ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss"

Transkrypt

1 BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / Warszawa tel.: (+48 22) faks: (+48 22) bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA STAŁE BOŚBank24 iboss infolinia Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego I KRS NIP Kapitał zakładowy: zł wpłacony w całości.

2 ZLECENIA STAŁE Po wybraniu opcji Zlecenia Stałe Użytkownik ma możliwość: zdefiniowania zlecenia stałego w wybranych przez Użytkownika częstotliwościach, zdefiniowania zlecenia stałego na określony czas, zawieszenia zlecenia stałego, definiowania szablonów zleceń stałych, podglądu historii realizacji zleceń stałych. Formatka zlecenia stałego w systemie BOŚBank24 iboss z opcjami wyszukiwania: 1. Nowe zlecenie stałe W celu zdefiniowania nowego zlecenia stałego należy wybrać opcję Nowe zlecenie stałe w menu głównym Zlecenia stałe. Formatka nowego zlecenia stałego prezentuje następujące dane: Lista szablonów - zdefiniowane zlecenie stałe można zapisać jako szablon. Szablon obejmuje większość danych zdefiniowanych na zleceniu stałym za wyjątkiem pól: Data pierwszej realizacji, Realizacja co oraz Data zakończenia zlecenia. Dane odczytane z szablonu mogą zostać poprawione przez Użytkownika np. zmieniona kwota dokumentu. Przy kolejnej rejestracji zlecenia nie ma konieczności wpisywania wszystkich danych, wystarczy wybrać właściwy szablon z listy, Nazwa własna zlecenia stałego - pole umożliwiające zdefiniowane nazwy własnej dla zlecenia stałego będzie ona prezentowana domyślnie na formatce z możliwością jej zmiany przez Użytkownika, pole nie jest wymagane, Rachunek do obciążenia - wybór rachunku do obciążenia spośród rachunków dostępnych do obciążania dla danego Użytkownika, pole wymagane, Wolne środki - informacja o wolnych środkach, Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 2

3 Kontrahent - możliwość wyboru kontrahenta z listy (z opcją wyświetlenia listy nazw skróconych kontrahentów w kolejności alfabetycznej): Nazwa i adres odbiorcy - pełna nazwa odbiorcy wypełniana automatycznie po wyborze kontrahenta z listy w polu Kontrahent, Numer rachunku odbiorcy - numer rachunku odbiorcy wypełniany automatycznie po wyborze kontrahenta z listy w polu Kontrahent, Kwota - kwota zlecenia stałego wraz z walutą, pole wymagane Tytułem - treść zlecenia stałego, pole wymagane - maks. 4 x 35 znaków, Data pierwszej realizacji zlecenia - data pierwszej realizacji zlecenia stałego, dla pola istnieje możliwość skorzystania z podpowiedzi ikonki kalendarza, domyślnie prezentowana jest data kolejnego dnia następującego po dacie bieżącej z możliwością zmiany, pole wymagane, Realizacja co - należy podać interwał dla zlecenia stałego oraz wybrać typ interwału z listy (D - dzień, M - miesiąc, R - rok), np. 1 M - miesiąc), Data zakończenia zlecenia - data zakończenia realizacji zlecenia stałego, dla pola istnieje możliwość skorzystania z podpowiedzi ikonki kalendarza, brak zdefiniowania daty oznacza, że zlecenie będzie realizowane bezterminowo, Zleceniodawca - dane zleceniodawcy, pole bez możliwości edycji danych. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 3

4 W procesie tworzenia nowego zlecenia stałego Użytkownik ma możliwość zdefiniowania nowego szablonu dla zlecenia stałego w sekcji Zapisz zlecenie stałe jako szablon. Po zdefiniowaniu danych dla zlecenia stałego należy wybrać przycisk Zapisz jako szablon zdefiniować unikalną nazwę szablonu oraz zatwierdzić przyciskiem OK. Po poprawnej akcji zdefiniowania szablonu dla zlecenia stałego zostanie zaprezentowany stosowny komunikat informacyjny. Dodatkowo Użytkownik ma możliwość zmodyfikowania danych dla szablonu zlecenia stałego, w tym celu należy wybrać szablon z listy szablonów na formatce zlecenia stałego, wykonać edycję danych a następnie wybrać przycisk Zapisz jako szablon. Zostanie zaprezentowany komunikat potwierdzający akcję modyfikacji danych na szablonie. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 4

5 W celu usunięcia szablonu zlecenia stałego należy wybrać przycisk Usuń szablon dostępny w sekcji Zapisz zlecenie stałe jako szablon. Operacja usunięcia szablonu dla zlecenia stałego wymaga potwierdzenia. Po zdefiniowaniu danych dyspozycji zlecenia stałego należy wybrać przycisk Dalej. Zostanie zaprezentowana formatka prezentująca dane zlecenia, na której należy wybrać przycisk Zapisz. Po poprawnej akcji definiowania dyspozycji zlecenia stałego zostanie zaprezentowana stosowna formatka informacyjna. 2. Podgląd szczegółów zlecenia stałego W celu podglądu szczegółów zlecenia stałego w statusie innym niż nowe (jeżeli wybrane zostanie zlecenie stałe w statusie nowe - wyświetlony zostanie formularz modyfikacji nowego zlecenia stałego) należy wybrać odnośnik z datą dostępny w kolumnie Data najbliższej realizacji. Podgląd danych szczegółowych możliwy jest z poziomu listy bieżących zleceń stałych lub z poziomu listy zleceń stałych w archiwum. Na formularzu podglądu dostępne są następujące dane: Nazwa własna zlecenia stałego - pole do zarządzania nazwą własną zlecenia stałego. Dla prezentacji szczegółów zlecenia stałego pole tylko do prezentacji bieżącej wartości nazwy własnej. Dla akcji zmiany nazwy własnej pole w trybie edycji, wypełnione inicjalnie bieżącą wartością nazwy własnej. W celu zmiany nazwy własnej dla zlecenia stałego należy wybrać przycisk Zmień dostępny na poziomie pola, zdefiniować nazwę własną dla zlecenia stałego oraz zaakceptować zmianę poprzez przycisk Zapisz. Przycisk Anuluj anuluje akcję definiowania nazwy własnej dla zlecenia stałego. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 5

6 Rachunek do obciążenia, Nazwa i adres odbiorcy, Numer rachunku odbiorcy, Nazwa rachunku odbiorcy, Kwota zlecenia, Tytuł płatności, Data pierwszej płatności, Data ostatniej płatności, Częstotliwość: co określoną liczbę dni/miesięcy, Nazwa nadawcy, Data początku zawieszenia, Data końca zawieszenia, Przyczyna odrzucenia zlecenia (dla zleceń odrzuconych), Status - aktualny status zlecenia, Zasady realizacji zleceń - pole prezentowane jest dla większości statusów z wyłączeniem zleceń stałych w statusach: zakończone, odrzucone, usunięte, aktywne, anulowane, zawieszone. Log - rejestr zmian dla zlecenia (data oraz godzina zmiany, nazwa akcji oraz dane Użytkownika wykonującego daną akcję). Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 6

7 Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 7

8 3. Wyświetlenie listy zleceń stałych Użytkownik ma możliwość wyświetlenia listy zleceń stałych. Lista zleceń stałych jest wyświetlana z podziałem na strony z możliwością określenia liczby wyświetlanych elementów na stronie. Użytkownik może uszczegółowić zlecenia stałe do przeglądu definiując kolejno: Status - wybór statusu dyspozycji zlecenia stałego z dostępnej listy rozwijanej prezentującej wartości: wszystkie, nowe, do akceptu, po akcepcie, gotowe do przekazania, przekazane do realizacji, odrzucone, usunięte, w trakcie realizacji, aktywne, anulowanie nowe, do akceptu anulowania, po akcepcie anulowania, anulowania gotowe do przekazania, anulowania przekazane do realizacji, anulowane, zakończone, zawieszenia nowe, zawieszenia do akceptu, zawieszenia po akcepcie, zawieszenia gotowe do przekazania, zawieszenia przekazane do realizacji, aktywne z określonym zawieszeniem, zawieszone, Sposób sortowania - wybór sposobu sortowania dyspozycji zlecenia stałego z dostępnej listy rozwijanej prezentującej wartości: Dodatkowo istnieje możliwość wyświetlenia listy zleceń dla zadanego okresu czasowego wstawiając znacznik przy polach Data od, Data do podając wybrany zakres dat. Dla pól dat dostępne są ikonki z podpowiedzią kalendarza. Pole Liczba rekordów pozwala na ograniczenie ilości zleceń stałych wyświetlonych na stronie. W celu wyświetlenia danych wg zdefiniowanych kryteriów należy wybrać przycisk Pokaż. Każde zlecenie stałe na stronie jest wyświetlone w następujących kolumnach: Pole zaznaczenia zlecenia stałego (służące do wykonywania akcji na grupie zleceń stałych), Status - status dokumentu, czyli informacja o etapie realizacji dokumentu (lista dostępnych statusów zostanie wyświetlona po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na nazwę kolumny Status), zamknięcie okna ze statusami następuj e po kliknięciu w ikonkę z krzyżykiem. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 8

9 Nazwa własna - nazwa własna dla zlecenia stałego, Data najbliższej realizacji, Kwota - wartość kwoty zlecenia wraz z walutą, Odbiorca - dane odbiorcy, Tytułem - tytuł zlecenia stałego. 4. Modyfikacja zlecenia stałego Edycja dyspozycji zlecenia stałego jest możliwa tylko w przypadku zleceń przed akceptem (ze statusem nowe). W celu modyfikacji danych dyspozycji zlecenia stałego należy wybrać odnośnik z datą w kolumnie Data najbliższej realizacji. Formatka prezentuje dane w zakresie zgodnym z formatką tworzenia nowej dyspozycji zlecenia stałego oraz umożliwia zapisanie lub rezygnację z edycji. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 9

10 Po zmodyfikowaniu danych dyspozycji zlecenia stałego należy wybrać przycisk Dalej. Zostanie zaprezentowana formatka prezentująca zmodyfikowane dane zlecenia, na której należy wybrać przycisk Zapisz. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 10

11 Po poprawnej akcji modyfikacji danych zlecenia stałego zostanie zaprezentowana stosowna formatka. 5. Usunięcie zlecenia stałego Użytkownik ma możliwość usunięcia pojedynczego nowego zlecenia stałego poprzez wybór przycisku Usuń dostępny na formularzu edycji zlecenia, do którego przechodzi się poprzez wybór wartości w kolumnie Data najbliższej realizacji na liście zleceń stałych. Wybór przycisku Usuń powoduje zmianę statusu zlecenia na usunięte. Usunięcie zlecenia stałego oznacza brak możliwości jego edycji i oznaczenie zlecenia, jako usunięte bez fizycznego usunięcia z bazy. Operacja usunięcia dyspozycji zlecenia stałego wymaga potwierdzenia. Po wykonaniu akcji usunięcia dyspozycji zlecenia stałego zostanie zaprezentowany stosowny komunikat. W celu usunięcia dyspozycji anulowania zlecenia stałego należy wybrać z listy dyspozycję o statusie anulowanie nowe a następnie nacisnąć przycisk Usuń dyspozycję anulowania. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 11

12 Po wykonaniu akcji usunięcia dyspozycji anulowania zlecenia stałego zostanie zaprezentowany stosowny komunikat. W celu usunięcia dyspozycji zawieszenia zlecenia stałego należy wybrać z listy dyspozycję o statusie zawieszenie nowe a następnie nacisnąć przycisk Usuń dyspozycję zawieszenia. 6. Kopiowanie zlecenia stałego Zlecenia stałe w statusie nowe mogą być w prosty sposób skopiowane przez dodanie nowego zlecenia z identycznymi danymi. W tym celu należy zaznaczyć kopiowane zlecenie i nacisnąć przycisk Kopiuj dostępny nad listą zleceń. Jeżeli data pierwszego wykonania minęła - ustawiany jest najbliższy przyszły dzień roboczy. Po skopiowaniu zleceń zostanie zaprezentowany stosowny komunikat potwierdzający akcję kopiowania. 7. Akceptacja dyspozycji zlecenia stałego/ anulowanie zlecenia stałego/ zawieszenie zlecenia stałego Użytkownik ma możliwość akceptowania dyspozycji zlecenia stałego/anulowanie zlecenia stałego oraz zawieszenia zlecenia stałego. W tym celu należy wybrać z listy odpowiednio dyspozycję o Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 12

13 statusie nowe, do akceptu, anulowanie nowe, do akceptu anulowania, zawieszenie nowe lub zawieszenie do akceptu oraz kliknąć w ikonę dyspozycji zlecenia stałego. Dla akceptacji zleceń stałych obowiązują te same wzory podpisów (wymagana kombinacja podpisów), co w przypadku dyspozycji przelewów krajowych. Podczas akceptacji dyspozycji, Użytkownik wykorzystuje dostępny dla siebie środek autoryzacyjny. Akceptacja możliwa jest po wyborze dyspozycji z listy, na formularzu akceptacji. Akceptacji podlegają wszystkie nowe dyspozycje, oraz te, które mają niewystarczający zestaw podpisów, aby mogły być przekazane do realizacji przez Bank. Po osiągnięciu wymaganego zestawu podpisów podczas akceptacji, dyspozycja jest gotowa do przekazania do realizacji. W celu akceptacji dyspozycji zlecenia stałego należy wybrać z listy dyspozycję w statusie nowe oraz kliknąć w ikonę dyspozycji zlecenia. Zostanie zaprezentowana formatka akceptowania dyspozycji zlecenia stałego, na której należy wprowadzić poprawne dane autoryzacyjne. Po poprawnym zautoryzowaniu dyspozycji zlecenie zostaje podpisane i uzyskuje status gotowe do przekazania. W celu akceptacji dyspozycji anulowania zlecenia stałego należy wybrać z listy dyspozycję w statusie anulowanie nowe oraz kliknąć w ikonę dyspozycji anulowania. Zostanie zaprezentowana formatka akceptowania dyspozycji anulowania zlecenia stałego, na której należy wprowadzić poprawne dane autoryzacyjne w zależności od przypisanego typu podpisu definiowanego w opcji Konfiguracja interfejsu Użytkownika. Po poprawnym zautoryzowaniu dyspozycji zlecenie zostaje podpisane i uzyskuje status anulowanie gotowe do przekazania. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 13

14 W celu akceptacji dyspozycji zawieszenia zlecenia stałego należy wybrać z listy dyspozycję w statusie zawieszenie nowe oraz kliknąć w ikonę dyspozycji anulowania. Zostanie zaprezentowana formatka dyspozycji zawieszenia zlecenia stałego, na której należy wprowadzić poprawne dane autoryzacyjne w zależności od przypisanego typu podpisu definiowanego w opcji Konfiguracja interfejsu Użytkownika. Po poprawnym zautoryzowaniu dyspozycji zlecenie zostaje podpisane i uzyskuje status zawieszenie gotowe do przekazania. 8. Przekazanie dyspozycji zlecenia stałego do realizacji Dyspozycje zleceń stałych gotowe do przekazania do banku (z wymaganą kombinacją podpisów) mogą być przekazane do realizacji poprzez naciśnięcie w ikonę statusu gotowe do przekazania, po akcepcie, anulowanie gotowe do przekazania, anulowanie po akcepcie, zawieszenie gotowe do przekazania lub zawieszenie po akcepcie. Po podpisaniu dyspozycji zlecenia stałego, anulowania dyspozycji zlecenia stałego lub zerwania dyspozycji zlecenia stałego należy je przekazać do realizacji. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 14

15 W celu przekazania dyspozycji zlecenia stałego do realizacji należy w pierwszym kroku należy wybrać z listy zlecenie stałe o statusie gotowe do przekazania. Na poniższej formatce wybrać przycisk Przekaż do realizacji. Po przekazaniu dyspozycji zlecenia stałego do realizacji zostanie zaprezentowany stosowny komunikat. Zlecenie stałe uzyskuje wówczas status przekazane do realizacji. W celu przekazania dyspozycji anulowania zlecenia stałego do realizacji należy w pierwszym kroku należy wybrać z listy zlecenie stałe o statusie anulowanie gotowe do przekazania. Na formatce wybrać przycisk Przekaż anulowanie do realizacji. Po poprawnym przekazaniu dyspozycji do realizacji zostanie zaprezentowany komunikat: "Anulowanie zlecenia stałego zostało przekazane do realizacji". W celu przekazania dyspozycji zawieszenia zlecenia stałego do realizacji należy w pierwszym kroku należy wybrać z listy zlecenie stałe o statusie zawieszenie gotowe do przekazania. Na formatce wybrać przycisk Przekaż zawieszenie do realizacji. Po poprawnym przekazaniu dyspozycji do realizacji zostanie zaprezentowany komunikat: "Zawieszenie zlecenia stałego zostało przekazane do realizacji". 9. Anulowanie zlecenia stałego Zlecenie anulowania dyspozycji zlecenia stałego możliwe jest z poziomu formularza podglądu danych szczegółowych aktywnego lub zawieszonego zlecenia stałego. Dyspozycja anulowania podlega procesowi akceptacji i przekazania do realizacji. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 15

16 W celu anulowania dyspozycji zlecenia stałego należy kliknąć na ikonę zlecenia stałego w statusie aktywne. Zostanie zaprezentowana formatka Zlecenie stałe - szczegóły, na której należy wybrać przycisk Anuluj zlecenie. Po poprawnym anulowaniu zlecenia stałego zostanie zaprezentowany stosowny komunikat informacyjny. 10. Zawieszenie zlecenia stałego Zlecenie zawieszenia dyspozycji zlecenia stałego możliwe jest z poziomu formularza podglądu danych szczegółowych aktywnego zlecenia stałego. Dyspozycja zawieszenia zlecenia stałego podlega procesowi akceptacji i przekazania do realizacji. W celu zawieszenia dyspozycji zlecenia stałego należy kliknąć na ikonę zlecenia stałego w statusie aktywne. Zostanie zaprezentowana formatka Zlecenie stałe - szczegóły, na której należy wybrać przycisk Zawieś zlecenie. Na formatce Zawieszanie zlecenia stałego należy określić okres zawieszenia dyspozycji zlecenia stałego poprzez wskazanie daty w polu Data początku zawieszenia oraz wskazania daty lub wartości bezterminowo w polu Data końca zawieszenia. Po zakończeniu wskazanego okresu zawieszenia, zlecenie stałe ponownie będzie wykonywane. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 16

17 Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 17

18 Po wyborze przycisku Zawieś zlecenie zostanie zaprezentowana formatka Potwierdzenie zawieszenia zlecenia stałego, na którym należy wybrać przycisk Zapisz. Po poprawnej akcji złożenia dyspozycji akceptacji zawieszenia zlecenia stałego zostanie zaprezentowany stosowny komunikat informacyjny. Dyspozycja uzyskuje wówczas status zawieszenie nowe. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 18

19 11. Wycofanie akceptów dyspozycji zleceń stałych Użytkownik ma możliwość wycofania akceptów (przycisk Wycofaj akcept). Przed przekazaniem dyspozycji zleceń stałych do realizacji osoba z prawem podpisu może wycofać wszystkie akcepty zlecenia stałego. Wycofanie akceptów możliwe jest z poziomu formularza podglądu danych szczegółowych dyspozycji zlecenia stałego w następujących statusach: po akcepcie, gotowe do przekazania, po akcepcie anulowania, anulowanie gotowe do przekazania, zawieszenie po akcepcie, zawieszenie gotowe do przekazania. Poniżej opisano proces wycofania akceptów dla zlecenia stałego w statusie gotowe do przekazania. W pierwszym kroku należy wybrać z listy zlecenie stałe o statusie gotowe do przekazania. W celu wycofania akceptów zlecenia stałego należy na poniższej formatce wybrać przycisk Wycofaj akcept. Po wycofaniu wszystkich akceptów dla zlecenia zostanie zaprezentowany stosowny komunikat. Zlecenie uzyskuje wówczas status nowe. 12. Podgląd historii realizacji zlecenia stałego W celu wyświetlenia listy realizacji zlecenia stałego należy wybrać przycisk Historia realizacji dostępny na formatce z podglądem danych szczegółowych wybranego zlecenia stałego. Możliwość przeglądnięcia historii realizacji zlecenia stałego dostępna jest dla zleceń stałych w statusach innych niż: nowe, no akceptu, po akcepcie, gotowe do przekazania, przekazane do realizacji, w realizacji, odrzucone. Na formatce Historia realizacji zlecenia stałego Użytkownik ma możliwość wyszukania listy realizacji wg następujących kryteriów wyszukiwania: Status - wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej: Wszystkie, Udana, Nieudana, Data od - data do - zakres dat realizacji zlecenia stałego, dla pól istniej możliwość skorzystania z podpowiedzi ikonki kalendarza, Ułożone - sposób sortowania danych - wybór wartości z listy rozwijanej: Data realizacji, Status, Dane odbiorcy, Tytuł płatności, Kwota, Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 19

20 Odwrotnie - wstawiając znacznik przy polu Odwrotnie decydujemy o zamianie kolejności wyświetlania danych. Na przykład dokumenty posortowane wg kolejności wyświetlane są od najstarszej do najwcześniejszej daty. Po zaznaczeniu wyświetlania odwrotnie wyświetlone zostaną od najwcześniejszej daty do najstarszej. W celu wyświetlenia danych wg zdefiniowanych kryteriów należy wybrać przycisk Pokaż. Lista realizacji dla zlecenia stałego prezentuje następujące dane: Data realizacji - data realizacji konkretnego wykonania się zlecenia stałego, Status - status realizacji zlecenia stałego, Dane odbiorcy, Tytuł płatności, Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 20

21 Kwota - kwota oraz waluta zlecenia. Wybór przycisku Pobierz dostępnego przy polu Historia realizacji w pliku PDF umożliwia zapis historii realizacji zlecenia stałego do pliku PDF. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 21

22 13. Akcje zbiorcze dla zleceń stałych Wykonywanie akcji zbiorczych na zleceniach stałych (panel przycisków do akcji zbiorczych) następuje poprzez wstawienie znacznika w polu dla wybranych zleceń, oraz wyborze odpowiedniego przycisku dostępnego nad listą dyspozycji. Dostępność akcji możliwych do wykonania na grupie zleceń stałych uzależniona jest od statusu zaznaczonych dyspozycji. Panel przycisków do akcji zbiorczych dla zleceń stałych umożliwia: autoryzację pojedynczo dyspozycji zleceń stałych (tylko dla dyspozycji w statusie nowe, do akceptu, anulowanie nowe, zawieszenie nowe) - przycisk Akceptuj pojedyńczo, wycofanie akceptów dyspozycji zleceń stałych (tylko dla dyspozycji w statusie po akcepcie, gotowe do przekazania, po akcepcie anulowania, anulowanie gotowe do przekazania, zawieszenie po akcepcie, zawieszenie gotowe do przekazania) - przycisk Wycofaj, przekazanie dyspozycji zleceń stałych do realizacji (tylko dla dyspozycji w statusie gotowe do przekazania, anulowanie gotowe do przekazania lub zawieszenie gotowe do przekazania) - przycisk Przekaż, kopiowania zleceń stałych (tylko dla dyspozycji w statusie nowe) - przycisk Kopiuj, Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 22

23 usunięcie zleceń stałych (tylko dla dyspozycji w statusie nowe) - przycisk Usuń. Użytkownik ma możliwość zaakceptowania wskazanych przez siebie na liście dyspozycji jedna po drugiej (seryjnie). Akceptowanie pojedynczo jest taką samą akcją, jak akceptacja pojedynczej dyspozycji, przy czym wykonywaną iteracyjnie na wszystkich zaznaczonych dyspozycjach na liście. Dla każdej dyspozycji wymagana jest niezależna autoryzacja. W celu wykonania akcji akceptacji pojedyńczo dla zaznaczonych na liście zleceń stałych należy wybrać przycisk Akceptuj pojedyńczo. Zostanie zaprezentowana pierwsza zaznaczona na liście dyspozycja akceptacji zlecenia stałego, na której należy wprowadzić poprawne dane autoryzacyjne w zależności od przypisanego typu podpisu definiowanego opcji Konfiguracja interfejsu Użytkownika. Po poprawnym zautoryzowaniu dyspozycji zlecenie zostaje podpisane i uzyskuje status gotowe do przekazania. Użytkownik ma możliwość akceptacji lub pominięcia każdej z zaznaczonych pozycji (przycisk Pomiń), dla każdej pozycji wyświetlane jest takie samo okno danych szczegółowych i akceptacji, jak w przypadku akceptacji pojedynczego zlecenia stałego. Po akceptacji lub ominięciu pozycji, wyświetlana jest następna pozycja do akceptacji. Użytkownik ma możliwość zbiorczego przekazania do realizacji zleceń, które uzyskały wymaganą kombinację podpisów (akceptacji) tj. zleceń w statusie gotowe do przekazania, anulowanie, gotowe do przekazania lub zawieszenie gotowe do przekazania. W celu wykonania akcji zbiorczego przekazania zleceń do realizacji należy dla zaznaczonych na liście zleceń stałych wybrać przycisk Przekaż dostępny nad listą zleceń. Po przekazaniu dyspozycji zlecenia stałych do realizacji zostanie zaprezentowany stosowny komunikat. Zlecenia stałe uzyskują wówczas odpowiednio status: przekazane do realizacji, anulowanie przekazane do realizacji lub zawieszenie przekazane do realizacji. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 23

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Awizowanie

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA ZAPŁATY. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA ZAPŁATY. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA

Bardziej szczegółowo

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Obsługa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia bezpieczeństwa

Zdarzenia bezpieczeństwa BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Zdarzenia bezpieczeństwa Opcja Zdarzenia bezpieczeństwa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 11. Przelewy

Rozdział 11. Przelewy Rozdział 11. Przelewy 11.1. Przelewy Opcja Przelewy umożliwia: Wprowadzanie przelewów (zwykłych, własnych, ZUS i US), Import przelewów z plików o określonym formacie (szczegółowy opis formatów znajduje

Bardziej szczegółowo

Wiadomości. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wiadomości. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wiadomości

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu

Dokumentacja użytkownika systemu WARMIŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Dokumentacja użytkownika systemu Miniaplikacja Doładowania Data aktualizacji dokumentu: 2018-10-23 1 Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie... 3 Rozdział 2. Widżet Doładowania...

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE O DOKUMENCIE 2. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE O DOKUMENCIE 2. WPROWADZENIE 1. INFORMACJE O DOKUMENCIE Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika systemu bankowości elektronicznej CBP - ebank.bsszczytno.pl. 2. WPROWADZENIE zapewnia użytkownikowi możliwość wyświetlenia historii

Bardziej szczegółowo

Wyciągi. Lista operacji na wyciągu w postaci PDF

Wyciągi. Lista operacji na wyciągu w postaci PDF Wyciągi Wybór odnośnika Wyciągi dla danego rachunku, dla którego udostępnione są wyciągi elektroniczne umożliwia użytkownikowi wyświetlenie, wydruk oraz pobranie w postaci pliku PDF listy operacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. Powiadomienia SMS i mailowe. BOŚBank24 iboss

Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. Powiadomienia SMS i mailowe. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA)

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) Spis treści Wstęp... 1 I Lista odbiorców e-czeków... 2 1. Lista odbiorców

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania informacji o Masowych Płatnościach Przychodzących w systemie BOŚBank24 iboss

Instrukcja pobierania informacji o Masowych Płatnościach Przychodzących w systemie BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl 2. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm

Bardziej szczegółowo

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA Opcja Konfiguracja Użytkownika umożliwia Użytkownikowi dostosować wygląd systemu BOŚBank24 iboss do własnych preferencji. Możliwe jest: włączenie pomocy wyświetlanej na formatkach

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik użytkowania w zakresie realizacji operacji walutowych w aplikacji GB24

Skrócony podręcznik użytkowania w zakresie realizacji operacji walutowych w aplikacji GB24 getinbank.pl infolinia 197 97 Skrócony podręcznik użytkowania w zakresie realizacji operacji walutowych w aplikacji GB24 Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA. Spis treści

Bardziej szczegółowo

WYCIĄGI: 1. Administracja:

WYCIĄGI: 1. Administracja: WYCIĄGI: Aplikacja BOŚBank24 iboss będzie umożliwiać pobór wyciągów z różnych typów produktów z poziomu dwóch miejsc. Wyciągi dla rachunków bieżących i pomocniczych tak jak obecnie w opcji Rachunki. Nowością

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE O DOKUMENCIE 2. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE O DOKUMENCIE 2. WPROWADZENIE 1. INFORMACJE O DOKUMENCIE Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika systemu bankowości elektronicznej CBP - ebank.bsszczytno.pl. 2. WPROWADZENIE Miniaplikacja Wiadomości dostępna jest dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797 Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie płatności masowych oraz akceptacji i przekazania wielu list płac jedną autoryzacją użytkownika Spis treści: 1 Wstęp 1 2 Konfiguracja płatności masowych 1 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej.

Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej. Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej. Łęczna 2015 Historia zmian L.p. Data Autor Wersja systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa) Warszawa,14.08.2015 BGK Helpdesk: +48 801 66 76 55, e-mail: bgk24biznes@bgk.pl 1 SPIS TREŚCI Podstawowe informacje... 3

Bardziej szczegółowo

ibosstoken Proces obsługi (wydawania, personalizacji i korzystania) Tokena mobilnego do systemu BOŚBank24 iboss

ibosstoken Proces obsługi (wydawania, personalizacji i korzystania) Tokena mobilnego do systemu BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ibosstoken

Bardziej szczegółowo

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu

Bardziej szczegółowo

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1 Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia Instrukcja użytkownika wersja 6.1 Spis treści Logowanie użytkownika do systemu... 3 Obsługa aplikacji... 5 Okno główne systemu... 5 Pobieranie wykazu osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie realizacji awizowania oraz czeków elektronicznych w aplikacji GB24)

Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie realizacji awizowania oraz czeków elektronicznych w aplikacji GB24) getinbank.pl infolinia 197 97 Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie realizacji awizowania oraz czeków elektronicznych w aplikacji GB24) Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Miniaplikacja Kredyty zapewnia dostęp do produktów kredytowych, do których uprawniony jest użytkownik.

Miniaplikacja Kredyty zapewnia dostęp do produktów kredytowych, do których uprawniony jest użytkownik. 1. INFORMACJE O DOKUMENCIE Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika systemu bankowości elektronicznej CBP - ebank.bsszczytno.pl. 2. WPROWADZENIE Miniaplikacja Kredyty zapewnia dostęp do produktów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika bgk24 Moduł Konsolidacja Finansów Publicznych

Instrukcja użytkownika bgk24 Moduł Konsolidacja Finansów Publicznych Instrukcja użytkownika bgk24 Moduł Konsolidacja Finansów Publicznych Spis treści 1 Konsolidacja finansów publicznych... 2 1.1 Lista dyspozycji... 2 1.1.1 Szczegóły dyspozycji... 3 1.1.2 Modyfikacja dyspozycji...

Bardziej szczegółowo

Użytkownikowi prezentowana jest różnica pomiędzy przychodami a wydatkami (Bilans) oraz osobna informacja w podziale na przychody i wydatki.

Użytkownikowi prezentowana jest różnica pomiędzy przychodami a wydatkami (Bilans) oraz osobna informacja w podziale na przychody i wydatki. 1. INFORMACJE O DOKUMENCIE Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika systemu bankowości elektronicznej CBP - ebank.bsszczytno.pl. 2. WPROWADZENIE umożliwia użytkownikowi przeglądanie informacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa realizowanego w ramach Decyzji nr UDA- RPPD.04.01.00-20-002/11-00

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla użytkownika. Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej mtoken Asseco MAA

Przewodnik dla użytkownika. Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej mtoken Asseco MAA 1. Wstęp... 3 2. Wymagania techniczne... 3 3. Instalacja mtoken Asseco MAA na urządzeniu mobilnym... 4 5. Logowanie do aplikacji mtoken Asseco MAA...10 5. Autoryzacja dyspozycji złożonej w systemie bankowości

Bardziej szczegółowo

Miniaplikacja Lokaty zapewnia dostęp do lokat, do których uprawniony jest użytkownik.

Miniaplikacja Lokaty zapewnia dostęp do lokat, do których uprawniony jest użytkownik. 1. INFORMACJE O DOKUMENCIE Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika systemu bankowości elektronicznej CBP - ebank.bsszczytno.pl. 2. WPROWADZENIE Miniaplikacja Lokaty zapewnia dostęp do lokat, do

Bardziej szczegółowo

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel Spis treści 1. Opis okna... 3 2. Otwieranie okna... 3 3. Zawartość okna... 4 3.1. Definiowanie listy instrumentów... 4 3.2. Modyfikacja lub usunięcie

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. CorpoInterCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. CorpoInterCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH CorpoInterCOMP Instrukcja użytkownika Kwiecień 2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 URUCHOMIENIE SYSTEMU 6 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA 6 ROZDZIAŁ 2 ROZPOCZĘCIE PRACY 7 ROZDZIAŁ 3 MENU

Bardziej szczegółowo

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia NOL3 Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3 NOL3 umożliwia składanie zleceń bezpośrednio z aplikacji bez konieczności przechodzenia do bankowości internetowej.

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. CorpoInterCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. CorpoInterCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH CorpoInterCOMP Instrukcja użytkownika Październik 2017 Spis treści ROZDZIAŁ 1... 6 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 6 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 6 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA... 6 WYBÓR KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro. Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 8 listopada 2017 r. Spis treści: 1. Logowanie do bankowości

Bardziej szczegółowo

PRZELEWY OZNACZONE JAKO PSD

PRZELEWY OZNACZONE JAKO PSD W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z dn. 23 września 2011 r.), która wdraża do krajowego porządku prawnego zapisy dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE O DOKUMENCIE 2. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE O DOKUMENCIE 2. WPROWADZENIE 1. INFORMACJE O DOKUMENCIE Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika systemu bankowości elektronicznej CBP - ebank.bsszczytno.pl. 2. WPROWADZENIE Miniaplikacja Terminarz umożliwia przeglądanie terminarza

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Ewolucja Bankowości

CitiDirect Ewolucja Bankowości 1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika Delphi pliki i wyciągi CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Po wybraniu przycisku Zatwierdź pojawia się informacja o dacie i godzinie złożenia dyspozycji oraz możliwość

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Ewolucja Bankowości

CitiDirect Ewolucja Bankowości 1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika Delphi Moduł pobierania-wysyłania plików CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBŁUGI APLIKACJI ASSECO MAA

INSTRUKCJA OBŁUGI APLIKACJI ASSECO MAA INSTRUKCJA OBŁUGI APLIKACJI ASSECO MAA 1. REJESTRACJA URZĄDZENIA AUTORYZUJĄCEGO W celu zarejestrowania urządzenia autoryzującego, w aplikacji mobilnej Asseco MAA należy wybrać przycisk [ROZPOCZNIJ]. Strona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej mtoken Asseco MAA. Przewodnik dla użytkownika

Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej mtoken Asseco MAA. Przewodnik dla użytkownika 1. Wstęp... 3 2. Wymagania techniczne... 3 3. Instalacja mtoken Asseco MAA na urządzeniu mobilnym... 4 4. Powiązanie urządzenia mobilnego z bankowością elektroniczną... 5 5. Logowanie do aplikacji mtoken

Bardziej szczegółowo

ODSZUKANIE PRZELEWU ING BUSINESS

ODSZUKANIE PRZELEWU ING BUSINESS ODSZUKANIE PRZELEWU ING BUSINESS Skorzystaj z instrukcji jeśli posiadasz uprawnienia do przeglądu zleceń w systemie ING Business. Przelew możesz odszukać na następujących miejscach systemu: A. LISTA ZLECEŃ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika tokena mobilnego (mtokena) systemu KBI

Instrukcja użytkownika tokena mobilnego (mtokena) systemu KBI Instrukcja użytkownika tokena mobilnego (mtokena) systemu KBI Instrukcja mtoken Bank Spółdzielczy w Brodnicy Strona 1 Wstęp Głównym zadaniem aplikacji token mobilny (Asseco MAA) zwanej dalej mtokenem jest

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym PekaoBIZNES 24 Szybki START Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym Podręcznik przygotowany na potrzeby wdrożenia systemu w zborach i obwodach Świadków Jehowy ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Sigma Moduł dla szkół

Sigma Moduł dla szkół Sigma Moduł dla szkół Jak zmodyfikować projekt planu finansowego za pomocą Modułu dla szkół? Projekt planu finansowego może powstać przy użyciu mechanizmów dostępnych w module Arkusz Optivum. Taki projekt

Bardziej szczegółowo

NOWA LOKATA SKŁADANIE DYSOPOZYCJI ZAŁOŻENIA NOWEJ LOKATY

NOWA LOKATA SKŁADANIE DYSOPOZYCJI ZAŁOŻENIA NOWEJ LOKATY NOWA LOKATA Aby złożyć dyspozycję założenia nowej lokaty należy z menu górnego wybrać zakładkę Produkty a następnie z menu bocznego zakładkę Lokaty i Nowa lokata. Na ekranie wyświetli się formularz z polami

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości internetowej. bswschowa24

Przewodnik po usługach bankowości internetowej. bswschowa24 Przewodnik po usługach bankowości internetowej bswschowa24 Nowa bankowość internetowa - bswschowa24 Nowy system bankowości internetowej pod nazwą bswschowa24 wyróżnia się łatwą i przyjazną obsługą w oparciu

Bardziej szczegółowo

W dowolnej przeglądarce internetowej należy wpisać poniższy adres: https://sip.powiat.chelm.pl/imap/

W dowolnej przeglądarce internetowej należy wpisać poniższy adres: https://sip.powiat.chelm.pl/imap/ Kurs 2 mapa turysty Uruchomienie aplikacji. W dowolnej przeglądarce internetowej należy wpisać poniższy adres: https://sip.powiat.chelm.pl/imap/ Zawartość Modułu - Mapa turysty Moduł w części publicznej

Bardziej szczegółowo

Definiowanie filtrów IP

Definiowanie filtrów IP Definiowanie filtrów IP Spis treści 1. Klienci korporacyjni... 3 1.1. def3000/ceb... 3 2. Klienci detaliczni... 6 2.1. def2500/reb... 6 2 1. Klienci korporacyjni 1.1. def3000/ceb Dla każdego Klienta korporacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro. Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 12 czerwca 2017 r. Spis treści: 1. Pierwsze logowanie do

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE O DOKUMENCIE 2. WPROWADZENIE 3. FILTROWANIE ADRESÓW IP

1. INFORMACJE O DOKUMENCIE 2. WPROWADZENIE 3. FILTROWANIE ADRESÓW IP 1. INFORMACJE O DOKUMENCIE Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika systemu bankowości elektronicznej CBP - ebank.bsszczytno.pl. 2. WPROWADZENIE Miniaplikacja Filtrowanie adresów IP umożliwia użytkownikowi

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu. Miniaplikacja Doładowania

Dokumentacja użytkownika systemu. Miniaplikacja Doładowania Dokumentacja użytkownika systemu Miniaplikacja Doładowania Spis treści 1. Informacje o dokumencie..................................................................... 1 2. Konwencje typograficzne.....................................................................

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów korporacyjnych e FIRMA plus Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu Miniaplikacja Doładowania

Dokumentacja użytkownika systemu Miniaplikacja Doładowania Dokumentacja użytkownika systemu Miniaplikacja Doładowania Wersja systemu: 2.05.000C Wersja dokumentu: 1 Data wydania dokumentu: 2018-05-14 Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewnętrzny Identyfikator dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie. Niezależnie od kwoty przelewu

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Instrukcja przedstawia czynności

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Panel dla agentów. Instrukcja obsługi dla agentów

Panel dla agentów. Instrukcja obsługi dla agentów Panel dla agentów Instrukcja obsługi dla agentów 1 Spis treści Wstęp...3 1.Logowanie...4 1.1 Utrata hasła.....5 1.2 Panel powitalny...6 2. Zmiana hasła i ustawienia konta...7 2.1 Zmiana hasła...7 2.1 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Logowanie do portalu:

Logowanie do portalu: Logowanie do portalu: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/portal-dostawcy/ ( dla środowiska szkolnego https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/portaldostawcy-szkol/ ) Po wprowadzeniu powyższego adresu w przeglądarce

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK. dla klientów korporacyjnych e FIRMA plus

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK. dla klientów korporacyjnych e FIRMA plus PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów korporacyjnych e FIRMA plus Opis funkcjonalności systemu według stanu na sierpień 2015 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej mtoken Asseco MAA klient korporacyjny

Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej mtoken Asseco MAA klient korporacyjny Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej mtoken Asseco MAA klient korporacyjny Kowal lipiec 2018 Spis treści 1. Wstęp 2. Instalacja mtoken Asseco MAA 3. Powiązania urządzenia mobilnego z bankowością

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. CorpoInterCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. CorpoInterCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH CorpoInterCOMP Instrukcja użytkownika Wersja 0.1 Bydgoszcz, Maj 2006 SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU...1 URUCHOMIENIE SYSTEMU...1 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA...1 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOSTĘPU i OBSŁUGI DO WERSJI DEMONSTRACYJNEJ SERWISU EUROBANK ONLINE DEDYKOWANEGO DLA DOSTAWCÓW USŁUG PSD2

INSTRUKCJA DOSTĘPU i OBSŁUGI DO WERSJI DEMONSTRACYJNEJ SERWISU EUROBANK ONLINE DEDYKOWANEGO DLA DOSTAWCÓW USŁUG PSD2 INSTRUKCJA DOSTĘPU i OBSŁUGI DO WERSJI DEMONSTRACYJNEJ SERWISU EUROBANK ONLINE DEDYKOWANEGO DLA DOSTAWCÓW USŁUG PSD2 1 Spis treści INSTRUKCJA DOSTĘPU i OBSŁUGI DO WERSJI DEMONSTRACYJNEJ SERWISU EUROBANK

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku e-kantor

Przewodnik po rachunku e-kantor Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis treści I. Otwarcie rachunku e-kantor

Bardziej szczegółowo

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Call Center wsparcie, serwis telefoniczny 801

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Internetowych. Instrukcja Aplikacji def3000/ceb. def3000/ceb. Dokumentacja użytkownika

Centrum Usług Internetowych. Instrukcja Aplikacji def3000/ceb. def3000/ceb. Dokumentacja użytkownika entrum Usług Internetowych Instrukcja Aplikacji Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 5 Rozdział 2 Uruchomienie systemu 6 2.1 Uruchomienie systemu

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking - dostęp poprzez portal CitiDirect EB Delphi Moduł pobierania-wysyłania plików CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta (c) 2012 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1 TAURON Polska Energia SA Marketplanet 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Suplement do Instrukcji użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Suplement do Instrukcji użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP Suplement do Instrukcji użytkownika Wersja 1.1 Bydgoszcz, Kwiecień 2007 SPIS TREŚCI SUPLEMENT DO INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA... 1 MENU SYSTEMU...1 KREDYTY...2 ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wprowadzający aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Wprowadzający aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Wprowadzający aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ELEKTRONICZNA PLATFORMA WALUTOWA FX PL@NET PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA FX PL@NET 801 321 123 WWW.BGZBNPPARIBAS.PL 1. NOWA FUNKCJONALNOŚĆ W SYSTEMIE BIZNES PL@NET W systemie BiznesPl@net została udostępniona

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA CUE e GBS Corpo SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY... 2 MENU SYSTEMU... 3 RACHUNKI... 3 STAN RACHUNKU... 4 OSTATNI WYCIĄG... 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji podpisu kwalifikowanego dla systemu bankowości elektronicznej

Instrukcja instalacji i konfiguracji podpisu kwalifikowanego dla systemu bankowości elektronicznej BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl 2. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm

Bardziej szczegółowo

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu Logowanie do systemu W celu zalogowania do systemu należy na stronie powitalnej systemu wpisać nazwę użytkownika i hasło użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności podnoszących odporność systemu na ewentualne zaniedbania po stronie Klientów Banków w def3000/ceb (Pakiet Bezpieczeństwa I,

Opis funkcjonalności podnoszących odporność systemu na ewentualne zaniedbania po stronie Klientów Banków w def3000/ceb (Pakiet Bezpieczeństwa I, Opis funkcjonalności podnoszących odporność systemu na ewentualne zaniedbania po stronie Klientów Banków w def3000/ceb (Pakiet Bezpieczeństwa I, Pakiet Bezpieczeństwa II) Informacje o dokumencie Historia

Bardziej szczegółowo

Moduł: System Rezerwacji Sal

Moduł: System Rezerwacji Sal Kraków, 2015 Spis treści I. Rezerwacja sal... 3 1. Szablony... 3 2. Uniwersalne akcje i przyciski... 3 a. Wersja językowe... 3 b. Tworzenie wpisów... 3 c. Edycja... 4 d. Kasowanie... 4 II. Moduły... 5

Bardziej szczegółowo

Szczegóły firmy podubezpieczającej...

Szczegóły firmy podubezpieczającej... Warta AZP Pomoc Spis treści 1. Moje listy... 1 2. Lista wniosków i polis... 3 3. Podgląd szczegółów wniosku/polisy... 5 4. Historia salda polisy... 7 5. Lista ubezpieczonych... 9 6. Szczegóły ubezpieczonego...

Bardziej szczegółowo

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat kwalifikowany Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego. Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego Wersja 1.6 Spis treści 1. KROK 3 Pobranie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SZKOLENIOWA ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ AX 2009 SZKOLENIE PODSTAWOWE

INSTRUKCJA SZKOLENIOWA ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ AX 2009 SZKOLENIE PODSTAWOWE INSTRUKCJA SZKOLENIOWA ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ AX 2009 SZKOLENIE PODSTAWOWE 2 Spis treści 1. Tworzenie szablonu pozycji magazynowej... 3 2. Definiowanie pozycji magazynowych z szablonu... 4 3. Modyfikacja

Bardziej szczegółowo