Zapraszamy na szkolenia Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. tel , kom , fax

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapraszamy na szkolenia Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. tel , kom , fax"

Transkrypt

1 Zapraszamy na szkolenia Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. tel , kom , fax Temat: >>> Prawo pracy 2019 w praktyce - zastosowanie nowych przepisów, w tym zmiany od 4 maja Szkolenie od zatrudnienia do zwolnienia, pozyskiwanie danych osobowych w zatrudnieniu, monitoring, urlopy, czas pracy, dokumentacja kadrowa [nr 6478] NOWOŚĆ Promocja Godzina rozpoczęcia: 10:00-15:00 Data szkolenia: do Wykładowcy: Katarzyna Jędrzejewska - - od od 2009 r. r. zatrudniona na na stanowisku głównego specjalisty w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i i Polityki Społecznej. W ramach pracy wykonywanej w resorcie - - specjalista z z zakresu przygotowywania projektów aktów prawnych z z obszaru prawa pracy, udzielania wyjaśnień na na temat praktycznych zagadnień związanych ze ze stosowaniem prawa pracy oraz uczestniczka prac parlamentarnych związanych z z tworzeniem nowych przepisów prawa pracy. Poza zawodowym doświadczeniem legislacyjnym, także prowadząca szkolenia dla pracowników działów kadr oraz pracodawców. Beata Stanibuła - - Radca prawny, dr dr nauk prawnych (specjalność prawo pracy), wykładowca akademicki: w latach pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Pracy i i Ubezpieczeń Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II II w Lublinie (na stanowisku adiunkta od od 2010 r.); w 2018 r. r. adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i i Polityki Społecznej Uniwersytetu Szczecińskiego. Obecnie, Główny specjalista w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i i Polityki Społecznej, a a także wykładowca prawa pracy na na studiach podyplomowych oraz w ramach szkoleń z z zakresu prawa pracy Lokalizacja: Miejsce: Miejsce: Centrum Centrum Biurowe Biurowe Lubicz Lubicz - sala - sala konferencyjna konferencyjna Parter Parter (mapka (mapka dojazdu) dojazdu) Województwo: Województwo: małopolskie małopolskie Miasto: Miasto: Kraków Kraków Ulica: Ulica: Lubicz Lubicz Opis Opis miejsca: miejsca: Będziemy Będziemy Państwa Państwa gościć gościć w w Centrum Centrum Biurowym Biurowym Lubicz. Lubicz. Budynek Budynek Centrum Centrum Biurowe Biurowe Lubicz Lubicz jest jest biurowcem biurowcem charakteryzującym charakteryzującym się się najwyższym najwyższym światowym światowym standardem. standardem. Obiekt Obiekt usytuowany usytuowany jest jest ww ścisłym ścisłym centrum centrum Krakowa, Krakowa, u u zbiegu zbiegu ulic ulic Lubicz Lubicz i Rakowickiej. i Rakowickiej. Od Od Rynku Rynku Głównego Głównego dzieli dzieli go go kilka kilka minut minut drogi drogi pieszo. pieszo. Istnieje Istnieje możliwość możliwość korzystania korzystania z parkingu z parkingu przed przed biurowcem. biurowcem. Koszt Koszt wynosi wynosi 4 4 zł/godzinę zł/godzinę (wyłącznie (wyłącznie dla dla uczestników uczestników szkolenia). szkolenia). Cena Cena postoju postoju w w pozostałych pozostałych przypadkach przypadkach to to złotych/godzinę). złotych/godzinę). O O szczegóły szczegóły proszę proszę pytać pytać osobę osobę obsługującą obsługującą szkolenie. szkolenie. Opis: UWAGA -możliwy udział w szkoleniu z zakwaterowaniem -istnieje możliwość uczestnictwa w dowolnie wybranym dniu szkolenia. Program: Dzień 1 Prawo pracy zmiany w 2019 roku. Nowe zasady (od 4 maja 2019) pozyskiwania danych osobowych, monitoringu, prowadzenia dokumentacji pracowniczej (od stycznia 2019), najnowsze wskazówki UODO 1) Zmiany przepisów w zakresie pozyskiwania danych osobowych od kandydata i pracownika (od 4 maja 2019 r.): co spowodowało konieczność zmiany? nowy katalog danych osobowych, których żądać będzie pracodawca od kandydata/pracownika, wprowadzenie przetwarzania danych osobowych za zgodą kandydata/pracownika - dane objęte zgodą, warunki wyrażenia i wycofania zgody, przetwarzanie danych szczególnych oraz danych dotyczących karalności kandydata/pracownika, przetwarzanie danych biometrycznych pracownika, definicje RODO istotne dla stosunku pracy (zgoda, dane biometryczne),

2 zasady i podstawy przetwarzania danych osobowych z RODO, prawidłowe informowanie oraz komunikowanie się z kandydatem/pracownikiem, upoważnienia do przetwarzania danych szczególnych, konieczność weryfikacji danych zamieszczanych w świadectwie pracy po wejściu w życie nowych przepisów (projekt zmiany rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy), zmiana danych osobowych w pomocniczym kwestionariuszu kandydata i pracownika, kary administracyjne za naruszenie przepisów Kodeksu pracy o ochronie danych osobowych (RODO). 2) Monitoring a przetwarzanie danych osobowych przez pracodawcę: instytucja monitoringu w Kodeksie pracy regulacje związane z dostosowaniem przepisów do RODO, zmiany dotyczące monitoringu pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej oraz pomieszczeń sanitarnych (od 4 maja 2019 r.), wytyczne Prezesa UODO dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego. 3) Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej (od 1 stycznia 2019 r.): nowy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej - do których pracowników ma zastosowanie 10-letni, a do których dotychczasowy 50-letni okres przechowywania?, ustawowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej - poufność, integralność, kompletność oraz dostępność, kontynuowanie poprzedniej dokumentacji pracowniczej w przypadku ponownego zatrudnienia pracownika - kiedy pracodawca ma taką możliwość, a kiedy musi założyć nową dokumentację?, nawiązywanie kilku stosunków pracy podlegających różnym okresom przechowywania (problematyczne przypadki), kiedy pracodawca może skrócić 50-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (raport informacyjny), ustawowe wydłużenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz nowe obowiązki pracodawcy z tym związane, nowe obowiązki informacyjne pracodawcy związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy - czy należy je wypełnić także wobec pracowników, których akta przechowywane są przez 50 lat?, zniszczenie dokumentacji pracowniczej oraz możliwość odbioru przez pracownika dokumentacji jeszcze niezniszczonej (12 miesięczny termin). 4) Elektronizacja dokumentacji pracowniczej (od 1 stycznia 2019 r.): zmiana postaci dokumentacji pracowniczej (ustawowa definicja), nowe obowiązki informacyjne pracodawcy, związane ze zmianą postaci jej prowadzenia w jakiej formie powinna być przekazana ta informacja oraz kogo dotyczy?, zniszczenie dokumentacji pracowniczej, w przypadku nieodebrania poprzedniej postaci - prawo czy obowiązek pracodawcy?, wątpliwości związane z prowadzeniem dokumentacji w różnych postaciach jednocześnie opinie PIP i MRPiPS (czy jest możliwe prowadzenie części dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej, a części w postaci elektronicznej oraz w jakim zakresie?), outsourcing usług związany ze zmianą postaci dokumentacji pracowniczej czy pracodawca może zlecić to firmie zewnętrznej? przepisy przejściowe - do których pracodawców i w jakim zakresie mają zastosowanie nowe przepisy? 5) Forma wypłaty wynagrodzenia (od 1 stycznia 2019 r.): zmiana preferowanej formy wypłaty wynagrodzenia pracownikowi - jakie zmiany należało wprowadzić w regulaminie pracy? najczęstsze błędy przy tworzeniu przepisów regulaminu pracy dotyczących wypłaty wynagrodzenia. 6) Dokumentacja pracownicza zgodnie z rozporządzeniem z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (od 1 stycznia 2019 r.): brak wykazu dokumentów pozyskiwanych od kandydata jaka jest obecnie podstawa ich pobierania?, nowe zasady prowadzenia i przechowywania akt osobowych w postaci papierowej lub elektronicznej - 4 części akt osobowych (A, B, C i D), możliwość tematycznego gromadzenia dokumentów w poszczególnych częściach; uszczegółowienie rodzaju przechowywanych dokumentów omówienie każdej części, nowa część D - czy należy ją założyć dla każdego pracownika?, zmienione wzory dokumentów związanych z rekrutacją, zatrudnieniem i ustaniem stosunku pracy jakie dane można na ich podstawie żądać?, rozszerzona dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy - jakie obecnie dokumenty należy gromadzić w tej części i przez jaki okres?, rozszerzona ewidencja czasu pracy - co obecnie należy w niej zamieścić i od kiedy? 7) Szczególne wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji papierowej lub elektronicznej:

3 doprecyzowanie wymagań dotyczących przechowywania dokumentacji papierowej (odpowiednia temperatura i wilgotność co to oznacza?), wymogi systemu teleinformatycznego, w którym prowadzona jest dokumentacja pracownicza (co oznacza system teleinformatyczny?), załącznik do rozporządzenia dotyczący minimalnych wymagań technicznych dla odwzorowań cyfrowych dokonywanych przez pracodawcę, dołączenie dokumentu papierowego do dokumentacji elektronicznej - jak postąpić?, co zrobić w przypadku konieczności dołączenia dokumentu elektronicznego do dokumentacji papierowej (brak odpowiedniego przepisu rozporządzenia)?, zasady przenoszenia dokumentacji pracowniczej pomiędzy systemami teleinformatycznymi - jakich sytuacji to dotyczy i jakie zasady wtedy obowiązują? 8) Wydawanie dokumentacji pracowniczej oraz kopii tej dokumentacji (lub jej części) osobom uprawnionym: sposób doręczania osobom uprawnionym informacji/zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji - różnice pomiędzy informacją a zawiadomieniem; fikcja doręczenia, sposób odbioru przez osoby uprawnione dokumentacji pracowniczej, uzależniony od postaci jej prowadzenia, wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej na wniosek uprawnionej osoby jakie zasady obowiązują?, jaki jest termin na wydanie kopii dokumentacji pracowniczej oraz gdzie należy włożyć wniosek o jej wydanie?, co zrobić, jeśli pracownik wielokrotnie występuje o tą samą kopię? przepisy przejściowe; zasady postępowania z dotychczasową dokumentacją - czy pracodawca musi dostosować dotychczasową dokumentację do nowych przepisów? 9) Najnowsze wskazówki UODO dotyczące ochrony danych osobowych w miejscu pracy, m.in o: danych kandydata, jakie można gromadzić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, przetwarzaniu szczególnych kategorii danych, które kandydat zamieścił w CV, przechowywaniu informacji o życiu osobistym pracownika w aktach osobowych, przetwarzaniu wizerunku pracownika, używaniu danych biometrycznych do kontroli czasu pracy pracownika, wykorzystywaniu testów psychologicznych w czasie rekrutacji, przetwarzaniu w czasie rekrutacji informacji o kandydacie pozyskanych z portali społecznościowych. Dzień 2 Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę, rozliczanie i zarządzanie czasem pracy, świadectwa pracy, urlopy wypoczynkowe - problemy praktyczne I.Zasady zawierania umów o pracę. Umowy o pracę a umowy prawa cywilnego. 1. Stosunki pracy a stosunki prawa cywilnego. 2. Cechy stosunku pracy Umowa o pracę a umowa zlecenie Umowa o pracę a umowa o dzieło 3. Konsekwencje niewłaściwej kwalifikacji umów o świadczenie usług (pracy) 4. Charakter prawny umowy o pracę 5. Sposoby zawarcia umownego stosunku pracy. Czy może dojść do zawarcia umowy o pracę per facta concludentia? 6. Forma umowy o pracę. Konsekwencje braku formy pisemnej umowy o pracę 7. Treść umowy o pracę Minimalna treść umowy o pracę Czy negocjacjami stron mogą być objęte inne okoliczności, niewymienione w art. 29 k.p.? Umowy związane z umową o pracę (klauzule autonomiczne do umowy o pracę) Granice swobody ustalania treści stosunku pracy 8. Obowiązki informacyjne pracodawcy związane z warunkami zatrudnienia. 9. Rodzaje umów o pracę; rodzaje umów terminowych 10. Przesłanki zawierania terminowych umów o pracę 11. Ograniczenia w zawieraniu umów na czas określony (limity) 12. Sposób liczenia terminów umów zawartych na czas określony 13. Aneksowanie umów na czas określony 14. Przekształcenie umowy o pracę na czas określony w umowę na czas nieokreślony 15. Wyłączenia spod mechanizmu przekształcenia (wyjątki) II. Zmiana treści umowy o pracę (warunków pracy i/lub płacy. Wypowiedzenie zmieniające. 1. W jaki sposób może dojść do stałej zmiany treści umowy o pracę? 2. Instytucja wypowiedzenia warunków pracy i płacy charakter prawny, cel 3. Skuteczność wypowiedzenia zmieniającego - forma i treść oświadczenia woli pracodawcy o zmianie warunków umowy o pracę 4. Co w praktyce oznacza odpowiednie stosowanie do wypowiedzenia przepisów o wypowiedzeniu definitywnym? 5. Kiedy jest możliwa okresowa zmiana treści stosunku pracy przez pracodawcę? (zmiana warunków pracy jednostronnie przez pracodawcę)

4 III. Rozwiązanie umowy o pracę 1. Ogólne reguły składania oświadczeń woli prowadzących do rozwiązania umowy o pracę 1.1.Forma i treść oświadczeń woli o rozwiązaniu stosunku pracy 1.2.Kiedy można cofnąć swoje oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę? 2. Wypowiedzenie umowy o pracę 2.1.Konstrukcja prawna wypowiedzenia umowy o pracę 2.2.Co należy rozumieć przez pojęcia,,okres i,,termin wypowiedzenia? 2.3.Czy można rozwiązać stosunek pracy w trybie natychmiastowym w okresie wypowiedzenia? 2.4. Powszechna ochrona przed wypowiedzeniem (wypowiedzeniem zmieniającym) umowy zawartej na czas nieokreślony? 2.5. Czy wystarczającą przesłanką wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony jest nabycie uprawnień emerytalnych? 2.6. Czy usprawiedliwiona nieobecność w pracy jest przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie? 2.7. Na czym polega konsultacja wypowiedzenia ze związkami zawodowymi? 2.8. Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem kategorie pracowników podlegający szczególnej ochronie Konstrukcje zakazu wypowiedzenia Kiedy ochrona przed wypowiedzeniem jest wyłączona? 3. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników 3.1. Przyczyny zwolnień grupowych 3.2. Pojęcie zwolnienia grupowego 3.3. Zwolnienia indywidualne z przyczyn niedotyczących pracownika 3.4. W jaki sposób zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika modyfikują szczególna ochronę trwałości stosunku pracy? 3.5. Uprawnienia pracownika zwolnionego w z przyczyn niedotyczących pracodawcy 4. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia przez pracodawcę 4.1. Przyczyny i tryb zwolnienia 4.2. Co praktycznie oznacza ciężkie naruszenie obowiązków? 4.3. Jakie przestępstwa i kiedy popełniane pozwalają na zwolnienie w trybie bez wypowiedzenia 4.4. Z trata jakich dokumentów jest związana zawiniona utrata uprawnień koniecznych do wykonywania zawodu? 4.5. Forma, terminy i procedura zwolnienia w trybie art. 53 k.p. 5. Rozwiązanie stosunku pracy w trybie natychmiastowym przez pracownika 5.1. Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia? 5.2. Skutki dla pracownika rozwiązania stosunku pracy w trybie natychmiastowym z winy pracodawcy IV. Świadectwo pracy 1. Charakter świadectwa pracy 2. Treść świadectwa pracy 3. Termin wydania świadectwa pracy 4. Wydanie świadectwa pracy na wniosek pracownika 5. Uzależnienie wydania świadectwa pracy od wniosku lub rozliczenia się 6. Wydanie świadectwa pracy dotyczącego kilku umów 7. Wydanie świadectwa pracy w okresie wypowiedzenia 8. Sprostowanie świadectwa pracy 9. Odpowiedzialność z tytułu wystawienia błędnego 10.Uzupełnienie treści świadectwa pracy 11.Odpowiedzialność za niewydanie świadectwa pracy lub jego nieterminowego wydania12.świadectwo pracy wyjaśnienia do wzoru V. Czas pracy planowanie i rozliczanie 1. Normy czasu pracy 1. Pojęcie czasu pracy 2. Okresy wliczane do czasu pracy i okresy niebędące czasem pracy. Podróż służbowa a czas pracy 3. Normy czasu pracy (norma dobowa, tygodniowa i tzw. łączna). Norma a wymiar czasu pracy 4. Podstawowe pojęcia niezbędne w celu prawidłowego rozliczania czasu pracy 4.1. Doba pracownicza (rozliczeniowa) 4.2. Tydzień pracowniczy (rozliczeniowy) 4.3. Okres rozliczeniowy 4.4. Odpoczynek dobowy i tygodniowy 5. Systemy czasu pracy 2. Ustalanie i rozliczanie czasu pracy. Rekompensowanie godzin nadliczbowych 1. Źródła ustalania systemów, rozkładów i okresów rozliczeniowych 2. Zasady obliczania wymiaru czasu pracy 3. Indywidualne rozkłady czasu pracy 4. Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych 5. Przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych. Zakaz planowania pracy w godzinach nadliczbowych 6. Ustawowy, roczny limit godzin nadliczbowych; możliwość ustalenia innego limitu godzin nadliczbowych w roku 7. Zasady udzielania czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych 8. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych 3. Zarządzanie czasem pracy zwolnienia od pracy, wyjścia prywatne 1. Weryfikacja obecności w pracy 2. Zasady dokonywania zmian w rozkładach czasu pracy 3. Polecanie dodatkowej pracy 4. Wyjścia prywatne 5. Zgody przełożonego na różne absencje pracowników 4. Ewidencja czasu pracy jako podstawa rozliczania czasu pracy. Zmiany w zakresie prowadzenia

5 Powered by TCPDF ( ewidencji czasu pracy obowiązujące od dnia 1 stycznia 2019 r. 1. Jakim celom służy ewidencja czasu pracy i co powinna zawierać? Sposób i zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy 2. Tworzenie ewidencji czasu pracy 3. Lista obecności a ewidencja czasu pracy 4. Elementy ewidencji czasu pracy 5. Udostępnianie pracownikowi ewidencji czasu pracy 6. Konsekwencje nieprowadzenia lub nierzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy 7. Brak konieczności ewidencjonowania godzin pracy 8. Czas przechowywania ewidencji czasu pracy VI. Urlop wypoczynkowy 1. Zasady prawa urlopowego 2. Zasady udzielania urlopu (urlop pierwszy, urlopy kolejne zasada proporcjonalności) 3. Wliczanie okresów poprzedniego zatrudnienia przy ustalaniu wymiaru urlopu 4. Udzielanie urlopów w wymiarze godzinowym 5. Wpływ nieobecności na urlop wypoczynkowy 6. Zaokrąglenie urlopu do pełnego miesiąca 7. Urlop uzupełniający 8. Podział urlopu na części 9. Plan urlopów wypoczynkowych 10. Możliwe przesunięcie urlopu 11. Konieczne przesuniecie urlopu 12. Niemożność wykorzystania urlopu 13. Odwołanie z urlopu 14. Urlop w okresie wypowiedzenia 15. Najpóźniejsze wykorzystanie urlopu 16. Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy (dopuszczalność zamiany urlopu w naturze na formę pieniężną) Forma szkolenia: Certyfikaty: Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia Cena: Liczba osób z jednej firmy jedna osoba z firmy dwie i więcej Cena netto zł./osobę ( zł. brutto) netto zł./osobę ( zł. brutto) UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych. Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia. POBIERZ OŚWIADCZENIE < Cena zawiera: udział w zajęciach, konsultacje autorskie materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwie kawowej, lunch, imienne zaświadczenie uczestnictwa Warunki uczestnictwa: Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez: - formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane) - lub telefonicznie lub pisemnie, faksem lub przez Ogólna Karta zgłoszenia na szkolenie jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania] Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. ul. Wiarusa 11 lok. 1, Zielonki Zgłoszenia przyjmujemy mailem: lub lub telefonicznie , kom , fax Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A. 9 Oddział Kraków nr

Warszawa, 17 lipca 2019 r.

Warszawa, 17 lipca 2019 r. Warszawa, 17 lipca 2019 r. Szanowni Państwo, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze wraz z Zarządem Forum Sekretarzy Samorządów Lokalnych Województwa Mazowieckiego serdecznie zapraszają

Bardziej szczegółowo

KURS KADROWO PŁACOWY Specjalista ds. rozliczeń kadrowo-płacowych 3 spotkania

KURS KADROWO PŁACOWY Specjalista ds. rozliczeń kadrowo-płacowych 3 spotkania PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 17.04.2019 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY Specjalista ds. rozliczeń kadrowo-płacowych 3 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy), najnowsze

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN Ul. Moniuszki 7 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje: 21 wrzesień 2017 r.

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN Ul. Moniuszki 7 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje: 21 wrzesień 2017 r. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 25.08.2017 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ KADROWO - PŁACOWYCH 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy), najnowsze

Bardziej szczegółowo

www.totalexpert.edu.pl

www.totalexpert.edu.pl Od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy. 4 dniowy kurs personalny. Termin i miejsce szkolenia: 23 i 25 luty oraz 23 i 24 marca 2015r. (4 dni lub każdy dzień z osobna), godz. 10:00-15:00, Rybnik - centrum

Bardziej szczegółowo

Termin: 5 marca 2019 r. (wtorek) we Wrocławiu

Termin: 5 marca 2019 r. (wtorek) we Wrocławiu Harmonogram szkolenia Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie dokumentacji pracowniczej oraz nowelizacją Kodeksu pracy obowiązującymi od 1 stycznia 2019

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy i rozliczanie czasu pracy

Prawo pracy i rozliczanie czasu pracy Prawo pracy i rozliczanie czasu pracy OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.03.2017 r. Termin szkolenia: 9-10 marca 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY 990 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER-PRODRYN Ul.Moniuszki 7 PROMOCJA!!! DO

ZAPRASZAMY 990 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER-PRODRYN Ul.Moniuszki 7 PROMOCJA!!! DO PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 29.01.2015 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY SPECJALISTA ZASOBÓW LUDZKICH 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy, najnowsze interpretacje przepisów

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: RZESZÓW WOJEWÓDZKI DOM KULTURY Ul. Stefana Okrzei 7 PROMOCJA!!! DO

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: RZESZÓW WOJEWÓDZKI DOM KULTURY Ul. Stefana Okrzei 7 PROMOCJA!!! DO PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 10.01.2017 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ KADROWO - PŁACOWYCH 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy), najnowsze

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie: Nabór na wolne stanowiska urzędnicze po nowelizacji Kodeksu pracy w maju 2019 r. Praktyczne problemy związane z prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 8 marca 2019 roku na szkolenie na temat:

FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 8 marca 2019 roku na szkolenie na temat: FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 8 marca 2019 roku na szkolenie na temat: Nabór na wolne stanowiska urzędnicze, rekrutacja w jednostkach samorządowych z uwzględnieniem wymagań RODO i nowelizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 18 marca 2019 r.

Warszawa, 18 marca 2019 r. Warszawa, 18 marca 2019 r. Szanowni Państwo, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zapraszają w ramach Forum Pracowników Kadr na szkolenie Zmiany w prawie pracy w 2019 r. w ujęciu praktycznym.

Bardziej szczegółowo

Program Kursu Kadry z Płatnikiem

Program Kursu Kadry z Płatnikiem Program Kursu Kadry z Płatnikiem MODUŁ I - Nawiązanie stosunku pracy 1. Źródła prawa pracy a. akty prawne zewnętrzne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, wyroki SN) b. akty prawa wewnętrznego (układy zbiorowe

Bardziej szczegółowo

Czas pracy w samorządzie

Czas pracy w samorządzie Ośrodek Szkoleniowy Administracji Publicznej zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Czas pracy w samorządzie z uwzględnieniem najnowszych stanowisk PIP i orzeczeń SN Szkolenie adresowane jest do pracodawców

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 1178118 Temat: Dokumentacja kadrowa w 2019r. - najnowsze zmiany w przepisach 17 Styczeń Gdańsk, Centrum miasta, Kod szkolenia: 1178118 Koszt szkolenia: 520.00

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W PRAKTYCE PO ZMIANACH W 2016 R. - WARSZTATY

PRAWO PRACY W PRAKTYCE PO ZMIANACH W 2016 R. - WARSZTATY PRAWO PRACY W PRAKTYCE PO ZMIANACH W 2016 R. - WARSZTATY Informacje o usłudze Numer usługi 2016/10/04/5815/19601 Cena netto 1 955,00 zł Cena brutto 1 955,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY DLA ZAAWANSOWANYCH NAJNOWSZE ZMIANY

PRAWO PRACY DLA ZAAWANSOWANYCH NAJNOWSZE ZMIANY WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH PRAWO PRACY DLA ZAAWANSOWANYCH NAJNOWSZE ZMIANY 5 sierpnia br. Prezydent RP podpisał 2 ustawy nowelizujące kodeks pracy, zmiany wprowadzają: 1. Nowe zasady zawierania umów na

Bardziej szczegółowo

Zapisy na szkolenie do dnia 3 stycznia 2018 r. do godz

Zapisy na szkolenie do dnia 3 stycznia 2018 r. do godz Temat: Prawo pracy 2017/2018 Termin szkolenia: szkolenie w dniu 18 stycznia 2018 r. w godz. 9.30-16.00 Miejsce: ADN Centrum Konferencyjne Sp. z o.o. Sp. k. Budynek Atrium Tower Al. Jana Pawła II 25, 00-854

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 7 listopada 2018 r.

Warszawa, 7 listopada 2018 r. Warszawa, 7 listopada 2018 r. Szanowni Państwo, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zapraszają w ramach Forum Pracowników Kadr na szkolenie Rewolucyjne zmiany w zasadach prowadzenia i

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: KADRY 2011

SZKOLENIE: KADRY 2011 SZKOLENIE: KADRY 2011 Forma i struktura zajęć Szkolenie składa sie z 3 modułów. teoretycznego, który pozwala ugruntować swoją wiedzę i zrozumieć ustawowe założenia. analitycznego, którego celem jest analiza

Bardziej szczegółowo

Akademia prawa pracy dla menadżera

Akademia prawa pracy dla menadżera Akademia prawa pracy dla menadżera 1 O szkoleniu Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, we współpracy z Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy, zapraszają do udziału w całodniowym szkoleniu dla menadżerów

Bardziej szczegółowo

odwprawo pracy w 2014r. Najnowsze zmiany w kodeksie pracy dotyczące urlopów związanych z rodzicielstwem oraz czasu pracy

odwprawo pracy w 2014r. Najnowsze zmiany w kodeksie pracy dotyczące urlopów związanych z rodzicielstwem oraz czasu pracy odwprawo pracy w 2014r. Najnowsze zmiany w kodeksie pracy dotyczące urlopów związanych z rodzicielstwem oraz czasu pracy Kod szkolenia: 323414 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 900.00

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce Kadry i płace w praktyce Kod szkolenia: 153115 Miejsce: Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel Koszt szkolenia: 2550.00 zł Program Moduł kadrowy: 1. Nawiązywanie stosunku pracy i prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY 990 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO 05.09.2014.

ZAPRASZAMY 990 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO 05.09.2014. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 5.09.2014 UPOMINEK DLA KAśDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy, najnowsze interpretacje przepisów prawa pracy, orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

Kurs kadry - Specjalista ds. kadr - elearning

Kurs kadry - Specjalista ds. kadr - elearning Kurs kadry - Specjalista ds. kadr - elearning Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/18/7659/9506 Cena netto 170,73 zł Cena brutto 210,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00

Bardziej szczegółowo

9. Przyczyna wypowiedzenia i rozwiązania umowy bez wypowiedzenia

9. Przyczyna wypowiedzenia i rozwiązania umowy bez wypowiedzenia Spis treści Wykaz skrótów Wykaz aktów prawnych Wstęp Kodeks pracy Dział drugi. Stosunek pracy Rozdział II. Umowa o pracę Oddział 2: Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę Art. 30. Rozwiązanie umowy

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA KADROWA W PRAKTYCE W 2018 roku. Kompendium wiedzy

OBSŁUGA KADROWA W PRAKTYCE W 2018 roku. Kompendium wiedzy OBSŁUGA KADROWA W PRAKTYCE W 2018 roku. Kompendium wiedzy Kod szkolenia: 751318 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia: 520.00 zł Program 1. Najnowsze uregulowania prawne w zakresie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA PRAWO PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W 2019 R.

OFERTA SZKOLENIA PRAWO PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W 2019 R. OFERTA SZKOLENIA PRAWO PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W 2019 R. MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA POZNAŃ (CENTRUM), Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20 Termin: 18.11.2019 Godziny: 10:00-16:00 ADRESACI

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Ul. Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje:

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Ul. Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje: PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 12.04.2016 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ KADROWO - PŁACOWYCH 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy, najnowsze

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY 2016R. NAJNOWSZE ZMIANY W UMOWACH NA CZAS OKREŚLONY, URLOPACH RODZICIELSKICH, E-ZWOLNIENIACH.

PRAWO PRACY 2016R. NAJNOWSZE ZMIANY W UMOWACH NA CZAS OKREŚLONY, URLOPACH RODZICIELSKICH, E-ZWOLNIENIACH. PRAWO PRACY 2016R. NAJNOWSZE ZMIANY W UMOWACH NA CZAS OKREŚLONY, URLOPACH RODZICIELSKICH, E-ZWOLNIENIACH. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/09/16/9405/17507 Cena netto 440,00 zł Cena brutto 541,20

Bardziej szczegółowo

Kurs Kadry wersja e-learningowa

Kurs Kadry wersja e-learningowa Kurs Kadry wersja e-learningowa Program: Moduł I Nawiązanie stosunku pracy 1. Rekrutacja obowiązki i uprawnienia pracodawcy 2. Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika 3. Umowy o pracę a. Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem, Agnieszka Gałkowska Koordynator Mazowieckiego Forum Pracowników Kadr. Warszawa, 11 stycznia 2017 r.

Z poważaniem, Agnieszka Gałkowska Koordynator Mazowieckiego Forum Pracowników Kadr. Warszawa, 11 stycznia 2017 r. Warszawa, 11 stycznia 2017 r. Szanowni Państwo, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zapraszają w ramach Forum Pracowników Kadr na szkolenie Prawo pracy w 2017 r. uchwalone przez ustawodawcę

Bardziej szczegółowo

Umowy terminowe i uprawnienia rodzicielskie w 2016 r.

Umowy terminowe i uprawnienia rodzicielskie w 2016 r. Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Umowy terminowe i uprawnienia rodzicielskie w 2016 r. Przygotuj firmę do zmian w Kodeksie pracy Początek 2016 r. stoi pod znakiem

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA NAJNOWSZE ZMIANY od 1 STYCZNIA 2019

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA NAJNOWSZE ZMIANY od 1 STYCZNIA 2019 WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH DOKUMENTACJA PRACOWNICZA NAJNOWSZE ZMIANY od 1 STYCZNIA 2019 Zapraszamy do udziału w kompleksowym i praktycznym kompendium z zakresu dokumentacji pracowniczej, obejmującym najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy 2016 r. - warsztaty z obowiązujących i przyszłych zmian

Prawo pracy 2016 r. - warsztaty z obowiązujących i przyszłych zmian Prawo pracy 2016 r. - warsztaty z obowiązujących i przyszłych zmian Kod szkolenia: 805116 Miejsce: Kraków, Centrum miasta Koszt szkolenia: 430.00 zł Program 1. Jak prawidłowo sporządzać dokumentację związaną

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA W ZAKRESIE UMÓW O PRACĘ ORAZ AKTA OSOBOWE OD ZATRUDNIENIA DO ZWOLNIENIA

NOWELIZACJA W ZAKRESIE UMÓW O PRACĘ ORAZ AKTA OSOBOWE OD ZATRUDNIENIA DO ZWOLNIENIA NOWELIZACJA W ZAKRESIE UMÓW O PRACĘ ORAZ AKTA OSOBOWE OD ZATRUDNIENIA DO ZWOLNIENIA NR 145/16 Płock, listopad 2016r. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, CZYLI PRAWIE WSZYSTKO O CZASIE PRACY

CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, CZYLI PRAWIE WSZYSTKO O CZASIE PRACY CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, CZYLI PRAWIE WSZYSTKO O CZASIE PRACY Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/18/7118/13133 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena netto za godzinę 78,57 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 989916 Temat: Kompendium prawa pracy - Omówienie zmian w prawie pracy na 2016 / 2017 rok - warsztaty dwudniowe 9-16 Styczeń Zawiercie, Hotel Zawiercie, Kod

Bardziej szczegółowo

Adresaci: Szkolenie adresowane jest do sekretarzy oraz pracowników działów kadr pracodawców samorządowych.

Adresaci: Szkolenie adresowane jest do sekretarzy oraz pracowników działów kadr pracodawców samorządowych. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie: PRAWO PRACY W 2017 R. UCHWALONE PRZEZ USTAWODAWCĘ ZMIANY PRZEPISÓW PRAWA WAŻNE DLA PRACODAWCÓW SAMORZĄDOWYCH ORAZ WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 584216 Temat: Prawo pracy 2016 r. - praktyczne warsztaty z obowiązujących i przyszłych zmian z zakresu prawa pracy i umów cywilnoprawnych 29 Sierpień Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Ważne Sprawy dla pracodawcy samorządowego, czyli szkolenie o praktycznych rozwiązaniach praktycznych problemów pracodawców samorządowych

Ważne Sprawy dla pracodawcy samorządowego, czyli szkolenie o praktycznych rozwiązaniach praktycznych problemów pracodawców samorządowych Ośrodek Szkoleniowy Administracji Publicznej zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Ważne Sprawy dla pracodawcy samorządowego, czyli szkolenie o praktycznych rozwiązaniach praktycznych problemów pracodawców

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie pracy w praktycznych kazusach

Zmiany w prawie pracy w praktycznych kazusach Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Zmiany w prawie pracy w praktycznych kazusach Nowy stan prawny, nowe pytania, nowe odpowiedzi Zmiany w prawie pracy, które weszły

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY 2017 DLA ZAAWANSOWANYCH

PRAWO PRACY 2017 DLA ZAAWANSOWANYCH I miejsce w rankingu firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej 19-20 maja Warszawa 13 maja Poznań 23 marca Poznań Co druga osoba z firmy 50% taniej PRAWO PRACY 2017 DLA ZAAWANSOWANYCH zmiany w zakresie stawek

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY PO ZMIANACH praktyczne aspekty stosowania przepisów kodeksu pracy

PRAWO PRACY PO ZMIANACH praktyczne aspekty stosowania przepisów kodeksu pracy WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH PRAWO PRACY PO ZMIANACH praktyczne aspekty stosowania przepisów kodeksu pracy Warszawa Zapraszamy do udziału w kompleksowym i praktycznym kompendium z zakresu prawa pracy, bogato

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 153115 Temat: Kadry i płace w praktyce 12-15 Lipiec Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel, Kod szkolenia: 153115 Koszt szkolenia: 2550.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r.

Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r. Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r. Kod szkolenia: 870716 Miejsce: Łódź, Łódź, Centrum miasta Koszt szkolenia: 900.00 zł Program Dzień I I. Poprawne

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY I UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH W 2016/2017R.

ZMIANY W PRAWIE PRACY I UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH W 2016/2017R. ZMIANY W PRAWIE PRACY I UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH W 2016/2017R. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/09/16/9405/17504 Cena netto 780,00 zł Cena brutto 959,40 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY 2016 R. NAJNOWSZE ZMIANY W UMOWACH NA CZAS OKREŚLONY, URLOPACH RODZICIELSKICH, E-ZWOLNIENIACH.

PRAWO PRACY 2016 R. NAJNOWSZE ZMIANY W UMOWACH NA CZAS OKREŚLONY, URLOPACH RODZICIELSKICH, E-ZWOLNIENIACH. PRAWO PRACY 2016 R. NAJNOWSZE ZMIANY W UMOWACH NA CZAS OKREŚLONY, URLOPACH RODZICIELSKICH, E-ZWOLNIENIACH. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/08/17/9405/15378 Cena netto 440,00 zł Cena brutto 541,20

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY w 2013r. - praktyka i możliwości stosowania prawa pracy po zmianach

PRAWO PRACY w 2013r. - praktyka i możliwości stosowania prawa pracy po zmianach PRAWO PRACY w 2013r. - praktyka i możliwości stosowania prawa pracy po zmianach Terminy szkolenia 14-15 styczeń 2013r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 22-23 kwiecień 2013r., Katowice

Bardziej szczegółowo

Ruch służbowy w 2015 r. Karta Nauczyciela w praktyce i orzecznictwie

Ruch służbowy w 2015 r. Karta Nauczyciela w praktyce i orzecznictwie Ruch służbowy w 2015 r. Karta Nauczyciela w praktyce i orzecznictwie Szkolenie zwróci uwagę na poprawność stosowania w praktyce zapisów zawartych w Karcie Nauczyciela i Kodeksie pracy, uczestnicy zostaną

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy w samorządzie 2017

Prawo pracy w samorządzie 2017 Ośrodek Szkoleniowy Administracji Publicznej zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Prawo pracy w samorządzie 2017 Praktyczne rozwiązania praktycznych problemów Miejsce szkolenia: Hotel WILEŃSKI, ul. Knosały

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA DOKUMENTACJA PRACOWNICZA W 2017 R. - PROJEKTOWANE ZMIANY, DIGITALIZACJA AKT OSOBOWYCH

OFERTA SZKOLENIA DOKUMENTACJA PRACOWNICZA W 2017 R. - PROJEKTOWANE ZMIANY, DIGITALIZACJA AKT OSOBOWYCH OFERTA SZKOLENIA DOKUMENTACJA PRACOWNICZA W 2017 R. - PROJEKTOWANE ZMIANY, DIGITALIZACJA AKT OSOBOWYCH MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, WARSZAWA (Centrum) Termin:

Bardziej szczegółowo

Program. a. definicja pojęcia podróży służbowej w przepisach i orzecznictwie odpowiednie określenie miejsca pracy wpływ na podróż służbową,

Program. a. definicja pojęcia podróży służbowej w przepisach i orzecznictwie odpowiednie określenie miejsca pracy wpływ na podróż służbową, Czas pracy nauczyciela akademickiego i zasady rozliczania pensum dydaktycznego oraz krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników uczelni. Szkolenie Premium PROGRAM SZKOLENIA Program I Dzień - zajęcia

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY PO ZMIANACH W 2016 R. - WYBRANE ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE (2 DNI)

PRAWO PRACY PO ZMIANACH W 2016 R. - WYBRANE ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE (2 DNI) PRAWO PRACY PO ZMIANACH W 2016 R. - WYBRANE ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE (2 DNI) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/25/5815/6996 Cena netto 899,00 zł Cena brutto 899,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł

Bardziej szczegółowo

1.2. Dokumentowanie danych osobowych Wyjaśnienia do wzoru Wzór... Rozdział 2. Kwestionariusz osobowy dla pracownika (Ewa Drzewiecka)...

1.2. Dokumentowanie danych osobowych Wyjaśnienia do wzoru Wzór... Rozdział 2. Kwestionariusz osobowy dla pracownika (Ewa Drzewiecka)... Wykaz skrótów... XIX Wykaz wzorów... XXV O Autorach... XXXIII Wprowadzenie... XXXV Część I. Przyjęcie do pracy Rozdział 1. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy (Ewa Drzewiecka)... 3 3 1.1. Dane

Bardziej szczegółowo

1.2. Dokumentowanie danych osobowych Wyjaśnienia do wzoru Wzór... Rozdział 2. Kwestionariusz osobowy dla pracownika (Bożena Lenart)...

1.2. Dokumentowanie danych osobowych Wyjaśnienia do wzoru Wzór... Rozdział 2. Kwestionariusz osobowy dla pracownika (Bożena Lenart)... Wykaz skrótów... XIX Wykaz wzorów... XXVII O autorach... XXXV Wprowadzenie... XXXVII Część I. Przyjęcie do pracy Rozdział 1. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy (Ewa Drzewiecka)... 3 3 1.1. Dane

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy w przebudowie

Prawo pracy w przebudowie Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Prawo pracy w przebudowie Zmiany obowiązujące od 2 stycznia 2016 r., 22 lutego 2016 r., 1 września 2016 r. oraz 1 stycznia 2017 r.

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY DLA KADRY MANAGERSKIEJ I KIEROWNICZEJ W 2017 ROKU NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY I ICH KONSEKWENCJE PRAWNE WARSZTATY

PRAWO PRACY DLA KADRY MANAGERSKIEJ I KIEROWNICZEJ W 2017 ROKU NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY I ICH KONSEKWENCJE PRAWNE WARSZTATY I miejsce w rankingu firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej 19-20 maja Warszawa 13 maja Poznań 10 lipca Warszawa Co druga osoba z firmy 50% taniej PRAWO PRACY DLA KADRY MANAGERSKIEJ I KIEROWNICZEJ W 2017

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja pracownicza w 2019 r. po zmianach warsztaty dla praktyków

Dokumentacja pracownicza w 2019 r. po zmianach warsztaty dla praktyków Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie: Dokumentacja pracownicza w 2019 r. po zmianach warsztaty dla praktyków Data: 1 lipca 2019, 10:00-15:00 Miejsce: Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Nowy Kodeks pracy od 1 stycznia Akta osobowe i dokumentacja pracownicza zmiany w 2019 roku

Nowy Kodeks pracy od 1 stycznia Akta osobowe i dokumentacja pracownicza zmiany w 2019 roku Harmonogram szkolenia Nowy Kodeks pracy od 1 stycznia 2019. Akta osobowe i dokumentacja pracownicza zmiany w 2019 roku Termin: 18-21 listopada 2018 r. w Zakopanem Lokalizacja: Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Dział I. Przepisy ogólne 1 Pytanie 1 13 Dział II. Stosunek pracy 8 Pytanie 14 81 Dział III. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 43 Pytanie 82 96 Dział

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zapraszają w ramach Forum Pracowników Kadr na szkolenie ZMIANY KADROWE W JEDNOSTKACH

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zapraszają w ramach Forum Pracowników Kadr na szkolenie ZMIANY KADROWE W JEDNOSTKACH Warszawa, 25 września 2018 r. Szanowni Państwo, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zapraszają w ramach Forum Pracowników Kadr na szkolenie ZMIANY KADROWE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Kurs kadry dla zaawansowanych

Kurs kadry dla zaawansowanych KURS Kurs kadry dla zaawansowanych Miasto: Białystok Data rozpoczęcia: 18.05.2019 www.bialystok.skwp.pl Kurs kadry dla zaawansowanych Termin szkolenia od 18 maja 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. - (8 spotkań:

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 570916 Temat: odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 24-26 Sierpień Nałęczów, Villa

Bardziej szczegółowo

ISBN:

ISBN: Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Źródła prawa pracy Diagram nr 1 - Hierarchia źródeł prawa pracy 2. Zasada uprzywilejowania pracownika Diagram nr 2 - Stosowanie zasady uprzywilejowania pracownika Diagram

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA PRAWO PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM PLANOWANYCH ZMIAN 2018/2019 R.

OFERTA SZKOLENIA PRAWO PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM PLANOWANYCH ZMIAN 2018/2019 R. OFERTA SZKOLENIA PRAWO PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM PLANOWANYCH ZMIAN 2018/2019 R. MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20, POZNAŃ (CENTRUM) Termin: 10.12.2018 r. Godziny: 10:00-16:00

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY NAJNOWSZE ZMIANY jak prawidłowo stosować przepisy k.p.

PRAWO PRACY NAJNOWSZE ZMIANY jak prawidłowo stosować przepisy k.p. WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH PRAWO PRACY NAJNOWSZE ZMIANY jak prawidłowo stosować przepisy k.p. 30 grudnia 2016 r. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wydało rozporządzenie zmieniające dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

Kurs Kadry i Płace - wersja elearningowa

Kurs Kadry i Płace - wersja elearningowa Kurs Kadry i Płace - wersja elearningowa Kategoria: HR Kadry i płace Miejscowość: Olsztyn Data rozpoczęcia: 29.04.2014 Data zakończenia: 28.06.2014 Ilość godzin: 0 Czas prowadzenia: Olsztyn Zakończenie

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM KADROWCA z uwzględnieniem zmian w 2017 r. - najnowsze stanowiska orzecznictwo -

VADEMECUM KADROWCA z uwzględnieniem zmian w 2017 r. - najnowsze stanowiska orzecznictwo - VADEMECUM KADROWCA z uwzględnieniem zmian w 2017 r. - najnowsze stanowiska orzecznictwo - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej zmian w prawie pracy, które

Bardziej szczegółowo

Kurs kadry, płace "Specjalista ds. Kadr" - SPD - szkolenie online

Kurs kadry, płace Specjalista ds. Kadr - SPD - szkolenie online Kurs kadry, płace "Specjalista ds. Kadr" - SPD - szkolenie online Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/01/6846/12191 Cena netto 169,00 zł Cena brutto 169,00 zł Cena netto za godzinę 13,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

1. Nowe uprawnienia pracowników-rodziców i pracowników spodziewających się dziecka w zakresie czasu pracy w 2018r.

1. Nowe uprawnienia pracowników-rodziców i pracowników spodziewających się dziecka w zakresie czasu pracy w 2018r. PRAWO PRACY w 2018 i 2019 r. - DLA WYMAGAJĄCYCH. Nowe przepisy, planowane zmiany oraz wybrane zagadnienia z uwzględnieniem orzecznictwa SN oraz stanowisk PIP - wykład z elementami warsztatów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA 16 listopada godz. 10-18 I. Instytucje podstawowe 1. Pojęcie zakładu pracy. 2. Zatrudnienie pracownicze i tzw. zatrudnienie cywilne. 3. Podstawowe zasady prawa pracy i ich rola

Bardziej szczegółowo

Kompendium Prawa Pracy - wybrane zagadnienia praktyczne. Zmiany przepisów, orzecznictwo sądu najwyższego, najnowsze interpretacje MPiPS oraz PIP

Kompendium Prawa Pracy - wybrane zagadnienia praktyczne. Zmiany przepisów, orzecznictwo sądu najwyższego, najnowsze interpretacje MPiPS oraz PIP Kompendium Prawa Pracy - wybrane zagadnienia praktyczne. Zmiany przepisów, orzecznictwo sądu najwyższego, najnowsze interpretacje MPiPS oraz PIP Kod szkolenia: 604915 Miejsce: Katowice, Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy - Kraków. Informacje ogólne. Prowadzący. O szkoleniu. Program

Prawo pracy - Kraków. Informacje ogólne. Prowadzący. O szkoleniu. Program Prawo pracy - Kraków Informacje ogólne Miejscowość: Kraków Termin: 2016-07-21 Cena: 440 PLN + 23% VAT Uwaga: Czwarta osoba z firmy bierze udział szkoleniu bezpłatnie. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat

Bardziej szczegółowo

1. Nowe uprawnienia pracowników-rodziców i pracowników spodziewających się dziecka w zakresie czasu pracy w 2019 r.

1. Nowe uprawnienia pracowników-rodziców i pracowników spodziewających się dziecka w zakresie czasu pracy w 2019 r. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 988618 Temat: PRAWO PRACY w 2018 i 2019 r - DLA WYMAGAJĄCYCH. Nowe przepisy, planowane zmiany oraz wybrane zagadnienia 22 Październik Rzeszów, Centrum miasta,

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY w 2018r.- DLA WYMAGAJĄCYCH. Nowe przepisy, planowane zmiany oraz wybrane zagadnienia z uwzględnieniem orzecznictwa SN oraz stanowisk PIP

PRAWO PRACY w 2018r.- DLA WYMAGAJĄCYCH. Nowe przepisy, planowane zmiany oraz wybrane zagadnienia z uwzględnieniem orzecznictwa SN oraz stanowisk PIP PRAWO PRACY w 2018r.- DLA WYMAGAJĄCYCH. Nowe przepisy, planowane zmiany oraz wybrane zagadnienia z uwzględnieniem orzecznictwa SN oraz stanowisk PIP Kod szkolenia: 926917 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

349 zł przy zgłoszeniu do 18 września. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Cele i korzyści ze szkolenia: Adresaci: Prowadzący:

349 zł przy zgłoszeniu do 18 września. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Cele i korzyści ze szkolenia: Adresaci: Prowadzący: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie: PRAKTYCZNE ASPEKTY PRAWA PRACY DLA PRACODAWCY SAMORZĄDOWEGO NAJNOWSZE ZMIANY PRZEPISÓW Data: 2 października 2017, 10:00-15:00

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Dział I. Przepisy ogólne 1 Pytanie 1 13 Dział II. Stosunek pracy 8 Pytanie 14 78 Dział III. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 40 Pytanie

Bardziej szczegółowo

Optimum Professional Warszawa/ Piaseczno ul. Kosodrzewiny 9 tel. (0 22) , fax ,

Optimum Professional Warszawa/ Piaseczno ul. Kosodrzewiny 9 tel. (0 22) , fax , Optimum Professional 05-500 Warszawa/ Piaseczno ul. Kosodrzewiny 9 tel. (0 22) 379 24 06, fax 22 379 79 70, e-mail: biuro@optimum-professional.pl Optimum Professional Zaprasza Państwa na szkolenie warsztatowe:

Bardziej szczegółowo

19-20 maja Warszawa 13 maja Poznań. Co druga osoba z firmy 50% taniej. 10 lipca Warszawa ZMIANY W PRAWIE PRACY 2018/2019 ORAZ PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

19-20 maja Warszawa 13 maja Poznań. Co druga osoba z firmy 50% taniej. 10 lipca Warszawa ZMIANY W PRAWIE PRACY 2018/2019 ORAZ PRZEGLĄD ORZECZNICTWA I miejsce w rankingu firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej 19-20 maja Warszawa 13 maja Poznań 10 lipca Warszawa Co druga osoba z firmy 50% taniej ZMIANY W PRAWIE PRACY 2018/2019 ORAZ PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 556016 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

KADRY I PŁACE W 2016 R. NOWE REGULACJE PRAWNE

KADRY I PŁACE W 2016 R. NOWE REGULACJE PRAWNE KADRY I PŁACE W 2016 R. NOWE REGULACJE PRAWNE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/08/17/9405/15375 Cena netto 990,44 zł Cena brutto 1 218,25 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH 20-012 Lublin, ul. Strażacka 8/90 tel: 81 533-31-39, 81 534-13-01, fax: 81 532-50-62, e-mail: biuro@masterscsb.com.pl SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH Kategoria Typ szkolenia Miejsce Termin Cena PRAWO

Bardziej szczegółowo

Optima Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr, Spółka cywilna

Optima Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr, Spółka cywilna Zatrudnianie nauczycieli akademickich i czas pracy nauczyciela akademickiego w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawa 2.0) Prowadzenie akt osobowych pracowników i nowe obowiązki uczelni

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY Z PRAWA PRACY OSTATNIE ZMIANY I PRAKTYKA STOSOWANIA

WARSZTATY Z PRAWA PRACY OSTATNIE ZMIANY I PRAKTYKA STOSOWANIA 20-012 Lublin, ul. Strażacka 8/90 tel: 81 533-31-39, 81 534-13-01, fax: 81 532-50-62, e-mail: biuro@masterscsb.com.pl WARSZTATY Z PRAWA PRACY 2014 - OSTATNIE ZMIANY I PRAKTYKA STOSOWANIA Kategoria Typ

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 333717 Temat: Prawo pracy 2017 r. - praktyczne warsztaty ze zmian 27 Luty Rzeszów, Hotel Hubertus, Kod szkolenia: 333717 Koszt szkolenia: 350.00 + 23% VAT

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W 2017 r. - dla zaawansowanych

PRAWO PRACY W 2017 r. - dla zaawansowanych PRAWO PRACY W 2017 r. - dla zaawansowanych Kod szkolenia: 350917 Miejsce: Kraków, Centrum miasta Koszt szkolenia: 430.00 zł Program 1. Nowe zasady wydawania świadectw pracy obowiązujące od 1 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Przegląd zagadnień z zakresu obsługi kadrowej w praktyce

Przegląd zagadnień z zakresu obsługi kadrowej w praktyce FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 16 maja 2019 roku na szkolenie na temat: Przegląd zagadnień z zakresu obsługi kadrowej w praktyce Cele i korzyści ze szkolenia: Wiodącym celem zajęć jest

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ 1. Wewnątrzzakładowe źródła prawa dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy 1.1. Zasady ogólne 1.2. Układ zbiorowy pracy 1.3. Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY ZMIANY I REGULACJE 2016

CZAS PRACY ZMIANY I REGULACJE 2016 OFERTA SZKOLENIA CZAS PRACY ZMIANY I REGULACJE 2016 TERMIN 22 lipca 2016 (piątek) w godz. 09.00 15.00 MIEJSCE Świdnica, Rynek 38 siedziba FRW MEDIA GROUP CENA 390 zł + 23% VAT (w tym materiały szkoleniowe,

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY ostatnie zmiany i praktyka stosowania

PRAWO PRACY ostatnie zmiany i praktyka stosowania WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH PRAWO PRACY ostatnie zmiany i praktyka stosowania Zapraszamy do udziału w praktycznym kompendium z zakresu prawa pracy, bogato ilustrowanym przykładami z praktyki oraz orzecznictwem

Bardziej szczegółowo

19-20 maja Warszawa 13 maja Poznań. Co druga osoba z firmy 50% taniej. 21 czerwca Warszawa PRAWO PRACY Łukasz Prasołek

19-20 maja Warszawa 13 maja Poznań. Co druga osoba z firmy 50% taniej. 21 czerwca Warszawa PRAWO PRACY Łukasz Prasołek I miejsce w rankingu firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej 19-20 maja Warszawa 13 maja Poznań 21 czerwca Warszawa Co druga osoba z firmy 50% taniej PRAWO PRACY 2017 Zmiany w zatrudnieniu pracowników

Bardziej szczegółowo

1. Regulacje prawne niezbędne do prawidłowego prowadzenia dokumentacji osobowej oraz naliczania wynagrodzeń. Omówienie wybranych:

1. Regulacje prawne niezbędne do prawidłowego prowadzenia dokumentacji osobowej oraz naliczania wynagrodzeń. Omówienie wybranych: ODW - Akademia HR - dokumentacja osobowa i listy płac od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2018 r.z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów Kod szkolenia: 1122017 Miejsce:

Bardziej szczegółowo

KONSEKWENCJE KADROWE REFORMY OŚWIATY i inne zmiany w prawie pracy 2016/2017

KONSEKWENCJE KADROWE REFORMY OŚWIATY i inne zmiany w prawie pracy 2016/2017 Szkolenie pozwoli znaleźć odpowiedź na wiele istotnych pytań w kształtowaniu polityki kadrowej w oświacie. Uczestnicy dowiedzą się, jakie skutki kadrowe wywołają ewentualne decyzje o wygaszeniu, przekształceniu

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY DLA MENEDŻERÓW

PRAWO PRACY DLA MENEDŻERÓW poleca: PRAWO PRACY DLA MENEDŻERÓW PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE PRAWA PRACY PO NOWELIZACJI 19 WRZEŚNIA 2019, WARSZAWA PRAWO PRACY DLA MENEDŻERÓW PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE PRAWA PRACY PO NOWELIZACJI 19 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI praktyczne narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi, prawo pracy interpretacja przepisów, najnowsze zmiany

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI praktyczne narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi, prawo pracy interpretacja przepisów, najnowsze zmiany ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI praktyczne narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi, prawo pracy interpretacja przepisów, najnowsze zmiany (48 godzin zajęć) BLOK I - ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI BLOK II

Bardziej szczegółowo