BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy."

Transkrypt

1 BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie formularze. Ćwiczenie 1a Dodawanie do formularza przycisku polecenia 1. Otwórz formularz WypoŜyczenia w widoku Projekt. 2. Przeciągając krawędzie okna powiększ je nieco, aby zmieściły się w nim nowe elementy. 3. Aby dodać przycisk polecenia zamknięcia formularza, na przyborniku kliknij Przycisk polecenia, a następnie kliknij w pustym miejscu na formularzu i przeciągnij mysz, aby ustalić rozmiary przycisku. 4. W oknie Kategorie wybierz Operacje na formularzach, w oknie Akcje - Zamknij formularz. 5. Zamknij formularz zapisując zmiany. 6. Otwórz formularz WypoŜyczenia i sprawdź działanie utworzonego przycisku. Ćwiczenie 1b Dalsze modyfikacje formularzy 1. Dokonaj dalszej modyfikacji formularza WypoŜyczenia, dodając przyciski poleceń: Dodaj nowy rekord, Usuń rekord. 2. Dodaj pole tekstowe, w którym umieścisz tytuł formularza, w tym celu: 3. Przesuń w dół listwę Szczegóły, tak by między listwą Nagłówek formularza a Szczegóły było miejsce na tytuł. 4. W przyborniku kliknij przycisk Etykieta. 5. Umieść kursor myszy w polu Nagłówek formularza i przeciągnij z wciśniętym lewym przyciskiem myszy, aby zaznaczyć rozmiar etykiety. 6. Ustal rozmiar czcionki na 14, pogrubiona, kolor zmień na kontrastujący z tłem, kliknij we wnętrzu pola i wpisz tytuł WypoŜyczenia. 7. Po dokonaniu modyfikacji zamknij formularz, zapisując zmiany. 8. Otwórz formularz WypoŜyczenia i oglądnij wprowadzone zmiany. Powracając do widoku projekt, moŝesz wszystko usunąć lub poprawić. W podobny sposób zmodyfikuj pozostałe formularze. BAZA_2 Temat: Wyciąganie informacji z bazy - tworzenie kwerend. Kwerenda, czyli zapytanie, słuŝy do wyszukiwania i przeglądania w bazie danych jedynie tych informacji, które w danym momencie są nam potrzebne. Np. chcemy uzyskać listę osób, które nie oddały nam ksiąŝek, albo potrzebujemy listę tytułów ksiąŝek poŝyczonych przez Kowalskiego. Kwerendy działają podobnie jak filtry, poniewaŝ wybierają dane. Kwerendy, jednak, mogą wybierać dane z wielu tabel, podczas gdy filtry - wyłącznie z jednej. Ćwiczenie 2a Tworzenie prostej kwerendy z wykorzystaniem kreatora Utworzymy teraz kwerendę, która będzie wyświetlać listę osób i tytuły ksiąŝek, które aktualnie są wypoŝyczone. Potrzebne nam będą, w takim razie, dane z tabel WypoŜyczenia, Czytelnicy i KsiąŜki. 1. Uruchom program Microsoft Access i otwórz bazę biblioteka. 2. Przywróć zminimalizowane okno biblioteka, a następnie kartę Kwerendy. 3. Kliknij przycisk Nowy i wybierz opcje. Kreator prostych kwerend. 4. W polu Tabele/Kwerendy rozwiń dostępną listę i wybierz tabelę WypoŜyczenia. 5. Z pola Dostępne pola wybierz wszystkie, klikając przycisk [»]. 1

2 6. Powróć do pola Tabele/Kwerendy i tym razem wybierz tabelę Czytelnicy. 7. Tym razem z listy dostępnych pół wybierz tylko Nazwisko i Imię. 8. Znowu wróć do pola Tabele/Kwerendy i wybierz tabelę KsiąŜki. 9. Z listy dostępnych pól wybierz Tytuł. 10. Kliknij przycisk Dalej. 11. Upewnij się, Ŝe zaznaczona jest opcja Szczegółowa i kliknij Dalej - Utwórz. 12. Przejrzyj dane wyświetlone w kwerendzie. Czy rzeczywiście dane zostały przefiltrowane, tak jak zakładaliśmy? 13. Zamknij kwerendę, zapisując zmiany. Ćwiczenie 2b Tworzenie kwerendy wybierającej według nazwiska czytelnika Utworzymy teraz kwerendę, która po zapytaniu nas o nazwisko czytelnika poda nam listę aktualnie wypoŝyczonych przez niego ksiąŝek. Wykorzystamy utworzoną juŝ wcześniej kwerendę, odpowiednio ją modyfikując. 1. W otwartym oknie biblioteka kliknij kartę Kwerendy i wskaŝ utworzoną kwerendę Lista czytelników, którzy nie oddali ksiąŝki i kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz Kopiuj. 2. Kliknij prawym przyciskiem na pustym miejscu, w tym samym oknie i daj polecenie Wklej. 3. Wpisz nazwę nowej kwerendy np.: Lista ksiąŝek wypoŝyczonych przez danego czytelnika (wg nazwiska), kliknij OK. 4. Mając zaznaczoną tę właśnie kwerendę, kliknij przycisk Projektuj. 5. Aby dodać kryterium podania nazwiska, w kolumnie Nazwisko wpisz: [Podaj nazwisko czytelnika:]. Pamiętaj o nawiasach kwadratowych! 6. Włącz sortowanie danych. W kolumnie Nazwisko w polu Sortuj wybierz z listy Rosnąco. To samo wykonaj w kolumnie Imię. 7. Uruchom kwerendę naciskając przycisk Uruchom [!]. 8. JeŜeli kwerenda działa poprawnie, to zamknij ją i zapisz zmiany. JeŜeli coś jest nie tak, jak zakładaliśmy, powróć do widoku projekt i popraw błędy. BAZA_3 Temat: Tworzenie raportów. Aby wyszukane w bazie danych informacje przedstawić w efektowny sposób, przygotujemy raporty i dodatkowe formularze. Ćwiczenie 3a Tworzenie raportów z wykorzystaniem kreatora 1. Uruchom program Microsoft Access i otwórz bazę biblioteka. 2. Przywróć zminimalizowane okno biblioteka, a następnie kartę Raporty. 3. Kliknij przycisk Nowy, wybierz opcję Autoraport Tabelaryczny, a w polu Wybierz tabelę lub kwerendę wybierz z listy kwerendę Lista czytelników, którzy nie oddali ksiąŝek. Kliknij przycisk OK. 4. Sprawdź poprawność przygotowanego raportu. 5. Zamknij raport i zapisz go pod nazwą Lista czytelników którzy nie oddali ksiąŝek. Ćwiczenie 3b Modyfikowanie raportu w widoku projekt PoniewaŜ tabelą podstawową w kwerendzie Lista czytelników, którzy nie oddali ksiąŝek jest tabela 2

3 WypoŜyczenia, to na raporcie umieszczony został tytuł WypoŜyczenia. Zmienimy go teraz, aby był taki sam jak nazwa kwerendy. 1. W otworzonym oknie Kwerendy kliknij nazwę Lista czytelników, którzy nie oddali ksiąŝek, a następnie przycisk Projektuj. 2. Kliknij w polu tekstowym z napisem WypoŜyczenia. Usuń ten napis, posługując się klawiszem Backspace, i wpisz nowy tytuł: Lista czytelników, którzy nie oddali ksiąŝek, wciśnij klawisz Enter. 3. Sprawdź efekty, przełączając się na Widok -> Podgląd układu. 4. JeŜeli widok Ci odpowiada, zamknij raport, zapisując zmiany. Nie zawsze jednak wyniki wyszukiwań chcemy od razu drukować. Czasem potrzebujemy je tylko przejrzeć, aby udzielić zainteresowanej osobie informacji. W tym celu stworzymy odpowiedni formularz. Nie będzie on wykorzystywany do wprowadzania danych, ale jedynie do ich przeglądania. Ćwiczenie 3c Tworzenie dodatkowego formularza 1. Otwórz okno Formularze i kliknij przycisk Nowy. 2. Zaznacz opcję Autoformularz Tabelaryczny i wybierz z dostępnej listy kwerendę Lista czytelników, którzy nie oddali ksiąŝek, a następnie przycisk OK. 3. Zmień widok, klikając na pasku menu kolejno Widok ^ Widok Projekt. 4. Przeciągnij w dół listwę Szczegóły. 5. Aby przeciągnąć etykietę Data wypoŝyczenia na dół, kliknij ją, a następnie najedź na nią kursorem myszy tak, aby zmienił się w dłoń. Wciśnij lewy przycisk myszy i przeciągnij na dół etykietę. 6. W ten sam sposób przesuń w dół pozostałe etykiety tzn. Data zwrotu, Nazwisko, Imię, Tytuł. 7. Na przyborniku kliknij przycisk Etykieta, na pasku narzędzi wybierz rozmiar czcionki 14, pogrubiona, kolor kontrastujący z tłem. 8. Ustaw się kursorem w górnej części nagłówka i przeciągnij z wciśniętym klawiszem myszy, aby ustalić rozmiar etykiety, wpisz tekst: Lista czytelników, którzy nie oddali ksiąŝek, wciśnij Enter. 9. Na pasku menu kliknij Widok ^ Widok Formularz i oglądnij wprowadzone zmiany. ZauwaŜ ewentualne niedociągnięcia w wyglądzie formularza. 10. Przejdź do Widoku Projekt i dokonaj koniecznych poprawek. JeŜeli etykiety nie są widoczne w całości, to moŝesz wykonać kilka róŝnych czynności (wszystkie oczywiście w Widoku Projekt): MoŜesz zmniejszyć czcionkę, klękając etykietę i wybierając nowy rozmiar czcionki. MoŜesz poprzesuwać odpowiednio wszystkie etykiety i odpowiednio do tego pola tekstowe. JeŜeli etykieta składa się z więcej niŝ jednego słowa, moŝesz kazać zawijać tekst, poprzez klikniecie etykiety i przeciągnięcie dolnego suwaka zaznaczenia w dół, dodając tym samym nowe linijki, w których zostanie automatycznie rozmieszczony tekst. 11. Po dokonaniu zmian, podglądnij Widok Formularz i zamknij formularz, zapisując zmiany. Ćwiczenie 3d Dodawanie przycisków poleceń do formularza 1. Otwórz formularz Lista czytelników, którzy... w widoku Projekt. 2. Przeciągając krawędzie okna powiększ je nieco, aby zmieściły się w nim nowe elementy. 3. Aby dodać przycisk polecenia zamknięcia formularza, na przyborniku kliknij Przycisk polecenia, a następnie kliknij w pustym miejscu na formularzu, w polu Szczegóły i przeciągnij mysz, aby ustalić rozmiary przycisku. 3

4 4. W oknie Kategorie wybierz Operacje na raportach, w oknie Akcje - Drukuj raport. Kliknij przycisk Dalej. 5. Z listy dostępnych raportów wybierz Lista czytelników, którzy nie oddali ksiąŝek, kliknij Dalej. 6. Zaznacz opcję Tekst, kliknij Dalej. 7. Kliknij przycisk Utwórz. 8. Sprawdź efekty klękając Widok - Widok Formularz. 9. Powtarzając czynności z punktów 3-8, utwórz przycisk polecenia zamykającego formularz. Wybierz tym razem opcje: Operacje na formularzach, Zamknij formularz i wybierz formularz Lista czytelników, którzy nie oddali ksiąŝek. 10. Obejrzyj efekty i zamknij formularz, zapisując zmiany. BAZA_4 Temat: Tworzymy własny Panel główny. PoniewaŜ nasza baza danych została zmieniona oraz dodane zostały nowe elementy i funkcje, dlatego ostatnim naszym zadaniem będzie teraz utworzenie nowego Panelu głównego. Trzeba bowiem, aby nowe moŝliwości zostały na nim uwidocznione. Utworzymy w sumie trzy formularze, które stanowić będą nowe centrum dowodzenia naszej bazy. Prezentują je poniŝsze rysunki. Pracę musimy zacząć od końca, czyli od utworzenia formularzy Wpisywanie danych i Wyszukiwanie informacji. aby określić rozmiar etykiety. 4. Wpisz tytuł Wpisywanie danych, naciśnij Enter. Część II: Dodawanie przycisków poleceń Część I: Tworzymy formularz Wpisywanie danych: Utworzenie tytułu 1. Powiększ pole Szczegóły, przeciągając jego dolną i prawą krawędź. 2. W przyborniku kliknij Przycisk polecenia. 1. W oknie Formularze kliknij przycisk Nowy i wybierz z listy Widok Projekt, kliknij OK. 2. W przyborniku kliknij przycisk Etykieta, ustal rozmiar czcionki na 18, pogrubiona, wybierz kolor tekstu. 3. Umieść kursor myszy w górnej części okna Szczegóły, wciśnij lewy przycisk myszy i przeciągnij, 3. Umieść kursor myszy w oknie Szczegóły, naciśnij lewy przycisk myszy i przeciągnij, aby określić rozmiar przycisku. 4. Wybierz opcję Operacje na formularzach, Otwórz formularz i kliknij Dalej. 5. Z listy dostępnych formularzy wybierz KsiąŜki, kliknij Dalej i jeszcze raz Dalej. 6. Zaznacz opcję Tekst, w polu obok skasuj proponowaną nazwę i wpisz Wpisywanie danych o ksiąŝkach, kliknij Dalej, a następnie Utwórz. 7. Powtórz czynności z punktów 5-9 i utwórz przyciski polecenia otwierające odpowiednio formularze Czytelnicy i Autorzy. Nadaj im odpowiednio nazwy Wpisywanie danych o czytelnikach i Wpisywanie danych o autorach. 8. Aby wyrównać utworzone przyciski, trzymając wciśnięty klawisz Shift, i kliknij kolejno przyciski, tak aby wszystkie zostały zaznaczone. Kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybierz 4

5 polecenie Wyrównaj Do lewej. 9. Przełącz się na Widok Formularz, sprawdź działanie utworzonych przycisków. 10. JeŜeli wszystko jest w porządku, zamknij formularz, zapisując go pod nazwą Wpisywanie danych. Ćwiczenie 4b Tworzymy formularz Wyszukiwanie informacji Część I: Utworzenie tytułu Część II: Dodawanie przycisków poleceń 1. W oknie Formularze kliknij przycisk Nowy i wybierz z listy Widok Projekt, kliknij OK. 1. Powiększ pole Szczegóły, przeciągając jego dolną i prawą krawędź. 2. W przyborniku kliknij Przycisk polecenia. 2. W przyborniku kliknij przycisk Etykieta, ustal rozmiar czcionki na 18, pogrubiona, wybierz kolor tekstu. 3. Umieść kursor myszy w górnej części okna Szczegóły, wciśnij lewy przycisk myszy i przeciągnij, aby określić rozmiar etykiety. 4. Wpisz tytuł Wyszukiwanie informacji, wciśnij Enter. 3. Umieść kursor myszy w oknie Szczegóły, naciśnij lewy przycisk myszy i przeciągnij, aby określić rozmiar przycisku. 4. Wybierz opcją Operacje na formularzach, Otwórz formularz i kliknij Dalej. 5. Z listy dostępnych formularzy wybierz Lista czytelników, którzy nie oddali ksiąŝek, kliknij Dalej i jeszcze raz Dalej. 6. Zaznacz opcję Tekst, w polu obok skasuj proponowaną nazwę i wpisz Lista czytelników, którzy nie oddali ksiąŝek, kliknij Dalej, a następnie Utwórz. 7. Aby dodać przycisk Lista ksiąŝek wypoŝyczonych przez czytelnika (wg nazwiska), konieczne jest wcześniejsze utworzenie formularza do kwerendy o tej nazwie. Kliknij zakładkę Formularze i utwórz autoformularz tabelaryczny. Zapisz go pod proponowaną nazwą. 8. Powtórz czynności z punktów 5-9 i utwórz przyciski polecenia otwierające odpowiednio formularz Lista ksiąŝek wypoŝyczonych przez czytelnika (wg nazwiska). Nadaj mu odpowiednio nazwy Wpisywanie danych o czytelnikach i Wpisywanie danych o autorach. 9. Przełącz się na Widok Formularz, sprawdź działanie utworzonych przycisków. 10. JeŜeli wszystko jest w porządku, zamknij formularz, zapisując go pod nazwą Wyszukiwanie informacji. Ćwiczenie 4c. Tworzymy formularz Panel Główny Część I: Utworzenie tytułu 1.W oknie Formularze kliknij przycisk Nowy i wybierz z listy Widok Projekt, kliknij OK. 2. W przyborniku kliknij przycisk Etykieta, ustal rozmiar czcionki na 18, pogrubiona, wybierz kolor tekstu. 3. Umieść kursor myszy w górnej części okna Szczegóły, wciśnij lewy przycisk myszy i przeciągnij, aby określić rozmiar etykiety. 4. Wpisz tytuł Biblioteka - panel główny, wciśnij Enter. 5

6 5. Powtórz czynności z punktów 2-4 i utwórz etykietę zawierającą informacje o autorze czyli Twoje imię i nazwisko. Część II: Dodawanie przycisków poleceń 1. Powiększ pole Szczegóły, przeciągając jego dolną i prawą krawędź. 2. W przyborniku kliknij Przycisk polecenia. 3. Umieść kursor myszy w oknie Szczegóły, wciśnij lewy przycisk myszy i przeciągnij, aby określić rozmiar przycisku. 4. Wybierz opcję Operacje na formularzach, Otwórz formularz i kliknij Dalej. 5. Z listy dostępnych formularzy wybierz Wpisywanie danych, kliknij Dalej i jeszcze raz Dalej. 6. Zaznacz opcję Tekst, w polu obok skasuj proponowaną nazwę i wpisz Wpisywanie danych o ksiąŝkach i czytelnikach, kliknij Dalej, a następnie Utwórz. 7. Powtórz czynności z punktów 5-9 i utwórz przyciski polecenia otwierające odpowiednio formularze WypoŜyczenia oraz Wyszukiwanie informacji. 8. Po utworzeniu przycisków przełącz się na Widok formularz. 9. JeŜeli wszystko jest w porządku, zamknij formularz, zapisując go pod nazwą Panel główny. Część III: Ustawienie automatycznego otwierania formularz Panel główny 1. Na pasku menu kliknij kolejno Narzędzia -^ Autostart. 2. W otwartym oknie, w polu Wyświetl formularz rozwiń dostępną listę wybierz Panel główny i wciśnij OK. 3. Na wszystkich formularzach dodaj przycisk polecenia zamknięcia formularza (o ile go nie ma), a na Panelu głównym - zamknięcia bazy danych. 6

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Microsoft Access zajęcia 3 4 Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Kwerendy służą do tworzenia unikalnych zestawów danych, niedostępnych bezpośrednio z tabel, dokonywania obliczeń zawartych

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie raportów. Ćwiczenie 1. Utwórz Autoraport przedstawiający tabelę Studenci. - 1 -

Tworzenie raportów. Ćwiczenie 1. Utwórz Autoraport przedstawiający tabelę Studenci. - 1 - - 1 - Tworzenie raportów 1. Wstęp Raporty-zawierają dane z tabel lub kwerend odpowiednio uporządkowane w pożądany przez użytkownika sposób. Raport jest wygodnym sposobem prezentacji danych w postaci wydrukowanej.

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Panel sterujący

BAZY DANYCH Panel sterujący BAZY DANYCH Panel sterujący Panel sterujący pełni z reguły rolę centrum, z którego wydajemy polecenia i uruchamiamy różnorodne, wcześniej zdefiniowane zadania, np. wyświetlamy formularze lub drukujemy

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować pokaz album w Logomocji

Jak przygotować pokaz album w Logomocji Logomocja zawiera szereg ułatwień pozwalających na dość proste przygotowanie albumu multimedialnego. Najpierw należy zgromadzić potrzebne materiały, najlepiej w jednym folderze. Ustalamy wygląd strony

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

MS Access - bazy danych

MS Access - bazy danych MS Access - bazy danych Jak to zrobić - Ćwiczenia dla tych co zaczynają... Ćwiczenie 1. Uruchom aplikacje MS Access. Zaznacz pole opcji Pusta baza danych programu Access, naciśnij przycisk OK. W polu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Ćwiczenie 1 Instrukcja strona 1 Wersja ogólna

Bazy danych Ćwiczenie 1 Instrukcja strona 1 Wersja ogólna Bazy danych Ćwiczenie 1 Instrukcja strona 1 Wersja ogólna TEMAT: TWORZENIE NOWEJ BAZY DANYCH Uruchom Microsoft Access Rozpocznij od utworzenia nowej pustej bazy i zapisz ją w pliku o nazwie TwojeNazwiskoImię.MDB.

Bardziej szczegółowo

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1)

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) KWERENDY Ćw. 1. Na podstawie tabeli PRACOWNICY przygotować kwerendę, która wybiera z obiektu źródłowego pola Nazwisko, Imię, KODdziału i Stawka. (- w oknie bazy danych wybrać

Bardziej szczegółowo

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Program: Access 2007

Baza danych. Program: Access 2007 Baza danych Program: Access 2007 Bazę danych składa się z czterech typów obiektów: tabela, formularz, kwerenda i raport (do czego, który służy, poszukaj w podręczniku i nie bądź za bardzo leniw) Pracę

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

Formularze i raporty w MS Access

Formularze i raporty w MS Access Katedra Informatyki i Automatyki Politechnika Rzeszowska www.kia.prz-rzeszow.pl Formularze i raporty w MS Access I. Formularze Formularze Access mają wiele zastosowań. Przede wszystkim używa się ich do

Bardziej szczegółowo

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Edytor Word może służyć również do składania do druku nawet obszernych publikacji. Skorzystamy z tych możliwości i opracowany dokument przygotujemy

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

10. Jak to zrobić - Ćwiczenia dla tych co zaczynają...

10. Jak to zrobić - Ćwiczenia dla tych co zaczynają... 1 z 23 2010-09-17 17:58 MS Access - bazy danych 10. Jak to zrobić - Ćwiczenia dla tych co zaczynają... Ćwiczenie 1. Uruchom aplikacje MS Access. Zaznacz pole opcji Pusta baza danych programu Access, naciśnij

Bardziej szczegółowo

Zapytania do baz danych

Zapytania do baz danych Zapytania do baz danych 1. Korzystając z bazy kwerenda pobranej ze strony www.informatykamg.cba.pl. 2. Zobacz w tej bazie jak wyglądają relacje pomiędzy tabelami. Rys. 1 Relacje pomiędzy tabelami. 3. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

1. TWORZENIE BAZY DANYCH W MS ACCESS 2007

1. TWORZENIE BAZY DANYCH W MS ACCESS 2007 1. TWORZENIE BAZY DANYCH W MS ACCESS 2007 MS Access jest Systemem Zarządzania Bazą Danych. System zarządzania bazą danych jest pośrednikiem (buforem) pomiędzy programami użytkowymi, użytkownikiem końcowym

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Karta pracy 1

Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 1. Utwórz katalog Bazy danych służący do przechowywania wszelkich danych dotyczących kursu. 2. W katalogu Bazy danych stwórz podkatalog BD1 służący jako

Bardziej szczegółowo

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access.

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. Opracowała: Mariola Franek TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z możliwościami programu Microsoft Access.

Bardziej szczegółowo

MS Access - bazy danych

MS Access - bazy danych MS Access - bazy danych Ćwiczenia - dla tych co zaczynają... Pamiętaj o następujących zasadach tworzenia struktury bazy danych: baza danych to zbiór informacji na określony temat - niech nazwa pola odzwierciedla

Bardziej szczegółowo

Wykład II. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład II. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i modyfikowanie wykresów

Tworzenie i modyfikowanie wykresów Tworzenie i modyfikowanie wykresów Aby utworzyć wykres: Zaznacz dane, które mają być zilustrowane na wykresie: I sposób szybkie tworzenie wykresu Naciśnij na klawiaturze klawisz funkcyjny F11 (na osobnym

Bardziej szczegółowo

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego.

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. Bazy danych raporty 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. 2. Otwórz bazę (F:\M5BIB). 3. Utwórz raport wyświetlający wszystkie pola z tabeli KSIAZKI. Pozostaw ustawienia

Bardziej szczegółowo

T A B E L E i K W E R E N D Y

T A B E L E i K W E R E N D Y BAZY DANYCH LABORATORIUM T A B E L E i K W E R E N D Y W bazie danych programu Microsoft Access informacje rozmieszczone tabelami w tabelach.! " # o czekoladkach ich nazwy, rysunki i koszty produkcji.

Bardziej szczegółowo

Obsługa pakietu biurowego OFFICE

Obsługa pakietu biurowego OFFICE 02 - Temat 1 cz.1/3 1. Uruchom MS Access i utwórz pustą bazę danych. Zapisz ją na dysku. Pojawi się okno dialogowe obsługi bazy. Za pomocą tego okna użytkownik zarządza bazą danych i jej wszystkimi elementami,

Bardziej szczegółowo

ACCESS 2007 Tworzymy bazę danych plik: filmoteka.accdb

ACCESS 2007 Tworzymy bazę danych plik: filmoteka.accdb ACCESS 2007 Tworzymy bazę danych plik: filmoteka.accdb TABELE Zakładka tworzenie grupa tabele szablony tabel tabela projekt tabeli (najlepsza metoda) Tabela Gatunek (tabela słownikowa) Przełączyć na widok

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego

Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego 2. Otwórz bazę (F:\M5KW) 3. Zapoznaj się ze strukturą bazy (tabele, relacje) 4. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Utwórz strukturę bazy

Utwórz strukturę bazy Utwórz strukturę bazy Ćwiczenie 1. Utwórz plik bazy danych - zapisz pod nazwą Wpłaty.mdb. Zaprojektuj tabelę która będzie zawierać informacje o płatnikach. Nazwij ją Płatnicy. Wprowadź pola: Nazwa pola

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie tabeli Kwerendy (zapytania) Selekcja Projekcja Złączenie Relacja 1 Relacja 2 Tworzenie kwedend w widoku projektu Wybór tabeli (tabel) źródłowych Wybieramy

Bardziej szczegółowo

wprowadzania: wejdź do kreatora i wybierz Kod Pocztowy: 00-000;;-

wprowadzania: wejdź do kreatora i wybierz Kod Pocztowy: 00-000;;- TABELE 1. Zaprojektuj następujące tabele: Pamiętaj! aby kaŝdorazowo ustawić klucz podstawowy i zapisać tabelę pod właściwą nazwą. tbwojewodztwo pole typ komentarz IdWoj Autonumerowanie Województwo Text

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Sporządzanie ocen opisowych i diagnostycznych uczniów z wykorzystaniem schematów oceniania Przewodnik System UONET+ umożliwia sporządzanie ocen opisowych uczniów w oparciu o przygotowany

Bardziej szczegółowo

Baza danych część 8. -Klikamy Dalej

Baza danych część 8. -Klikamy Dalej Baza danych część 8 1.Kwerendy służą do wyszukiwania informacji według zadanych parametrów. Odpowiednio napisane mogą również wykonywać inne zadania jak tworzenie tabel czy pobieranie z formularzy parametrów

Bardziej szczegółowo

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2.

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją... 2 1.1 Układ strony... 2 strona 1 z 7 1 Podstawy pracy z aplikacją InDesign jest następcą starzejącego się PageMakera. Pod wieloma względami jest do niego bardzo

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Jak dopasować pola szablonu świadectwa, aby na stronie z wynikami klasyfikacji rocznej poprawnie drukowały się długie nazwy przedmiotów?

Jak dopasować pola szablonu świadectwa, aby na stronie z wynikami klasyfikacji rocznej poprawnie drukowały się długie nazwy przedmiotów? UONET+ Jak dopasować pola szablonu świadectwa, aby na stronie z wynikami klasyfikacji rocznej poprawnie drukowały się długie nazwy przedmiotów? Jeśli w oddziale występują przedmioty, które mają długie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Podstawowo program mieści się w Systemie a dojście do niego odbywa się przez polecenia: Start- Wszystkie programy - Akcesoria - Paint. Program otwiera się

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5: Praca z elementami mapy

Ćwiczenie 5: Praca z elementami mapy Ćwiczenie 5: Praca z elementami mapy W tym ćwiczeniu dodasz dodatkowe elementy mapy uzupełniające kompozycję i wydrukujesz ją. Jeśli to niezbędne, uruchom ArcMap, przejdź do folderu z danymi do ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

MS Access - bazy danych.

MS Access - bazy danych. MS Access - bazy danych. Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Pomoc dla Lektury - ćwiczenie 1. Wykorzystaj kreator kwerend i utwórz zapytanie dla tabeli Lektury z kryterium b* (wielkość liter bez znaczenia)

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja jest to położenie geograficzne zajmowane przez aparat. Miejsce, w którym zainstalowane jest to urządzenie.

Lokalizacja jest to położenie geograficzne zajmowane przez aparat. Miejsce, w którym zainstalowane jest to urządzenie. Lokalizacja Informacje ogólne Lokalizacja jest to położenie geograficzne zajmowane przez aparat. Miejsce, w którym zainstalowane jest to urządzenie. To pojęcie jest używane przez schematy szaf w celu tworzenia

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik. Praca z rozkładami materiału nauczania

UONET+ moduł Dziennik. Praca z rozkładami materiału nauczania UONET+ moduł Dziennik Praca z rozkładami materiału nauczania Przewodnik System UONET+ gromadzi stosowane w szkole rozkłady materiału nauczania. Dzięki temu nauczyciele mogą korzystać z nich podczas wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 7a

Rozwiązanie ćwiczenia 7a Rozwiązanie ćwiczenia 7a Podpisy pod rysunkami, zdjęciami możesz wprowadzić w następujący sposób: 1. Kliknij obiekt (rysunek, zdjęcie) i wybierz przycisk Wstaw podpis z grupy narzędzi Podpisy na karcie

Bardziej szczegółowo

Lekcja 4. 3CD 3. Rysunek 1.18. Okno programu Word. 3 Jak prawidłowo zakończyć pracę z programem? Omów jeden ze sposobów.

Lekcja 4. 3CD 3. Rysunek 1.18. Okno programu Word. 3 Jak prawidłowo zakończyć pracę z programem? Omów jeden ze sposobów. 3 Jak prawidłowo zakończyć pracę z programem? Omów jeden ze sposobów. 4 Uruchom grę Saper lub inną wskazaną przez nauczyciela i prawidłowo zakończ z nią pracę. Poćwicz sposoby uruchamiania i zamykania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu:

Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu: Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu: Stworzony przez nas formularz powinien spełniać pewne wymagania, które umożliwią pracownikowi szybkie przeszukiwanie bazy danych. Zaprojektowany formularz

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie. Uruchom program Access 2007.

Rozwiązanie. Uruchom program Access 2007. Rozwiązanie I. Tworzenie nowej bazy danych Uruchom program Access 2007. Na stronie Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access kliknij przycisk Pusta baza danych. Po prawej stronie ekranu pojawi się

Bardziej szczegółowo

1. WYKONAJ Utwórz formularz główny Rozkład lotów (wykorzystać Projekt formularza).

1. WYKONAJ Utwórz formularz główny Rozkład lotów (wykorzystać Projekt formularza). Laboratorium 3 Tworzenie formularzy 1. WYKONAJ Utwórz formularz główny Rozkład lotów (wykorzystać Projekt formularza). Na karcie Tworzenie programu Access dostępnych jest kilka narzędzi do szybkiego tworzenia

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Jak modyfikować czcionkę na świadectwach, aby poprawnie drukowały się oceny opisowe uczniów? Przygotowując w systemie UONET+ świadectwa dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

5.5. Wybieranie informacji z bazy

5.5. Wybieranie informacji z bazy 5.5. Wybieranie informacji z bazy Baza danych to ogromny zbiór informacji, szczególnie jeśli jest odpowiedzialna za przechowywanie danych ogromnych firm lub korporacji. Posiadając tysiące rekordów trudno

Bardziej szczegółowo

5.3. Tabele. Tworzenie tabeli. Tworzenie tabeli z widoku projektu. Rozdział III Tworzenie i modyfikacja tabel

5.3. Tabele. Tworzenie tabeli. Tworzenie tabeli z widoku projektu. Rozdział III Tworzenie i modyfikacja tabel 5.3. Tabele Tabela jest podstawowym elementem bazy danych. To właśnie w tabelach gromadzone są w bazie rekordy danych. Projektując tabelę, definiujemy, jakie pola będzie zawierał pojedynczy rekord informacji.

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1

Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1 Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1 I. Tworzenie bazy danych za pomocą kreatora Celem ćwiczenia jest utworzenie przykładowej bazy danych firmy TEST, zawierającej informacje o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwisko Wpłata (Euro)

Lp. Nazwisko Wpłata (Euro) Tabele_Writer Wstawianie tabeli Na początku dokumentu wpisz tekst Rzym-Lista Wpłat i wciśnij Enter. Następnie naciśnij symbol strzałki przypisanej do ikony Tabela znajdujący się na pasku narzędzi Pracę

Bardziej szczegółowo

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku W swoim folderze utwórz folder o nazwie 29_10_2009, wszystkie dzisiejsze zadania wykonuj w tym folderze. Na dzisiejszych zajęciach nauczymy

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Microsoft Access NAWIGACJA, MENU I PARAMETRY WYSZUKIWANIA. Adrian Horzyk. Akademia Górniczo-Hutnicza

BAZY DANYCH. Microsoft Access NAWIGACJA, MENU I PARAMETRY WYSZUKIWANIA. Adrian Horzyk. Akademia Górniczo-Hutnicza BAZY DANYCH Microsoft Access NAWIGACJA, MENU I PARAMETRY WYSZUKIWANIA Adrian Horzyk Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Katedra Automatyki

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Zwróćmy uwagę w jakiej lokalizacji i pod jaką nazwą zostanie zapisana baza (plik z rozszerzeniem *.accdb). Nazywamy

Zwróćmy uwagę w jakiej lokalizacji i pod jaką nazwą zostanie zapisana baza (plik z rozszerzeniem *.accdb). Nazywamy Ćw.1 WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010) Program Microsoft Office Access umożliwia organizowanie informacji w tabelach: listach wierszy i kolumn oraz zarządzanie, wykonywanie zapytań

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik. Praca z rozkładami materiału nauczania

UONET+ moduł Dziennik. Praca z rozkładami materiału nauczania UONET+ moduł Dziennik Praca z rozkładami materiału nauczania System UONET+ gromadzi stosowane w szkole rozkłady materiału nauczania. Dzięki temu nauczyciele mogą korzystać z nich wprowadzając tematy lekcji.

Bardziej szczegółowo

MS Access 2010 instrukcja część Wstaw do tworzonego formularza wszystkie pola z tabeli wydzial:

MS Access 2010 instrukcja część Wstaw do tworzonego formularza wszystkie pola z tabeli wydzial: Ćwiczenie 6. Formularze. Zadanie 1: Utwórz formularz do tabeli Wydział używając do tego celu kreatora formularzy. Formularz zapisz pod nazwą Formularz01-Wydział. 1. Wybierz Kreator formularzy : 2. Wstaw

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

Typ danych. Karta ogólne. Rozmiar pola Liczba całkowita długa. Autonumerowanie. Rozmiar pola 50. Tekst. Rozmiar pola 50. Tekst. Zerowa dł.

Typ danych. Karta ogólne. Rozmiar pola Liczba całkowita długa. Autonumerowanie. Rozmiar pola 50. Tekst. Rozmiar pola 50. Tekst. Zerowa dł. 2.1.1. Tworzenie tabel i relacji Ćwiczenie 2.1 Utworzyć bazę danych o nazwie Biblioteka domowa składającą się z tabel: Osoby IDOsoby Nazwisko Imię Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr mieszkania Adres korespondencyjn

Bardziej szczegółowo

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt graficzny z metamorfozą (ćwiczenie dla grup I i II modułowych) Otwórz nowy rysunek. Ustal rozmiar arkusza na A4. Z przybornika wybierz rysowanie elipsy (1). Narysuj okrąg i nadaj mu średnicę 100

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Jak modyfikować czcionkę na świadectwach, aby poprawnie drukowały się oceny opisowe uczniów? Przygotowując w systemie UONET+ świadectwa dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

Bardziej szczegółowo

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP5022 Wersja: 29-07-2007 Podręcznik użytkownika asix5 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

EXCEL TABELE PRZESTAWNE

EXCEL TABELE PRZESTAWNE EXCEL TABELE PRZESTAWNE ZADANIE 1. (3 punkty). Ze strony http://www.staff.amu.edu.pl/~izab/ pobierz plik o nazwie Tabela1.xlsx. Używając tabel przestawnych wykonaj następujące polecenia: a) Utwórz pierwszą

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

Wybierz polecenie z menu: Narzędzia Listy i dokumenty

Wybierz polecenie z menu: Narzędzia Listy i dokumenty Listy seryjne - część pierwsza Przygotowanie korespondencji seryjnej zawsze składa się z trzech etapów. Przygotowanie treści dokumentu głównego. Stworzenie źródła danych (lub skorzystanie z gotowej bazy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH Czym są pliki i foldery? krótkie przypomnienie Wszelkie operacje można przedstawić w postaci cyfrowej. Do tego celu wykorzystywane są bity - ciągi zer i jedynek. Zapisany

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 8a

Rozwiązanie ćwiczenia 8a Rozwiązanie ćwiczenia 8a Aby utworzyć spis ilustracji: 1. Ustaw kursor za tekstem na ostatniej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Podział strony na karcie Wstawianie w grupie Strony

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Przedszkolaki Przygotowanie organizacyjne

Przedszkolaki Przygotowanie organizacyjne Celem poniższego ćwiczenia jest nauczenie rozwiązywania zadań maturalnych z wykorzystaniem bazy danych. Jako przykład wykorzystano zadanie maturalne o przedszkolakach z matury w 2015 roku. Przedszkolaki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

CAL Access 3 zajęcia 6. Raporty

CAL Access 3 zajęcia 6. Raporty CAL Access 3 zajęcia 6 Raporty Raporty pozwalają nam wydrukować stan danych w określonym momencie czasu. Nadają się dzięki temu do wszelkiego rodzaju zestawień i sprawozdań. Nie można ich natomiast wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy Sekretariat Optivum Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Program Sekretariat Optivum ma wbudowane różne edytory, które umożliwiają przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

E-geoportal Podręcznik użytkownika.

E-geoportal Podręcznik użytkownika. PROCAD SA E-geoportal Podręcznik użytkownika. gis@procad.pl 2 Spis treści 1. Wstęp.... 3 2. Ikony narzędziowe.... 4 2.1. Ikony narzędziowe przesuwanie obszaru mapy.... 5 2.2. Ikony narzędziowe informacja

Bardziej szczegółowo