniego.

Wymagania edukacyjne z kształcenia słuchu dla klas I-III cyklu 6-cio letniego. Wymagania edukacyjne z kształcenia słuchu dla klas I-III cyklu 6-cio letniego. Na zakończenie I roku nauki uczeń powinien wykazać się znajomością wiedzy z zakresu: potrafi zapisać klucz wiolinowy, basowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II PSM I STOPNIA CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO. Rytmika z kształceniem słuchu

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II PSM I STOPNIA CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO. Rytmika z kształceniem słuchu WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II PSM I STOPNIA CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO Rytmika z kształceniem słuchu Uczeń: - Zna, rozróżnia, słyszy, potrafi zapisać i stosuje podstawowe jednostki metryczne: ćwierćnuty,

Bardziej szczegółowo

RYTMIKA PROGRAM NAUCZANIA OPRACOWANIE: MAŁGORZATA FISZER-SZCZEPAŃSKA. Nr 25/2013 zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 28.01.2013 r.

RYTMIKA PROGRAM NAUCZANIA OPRACOWANIE: MAŁGORZATA FISZER-SZCZEPAŃSKA. Nr 25/2013 zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 28.01.2013 r. PROGRAM NAUCZANIA RYTMIKA OPRACOWANIE: MAŁGORZATA FISZER-SZCZEPAŃSKA Nr 25/2013 zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 28.01.2013 r. 1 Strona Spis treści 1. Wstęp.. str. 3 2. Ogólne cele edukacyjne...

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach.

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach. Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach. I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA Nauczyciel, dokonując oceny osiągnięć uczniów, będzie brał pod uwagę przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2016/2017 Ze względu na różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów, na ocenę z tego przedmiotu w znacznym stopniu będzie wpływać: aktywność ucznia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Przedmiot kształcenie słuchu klasa II cykl czteroletni Uczeń zna, realizuje, potrafi się posługiwać i rozumie:

Wymagania edukacyjne Przedmiot kształcenie słuchu klasa II cykl czteroletni Uczeń zna, realizuje, potrafi się posługiwać i rozumie: Wymagania edukacyjne Przedmiot kształcenie słuchu klasa II cykl czteroletni Uczeń zna, realizuje, potrafi się posługiwać i rozumie: - zasady notacji i kaligrafii muzycznej, pieciolinia, linie dodane górne

Bardziej szczegółowo

MUZYKA - WYMAGANIA PROGRAMOWE

MUZYKA - WYMAGANIA PROGRAMOWE MUZYKA - WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA IV 2. Zna wartości rytmiczne: nazwy cała nuta, półnuta, ćwierćnuta oraz pauzy. 3. Potrafi odtwarzać proste rytmy. 4. Operuje podstawowymi pojęciami z dziedziny muzyki.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASACH IV V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok Szkolny 2012/2013 KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASACH IV V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok Szkolny 2012/2013 KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASACH IV V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok Szkolny 2012/2013 Opracował: Jakub Kusiński KLASA IV Ze względu na różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów, na ocenę z tego przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA SZKOŁA PODSTAWOWA STANDARDY WYMAGAŃ 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji

Bardziej szczegółowo

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI W KLASIE VI

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI W KLASIE VI PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI W KLASIE VI SP GOŚCICINO 2017/2018 Po ukończeniu klasy VI uczeń powinien: 1) znać podstawowe pojęcia muzyczne (melodia, rytm, tempo, akompaniament, dźwięk, gama,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU UMUZYKALNIENIE. KLASA VI Rok szkolny 2015/2016 Opracowała Agata Kracińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU UMUZYKALNIENIE. KLASA VI Rok szkolny 2015/2016 Opracowała Agata Kracińska WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU UMUZYKALNIENIE KLASA VI Rok szkolny 2015/2016 Opracowała Agata Kracińska Ocenę: celujący może otrzymać uczeń, który: - spełnia warunki określone dla oceny bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

Metody kontroli i oceny osiągnięć uczniów na lekcjach muzyki. Kryteria oceniania

Metody kontroli i oceny osiągnięć uczniów na lekcjach muzyki. Kryteria oceniania Metody kontroli i oceny osiągnięć uczniów na lekcjach muzyki Kontrola osiągnięć uczniów będzie odbywać się poprzez: test sprawdzający wiedzę i umiejętności uczniów po pierwszym etapie nauki oraz test na

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu. Przedmiotowy System Oceniania MUZYKA klasy IV-VII

Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu. Przedmiotowy System Oceniania MUZYKA klasy IV-VII Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu Przedmiotowy System Oceniania MUZYKA klasy IV-VII OPRACOWAŁA : JOANNA CIOCH 1.CELE EDUKACYJNE w nauczaniu muzyki Cele ogólne 1. Pobudzanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW RYTMIKA I KSZTAŁCENIE SŁUCHU DLA KLAS I - III SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW RYTMIKA I KSZTAŁCENIE SŁUCHU DLA KLAS I - III SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W SIERADZU WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW RYTMIKA I KSZTAŁCENIE SŁUCHU DLA KLAS I - III SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE 1. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI PO II ETAPIE EDUKACYJNYM

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI PO II ETAPIE EDUKACYJNYM ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI PO II ETAPIE EDUKACYJNYM Uczeń kończący edukację muzyczną na drugim etapie nauczania powinien: 1) znać podstawowe pojęcia muzyczne (melodia, rytm, tempo, akompaniament,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z MUZYKI

KRYTERIA OCEN Z MUZYKI KRYTERIA OCEN Z MUZYKI KLASA IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: potrafi zaśpiewać bezbłędnie pieśni jedno- i dwugłosowe z własną interpretacją; opanował umiejętność odczytywania głosem melodii opartych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW WRZEŚNIA 1939 ROKU W DŁUTOWIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program

Bardziej szczegółowo

RYTMIKA z elementami. kształcenia słuchu PROGRAM NAUCZANIA OPRACOWANIE: MAŁGORZATA FISZER-SZCZEPAŃSKA

RYTMIKA z elementami. kształcenia słuchu PROGRAM NAUCZANIA OPRACOWANIE: MAŁGORZATA FISZER-SZCZEPAŃSKA PROGRAM NAUCZANIA RYTMIKA z elementami kształcenia słuchu OPRACOWANIE: MAŁGORZATA FISZER-SZCZEPAŃSKA Nr 26/2013 zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 28.01.2013 r. Spis treści 1. Wstęp.. str. 3 2.

Bardziej szczegółowo

klasach 4-5 będzie brać pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i

klasach 4-5 będzie brać pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI Ponieważ różnice w uzdolnieniach uczniów są bardzo duże, nauczyciel oceniając ucznia w klasach 4-5 będzie brać pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i wkład

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI w Szkole Podstawowej nr 17 im. Małgorzaty Kozery-Gliszczyńskiej w Pabianicach

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI w Szkole Podstawowej nr 17 im. Małgorzaty Kozery-Gliszczyńskiej w Pabianicach PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI w Szkole Podstawowej nr 17 im. Małgorzaty Kozery-Gliszczyńskiej w Pabianicach 1. Ocenie na lekcjach muzyki podlegają; a) umiejętności w zakresie: śpiew; gra na instrumentach;

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. PROGRAM : I GRA MUZYKA - Monika Gromek Grażyna Kilbach

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. PROGRAM : I GRA MUZYKA - Monika Gromek Grażyna Kilbach STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. PROGRAM : I GRA MUZYKA - Monika Gromek Grażyna Kilbach ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Uczeń kończący edukację muzyczną

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era. Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej.

PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era. Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej. Ocenie podlegają: 1.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI KL. IV. Realizowany program Muzyczny Świat. nr dopuszczenia 495/1/2012 TREŚCI PROGRAMOWE.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI KL. IV. Realizowany program Muzyczny Świat. nr dopuszczenia 495/1/2012 TREŚCI PROGRAMOWE. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI KL. IV Realizowany program Muzyczny Świat nr dopuszczenia 495/1/2012 TREŚCI PROGRAMOWE Zasady muzyki Taktowanie na dwa, na trzy, na cztery. Wartości rytmiczne nut

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki

Wymagania edukacyjne z muzyki Wymagania edukacyjne z muzyki 1.Ocenie na lekcjach muzyki podlegają; a) umiejętności w zakresie: ~ śpiew; ~ gra na instrumentach; ~ tworzenie muzyki; ~ ruch przy muzyce; ~ tworzenie wypowiedzi o muzyce,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie Przedmiotowe zasady oceniania z Muzyki w klasach IV - VII

Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie Przedmiotowe zasady oceniania z Muzyki w klasach IV - VII Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie Przedmiotowe zasady oceniania z Muzyki w klasach IV - VII Nauczyciel: Paweł Krajewski Zasady Oceniania zostały opracowane na podstawie dokumentów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 46 W LUBLINIE Kl. 1-3 według podstawy programowej z 2017 roku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 46 W LUBLINIE Kl. 1-3 według podstawy programowej z 2017 roku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 46 W LUBLINIE Kl. 1-3 według podstawy programowej z 2017 roku SPIS ZAWARTOŚCI 1. Kontrakt z uczniami 2. Umiejętności podlegające ocenie oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA Opracowała: mgr Larysa Ksykiewicz STANDARDY WYMAGAŃ 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl VI STANDARDY WYMAGAŃ 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce takie

Bardziej szczegółowo

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI W KLASIE VII. Uczeń kończący edukację muzyczną na drugim etapie nauczania powinien:

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI W KLASIE VII. Uczeń kończący edukację muzyczną na drugim etapie nauczania powinien: PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI W KLASIE VII GOŚCICINO 2017/2018 Uczeń kończący edukację muzyczną na drugim etapie nauczania powinien: 1) znać podstawowe terminy muzyczne i stosować je w praktyce

Bardziej szczegółowo

gra na instrumentach ze słuchu i z wykorzystaniem nut (solo i w zespole) melodie, schematy rytmiczne, proste utwory.

gra na instrumentach ze słuchu i z wykorzystaniem nut (solo i w zespole) melodie, schematy rytmiczne, proste utwory. Rytmika Scenariusz lekcji dla szkół podstawowych Treści z podstawy programowej 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń: stosuje podstawowe pojęcia muzyczne (melodia, akompaniament,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW OGÓLNOMUZYCZNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW OGÓLNOMUZYCZNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW OGÓLNOMUZYCZNYCH OSM I SM I stopnia im. Prof. Marii Zduniak we Wrocławiu Rytmika.. Kształcenie słuchu.. Audycje muzyczne. Chór Kryteria oceniania..

Bardziej szczegółowo

Kryteria Oceniania z Muzyki dla klasy IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

Kryteria Oceniania z Muzyki dla klasy IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Kryteria Oceniania z Muzyki dla klasy IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Śpiewa polski hymn narodowy (4 zwrotki) na pamięć, poprawnie pod względem melodycznym, rytmicznym, z zachowaniem jego charakteru,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania stawiane uczniom na poszczególne oceny z muzyki w klasie IV

Szczegółowe wymagania stawiane uczniom na poszczególne oceny z muzyki w klasie IV Szczegółowe wymagania stawiane uczniom na poszczególne oceny z muzyki w klasie IV Ocena celująca Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował umiejętności i wiadomości wymagane na ocenę bardzo dobrą.

Bardziej szczegółowo

Cele operacyjne uwzględniają umiejętności, które dziecko ma opanować na zajęciach rytmiki:

Cele operacyjne uwzględniają umiejętności, które dziecko ma opanować na zajęciach rytmiki: Zajęcia rytmiczno- umuzykalniające dla dzieci w wieku przedszkolnym mają na celu rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca oraz zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W OSTROŁĘCE. Materiał opracowała: mgr Marzena Daniszewska

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W OSTROŁĘCE. Materiał opracowała: mgr Marzena Daniszewska 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W OSTROŁĘCE Materiał opracowała: mgr Marzena Daniszewska 2 I. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW. Po ukończeniu szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z UWZGLĘDNIENIEM TREŚCI NAUCZANIA Z PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIE SŁUCHU

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z UWZGLĘDNIENIEM TREŚCI NAUCZANIA Z PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIE SŁUCHU WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z UWZGLĘDNIENIEM TREŚCI NAUCZANIA Z PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIE SŁUCHU Dla klas I-IV cyklu 4-letniego Klasa I cyklu 4-letniego Ocena dostateczna: Lp. Dział Treści

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III II ETAP EDUKACYJNY - MUZYKA KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III ZE WZGLĘDU NA RÓŻNICĘ W UZDOLNIENIACH UCZNIÓW NA OCENĘ Z TEGO PRZEDMIOTU W ZNACZYM STOPNIU BĘDZIE WPŁYWAĆ: Aktywność ucznia na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI KL. IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI KL. IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI KL. IV-VI Uczeń kończący edukację muzyczną na drugim etapie nauczania potrafi: 1) zna podstawowe pojęcia muzyczne (melodia, rytm, tempo, akompaniament, dźwięk, gama, akord)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA Opracował: Jerzy Wojnarowski STANDARDY WYMAGAŃ 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania

Szczegółowe kryteria oceniania Przedmiotowy System Oceniania z kształcenia słuchu w klasach IV VI cyklu sześcioletniego PSM I stopnia Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania - informowanie ucznia o postępach w nauce oraz poziomie jego

Bardziej szczegółowo

MUZYKA - KLASA VI I półrocze

MUZYKA - KLASA VI I półrocze MUZYKA - KLASA VI I półrocze Ocena dopuszczająca - odczytuje i zapisuje elementy notacji muzycznej: zna wartości nut i pauz, wie co to jest takt) - potrafi wymienić kilka instrumentów dętych - wie czym

Bardziej szczegółowo

OCENA BARDZO DOBRA Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych z nich informacji (wiedza o muzyce)

OCENA BARDZO DOBRA Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych z nich informacji (wiedza o muzyce) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASIE VI ROK SZKOLNY 2016/2017 Ze względu na różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów, na ocenę z tego przedmiotu w znacznym stopniu będzie wpływać: aktywność ucznia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE MUZYKA KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE MUZYKA KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE MUZYKA KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sposobów sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia. Ocena proponowana przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

w kl. 4, 5 i 6 szkoły podstawowej

w kl. 4, 5 i 6 szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z muzyki w kl. 4, 5 i 6 szkoły podstawowej nauczyciele: Małgorzata Szwarc, Andrzej Stawczyk Opracowany na podstawie programu nauczania muzyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. KS. K.

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. KS. K. METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. KS. K. PALICY W TYCHACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Realizujący mgr Michał Brożek Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania muzyka kl.4-6 Nauczyciel uczący Honorata Pociecha

Przedmiotowy system oceniania muzyka kl.4-6 Nauczyciel uczący Honorata Pociecha Przedmiotowy system oceniania muzyka kl.4-6 Nauczyciel uczący Honorata Pociecha I. Kontrakt z uczniami. 1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie za zaangażowanie i stosunek do przedmiotu. 2. Ocenie podlegają

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny z przedmiotu muzyka. Na ocenę z muzyki wpływa:

Kryteria oceny z przedmiotu muzyka. Na ocenę z muzyki wpływa: Kryteria oceny z przedmiotu muzyka. Na ocenę z muzyki wpływa: -aktywne uczestnictwo w lekcji, 3+- ocena bardzo dobra -stosunek do przedmiotu -umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce -znajomość

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI KLASA 4

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI KLASA 4 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI KLASA 4 Imię i nazwisko nauczyciela Katarzyna Mreżar Wymagania na poszczególne stopnie Ocena celująca 1. Wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem i okazuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW. ,,MUZYKA kl. IV, VI, VII

KRYTERIA OCENIANIA I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW. ,,MUZYKA kl. IV, VI, VII KRYTERIA OCENIANIA I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW,,MUZYKA kl. IV, VI, VII ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Uczeń kończący edukację muzyczną na drugim etapie nauczania: 1) Zna podstawowe pojęcia muzyczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kandydata do V klasy cyklu sześcioletniego, oraz III klasy cyklu czteroletniego z przedmiotu kształcenie słuchu z audycjami

Wymagania edukacyjne dla kandydata do V klasy cyklu sześcioletniego, oraz III klasy cyklu czteroletniego z przedmiotu kształcenie słuchu z audycjami Wymagania edukacyjne dla kandydata do V klasy cyklu sześcioletniego, oraz III klasy cyklu czteroletniego z przedmiotu kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi. Uczeń potrafi: 1. Powtarzać głosem pojedyncze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA. (klasy 4, 5, 6 szkoły podstawowej)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA. (klasy 4, 5, 6 szkoły podstawowej) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA (klasy 4, 5, 6 szkoły podstawowej) Celem przedmiotowego systemu oceniania jest podanie uczniowi i jego rodzicom informacji o stopniu opanowania

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Krzywdzik Grażyna Sołtyk. Program nauczania przedmiotu kształcenie słuchu w cyklu sześcioletnim I etap edukacyjny

Małgorzata Krzywdzik Grażyna Sołtyk. Program nauczania przedmiotu kształcenie słuchu w cyklu sześcioletnim I etap edukacyjny Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim Małgorzata Krzywdzik Grażyna Sołtyk Program nauczania przedmiotu kształcenie słuchu w cyklu sześcioletnim I etap edukacyjny Kamień Pomorski 2016

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH POMIARU DLA PRZEDMIOTU MUZYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W GDYNI KL. IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH POMIARU DLA PRZEDMIOTU MUZYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W GDYNI KL. IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH POMIARU DLA PRZEDMIOTU MUZYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W GDYNI KL. IV-VI Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z muzykiw kl. 4, 5 i 6 szkoły podstawowej nauczyciel: Emanuela Rejdych-Warmińska

Przedmiotowy system oceniania z muzykiw kl. 4, 5 i 6 szkoły podstawowej nauczyciel: Emanuela Rejdych-Warmińska Przedmiotowy system oceniania z muzykiw kl. 4, 5 i 6 szkoły podstawowej nauczyciel: Emanuela Rejdych-Warmińska Opracowany na podstawie programu nauczania muzyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej autorstwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - MUZYKA -

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - MUZYKA - PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - MUZYKA - Zadaniem nauczyciela jest angażowanie wszystkich uczniów do aktywnego udziału w zajęciach i uwzględniania ich indywidualnych możliwości. Każdy uczeń powinien mieć

Bardziej szczegółowo

Muzyka Klasa IV Ocena CELUJĄCA Ocena BARDZO DOBRA bardzo dobrze potrafi wypowiedzieć się Ocena DOBRA przy pomocy

Muzyka Klasa IV Ocena CELUJĄCA Ocena BARDZO DOBRA bardzo dobrze potrafi wypowiedzieć się Ocena DOBRA przy pomocy Muzyka Klasa IV Ocena CELUJĄCA Uczeń spełnia wszystkie wymienione poniżej wymagania na ocenę bardzo dobrą, a jednocześnie: prezentuje wiedzę oraz umiejętności znacznie wykraczające poza obowiązujący program

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z muzyki

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z muzyki Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z muzyki Ze względu na różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów, na ocenę z tego przedmiotu w znacznym stopniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem. Przedmiot: Muzyka

Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem. Przedmiot: Muzyka Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem Przedmiot: Muzyka Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania ogólnego muzyki w gimnazjum Świat

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 46 W LUBLINIE Kl. 1-3 według podstawy programowej z 2012 roku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 46 W LUBLINIE Kl. 1-3 według podstawy programowej z 2012 roku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 46 W LUBLINIE Kl. 1-3 według podstawy programowej z 2012 roku SPIS ZAWARTOŚCI 1. Kontrakt z uczniami 2. Umiejętności podlegające ocenie oraz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASACH IV-VI. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASACH IV-VI. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASACH IV-VI Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - prawidłowo i całkowicie samodzielnie śpiewa piosenki z podręcznika oraz z repertuaru dodatkowego - prawidłowo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCEN KLASYFIKACY- JNYCH Z MUZYKI W KLASIE 6

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCEN KLASYFIKACY- JNYCH Z MUZYKI W KLASIE 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCEN KLASYFIKACY- JNYCH Z MUZYKI W KLASIE 6 Przy wystawianiu oceny z muzyki będzie brany pod uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania

Przedmiotowe zasady oceniania Przedmiotowe zasady oceniania Muzyka klasy 4-6 Wymienione niżej zasady są zgodne z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania. Celem oceniania jest: - informowanie ucznia oraz rodziców o osiągniętych przez dziecko

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania;

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania; Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym zdobywa dodatkową wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji; na lekcjach jest

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z muzyki w klasie VI (załącznik do PZO)

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z muzyki w klasie VI (załącznik do PZO) Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z muzyki w klasie VI (załącznik do PZO) Obszary podlegające ocenie Stopień Stopień Stopień Stopień Stopień Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI W KLASIE 7

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI W KLASIE 7 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI W KLASIE 7 Nauczyciel oceniając ucznia bierze pod uwagę przede wszystkim jego zaangażowanie, wkład pracy i aktywność. Ocena postawy,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA na lekcjach MUZYKI. w Gimnazjum nr 1. mgr Kamil Szczechla

SYSTEM OCENIANIA na lekcjach MUZYKI. w Gimnazjum nr 1. mgr Kamil Szczechla SYSTEM OCENIANIA na lekcjach MUZYKI w Gimnazjum nr 1 mgr Kamil Szczechla Przedmiotowy System Oceniania uwzględnia główne ramy i wartości określone Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. CELE OCENIANIA Wskazanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA IV-VI mgr Marcin Cyzowski PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA IV-VI Zadaniem nauczyciela jest angażowanie wszystkich uczniów do aktywnego udziału w zajęciach i uwzględniania ich indywidualnych możliwości. Każdy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI DLA KLAS IV VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI DLA KLAS IV VI Opracowała: Barbara Piotrowska Strona 1 z 9 Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program

Bardziej szczegółowo

MUZYKA klasa IV Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie. Gra na instrumentach

MUZYKA klasa IV Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie. Gra na instrumentach MUZYKA klasa IV Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Śpiew Gra na instrumentach Wiedza o muzyce i muzykach Aktywność twórcza celujący Ocenę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/

Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/ Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/ Nauczyciel - uczeń 1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie za zaangażowanie i stosunek

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla przedmiotu MUZYKA na II etapie edukacyjnym ( kl. IV-VI)

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla przedmiotu MUZYKA na II etapie edukacyjnym ( kl. IV-VI) Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla przedmiotu MUZYKA na II etapie edukacyjnym ( kl. IV-VI) Oceniając uczniów zwracam największą uwagę na wysiłek włożony w wykonanie zadania oraz na predyspozycje

Bardziej szczegółowo

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW MUZYKA IV

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW MUZYKA IV METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW MUZYKA IV Kontrola osiągnięć uczniów powinna się odbywać poprzez: realizację zadań praktycznych (śpiewanie, granie, ruch przy muzyce, taniec, improwizacja, tworzenie);

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę:

Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH POMIARU DLA PRZEDMIOTU MUZYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLASACH IV-VII Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie się

Bardziej szczegółowo

Muzyka - przedmiotowy system oceniania

Muzyka - przedmiotowy system oceniania Muzyka - przedmiotowy system oceniania Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania muzyki w szkole podstawowej na podstawie obowiązujących w szkole podręczników wydawnictwa Nowa

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel: Anna Florczak. Rok szkolny 2018/2019,2019/2020. Kędzierzyn-Koźle

Nauczyciel: Anna Florczak. Rok szkolny 2018/2019,2019/2020. Kędzierzyn-Koźle Kryteria oceniania z muzyki dla II etapu edukacyjnego dla klasy 4 szkoły podstawowej Dostosowane do potrzeb i możliwości oraz tempa pracy uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej nr12 im. kadeta Zygmunta

Bardziej szczegółowo

MUZYKA. szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych

MUZYKA. szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ZAJĘCIA EDUKACYJNE: MUZYKA szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Opracował:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne kształcenia słuchu i audycji muzycznych kl.vi C6 i IV C4. Uczeń zna, realizuje, potrafi się posługiwać i rozumie: Gana A-dur

Wymagania edukacyjne kształcenia słuchu i audycji muzycznych kl.vi C6 i IV C4. Uczeń zna, realizuje, potrafi się posługiwać i rozumie: Gana A-dur Wymagania edukacyjne kształcenia słuchu i audycji muzycznych kl.vi C6 i IV C4. Uczeń zna, realizuje, potrafi się posługiwać i rozumie: Gamy durowe C,G,D Hymn UE IX symfonia L.V. Beethovena forma symfonii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ UMUZYKALNIAJĄCYCH DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

PROGRAM ZAJĘĆ UMUZYKALNIAJĄCYCH DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM PROGRAM ZAJĘĆ UMUZYKALNIAJĄCYCH DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Program dr Damian Konickiego opracowany na potrzeby zajęć umuzykalniających dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia umuzykalniające prowadzone

Bardziej szczegółowo

MUZYKA klasa 4 Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie. Gra na instrumentach

MUZYKA klasa 4 Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie. Gra na instrumentach MUZYKA klasa 4 Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Śpiew Gra na instrumentach Wiedza o muzyce i muzykach Aktywność twórcza celujący Ocenę

Bardziej szczegółowo

Gama C-dur chromatyzowana regularnie.

Gama C-dur chromatyzowana regularnie. Kształcenie słuchu w klasach IV-V-VI. Materiał nauczania Wymagania edukacyjne na poszczególnych etapach edukacji - umiejętności ucznia po klasie IV-V-VI Klasa IV Klasa V Klasa VI Zagadnienia tonalne Gamy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Muzyka- klasa V. - wiedza i umiejętności ucznia znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Muzyka- klasa V. - wiedza i umiejętności ucznia znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Muzyka- klasa V Stopień celujący - wiedza i umiejętności ucznia znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania - uczeń spełnia wszystkie wymagania

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania - wymagania szczegółowe

Treści nauczania - wymagania szczegółowe PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO - MUZYKA - IV-VI Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń poznaje podstawowe pojęcia i terminy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI Przy określaniu poziomu nabytych umiejętności i stopnia opanowania wiadomości przewidzianych w programie nauczania uwzględnia się: - poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI w klasie...5... Imię i nazwisko nauczyciela Katarzyna Mreżar Wymagania na poszczególne stopnie Ocena celująca Ocena bardzo dobra 1. Wykazuje szczególne zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI KLASA 7

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI KLASA 7 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI KLASA 7 Uczniowie na pierwszej lekcji zostają zapoznani z wymaganiami programowymi i zasadami oceniania na lekcjach muzyki. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. muzyka

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. muzyka Przedmiotowy System Oceniania w SP 77 w klasach IV - VI muzyka Spis treści I. Główne założenia PSO... 2 II. Obszary aktywności podleające ocenie... 2 III. Wymagania na poszczególne oceny z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Wymaganie edukacyjne z muzyki klasa IV

Wymaganie edukacyjne z muzyki klasa IV Wymaganie edukacyjne z muzyki klasa IV Ocena celująca - uczeń potrafi zaśpiewać w grupie piosenki w dwugłosie - uczeń potrafi zaśpiewać piosenki z akompaniamentem rytmicznym - uczeń potrafi zaśpiewać piosenki

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA Nauczyciel: mgr Paweł Juchom 1. Ocena uczniów ukierunkowana na zakres realizacji przez uczniów celów wychowawczych:

Bardziej szczegółowo