Załącznik nr 1 do SIWZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do SIWZ"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów instytucjonalnych.

2 Spis treści Spis treści... 2 I. Opis przedmiotu zamówienia... 3 II. Rozwiązania równoważne... 5 III. Wymagania funkcjonalne... 6 IV. Wsparcie techniczne... 7 V. Elementy zamówienia związane z obsługą i zarządzaniem SystememBE... 9 VI. Wymagania w zakresie technologii informatycznej A. Architektura B. Otwartość C. Technologia D. Eksploatacja E. Skalowalność i wydajność VII. Infrastruktura Techniczna A. Infrastruktura Zamawiającego B. Wymagania na Infrastrukturę C. Wymagania na infrastrukturę sieciową VIII. Integracja IX. Oprogramowanie X. Zgodność z wymogami prawa XI. Wymagania bezpieczeństwa XII. Dokumentacja i szkolenia A. Dokumentacja merytoryczna i techniczna SystemuBE B. Szkolenia XIII. Wymagania dotyczące zarządzania projektem i przebiegu wdrożenia Strona 2 z 39

3 I. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem Zamówienia jest dostarczenie, wdrożenie i świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych dla Banku Gospodarstwa Krajowego (zwany również Bankiem lub BGK) aplikacji bankowości internetowej (zwanej dalej: BE) wraz z rozwiązaniem do administracji/obsługi funkcjonalności aplikacji bankowości internetowej (zwany dalej: Konsolą). Całe rozwiązanie, czyli łącznie BE i Konsola, są zwane dalej SystemBE zgodnie z definicją w Istotnych Postanowieniach Umowy. Rozwiązanie będzie przeznaczone do obsługi klientów instytucjonalnych Banku (zwanych dalej: Klientami) przez osoby fizyczne (zwane dalej: Użytkownikami), umocowane do korzystania z BE na podstawie pełnomocnictwa lub upoważnienia. Użytkownicy będą korzystać z BE. Z Konsoli natomiast będą korzystać pracownicy Banku (zwani dalej: Pracownicy). Zamówienie będzie obejmować następujące elementy: 1. Dostarczenie, zainstalowanie, identyfikację luk, rozbudowę, integrację, uruchomienie i wdrożenie do użytkowania w pełni skonfigurowanego i wykonanego SystemuBE, realizującego funkcjonalności Banku określone w niniejszym zapytaniu oraz wykonanie usług niezbędnych do uruchomienia i późniejszej eksploatacji SystemuBE; 2. Zasilenie historii operacji dla rachunków udostępnionych w SystemieBE z systemów Banku, w momencie produkcyjnego uruchomienia SystemuBE, w celu udostępnienia Użytkownikom BE w trybie off-line - bez komunikacji z systemem centralnym; 3. Przygotowanie narzędzia do migracji danych określonych w Załączniku nr 1 do OPZ oraz wsparcie w migracji z obecnego rozwiązania bankowości elektronicznej do SystemuBE; 4. Udzielenie licencji dla Oprogramowania Standardowego i Pomocniczego na nielimitowaną liczbę użytkowników SystemuBE (w szczególności Klientów i Użytkowników) oraz na swobodne tworzenie dowolnej ilości instancji testowych i rozwojowych, z wyłączeniem zakupu licencji firm trzecich; Strona 3 z 39

4 5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego i zezwolenie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do SystemuBE, w tym do Oprogramowania i Dokumentacji w zakresie niezbędnym do samodzielnego rozwoju dostarczonego rozwiązania na zasadach określonych w Załączniku 3 do Istotnych Postanowień Umowy; 6. Przekazanie przez Wykonawcę dokumentacji SystemuBE, w zakresie określonym w Specyfikacji z prawem wykorzystania przez BGK lub podmioty trzecie wykonujące zlecenia w zakresie rozwoju lub utrzymania SystemuBE; 7. Przygotowanie na etapie analizy prototypu BE (makieta z menu, nawigacją, szkic poszczególnych ekranów, sekwencja przejść między ekranami), który podlega akceptacji BGK; 8. Przygotowanie i przekazanie przez Wykonawcę do akceptacji Banku projektu szaty graficznej BE i Konsoli, a po zaakceptowaniu, modyfikacji wyglądu BE i Konsoli zgodnie z projektem. Szata graficzna zostanie przygotowana zgodnie ze standardami określonymi w Księdze Identyfikacji Wizualnej Banku Gospodarstwa Krajowego, przekazanej przez Bank Wykonawcy na etapie analizy; 9. Dostawa, instalacja i konfiguracja niezbędnej infrastruktury informatycznej dla podstawowego i zapasowego ośrodka przetwarzania danych, obejmującej w szczególności: serwery, macierze dyskowe, oprogramowanie narzędziowe i systemowe, niezbędne do prawidłowej instalacji oraz uruchomienia i funkcjonowania SystemuBE w trzech środowiskach: produkcyjnym, testowym oraz rozwojowym; 10. Przeprowadzenie szkoleń dla maksymalnie 20 pracowników Banku z zakresu zagadnień biznesowych, technicznych, bezpieczeństwa, rozwoju, które będą niezbędne do prawidłowego działania i eksploatacji SystemuBE; 11. Świadczenie Usług Gwarancyjnych i Usług Serwisowych (w tym Asysty Technicznej) w stosunku do dostarczonego SystemuBE, w tym do Oprogramowania i Infrastruktury na warunkach opisanych w Istotnych Postanowieniach Umowy. 12. Świadczenie usług Rozwoju i Walidacji w stosunku do dostarczonego SystemuBE na warunkach opisanych w Istotnych Postanowieniach Umowy. Strona 4 z 39

5 II. Rozwiązania równoważne Zamawiający dopuszcza równoważność rozwiązań: 1. wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SIWZ, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne oraz nie obniżą jakości wymagań określonych w SIWZ; 2. w przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje urządzenia, instalacje, materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest w Planie Wdrożenia lub w Projekcie Technicznym przedstawić zestawienie wszystkich zaproponowanych urządzeń, instalacji, materiałów oraz innych elementów równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do urządzeń, instalacji, materiałów i innych elementów opisanych w SIWZ, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji, których dotyczy; 3. wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne urządzenia, instalacje, materiały lub inne elementy muszą: a. posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w SIWZ, b. zapewniać kompatybilność sprzętową i programową z rozwiązaniami określonymi w SIWZ. Niespełnienie przez Wykonawcę wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia określonych w niniejszej SIWZ i załącznikach skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Strona 5 z 39

6 III. Wymagania funkcjonalne 1. Wdrożenie SystemuBE będzie podzielone na 3 etapy. Zamawiający w Załączniku nr 1 do OPZ Wymagania funkcjonalne / Formularz oceny technicznej wskazał w kolumnie Etap wdrożenia, które funkcjonalności powinny być dostarczone w Etapie 1, 2 lub Opis etapów zawiera Harmonogram ramowy stanowiący Załącznik nr 9 do IPU (Harmonogram ramowy). 3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich funkcjonalności określonych w Załączniku nr 1 do OPZ Wymagania funkcjonalne / Formularz oceny technicznej, przy czym dopuszcza się sytuację, w której część funkcjonalności nie jest standardową funkcjonalnością oferowanego Oprogramowania i wymaga się od Wykonawcy wykonania Oprogramowania Dedykowanego dla Banku, które pokryje wymaganą funkcjonalność. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w Wymaganiach funkcjonalnych / Formularzu oceny technicznej w kolumnie D czy: 1) dana funkcjonalność jest standardowa w ramach oferowanego rozwiązania (S - Standardowa). Funkcjonalność uznaje się za standardową, gdy: a. oferowany SystemBE posiada wymaganą funkcjonalność na dzień składania Oferty; b. oferowany SystemBE posiada wymaganą funkcjonalność na dzień składania Oferty, ale wymagana jest jej parametryzacja, aby dostosować ją do wymagań Zamawiającego; 2) dana funkcjonalność wymaga modyfikacji oferowanego rozwiązania - wymaga prac rozwojowych (D - Dedykowana). 5. Brak zaoferowania w Ofercie którejkolwiek z funkcjonalności skutkować będzie odrzuceniem Oferty ze względu na jej niezgodność z treścią SIWZ. 6. Na potrzeby oceny ofert, za każdą funkcjonalność, która będzie wskazana przez Wykonawcę jako Standardowa w ramach oferowanego rozwiązania (tj. dostępna w oferowanym rozwiązaniu na dzień składania Oferty), Zamawiający przyzna liczbę punktów równą Wadze przypisanej do tej funkcjonalności w Załączniku nr 1 do OPZ Wymagania funkcjonalne / Formularz oceny technicznej, podanej w kolumnie E Strona 6 z 39

7 (np. jeżeli dana funkcjonalność została wskazana przez Wykonawcę jako Standardowa, a jej Waga określona w kolumnie E to 2, Zamawiający przyzna 2 punkty za tą funkcjonalność). Przyznane punkty za każdą z funkcjonalności zawierać będzie kolumna F. Suma punktów w kolumnie F (Punkty) będzie odpowiadała ocenie za funkcjonalność dla danej Oferty. Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za funkcjonalności określone jako Dedykowane. 7. Zamawiający wymaga, aby w ramach oferowanego rozwiązania Wykonawca zaoferował co najmniej 70% liczby funkcjonalności określanej jako Standardowa z sumarycznej liczby funkcjonalności zawartej w Załączniku nr 1 do OPZ Wymagania funkcjonalne/formularz oceny technicznej. W przypadku nie osiągnięcia wyżej wymienionego poziomu ilościowego dla funkcjonalności Standardowej oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu ze względu na jej niezgodność z treścią SIWZ. 8. Zasady wypełniania Formularza oceny technicznej: 1) W przypadku, gdy Wykonawca oceni, że oferowany SystemBE standardowo spełnia daną funkcjonalność, Wykonawca w kolumnie "Standardowa/Dedykowana", wpisuje literę S, 2) W przypadku, gdy Wykonawca oceni, że oferowany SystemBE nie spełnia standardowo danej funkcjonalności, Wykonawca w kolumnie "Standardowa/Dedykowana", wpisuje literę D, 3) Brak zapisu w kolumnie Standardowa/Dedykowana" przy jakiejkolwiek funkcjonalności powoduje odrzucenie oferty. IV. Wsparcie techniczne 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia kompletu licencji, nośników oraz wykonania instalacji, konfiguracji i parametryzacji Oprogramowania oraz Infrastruktury wymaganych do poprawnego użytkowania SystemuBE na wszystkich niezbędnych środowiskach. Parametryzację na środowiskach produkcyjnych i wymagającej uprawnień Administratora SystemuBE wykonuje Personel BGK na podstawie otrzymanych od Wykonawcy instrukcji. Strona 7 z 39

8 2. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na działanie SystemuBE na okres i na warunkach określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy. 3. Wykonawca musi zapewnić dostarczenie SystemuBE wraz z Infrastrukturą oraz procedurami eksploatacji i utrzymania zapewniającym dostępność SystemuBE zgodnie z warunkami: 1) SystemBE produkcyjny zostanie zbudowany w architekturze wysoko dostępnej i odpornej na awarię o charakterze katastrofy. SystemBE musi spełniać następujące wymagania dotyczące dostępności: a. Średnia roczna wartość RTO (Recovery Time Objective) dla SystemuBE mniejsza niż 4 godziny; b. RPO (Recovery Point Objective) dla SystemuBE równy 0 (odnosi się do danych dotyczących operacji potwierdzonych); c. Średnia roczna wartość MTBF dla infrastruktury większa niż 40 dni kalendarzowych; d. Zachowanie spójności danych z możliwością powtórzenia nie zakończonych transakcji i procesów w przypadku awarii; e. Sposób przełączenia (failover) zasobów SystemuBE w przypadku dowolnej pojedynczej awarii sprzętowej, automatyczny, przy zastrzeżeniu, że przełączenie nie wymaga dodatkowych czynności rekonfiguracyjnych; f. Sposób przełączenia (failback) zasobów SystemuBE w przypadku naprawy dowolnej pojedynczej awarii sprzętowej, manualny, przy zastrzeżeniu, że przełączenie nie wymaga dodatkowych czynności rekonfiguracyjnych. g. Przełączenie SystemuBE w przypadku awarii na elementy redundantne, nie może mieć wpływu na nominalną wydajność SystemuBE oraz przełączenie musi się odbyć z bezstratnym przeniesieniem wymaganych do pracy krytycznych danych (logów transakcyjnych, komunikatów w systemie kolejkowym, statystyk itp.); h. Zamawiający dopuszcza w przypadku awarii środowiska produkcyjnego Strona 8 z 39

9 w podstawowym ośrodku przetwarzania możliwość przeniesienia mocy ze środowisk testowych i rozwojowych, na potrzeby środowiska produkcyjnego w ośrodku zapasowym. Część środowiska produkcyjnego w ośrodku zapasowym stanowi fizycznie odrębną infrastrukturę połączoną światłowodami i wysokowydajnymi urządzeniami transmisyjnymi z ośrodkiem podstawowym, w pełni gotową do przejęcia obsługi po przełączeniu systemu. Wykonawca zapewnia procesy przełączania rozwiązania pomiędzy ośrodkami. Procedury przełączania będą odbierane na etapie testów rozwiązania. 2) Określonymi w Istotnych Postanowieniach Umowy. 4. Szczegółowe warunki świadczenia Usług Serwisu, w szczególności Czas Reakcji, Czas Naprawy i Czas Obejścia, określone są w Załączniku nr 2 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy. 5. Szczegółowe warunki świadczenia usług Rozwoju i Walidacji określone są w Załączniku nr 2 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy. 6. Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę Asysty Technicznej na zasadach określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy. V. Elementy zamówienia związane z obsługą i zarządzaniem SystememBE Zamawiający wymaga, aby w ramach Wdrożenia Wykonawca dostarczył rozwiązanie służące do monitorowania działania SystemuBE oraz połączeń SystemuBE z systemami transakcyjnymi Banku. W szczególności ma ono zapewnić: 1. możliwość monitorowania parametrów wydajnościowych. Wykonawca dostarczy wartości progowe dla tych liczników, dzięki którym możliwe będzie proaktywne monitorowanie SystemuBE, 2. możliwość badania dostępności serwisów biznesowych w postaci przykładowego Użytkownika/usługi biznesowej lub innego równoważnego rozwiązania, 3. listę usług i elementów SystemuBE, których działanie jest krytyczne dla działania i wydajności SystemuBE, Strona 9 z 39

10 4. usługi (np. API) do zintegrowania z systemami monitoringu posiadanymi przez Bank, tj. Nagios oraz MS SCOM, 5. usługi dla integracji z systemami do monitoringu SIEM (RSA Envision). VI. Wymagania w zakresie technologii informatycznej 1. Oferowany SystemBE musi spełniać wszystkie wymagania technologiczne i informatyczne określone w niniejszym dokumencie. 2. SystemBE zostanie zrealizowany zgodnie z zasadą, że: 1) Wykorzystane zostaną wiodące technologie informatyczne, które: a. Nie są technologiami wycofywanymi ( end of support ), tj. dla których nie został ogłoszony przez producenta koniec wsparcia lub koniec życia; b. Nie są rozwiązaniami informatycznymi, których rozwój zaprzestano lub planuje się jego zaprzestanie w ciągu 3 lat od ogłoszenia postępowania przetargowego. 2) Zachowane zostaną standardy programistyczne, oficjalnie określone przez producenta technologii, w której SystemBE będzie wykonany. A. Architektura 3. Wymagane jest rozdzielenie: zarządzania technicznego SystememBE i bazą danych od zarządzania parametryzacją biznesową SystemuBE, konfiguracją, przebiegiem procesów, dostępem do danych merytorycznych. B. Otwartość 4. SystemBE musi pozwalać na tworzenie lub rozwijanie cech oraz funkcjonalności przez Zamawiającego lub podmioty pracujące na rzecz Zamawiającego w oparciu o dostarczone kody źródłowe zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku nr 3 do Istotnych Postanowień Umowy. 5. Dostawca musi dostarczyć kody źródłowe SystemuBE (wraz z sumami kontrolnymi) których: a. jest autorem; b. jego podwykonawcy są autorami. Strona 10 z 39

11 6. Dostarczone kody źródłowe muszą być zgodne z wymaganiami dotyczącymi Dokumentacji. 7. Dostawca musi dostarczyć wszystkie pliki konfiguracyjne w formie przykładowych plików konfiguracyjnych lub screenów z pełnymi opisami zarządzania zmianą w zgodności z wymaganiami dokumentacji. 8. Dostawca musi dostarczyć dokumentację wszystkich kwerend koniecznych do wykonania na bazach danych w celu uruchomienia SystemuBE (a w szczególności tworzące: bazy danych, tabele, indeksy, widoki, wyzwalacze, synonimy, sekwencje, pakiety, procedury i funkcje) w zgodności z wymaganiami dokumentacji. 9. Dostawca musi zapewnić pełen komplet programów potrzebnych do rozwoju SystemuBE, przynajmniej dla 5 stanowisk : 1) środowiska programistyczne; 2) bibliotek; 3) plików konfiguracyjnych (wraz z sumami kontrolnymi); 4) dokumentacji. 10. Wykonawca musi zapewnić łatwy i bezpieczny dostęp do najnowszej wersji kodów źródłowych. Środowisko repozytorium kodów (GIT lub TFS) służące do przechowywania wszystkich wersji kodów źródłowych będzie znajdowało się w infrastrukturze Zamawiającego. Za inicjalne zasilenie odpowiedzialny jest Wykonawca. Obowiązek aktualizacji repozytorium spoczywa na wykonawcy danej modyfikacji. Obowiązki wykonawcy modyfikacji w kontekście budowania paczek produkcyjnych oraz oznaczania wersji w repozytorium zostaną uszczegółowione na etapie analizy. 11. SystemBE musi zapewnić mechanizmy wydawania wersji kolejnych zmian kodu źródłowego SystemuBE oraz mechanizmy/narzędzia łatwego i spójnego podnoszenia wersji (zarówno update jak i upgrade) na wskazanym środowisku (np. na zasadzie skryptów przygotowujących zbiorczą paczkę, która następnie dostarczonymi skryptami na serwerze zostanie automatycznie rozpakowana i wykonana, realizując automatycznie wszystkie zadania konieczne do podniesienia wersji), gwarantując spójne, łatwe i całkowite wycofanie przez administratora Strona 11 z 39

12 nietrafnej zmiany lub korekty Oprogramowania (downgrade), w tym w zakresie wycofania zmian w bazie danych (o ile wydanie takowe przewidywało). 12. SystemBE musi pozwalać na jego dalszą rozbudowę przez Zamawiającego poprzez: 1) Rozbudowę polegającą na dołączeniu nowych lub zamianie istniejących integrowanych z Systemem BE systemów źródłowych bez ingerencji w strukturę źródeł zasilających i konieczności rozbudowy procesów zasilających adekwatnych źródeł danych; 2) Rozszerzanie zawartości informacyjnej struktur SystemuBE i adekwatną rozbudowę procesów zasilających źródeł danych; 3) Swobodne korzystanie z udostępnionych przez SystemBE usług (API). 13. SystemBE musi umożliwiać udostępnianie danych innym systemom Zamawiającego, w tym co najmniej poprzez bezpośrednie połączenie bazodanowe, ekstrakty plikowe w formacie tekstowym (m.in. txt, csv, xml) oraz usługi WebServices. 14. W SystemieBE musi być zapewniona otwartość i możliwość rozwoju SystemuBE, m.in. poprzez udostępnienie interfejsu programistycznego API w następujących technologiach: 1) Java (co najmniej 1.7 u45) lub.net Framework (co najmniej 4.0) (kompetencje posiadane przez Zamawiającego); 2) WebServices (zgodne z SOAP 1.2 oraz WSDL 1.1). 15. Dostarczone API musi zawierać poniższe funkcjonalności: 1) zlecanie przelewów: zewnętrzny, własny, ZUS, podatkowy, SEPA/SWIFT/TARGET2; 2) odbieranie statusu realizacji przelewów; 3) odbieranie listy i szczegółów produktów; 4) przeglądanie/zakładanie/modyfikacja/zrywanie zleceń stałych; 5) przeglądanie/tworzenie/cofnięcie zgody na polecenie zapłaty; 6) odbieranie wyciągów i historii operacji z rachunku/lokat/kredytów; 7) odbieranie raportów; 8) zlecanie wypłat/wpłat gotówkowych; 9) import oczekiwanych płatności na rachunki wirtualne w ramach usługi SIMP; Strona 12 z 39

13 10) zlecenie wypłat depozytów sądowych; 11) uwierzytelnienia w BE i innych kanałach zdalnych; 12) autoryzacji operacji w BE i innych kanałach zdalnych (wszystkie dostępne metody autoryzacji); 13) zarządzania danymi dostępowymi (np. aktywacja, blokada, zmiana hasła); 14) zarządzania metodami autoryzacji operacji (np. zmiana, blokada metody autoryzacji operacji); 15) przeglądanie/dodawanie/modyfikacja/usuwanie Klientów, Użytkowników i dostępów do BE i innych zdalnych kanałów obsługi; 16) przeglądanie/dodawanie/modyfikacja/usuwanie schematów akceptacji i uprawnień; 17) wyszukiwania, przeglądania i filtrowania po dostępnych danych Użytkowników i Klientów. C. Technologia 16. W ramach oprogramowania opensource i technologii własnej Wykonawcy dopuszcza się: 1) Oprogramowanie open source w oryginalnej niezmienionej przez Dostawcę postaci, serwisowane w języku polskim przez Dostawcę lub inny podmiot gospodarczy, a w ramach umowy taki serwis jest gwarantowany; 2) Stosowanie technologii informatycznej własnej Wykonawcy pod warunkiem dostarczenia jej opisu do dyspozycji Zamawiającego w zakresie niezbędnym do samodzielnego wprowadzania zmian, przez Zamawiającego lub przez firmy trzecie na zlecenie Zamawiającego, do rozwiązania bez udziału Wykonawcy, w tym zestaw narzędzi, gotowych komponentów, kompilatorów, konektorów, licencji na ich użytkowanie, dokumentacji. D. Eksploatacja 17. Wykonawca musi dostarczyć narzędzia do zarządzania architekturą techniczną i systemową, w tym do zarządzania komponentami aplikacyjnymi, komunikacyjnymi, bazodanowymi SystemuBE, a w tym do monitorowania bieżącego zachowania się SystemuBE i infrastruktury pod kątem: Strona 13 z 39

14 1) Monitorowania postępu wykonania procesu zasileń/wysyłek danych i przetwarzania SystemuBE; 2) Monitorowania wydajności SystemuBE, 3) Przeprowadzania wyprzedzającej diagnostyki wykrywającej zagrożenie dla przyszłej działalności SystemuBE, co najmniej pod kątem wydajności rozwiązania, wykorzystania dostępnej przestrzeni dyskowej, analizy potrzeb utworzenia dodatkowych indeksów w bazie. 18. Wykonawca musi zapewnić w planowanej do zakupu infrastrukturze utworzenie równolegle używanych środowisk SystemuBE: produkcyjnego, testowego, rozwojowego (w tym wszystkich bibliotek i narzędzi koniecznych do prowadzenia rozwoju) dla SystemuBE. Wszystkie wymagane licencje na Oprogramowanie dla tych środowisk Wykonawca musi zapewnić w ramach umowy. 19. Wykonawca zapewni przenoszalność prawidłowo działających, przetestowanych funkcjonalności zaimplementowanych na środowiskach, w kolejności: rozwojowym do środowiska testowego, środowisku testowym do środowisk produkcyjnych. 20. Wykonawca zapewni funkcjonalność umożliwiającą administratorom SystemuBE na czasowe zablokowanie dostępu Użytkowników do całości lub części SystemuBE na czas przerwy technicznej związanej z zasilaniem SystemuBE danymi lub pracami technicznymi oraz umożliwi poinformowanie Użytkowników o takim fakcie niedostępności SystemuBE lub jego modułu dowolnie przygotowanym przez administratora komunikatem. Komunikat powinien pojawić się Użytkownikom przy próbie wejścia na strony transakcyjne SystemuBE. E. Skalowalność i wydajność 21. Zamawiający wymaga dostarczenia rozwiązania przygotowanego do przechowywania w zintegrowanych strukturach SystemuBE danych bieżących oraz przechowywania danych historycznych/archiwalnych tzn. dotyczących wcześniejszych okresów: w dedykowanych do tego celu bazach, instancjach bazy danych, przechowywanie ich na oddzielnych partycjach z wykorzystaniem mechanizmów partycjonowania bazy danych lub zaproponowania innego rozwiązania spełniającego podane przez Zamawiającego wymagania w zakresie wydajności, pod warunkiem, że to Zamawiający decyduje o wyborze podejścia. Strona 14 z 39

15 Wykonawca dostarczy mechanizm zarządzania danymi archiwalnymi, zapewniający ograniczenie baz produkcyjnych SystemuBE oraz obsługę reklamacji i potrzeb informacyjnych wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych. 22. Wykonawca musi zapewnić wydajność (szybkość odpowiedzi) SystemuBE (zarówno w warstwie aplikacyjnej jak i API) pozwalającą na obsługę poniższych wielkości biznesowych: 1) Liczba Klientów z aktywnym dostępem do BE 5000; 2) Liczba Użytkowników z aktywnym dostępem do BE 25000; 3) Maksymalna liczba jednoczesnych sesji Użytkowników 1000; 4) Liczba Pracowników mających aktywny dostęp do Konsoli 50; 5) Maksymalna liczba jednocześnie pracujących Pracowników w Konsoli 25; 6) Maksymalna liczba przelewów wychodzących do innych banków na dzień ; 7) Maksymalna liczba przelewów wychodzących do innych banków na godzinę 50000; 8) Maksymalna wielkość paczki przelewów (liczba przelewów w jednej paczce) 5000; 9) Maksymalna liczba uruchomionych procesów wydruków na sekundę w BE 50; 10) Maksymalna liczba operacji typu odczyt (np. sprawdzenie salda, sprawdzenie historii rachunku) na sekundę z BE 130; 11) Maksymalna liczba operacji aktywnych (np. wykonanie pojedynczego przelewu, założenie lokaty) na sekundę z BE 80; 12) Narzut czasu przeznaczonego na przetworzenie zapytania (komunikatu) wysłanego przez użytkownika ze stacji końcowej, nakładanego przez SystemBE nie może być większy niż 1 sekunda, przy czym dopuszcza się realizację 5% zapytań Użytkowników w czasie powyżej 1 sekundy, ale nie dłużej niż 30 sekund. Dopuszcza się również realizację zapytań w czasie przekraczającym 7 sekund, jeżeli są realizowane w trybie asynchronicznym z kontrolą listy zapytań oczekujących na odpowiedź przed uruchomieniem drugiego tego Strona 15 z 39

16 samego typu zapytania przez jednego Użytkownika. Do czasu przetworzenia zapytania nie będzie wliczany czas na przesłanie informacji od klienta do serwera, o ile Wykonawca zapewni Zamawiającemu uzyskanie informacji o rzeczywistym i statystycznym czasie transmisji pomiędzy klientem i serwerem, 13) Czas zapisania/zatwierdzenia pojedynczego polecenia przelewu - maksymalnie 2 sekundy (w opcji przeznaczonej dla pojedynczego zlecenia przelewu), 14) Czas zapisania/zatwierdzenia paczki zawierającej 1000 pozycji - maksymalnie 10 sekund, 15) Czas udostępnienia listy produktów zawierających 10 pozycji - maksymalnie 2 sekundy. 23. Osiągnięcie maksymalnych wartości biznesowych zdefiniowanych w punkcie 22 musi być możliwe wyłącznie poprzez rozbudowę Infrastruktury z uwzględnieniem rezerw określonych w punkcie Wykonawca musi zapewni możliwość powiększenia mocy i potencjału Infrastruktury bez konieczności wymiany sprzętu i modyfikacji kodu, a tylko poprzez rozbudowę jego elementów/modułów, która zapewni obsługę podwojonych wartości biznesowych określonych w punkcie 22.1) ) oraz 22.9) ) z dotrzymaniem warunków wydajności co najmniej dwukrotnie w zakresie mocy, pamięci i dysków. Zmiany infrastrukturalne nie powinny mieć wpływu na dostępność rozwiązania dla Klientów i Użytkowników, a tyko w wyjątkowych wypadkach być realizowane w zaplanowanych przerwach technologicznych. 25. Wykonawca na żądanie Zamawiającego udostępni metodykę/prognozę oszacowania wymagań na rozbudowę Infrastruktury. 26. Wykonawca musi zaimplementować w rozwiązaniu mechanizmy zapewnienia jakości danych. W szczególności wymaga się zaprojektowania i przygotowania raportów kontrolnych, których przedmiotem będą co najmniej: 1) kontrola poprawności danych wysyłanych/zasilanych z/do SystemuBE; 2) kontrola spójności danych w SystemieBE; 3) kontrola jakości danych w wybranych obszarach SystemuBE według przygotowanych przez Bank reguł; Strona 16 z 39

17 4) inne reguły sprawdzające wynikające z doświadczenia Wykonawcy i najlepszych praktyk w tym zakresie; 5) usługi umożliwiające korzystanie z centralnych kartotek klientów. 27. Wykonawca w ramach Wdrożenia wykona test wydajnościowy polegający na podłączeniu do SystemuBE wymaganej maksymalnej liczby jednoczesnych sesji Użytkowników (patrz wymagania powyżej) i wykonaniu wymaganej liczby zleceń finansowych (patrz wymagania powyżej) i wymaganej liczby zleceń niefinansowych (patrz wymagania powyżej) na podstawie ustalonego z Bankiem i nagranego wzorca ruchu. Po wykonaniu testu Wykonawca dostarczy wyniki testu w postaci surowych danych i raportu z testów. Infrastrukturę wymaganą do przeprowadzenia testu zapewni Wykonawca we własnym zakresie. W przypadku jeśli wymagania odnośnie wydajności nie zostaną spełnione, wówczas Wykonawca zmodyfikuje lub rozbuduje Infrastrukturę, aż do wymaganej wydajności, przy czym: 1) Modyfikacja nie może pogarszać już działających funkcjonalności i parametrów SystemuBE; 2) Rozbudowa będzie objęta serwisem na takich samych warunkach jak część bazowa SystemuBE; 3) Rozbudowa wykonana zostanie w ramach zaoferowanej ceny; 4) Infrastruktura techniczna SystemówBE testowych i rozwojowych zapewni wydajność na poziomie 33% wydajności SystemuBE produkcyjnego. 17. Pojemność SystemuBE: 1) Infrastruktura techniczna SystemuBE produkcyjnego i SystemuBE przedprodukcyjnego musi zapewnić pojemność wystarczającą na minimum 3 lata pracy bez wykonywania dodatkowej rozbudowy, przy założeniu, że: a. Zlecenia realizowane są przez 7 dni w tygodniu; b. Średnia dzienna liczba zleceń finansowych równa się 50000; c. Średnia dzienna liczba zleceń niefinansowych równa się 3000; d. Liczba Klientów z dostępem (aktywnym i nieaktywnym) do BE 7000; e. Liczba Użytkowników z dostępem (aktywnym i nieaktywnym) do BE 35000; f. Zajętość systemów plików przeznaczonych na potrzeby bazy danych, w Strona 17 z 39

18 której przechowywane będą zlecenia, nie może przekraczać 80% całkowitego rozmiaru systemu plików przy zakładanym 3-letnim wypełnieniu. W przypadku, jeśli wymagania odnośnie pojemności nie zostaną spełnione, wówczas Wykonawca w ramach serwisu zmodyfikuje lub rozbuduje Infrastrukturę aż do wymaganej pojemności, przy czym: a. Modyfikacja nie może pogarszać już działających funkcjonalności i parametrów SystemuBE; b. Rozbudowa będzie objęta serwisem na takich samych warunkach jak część bazowa SystemuBE; c. Rozbudowa wykonana zostanie w ramach zaoferowanej ceny. 2) Środowiska testowe i rozwojowe SystemuBE muszą być zwymiarowane na 20% potencjału środowiska produkcyjnego. 3) Architektura SystemuBE musi pozwolić na okresowe usuwanie lub archiwizację i usuwanie (w zależności od wymagań biznesowych) z bazy danych zleceń z zadanego przedziału czasu. VII. Infrastruktura Techniczna A. Infrastruktura Zamawiającego 1. Na potrzeby projektu Zamawiający może udostępnić następujące zasoby: 1) Zasoby sieci SAN (architektura dual-fabric w CPD i RCPD): a. porty na switchach Fibre Channel HP StorageWorks 8/40 SAN Switch (8 Gbps, MM LC) 32 porty (4 switche x 8 porty); 2) Zony (Solaris Containers, Solaris 10) w ramach serwerów w DMZ (w CPD i RCPD): a. rdzenie na serwerach Fujitsu M10-1 (SPARC64 X 2.8 Ghz) 32 rdzenie (3 serwery x 8 rdzeni produkcja, 1 serwer x 8 rdzeni testy); b. pamięć na serwerach Fujitsu M GB (3 serwery x 32 GB produkcja, 1 serwer x 32 GB testy); c. przestrzeń dyskowa na serwerach Fujitsu M GB (3 serwery x 100 GB produkcja, 1 serwer x 100 GB testy); Strona 18 z 39

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 1 do Część II SIWZ SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/2012 Dyrektora Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim z dnia 1 marca 2012 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zagadnienia ogólne

Rozdział I Zagadnienia ogólne Załączniki do decyzji nr 2/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 3 stycznia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1 Instrukcja zarządzania systemem teleinformatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie, wdrożenie oraz konfigurację

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ADMINISTRATORA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POLSKI FADN

DOKUMENTACJA ADMINISTRATORA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POLSKI FADN Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy ul. Świętokrzyska 20 00 950 Warszawa 1 Skr. pocztowa 984 tel./faks: (48 22) 826 93 22, (48 22) 826 61 58 email: rachrol@fadn.pl

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm CO TO JEST PAKIET MOJA FIRMA PLUS? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (1)

Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (1) Sygnatura postępowania: BZP/29/DI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 19 maja 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1 strona 1 Zał. 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY Opteam S.A. o/lublin ul. Budowlana 30 20-469 Lublin W związku z realizacją projektu pod nazwą,,opracowanie nowoczesnego i zaawansowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS).

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS). Do Wykonawców Wrocław, 12.06.2015r. CUI-DOAZ.331.10.2015 CUI/ZP/PN/10/2015/11/... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozwój CRM - Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zbiorze czas-na-przeglad.pl

Polityka prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zbiorze czas-na-przeglad.pl Poznań, 24.01.2011 Polityka prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zbiorze czas-na-przeglad.pl Realizując postanowienia ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania KB tokena

Instrukcja użytkowania KB tokena Instrukcja użytkowania KB tokena Wstęp Co to jest KB token? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie haseł jednorazowych. Token mobilny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Usługi mobilne ipko biznes

Usługi mobilne ipko biznes Usługi mobilne ipko biznes Spis treści TOKEN MOBILNY... 3 Korzystanie z aplikacji Token ipko biznes... 4 LISTA OBSŁUGIWANYCH TELEFONÓW... 5 IPKO BIZNES NA BLACKBERRY... 5 Wymagania i pobranie aplikacji...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa szanuje i troszczy się o prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

1. System powinien pozwalać na bezpieczne korzystanie z aplikacji firmowych poza centralą jak i wewnątrz sieci Zamawiającego.

1. System powinien pozwalać na bezpieczne korzystanie z aplikacji firmowych poza centralą jak i wewnątrz sieci Zamawiającego. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wdrożenie systemu zdalnego, bezpiecznego dostępu do zasobów wewnętrznej sieci teleinformatycznej z poziomu urządzeń typu notebook. Wymagania dla systemu: 1.

Bardziej szczegółowo

PRACA INŻYNIERSKA IMPLEMENTACJA MOBILNEGO KLIENTA BANKU ZABEZPIECZONEGO TOKENEM

PRACA INŻYNIERSKA IMPLEMENTACJA MOBILNEGO KLIENTA BANKU ZABEZPIECZONEGO TOKENEM PRACA INŻYNIERSKA IMPLEMENTACJA MOBILNEGO KLIENTA BANKU ZABEZPIECZONEGO TOKENEM Autor: Piotr Marek Ciecierski Kierujący pracą: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski Plan prezentacja Spis treści: 1) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów

Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów Dane dokumentu Nazwa Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji

Bardziej szczegółowo

ibosstoken Proces obsługi (wydawania, personalizacji i korzystania) Tokena mobilnego do systemu BOŚBank24 iboss

ibosstoken Proces obsługi (wydawania, personalizacji i korzystania) Tokena mobilnego do systemu BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ibosstoken

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL 1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL Podczas tworzenia koncepcji architektury korporacyjnej mieliśmy na celu zaproponowanie takich zmian architektonicznych, które wprowadzałyby w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

2) stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem,

2) stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem, Wskazówki dotyczące sposobu opracowania instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Strona 1 z 7 Dokumentacja Oprogramowanie standardowe Umowa Urządzenia Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników

Podręcznik Użytkownika ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników obowiązuje dla Klientów z segmentu małych firm Spis treści Podręcznik Użytkownika... 1 I. Słownik... 3 II. Udostępnienie systemu ING BankOnLine z funkcjonalnością

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia System Administracji (System SA) usługi wsparcia i utrzymania systemu Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) Wymiana dokumentów elektronicznych pomiędzy Apteką a Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ Strona 1 z 10 INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu oraz wykonanie i wdrożenie systemu umożliwiającego otrzymywanie informacji z systemu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

2. Jakie i ile licencji Oracle 10g posiada zamawiający i czy posiada do tych licencji wsparcie techniczne?

2. Jakie i ile licencji Oracle 10g posiada zamawiający i czy posiada do tych licencji wsparcie techniczne? Strona 1 Or.V.271.29.2013 Ostrowiec Świętokrzyski, 11.09.2013 r. Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 157-273788 z dnia 14.08.2013)

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Polityka prywatności Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy 7stars.com.pl, prowadzony

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja ZPKSoft WDoradca 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja 1. Wstęp ZPKSoft WDoradca jest technologią dostępu przeglądarkowego do zasobów systemu ZPKSoft Doradca.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INFORMACJE OGÓLNE Usługa mobile e-bank EBS umożliwia dostęp do usług bankowych poprzez Internet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe Lp. Parametry wymagane przez Zamawiającego (nazwa oferowanego oprogramowania) Parametry oferowane przez Wykonawcę (TAK- parametry zgodne z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 993200/370/IN- 85 /12 Warszawa, 2012.02.01 Informacja dla Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych Wersja: 2.0 Strona 1

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej OPZ )

Opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej OPZ ) Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej OPZ ) 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie systemu Database Activity Monitoring - DAM (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dostawa licencji na oprogramowania Microsoft Znak postępowania: RZ/37/ZP/2013/PLNG OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ I. Przedmiot Zamówienia obejmuje

Bardziej szczegółowo

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju 15.06.2016 Łysomice Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap 2.Co się zmieniło w epuap 3.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju Czym

Bardziej szczegółowo

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Niniejsza instrukcja opisuje instalację Sekafi 3 SQL w wersji sieciowej, z zewnętrznym serwerem bazy danych. Jeśli wymagana jest praca jednostanowiskowa, należy postępować

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą mobilną Ministerstwa Sprawiedliwości (oprogramowanie centralne) musi posiadać co najmniej następujące funkcjonalności: I. Wymagania

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy ANNĘ TREPKA

UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy ANNĘ TREPKA UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy załącznik nr 5E do specyfikacji MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Załącznik Nr 1 Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Wersja 1.0 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Dziękujemy Państwu za wybranie usługi bankowości elektronicznej Banku Gospodarstwa Krajowego BGK@24Biznes. Nasz system bankowości

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Załącznik nr Z2

AE/ZP-27-16/14. Załącznik nr Z2 Lp. 2 AE/ZP-27-16/14 USŁUGA Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Wymagane i oferowane paramtery techniczne USŁUGA (instalacja, konfiguracja, przeniesienie danych) Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do wirtualizacji

Oprogramowanie do wirtualizacji Oprogramowanie do wirtualizacji Licencje muszą umożliwiać uruchamianie wirtualizacji na serwerach fizycznych o łącznej liczbie 8 procesorów oraz jednej konsoli do zarządzania całym środowiskiem. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B NAZWA ZADANIA ZADANIE CZĄSTKOWE TECHNOLOGIA ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN TERMIN REALIZACJI 1 2 4 5 6 7 Zadanie 1 - wersji alfa 1 systemu B2B 3 723

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dz.U.2004.100.1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 1/DI/PN/2015 I. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego platformy

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Wstęp. Opisane poniżej zmiany wprowadzają modyfikacje platformy e-giodo w zakresie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I AKTYWACJI KB TOKENA

INSTRUKCJA INSTALACJI I AKTYWACJI KB TOKENA INSTRUKCJA INSTALACJI I AKTYWACJI KB TOKENA Co to jest KB token i token sprzętowy? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie haseł jednorazowych.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24

INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24 INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24 Co to jest KB token i token wielofunkcyjny? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie

Bardziej szczegółowo