Załącznik nr 1 do SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do SIWZ"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów instytucjonalnych.

2 Spis treści Spis treści... 2 I. Opis przedmiotu zamówienia... 3 II. Rozwiązania równoważne... 5 III. Wymagania funkcjonalne... 6 IV. Wsparcie techniczne... 7 V. Elementy zamówienia związane z obsługą i zarządzaniem SystememBE... 9 VI. Wymagania w zakresie technologii informatycznej A. Architektura B. Otwartość C. Technologia D. Eksploatacja E. Skalowalność i wydajność VII. Infrastruktura Techniczna A. Infrastruktura Zamawiającego B. Wymagania na Infrastrukturę C. Wymagania na infrastrukturę sieciową VIII. Integracja IX. Oprogramowanie X. Zgodność z wymogami prawa XI. Wymagania bezpieczeństwa XII. Dokumentacja i szkolenia A. Dokumentacja merytoryczna i techniczna SystemuBE B. Szkolenia XIII. Wymagania dotyczące zarządzania projektem i przebiegu wdrożenia Strona 2 z 39

3 I. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem Zamówienia jest dostarczenie, wdrożenie i świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych dla Banku Gospodarstwa Krajowego (zwany również Bankiem lub BGK) aplikacji bankowości internetowej (zwanej dalej: BE) wraz z rozwiązaniem do administracji/obsługi funkcjonalności aplikacji bankowości internetowej (zwany dalej: Konsolą). Całe rozwiązanie, czyli łącznie BE i Konsola, są zwane dalej SystemBE zgodnie z definicją w Istotnych Postanowieniach Umowy. Rozwiązanie będzie przeznaczone do obsługi klientów instytucjonalnych Banku (zwanych dalej: Klientami) przez osoby fizyczne (zwane dalej: Użytkownikami), umocowane do korzystania z BE na podstawie pełnomocnictwa lub upoważnienia. Użytkownicy będą korzystać z BE. Z Konsoli natomiast będą korzystać pracownicy Banku (zwani dalej: Pracownicy). Zamówienie będzie obejmować następujące elementy: 1. Dostarczenie, zainstalowanie, identyfikację luk, rozbudowę, integrację, uruchomienie i wdrożenie do użytkowania w pełni skonfigurowanego i wykonanego SystemuBE, realizującego funkcjonalności Banku określone w niniejszym zapytaniu oraz wykonanie usług niezbędnych do uruchomienia i późniejszej eksploatacji SystemuBE; 2. Zasilenie historii operacji dla rachunków udostępnionych w SystemieBE z systemów Banku, w momencie produkcyjnego uruchomienia SystemuBE, w celu udostępnienia Użytkownikom BE w trybie off-line - bez komunikacji z systemem centralnym; 3. Przygotowanie narzędzia do migracji danych określonych w Załączniku nr 1 do OPZ oraz wsparcie w migracji z obecnego rozwiązania bankowości elektronicznej do SystemuBE; 4. Udzielenie licencji dla Oprogramowania Standardowego i Pomocniczego na nielimitowaną liczbę użytkowników SystemuBE (w szczególności Klientów i Użytkowników) oraz na swobodne tworzenie dowolnej ilości instancji testowych i rozwojowych, z wyłączeniem zakupu licencji firm trzecich; Strona 3 z 39

4 5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego i zezwolenie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do SystemuBE, w tym do Oprogramowania i Dokumentacji w zakresie niezbędnym do samodzielnego rozwoju dostarczonego rozwiązania na zasadach określonych w Załączniku 3 do Istotnych Postanowień Umowy; 6. Przekazanie przez Wykonawcę dokumentacji SystemuBE, w zakresie określonym w Specyfikacji z prawem wykorzystania przez BGK lub podmioty trzecie wykonujące zlecenia w zakresie rozwoju lub utrzymania SystemuBE; 7. Przygotowanie na etapie analizy prototypu BE (makieta z menu, nawigacją, szkic poszczególnych ekranów, sekwencja przejść między ekranami), który podlega akceptacji BGK; 8. Przygotowanie i przekazanie przez Wykonawcę do akceptacji Banku projektu szaty graficznej BE i Konsoli, a po zaakceptowaniu, modyfikacji wyglądu BE i Konsoli zgodnie z projektem. Szata graficzna zostanie przygotowana zgodnie ze standardami określonymi w Księdze Identyfikacji Wizualnej Banku Gospodarstwa Krajowego, przekazanej przez Bank Wykonawcy na etapie analizy; 9. Dostawa, instalacja i konfiguracja niezbędnej infrastruktury informatycznej dla podstawowego i zapasowego ośrodka przetwarzania danych, obejmującej w szczególności: serwery, macierze dyskowe, oprogramowanie narzędziowe i systemowe, niezbędne do prawidłowej instalacji oraz uruchomienia i funkcjonowania SystemuBE w trzech środowiskach: produkcyjnym, testowym oraz rozwojowym; 10. Przeprowadzenie szkoleń dla maksymalnie 20 pracowników Banku z zakresu zagadnień biznesowych, technicznych, bezpieczeństwa, rozwoju, które będą niezbędne do prawidłowego działania i eksploatacji SystemuBE; 11. Świadczenie Usług Gwarancyjnych i Usług Serwisowych (w tym Asysty Technicznej) w stosunku do dostarczonego SystemuBE, w tym do Oprogramowania i Infrastruktury na warunkach opisanych w Istotnych Postanowieniach Umowy. 12. Świadczenie usług Rozwoju i Walidacji w stosunku do dostarczonego SystemuBE na warunkach opisanych w Istotnych Postanowieniach Umowy. Strona 4 z 39

5 II. Rozwiązania równoważne Zamawiający dopuszcza równoważność rozwiązań: 1. wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SIWZ, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne oraz nie obniżą jakości wymagań określonych w SIWZ; 2. w przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje urządzenia, instalacje, materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest w Planie Wdrożenia lub w Projekcie Technicznym przedstawić zestawienie wszystkich zaproponowanych urządzeń, instalacji, materiałów oraz innych elementów równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do urządzeń, instalacji, materiałów i innych elementów opisanych w SIWZ, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji, których dotyczy; 3. wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne urządzenia, instalacje, materiały lub inne elementy muszą: a. posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w SIWZ, b. zapewniać kompatybilność sprzętową i programową z rozwiązaniami określonymi w SIWZ. Niespełnienie przez Wykonawcę wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia określonych w niniejszej SIWZ i załącznikach skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Strona 5 z 39

6 III. Wymagania funkcjonalne 1. Wdrożenie SystemuBE będzie podzielone na 3 etapy. Zamawiający w Załączniku nr 1 do OPZ Wymagania funkcjonalne / Formularz oceny technicznej wskazał w kolumnie Etap wdrożenia, które funkcjonalności powinny być dostarczone w Etapie 1, 2 lub Opis etapów zawiera Harmonogram ramowy stanowiący Załącznik nr 9 do IPU (Harmonogram ramowy). 3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich funkcjonalności określonych w Załączniku nr 1 do OPZ Wymagania funkcjonalne / Formularz oceny technicznej, przy czym dopuszcza się sytuację, w której część funkcjonalności nie jest standardową funkcjonalnością oferowanego Oprogramowania i wymaga się od Wykonawcy wykonania Oprogramowania Dedykowanego dla Banku, które pokryje wymaganą funkcjonalność. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w Wymaganiach funkcjonalnych / Formularzu oceny technicznej w kolumnie D czy: 1) dana funkcjonalność jest standardowa w ramach oferowanego rozwiązania (S - Standardowa). Funkcjonalność uznaje się za standardową, gdy: a. oferowany SystemBE posiada wymaganą funkcjonalność na dzień składania Oferty; b. oferowany SystemBE posiada wymaganą funkcjonalność na dzień składania Oferty, ale wymagana jest jej parametryzacja, aby dostosować ją do wymagań Zamawiającego; 2) dana funkcjonalność wymaga modyfikacji oferowanego rozwiązania - wymaga prac rozwojowych (D - Dedykowana). 5. Brak zaoferowania w Ofercie którejkolwiek z funkcjonalności skutkować będzie odrzuceniem Oferty ze względu na jej niezgodność z treścią SIWZ. 6. Na potrzeby oceny ofert, za każdą funkcjonalność, która będzie wskazana przez Wykonawcę jako Standardowa w ramach oferowanego rozwiązania (tj. dostępna w oferowanym rozwiązaniu na dzień składania Oferty), Zamawiający przyzna liczbę punktów równą Wadze przypisanej do tej funkcjonalności w Załączniku nr 1 do OPZ Wymagania funkcjonalne / Formularz oceny technicznej, podanej w kolumnie E Strona 6 z 39

7 (np. jeżeli dana funkcjonalność została wskazana przez Wykonawcę jako Standardowa, a jej Waga określona w kolumnie E to 2, Zamawiający przyzna 2 punkty za tą funkcjonalność). Przyznane punkty za każdą z funkcjonalności zawierać będzie kolumna F. Suma punktów w kolumnie F (Punkty) będzie odpowiadała ocenie za funkcjonalność dla danej Oferty. Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za funkcjonalności określone jako Dedykowane. 7. Zamawiający wymaga, aby w ramach oferowanego rozwiązania Wykonawca zaoferował co najmniej 70% liczby funkcjonalności określanej jako Standardowa z sumarycznej liczby funkcjonalności zawartej w Załączniku nr 1 do OPZ Wymagania funkcjonalne/formularz oceny technicznej. W przypadku nie osiągnięcia wyżej wymienionego poziomu ilościowego dla funkcjonalności Standardowej oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu ze względu na jej niezgodność z treścią SIWZ. 8. Zasady wypełniania Formularza oceny technicznej: 1) W przypadku, gdy Wykonawca oceni, że oferowany SystemBE standardowo spełnia daną funkcjonalność, Wykonawca w kolumnie "Standardowa/Dedykowana", wpisuje literę S, 2) W przypadku, gdy Wykonawca oceni, że oferowany SystemBE nie spełnia standardowo danej funkcjonalności, Wykonawca w kolumnie "Standardowa/Dedykowana", wpisuje literę D, 3) Brak zapisu w kolumnie Standardowa/Dedykowana" przy jakiejkolwiek funkcjonalności powoduje odrzucenie oferty. IV. Wsparcie techniczne 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia kompletu licencji, nośników oraz wykonania instalacji, konfiguracji i parametryzacji Oprogramowania oraz Infrastruktury wymaganych do poprawnego użytkowania SystemuBE na wszystkich niezbędnych środowiskach. Parametryzację na środowiskach produkcyjnych i wymagającej uprawnień Administratora SystemuBE wykonuje Personel BGK na podstawie otrzymanych od Wykonawcy instrukcji. Strona 7 z 39

8 2. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na działanie SystemuBE na okres i na warunkach określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy. 3. Wykonawca musi zapewnić dostarczenie SystemuBE wraz z Infrastrukturą oraz procedurami eksploatacji i utrzymania zapewniającym dostępność SystemuBE zgodnie z warunkami: 1) SystemBE produkcyjny zostanie zbudowany w architekturze wysoko dostępnej i odpornej na awarię o charakterze katastrofy. SystemBE musi spełniać następujące wymagania dotyczące dostępności: a. Średnia roczna wartość RTO (Recovery Time Objective) dla SystemuBE mniejsza niż 4 godziny; b. RPO (Recovery Point Objective) dla SystemuBE równy 0 (odnosi się do danych dotyczących operacji potwierdzonych); c. Średnia roczna wartość MTBF dla infrastruktury większa niż 40 dni kalendarzowych; d. Zachowanie spójności danych z możliwością powtórzenia nie zakończonych transakcji i procesów w przypadku awarii; e. Sposób przełączenia (failover) zasobów SystemuBE w przypadku dowolnej pojedynczej awarii sprzętowej, automatyczny, przy zastrzeżeniu, że przełączenie nie wymaga dodatkowych czynności rekonfiguracyjnych; f. Sposób przełączenia (failback) zasobów SystemuBE w przypadku naprawy dowolnej pojedynczej awarii sprzętowej, manualny, przy zastrzeżeniu, że przełączenie nie wymaga dodatkowych czynności rekonfiguracyjnych. g. Przełączenie SystemuBE w przypadku awarii na elementy redundantne, nie może mieć wpływu na nominalną wydajność SystemuBE oraz przełączenie musi się odbyć z bezstratnym przeniesieniem wymaganych do pracy krytycznych danych (logów transakcyjnych, komunikatów w systemie kolejkowym, statystyk itp.); h. Zamawiający dopuszcza w przypadku awarii środowiska produkcyjnego Strona 8 z 39

9 w podstawowym ośrodku przetwarzania możliwość przeniesienia mocy ze środowisk testowych i rozwojowych, na potrzeby środowiska produkcyjnego w ośrodku zapasowym. Część środowiska produkcyjnego w ośrodku zapasowym stanowi fizycznie odrębną infrastrukturę połączoną światłowodami i wysokowydajnymi urządzeniami transmisyjnymi z ośrodkiem podstawowym, w pełni gotową do przejęcia obsługi po przełączeniu systemu. Wykonawca zapewnia procesy przełączania rozwiązania pomiędzy ośrodkami. Procedury przełączania będą odbierane na etapie testów rozwiązania. 2) Określonymi w Istotnych Postanowieniach Umowy. 4. Szczegółowe warunki świadczenia Usług Serwisu, w szczególności Czas Reakcji, Czas Naprawy i Czas Obejścia, określone są w Załączniku nr 2 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy. 5. Szczegółowe warunki świadczenia usług Rozwoju i Walidacji określone są w Załączniku nr 2 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy. 6. Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę Asysty Technicznej na zasadach określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy. V. Elementy zamówienia związane z obsługą i zarządzaniem SystememBE Zamawiający wymaga, aby w ramach Wdrożenia Wykonawca dostarczył rozwiązanie służące do monitorowania działania SystemuBE oraz połączeń SystemuBE z systemami transakcyjnymi Banku. W szczególności ma ono zapewnić: 1. możliwość monitorowania parametrów wydajnościowych. Wykonawca dostarczy wartości progowe dla tych liczników, dzięki którym możliwe będzie proaktywne monitorowanie SystemuBE, 2. możliwość badania dostępności serwisów biznesowych w postaci przykładowego Użytkownika/usługi biznesowej lub innego równoważnego rozwiązania, 3. listę usług i elementów SystemuBE, których działanie jest krytyczne dla działania i wydajności SystemuBE, Strona 9 z 39

10 4. usługi (np. API) do zintegrowania z systemami monitoringu posiadanymi przez Bank, tj. Nagios oraz MS SCOM, 5. usługi dla integracji z systemami do monitoringu SIEM (RSA Envision). VI. Wymagania w zakresie technologii informatycznej 1. Oferowany SystemBE musi spełniać wszystkie wymagania technologiczne i informatyczne określone w niniejszym dokumencie. 2. SystemBE zostanie zrealizowany zgodnie z zasadą, że: 1) Wykorzystane zostaną wiodące technologie informatyczne, które: a. Nie są technologiami wycofywanymi ( end of support ), tj. dla których nie został ogłoszony przez producenta koniec wsparcia lub koniec życia; b. Nie są rozwiązaniami informatycznymi, których rozwój zaprzestano lub planuje się jego zaprzestanie w ciągu 3 lat od ogłoszenia postępowania przetargowego. 2) Zachowane zostaną standardy programistyczne, oficjalnie określone przez producenta technologii, w której SystemBE będzie wykonany. A. Architektura 3. Wymagane jest rozdzielenie: zarządzania technicznego SystememBE i bazą danych od zarządzania parametryzacją biznesową SystemuBE, konfiguracją, przebiegiem procesów, dostępem do danych merytorycznych. B. Otwartość 4. SystemBE musi pozwalać na tworzenie lub rozwijanie cech oraz funkcjonalności przez Zamawiającego lub podmioty pracujące na rzecz Zamawiającego w oparciu o dostarczone kody źródłowe zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku nr 3 do Istotnych Postanowień Umowy. 5. Dostawca musi dostarczyć kody źródłowe SystemuBE (wraz z sumami kontrolnymi) których: a. jest autorem; b. jego podwykonawcy są autorami. Strona 10 z 39

11 6. Dostarczone kody źródłowe muszą być zgodne z wymaganiami dotyczącymi Dokumentacji. 7. Dostawca musi dostarczyć wszystkie pliki konfiguracyjne w formie przykładowych plików konfiguracyjnych lub screenów z pełnymi opisami zarządzania zmianą w zgodności z wymaganiami dokumentacji. 8. Dostawca musi dostarczyć dokumentację wszystkich kwerend koniecznych do wykonania na bazach danych w celu uruchomienia SystemuBE (a w szczególności tworzące: bazy danych, tabele, indeksy, widoki, wyzwalacze, synonimy, sekwencje, pakiety, procedury i funkcje) w zgodności z wymaganiami dokumentacji. 9. Dostawca musi zapewnić pełen komplet programów potrzebnych do rozwoju SystemuBE, przynajmniej dla 5 stanowisk : 1) środowiska programistyczne; 2) bibliotek; 3) plików konfiguracyjnych (wraz z sumami kontrolnymi); 4) dokumentacji. 10. Wykonawca musi zapewnić łatwy i bezpieczny dostęp do najnowszej wersji kodów źródłowych. Środowisko repozytorium kodów (GIT lub TFS) służące do przechowywania wszystkich wersji kodów źródłowych będzie znajdowało się w infrastrukturze Zamawiającego. Za inicjalne zasilenie odpowiedzialny jest Wykonawca. Obowiązek aktualizacji repozytorium spoczywa na wykonawcy danej modyfikacji. Obowiązki wykonawcy modyfikacji w kontekście budowania paczek produkcyjnych oraz oznaczania wersji w repozytorium zostaną uszczegółowione na etapie analizy. 11. SystemBE musi zapewnić mechanizmy wydawania wersji kolejnych zmian kodu źródłowego SystemuBE oraz mechanizmy/narzędzia łatwego i spójnego podnoszenia wersji (zarówno update jak i upgrade) na wskazanym środowisku (np. na zasadzie skryptów przygotowujących zbiorczą paczkę, która następnie dostarczonymi skryptami na serwerze zostanie automatycznie rozpakowana i wykonana, realizując automatycznie wszystkie zadania konieczne do podniesienia wersji), gwarantując spójne, łatwe i całkowite wycofanie przez administratora Strona 11 z 39

12 nietrafnej zmiany lub korekty Oprogramowania (downgrade), w tym w zakresie wycofania zmian w bazie danych (o ile wydanie takowe przewidywało). 12. SystemBE musi pozwalać na jego dalszą rozbudowę przez Zamawiającego poprzez: 1) Rozbudowę polegającą na dołączeniu nowych lub zamianie istniejących integrowanych z Systemem BE systemów źródłowych bez ingerencji w strukturę źródeł zasilających i konieczności rozbudowy procesów zasilających adekwatnych źródeł danych; 2) Rozszerzanie zawartości informacyjnej struktur SystemuBE i adekwatną rozbudowę procesów zasilających źródeł danych; 3) Swobodne korzystanie z udostępnionych przez SystemBE usług (API). 13. SystemBE musi umożliwiać udostępnianie danych innym systemom Zamawiającego, w tym co najmniej poprzez bezpośrednie połączenie bazodanowe, ekstrakty plikowe w formacie tekstowym (m.in. txt, csv, xml) oraz usługi WebServices. 14. W SystemieBE musi być zapewniona otwartość i możliwość rozwoju SystemuBE, m.in. poprzez udostępnienie interfejsu programistycznego API w następujących technologiach: 1) Java (co najmniej 1.7 u45) lub.net Framework (co najmniej 4.0) (kompetencje posiadane przez Zamawiającego); 2) WebServices (zgodne z SOAP 1.2 oraz WSDL 1.1). 15. Dostarczone API musi zawierać poniższe funkcjonalności: 1) zlecanie przelewów: zewnętrzny, własny, ZUS, podatkowy, SEPA/SWIFT/TARGET2; 2) odbieranie statusu realizacji przelewów; 3) odbieranie listy i szczegółów produktów; 4) przeglądanie/zakładanie/modyfikacja/zrywanie zleceń stałych; 5) przeglądanie/tworzenie/cofnięcie zgody na polecenie zapłaty; 6) odbieranie wyciągów i historii operacji z rachunku/lokat/kredytów; 7) odbieranie raportów; 8) zlecanie wypłat/wpłat gotówkowych; 9) import oczekiwanych płatności na rachunki wirtualne w ramach usługi SIMP; Strona 12 z 39

13 10) zlecenie wypłat depozytów sądowych; 11) uwierzytelnienia w BE i innych kanałach zdalnych; 12) autoryzacji operacji w BE i innych kanałach zdalnych (wszystkie dostępne metody autoryzacji); 13) zarządzania danymi dostępowymi (np. aktywacja, blokada, zmiana hasła); 14) zarządzania metodami autoryzacji operacji (np. zmiana, blokada metody autoryzacji operacji); 15) przeglądanie/dodawanie/modyfikacja/usuwanie Klientów, Użytkowników i dostępów do BE i innych zdalnych kanałów obsługi; 16) przeglądanie/dodawanie/modyfikacja/usuwanie schematów akceptacji i uprawnień; 17) wyszukiwania, przeglądania i filtrowania po dostępnych danych Użytkowników i Klientów. C. Technologia 16. W ramach oprogramowania opensource i technologii własnej Wykonawcy dopuszcza się: 1) Oprogramowanie open source w oryginalnej niezmienionej przez Dostawcę postaci, serwisowane w języku polskim przez Dostawcę lub inny podmiot gospodarczy, a w ramach umowy taki serwis jest gwarantowany; 2) Stosowanie technologii informatycznej własnej Wykonawcy pod warunkiem dostarczenia jej opisu do dyspozycji Zamawiającego w zakresie niezbędnym do samodzielnego wprowadzania zmian, przez Zamawiającego lub przez firmy trzecie na zlecenie Zamawiającego, do rozwiązania bez udziału Wykonawcy, w tym zestaw narzędzi, gotowych komponentów, kompilatorów, konektorów, licencji na ich użytkowanie, dokumentacji. D. Eksploatacja 17. Wykonawca musi dostarczyć narzędzia do zarządzania architekturą techniczną i systemową, w tym do zarządzania komponentami aplikacyjnymi, komunikacyjnymi, bazodanowymi SystemuBE, a w tym do monitorowania bieżącego zachowania się SystemuBE i infrastruktury pod kątem: Strona 13 z 39

14 1) Monitorowania postępu wykonania procesu zasileń/wysyłek danych i przetwarzania SystemuBE; 2) Monitorowania wydajności SystemuBE, 3) Przeprowadzania wyprzedzającej diagnostyki wykrywającej zagrożenie dla przyszłej działalności SystemuBE, co najmniej pod kątem wydajności rozwiązania, wykorzystania dostępnej przestrzeni dyskowej, analizy potrzeb utworzenia dodatkowych indeksów w bazie. 18. Wykonawca musi zapewnić w planowanej do zakupu infrastrukturze utworzenie równolegle używanych środowisk SystemuBE: produkcyjnego, testowego, rozwojowego (w tym wszystkich bibliotek i narzędzi koniecznych do prowadzenia rozwoju) dla SystemuBE. Wszystkie wymagane licencje na Oprogramowanie dla tych środowisk Wykonawca musi zapewnić w ramach umowy. 19. Wykonawca zapewni przenoszalność prawidłowo działających, przetestowanych funkcjonalności zaimplementowanych na środowiskach, w kolejności: rozwojowym do środowiska testowego, środowisku testowym do środowisk produkcyjnych. 20. Wykonawca zapewni funkcjonalność umożliwiającą administratorom SystemuBE na czasowe zablokowanie dostępu Użytkowników do całości lub części SystemuBE na czas przerwy technicznej związanej z zasilaniem SystemuBE danymi lub pracami technicznymi oraz umożliwi poinformowanie Użytkowników o takim fakcie niedostępności SystemuBE lub jego modułu dowolnie przygotowanym przez administratora komunikatem. Komunikat powinien pojawić się Użytkownikom przy próbie wejścia na strony transakcyjne SystemuBE. E. Skalowalność i wydajność 21. Zamawiający wymaga dostarczenia rozwiązania przygotowanego do przechowywania w zintegrowanych strukturach SystemuBE danych bieżących oraz przechowywania danych historycznych/archiwalnych tzn. dotyczących wcześniejszych okresów: w dedykowanych do tego celu bazach, instancjach bazy danych, przechowywanie ich na oddzielnych partycjach z wykorzystaniem mechanizmów partycjonowania bazy danych lub zaproponowania innego rozwiązania spełniającego podane przez Zamawiającego wymagania w zakresie wydajności, pod warunkiem, że to Zamawiający decyduje o wyborze podejścia. Strona 14 z 39

15 Wykonawca dostarczy mechanizm zarządzania danymi archiwalnymi, zapewniający ograniczenie baz produkcyjnych SystemuBE oraz obsługę reklamacji i potrzeb informacyjnych wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych. 22. Wykonawca musi zapewnić wydajność (szybkość odpowiedzi) SystemuBE (zarówno w warstwie aplikacyjnej jak i API) pozwalającą na obsługę poniższych wielkości biznesowych: 1) Liczba Klientów z aktywnym dostępem do BE 5000; 2) Liczba Użytkowników z aktywnym dostępem do BE 25000; 3) Maksymalna liczba jednoczesnych sesji Użytkowników 1000; 4) Liczba Pracowników mających aktywny dostęp do Konsoli 50; 5) Maksymalna liczba jednocześnie pracujących Pracowników w Konsoli 25; 6) Maksymalna liczba przelewów wychodzących do innych banków na dzień ; 7) Maksymalna liczba przelewów wychodzących do innych banków na godzinę 50000; 8) Maksymalna wielkość paczki przelewów (liczba przelewów w jednej paczce) 5000; 9) Maksymalna liczba uruchomionych procesów wydruków na sekundę w BE 50; 10) Maksymalna liczba operacji typu odczyt (np. sprawdzenie salda, sprawdzenie historii rachunku) na sekundę z BE 130; 11) Maksymalna liczba operacji aktywnych (np. wykonanie pojedynczego przelewu, założenie lokaty) na sekundę z BE 80; 12) Narzut czasu przeznaczonego na przetworzenie zapytania (komunikatu) wysłanego przez użytkownika ze stacji końcowej, nakładanego przez SystemBE nie może być większy niż 1 sekunda, przy czym dopuszcza się realizację 5% zapytań Użytkowników w czasie powyżej 1 sekundy, ale nie dłużej niż 30 sekund. Dopuszcza się również realizację zapytań w czasie przekraczającym 7 sekund, jeżeli są realizowane w trybie asynchronicznym z kontrolą listy zapytań oczekujących na odpowiedź przed uruchomieniem drugiego tego Strona 15 z 39

16 samego typu zapytania przez jednego Użytkownika. Do czasu przetworzenia zapytania nie będzie wliczany czas na przesłanie informacji od klienta do serwera, o ile Wykonawca zapewni Zamawiającemu uzyskanie informacji o rzeczywistym i statystycznym czasie transmisji pomiędzy klientem i serwerem, 13) Czas zapisania/zatwierdzenia pojedynczego polecenia przelewu - maksymalnie 2 sekundy (w opcji przeznaczonej dla pojedynczego zlecenia przelewu), 14) Czas zapisania/zatwierdzenia paczki zawierającej 1000 pozycji - maksymalnie 10 sekund, 15) Czas udostępnienia listy produktów zawierających 10 pozycji - maksymalnie 2 sekundy. 23. Osiągnięcie maksymalnych wartości biznesowych zdefiniowanych w punkcie 22 musi być możliwe wyłącznie poprzez rozbudowę Infrastruktury z uwzględnieniem rezerw określonych w punkcie Wykonawca musi zapewni możliwość powiększenia mocy i potencjału Infrastruktury bez konieczności wymiany sprzętu i modyfikacji kodu, a tylko poprzez rozbudowę jego elementów/modułów, która zapewni obsługę podwojonych wartości biznesowych określonych w punkcie 22.1) ) oraz 22.9) ) z dotrzymaniem warunków wydajności co najmniej dwukrotnie w zakresie mocy, pamięci i dysków. Zmiany infrastrukturalne nie powinny mieć wpływu na dostępność rozwiązania dla Klientów i Użytkowników, a tyko w wyjątkowych wypadkach być realizowane w zaplanowanych przerwach technologicznych. 25. Wykonawca na żądanie Zamawiającego udostępni metodykę/prognozę oszacowania wymagań na rozbudowę Infrastruktury. 26. Wykonawca musi zaimplementować w rozwiązaniu mechanizmy zapewnienia jakości danych. W szczególności wymaga się zaprojektowania i przygotowania raportów kontrolnych, których przedmiotem będą co najmniej: 1) kontrola poprawności danych wysyłanych/zasilanych z/do SystemuBE; 2) kontrola spójności danych w SystemieBE; 3) kontrola jakości danych w wybranych obszarach SystemuBE według przygotowanych przez Bank reguł; Strona 16 z 39

17 4) inne reguły sprawdzające wynikające z doświadczenia Wykonawcy i najlepszych praktyk w tym zakresie; 5) usługi umożliwiające korzystanie z centralnych kartotek klientów. 27. Wykonawca w ramach Wdrożenia wykona test wydajnościowy polegający na podłączeniu do SystemuBE wymaganej maksymalnej liczby jednoczesnych sesji Użytkowników (patrz wymagania powyżej) i wykonaniu wymaganej liczby zleceń finansowych (patrz wymagania powyżej) i wymaganej liczby zleceń niefinansowych (patrz wymagania powyżej) na podstawie ustalonego z Bankiem i nagranego wzorca ruchu. Po wykonaniu testu Wykonawca dostarczy wyniki testu w postaci surowych danych i raportu z testów. Infrastrukturę wymaganą do przeprowadzenia testu zapewni Wykonawca we własnym zakresie. W przypadku jeśli wymagania odnośnie wydajności nie zostaną spełnione, wówczas Wykonawca zmodyfikuje lub rozbuduje Infrastrukturę, aż do wymaganej wydajności, przy czym: 1) Modyfikacja nie może pogarszać już działających funkcjonalności i parametrów SystemuBE; 2) Rozbudowa będzie objęta serwisem na takich samych warunkach jak część bazowa SystemuBE; 3) Rozbudowa wykonana zostanie w ramach zaoferowanej ceny; 4) Infrastruktura techniczna SystemówBE testowych i rozwojowych zapewni wydajność na poziomie 33% wydajności SystemuBE produkcyjnego. 17. Pojemność SystemuBE: 1) Infrastruktura techniczna SystemuBE produkcyjnego i SystemuBE przedprodukcyjnego musi zapewnić pojemność wystarczającą na minimum 3 lata pracy bez wykonywania dodatkowej rozbudowy, przy założeniu, że: a. Zlecenia realizowane są przez 7 dni w tygodniu; b. Średnia dzienna liczba zleceń finansowych równa się 50000; c. Średnia dzienna liczba zleceń niefinansowych równa się 3000; d. Liczba Klientów z dostępem (aktywnym i nieaktywnym) do BE 7000; e. Liczba Użytkowników z dostępem (aktywnym i nieaktywnym) do BE 35000; f. Zajętość systemów plików przeznaczonych na potrzeby bazy danych, w Strona 17 z 39

18 której przechowywane będą zlecenia, nie może przekraczać 80% całkowitego rozmiaru systemu plików przy zakładanym 3-letnim wypełnieniu. W przypadku, jeśli wymagania odnośnie pojemności nie zostaną spełnione, wówczas Wykonawca w ramach serwisu zmodyfikuje lub rozbuduje Infrastrukturę aż do wymaganej pojemności, przy czym: a. Modyfikacja nie może pogarszać już działających funkcjonalności i parametrów SystemuBE; b. Rozbudowa będzie objęta serwisem na takich samych warunkach jak część bazowa SystemuBE; c. Rozbudowa wykonana zostanie w ramach zaoferowanej ceny. 2) Środowiska testowe i rozwojowe SystemuBE muszą być zwymiarowane na 20% potencjału środowiska produkcyjnego. 3) Architektura SystemuBE musi pozwolić na okresowe usuwanie lub archiwizację i usuwanie (w zależności od wymagań biznesowych) z bazy danych zleceń z zadanego przedziału czasu. VII. Infrastruktura Techniczna A. Infrastruktura Zamawiającego 1. Na potrzeby projektu Zamawiający może udostępnić następujące zasoby: 1) Zasoby sieci SAN (architektura dual-fabric w CPD i RCPD): a. porty na switchach Fibre Channel HP StorageWorks 8/40 SAN Switch (8 Gbps, MM LC) 32 porty (4 switche x 8 porty); 2) Zony (Solaris Containers, Solaris 10) w ramach serwerów w DMZ (w CPD i RCPD): a. rdzenie na serwerach Fujitsu M10-1 (SPARC64 X 2.8 Ghz) 32 rdzenie (3 serwery x 8 rdzeni produkcja, 1 serwer x 8 rdzeni testy); b. pamięć na serwerach Fujitsu M GB (3 serwery x 32 GB produkcja, 1 serwer x 32 GB testy); c. przestrzeń dyskowa na serwerach Fujitsu M GB (3 serwery x 100 GB produkcja, 1 serwer x 100 GB testy); Strona 18 z 39

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/24B/15 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2.

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Dostawa systemu CRM (18 stanowisk) wraz z systemem pocztowym

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do SIWZ E-POWIAT CHEŁMSKI ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W POWIECIE CHEŁMSKIM Specyfikacja techniczna Powiat Chełmski 2010 1 / 107 Spis treści Spis treści...2 1. Przedmiot zamówienia...6

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Przetarg nieograniczony, znak: BDGzp-2120B-58/AW/15

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo