Wyniki nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji, kontroli i wspomagania w roku szkolnym 2011/ Lublin, 31 sierpień 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji, kontroli i wspomagania w roku szkolnym 2011/ Lublin, 31 sierpień 2012 r."

Transkrypt

1 Wyniki nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji, kontroli i wspomagania w roku szkolnym 11/ 1 Lublin, 31 sierpień 1 r.

2 Kontrole planowe zrealizowane w roku szk. 11/1 Zaplanowano przeprowadzenie 1175 kontroli. Łącznie przeprowadzono 138 kontroli planowych: w szkołach/placówkach samodzielnych 763, w zespołach szkół/placówek 75

3 Zakres kontroli planowych zrealizowanych w ramach poszczególnych tematów w roku szkolnym 1/1 Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek planowych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego Zgodność przeprowadzania egzaminów poprawkowych z przepisami prawa 98 kontroli 113 kontroli Wybór podręczników szkolnych 183 kontrole Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego Prawidłowość klasyfikowania i promowania w zakresie dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych w publicznej i niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych 119 kontroli 96 kontroli 3

4 Zakres kontroli planowych zrealizowanych w ramach poszczególnych tematów w roku szkolnym 11/1 Prawidłowość organizacji praktyk zawodowych przez publiczne technika dla młodzieży Zgodność organizacji i sposobu działania innej formy wychowania przedszkolnego z przepisami prawa Zgodność organizacji zajęć wychowania fizycznego realizowanych w formie zajęć klasowo-lekcyjnych z ramowymi planami nauczania w zakresie liczby uczniów w grupach w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz podziału na grupy dla dziewcząt i chłopców w szkołach ponadgimnazjalnych Przestrzeganie przepisów dotyczących nauczania języka mniejszości etnicznych oraz jej własnej historii i kultury Zgodność organizacji kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi z przepisami prawa 18 kontroli 5 kontroli 58 kontroli 18 kontroli

5 Kontrole przeprowadzone w poszczególnych typach szkół/placówek Typ szkoły/placówki Liczba kontroli Przedszkola 8 Inne formy wychowania przedszkolnego 5 Szkoły podstawowe 555 Gimnazja 87 Licea ogólnokształcące 11 Licea profilowane 13 Technika dla młodzieży 99 Zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży 3 5

6 Kontrole przeprowadzone w poszczególnych typach szkół/placówek Poradnie psychologiczno pedagogiczne Placówki doskonalenia nauczycieli Bursy Szkoły policealne, pomaturalne Szkoły przysposabiające do pracy Młodzieżowe domy kultury Ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego Szkolne schroniska młodzieżowe Centra kształcenia praktycznego

7 Kontrole przeprowadzone w poszczególnych typach szkół/placówek Centra Kształcenia Ustawicznego Biblioteki pedagogiczne 1 Poradnie specjalistyczne Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze Ośrodki Rewalidacyjno - Wychowawcze 1 Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii 7

8 Nieprawidłowości najczęściej stwierdzane podczas kontroli planowych 1. Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek planowych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego Wydano jedynie pojedyncze zalecenia związane ze stwierdzonymi brakami wymaganych elementów planów nadzoru (brak zaplanowania kontroli, braki w planowaniu wspomagania nauczycieli).. Zgodność przeprowadzania egzaminów poprawkowych z przepisami prawa Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości: niezgodny z wymaganiami prawa skład komisji powoływanej do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego (naruszenie zapisów 1 ust. 5 rozporządzenia MEN z dnia 3 kwietnia 7 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania ); braki w zapisach protokołu egzaminu poprawkowego - brak zapisu wyniku egzaminu; brak zwięzłej informacji o ustnych odpowiedziach ucznia (naruszenie zapisów 1 ust. 7); brak protokołu egzaminu poprawkowego (naruszenie zapisów 1 ust. 7). 8

9 Nieprawidłowości najczęściej stwierdzane podczas kontroli planowych 3. Wybór podręczników szkolnych Wydano pojedyncze zalecenia związane ze stwierdzonym brakiem działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.. Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego Wydano pojedyncze zalecenia związane ze stwierdzonymi uchybieniami w prowadzeniu księgi ewidencji dzieci (brak danych osobowych dziecka oraz rodziców, brak informacji o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem i o miejscu spełniania tego obowiązku, brak informacji o objęciu dziecka powyżej 6 lat, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym, ze wskazaniem tego orzeczenia). 9

10 Nieprawidłowości najczęściej stwierdzane podczas kontroli planowych 5. Prawidłowość klasyfikowania i promowania w zakresie dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych w publicznej i niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych Stwierdzone nieprawidłowości: - dopuszczanie do egzaminu semestralnego słuchaczy niespełniających warunków określonych w przepisach rozporządzenia MEN z dnia 3 kwietnia 7 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania (naruszanie zapisów ust., ust. 3, ust. rozporządzenia). 6. Prawidłowość organizacji praktyk zawodowych przez publiczne technika dla młodzieży Wydano pojedyncze zalecenia związane ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w sporządzaniu umów o praktyczną naukę zawodu (naruszenie zapisów 7 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 15 grudnia 1 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu). 1

11 Nieprawidłowości najczęściej stwierdzane podczas kontroli planowych 7. Zgodność organizacji zajęć wychowania fizycznego realizowanych w formie zajęć klasowo-lekcyjnych z ramowymi planami nauczania w zakresie liczby uczniów w grupach w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz podziału na grupy dla dziewcząt i chłopców w szkołach ponadgimnazjalnych Stwierdzone nieprawidłowości: - przekraczanie zalecanej liczebności grup na zajęciach wychowania fizycznego (naruszenie zapisów 6 ust. 5 rozporządzenia MENiS z dnia 1 lutego r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych); - nierespektowanie przepisu o organizacji zajęć wychowania fizycznego oddzielnie dla dziewcząt i chłopców (naruszenie zapisów 6 ust. 5a rozporządzenia MENiS z dnia 1 lutego r.). 11

12 Nieprawidłowości najczęściej stwierdzane podczas kontroli planowych 8. Zgodność organizacji kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi z przepisami prawa Stwierdzone nieprawidłowości: a/ braki w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych: brak określenia sposobów udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej (naruszenie zapisów 5 ust. pkt rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 1 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych ); brak określenia wymiaru godzin realizacji poszczególnych form pracy z uczniem (naruszenie zapisów 5 ust. pkt ww. rozporządzenia); brak określenia działań wspierających rodziców ucznia oraz zakresu współdziałania z instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży (naruszenie zapisów 5 ust. pkt 5 ww. rozporządzenia); brak określenia zakresu współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia (naruszenie zapisów 5 ust. pkt 7 ww. rozporządzenia); 1

13 Nieprawidłowości najczęściej stwierdzane podczas kontroli planowych niezatrudnienie w oddziałach integracyjnych dodatkowego nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej (naruszenie zapisów 8 ust. ww. rozporządzenia); brak ustalenia zajęć, w których, ze względu na potrzeby edukacyjne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczestniczą odpowiedni specjaliści (naruszenie zapisów 8 ust. ww. rozporządzenia); niezapewnienie, w odniesieniu do uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 13

14 Kontrole doraźne w tym: Przeprowadzono łącznie 396 kontroli doraźnych, 137 na wniosek: organu prowadzącego szkołę/placówkę, rodziców, pełnoletnich uczniów, nauczycieli, Rzecznika Praw Dziecka, innych podmiotów (np. sąd); 59 na wniosek Ministra Edukacji Narodowej. 1

15 Kontrole doraźne dominująca tematyka Temat Planowanie i realizacja zadań rewalidacyjnych (na zlecenie MEN) Planowanie i realizacja zadań rewalidacyjnowychowawczych (na zlecenie MEN) Liczba kontroli 8 51 Spełnianie warunków art. 7 ustawy o systemie oświaty 33 Bezpieczeństwo dzieci i higiena pracy Przestrzeganie praw ucznia 5 15

16 Kontrole doraźne dominująca tematyka Temat Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów/słuchaczy Liczba kontroli 19 Organizacja pracy szkoły przez dyrektora 9 Zatrudnianie nauczycieli, przydziały zadań nauczycielom i ich zgodność z nauczycielskimi kwalifikacjami 7 Inna tematyka 16

17 Nieprawidłowości najczęściej stwierdzane podczas kontroli doraźnych przeprowadzonych na zlecenie MEN 1. Planowanie i realizacja zadań rewalidacyjnych Stwierdzone nieprawidłowości: niezorganizowanie zajęć rewalidacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność (naruszenie zapisów ust. 1 pkt rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 1 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, a także ust. 1 oraz 3 ust. rozporządzenia MENiS z dnia 1 lutego r. w sprawie ramowych planów nauczania ); brak udokumentowania realizacji zajęć rewalidacyjnych w dzienniku zajęć rewalidacyjnych (naruszenie zapisów 1 ust. 1 i rozporządzenia MENiS z dnia 19 lutego r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania ). 17

18 Nieprawidłowości najczęściej stwierdzane podczas kontroli doraźnych przeprowadzonych na zlecenie MEN. Planowanie i realizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych Stwierdzone nieprawidłowości: brak współpracy nauczyciela prowadzącego z psychologiem przy opracowywaniu indywidualnego programu zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (naruszenie 8 ust. rozporządzenia MEN z dnia 3 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ); niewpisywanie do zeszytu obserwacji wszystkich informacji o postępach ucznia wymaganych zapisem 1 ust. 3 ww. rozporządzenia MEN; brak odrębnych zeszytów obserwacji dla każdego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (naruszenie 1 ust. ww. rozporządzenia MEN); nierespektowanie wymogu organizacji indywidualnych zajęć rewalidacyjnowychowawczych w wymiarze godzin dziennie dla każdego uczestnika zajęć (naruszenie 9 ust. 1 pkt ww. rozporządzenia MEN). 18

19 Wykaz przeprowadzonych ewaluacji na podstawie raportów opublikowanych do dnia 19 sierpnia 1 Szkoły samodzielne Szkoły w zespołach Razem Typ/ewaluacja całościowa efekty zarządzanie całościowa efekty zarządzanie gimnazja 6 6 licea ogólnokształcące poradnie 1 3 przedszkola szkoły podstawowe technika 6 1 zasadnicze szkoły zawodowe SPEC-SPdP 1 1 SPEC-ZSZ 1 3 SPEC-G SPEC-PRZ 1 1 SPEC-SP 1 1 szkoły i placówki specjalne łącznie 5 9 Razem

20 EFEKTY A B C D E 1.1. Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego 1.. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności 1.3. Uczniowie są aktywni 1.. Respektowane są normy społeczne

21 1

22

23 9% 8% 7% 81% 88% Uczniowie są aktywni 8% 67% 65% 6% 5% % 3% % 1% % 3% 6% 17% 1% 6% 6% % % 8% % 3% % % % % % % % % % A B C D E gimnazja szkoły podstawowe licea ogólnokształcące technika zasadnicze szkoły zawodowe 3

24 Respektowane są normy społeczne 8% 78% 7% 6% 66% 6% 58% 6% 5% % 3% % 19% 8% 6% 3% % % % 1% % 3% 6% 6% % % % % % % % % % A B C D E % gimnazja szkoły podstawowe licea ogólnokształcące technika zasadnicze szkoły zawodowe

25 PROCESY A B C D E.1. Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy.. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej.3. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany.. Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli.5. Kształtuje się postawy uczniów.6. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych 5

26 Szkoła ma koncepcję pracy 7% 69% 67% 67% 67% 6% 5% 5% % 33% 33% 33% 3% 3% % 17% 17% 17% 1% 8% % % % % % % % % % % % A B C D E % % gimnazja szkoły podstawowe licea ogólnokształcące technika zasadnicze szkoły zawodowe 6

27 Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej 7% 67% 67% 6% 5% 5% % 38% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 3% % 17% 17% 1% % 8% % % % % % % % % % % % A B C D E gimnazja szkoły podstawowe licea ogólnokształcące technika zasadnicze szkoły zawodowe 7

28 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany 1% 117% 1% 83% 8% 6% 67% 67% 67% 67% 5% % 38% 33% 33% 33% % % 17% 17% 17% 8% % % % % % % % % % % A B C D E gimnazja szkoły podstawowe licea ogólnokształcące technika zasadnicze szkoły zawodowe 8

29 1% Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli 1% 9% 8% 83% 85% 7% 67% 67% 6% 5% % 3% 33% 33% % 15% 17% 1% % % % % % % % % % % % % % % % % % A B C D E gimnazja szkoły podstawowe licea ogólnokształcące technika zasadnicze szkoły zawodowe 9

30 Kształtuje się postawy uczniów 1% 1% 9% 8% 7% 67% 67% 6% 5% % 5% 38% 38% 33% 33% 33% 3% 3% % 17% 1% % % % % % % % % % % % % % % % A B C D E gimnazja szkoły podstawowe licea ogólnokształcące technika zasadnicze szkoły zawodowe 3

31 1% Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych 1% 9% 8% 7% 6% 67% 67% 6% 67% 5% % 3% 33% 33% 31% % 1% % % 17% 17% 8% % % % % % % % % % % % % % A B C D E gimnazja szkoły podstawowe licea ogólnokształcące technika zasadnicze szkoły zawodowe 31

32 ŚRODOWISKO A B C D E 3.1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju 3.. Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów 3.3. Promowana jest wartość edukacji 3.. Rodzice są partnerami szkoły 3

33 1% Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju 1% 9% 83% 8% 7% 67% 6% 5% 5% 6% % 33% 33% 33% 3% % 17% 17% 17% 1% % % % % % % % % % % % % % % % A B C D E gimnazja szkoły podstawowe licea ogólnokształcące technika zasadnicze szkoły zawodowe 33

34 Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów 1% 1% 9% 8% 7% 67% 67% 6% 5% 5% 6% % 31% 38% 33% 31% 3% % 17% 17% 1% % % % % % % % % % % % % % % % A B C D E gimnazja szkoły podstawowe licea ogólnokształcące technika zasadnicze szkoły zawodowe 3

35 Promowana jest wartość edukacji 8% 77% 7% 67% 67% 67% 6% 5% 5% % 33% 33% 33% 33% 3% 3% % 17% 1% % % % % % % % % % % % % % % % A B C D E gimnazja szkoły podstawowe licea ogólnokształcące technika zasadnicze szkoły zawodowe 35

36 Rodzice są partnerami szkoły 9% 83% 8% 7% 67% 6% 5% 5% 5% 6% % 3% 33% 33% 33% 33% 33% % 17% 17% 1% % % % % % % % % % % % % A B C D E % % gimnazja szkoły podstawowe licea ogólnokształcące technika zasadnicze szkoły zawodowe 36

37 ZARZĄDZANIE A B C D E.1. Funkcjonuje współpraca w zespołach.. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny.3. Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie 37

38 Funkcjonuje współpraca w zespołach 7% 67% 6% 67% 6% 59% 5% % % % 37% 36% 33% 3% 5% % 1% % 1% 8% 1% % % % % % % % % % % A B C D E % % gimnazja szkoły podstawowe licea ogólnokształcące technika zasadnicze szkoły zawodowe 38

39 Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny 8% 7% 7% 67% 6% 6% 5% 5% 5% 5% % 3% % 1% 11% 3% 5% 1% 7% 1% 11% % 8% % % % % % % % % % % % A B C D E gimnazja szkoły podstawowe licea ogólnokształcące technika zasadnicze szkoły zawodowe 39

40 Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie 7% 6% 6% 56% 6% 67% 5% 5% % 3% 33% 33% 36% 3% % % % 17% 1% % 1% % % % % % % % % % % % % A B C D E gimnazja szkoły podstawowe licea ogólnokształcące technika zasadnicze szkoły zawodowe

41 Przedszkola CAŁOŚCIOWE-, EFEKTY-1, ZARZĄDZANIE-15 E F E K T Y Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności Dzieci są aktywne Respektowane są normy społeczne Przedszkole ma koncepcję pracy Razem A 3 7 B C D 1 3 E P R O C E S Y Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania nauczycieli Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych Razem A 1 7 B C D 1 3 E 1

42 Przedszkola CAŁOŚCIOWE-, EFEKTY-1, ZARZĄDZANIE-15 Ś R O D O W I S K O Wykorzystywan e są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Wykorzystywan e są informacje o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego Rodzice są partnerami Razem A B C 8 1 D E Z A R Z Ą D Z A N I E Funkcjonuje współpraca w zespołach Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie Razem A B C D 1 1 E

43 Przedszkola spełnianie wymagań we wszystkich obszarach 3

44 Szkoły/placówki specjalne CAŁOŚCIOWE-, EFEKTY-5, ZARZĄDZANIE- E F E K T Y P R O C E S Y Analizuje się wyniki sprawdzianu ), egzaminu gimnazjalnego 3), egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności Uczniowie są aktywni Respektowane są normy społeczne RAZEM A 1 3 B C 1 1 D E Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej Procesy Procesy edukacyjne są edukacyjne mają efektem charakter współdziałania zorganizowany nauczycieli Kształtuje się postawy uczniów Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych A 1 1 B C 1 1 D RAZEM E

45 Szkoły/placówki specjalne CAŁOŚCIOWE-, EFEKTY-5, ZARZĄDZANIE- Ś R O D O W I S K O Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Wykorzystywane są informacje o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego Rodzice są partnerami A B C D E Razem Z A R Z Ą D Z A N I E Funkcjonuje współpraca w zespołach Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie Razem A B C D E 5

46 Szkoły/placówki specjalne CAŁOŚCIOWE-, EFEKTY-5, ZARZĄDZANIE A B C D E 6

47 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne CAŁOŚCIOWE-1, EFEKTY-3 E F E K T Y Potrzeby osób korzystających z oferty placówki są realizowane Osoby korzystające z oferty placówki są aktywne Osoby korzystające z oferty placówki są zadowolone z działalności placówki Razem A 1 1 B C 1 1 D E P R O C E S Y Placówka ma koncepcję pracy Oferta placówki umożliwia realizację zadań placówki Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany i sąefektem współdziałania nauczycieli Prowadzone sądziałania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych A 1 1 B C D E Razem 7

48 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne CAŁOŚCIOWE-1, EFEKTY-3 Ś R O D O W I S K O Z A R Z Ą D Z A N I E Wykorzystywane sązasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Promowana jest wartość edukacji Razem A 1 1 B C D E Funkcjonuje współpraca w zespołach Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie A 1 B 1 1 C D E 8

49 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne CAŁOŚCIOWE-1, EFEKTY A B C D E 9

50 Egzamin gimnazjalny 1 liczba szkół w skali staninowej: język polski historia i wos matematyka przedmioty przyrodnicze

51 Egzamin gimnazjalny woj. lubelskie 5,%,%,1%,3% 16,% 15,5% 15,% 1,7% 1,% 5,%,7%,6% 5,% 3,%,% JĘZYK POLSKI 51

52 Egzamin gimnazjalny woj. lubelskie 5,% 1,6%,%,% 17,5% 15,% 1,% 1,3% 1,% 5,%,7% 5,%,3%,1%,% HISTORIA I WOS 5

53 Egzamin gimnazjalny woj. lubelskie 5,% 1,9%,% 17,1% 19,8% 15,% 1,5% 13,% 1,% 5,% 3,6%,8%,8%,3%,% PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE 53

54 Egzamin gimnazjalny woj. lubelskie 5,% 1,% 1,%,% 15,% 1,8% 15,3% 11,6% 1,% 7,3% 5,% 3,% 3,%,3%,% MATEMATYKA 5

55 bialski STANIN biłgorajski STANIN chełmski hrubieszowski STANIN STANIN 55

56 janowski STANIN krasnostawski kraśnicki 17 STANIN lubartowski STANIN STANIN 56

57 lubelski łęczyński STANIN STANIN łukowski zamojski STANIN STANIN 57

58 1 Miasto Biała Podlaska 1 7 Miasto Chełm STANIN STANIN Miasto Lublin STANIN Miasto Zamość STANIN 58

59 1 8 6 opolski parczewski STANIN STANIN puławski STANIN radzyński STANIN 59

60 rycki świdnicki STANIN STANIN tomaszowski włodawski STANIN STANIN

61 Wspomaganie Zakres zadań kuratorów oświaty realizowanych w ramach wspomagania: przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej organu analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli (31 października 1); upowszechnianie przykładów dobrych praktyk; promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki; organizowanie konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek. 61

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Ewaluacja zewnętrzna Ewaluacja zewnętrzna Badane obszary w latach szkolnych: 2009/10 2011/12 Ewaluacja zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku Nadzórpedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późń. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2012/2013

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2012/2013 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2012/2013 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2011/2012 r.

Kuratorium Oświaty w Lublinie Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2011/2012 r. Kuratorium Oświaty w Lublinie Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2011/2012 r. Lublin,01.09 2011 r. 1 Plan prezentacji 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 2.

Bardziej szczegółowo

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012. stan na 31 lipca 2012 r.

REALIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012. stan na 31 lipca 2012 r. REALIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 stan na 31 lipca 2012 r. Ewaluacje zewnętrzne Całościowe Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności

Bardziej szczegółowo

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Podstawa prawna planowania działań: 18 ust. 1-3 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 0/06 Na podstawie art. ust. pkt ustawy z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 004 r. Nr 6, poz. 7 z późn. zm.) Minister

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia

Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia Warszawa, sierpień 2013 r. PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego,

Bardziej szczegółowo

Wnioski z kontroli planowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2010-2011

Wnioski z kontroli planowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2010-2011 Wnioski z kontroli planowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2010-2011 na terenie województwa wielkopolskiego opracowano na podstawie materiałów Wydziału Kontroli i Ewaluacji 1 1. Prawidłowość wykonywania

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji kontroli planowych przeprowadzonych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. w szkołach województwa małopolskiego

Raport. z realizacji kontroli planowych przeprowadzonych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. w szkołach województwa małopolskiego Raport z realizacji kontroli planowych przeprowadzonych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. w szkołach województwa małopolskiego 1 Sprawozdanie z realizacji kontroli planowych zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.) W roku

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 79 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 sierpnia 2014 Plan

Bardziej szczegółowo

Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoły ponadgimnazjalne. Lublin, 22 sierpnia 2016 r.

Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoły ponadgimnazjalne. Lublin, 22 sierpnia 2016 r. Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 Szkoły ponadgimnazjalne Lublin, 22 sierpnia 2016 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego - ewaluacje W roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

NP DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r.

NP DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r. NP.532.2.2016.DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 1. Podstawa prawna planowania działań: 22 ust.1-4

Bardziej szczegółowo

Lublin, sierpień 2019 r.

Lublin, sierpień 2019 r. Lublin, sierpień 2019 r. Lublin, 22-28 sierpnia 2019 r. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 1 2 3 4 5 6 Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Załącznik do zarządzenia nr 30/2015

Bardziej szczegółowo

NADZÓR PEDAGOGICZNY PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

NADZÓR PEDAGOGICZNY PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 NADZÓR PEDAGOGICZNY PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Liczba szkół i placówek w nadzorze Podlaskiego Kuratora Oświaty Delegatura w Suwałkach 375 publicznych 63 niepublicznych Delegatura

Bardziej szczegółowo

Realizacja podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013. Lublin, sierpień 2013 r.

Realizacja podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013. Lublin, sierpień 2013 r. Realizacja podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 Lublin, sierpień 2013 r. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r.

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r. Źródła planu: 1. Kontekst prawny: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 13 czerwca 2014r. Nadzór pedagogiczny ewaluacje W roku szkolnym 2014/15

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015r. SNP.551.8.2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Mazowiecki Kurator Oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Prawo Oświatowe Narada z dyrektorami szkół i placówek Wrocław 29 listopada 2017 r.

Prawo Oświatowe Narada z dyrektorami szkół i placówek Wrocław 29 listopada 2017 r. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wydział Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego Prawo Oświatowe Narada z dyrektorami szkół i placówek Wrocław 29 listopada 2017 r. ZMIANY dotyczące nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Narada dla dyrektorów przedszkoli Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016. Wydział Nadzoru Pedagogicznego. Lublin, 2016 r.

Narada dla dyrektorów przedszkoli Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016. Wydział Nadzoru Pedagogicznego. Lublin, 2016 r. Narada dla dyrektorów przedszkoli Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016 Wydział Nadzoru Pedagogicznego Lublin, 2016 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego - ewaluacje W

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Podkarpacki Kurator Oświaty ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów NP. 002.31.2014 Rzeszów, 2014-06-13 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, poz.1000, poz. 1290,

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku. 1. 09. 2011 r. 21. 02. 2012 r.

Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku. 1. 09. 2011 r. 21. 02. 2012 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku 1. 09. 2011 r. 21. 02. 2012 r. Ewaluacje od 1. 09. 2011 r. Ogółem 51 w tym: 11 przedszkoli 21 szkół podstawowych 19 gimnazjów

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego

KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego Wspomaganie szkół i placówek nadzorowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty analizy ilościowe i jakościowe wyników sprawowanego nadzoru

Bardziej szczegółowo

Kształcenie przedszkolne i szkolne

Kształcenie przedszkolne i szkolne Kształcenie przedszkolne i szkolne Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1493), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego i Kształcenia Ustawicznego

Wydział Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego i Kształcenia Ustawicznego Informacje z nadzoru pedagogicznego - Ewaluacja Informacje z nadzoru pedagogicznego - Ewaluacja Informacje z nadzoru pedagogicznego - Ewaluacja Informacje z nadzoru pedagogicznego - Ewaluacja Informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Spis treści 1. Wstęp.. 4 2. Ewaluacja...7 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 8 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2019/2020

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2019/2020 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (85) 78-8-8 Fax. (85) 78-8-9 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 68 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 0 sierpnia 019 r. Plan nadzoru

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015.

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015. Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015. (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KONTROLI PLANOWYCH OGÓLNE INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH PLANOWYCH

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KONTROLI PLANOWYCH OGÓLNE INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH PLANOWYCH SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KONTROLI PLANOWYCH OGÓLNE INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH PLANOWYCH W roku szkolnym 2011/2012 pracownicy Kuratorium Oświaty w Krakowie przeprowadzili 1414 kontroli planowych

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2019/2020

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2019/2020 MAZOWIECKI KURATOR OŚWIATY Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa Warszawa, dn. 30 sierpnia 2019 r. RED.556.2019.JO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2019/2020 0

Bardziej szczegółowo

Ewaluacje rok szkolny 2010/2011

Ewaluacje rok szkolny 2010/2011 Ewaluacje rok szkolny 00/0 Lp. Rodzaj ewaluacji ogółem P SP G LO T Ewaluacja całościowa 8 7 6 0 Procesy zachodzące w szkole lub placówce 7 9 8 ŁĄCZNIE 89 3 3 A B C D E Obszar Zarządzanie,% 6,7%,%,% Obszar

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 13 czerwca 2014r. Nadzór pedagogiczny 2014/2015 ewaluacje Delegatura

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA w roku szkolnym 2011/2012. Narada inaugurująca rok szkolny 2011/2012

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA w roku szkolnym 2011/2012. Narada inaugurująca rok szkolny 2011/2012 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA w roku szkolnym 2011/2012 Narada inaugurująca rok szkolny 2011/2012 MONITOROWANIE w roku szkolnym 2011/2012 1) w szkołach wszystkich typów: Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. Podlaskiego Kuratora Oświaty. na rok szkolny 2017/2018

Plan nadzoru pedagogicznego. Podlaskiego Kuratora Oświaty. na rok szkolny 2017/2018 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 Białystok,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 228 poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 17 listopada 2010 r.

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 228 poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 17 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 228 poz. 1490 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 110.1.1.017 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 lutego 017 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NAD SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Rok Szkoły Zawodowców

Rok Szkoły Zawodowców PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA w roku szkolnym 2014/15 Rok Szkoły Zawodowców 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem

Bardziej szczegółowo

Lublin, sierpień 2018r.

Lublin, sierpień 2018r. Lublin, sierpień 2018r. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szk.2018/2019 1. 100 rocznica odzyskania niepodległości wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

Bardziej szczegółowo

Priorytetowe zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010. Tematyka planowanych narad i szkoleń dla dyrektorów szkól i placówek

Priorytetowe zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010. Tematyka planowanych narad i szkoleń dla dyrektorów szkól i placówek Priorytetowe zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010 Tematyka planowanych narad i szkoleń dla dyrektorów szkól i placówek Priorytetowe zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej cyt. ustawa USO) Art. 15 ust. 2 ustawy OSO w brzmieniu: Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 110.1.14.016 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 sierpnia 016 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NAD SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015

Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015 I. Ewaluacje zewnętrzne 1. W roku szkolnym 2015/2015 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szk. 2015/2016 wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa

Plan nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szk. 2015/2016 wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa Plan nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szk. 2015/2016 wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa 1 Plan prezentacji 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

Wnioski i uwagi z realizacji nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015.

Wnioski i uwagi z realizacji nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015. Wnioski i uwagi z realizacji nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015. Liczba ewaluacji przeprowadzonych w okresie 1.09.2014 r. 31.07.2015 r. 95 95 KOG - 110 KPU - 100 76 103 ZSE - 98 119 Liczba

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY NADZORU PEDAGOGICZNEGO ROK SZKOLNY 2019/2020

PLAN ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY NADZORU PEDAGOGICZNEGO ROK SZKOLNY 2019/2020 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY ROK SZKOLNY 2019/2020 Dokumentowanie działań podjętych w ramach nadzoru pedagogicznego: raporty z ewaluacji (problemowej lub całościowej) protokoły

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne. Placówki CKU, CKP, ODiDZ,

Szkoły ponadgimnazjalne licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne. Placówki CKU, CKP, ODiDZ, Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Szkoły ponadgimnazjalne licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 57/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY. z dnia 31 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 57/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY. z dnia 31 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 57/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie Planu nadzoru pedagogicznego Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014 Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Bielsko Biała luty 2014 Przebieg narady: 1. Wystąpienie Śląskiego Kuratora Oświaty 2. Ewaluacja planowa 3. Kontrola planowa 4. Kontrola doraźna 5. Informacja

Bardziej szczegółowo

BoŜena Chomicka starszy wizytator

BoŜena Chomicka starszy wizytator BoŜena Chomicka starszy wizytator Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 Nr 168 poz. 1324) Istota zmian: odejście od instrumentalnego

Bardziej szczegółowo

Kontrole planowe. Narada inaugurująca rok szkolny 2011/2012

Kontrole planowe. Narada inaugurująca rok szkolny 2011/2012 Kontrole planowe Narada inaugurująca rok szkolny 2011/2012 W roku szkolnym 2010/2011 w Delegaturze w Siedlcach wizytatorzy w zakresie nadzoru pedagogicznego przeprowadzili 364 kontrole planowe. Wyboru

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2010/2011

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2010/2011 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2016/2017

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2016/2017 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna sporządzenia planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 (publiczne i niepubliczne przedszkola) Program konferencji 1. Powitanie uczestników konferencji.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY. z dnia 1 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY. z dnia 1 września 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 59/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wskazania obecnie obowiązującej podstawy prawnej Planu nadzoru pedagogicznego Warmińsko-Mazurskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

KONTROLE DORAŹNE Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015

KONTROLE DORAŹNE Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 KONTROLE DORAŹNE podstawowych gimnazjach ponadgimnazjalnych dla dorosłych placówkach RAZEM Obszary funkcjonowania szkół i placówek będące przedmiotem kontroli doraźnych: Liczba kontroli w: dla dzieci i

Bardziej szczegółowo

w Tychach w roku szkolnym 2014/2015

w Tychach w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Tychach w roku szkolnym 2014/2015 Liczba dzieci 3-18 - letnich zamieszkałych w Tychach 1800 1600 1400 1200 1000 1081 1005 1018 990 960 1033 1041 1016

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I KSZTAŁCENIE SPECJALNE ROLA I ZADANIA NAUCZYCIELA I DYREKTORA

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I KSZTAŁCENIE SPECJALNE ROLA I ZADANIA NAUCZYCIELA I DYREKTORA POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I KSZTAŁCENIE SPECJALNE ROLA I ZADANIA NAUCZYCIELA I DYREKTORA Warszawa; 2012 1 Nowe regulacje prawne Nowe regulacje prawne zawarte zostały w pakiecie rozporządzeń Ministra

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2018/2019

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2018/2019 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 76 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 308.018 r Plan nadzoru

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016. Wydział Nadzoru Pedagogicznego. Lublin, 2016 r.

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016. Wydział Nadzoru Pedagogicznego. Lublin, 2016 r. Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016 Wydział Nadzoru Pedagogicznego Lublin, 2016 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego - ewaluacje W roku szkolnym 2015/2016 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Sierpień 2017 r. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmowały: I W zakresie kontroli: 1. w publicznych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2018/2019

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2018/2019 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 208/209 Podstawa prawna: art. 5 ust. pkt ustawy z dnia 4 grudnia 206 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 208 r., poz. 966).

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 110.1.1278.2017 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2017 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NAD SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego

Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami w województwie podlaskim w roku szkolnym 2010/2011 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA 2010/11 Zakres wykonywanych badań: 7 Przedszkoli 14 szkół

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/16

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/16 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/16 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz. 1611 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 110.1.127.2017 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2017 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NAD SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

Narada dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli. Wydział Nadzoru Pedagogicznego Białystok stycznia 2014

Narada dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli. Wydział Nadzoru Pedagogicznego Białystok stycznia 2014 Narada dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli Wydział Nadzoru Pedagogicznego Białystok 14-16 stycznia 2014 Porządek narady 1. Stan realizacji zadań nadzoru pedagogicznego. Wyniki i wnioski. 2. Zadania

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne kształcenia specjalnego. Bielsko Biała, 28-29 września 2012 r. opracowała: Iwona Kapczyńska st. wiz.

Podstawy prawne kształcenia specjalnego. Bielsko Biała, 28-29 września 2012 r. opracowała: Iwona Kapczyńska st. wiz. Podstawy prawne kształcenia specjalnego Bielsko Biała, 28-29 września 2012 r. opracowała: Iwona Kapczyńska st. wiz. Podstawy prawne: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2018/2019

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2018/2019 WE-NP.55.2.208 Katowice, 3 sierpnia 208 roku PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 208/209 Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 208/209. 00 rocznica

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Wymagania wobec szkół i placówek. Dz.U.2017.1611 z dnia 2017.08.29 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 29 sierpnia 2017 r. Wejście w życie: 1 września 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

Art. 33.1. Nadzór pedagogiczny polega na:

Art. 33.1. Nadzór pedagogiczny polega na: PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Zespołu Szkolno Gimnazjalnego nr 1 w Radomsku W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne,

Bardziej szczegółowo