Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1"

Transkrypt

1 Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia Instrukcja użytkownika wersja 6.1

2 Spis treści Logowanie użytkownika do systemu... 3 Obsługa aplikacji... 5 Okno główne systemu... 5 Pobieranie wykazu osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Rejestrowanie nowego zdarzenia WZ Modyfikacja zdarzenia WZ Wycofanie zdarzenia WZ Podgląd kodów ISIN KDPW S.A. Strona 2 z 32

3 Logowanie użytkownika do systemu W celu zalogowania się do systemu, należy na stronie kliknąć link Emitenci -> Obsługa Emitentów. Pojawi się strona logowania do sytemu Walne Zgromadzenia (patrz rys. 1). Rys. 1 Jeżeli użytkownik posiada ważny certyfikat wydany na potrzeby systemu WZ, należy wybrać opcję logowania naciskając przycisk Walne Zgromadzenia. Na ekranie pojawi się okno (patrz rys. 2) z prośbą o wskazanie jednego z dostępnych certyfikatów. KDPW S.A. Strona 3 z 32

4 Rys. 2 Po dokonaniu wyboru należy nacisnąć przycisk OK. Jeżeli wybrany certyfikat jest ważny, tzn. nie został przekroczony czas ważności certyfikatu lub certyfikat nie został odwołany przez administratora w KDPW, następuje proces autoryzacji użytkownika i na ekranie komputera powinno pojawić się okno główne systemu WZ. Szczegóły przedstawione zostały w punkcie Okno główne systemu. W przeciwnym razie może pojawić się informacja strona z błędem nr 403. Jeżeli użytkownik nie posiada jeszcze certyfikatu lub certyfikat stracił ważność, należy wysłać do KDPW wniosek certyfikacyjny poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. Szczegóły przedstawione zostały w instrukcji Dostęp do Systemu Obsługi Emitentów. KDPW S.A. Strona 4 z 32

5 Obsługa aplikacji Okno główne systemu Okno główne systemu (rys. 3) zostało podzielone na dwie sekcje: nagłówkową i panel aplikacji. sekcja nagłówkowa panel aplikacji Rys. 3 Sekcja nagłówkowa pełni rolę obszaru informacyjnego, który zawiera informacje dotyczące zalogowanego użytkownika tj. imię i nazwisko, kod emitenta, datę ważności certyfikatu zalogowanego użytkownika. W sekcji nagłówkowej aplikacji znajduje się również opcja Wyloguj >> umożliwiająca wylogowanie się z aplikacji WZ. Panel aplikacji podzielony został na dwie części (rys. 3). Z lewej strony znajduje się lista dostępnych folderów. Są to dwa foldery: Aktywne i Archiwum. W folderze Aktywne znajdują się wszystkie przyjęte do rejestracji i przekazane do KDPW zdarzenia WZ. W folderze Archiwum umieszczane są wszystkie zdarzenia, których termin ważności już wygasł lub zdarzenie zostało wycofane przez użytkownika. Prawa część panelu aplikacji została podzielona na trzy sekcje (rys. 4): nagłówkową, lista zdarzeń, szczegóły zdarzenia wybranego na liście zdarzeń. KDPW S.A. Strona 5 z 32

6 W panelu aplikacji dostępne są następujące funkcje: przełączanie się pomiędzy folderami dostępnymi w systemie; wybór zdarzenia z listy dostępnych zdarzeń w obrębie aktywnego folderu; podgląd szczegółów zdarzenia po jego zaznaczeniu; zarejestrowanie nowego zdarzenia; modyfikację wybranego zdarzenia; wycofanie wybranego zdarzenia; pobranie listy osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu; podgląd kodów ISIN skojarzonych z kodem emitenta; sortowanie listy zdarzeń według kolumn zdefiniowanych w liście; podgląd operacji wykonanych na zdarzeniu z poziomu rejestru operacji. sekcja nagłówkowa lista zdarzeń WZ szczegóły zdarzenia WZ wybranego na Rys. 4 W sekcji nagłówkowej znajdują się przyciski umożliwiające wykonanie następujących operacji: rejestracji zdarzenia WZ Zarejestruj, KDPW S.A. Strona 6 z 32

7 modyfikacji zdarzenia WZ Modyfikuj, wycofania zdarzenia WZ Wycofaj, wyświetlenia kodów ISIN przypisanych dla emitenta Kody ISIN. Możliwość wykonania ww. operacji uzależniona jest od wybranego w lewym panelu widoku: 1. Widok Aktywne umożliwia wykonanie wszystkich ww. operacji, 2. Widok Archiwum umożliwia jedynie wyświetlenie kodów ISIN przypisanych dla instytucji. W sekcji lista zdarzeń WZ dostępne są następujące operacje: wybór zdarzenia z listy dostępnych zdarzeń w obrębie aktywnego folderu, sortowanie listy zdarzeń według kolumn zdefiniowanych w liście. W sekcji lista zdarzeń WZ dostępny jest również status zdarzeń, oznaczony w nagłówku kolumny ikonką (rys. 5). Zdarzenia mogą przyjmować następujące statusy w zależności od wybranego w lewym panelu widoku: 1. Widok Aktywne : Nowe zdarzenie oczekujące na realizację oznaczone ikonką. Nowe zdarzenie przyjęte przez system oznaczone ikonką. Nowe zdarzenie: operacja rejestracji odrzucona przez system oznaczone ikonką (zdarzenie pozostaje w folderze Aktywne, jeśli data i godzina rozpoczęcia WZ jest późniejsza od daty i godziny bieżącej). Zmodyfikowane zdarzenie oczekujące na realizację oznaczone ikonką. Zmodyfikowane zdarzenie przyjęte przez system oznaczone ikonką. Modyfikacja zdarzenia odrzucona przez system - oznaczone ikonką. 2. Widok Archiwum : Zakończone zdarzenie - oznaczone ikonką. KDPW S.A. Strona 7 z 32

8 Wycofane zdarzenie - oznaczone ikonką. Nowe zdarzenie: operacja rejestracji odrzucona przez system oznaczone ikonką (jeśli data i godzina rozpoczęcia WZ jest wcześniejsza od daty i godziny bieżącej). Ikona obrazując a status zdarzenia Rys. 5 Sekcja szczegóły zdarzenia WZ wybranego na liście zdarzeń umożliwia podgląd szczegółów zdarzenia po jego zaznaczeniu na liście zdarzeń WZ. Obok podstawowych danych dotyczących zdarzenia wprowadzanych przez użytkownika przy jego rejestracji możliwy jest tutaj również podgląd informacji o aktualnym statusie obsługi zdarzenia w polu status obsługi. Status obsługi zdarzenia WZ może przyjmować następujące wartości: zdarzenie oczekuje na zarejestrowanie w kdpw_stream; zdarzenie zarejestrowane w kdpw_stream - informacje o zdarzeniu dla uczestników KDPW w przygotowaniu; wniosek o rejestrację zdarzenia błędny; KDPW S.A. Strona 8 z 32

9 informacje o zdarzeniu zostały rozesłane do uczestników KDPW; informacja o stanach sald została rozesłana do uczestników KDPW; gromadzenie (przyjmowanie) danych od uczestników; zakończono przyjmowanie danych od uczestników; wygenerowano plik dla emitenta (wykaz akcjonariuszy gotowy do pobrania); wykaz akcjonariuszy pobrany przez emitenta; brak danych z wykazem akcjonariuszy do pobrania; zdarzenie wycofane. W sekcji szczegóły zdarzenia WZ wybranego na liście zdarzeń można również wyświetlić historię operacji wykonanych w ramach procesu obsługi zdarzenia, poprzez wybranie opcji Pokaż szczegóły w polu rejestr operacji. Wyświetlone zostanie wówczas okno z rejestrem operacji (rys. 6): Rys. 6 W przypadku komunikatów od systemu WZ kolumna Autor będzie zawierała wartość System WZ. W kolumnie Opis rejestru operacji, obok informacji opisującej status przetwarzania wniosku o rejestrację/modyfikację/wycofanie, będzie zamieszczony także powód w przypadku odrzucenia wniosku przez System WZ. KDPW S.A. Strona 9 z 32

10 Dodatkowo w sekcji Szczegóły zdarzenia rejestru operacji dla wszelkich operacji innych niż zmiana statusu obsługi w Systemie WZ, zostanie zamieszczony link Pokaż, po wybraniu, którego zostanie wyświetlone okno (rys. 7) ze szczegółami zdarzenia. Rys. 7 KDPW S.A. Strona 10 z 32

11 Pobieranie wykazu osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Dla każdego aktywnego zdarzenia po zakończeniu procesu związanego z obsługą WZ generowana jest przez KDPW odpowiedź w postaci załącznika zawierającego dane osobowe. Natychmiast po wygenerowaniu przez KDPW zbioru z listą osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu, zdarzenie oznaczane jest ikoną spinacza, co oznacza, że dla danego zdarzenia dostępna jest opcja zapisania załącznika na dysku. Użytkownik posiada możliwość zapisania załącznika do jednego z trzech dostępnych formatów: PDF, XML i EXCEL. Operację zapisu wykonuje poprzez wybranie odpowiedniego linku w podglądzie szczegółów zdarzenia WZ (rys. 8). Ikona obrazująca dostępność załącznika Rys. 8 Pobranie załącznika po najechaniu na odpowiedni tekst opisujący format pliku: Po wybraniu odpowiedniego linku: PDF, XML, EXCEL z sekcji Lista osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu w podglądzie szczegółów zdarzenia WZ pojawia się okno (rys. 9). Pobranie załącznika możliwe jest po zaakceptowaniu oświadczenia poprzez zaznaczenie pola oświadczenie (rys. 9) - wówczas aktywowany zostanie przycisk Pobierz. KDPW S.A. Strona 11 z 32

12 Zaznaczenie pola z oświadczeniem przez emitenta i wybranie opcji Pobierz w oknie pobierania (rys. 9) pliku z wykazem akcjonariuszy traktowane jest, jako pobranie wykazu akcjonariuszy przez emitenta. Wykonanie ww. operacji skutkuje zmianą statusu obsługi zdarzenia z wygenerowano plik dla emitenta na: wykaz akcjonariuszy pobrany przez emitenta. Rys. 9 O fakcie udostępnienia danych akcjonariuszy na stronach KDPW, zarejestrowani w systemie WZ użytkownicy emitenta zostaną powiadomieni em: KDPW S.A. Strona 12 z 32

13 Temat wiadomości: Kod emitenta: Udostępniono listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu w dniu: data i godzina rozpoczęcia WZ Treść wiadomości: Udostępniono listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu w dniu: data i godzina rozpoczęcia WZ. Aby ją pobrać zaloguj się do serwisu Walne Zgromadzenia dostępnego na stronie Rys. 10 W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie do Krajowego Depozytu nie wpłyną od uczestników KDPW, zgodnie z 178 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, wykazy osób uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela uprawnionych do uczestnictwa, System WZ zmienia status obsługi zdarzenia na wartość: brak danych z wykazem akcjonariuszy do pobrania. Dodatkowo o fakcie udostępnienia informacji o braku danych akcjonariuszy do przekazania na stronach KDPW, zarejestrowani w systemie WZ użytkownicy emitenta zostaną powiadomieni em: KDPW S.A. Strona 13 z 32

14 Temat wiadomości: Kod emitenta: Udostępniono dane dla zdarzenia WZ z dnia: data i godzina rozpoczęcia WZ Treść wiadomości: Informujemy, że do Krajowego Depozytu nie wpłynęły od uczestników KDPW, zgodnie z 178 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, wykazy osób uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela uprawnionych do uczestnictwa w ogłoszonym przez Państwa walnym zgromadzeniu spółki. W związku z powyższym brak jest przesłanek do sporządzenia i udostępnienia Państwu przez Krajowy Depozyt zbiorczego wykazu ww. osób uprawnionych, zgodnie z 180 Szczegółowych Zasad Działania KDPW. Rys. 11 Emitentowi logującemu się w systemie Obsługa WZ celem pobrania danych akcjonariuszy, zostanie wyświetlony komunikat następującej treści w polu Lista osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu (rys. 12) : Informujemy, że do Krajowego Depozytu nie wpłynęły od uczestników KDPW, zgodnie z 178 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, wykazy osób uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela uprawnionych do uczestnictwa w ogłoszonym przez Państwa walnym zgromadzeniu spółki. W związku z powyższym brak jest przesłanek do sporządzenia i udostępnienia Państwu przez Krajowy Depozyt zbiorczego wykazu ww. osób uprawnionych, zgodnie z 180 Szczegółowych Zasad Działania KDPW. KDPW S.A. Strona 14 z 32

15 Rys. 12 Proces obsługi zdarzenia WZ kończy się w KDPW w momencie udostępnienia listy akcjonariuszy (bądź informacji o braku zgłoszeń akcjonariuszy do udziału w zdarzeniu) niezależnie od tego, czy emitent pobrał listę, czy też nie. Od tego momentu niemożliwe jest wycofanie zdarzenia. KDPW S.A. Strona 15 z 32

16 Rejestrowanie nowego zdarzenia WZ W celu zarejestrowania nowego zdarzenia WZ i przekazania go do KDPW, użytkownik wybiera opcję Zarejestruj (rys. 3) z sekcji nagłówkowej panelu aplikacji. Po naciśnięciu przycisku pojawia się okno (rys. 13) w którym można zarejestrować nowe zdarzenie poprzez wypełnienie pól formularza. Rys. 13 nazwa emitenta wartość alfanumeryczna wyświetlana automatycznie przez system (na podstawie danych użytych w procesie uwierzytelniania), określająca nazwę emitenta skojarzoną z danym kodem emitenta. kod emitenta wartość alfanumeryczna wyświetlana automatycznie przez system, określająca kod emitenta. rodzaj zdarzenia WZ wartość alfanumeryczna wprowadzana przez użytkownika. Użytkownik wypełnia pole z listy możliwych do wprowadzenia wartości. W polu wyświetlanym na ekranie KDPW S.A. Strona 16 z 32

17 dostępne są dwie wartości: Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. kody ISIN wartość wyświetlana automatycznie przez system. Po wyborze linku aktywnego Wyświetl, na ekranie pojawia się lista kodów ISIN aktualnie skojarzonych z danym kodem emitenta. Szczegóły podano w punkcie Podgląd kodów ISIN. data ogłoszenia WZ wartość w formacie daty (RRRR-MM-DD) wprowadzana przez użytkownika, określająca datę dokonania ogłoszenia WZ. gdzie: RRRR- wartość określająca rok; MM- wartość określająca miesiąc; DD- wartość określająca dzień. Pole to weryfikowane jest przy rejestracji zdarzenia zgodnie z zasadą: nie później niż termin: data WZ 26 dni kalendarzowych W przypadku, gdy data ogłoszenia WZ jest datą późniejszą niż WZ-26 dni kalendarzowych, nie ma możliwości zarejestrowania zdarzenia, a użytkownikowi aplikacji wyświetlany jest komunikat: Data ogłoszenia WZ została wskazana nieprawidłowo. Stosownie do przepisu art Kodeksu spółek handlowych ogłoszenie powinno być dokonane, co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.. data WZ wartość w formacie daty (RRRR-MM-DD) wprowadzana przez użytkownika, określająca datę WZ. gdzie: RRRR- wartość określająca rok; KDPW S.A. Strona 17 z 32

18 MM- wartość określająca miesiąc; DD- wartość określająca dzień. godzina rozpoczęcia WZ wartość w formacie czasu (HH:MM:SS) wprowadzana przez użytkownika, określająca godzinę rozpoczęcia WZ. gdzie: HH- wartość określająca godzinę; MM- wartość określająca minuty; SS- wartość określająca sekundy. dzień rejestracji uczestnictwa w WZ wartość w formacie daty (RRRR-MM-DD)- wyliczana automatycznie przez aplikację, określająca dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. W polu tym po wypełnieniu przez emitenta pola data WZ podpowiadana jest przez aplikację data liczona zgodnie z zasadą: data WZ 16 dni kalendarzowych W przypadku próby modyfikacji pola dzień rejestracji uczestnictwa w WZ, wyświetlony zostanie komunikat (rys. 14): Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wyznaczony został nieprawidłowo. Prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, stosownie do przepisu art Kodeksu spółek handlowych mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia.. KDPW S.A. Strona 18 z 32

19 Rys. 14 strona internetowa adres strony internetowej spółki, na której dokonano ogłoszenia o zwołaniu WZ. Maksymalnie użytkownik aplikacji może wprowadzić 256 znaków. oświadczenie wartość typu TAK/NIE wprowadzana przez użytkownika. W celu zaakceptowania i przekazania nowego zdarzenia do KDPW użytkownik aplikacji zobowiązany jest do zaakceptowania oświadczenia poprzez jego zaznaczenie. Aktywacja opcji Zarejestruj następuje po zaznaczeniu pola oświadczenie. Zmiana dowolnego pola w formularzu powoduje automatyczne usunięcie zaznaczenia pola oświadczenie oraz dezaktywację opcji Zarejestruj. Po wprowadzeniu wartości do wszystkich wymaganych pól formularza w celu zarejestrowania zdarzenia należy wybrać opcję Zarejestruj w dolnej części formularza rejestracyjnego (rys. 15). Możliwy jest również proces rezygnacji z wprowadzania nowego zdarzenia WZ poprzez wybranie opcji Anuluj (rys. 15). KDPW S.A. Strona 19 z 32

20 Rys. 15 Po przyjęciu przez system Obsługa WZ nowego zdarzenia do zarejestrowania, do użytkownika aplikacji dokonującego operacji rejestracji zdarzenia wysyłana jest wiadomość Temat wiadomości: Kod emitenta: Potwierdzenie przyjęcia do realizacji rejestracji nowego zdarzenia emitenta: nazwa emitenta - data i godzina WZ: :11:00 Treść wiadomości: Potwierdzenie przyjęcia do realizacji rejestracji nowego zdarzenia: W treści wiadomości przekazany zostanie link do wypełnionego formularza Nowe zdarzenie WZ. Formularz udostępniany jest tylko do odczytu. Przekazane zostaną również szczegóły zdarzenia. Rys. 16 KDPW S.A. Strona 20 z 32

21 Po zarejestrowaniu zdarzenia przez system Obsługa WZ do użytkownika aplikacji, który wykonywał operację rejestracji zdarzenia wysyłana jest wiadomość Temat wiadomości: Kod emitenta: Potwierdzenie rejestracji nowego zdarzenia emitenta: nazwa emitenta - data i godzina WZ: :11:00 Treść wiadomości: Potwierdzenie rejestracji nowego zdarzenia: W treści wiadomości przekazany zostanie link do wypełnionego formularza Nowe zdarzenie WZ. Formularz udostępniany jest tylko do odczytu. Przekazane zostaną również szczegóły zdarzenia. Rys. 17 Po odrzuceniu przez przez system Obsługa WZ do użytkownika aplikacji, który wykonywał operację rejestracji zdarzenia wysyłana jest wiadomość KDPW S.A. Strona 21 z 32

22 Temat wiadomości: Kod emitenta: Odrzucenie rejestracji nowego zdarzenia emitenta: nazwa emitenta - data i godzina WZ: :11:00 Treść wiadomości: Odrzucenie rejestracji nowego zdarzenia: W treści wiadomości przekazany zostanie link do wypełnionego formularza Nowe zdarzenie WZ. Formularz udostępniany jest tylko do odczytu. Powód odrzucenia. Przekazane zostaną również szczegóły zdarzenia. Rys. 18 KDPW S.A. Strona 22 z 32

23 Modyfikacja zdarzenia WZ Opcja modyfikacji zdarzenia dostępna jest z sekcji nagłówkowej panelu aplikacji po wybraniu opcji Modyfikuj (rys. 3). Jej użycie jest możliwe po zaznaczeniu przez użytkownika jednego ze zdarzeń dostępnych w folderze Aktywne. Po naciśnięciu przycisku pojawia się okno (rys. 19), w którym można zmodyfikować zdarzenie poprzez edycję pól formularza. Rys. 19 Wykaz pól formularza, w których dopuszczalne jest wprowadzanie zmian: rodzaj zdarzenia WZ; data ogłoszenia WZ; strona internetowa. Uwaga: Data WZ oraz godzina rozpoczęcia WZ nie podlegają modyfikacji z uwagi na fakt, że ma to bezpośredni wpływ na record date, który nie może być na wskutek modyfikacji mniejszy niż data bieżąca. W przypadku wprowadzenia przez emitenta błędnej daty lub godziny rozpoczęcia KDPW S.A. Strona 23 z 32

24 WZ w zdarzeniu konieczne jest wycofanie takiego zdarzenia i zarejestrowanie nowego zdarzenia z poprawną datą WZ i godziną WZ. Opcja modyfikacji zdarzenia WZ dostępna jest do dnia rejestracji uczestnictwa w WZ tzw. record date (data zdarzenia WZ - 16 dni) do godz. 18:00:00. Przykład: data i czas WZ: :15:00 liczby dni, które pozostały do daty WZ: 16 Dla każdej daty i godziny późniejszej niż :59:59 nie będzie możliwości modyfikacji zdarzenia WZ. Aktywacja opcji Modyfikuj następuje po zaznaczeniu pola oświadczenie. Zmiana dowolnego pola w formularzu powoduje automatyczne usunięcie zaznaczenia pola oświadczenie oraz dezaktywację opcji Modyfikuj. Po zmodyfikowaniu wartości w polach formularza, w celu modyfikacji zdarzenia należy wybrać opcję Modyfikuj w dolnej części formularza rejestracyjnego (rys. 20). Możliwy jest również proces rezygnacji z modyfikacji zdarzenia WZ poprzez wybranie opcji Anuluj (rys. 20). KDPW S.A. Strona 24 z 32

25 Rys. 20 Po przyjęciu przez system Obsługa WZ zlecenia modyfikacji zdarzenia, do użytkownika aplikacji dokonującego operacji modyfikacji wysyłana jest wiadomość Temat wiadomości: Kod emitenta: Potwierdzenie przyjęcia do realizacji modyfikacji zdarzenia emitenta: nazwa emitenta - data i godzina WZ: :11:00 Treść wiadomości: Potwierdzenie przyjęcia do realizacji modyfikacji zdarzenia: W treści wiadomości przekazany zostanie link do wypełnionego formularza Modyfikacja zdarzenia WZ. Formularz udostępniany jest tylko do odczytu. Przekazane zostaną również szczegóły zdarzenia. Rys. 21 KDPW S.A. Strona 25 z 32

26 Po wykonaniu przez system Obsługa WZ operacji modyfikacji zdarzenia, do użytkownika aplikacji, który wykonywał operację modyfikacji zdarzenia wysyłana jest wiadomość Temat wiadomości: Kod emitenta: Potwierdzenie modyfikacji zdarzenia emitenta: nazwa emitenta - data i godzina WZ: :11:00 Treść wiadomości: Potwierdzenie modyfikacji zdarzenia: W treści wiadomości przekazany zostanie link do wypełnionego formularza Modyfikacja zdarzenia WZ. Formularz udostępniany jest tylko do odczytu. Przekazane zostaną również szczegóły zdarzenia. Rys. 22 Po odrzuceniu przez system Obsługa WZ operacji modyfikacji, do użytkownika aplikacji, który wykonywał operację modyfikacji zdarzenia wysyłana jest wiadomość KDPW S.A. Strona 26 z 32

27 Temat wiadomości: Kod emitenta: Odrzucenie modyfikacji zdarzenia emitenta: nazwa emitenta - data i godzina WZ: :11:00 Treść wiadomości: Odrzucenie modyfikacji zdarzenia: W treści wiadomości przekazany zostanie link do wypełnionego formularza Modyfikacja zdarzenia WZ. Formularz udostępniany jest tylko do odczytu. Powód odrzucenia. Przekazane zostaną również szczegóły zdarzenia. Rys. 23 KDPW S.A. Strona 27 z 32

28 Wycofanie zdarzenia WZ Operacja wycofania zdarzenia dostępna jest z sekcji nagłówkowej panelu aplikacji po wybraniu opcji Wycofaj (rys. 3). Jej użycie jest możliwe po zaznaczeniu przez użytkownika jednego ze zdarzeń dostępnych w folderze Aktywne. Po naciśnięciu przycisku pojawia się okno (rys. 24), w którym możliwe jest wycofanie zdarzenia poprzez wybranie opcji Tak lub też rezygnacja z jego wycofania poprzez wybranie opcji Nie. Rys. 24 Wycofanie zdarzenia może nastąpić do momentu udostępnienia listy osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu (bądź informacji o braku akcjonariuszy zainteresowanych udziałem w zdarzeniu) niezależnie od tego, czy emitent pobrał listę czy też nie. Po przyjęciu przez system Obsługa WZ zlecenia wycofania zdarzenia z obsługi, do użytkownika aplikacji dokonującego operacji wycofania wysyłana jest wiadomość KDPW S.A. Strona 28 z 32

29 Temat wiadomości: Kod emitenta: Potwierdzenie przyjęcia do realizacji wycofania zdarzenia emitenta: nazwa emitenta - data i godzina WZ: :11:00 Treść wiadomości: Potwierdzenie przyjęcia do realizacji wycofania zdarzenia: W treści wiadomości przekazany zostanie link do wypełnionego formularza Wycofanie zdarzenia WZ. Formularz udostępniany jest tylko do odczytu. Przekazane zostaną również szczegóły zdarzenia. Rys. 25 Po wykonaniu przez system Obsługa WZ operacji wycofania zdarzenia, do użytkownika aplikacji, który wykonywał operację wycofania zdarzenia wysyłana jest wiadomość Temat wiadomości: Kod emitenta: Potwierdzenie wycofania zdarzenia emitenta: nazwa emitenta - data i godzina WZ: :11:00 Treść wiadomości: Potwierdzenie wycofania zdarzenia: W treści wiadomości przekazany zostanie link do wypełnionego formularza Wycofanie zdarzenia WZ. Formularz udostępniany jest tylko do odczytu. Przekazane zostaną również szczegóły zdarzenia. Rys. 26 KDPW S.A. Strona 29 z 32

30 Po odrzuceniu przez system Obsługa WZ operacji wycofania zdarzenia, do użytkownika aplikacji, który wykonywał operację wycofania zdarzenia wysyłana jest wiadomość Temat wiadomości: Kod emitenta: Odrzucenie wycofania zdarzenia emitenta: nazwa emitenta - data i godzina WZ: :11:00 Treść wiadomości: Odrzucenie wycofania zdarzenia: W treści wiadomości przekazany zostanie link do wypełnionego formularza Wycofanie zdarzenia WZ. Formularz udostępniany jest tylko do odczytu. Powód odrzucenia. Przekazane zostaną również szczegóły zdarzenia. Rys. 27 KDPW S.A. Strona 30 z 32

31 Podgląd kodów ISIN Opcja podglądu kodów ISIN jest dostępna dla użytkownika w dwóch miejscach: w sekcji nagłówkowej panelu aplikacji (rys. 28), Rys. 28 w trakcie tworzenia nowego zdarzenia WZ (rys. 39). Rys. 29 KDPW S.A. Strona 31 z 32

32 Lista kodów ISIN zawiera wszystkie kody ISIN skojarzone z danym kodem emitenta. Na poniższym rysunku (rys. 30) pokazano okno do wyświetlania listy kodów ISIN. XXXXXXXXXXXX YYYYYYYYYYYY ZZZZZZZZZZZZ Rys. 30 KDPW S.A. Strona 32 z 32

Obsługa aplikacji Wypłata Świadczeń. Instrukcja użytkownika. wersja 1.0

Obsługa aplikacji Wypłata Świadczeń. Instrukcja użytkownika. wersja 1.0 Obsługa aplikacji Wypłata Świadczeń Instrukcja użytkownika wersja 1.0 Spis treści Logowanie użytkownika do systemu... 3 Obsługa aplikacji... 6 Okno główne systemu... 6 Statusy zdarzeń... 8 Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA APLIKACJI WYPŁATA ŚWIADCZEŃ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

OBSŁUGA APLIKACJI WYPŁATA ŚWIADCZEŃ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA APLIKACJI WYPŁATA ŚWIADCZEŃ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści 1. Logowanie użytkownika do systemu... 3 2. Obsługa aplikacji... 5 Okno główne systemu... 5 Statusy zdarzeń... 7 3. Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Proces obsługi walnego zgromadzenia z perspektywy KDPW

Proces obsługi walnego zgromadzenia z perspektywy KDPW Proces obsługi walnego zgromadzenia z perspektywy KDPW Krzysztof Ołdak Dyrektor Działu Operacyjnego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 17 lutego 2010 r. Zmiany KSH wynikają z 3 sierpnia 2009 r. Implementacja

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa realizowanego w ramach Decyzji nr UDA- RPPD.04.01.00-20-002/11-00

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBŁUGI APLIKACJI ASSECO MAA

INSTRUKCJA OBŁUGI APLIKACJI ASSECO MAA INSTRUKCJA OBŁUGI APLIKACJI ASSECO MAA 1. REJESTRACJA URZĄDZENIA AUTORYZUJĄCEGO W celu zarejestrowania urządzenia autoryzującego, w aplikacji mobilnej Asseco MAA należy wybrać przycisk [ROZPOCZNIJ]. Strona

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu Logowanie do systemu W celu zalogowania do systemu należy na stronie powitalnej systemu wpisać nazwę użytkownika i hasło użytkownika,

Bardziej szczegółowo

"Systemu Obsługi Emitentów"

Systemu Obsługi Emitentów "Systemu Obsługi Emitentów" Instrukcja użytkownika Wersja 0.3 Spis treści Wymagania systemowe... 3 Dostęp do systemu... 4 Pierwsze uruchomienie... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia certyfikacyjnego...

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2016-12-01 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2016-12-01 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika E-działania - POLCHAR

Dokumentacja użytkownika E-działania - POLCHAR Dokumentacja użytkownika systemu E-działania POLCHAR POLCHAR Sp. z o. o. Szczecin 2015 Strona 1 z 31 Spis treści Zawartość 1. Wstęp... 3 2. Uruchomienie E-działania... 4 2.1 Opis strony startowej... 4

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa realizowanego w ramach Decyzji nr UDA- RPPD.04.01.00-20-002/11-00

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1.1 2016-03-31

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej mtoken Asseco MAA klient korporacyjny

Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej mtoken Asseco MAA klient korporacyjny Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej mtoken Asseco MAA klient korporacyjny Kowal lipiec 2018 Spis treści 1. Wstęp 2. Instalacja mtoken Asseco MAA 3. Powiązania urządzenia mobilnego z bankowością

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować się w Społeczności CEO https://spolecznosc.ceo.org.pl. Społeczność CEO

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Obsługa

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości 1. Logowanie Ankieta dostępna jest jako formularz w systemie SEZAM, z którego wysyłane były wnioski: aplikacyjny oraz o płatność. Należy zalogować się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2009 r. DO/ZW/954/2009. Uczestnicy KDPW - Emitenci papierów wartościowych

Warszawa, dnia 18 czerwca 2009 r. DO/ZW/954/2009. Uczestnicy KDPW - Emitenci papierów wartościowych Warszawa, dnia 18 czerwca 2009 r. DO/ZW/954/2009 Uczestnicy KDPW - Emitenci papierów wartościowych Z dniem 3.08.2009r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 5.12.2008r. o zmianie ustawy Kodeks Spółek

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA)

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) Spis treści Wstęp... 1 I Lista odbiorców e-czeków... 2 1. Lista odbiorców

Bardziej szczegółowo

E-BOK DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA

E-BOK DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA E-BOK DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA Włocławek, 2018 SPIS TREŚCI 1. REJESTRACJA I LOGOWANIE W SERWISIE E-BOK 3 1.1 Rejestracja... 3 1.1 Logowanie... 5 1.1.1 Przypomnienie hasła... 5 2. FUNKCJONALNOŚCI DOSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

Użytkownik organizacji, która posiada kod ZUP ma dwie możliwości składania nominacji/renominacji dobowych:

Użytkownik organizacji, która posiada kod ZUP ma dwie możliwości składania nominacji/renominacji dobowych: 5 OBSŁUGA UMÓW 5.1 Nominacje/Renominacje Użytkownik organizacji, która posiada kod ZUP ma dwie możliwości składania nominacji/renominacji dobowych: Bezpośrednie przekazywanie nominacji/renominacji dobowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika tokena mobilnego (mtokena) systemu KBI

Instrukcja użytkownika tokena mobilnego (mtokena) systemu KBI Instrukcja użytkownika tokena mobilnego (mtokena) systemu KBI Instrukcja mtoken Bank Spółdzielczy w Brodnicy Strona 1 Wstęp Głównym zadaniem aplikacji token mobilny (Asseco MAA) zwanej dalej mtokenem jest

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

"Systemu Obsługi Emitentów"

Systemu Obsługi Emitentów "Systemu Obsługi Emitentów" Instrukcja użytkownika Wersja 1.2 Spis treści Historia zmian... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Wniosek certyfikacyjny... 7 Status zgłoszenia certyfikacyjnego...11

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2016-12-01 Utworzenie dokumentu 2.0 2018-03-14

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY

Bardziej szczegółowo

Skany oraz tworzenie nowych dokumentów na ich podstawie

Skany oraz tworzenie nowych dokumentów na ich podstawie Skany oraz tworzenie nowych dokumentów na ich podstawie 1. Wprowadzenie Aby zobaczyć listę skanów, które zostały przygotowane i oczekują na archiwizację, należy wejść w zakładkę SKANY. W zakładce tej dokonywane

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

Spis treści REJESTRACJA NOWEGO KONTA UŻYTKOWNIKA PANEL ZMIANY HASŁA PANEL EDYCJI DANYCH UŻYTKOWNIKA EXTRANET.NET...

Spis treści REJESTRACJA NOWEGO KONTA UŻYTKOWNIKA PANEL ZMIANY HASŁA PANEL EDYCJI DANYCH UŻYTKOWNIKA EXTRANET.NET... Spis treści... 1 1. REJESTRACJA NOWEGO KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 2. PANEL ZMIANY HASŁA... 5 3. PANEL EDYCJI DANYCH UŻYTKOWNIKA... 6 4. EXTRANET.NET... 8 a. ZMIANA HASŁA EXTRANET.NET... 10 5. PZPN24... 12

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS)

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Wersja 1.3.5 INSTRUKCJA rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu (lub cyklu szkoleniowym)

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PB ONLINE Sp. z o.o. KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PRZEWODNIK 1 Zawartość TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 OPERACJE NA ANKIECIE... 6 TWORZENIE LINKÓW DO ANKIETY... 8 WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla wykonawcy

Instrukcja obsługi dla wykonawcy Instrukcja obsługi dla wykonawcy wymagania techniczne 1) Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowych Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy. a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:

Bardziej szczegółowo

Płace VULCAN. 2. W polu nad drzewem danych ustaw rok, za który chcesz utworzyć deklaracje.

Płace VULCAN. 2. W polu nad drzewem danych ustaw rok, za który chcesz utworzyć deklaracje. Płace VULCAN Jak utworzyć deklaracje PIT, podpisać je certyfikatem i wysłać do systemu e-deklaracje? Warunkiem obligatoryjnym umożliwiającym elektroniczne przekazywanie dokumentacji do urzędów skarbowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) Użytkownik z jednostki sprawozdawczej

Instrukcja obsługi Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) Użytkownik z jednostki sprawozdawczej Instrukcja obsługi Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) Użytkownik z jednostki sprawozdawczej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 2019 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Dostęp do Systemu....

Bardziej szczegółowo

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy 1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy Po wejściu na stronę Serwisu KLIPER https://kliper.tvp.pl w celu rejestracji należy wybrać polecenie zaloguj się a po przejściu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja erejestracji Kliniki Nova.

Instrukcja erejestracji Kliniki Nova. Instrukcja erejestracji Kliniki Nova. 1. Opis funkcji systemu erejestracji: 1.1 użytkownik nie zalogowany. Wyszukiwanie wizyt. 1. Zakładka Wyszukiwanie pozwala na przeszukiwanie dostępnych wizyt. 2. Poprzez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej mtoken Asseco MAA. Przewodnik dla użytkownika

Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej mtoken Asseco MAA. Przewodnik dla użytkownika 1. Wstęp... 3 2. Wymagania techniczne... 3 3. Instalacja mtoken Asseco MAA na urządzeniu mobilnym... 4 4. Powiązanie urządzenia mobilnego z bankowością elektroniczną... 5 5. Logowanie do aplikacji mtoken

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa W dokumencie opisano sposób pobierania i weryfikowania zaświadczeń elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej mtoken Asseco MAA

Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej mtoken Asseco MAA Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej mtoken Asseco MAA Kowal lipiec 2018 Spis treści 1. Wstęp 2. Instalacja mtoken Asseco MAA 3. Powiązania urządzenia mobilnego z bankowością elektroniczną 4. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Repozytorium transakcji. Warunkiem zalogowania jest posiadanie ważnego certyfikatu

Repozytorium transakcji. Warunkiem zalogowania jest posiadanie ważnego certyfikatu Warszawa, 14 maja 2013 Załącznik nr 9. Interfejs WWW skrócona instrukcja użytkownika. Logowanie użytkownika do Repozytorium transakcji W celu zalogowania się do Repozytorium transakcji, należy na stronie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH WNIOSKI O EGZAMIN SPECJALIZACYJNY ROLA: PIELĘGNIARKA/POŁOŻNA 12.06.2018 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla użytkownika. Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej mtoken Asseco MAA

Przewodnik dla użytkownika. Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej mtoken Asseco MAA 1. Wstęp... 3 2. Wymagania techniczne... 3 3. Instalacja mtoken Asseco MAA na urządzeniu mobilnym... 4 5. Logowanie do aplikacji mtoken Asseco MAA...10 5. Autoryzacja dyspozycji złożonej w systemie bankowości

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie A2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa) Warszawa,14.08.2015 BGK Helpdesk: +48 801 66 76 55, e-mail: bgk24biznes@bgk.pl 1 SPIS TREŚCI Podstawowe informacje... 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0

Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0 Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Strona logowania do Systemu Zarządzania Tożsamością... 3 3. Pierwsze logowanie do systemu... 4 4. Logowanie

Bardziej szczegółowo

3) Należy kliknąć w zakładkę Ogłoszenia, w wyniku czego zostanie rozwinięta następująca belka:

3) Należy kliknąć w zakładkę Ogłoszenia, w wyniku czego zostanie rozwinięta następująca belka: Załącznik nr 10 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PLATFORMY DO ELEKTRONICZNEGO OBSŁUGI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I. INFORMACJE OGÓLNE 1) Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Wersja 1z. Warszawa, marzec 2017 Spis treści 1. Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie protokołów w USOSweb. Instrukcja dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne.

Wypełnianie protokołów w USOSweb. Instrukcja dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne. Wypełnianie protokołów w USOSweb. Instrukcja dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne. I. Uruchamianie serwisu i logowanie. Po uruchomieniu przeglądarki należy wpisać adres aplikacji www.usosweb.uni.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Sprzedającego. Portal aukcyjny

Podręcznik Sprzedającego. Portal aukcyjny Podręcznik Sprzedającego Portal aukcyjny Spis treści 1. Czym jest KupTam.pl?... 3 2. Logowanie do serwisu... 3 3. Rejestracja... 4 4. Tworzenie domeny aukcyjnej... 7 5. Wybór domeny... 9 6. Obsługa portalu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosko w Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosko w Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosko w Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 2.0 (grudzień 2017) Strona 1 Spis treści Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SYSTEMU OBSŁUGI EMITENTÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SYSTEMU OBSŁUGI EMITENTÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU OBSŁUGI EMITENTÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1. DOSTĘP DO SYSTEMU... 2 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 3 3. WNIOSEK CERTYFIKACYJNY... 5 4. STATUS ZGŁOSZENIA CERTYFIKACYJNEGO... 9 5. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Procedura obsługi certyfikatów KDPW_TR (A2A) I DOSTĘP DO REPOZYTORIUM TRANSAKCJI KDPW_TR W TRYBIE A2A... 2 II WYMAGANIA SYSTEMOWE...

Procedura obsługi certyfikatów KDPW_TR (A2A) I DOSTĘP DO REPOZYTORIUM TRANSAKCJI KDPW_TR W TRYBIE A2A... 2 II WYMAGANIA SYSTEMOWE... Procedura obsługi certyfikatów KDPW_TR (A2A) Spis treści I DOSTĘP DO REPOZYTORIUM TRANSAKCJI KDPW_TR W TRYBIE A2A... 2 II WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 III WNIOSEK CERTYFIKACYJNY... 3 IV STATUS ZGŁOSZENIA CERTYFIKACYJNEGO...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro. Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 12 czerwca 2017 r. Spis treści: 1. Pierwsze logowanie do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart 1 CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Lipiec 2015 Rozwiązania skarbowe i handlowe CitiManager - Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Spis treści 2 Spis treści Wnioskowanie o wydanie karty

Bardziej szczegółowo

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Awizowanie

Bardziej szczegółowo

"Repozytorium transakcji "

Repozytorium transakcji "Repozytorium transakcji " Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Spis treści Wymagania systemowe... 3 Dostęp do Repozytorium transakcji... 4 Pierwsze uruchomienie... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Wnioski o dotację w trybie konkursowym i pozakonkursowym składa się wyłącznie za pomocą Generatora wniosków, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Modułu erfx (oferent) SWZ ZGH Bolesław S.A.

Instrukcja obsługi Modułu erfx (oferent) SWZ ZGH Bolesław S.A. Instrukcja obsługi Modułu erfx (oferent) SWZ ZGH Bolesław S.A. 1. Spis treści 1. Spis treści...2 2. Wprowadzenie...3 3. Nawigacja w systemie...4 3.1 Podstawowe elementy interfejsu uŝytkowni... 4 3.2 Akcje...

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla opiekunów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania opiekuna pracy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1

INSTRUKCJA. zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1 Wersja 1.0.1 INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro. Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 8 listopada 2017 r. Spis treści: 1. Logowanie do bankowości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.1 (październik 2013) Strona 1 Zawartość Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla wykonawcy

Instrukcja obsługi dla wykonawcy Instrukcja obsługi dla wykonawcy WYMAGANIA TECHNICZNE 1) Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowych Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy. a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

Panel dla agentów. Instrukcja obsługi dla agentów

Panel dla agentów. Instrukcja obsługi dla agentów Panel dla agentów Instrukcja obsługi dla agentów 1 Spis treści Wstęp...3 1.Logowanie...4 1.1 Utrata hasła.....5 1.2 Panel powitalny...6 2. Zmiana hasła i ustawienia konta...7 2.1 Zmiana hasła...7 2.1 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo