Używanie korespondencji seryjnej do tworzenia i drukowania listów oraz innych dokumentów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Używanie korespondencji seryjnej do tworzenia i drukowania listów oraz innych dokumentów"

Transkrypt

1 Używanie korespondencji seryjnej do tworzenia i drukowania listów oraz innych dokumentów Za pomocą korespondencji seryjnej można utworzyć zestaw dokumentów, takich jak list seryjny wysyłany do wielu klientów lub arkusz etykiet adresowych. Każdy list i każda etykieta zawiera ten sam rodzaj informacji, ale ich treść jest unikatowa. Na przykład w korespondencji do klientów każdy list może zostać spersonalizowany tak, aby zawierał imienny zwrot do każdego klienta. Unikatowe informacje w każdym liście lub na etykiecie pochodzą z pozycji źródła danych. Proces korespondencji seryjnej składa się z poniższych ogólnych kroków: 1. Konfigurowanie dokumentu głównego. Dokument główny zawiera tekst i grafikę, które są takie same dla każdej wersji scalonego dokumentu. Może to być na przykład adres zwrotny lub zwrot grzecznościowy w liście seryjnym. 2. Łączenie dokumentu ze źródłem danych. Źródło danych to plik zawierający informacje, które mają być scalane w dokumencie. Mogą to być na przykład imiona, nazwiska i adresy każdego z adresatów listu. 3. Modyfikowanie listy adresatów lub elementów. Program Microsoft Office Word generuje kopię dokumentu głównego dla każdego elementu lub rekordu w pliku danych. Jeśli plikiem danych jest lista adresowa, to elementami mogą być dane adresatów dokumentu wysyłkowego. Można wybrać, które elementy (rekordy) dołączyć, aby wygenerować kopie tylko dla określonych elementów pliku danych. 4. Dodawanie do dokumentu symboli zastępczych, zwanych polami korespondencji seryjnej. Wykonywanie korespondencji seryjnej powoduje, że pola korespondencji seryjnej są wypełniane informacjami z pliku danych. 5. Wyświetlanie podglądu i zakańczanie korespondencji seryjnej. Przed wydrukowaniem całego zestawu można wyświetlić podgląd każdej kopii dokumentu. W celu utworzenia korespondencji seryjnej należy użyć poleceń znajdujących się na karcie Korespondencja. Porada Korespondencję seryjną można również wykonać za pomocą okienka zadań Korespondencja seryjna, które prowadzi użytkownika przez proces krok po kroku. Aby użyć tego okienka zadań, należy w grupie Rozpoczynanie korespondencji seryjnej na karcie Korespondencja kliknąć przycisk Rozpocznij koresp. ser., a następnie kliknąć polecenie Kreator korespondencji seryjnej krok po kroku.

2 Konfigurowanie dokumentu głównego 1. Uruchom program Word. Domyślnie zostanie otwarty pusty dokument. Pozostaw ten dokument otwarty. Zamknięcie go spowoduje, że polecenia w następnym kroku nie będą dostępne. 2. Na karcie Korespondencja w grupie Rozpoczynanie korespondencji seryjnej kliknij przycisk Rozpocznij korespondencję seryjną. 3. Kliknij typ dokumentu, który chcesz utworzyć. Można na przykład utworzyć: Zestaw kopert Adres docelowy jest unikatowy dla każdej z kopert, natomiast adres zwrotny jest na wszystkich jednakowy. Kliknij przycisk Koperty, a następnie określ preferencje dotyczące rozmiaru kopert i formatowania tekstu na karcie Opcje kopert okna dialogowego Opcje kopert. Zestaw etykiet adresowych Każda etykieta przedstawia imię, nazwisko i adres jednej osoby, jednak te dane są unikatowe dla każdej etykiety. Kliknij przycisk Etykiety, a następnie określ preferencje dotyczące typu etykiety w oknie dialogowym Opcje etykiet. Zestaw listów seryjnych lub wiadomości Podstawowa treść jest jednakowa we wszystkich listach lub wiadomościach, ale zawierają one informacje dotyczące pojedynczego adresata, takie jak imię, nazwisko i adres lub inne informacje. Kliknij przycisk Listy lub Wiadomości , aby utworzyć ten typ dokumentów.

3 Wykaz lub katalog Dla każdego elementu jest wyświetlany ten sam rodzaj informacji, taki jak nazwa i opis, ale w każdym elemencie te dane są unikatowe. Kliknij przycisk Katalog, aby utworzyć ten typ dokumentu. Wznawianie tworzenia korespondencji seryjnej Jeśli pojawi się potrzeba przerwania pracy nad korespondencją seryjną, można zapisać dokument główny i wznowić tworzenie korespondencji seryjnej później. Program Microsoft Office Word zachowa informacje o źródle danych i polach. W przypadku używania okienka zadań Korespondencja seryjna po wznowieniu tworzenia korespondencji seryjnej program Word powraca do miejsca, w którym została przerwana praca. 1. Jeśli możesz już wznowić opracowywanie korespondencji seryjnej, otwórz dokument. Program Word wyświetli monit z pytaniem, czy użytkownik chce otworzyć dokument, który uruchomi instrukcję SQL. 2. Ponieważ ten dokument jest połączony ze źródłem danych, z którego mają być pobierane dane, kliknij przycisk Tak. W przypadku braku pewności na temat połączenia otwieranego dokumentu ze źródłem danych można kliknąć przycisk Nie, aby zapobiec ewentualnemu złośliwemu dostępowi do danych. Zostanie wyświetlony tekst dokumentu razem ze wstawionymi polami. 3. Kliknij kartę Korespondencja i kontynuuj pracę. Łączenie dokumentu ze źródłem danych Aby scalić informacje do dokumentu głównego, należy połączyć dokument ze źródłem danych lub plikiem danych. Jeśli plik danych nie został wcześniej utworzony, można go utworzyć podczas tworzenia korespondencji seryjnej. Wybieranie pliku danych 1. Na karcie Korespondencja w grupie Rozpoczynanie korespondencji seryjnej kliknij przycisk Wybierz adresatów. 2. Wykonaj jedną z następujących czynności: o Aby użyć listy kontaktów programu Outlook, kliknij opcję Wybierz z kontaktów programu Outlook.

4 Łączenie się z folderem Kontakty programu Outlook jest zazwyczaj dość proste, ale niekiedy mogą wystąpić problemy. Nie mogę znaleźć folderu Kontakty programu Outlook Być może należy włączyć właściwość Pokazuj ten folder jako Książkę adresową poczty w programie Outlook lub zmienić profil użytkownika programu Outlook. Włączanie właściwości Pokazuj ten folder jako Książkę adresową poczty e- mail 1. W programie Microsoft Office Outlook w menu Przejdź kliknij polecenie Kontakty. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Kontakty zawierający informacje, których chcesz użyć w korespondencji seryjnej, a następnie kliknij polecenie Właściwości. 3. Na karcie Książka adresowa programu Outlook upewnij się, że pole wyboru Pokazuj ten folder jako Książkę adresową poczty jest zaznaczone, a następnie kliknij przycisk OK. Zmienianie profilu użytkownika programu Outlook Profil użytkownika programu Outlook to grupa kont i książek adresowych. Zwykle jest potrzebny tylko jeden profil jednak jeśli komputer jest używany przez wielu użytkowników lub różne książki adresowe są używane do różnych celów, można skonfigurować więcej niż jeden profil. Jeśli podczas tworzenia korespondencji seryjnej jest używany profil, który nie zawiera odpowiedniego folderu Kontakty, ten folder nie będzie dostępny.

5 Aby przełączyć się do innego profilu użytkownika, należy ponownie uruchomić program Outlook. Po wyświetleniu monitu o wybór profilu należy wybrać profil zawierający folder Kontakty, który ma zostać użyty w korespondencji seryjnej. Jeśli nie został wyświetlony monit o wybór profilu i istnieje więcej niż jeden profil, można skonfigurować program Outlook tak, aby wyświetlał monit. Aby to zrobić: 4. Zamknij program Outlook. 5. W Panelu sterowania włącz wygląd klasyczny, a następnie kliknij pozycję Poczta. 6. Kliknij przycisk Pokaż profile. 7. Aby podczas każdego uruchomienia programu Outlook był wyświetlany monit o wybranie profilu, kliknij opcję Monituj o profil, który ma być używany, a następnie kliknij przycisk OK. Otrzymuję komunikaty o błędach dotyczące klientów poczty i tabel Jeśli próbujesz nawiązać połączenie ze swoim folderem Kontakty podczas tworzenia korespondencji seryjnej w programie Word, a program Outlook nie został ustawiony jako domyślny program w programie Windows Internet Explorer, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie następującej treści: Brak domyślnego klienta poczty lub bieżący klient poczty nie może spełnić żądania wiadomości. Uruchom program Microsoft Office Outlook i ustaw go jako domyślnego klienta poczty. Aby zapobiec wyświetlaniu tego komunikatu podczas tworzenia korespondencji seryjnej, wykonaj następujące czynności: 8. Zamknij program Word. 9. W menu Narzędzia programu Internet Explorer kliknij polecenie Opcje internetowe, a następnie kliknij kartę Programy. 10. Na liście Poczta kliknij pozycję Microsoft Office Outlook, a następnie kliknij przycisk OK. Uruchom program Word, otwórz dokument korespondencji seryjnej i połącz się z folderem Kontakty programu Outlook. Nie mogę się połączyć z folderem Kontakty programu Outlook w folderach publicznych

6 Uruchomienie korespondencji seryjnej w programie Word i próba połączenia się z folderem Kontakty programu Outlook w folderach publicznych spowoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie o następującej treści: Tej operacji nie można ukończyć z powodu błędów aparatu okna dialogowego lub bazy danych. Próbuj ponownie później. Ponowienie próby powoduje wyświetlenie tego samego komunikatu o błędzie. Aby użyć folderu Kontakty folderów publicznych jako pliku danych dla korespondencji seryjnej, należy rozpocząć tworzenie korespondencji seryjnej przy użyciu programu Outlook. Chcę używać książki adresowej programu Outlook Express jako folderu Kontakty Podczas scalania nie można łączyć się bezpośrednio z tym typem książki adresowej. Zamiast tego należy wyeksportować książkę adresową programu Outlook Express jako plik tekstowy w formacie csv, a następnie połączyć się z nią w tej formie. Eksportowanie książki adresowej programu Outlook Express 11. Uruchom program Microsoft Outlook Express. 12. W menu Plik wskaż polecenie Eksportuj, a następnie kliknij opcję Książka adresowa. 13. W oknie dialogowym Narzędzie do eksportu Książki adresowej kliknij opcję Plik tekstowy (w formacie CSV), a następnie kliknij przycisk Eksportuj. 14. W polu Zapisz eksportowany plik jako wpisz nazwę eksportowanego pliku, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj. 15. W oknie dialogowym Zapisz jako na liście Zapisz w wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać plik, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Pliki danych warto zapisywać w podfolderze Moje źródła danych folderu Moje dokumenty. Ta lokalizacja jest otwierana jako pierwsza podczas przeglądania w poszukiwaniu plików danych na potrzeby korespondencji seryjnej w programie Word. 16. Kliknij przycisk Dalej. Zaznacz pola wyboru obok pól, które chcesz wyeksportować, a następnie kliknij przycisk Zakończ. Uwaga Podczas wybierania pól do wyeksportowania należy się zastanowić, jakie listy seryjne, wiadomości lub etykiety będą tworzone w ramach korespondencji seryjnej. Jeśli na przykład pseudonimy i adresy witryn sieci Web kontaktów nie będą nigdy uwzględniane w dokumentach scalonych, nie eksportuj tych pól.

7 17. Po wyświetleniu komunikatu o zakończeniu procesu eksportu kliknij przycisk OK. 18. Aby zamknąć okno dialogowe Narzędzie do eksportu Książki adresowej, kliknij przycisk Zamknij, a następnie zamknij program Outlook Express. Podczas tworzenia korespondencji seryjnej w programie Word i łączenia się z plikiem danych kliknij opcję Użyj istniejącej listy, a następnie przeglądaj w poszukiwaniu wyeksportowanego pliku csv. Przed otwarciem tego pliku może zostać wyświetlony monit o wybranie znaku separatora, który będzie oddzielał od siebie kolumny na liście adresów. Kliknij opcję Przecinek, a następnie kliknij przycisk OK. Aby użyć arkusza programu Microsoft Office Excel, bazy danych programu Microsoft Office Access lub innego typu pliku danych, kliknij opcję Użyj istniejącej listy, a następnie zlokalizuj plik w oknie dialogowym Wybieranie źródła danych. Źródło danych może być dowolnym arkuszem lub określonym zakresem ze skoroszytu programu Excel. Może to być także dowolna tabela lub kwerenda (kwerenda: Sposób znajdowania wszystkich rekordów przechowywanych w źródle danych, które spełniają podane kryteria. W celu zawężenia wyszukiwania w kwerendach można stosować operatory, znaki zapytania, symbole wieloznaczne i nawiasy.) zdefiniowana w bazie danych programu Access. Aby użyć innego typu pliku danych, wybierz odpowiedni plik w oknie dialogowym Wybieranie źródła danych. Jeśli plik nie jest wyświetlany, wybierz odpowiedni typ pliku lub wybierz pozycję Wszystkie pliki w polu Pliki typu. W korespondencji seryjnej można używać następujących typów plików danych: Pliki programów do obsługi jednowarstwowych baz danych opartych na plikach, dla których zainstalowano dostawcę OLE DB (baza danych OLE: Architektura bazy danych oparta na składnikach, która implementuje wydajny dostęp sieciowy i internetowy do wielu typów źródeł danych, w tym danych relacyjnych, plików poczty, plików płaskich i arkuszy kalkulacyjnych.) lub sterownik ODBC (Open Database Connectivity (ODBC): Standardowa metoda współużytkowania danych między bazami danych i programami. W celu uzyskania dostępu do danych zewnętrznych sterowniki ODBC używają standardowego języka Structured Query Language (SQL).) (część sterowników jest dostarczana z pakietem Microsoft Office). Plik HTML zawierający pojedynczą tabelę. Pierwszy wiersz tabeli musi zawierać nazwy kolumn, a pozostałe wiersze muszą zawierać dane. Elektroniczne książki adresowe: Książka adresowa programu Microsoft Outlook. Lista kontaktów programu Microsoft Schedule+ 7.0.

8 Dowolna lista adresowa podobnego rodzaju utworzona za pomocą systemu obsługi wiadomości zgodnego z interfejsem MAPI (MAPI: Specyfikacja interfejsu firmy Microsoft, dzięki której różne aplikacje obsługi wiadomości i grup roboczych (w tym , poczta głosowa i faks) mogą działać za pośrednictwem jednego klienta.), takiego jak program Microsoft Outlook. Dokument programu Microsoft Word. W dokumencie powinna się znajdować pojedyncza tabela. Pierwszy wiersz tabeli musi zawierać nagłówki, a pozostałe wiersze rekordy do scalenia. Jako źródła danych można również użyć źródła nagłówka (źródło nagłówka: Dokument, który zawiera wiersz nagłówka (lub rekord nagłówka), używany ze źródłem danych określonym dla dokumentu głównego korespondencji seryjnej.). Dowolny plik tekstowy, w którym pola danych (pole danych: Kategoria informacji, która odpowiada jednej kolumnie informacji w źródle danych. Nazwa każdego pola danych jest wyświetlana w pierwszym wierszu (wiersz nagłówka) źródła danych. Przykładami nazw pól danych są nazwy KodPocztowy i Nazwisko.) są rozdzielone znakami tabulacji lub przecinkami, a rekordy danych (rekord danych: Pełny zestaw powiązanych informacji, który odpowiada jednemu wierszowi informacji w źródle danych. Przykładem rekordu danych są wszystkie informacje o jednym kliencie na liście wysyłkowej klientów.) są rozdzielone znacznikami akapitów. Porady dotyczące formatowania danych w programie Excel Jeśli plikiem danych jest skoroszyt programu Excel zawierający wartości procentowe, walutowe lub kody pocztowe, można zachować formatowanie tych danych podczas łączenia się ze skoroszytem programu Excel z programu Word, korzystając z mechanizmu dynamicznej wymiany danych. Można na przykład zapobiec wyświetlaniu pięciocyfrowego kodu pocztowego z pliku danych w formie liczby 7865 (bez poprzedzającej cyfry zero). Przed połączeniem się ze skoroszytem wykonaj następujące czynności w programie Word: 5. Kliknij przycisk Microsoft Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word. 6. Kliknij przycisk Zaawansowane. 7. Przewiń ekran do sekcji Ogólne i zaznacz pole wyboru Potwierdź konwersję przy otwieraniu pliku. 8. Kliknij przycisk OK. 9. Po otwarciu głównego dokumentu korespondencji seryjnej w grupie Rozpoczynanie korespondencji seryjnej na karcie Korespondencja kliknij przycisk Wybierz adresatów, a następnie kliknij polecenie Użyj istniejącej listy.

9 10. Zlokalizuj skoroszyt programu Excel w oknie dialogowym Wybieranie źródła danych i kliknij go dwukrotnie. 11. W oknie dialogowym Potwierdzanie źródła danych kliknij opcję Skoroszyty programu MS Excel przez DDE (*.xls), a następnie kliknij przycisk OK. Uwaga Jeśli opcja Skoroszyty programu MS Excel przez DDE (*.xls) nie jest wyświetlana, zaznacz pole wyboru Pokaż wszystko. 12. W oknie dialogowym Microsoft Office Excel dla opcji Nazwa lub zakres komórek wybierz zakres komórek lub arkusz kalkulacyjny zawierający informacje, których chcesz użyć w korespondencji seryjnej, a następnie kliknij przycisk OK. Uwaga Aby zapobiec monitowaniu przy każdym otwarciu pliku danych, można wyłączyć opcję Potwierdź konwersję przy otwieraniu pliku po połączeniu się ze skoroszytem. Jeśli nie masz jeszcze pliku danych, kliknij opcję Wpisz nową listę, a następnie utwórz listę za pomocą formularza, który zostanie otwarty. Lista zostanie zapisana jako plik bazy danych (mdb), z którego będzie można ponownie korzystać w przyszłości. Modyfikowanie listy adresatów lub elementów Podczas łączenia się z określonym plikiem danych nie trzeba scalać do dokumentu głównego wszystkich informacji z rekordów w tym pliku danych. Aby zawęzić listę adresatów lub użyć podzbioru elementów z pliku danych, należy wykonać następujące czynności: 1. Na karcie Korespondencja w grupie Rozpoczynanie korespondencji seryjnej kliknij przycisk Edytuj listę adresatów. 2. W oknie dialogowym Adresaci korespondencji seryjnej wykonaj jedną z następujących czynności: o Wybieranie pojedynczych rekordów Ta metoda jest szczególnie użyteczna, gdy lista jest krótka. Zaznacz pola wyboru obok adresatów, których chcesz uwzględnić w korespondencji seryjnej, wyczyść pola wyboru obok tych, których chcesz wykluczyć.

10 Aby uwzględnić tylko kilka rekordów podczas scalania, wyczyść pole wyboru w wierszu nagłówka i zaznacz tylko odpowiednie rekordy. Aby uwzględnić większość rekordów z listy, zaznacz pole wyboru w wierszu nagłówka, a następnie wyczyść pola wyboru dla rekordów, które chcesz wykluczyć. o Sortowanie rekordów Kliknij nagłówek kolumny dla elementu, według którego chcesz sortować dane. Lista zostanie posortowana rosnąco w kolejności alfabetycznej (od A do Z). Ponownie kliknij nagłówek kolumny, aby posortować listę malejąco w kolejności alfabetycznej (od Z do A). Aby uzyskać bardziej złożone metody sortowania, kliknij przycisk Sortowanie w obszarze Modyfikowanie listy adresatów i wybierz właściwości sortowania na karcie Sortowanie rekordów w oknie Filtrowanie i sortowanie. Przy użyciu tego typu sortowania można na przykład sortować adresy odbiorców w porządku alfabetycznym według nazwiska dla każdego kodu pocztowego, a kody pocztowe w kolejności numerycznej. o Filtrowanie rekordów Ta funkcja jest użyteczna, jeśli lista zawiera rekordy, które nie mają być wyświetlane ani uwzględniane podczas tworzenia korespondencji seryjnej. Po przefiltrowaniu listy można użyć pól wyboru w celu uwzględnienia lub wykluczenia rekordów. Aby filtrować rekordy, wykonaj następujące czynności: 1. W obszarze Modyfikowanie listy adresatów kliknij przycisk Filtruj. 2. Na karcie Filtrowanie rekordów okna dialogowego Filtrowanie i sortowanie wybierz kryteria, których chcesz użyć podczas filtrowania. Aby na przykład wygenerować kopie dokumentu głównego tylko dla adresów z ciągiem Australia określającym kraj/region, kliknij pozycję Kraj lub region na liście Pole, pozycję Równe na liście Porównanie, a następnie pozycję Australia na liście Porównaj. 3. Aby dalej modyfikować filtr, kliknij polecenie I albo polecenie Lub, a następnie określ kolejne kryteria. Aby na przykład wygenerować kopie dokumentu głównego tylko dla firm, których siedziby znajdują się we Wrocławiu, użyj filtru wyświetlającego rekordy, w których pole Miasto zawiera ciąg Wrocław, a pole Nazwa firmy nie jest puste. Użycie opcji Lub zamiast opcji I w tym filtrze spowoduje, że w korespondencji seryjnej zostaną uwzględnione wszystkie adresy we Wrocławiu, jak i adresy zawierające nazwę firmy, niezależnie od miasta. Uwaga Jeśli zainstalowano oprogramowanie do sprawdzania poprawności adresów, można kliknąć polecenie Sprawdź poprawność adresów w oknie dialogowym Adresaci korespondencji seryjnej, aby sprawdzić poprawność adresów.

11 Dodawanie do dokumentu symboli zastępczych, zwanych polami korespondencji seryjnej Po połączeniu dokumentu głównego z plikiem danych można wpisywać treść dokumentu i dodawać symbole zastępcze wskazujące miejsce pojawiania się unikatowych informacji w każdej kopii dokumentu. Symbole zastępcze, takie jak adres i powitanie, noszą nazwę pól korespondencji seryjnej. Pola w programie Word odpowiadają nagłówkom kolumn w wybranym pliku danych. 1. Kolumny w pliku danych reprezentują kategorie informacji. Pola dodawane w dokumencie głównym są symbolami zastępczymi dla tych kategorii. 2. Wiersze w pliku danych reprezentują rekordy informacji. Podczas wykonywania korespondencji seryjnej program Word generuje kopię dokumentu głównego dla każdego rekordu. Umieszczenie pola w dokumencie głównym oznacza, że w tym miejscu ma się znaleźć określona kategoria informacji, na przykład imię i nazwisko lub adres.

12 Uwaga Nazwa pola korespondencji seryjnej wstawionego w dokumencie głównym jest zawsze ujęta w znaki cudzysłowu ostrokątnego (). Te cudzysłowy ostrokątne nie są wyświetlane w scalonych dokumentach. Ułatwiają one jedynie rozróżnianie pól i zwykłego tekstu w dokumencie głównym. Na czym polega scalanie Podczas scalania informacje zawarte w pierwszym wierszu pliku danych zastępują pola w dokumencie głównym, aby utworzyć pierwszy dokument scalony. Informacje z drugiego wiersza pliku danych zastępują pola, aby utworzyć drugi dokument scalony i tak dalej. Praca z polami: przykłady Dowolny nagłówek kolumny z pliku danych można dodać do dokumentu głównego jako pole. Zapewnia to elastyczność przy projektowaniu listów seryjnych, etykiet, wiadomości i innych dokumentów seryjnych. Na przykład: Załóżmy, że w celu powiadomienia lokalnych firm, że informacje o ich działalności zostaną umieszczone w corocznej edycji przewodnika miejskiego, jest tworzony list. Jeśli plik danych zawiera kolumnę Firma z nazwami firm, które mają zostać powiadomione, można wstawić pole «Firma» zamiast wpisywać nazwę każdej z firm. Załóżmy, że raz na kwartał do klientów są wysyłane wiadomości powiadamiające ich o nowych produktach i ofertach specjalnych. Aby spersonalizować te wiadomości dla najlepszych klientów, można dodać kolumnę UwagiOsobiste w pliku danych, gdzie można wpisać notatki, na przykład Szanowna Pani Bator, oto produkt, którego Pani szukała. Umieszczenie pola «UwagiOsobiste» w dokumencie głównym pozwoli dołączyć te notatki u dołu określonych wiadomości. Załóżmy, że lista adresowa zawiera dane subskrybentów biuletynu, a plik danych zawiera kolumnę o nazwie DataWażności, w której są przechowywane daty wygaśnięcia poszczególnych subskrypcji. Umieszczenie pola «DataWażności» w

13 dokumencie głównym przed uruchomieniem korespondencji seryjnej spowoduje wyświetlenie na etykietach wysyłkowych dat ważności dla poszczególnych subskrybentów. Pola można łączyć i rozdzielać za pomocą znaków interpunkcyjnych. Aby na przykład utworzyć adres, można ułożyć pola w dokumencie głównym w następujący sposób: «Imię» «Nazwisko» «Ulica» «Kod pocztowy» «Miasto», woj. «Województwo» Dla często używanych pól, na przykład bloków adresu lub wierszy pozdrowienia, program Word dostarcza złożone pola grupujące po kilka pól. Na przykład: Pole Blok adresu może być kombinacją kilku pól, takich jak imię, nazwisko, ulica, miasto i kod pocztowy. Pole wiersza pozdrowienia może zawierać jedno lub więcej pól imienia i nazwiska w zależności od wybranego zwrotu grzecznościowego. Zawartość każdego z tych pól złożonych można dostosować. W adresie można na przykład zastosować nazwisko w formacie formalnym (Pan Marcin Jankowski), a jako zwrot grzecznościowy wyraz Do zamiast Szanowny. Mapowanie pól korespondencji seryjnej do pliku danych Aby zagwarantować, że program Word będzie mógł odnaleźć w pliku danych kolumnę odpowiadającą każdemu elementowi adresu lub powitania, może być potrzebne zamapowanie pól korespondencji seryjnej w programie Word do kolumn w pliku danych. Aby zamapować pola, należy kliknąć przycisk Dopasuj pola w grupie Wpisywanie i wstawianie pól na karcie Korespondencja.

14 Zostanie otwarte okno dialogowe Dopasowywanie pól. Z lewej strony znajduje się lista z elementami adresu i pozdrowienia. Z prawej strony znajdują się nagłówki kolumn z pliku danych. Program szuka kolumny pasującej do każdego elementu. Na ilustracji widać, że kolumna Nazwisko z pliku danych została automatycznie dopasowana do pola Nazwisko. Jednak nie wszystkie elementy zostały dopasowane przez program Word. W przypadku tego pliku danych nie powiodło się na przykład dopasowanie kolumny Imię. Z listy po prawej stronie można wybrać kolumnę z pliku danych, która odpowiada elementowi z lewej strony. Na ilustracji kolumna Imię jest dopasowana do pola Imię. Nie ma nic złego w tym, że kolumny Tytuł grzecznościowy, Unikatowy identyfikator i Drugie imię nie zostały dopasowane. Dokument korespondencji seryjnej nie musi używać wszystkich pól. Jeśli zostanie dodane pole, które nie zawiera danych w pliku danych, zostanie ono wyświetlone w dokumencie korespondencji jako pusty symbol zastępczy zazwyczaj pusty wiersz lub ukryte pole.

15 Wpisywanie treści i dodawanie pól 1. W dokumencie głównym kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić pole. 2. Użyj grupy Wpisywanie i wstawianie pól na karcie Korespondencja. 3. Dodaj dowolny z poniższych elementów: Blok adresu z nazwiskiem, adresem i innymi informacjami 1. Kliknij polecenie Blok adresu. 2. W oknie dialogowym Wstawianie bloku adresu zaznacz odpowiednie elementy adresu i formaty, a następnie kliknij przycisk OK. 3. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Dopasowywanie pól, będzie to oznaczało, że prawdopodobnie program Microsoft Word nie mógł odnaleźć części informacji wymaganych dla bloku adresu. Kliknij strzałkę obok pozycji (nie dopasowano), a następnie ze źródła danych wybierz pole danych odpowiadające polu, które jest wymagane w korespondencji seryjnej. Wiersz pozdrowienia 4. Kliknij polecenie Wiersz pozdrowienia. 5. Zaznacz format wiersza pozdrowienia zawierający tekst powitania, format nazwiska oraz końcowy znak interpunkcyjny. 6. Zaznacz tekst, który ma być wyświetlany w przypadku, gdy program Microsoft Word nie będzie mógł zinterpretować nazwy odbiorcy, jeśli na przykład źródło danych nie będzie zawierało imienia ani nazwiska adresata, a jedynie nazwę firmy.

16 Pojedyncze pola 7. Kliknij przycisk OK. 8. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Dopasowywanie pól, będzie to oznaczało, że prawdopodobnie program Microsoft Word nie mógł odnaleźć części informacji wymaganych dla bloku adresu. Kliknij strzałkę obok pozycji (nie dopasowano), a następnie ze źródła danych wybierz pole danych odpowiadające polu, które jest wymagane w korespondencji seryjnej. Informacje z pojedynczych pól, na przykład imię, numer telefonu lub kwota wkładu z listy ofiarodawców, również można wstawiać. Aby szybko dodać pole z pliku danych do dokumentu głównego, należy kliknąć strzałkę obok przycisku Wstaw pola koresp. ser., a następnie kliknąć nazwę pola. Aby uzyskać więcej opcji wstawiania pojedynczych pól do dokumentu, należy wykonać poniższe czynności: 9. Na karcie Korespondencja w grupie Wpisywanie i wstawianie pól kliknij przycisk Wstaw pole korespondencji seryjnej. 10. W oknie dialogowym Wstawianie pola korespondencji seryjnej wykonaj jedną z następujących czynności: Aby wybrać pola adresu, które będą automatycznie odpowiadały polom źródła danych, nawet jeśli pola źródła danych mają inne nazwy niż pola użytkownika, kliknij opcję Pola adresu. Aby wybrać pola, które zawsze pobierają dane bezpośrednio z kolumny w pliku danych, kliknij opcję Pola bazy danych. 11. W polu Pola kliknij odpowiednie pole. 12. Kliknij przycisk Wstaw, a następnie kliknij przycisk Zamknij. 13. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Dopasowywanie pól, będzie to oznaczało, że prawdopodobnie program Word nie mógł odnaleźć części informacji wymaganych do wstawienia pola. Kliknij strzałkę obok pozycji (nie dopasowano), a następnie ze źródła danych wybierz pole danych odpowiadające polu, które jest wymagane w korespondencji seryjnej. Uwaga Jeśli zostanie wstawione pole z listy Pola bazy danych, a następnie użytkownik przełączy się do źródła danych, w którym nie istnieje kolumna o tej samej nazwie, program Word nie będzie mógł wstawić informacji z tego pola do scalonego dokumentu. Pola niestandardowe z kontaktów programu Outlook Jedynym sposobem dołączenia w dokumencie głównym niestandardowych pól kontaktów jest rozpoczęcie korespondencji seryjnej w programie programu Outlook. Najpierw należy skonfigurować widok kontaktów z polami, które zostaną użyte w korespondencji seryjnej. Następnie należy uruchomić korespondencję seryjną. Po wybraniu odpowiednich ustawień program Word zostanie automatycznie uruchomiony i będzie można ukończyć korespondencję seryjną.

17 Konfigurowanie widoku kontaktów zawierającego pola niestandardowe 14. W oknie Kontakty programu Outlook w menu Widok wskaż polecenie Widok bieżący, a następnie kliknij polecenie Lista telefonów. 15. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny, a następnie kliknij polecenie Wybór pola. 16. Z listy rozwijanej u góry okna dialogowego Wybór pola wybierz pozycję Pola zdefiniowane przez użytkownika w folderze. 17. Przeciągnij pole, które chcesz dodać, z okna dialogowego na nagłówki kolumn. Mała czerwona strzałka pomaga umieścić pole w odpowiednim miejscu. Uwaga W oknie dialogowym Wybieranie pola można dodać nowe pole, klikając przycisk Nowe u dołu okna. 18. Po dodaniu wszystkich pól niestandardowych do widoku zamknij okno dialogowe Wybór pola. 19. Aby usunąć pole, którego nie chcesz dołączać do korespondencji seryjnej, kliknij nazwę pola w nagłówku kolumny w widoku listy telefonów, a następnie przeciągnij ją z nagłówka kolumny. Uruchamianie korespondencji seryjnej w programie Outlook 20. W kontaktach programu Outlook zaznacz pojedyncze kontakty. Aby to zrobić, naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie kliknij, zaznaczając zakres. Można także nacisnąć i przytrzymać klawisz CTRL i klikać poszczególne osoby. Aby dołączyć wszystkie kontakty widoczne w bieżącym widoku, nie klikaj żadnego z kontaktów. 21. W menu Narzędzia kliknij polecenie Korespondencja seryjna. 22. Aby dołączyć do korespondencji seryjnej pojedyncze zaznaczone kontakty, kliknij opcję Tylko wybrane kontakty. Aby dołączyć wszystkie kontakty widoczne w bieżącym widoku, kliknij opcję Wszystkie kontakty w widoku bieżącym. 23. Jeśli widok listy telefonów został skonfigurowany w taki sposób, że wyświetla dokładnie te pola, których chcesz użyć w korespondencji seryjnej, kliknij opcję Pola kontaktów w widoku bieżącym. W przeciwnym przypadku kliknij opcję Wszystkie pola kontaktów, aby udostępnić wszystkie pola kontaktów dla korespondencji seryjnej.

18 24. Aby utworzyć nowy dokument główny dla korespondencji seryjnej, kliknij opcję Nowy dokument. W przeciwnym przypadku kliknij opcję Istniejący dokument, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować dokument, którego chcesz użyć jako dokumentu głównego. 25. Aby zachować wybrane kontakty i pola w celu ponownego użycia, zaznacz pole wyboru Plik trwały, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj i zapisz plik. Dane zostaną zapisane w dokumencie programu Word jako dane rozdzielane przecinkami. 26. Wybierz odpowiednie opcje scalania: Listy seryjne Przygotowuje partię listów do wysyłki masowej. Etykiety wysyłkowe Konfiguruje etykiety adresowe do wysyłki masowej. Koperty Konfiguruje koperty do wysyłki masowej. Katalog Tworzy pojedynczy dokument zawierający katalog lub listę adresową. Nowy dokument Generuje dokumenty seryjne, które można edytować w programie Word. Drukarka Drukuje dokumenty seryjne bezpośrednio na drukarce domyślnej. Wiadomości Generuje dokumenty seryjne zaprojektowane pod kątem wysyłania jako wiadomości . Po przygotowaniu się do zakończenia scalania w programie Word kliknij przycisk Zakończ i scal na karcie Korespondencja w grupie Kończenie, a następnie kliknij polecenie Wyślij wiadomości . Wiersz Temat zostanie wypełniony tekstem wpisanym w oknie dialogowym Kontakty korespondencji seryjnej w programie Outlook. 27. Kliknij przycisk OK. Po otwarciu dokumentu w programie Word na karcie Korespondencja w grupie Wpisywanie i wstawianie pól kliknij strzałkę znajdującą się obok przycisku Wstaw pola koresp. ser., a następnie kliknij pola, które chcesz dodać do dokumentu. Uwagi Znaków pól korespondencji seryjnej («») nie można wpisać ręcznie ani wstawić przy użyciu polecenia Symbol z menu Wstaw. Należy użyć korespondencji seryjnej. Jeśli pola korespondencji seryjnej są wyświetlane wewnątrz nawiasów klamrowych, na przykład { MERGEFIELD Miasto }, oznacza to, że program Word wyświetla kody pól (kod pola: Tekst zastępczy, który wskazuje miejsce, w którym pojawią się określone informacje ze źródła danych; elementy pola generujące wynik pola. Kod pola obejmuje znaki pola, typ pola i instrukcje.) zamiast wyników pól (wyniki pola: Tekst lub grafika wstawiana do dokumentu, gdy program Microsoft Word wykonuje instrukcje pola. Gdy użytkownik drukuje dokument lub ukryje kody pól, kody pól są zastępowane wynikami pola.). Nie ma to wpływu na korespondencję seryjną, lecz jeśli zamiast kodów powinny być wyświetlane wyniki, należy kliknąć kod prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Przełącz kody pól w menu skrótów.

19 Formatowanie scalonych danych W programach baz danych i arkuszy kalkulacyjnych, takich jak Microsoft Office Access oraz Microsoft Office Excel, informacje wpisane w komórkach są przechowywane jako dane pierwotne. Zastosowane formatowanie w programach Access lub Excel, na przykład czcionki i kolory, nie jest przechowywane razem z tymi danymi. Proces scalania informacji z pliku danych do dokumentu programu Word obejmuje tylko dane bez formatowania. Aby sformatować dane w dokumencie, należy zaznaczyć pole korespondencji seryjnej i sformatować je w taki sam sposób, jak dowolny tekst. Należy się upewnić, że zaznaczenie zawiera cudzysłowy ostrokątne () otaczające to pole. Wyświetlanie podglądu i zakańczanie korespondencji seryjnej Po dodaniu pól do dokumentu głównego można wyświetlić podgląd wyników korespondencji seryjnej. Jeśli podgląd spełnia oczekiwania użytkownika, można zakończyć korespondencję seryjną. Wyświetlanie podglądu wyników scalania Przed zakończeniem korespondencji seryjnej można wyświetlić podgląd scalonych dokumentów i wprowadzić zmiany. Aby wyświetlić podgląd, należy wykonać jedną z następujących czynności w grupie Podgląd wyników na karcie Korespondencja: Kliknij przycisk Podgląd wyników. Przejrzyj wszystkie scalone dokumenty, używając przycisków Następny rekord i Poprzedni rekord w grupie Podgląd wyników. Przejrzyj konkretny dokument, klikając przycisk Znajdź adresata. Uwaga Kliknij przycisk Edytuj listę adresatów w grupie Rozpoczynanie korespondencji seryjnej na karcie Korespondencja, aby otworzyć okno dialogowe Adresaci korespondencji seryjnej, w którym można filtrować listę lub usuwać adresatów, których nie należy dołączać.

20 Zakańczanie scalania Scalone dokumenty można drukować lub modyfikować pojedynczo. Można również drukować lub zmieniać wszystkie dokumenty lub ich określony podzbiór. Drukowanie scalonych dokumentów 1. Na karcie Korespondencja w grupie Kończenie kliknij przycisk Zakończ i scal, a następnie kliknij polecenie Drukuj dokumenty. 2. Wybierz, czy chcesz wydrukować cały zestaw dokumentów, tylko obecnie wyświetlaną kopię, czy podzbiór zestawu, który jest określony przez numery rekordów. Zmienianie pojedynczych kopii dokumentu 1. Na karcie Korespondencja w grupie Kończenie kliknij przycisk Zakończ i scal, a następnie kliknij polecenie Edytuj poszczególne dokumenty. 2. Wybierz, czy chcesz edytować cały zestaw dokumentów, tylko obecnie wyświetlaną kopię, czy podzbiór zestawu, który jest określony przez numery rekordów. Program Word zapisuje edytowane kopie w pojedynczym pliku z symbolem podziału strony między kopiami dokumentu.

21 Zapisywanie dokumentu głównego Należy pamiętać, że scalone dokumenty są zapisywane oddzielnie od dokumentu głównego. Warto zapisać także dokument główny, jeśli użytkownik planuje użyć tego dokumentu w innej korespondencji seryjnej. Zapisanie dokumentu głównego spowoduje zapisanie jego połączenia z plikiem danych. Po następnym otwarciu dokumentu głównego pojawi się monit o ponowne scalenie informacji z pliku danych z dokumentem głównym. Jeśli klikniesz przycisk Tak, zostanie otwarty dokument ze scalonymi informacjami z pierwszego rekordu. Jeśli klikniesz przycisk Nie, połączenie między dokumentem głównym a plikiem danych zostanie przerwane. Dokument główny stanie się wtedy standardowym dokumentem programu Word. Pola zostaną zastąpione unikatowymi informacjami z pierwszego rekordu.

Wykład 5. Cel wykładu. Korespondencja seryjna. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem.

Wykład 5. Cel wykładu. Korespondencja seryjna. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3 Wykład 5 MS Word korespondencja seryjna Grzegorz Bazydło Cel wykładu Celem wykładu jest omówienie wybranych zagadnień dotyczących stosowania korespondencji

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Wybierz polecenie z menu: Narzędzia Listy i dokumenty

Wybierz polecenie z menu: Narzędzia Listy i dokumenty Listy seryjne - część pierwsza Przygotowanie korespondencji seryjnej zawsze składa się z trzech etapów. Przygotowanie treści dokumentu głównego. Stworzenie źródła danych (lub skorzystanie z gotowej bazy

Bardziej szczegółowo

Korespondencja seryjna

Korespondencja seryjna Korespondencja seryjna Listy seryjne - część pierwsza Przygotowanie korespondencji seryjnej zawsze składa się z trzech etapów. Przygotowanie treści dokumentu głównego. Stworzenie źródła danych (lub skorzystanie

Bardziej szczegółowo

Korespondencja seryjna Word 2000

Korespondencja seryjna Word 2000 Korespondencja seryjna Word 2000 1. Na początek należy przygotować treść i formatowanie dokumentu, który będzie pełnił rolę dokumentu głównego. Po utworzeniu dokumentu należy go zapisać na dysku 2. Następnie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

11. KORESPONDENCJA SERYJNA

11. KORESPONDENCJA SERYJNA 11. KORESPONDENCJA SERYJNA 11.1. TWORZENIE SERYJNEGO LISTU MS Word dostarcza użytkownikowi narzędzie do sprawnego i szybkiego realizowania szczególnego rodzaju korespondencji- korespondencji spersonalizowanej,

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Word poziom zaawansowany materiały szkoleniowe

Obsługa programu Word poziom zaawansowany materiały szkoleniowe Obsługa programu Word poziom zaawansowany materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

Spotkania z wiedzą webinarium

Spotkania z wiedzą webinarium Spotkania z wiedzą webinarium Korespondencja Seryjna Co to jest korespondencja seryjna Korespondencja seryjna - technika tworzenia w edytorze tekstów jednobrzmiących dokumentów, różniących się jedynie

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

1. Wywiadówka. A. Zawiadomienia dla rodziców

1. Wywiadówka. A. Zawiadomienia dla rodziców 1. Wywiadówka Dnia 7 stycznia 2008r. odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klasy Ib. Jesteś wychowawczynią tej klasy i musisz przygotować się do zebrania. Po pierwsze musisz przygotować i rozesłać

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Sortowanie i filtrowanie list

Sortowanie i filtrowanie list Sortowanie i filtrowanie list Program Excel jest doskonałym narzędziem do analizowania liczb, a także świetnie się nadaje do tworzenia list i zarządzania nimi. Na liście można śledzić wszystko, od adresów

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

EXCEL TABELE PRZESTAWNE

EXCEL TABELE PRZESTAWNE EXCEL TABELE PRZESTAWNE ZADANIE 1. (3 punkty). Ze strony http://www.staff.amu.edu.pl/~izab/ pobierz plik o nazwie Tabela1.xlsx. Używając tabel przestawnych wykonaj następujące polecenia: a) Utwórz pierwszą

Bardziej szczegółowo

UONET+ - moduł Sekretariat. Jak wykorzystać wydruki list w formacie XLS do analizy danych uczniów?

UONET+ - moduł Sekretariat. Jak wykorzystać wydruki list w formacie XLS do analizy danych uczniów? UONET+ - moduł Sekretariat Jak wykorzystać wydruki list w formacie XLS do analizy danych uczniów? W module Sekretariat wydruki dostępne w widoku Wydruki/ Wydruki list można przygotować w formacie PDF oraz

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Edytor Word może służyć również do składania do druku nawet obszernych publikacji. Skorzystamy z tych możliwości i opracowany dokument przygotujemy

Bardziej szczegółowo

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1)

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) KWERENDY Ćw. 1. Na podstawie tabeli PRACOWNICY przygotować kwerendę, która wybiera z obiektu źródłowego pola Nazwisko, Imię, KODdziału i Stawka. (- w oknie bazy danych wybrać

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentu korespondencji seryjnej MS Word

Tworzenie dokumentu korespondencji seryjnej MS Word 1. 2. 3. Tworzenie dokumentu korespondencji seryjnej MS Word 1. 1. Cele lekcji 1. a) Wiadomości 1. Uczeń potrafi wyjaśnić pojęcie korespondencja seryjna. 2. Uczeń zna sposoby tworzenia korespondencji seryjnej.

Bardziej szczegółowo

I. Filtrowanie, wyszukiwanie danych

I. Filtrowanie, wyszukiwanie danych Instrukcja dot. filtrowania i wyszukiwania danych, korespondencji papierowej i elektronicznej (BAZA TELE ADRESOWA OPZZ) I. Filtrowanie, wyszukiwanie danych 1. FILTROWANIE Możliwe jest filtrowanie danych

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010

Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010 Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010 Program Outlook 2010 udostępnia światowej klasy narzędzia umożliwiające utrzymanie produktywności oraz podtrzymywanie kontaktów służbowych i prywatnych

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Panel sterujący

BAZY DANYCH Panel sterujący BAZY DANYCH Panel sterujący Panel sterujący pełni z reguły rolę centrum, z którego wydajemy polecenia i uruchamiamy różnorodne, wcześniej zdefiniowane zadania, np. wyświetlamy formularze lub drukujemy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Segmentacja listy Odbiorców

Przewodnik... Segmentacja listy Odbiorców Przewodnik... Segmentacja listy Odbiorców W tym dokumencie dowiesz się jak Wyszukiwać Odbiorców, korzystać z niemal nieorganicznych możliwości zaawansowanej segmentacji oraz segmentów, aby zwiększyć efektywność

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Czy stosowanie wciąż tego samego formatowania albo zmienianie koloru, rozmiaru lub rodzaju czcionki w celu wyróżnienia tekstu należy do często wykonywanych czynności?

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie. Uruchom program Access 2007.

Rozwiązanie. Uruchom program Access 2007. Rozwiązanie I. Tworzenie nowej bazy danych Uruchom program Access 2007. Na stronie Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access kliknij przycisk Pusta baza danych. Po prawej stronie ekranu pojawi się

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA SHAREPOINT

APLIKACJA SHAREPOINT APLIKACJA SHAREPOINT Spis treści 1. Co to jest SharePoint?... 2 2. Tworzenie nowej witryny SharePoint (obszar roboczy)... 2 3. Gdzie znaleźć utworzone witryny SharePoint?... 3 4. Personalizacja obszaru

Bardziej szczegółowo

W oknie tym wybieramy pożądany podział sekcji, strony, kolumny. Naciśnięcie powoduje pojawienie się następującego okna:

W oknie tym wybieramy pożądany podział sekcji, strony, kolumny. Naciśnięcie powoduje pojawienie się następującego okna: - 1 - WSTAW Aby uruchomić menu programu należy Wskazać myszką podmenu Wstaw a następnie nacisnąć lewy przycisk myszki lub Wcisnąć klawisz (wejście do menu), następnie klawiszami kursorowymi (w prawo

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru Pole wyboru Pole wyboru może zostać wykorzystane wtedy, gdy istnieją dwie alternatywne opcje. Umożliwia wybranie jednej z wzajemnie wykluczających się opcji przez zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

5.5. Wybieranie informacji z bazy

5.5. Wybieranie informacji z bazy 5.5. Wybieranie informacji z bazy Baza danych to ogromny zbiór informacji, szczególnie jeśli jest odpowiedzialna za przechowywanie danych ogromnych firm lub korporacji. Posiadając tysiące rekordów trudno

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Motyw to skoordynowany zestaw czcionek, kolorów i efektów wizualnych. Za pomocą pojedynczego kliknięcia można zastosować jeden z kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

KORESPONDENCJA SERYJNA

KORESPONDENCJA SERYJNA KORESPONDENCJA SERYJNA Połączenie formularza z tabelą Wstawianie pól Przeglądanie formularzy Zamiana tekstu Sortowanie i filtrowanie danych Formularz ćwiczeniowy Korespondencja seryjna to technika tworzenia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Projekt ZSWS. Instrukcja uŝytkowania narzędzia SAP Business Explorer Analyzer. 1 Uruchamianie programu i raportu. Tytuł: Strona: 1 z 31

Projekt ZSWS. Instrukcja uŝytkowania narzędzia SAP Business Explorer Analyzer. 1 Uruchamianie programu i raportu. Tytuł: Strona: 1 z 31 Strona: 1 z 31 Explorer Analyzer 1 Uruchamianie programu i raportu PoniŜsze czynności uruchamiają program Bex Analyzer oraz wybrany raport z hurtowni danych. 1. uruchom z menu Start>Programy>Business Explorer>Analyzer

Bardziej szczegółowo

Kolejne osoby możemy wyświetlać naciskając przyciski do przesuwania rekordów.

Kolejne osoby możemy wyświetlać naciskając przyciski do przesuwania rekordów. Wskazówki do wykonania Ćwiczenia 7, Korespondencja seryjna (Word 2007) ze strony http://logika.uwb.edu.pl/mg/ Autor: dr Mariusz Giero Narzędzie korespondencji seryjnej warto użyć, gdy naszym zadaniem jest

Bardziej szczegółowo

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Co nowego w programie GM EPC

Co nowego w programie GM EPC Co nowego w programie GM EPC Nawigacja graficzna Program GM EPC następnej generacji posiada szereg nowych funkcji, dzięki którym wyszukiwanie właściwej części jest szybsze i łatwiejsze. Aby uzyskać szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Ćwiczenie 1 Instrukcja strona 1 Wersja ogólna

Bazy danych Ćwiczenie 1 Instrukcja strona 1 Wersja ogólna Bazy danych Ćwiczenie 1 Instrukcja strona 1 Wersja ogólna TEMAT: TWORZENIE NOWEJ BAZY DANYCH Uruchom Microsoft Access Rozpocznij od utworzenia nowej pustej bazy i zapisz ją w pliku o nazwie TwojeNazwiskoImię.MDB.

Bardziej szczegółowo

Wykład II. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład II. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie (17) Część I. Makra w Excelu - podstawy (23)

Wprowadzenie (17) Część I. Makra w Excelu - podstawy (23) Wprowadzenie (17) Omówione zagadnienia (18) Co trzeba wiedzieć? (18) Co trzeba mieć? (18) Układ książki (18) o Część I. Makra w Excelu - podstawy (19) o Część II. Praca ze skoroszytami (19) o Część III.

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Generatora CSV

Instrukcja obsługi. Generatora CSV Instrukcja obsługi Generatora CSV Spis treści: 1. Wstęp 2. Praca z programem Generator CSV 2.1. Rozpoczęcie pracy 2.2. Sprawdzanie docelowego pliku CSV 2.3 Korekta błędów w docelowym pliku CSV 2.3.1. Odnajdywanie

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego

Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego Konfigurowanie portalu głosowego Do konfigurowania grupowego portalu głosowego służy interfejs internetowy Rysunek 1. Grupa Usługi Portal głosowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007

Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007 Tworzenie baz danych w programie Microsoft Access 2007 Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007 Po uruchomieniu program pokaże się nam strona widoczna

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Podstawy technologii informatycznych Sprzęt Podstawy Wydajność Pamięć operacyjna i przechowywanie danych Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Kwerenda. parametryczna, z polem wyliczeniowym, krzyżowa

Kwerenda. parametryczna, z polem wyliczeniowym, krzyżowa Kwerenda parametryczna, z polem wyliczeniowym, krzyżowa Operatory stosowane w wyrażeniach pól wyliczeniowych Przykład: wyliczanie wartości w kwerendach W tabeli Pracownicy zapisano wartości stawki godzinowej

Bardziej szczegółowo

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Pracujemy z gotową bazą danych MSAccess o nazwie KOMIS.MDB. Baza ta składa się z kilku tabel, rys. 1 Rys. 1. Diagram relacji. Wybierając w MSAccess,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Podział na strony, sekcje i kolumny

Podział na strony, sekcje i kolumny Formatowanie stron i sekcji Formatowanie stron odnosi się do całego dokumentu lub jego wybranych sekcji. Dla całych stron ustalamy na przykład marginesy, które określają odległość tekstu od krawędzi papieru.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy dwie Encje (tabele) prawym

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA FINANSOWA OBOZU e-książka

KSIĄŻKA FINANSOWA OBOZU e-książka KSIĄŻKA FINANSOWA OBOZU e-książka 1. Aplikacja pracuje na bazie programu Access 2007 2. Na dysku swojego komputera utwórz nowy folder (np. HAL) Zapisz plik książka finansowa obozu w tym folderze 3. Uruchom

Bardziej szczegółowo

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Instrukcja obsługi aplikacji WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Piotr Taraszkiewicz Strona 1 Spis treści 1 WSTĘP O APLIKACJI 3 2 KONFIGURACJA APLIKACJI 4 2.1 KONFIGURACJA POŁĄCZENIA 4 2.2 POZOSTAŁE

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel Spis treści 1. Opis okna... 3 2. Otwieranie okna... 3 3. Zawartość okna... 4 3.1. Definiowanie listy instrumentów... 4 3.2. Modyfikacja lub usunięcie

Bardziej szczegółowo