Obsługa programu Word poziom zaawansowany materiały szkoleniowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obsługa programu Word poziom zaawansowany materiały szkoleniowe"

Transkrypt

1 Obsługa programu Word poziom zaawansowany materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

2 [1/20] WORD Korespondencja seryjna Korespondencja seryjna jest narzędziem używanym tam, gdzie istnieje potrzeba wysyłania listów do dużej grupy osób lub jednostek o stałej treści podstawowej i zmieniających się adresatach korespondencji. Te dokumenty mają identyczne układ, formatowanie, tekstu i grafiki. Tylko wybrane sekcje każdego dokumentu zmieniają się. Proces tworzenia korespondencji seryjnej składa się z trzech dokumentów związanych z tworzeniem i drukowaniem listów oraz wiadomości , lub etykiet i kopert. Dokument główny Dokument zawierający tekst i grafikę (np. logo lub obraz), które są identyczne w każdej wersji dokumentu seryjnego. Przykładem identycznej zawartości jest adres zwrotny na kopercie lub w treści listu bądź wiadomości . Lista adresowa Dokument zawierający dane służące do wypełniania informacji w dokumencie głównym. Lista adresowa zawiera np. adresy, które mają być drukowane na etykietach lub kopertach. Dokument seryjny Dokument będący połączeniem dokumentu głównego i listy adresowej. Informacje są pobierane z listy adresowej i wstawiane w dokumencie głównym, w wyniku czego dokument seryjny list, wiadomość , etykiety lub koperty zostaje spersonalizowany dla różnych osób z listy adresowej. Listy Tworzenie i drukowanie partii spersonalizowanych listów dla wszystkich osób z listy adresowej. Każdy list jest drukowany na osobnym arkuszu papieru. Wiadomość Tworzenie i wysyłanie wiadomości dla każdej osoby z listy adresowej, zawierających niestandardowe informacje pobrane z listy adresowej. Koperty Tworzenie i drukowanie partii kopert do wysyłki. Etykiety Tworzenie i drukowanie arkuszy etykiet wysyłkowych. Każda etykieta zawiera unikatowy adres wysyłkowy.

3 [2/20] WORD Program Word może pobierać dane z różnych źródeł na potrzeby korespondencji seryjnej. Jeśli lista adresowa nie została wcześniej utworzona, można ją utworzyć w ramach procedury tworzenia korespondencji seryjnej. Poniżej przedstawiono listę kilku prostych źródeł danych, których można użyć do korespondencji seryjnej. Arkusz kalkulacyjny programu Microsoft Excel Arkusz kalkulacyjny programu Excel sprawdza się jako źródło danych na potrzeby korespondencji seryjnej, jeśli wszystkie dane są poprawnie sformatowane i znajdują się na jednym arkuszu, dzięki czemu mogą być odczytywane przez program Word. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przygotowywanie źródła danych w programie Excel 2016 na potrzeby korespondencji seryjnej programu Word. Lista kontaktów programu Microsoft Outlook W programie Word można pobrać listę kontaktów programu Outlook. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie kontaktów programu Outlook jako źródła danych dla potrzeb korespondencji seryjnej. Plik danych programu Word W dokumencie programu Word powinna się znajdować pojedyncza tabela. Pierwszy wiersz tabeli musi zawierać nagłówki, a pozostałe wiersze rekordy na potrzeby korespondencji seryjnej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie listy korespondencji seryjnej w programie Word. Aby rozpocząć Korespondencję seryjną otwórz mowy pusty dokument. Zapisz go pod nazwą Pismo.docx. w jego treści wpisz treść taką jak na rysunku 1. W naszym przykładzie napiszemy listy do wybranych adresatów, którzy zalegają z opłatami abonamentu. Treść główna dokumentu nie zmieni się, natomiast na każdej kartce pisma będzie inna kwota do zapłaty oraz inne dane adresata.

4 [3/20] WORD Rysunek 1. Treść dokumentu głównego Na karcie Korespondencja w grupie Rozpoczynanie korespondencji seryjnej wybierz pozycję Rozpocznij korespondencję seryjną, a następnie wybierz odpowiedni rodzaj korespondencji seryjnej, który chcesz uruchomić. Rysunek 2. Wybór rodzaju korespondencji seryjnej W naszym przykładzie wybierzmy Kreator korespondencji seryjnej krok po kroku Po prawej stronie dokumentu pojawia się okno Korespondencja seryjna, w którym zaznaczona jest pozycja Listy, a na dole okna informacja, że znajdujemy się w kroku 1 z sześciu. Klikamy przycisk Następny: Dokument początkowy

5 [4/20] WORD Rysunek 3. Okno Korespondencja seryjna W kroku drugim Kreatora korespondencji seryjnej pt. Wybierz dokument początkowy, decydujemy o tym w jaki sposób mamy przygotować listy. Możemy użyć do tego celu zupełnie innego dokumentu. My pozostajemy w dokumencie bieżącym, wybieramy więc Następny: Wybierz adresatów. Rysunek 4. Krok drugi Kreatora W trzecim kroku Kreatora korespondencji seryjnej pt. Wybierz adresatów mamy trzy opcje: 1. możemy otworzyć istniejącą już listę utworzoną w programie Excel 2. możemy skorzystać ze skrzynki adresowej programu Microsoft Outlook 3. możemy utworzyć teraz wybierając pozycję Wpisz nową listę. My wybieramy trzecią pozycję i klikamy przycisk Utwórz. W dalszej części materiału skorzystamy z już utworzonej listy zapisanej w pliku Adresy.xlsx.

6 [5/20] WORD Rysunek 5. Tworzenie nowej listy adresowej W nowym oknie Nowa lista adresów wypełniamy poszczególne pola. Nie wszystkie jednak pola będą nam potrzebne. Aby dostosować kolumny do naszych potrzeb należy kliknąć przycisk Dostosuj kolumny, a następnie w nowym oknie zaznaczamy te pozycje, które są niepotrzebne i klikamy przycisk Usuń. Możemy również dodawać tych których nie ma na liście. Taką pozycją jest Kwota jaką musi uiścić każdy adresat. Rysunek 6. Dostosowywanie listy adresatów Usuwamy zatem Nazwa firmy, 1 wiersz adresu, 2 wiersz adresu, Województwo, Kraj lub region, Telefon domowy, Telefon służbowy, Adres e- mail. Po usunięciu niepotrzebnych pól klikamy przycisk Dodaj i wpisujemy nazwę dwóch nowych pól: Kwota oraz Ulica, tak jak na rysunku 7 Rysunek 7. Dodanie nowego pola

7 [6/20] WORD Możemy teraz uporządkować pola na liście. Ponieważ dobrze by było pole Kod pocztowy przenieść przed pole Miasto zaznaczamy je i klikamy przycisk Przenieś w górę. Rysunek 7. Uporządkowanie pól na liście Po uporządkowaniu wszystkich pól przechodzimy do wpisywania danych. Nasza lista powinna wyglądać tak jak na rysunku 8. Klikamy przycisk OK. Rysunek 8. Lista adresów Po wciśnięciu OK program prosi o zapisanie pliku z danymi adresowymi na dysku. Nasz plik zapisujemy pod nazwą Adresy 1 na Pulpicie. Tak jak na rysunku 9

8 [7/20] WORD Rysunek 9. Zapisywanie pliku na dysku Rysunek 10. Okno Adresaci korespondencji seryjnej W nowym oknie Adresaci korespondencji seryjnej usuwać lub dodawać nowe rekordy wciskając przycisk Edytuj. Możemy również sortować, filtrować wyszukiwać rekordy na liście. Po dokonaniu wszystkich zmian wciskamy OK i przechodzimy do wstawiania pól korespondencji seryjnej. Kolejne kroki pomijamy. Umieszczamy punkt wstawiania w 9-tym akapicie. Na karcie Korespondencja, w grupie Wpisywanie i wstawianie pól klikamy Wstaw pola korespondencji seryjnej.

9 [8/20] WORD Rysunek 11. Wstawianie pól korespondencji seryjnej Na liście dostępnych pól klikamy Tytuł i wciskamy klawisz Enter przechodzimy do nowego wiersza. Z listy pól wybieramy Imię wciskamy klawisz spacji i ponownie na liście pól klikamy Nazwisko. Po wpisaniu danych adresowych usuwamy spacje za tekstem kwoty i z listy pól wybieramy Kwota, tak jak na rysunku 12. Rysunek 12. Wstawianie pól korespondencji seryjnej Teraz zostało nam już tylko przesunąć dane adresowe na środek strony i scalić do nowego dokumentu.

10 [9/20] WORD Zaznaczamy wszystkie wiersze dotyczące danych adresowych i znanymi już sposobami przenosimy na środek strony, zapisujemy czcionką pogrubioną o wielkości 16 pkt., tak jak na rysunku 13 Rysunek 13. Formatowanie wstawionych pól Po wstawieniu pól korespondencji seryjnej, wyświetlamy podgląd wyników, aby potwierdzić, że ich zawartość jest poprawna. a następnie kończymy proces korespondencji seryjnej. Rysunek 14. Podgląd danych adresata W oknie tym możemy przeglądać używając strzałek w lewo lub w prawo dane wszystkich adresatów i w przypadku wykrycia błędów poprawiać je.

11 [10/20] WORD Rysunek 15. Scalanie dokumentu głównego z listą adresów Po wciśnięciu polecenia Edytuj poszczególne dokumenty pojawia się okno, w którym określamy które rekordy scalamy, zostawiamy wszystkie i klikamy OK. Rysunek 16. Scalanie z nowym dokumentem Został utworzony nowy plik o nazwie Listy1 zawierający tyle stron ile jest rekordów w bazie adresatów. Treść wszystkich listów jest taka sama, zmieniają się natomiast adresy na które listy te zostaną przesłane. Zapisujemy plik ten pod taką właśnie nazwą na pulpicie. Dane adresatów można również pobrać z wcześniej utworzonego pliku w arkuszu kalkulacyjnym. Otworzymy zatem pusty skoroszyt EXCEL i tam zapiszemy dane tak jak na rysunku 17. Skoroszyt zapiszemy pod nazwą Adresy na pulpicie. Rysunek 17. Dane adresowe zapisane w programie EXCEL Będąc w edycji dokumentu Pismo.docx na karcie Korespondencja w grupie Rozpoczynanie korespondencji seryjnej klikamy przycisk Wybierz adresatów i na liście poleceń klikamy Użyj istniejącej listy.

12 [11/20] WORD Rysunek 18. Wybór pliku z listą adresów W nowym oknie w lewej jego części zaznaczamy Pulpit, a w prawej nazwę pliku: Adresy i klikamy przycisk Otwórz. Rysunek 19. Wybór pliku z danymi adresowymi Dalej postępujemy dokładnie tak samo jak powyżej, wstawiając odpowiednie pola do dokumentu, a następnie scalając te dane adresowe do nowego dokumentu. Sekcje Bardzo ważne znaki podziału to znaki podziału sekcji. Umożliwiają one podzielenie całego dokumentu na szereg części zwanych sekcjami, z których każda może mieć inaczej zdefiniowany układ tekstu (np. w kolumnach), inne nagłówki, stopki i wiele innych ustawień. Omówimy to na przykładzie dokumentu, w którym każda kolejna jego strona ma inną orientację. Pierwszą rzeczą jaka należy zastosować w takim przypadku to tzw. łamanie sekcji przed i po tej stronie, która ma być inna od pozostałej części. Innymi słowy należy wstawić znak podziału stron z jednoczesnym łamaniem sekcji.

13 [12/20] WORD Posłużymy się przykładem dokumentu 3 stronicowego, w którym strona 2 ma mieć orientację poziomą. Otwieramy nowy pusty dokument. Wpisujemy tekst: Strona pierwsza [Enter][Enter] Strona druga [Enter][Enter] Strona trzecia[enter], tak jak na rysunku 17. Rysunek 20. Treść dokumentu Zatem ustawiam kursor po tekście na stronie pierwszej i wybieram Układ strony / Ustawienia strony / Znaki podziału / Następna strona. Rysunek 21. Podział dokumentu na sekcje Tak samo postępuję umieszczając się po tekście Strona druga w ten sposób podzieliłem dokument na trzy sekcje. Mogę wówczas każdą z nich formatować inaczej niż pozostałe. Rysunek 22. Przycisk Pokaż wszystko

14 [13/20] WORD Jeżeli teraz wciśniemy przycisk Pokaż wszystko na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit, to strony te będą wyglądały następująco: Na pierwszej stronie Na drugiej stronie Rysunek 23. Strona pierwsza dokumentu Rysunek 24. Strona druga dokumentu Na stronie trzeciej Rysunek 25. Strona trzecia dokumentu Na stronie pierwszej zaczniemy numerowanie od cyfry 1 i w orientacji pionowej strony. Na stronie drugiej zaczniemy numerowanie od cyfry 5 i w orientacji poziomej strony. Na stronie trzeciej zaczniemy numerowanie od cyfr 2 i w orientacji pionowej strony. Rysunek 26. Wstawianie numeru strony Na karcie Projektowanie w grupie Nawigacja klikam przycisk Następny w celu przejścia do następnej sekcji. Będąc na stronie drugiej, a potem trzeciej klikamy opcję: Połącz z poprzednim i tym samym odznaczamy to połączenie przerywając je.

15 [14/20] WORD Rysunek 27. Przerwanie połączenia poprzednią sekcją Będąc na stronie drugiej na karcie Projektowanie w grupie Nagłówek i stopka klikam przycisk Numer strony i na liście dostępnych poleceń wybieram Formatuj numery stron. Rysunek 28. Numery stron OK. W oknie Format numeru strony w polu Rozpocznij od wpisujemy 5. Wciskam Rysunek 29. Numery stron

16 [15/20] WORD Klikam przycisk Zamknij nagłówek i stopkę znajdujący się na karcie Projektowanie w grupie Zamykanie. Rysunek 30. Wybór orientacji Klikamy w dowolnym miejscu na stronie trzeciej. Na karcie Wstawianie w grupie Nagłówek i stopka klikam polecenie Nagłówek, a następnie na rozwiniętej liście Edytuj nagłówek. Na karcie Projektowanie w grupie Nagłówek i stopka klikam Numer strony, a następnie Formatuj numery stron. W oknie Format numeru strony w polu Rozpocznij od wpisujemy 2 o klikamy OK Nasze strony wyglądają następująco: Strona pierwsza Rysunek 31. Okno format numeru strony Rysunek 32. Strona pierwsza dokumentu

17 [16/20] WORD Strona druga Rysunek 33. Strona druga dokumentu Strona trzecia Rysunek 34. Strona trzecia dokumentu Hiperłącza Hiperłącza są odsyłaczami do stron WWW, innych dokumentów lub pewnych części dokumentu. Hiperłącza są na ogół wyróżnione w tekście różnymi kolorami i są aktywowane przez kliknięcie myszy. Dzięki hiperłączom osoba czytająca dokument, może przejść do określonej informacji w obrębie dokumentu, jak również do powiązanych informacji, znajdujących się w innych dokumentach. Przez hiperłącza można otwierać strony WWW lub dostawać się do innych zasobów dostępnych przez sieć komputerową. Hiperłącze może również zawierać adres poczty elektronicznej, wówczas kliknięcie w takie łącze uruchomi domyślny program pocztowy. W pustym dokumencie wpisz tekst: To jest link do strony Wirtualna Polska, a poniżej wstaw dowolny obiekt clipart, u nas piłka z kategorii sport. Poniżej obrazka wpisz: Przejście do strony drugiej [Enter] Przejście do strony trzeciej i do tekstu Trzecia strona Wciśnij kombinację klawiszy CTRL+ENTER (twardy koniec strony) co pozwoli otworzyć nową pustą stronę dokumentu. Wpisz na drugiej stronie: Druga strona dokumentu. Na trzeciej stronie wpisz: Trzecia strona dokumentu. Tworzenie hiperlinku do lokalizacji w sieci Web 1. Zaznaczamy tekst lub obraz, który ma być wyświetlany jako hiperlink (u nas: Wirtualna Polska) 2. Na karcie Wstawianie w grupie Łącza klikamy przycisk Hiperłącze 3. W polu Adres wpisujemy 4. Wciskamy przycisk OK

18 [17/20] WORD Rysunek 35. Hiperłącze do strony Po wybraniu OK tekst zaznaczony został wyróżniony w kolorze niebieskim. Naprowadzenie kursora myszy w obszar tekstu spowoduje wyświetlenie informacji do jakiej strony jest to łącze, a przytrzymanie wciśniętego klawisza CTRL i kliknięcie lewym klawiszem myszy pozwoli przejść do tej strony. Rysunek 36. Łącze do strony www Zakładki Zakładka identyfikuje lokalizację lub fragment tekstu, który został przez użytkownika nazwany i określony na potrzeby późniejszych odwołań. Za pomocą zakładki można na przykład oznaczyć tekst, który ma zostać sprawdzony w późniejszym czasie. Zamiast przewijać dokument i wyszukiwać tekst, wystarczy przejść do odpowiedniego miejsca, korzystając z okna dialogowego Zakładka. Do tekstu Trzecia strona na stronie trzeciej dokumentu przypiszemy zakładkę Trzecia_strona 1. Zaznacz tekst lub element, do którego chcesz przypisać zakładkę, albo kliknij miejsce, w którym chcesz ją wstawić. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Łącza kliknij przycisk Zakładka. 3. W polu dialogowym wpisujemy Trzecia_strona i klikamy przycisk Dodaj Nazwy zakładek muszą zaczynać się od litery i mogą zawierać cyfry. Nazwa zakładki nie może zawierać spacji. Jednak może zawierać znak podkreślenia do oddzielania wyrazów na przykład "Pierwszy_nagłówek".

19 [18/20] WORD Rysunek 37. Przypisywanie zakładki dla zaznaczonego tekstu Jeżeli chcemy teraz zobaczyć jak to działa przechodzimy na stronę pierwszą (najlepiej wciskamy kombinację klawiszy Ctrl+Home). Na karcie Wstawianie w grupie Łącza klikamy ikonę Zakładka. Zaznaczamy nazwę zakładki i klikamy Przejdź do. Przechodzimy na stronę trzecią dokumentu i do tekstu Trzecia strona. Tekst ten zostanie również zaznaczony, Tworzenie hiperlinku do lokalizacji w bieżącym dokumencie Rysunek 38. Przejście do strony trzeciej 1. Zaznacz tekst lub obraz, który będzie wyświetlany jako hiperlink 2. Na karcie Wstawianie w grupie Łącza kliknij przycisk Hiperłącze 3. W obszarze Połącz z kliknij pozycję Miejsce w tym dokumencie

20 [19/20] WORD Rysunek 39. Ustalanie hiperłącza do innego miejsca w tym samym dokumencie 4. Wciskamy przycisk OK Tekst Przejście do strony trzeciej i do tekstu Trzecia strona został wyróżniony (zapisany w kolorze fioletowym i podkreślony). Naprowadzenie kursora myszy w obszar tego tekstu powoduje pojawienie się informacji o istnieniu łącza. Wciśnięcie i przytrzymanie klawisza CTRL i kliknięcie klawisza myszy pozwala na przejście do tekstu Trzecia strona na stronie trzeciej. Rysunek 40. Łącze do tekstu Trzecia strona strony trzeciej dokumentu Zadanie Utwórz hiperłącze z obrazka piłki do strony

Wybierz polecenie z menu: Narzędzia Listy i dokumenty

Wybierz polecenie z menu: Narzędzia Listy i dokumenty Listy seryjne - część pierwsza Przygotowanie korespondencji seryjnej zawsze składa się z trzech etapów. Przygotowanie treści dokumentu głównego. Stworzenie źródła danych (lub skorzystanie z gotowej bazy

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Edytor Word może służyć również do składania do druku nawet obszernych publikacji. Skorzystamy z tych możliwości i opracowany dokument przygotujemy

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

Korespondencja seryjna

Korespondencja seryjna Korespondencja seryjna Listy seryjne - część pierwsza Przygotowanie korespondencji seryjnej zawsze składa się z trzech etapów. Przygotowanie treści dokumentu głównego. Stworzenie źródła danych (lub skorzystanie

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Cel wykładu. Korespondencja seryjna. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem.

Wykład 5. Cel wykładu. Korespondencja seryjna. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3 Wykład 5 MS Word korespondencja seryjna Grzegorz Bazydło Cel wykładu Celem wykładu jest omówienie wybranych zagadnień dotyczących stosowania korespondencji

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki

Podstawy informatyki Podstawy informatyki semestr I, studia stacjonarne I stopnia Elektronika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 5 Edytor tekstu Microsoft Word 2007 mgr inż. Adam Idźkowski Pracownia nr 5 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

Korespondencja seryjna Word 2000

Korespondencja seryjna Word 2000 Korespondencja seryjna Word 2000 1. Na początek należy przygotować treść i formatowanie dokumentu, który będzie pełnił rolę dokumentu głównego. Po utworzeniu dokumentu należy go zapisać na dysku 2. Następnie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe

Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Korespondencja seryjna

Korespondencja seryjna Korespondencja seryjna Korespondencja seryjna to technika szybkiego tworzenia, różniących się tylko niektórymi elementami, szeregu identycznych dokumentów (seria), przy wykorzystania bazy adresowej np.:

Bardziej szczegółowo

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,

Bardziej szczegółowo

W oknie tym wybieramy pożądany podział sekcji, strony, kolumny. Naciśnięcie powoduje pojawienie się następującego okna:

W oknie tym wybieramy pożądany podział sekcji, strony, kolumny. Naciśnięcie powoduje pojawienie się następującego okna: - 1 - WSTAW Aby uruchomić menu programu należy Wskazać myszką podmenu Wstaw a następnie nacisnąć lewy przycisk myszki lub Wcisnąć klawisz (wejście do menu), następnie klawiszami kursorowymi (w prawo

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

WordPad Materiały szkoleniowe

WordPad Materiały szkoleniowe WordPad Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie. Działania szkoleniowe na rzecz

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

11. KORESPONDENCJA SERYJNA

11. KORESPONDENCJA SERYJNA 11. KORESPONDENCJA SERYJNA 11.1. TWORZENIE SERYJNEGO LISTU MS Word dostarcza użytkownikowi narzędzie do sprawnego i szybkiego realizowania szczególnego rodzaju korespondencji- korespondencji spersonalizowanej,

Bardziej szczegółowo

Elementy formatowania, jakie można ustawiać dla sekcji

Elementy formatowania, jakie można ustawiać dla sekcji Sekcje Za pomocą sekcji można różnicować układ dokumentu pomiędzy stronami lub w obrębie jednej strony. Jest to fragment dokumentu, w którym użytkownik ustawia pewne opcje formatowania strony takie jak

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

1. Wywiadówka. A. Zawiadomienia dla rodziców

1. Wywiadówka. A. Zawiadomienia dla rodziców 1. Wywiadówka Dnia 7 stycznia 2008r. odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klasy Ib. Jesteś wychowawczynią tej klasy i musisz przygotować się do zebrania. Po pierwsze musisz przygotować i rozesłać

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe Zestawienie wydatków rok 2015 1 Wstaw numerację stron. Aby to zrobić przejdź na zakładkę Wstawianie i w grupie Nagłówek i stopka wybierz Numer strony. Następnie określ pozycję numeru na stronie (na przykład

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów - od kandydata wymaga się zaprezentowania umiejętności wykorzystywania programu do edycji tekstu. Kandydat powinien wykonać zadania o charakterze podstawowym związane z

Bardziej szczegółowo

LibreOffice Writer Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe

LibreOffice Writer Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe LibreOffice Writer Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1

Bardziej szczegółowo

Word. Korespondencja seryjna

Word. Korespondencja seryjna 1 (Pobrane z slow7.pl) Korespondencja seryjnajestto taki sposób utworzenia jednolitego dokumentu, który będzie różnił się jedynie zawartością wybranych pól. Pola te będą automatycznie wypełniane przez

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7 DOKUMENTY I GRAFIKI SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością... 2 Tworzenie folderu... 3 Dodawanie dokumentu / grafiki... 4 Wersje plików... 7 Zmiana uprawnień w plikach... 9 Link do dokumentów i dodawanie

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Spotkania z wiedzą webinarium

Spotkania z wiedzą webinarium Spotkania z wiedzą webinarium Korespondencja Seryjna Co to jest korespondencja seryjna Korespondencja seryjna - technika tworzenia w edytorze tekstów jednobrzmiących dokumentów, różniących się jedynie

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Panel sterujący

BAZY DANYCH Panel sterujący BAZY DANYCH Panel sterujący Panel sterujący pełni z reguły rolę centrum, z którego wydajemy polecenia i uruchamiamy różnorodne, wcześniej zdefiniowane zadania, np. wyświetlamy formularze lub drukujemy

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Podział na strony, sekcje i kolumny

Podział na strony, sekcje i kolumny Formatowanie stron i sekcji Formatowanie stron odnosi się do całego dokumentu lub jego wybranych sekcji. Dla całych stron ustalamy na przykład marginesy, które określają odległość tekstu od krawędzi papieru.

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu PowerPoint poziom podstawowy materiały szkoleniowe

Obsługa programu PowerPoint poziom podstawowy materiały szkoleniowe Obsługa programu PowerPoint poziom podstawowy materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel SPIS TREŚCI Wstęp... 7 1 Arkusz kalkulacyjny... 11 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne... 14 Excel 2007... 14 2 Uruchamianie programu... 17 3 Okno programu... 21 Komórka aktywna... 25 4 Nawigacja i zaznaczanie...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Celem ćwiczenia jest zastosowane automatycznej, wielopoziomowej numeracji nagłówków w wielostronicowym dokumencie. Warunkiem poprawnego wykonania tego ćwiczenia jest właściwe

Bardziej szczegółowo

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego.

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. Bazy danych raporty 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. 2. Otwórz bazę (F:\M5BIB). 3. Utwórz raport wyświetlający wszystkie pola z tabeli KSIAZKI. Pozostaw ustawienia

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 3 mgr inż.

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 3 mgr inż. Technologia Informacyjna semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 3 mgr inż. Adam Idźkowski Technologia informacyjna Pracownia nr 3 2 I. Style w

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru Pole wyboru Pole wyboru może zostać wykorzystane wtedy, gdy istnieją dwie alternatywne opcje. Umożliwia wybranie jednej z wzajemnie wykluczających się opcji przez zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS Excel 2010 PL.

Arkusz kalkulacyjny MS Excel 2010 PL. Arkusz kalkulacyjny MS Excel 2010 PL. Microsoft Excel to aplikacja, która jest powszechnie używana w firmach i instytucjach, a także przez użytkowników domowych. Jej główne zastosowanie to dokonywanie

Bardziej szczegółowo

Kurs ECDL Moduł 3. Nagłówek i stopka Microsoft Office Word 2003. Autor: Piotr Dębowski. piotr.debowski@konto.pl

Kurs ECDL Moduł 3. Nagłówek i stopka Microsoft Office Word 2003. Autor: Piotr Dębowski. piotr.debowski@konto.pl Kurs ECDL Moduł 3 Nagłówek i stopka Microsoft Office Word 2003 Autor: Piotr Dębowski piotr.debowski@konto.pl Wolno: Creative Commons License Deed Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 8a

Rozwiązanie ćwiczenia 8a Rozwiązanie ćwiczenia 8a Aby utworzyć spis ilustracji: 1. Ustaw kursor za tekstem na ostatniej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Podział strony na karcie Wstawianie w grupie Strony

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY 2013 Klawiatura narzędzie do wpisywania tekstu. 1. Wielkie litery piszemy z wciśniętym klawiszem SHIFT albo z włączonym klawiszem CAPSLOCK. 2. Litery typowe dla języka

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

Możliwości programu Power Point

Możliwości programu Power Point 1 Szablon projektu Możliwości programu Power Point Zaczynamy od wybrania szablonu projektu (Format/Projekt Slajdu lub z paska narzędzi). Wybieramy szablon Szczelina. 2 Slajd tytułowy Następnie dodajemy

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria zdjęć... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 6.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 6.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 6.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Samouczek edycji dokumentów tekstowych

Samouczek edycji dokumentów tekstowych 1. Różne sposoby zaznaczania tekstu. Najprostszą czynnością, którą możemy wykonać na zaznaczonym tekście, jest jego usunięcie. Wystarczy nacisnąć klawisz Delete lub Backspace. Aby przekonać się, jak to

Bardziej szczegółowo

Kurs ECDL Moduł 3. Korespondencja seryjna w programie Microsoft Office Word 2003. Autor: Piotr Dębowski. piotr.debowski@konto.pl

Kurs ECDL Moduł 3. Korespondencja seryjna w programie Microsoft Office Word 2003. Autor: Piotr Dębowski. piotr.debowski@konto.pl Kurs ECDL Moduł 3 Korespondencja seryjna w programie Microsoft Office Word 2003 Autor: Piotr Dębowski piotr.debowski@konto.pl Wolno: Creative Commons License Deed Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Pracujemy z gotową bazą danych MSAccess o nazwie KOMIS.MDB. Baza ta składa się z kilku tabel, rys. 1 Rys. 1. Diagram relacji. Wybierając w MSAccess,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Word MK(c)

Edytor tekstu Word MK(c) Edytor tekstu Word 2007 1 C Z. 3 W S T A W I A N I E E L E M E N T Ó W Wstawianie symboli 2 Aby wstawić symbol należy przejść na zakładkę Wstawianie i wybrać Symbol Następnie wybrać z okienka dialogowego

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

LibreOffice Impress. Poziom podstawowy. Materiały szkoleniowe

LibreOffice Impress. Poziom podstawowy. Materiały szkoleniowe LibreOffice Impress Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Zalogowanie generuje nowe menu: okno do wysyłania plików oraz dodatkowe menu Pomoc

Zalogowanie generuje nowe menu: okno do wysyłania plików oraz dodatkowe menu Pomoc Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej autor poradnika - KS 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika (lewy dół strony) Zalogowanie

Bardziej szczegółowo

2 Arkusz kalkulacyjny

2 Arkusz kalkulacyjny 2 Arkusz kalkulacyjny Excel 2007 2.1. Tworzenie skoroszytów Tworzenie, budowa oraz zapisywanie skoroszytów w programie Excel 2007 nie uległy zasadniczym różnicom w stosunku do programu Excel 2003, dlatego

Bardziej szczegółowo

Andrzej Frydrych SWSPiZ 1/8

Andrzej Frydrych SWSPiZ 1/8 Kilka zasad: Czerwoną strzałką na zrzutach pokazuje w co warto kliknąć lub co zmieniłem oznacza kolejny wybierany element podczas poruszania się po menu Ustawienia strony: Menu PLIK (Rozwinąć żeby było

Bardziej szczegółowo

LEGISLATOR. Data dokumentu:17 września 2012 Wersja: 1.3 Autor: Paweł Jankowski

LEGISLATOR. Data dokumentu:17 września 2012 Wersja: 1.3 Autor: Paweł Jankowski LEGISLATOR Dokument zawiera opis sposobu tworzenia tabel w załącznikach do aktów prawnych Data dokumentu:17 września 2012 Wersja: 1.3 Autor: Paweł Jankowski Zawartość Wprowadzenie... 3 Strukturalizowanie

Bardziej szczegółowo

mgr Elżbieta Galant-Zielonka

mgr Elżbieta Galant-Zielonka Szkoła Podstawowa Nr 12 w Tczewie PRZYGOTOWANIE SZABLONU DYPLOMU W PROGRAMIE MICROSOFT WORD Z WYKORZYSTANIEM KORESPONDENCJI SERYJNEJ mgr Elżbieta Galant-Zielonka Tczew 2003 Wstęp Nowoczesny nauczyciel,

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

MODUŁ INTEGRUJĄCY ELEKTRONICZNEGO NADAWCĘ Z WF-MAG SPIS TREŚCI

MODUŁ INTEGRUJĄCY ELEKTRONICZNEGO NADAWCĘ Z WF-MAG SPIS TREŚCI MODUŁ INTEGRUJĄCY ELEKTRONICZNEGO NADAWCĘ Z WF-MAG SPIS TREŚCI Instalacja modułu spedycyjnego 2-4 Konfiguracja i opis ustawień w module Poczta Polska.5-12 Zarządzanie zbiorami 13 Przygotowanie przesyłki.14-18

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007

Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007 Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007 Opublikowano: 5 kwietnia 2007 Autor: Michał Staniszewski W życiu codziennym często wypełniamy różnego rodzaju formularze, podania i coraz częściej mają

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 (Word) Praca z dużym tekstem

Ćwiczenie 2 (Word) Praca z dużym tekstem Ćwiczenie 2 (Word) Praca z dużym tekstem 1. Przygotowanie dokumentu głównego (Tworzenie rozdziałów i podrozdziałów) Otwórz dokument o nazwie Duży tekst.docx znajdujący się na stronie prowadzącego zajęcia.

Bardziej szczegółowo

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel Spis treści 1. Opis okna... 3 2. Otwieranie okna... 3 3. Zawartość okna... 4 3.1. Definiowanie listy instrumentów... 4 3.2. Modyfikacja lub usunięcie

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010

Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010 Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010 Program Outlook 2010 udostępnia światowej klasy narzędzia umożliwiające utrzymanie produktywności oraz podtrzymywanie kontaktów służbowych i prywatnych

Bardziej szczegółowo

Zajęcia e-kompetencje

Zajęcia e-kompetencje Zajęcia e-kompetencje Podstawy obsługi pakietu biurowego. Word i Writer cz.2 Projekt pt:. E-dzi@dek, e-b@bcia i nauczyciel wnuczek 1 Plan dzisiejszych zajęć: 1. Podstawy obsługi pakietu biurowego. Word

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy programu Word 1. Lekcja 2: Podstawy dokumentu 34. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 34

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy programu Word 1. Lekcja 2: Podstawy dokumentu 34. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 34 Spis treści Lekcja 1: Podstawy programu Word 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Elementy programu 2 Praca w programie Word 2 Elementy okna programu Word 3 Korzystanie z narzędzi

Bardziej szczegółowo

Kolejne osoby możemy wyświetlać naciskając przyciski do przesuwania rekordów.

Kolejne osoby możemy wyświetlać naciskając przyciski do przesuwania rekordów. Wskazówki do wykonania Ćwiczenia 7, Korespondencja seryjna (Word 2007) ze strony http://logika.uwb.edu.pl/mg/ Autor: dr Mariusz Giero Narzędzie korespondencji seryjnej warto użyć, gdy naszym zadaniem jest

Bardziej szczegółowo

SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA

SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA Ćwiczenie 1 Automatyczne tworzenie spisu ilustracji 1. Wstaw do tekstu roboczego kilka rysunków (WSTAWIANIE OBRAZ z pliku). 2. Ustaw kursor w wersie pod zdjęciem i kliknij

Bardziej szczegółowo