Relpol S.A. EBITDA 16,19 16,52 13,40 15,34 16,40 17,06 ul. Pu³awska 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Relpol S.A. EBITDA 16,19 16,52 13,40 15,34 16,40 17,06 ul. Pu³awska 15"

Transkrypt

1 GPW: RLP REUTERS: REPL WA BLOOMBERG: RLP PW Raport analityczny Relpol S.A. Kupuj 65,00 PLN Re lpol lis 12-sty 23-mar 08-cze 18-sie 27-paź RLP wig znormalizowany Dane podstawowe cena rynkow a (PLN) 52,90 kurs docelow y (PLN) 65,00 w ycena DCF (PLN) 63,60 min 52 tyg (PLN) 47,30 max 52 tyg (PLN) 88,90 kapitalizacja (mln PLN) 45,24 EV (mln PLN) 72,94 liczba akcji (tys. szt.) 855 free float 42,2% free float (mln PLN) 19,07 śr. obrót/msc (mln PLN) 3,88 Zmiana kursu RLP WIG 1 miesiąc 5,8% 5,5% 3 miesiące -11,2% 8,3% 6 miesięcy -13,3% 31,1% 12 miesięcy -41,2% 32,7% Akcjonariat % akcji i głosów Jędrzejew ski Leszek 15,67 ING TFI 10,15 OFE Skarbiec-Emerytura 8,45 Commercial Union IM 7,29 Skarbiec TFI 5,54 OFE Generali 5,51 Piontek Bogumił 5,24 Wycena i rekomendacja W oparciu o za³o enia przedstawione w raporcie wyceniamy spó³kê na 54,4 mln PLN, czyli oko³o 63,60 PLN na 1 akcjê (model DCF). Wycena porównawcza daje przedzia³ wartoœci 1 akcji od 45,20 PLN do 80,80 PLN w zale noœci od zastosowanego wskaÿnika, przy œredniej na poziomie 65,00 PLN. W naszej ocenie, po publikacji wyników za III kwarta³ br. oraz korekcie w dó³ tegorocznej prognozy przychodów ze sprzeda y i EBIT, w zasadzie wyczerpa³y siê wszystkie negatywne informacje dla Relpolu. Istnieje du e prawdopodobieñstwo znacz¹cej poprawy wyników finansowych spó³ki w przysz³ym roku nawet przy utrzymaniu kursu EUR/ PLN na poziomie roku bie ¹cego. Wed³ug naszych obliczeñ, po uwzglêdnieniu ryzyka przegranego sporu z fiskusem, potencja³ wzrostu kursu akcji wynosi w chwili obecnej ponad 20%. W zwi¹zku z tym rekomendujemy kupno akcji spó³ki z kursem docelowym na poziomie 65,00 PLN. Ewentualne wygranie sporu z fiskusem zwiêkszy wartoœæ spó³ki o oko³o 18% z 63,50 PLN do 75,30 PLN za 1 akcjê w przypadku modelu DCF. Z kolei w przypadku wyceny porównawczej wzrost wyceny wyniesie oko³o 14%, a œrednia wartoœæ jednej akcji zwiêkszy siê z 65,00 PLN do 73,80 PLN. Strategia rozwoju Wartoœæ europejskiego rynku przekaÿników to oko³o 700 mln EUR (w tym ponad 2/3 stanowi¹ rynki niemiecki, francuski, brytyjski i w³oski). W ocenie zarz¹du spó³ki mo liwe jest osi¹gniêcie oko³o 6% udzia³u w tym rynku, co przek³ada siê na sprzeda rz¹du oko³o 40 mln EUR w skali roku. Spó³ka planuje to osi¹gn¹æ zarówno poprzez ekspansjê geograficzn¹, jak i ekspansjê produktow¹. Ekspansja geograficzna polega na rozwoju sieci sprzeda y w krajach o najwiêkszym potencjale (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, W³ochy), miêdzy innymi poprzez powo³anie spó³ek zale nych, które bêd¹ realizowaæ sprzeda pod mark¹ w³asn¹ Relpolu. Ekspansja produktowa polega przede wszystkim na wprowadzaniu na rynek nowych grup produktowych, ale tak e na nawi¹zaniu wspó³pracy z producentami chiñskimi w celu uzupe³nienia oferty o nowe produkty sprzedawane pod mark¹ Relpol. W 2005 roku spó³ka wprowadzi³a do oferty handlowej kilkanaœcie nowych produktów w ró nych grupach przekaÿników. Wyniki finansowe Oczekujemy, e dziêki realizacji zamierzeñ strategicznych przychody ze sprzeda y bêd¹ rosn¹æ w najbli szych latach w œredniorocznym tempie 6% przy za³o eniu stabilnego kursu EUR/PLN na poziomie zbli onym do tegorocznej œredniej (4,00). Dziêki zaplanowanej redukcji kosztów, a tak e wiêkszemu wolumenowi sprzeda y w nastêpstwie rozwoju zagranicznej sieci sprzeda y, Relpol powinien w 2006 roku poprawiæ zysk na sprzeda y o prawie 2,5 mln PLN w stosunku do roku bie ¹cego (z ponad 5,9 mln PLN do 8,4 mln PLN). Zgodnie z naszymi obliczeniami 5% odchylenie œredniego kursu EUR/PLN od bazowego poziomu 4,00 wp³ynie na zmianê zysku na sprzeda y o oko³o 1,3 mln PLN. Nawet przy kursie 3,62 EUR/PLN spó³ka zdo³a³aby w roku przysz³ym osi¹gn¹æ tegoroczny zysk na sprzeda y, zaœ przy kursie 4,28 EUR/PLN mo liwe by³oby wypracowanie poziomu z roku Poprzednie rekom. data kurs Dane finansowe (skonsolidowane) mln PLN p 2006p 2007p 2008p Sprzedaż 101,29 102,03 91,50 97,00 102,82 108,99 Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. EBITDA 16,19 16,52 13,40 15,34 16,40 17,06 ul. Pu³awska 15 EBIT 10,37 10,86 6,80 8,40 9,20 9, Warszawa tel. (0-22) Zysk netto 4,48 6,68 4,70 5,50 6,10 6,50 EPS (PLN) 5,24 7,81 5,50 6,43 7,13 7,60 Analityk: DPS (PLN) 2,50 2,75 2,50 4,20 4,70 5,00 Sebastian S³omka tel. (0-22) CEPS (PLN) 12,05 14,43 13,21 14,55 15,55 16,21 P/E 10,1 6,8 9,6 8,2 7,4 7,0 P/BV 1,35 1,17 1,10 1,01 0,96 0,91 Informacje na temat powi¹zañ pomiêdzy BDM a EV/EBITDA 4,5 4,4 5,4 4,8 4,4 4,3 spó³k¹ znajduj¹ siê na ostatniej stronie niniejszego opracowania p - prognoza BDM PKO BP S.A.

2 Za³o enia modelu finansowego Ogólne tendencje rynkowe Rynek przekaÿników na œwiecie jest rynkiem dojrza³ym cechuj¹cym siê raczej niewielkim tempem rozwoju. Œrednioroczne tempo jego wzrostu szacuje siê na 3-5%. G³ówne tendencje i cechy charakteryzuj¹ce rynek przekaÿników to: konkurencja o charakterze cenowym przy porównywalnej jakoœci wszystkich produktów dostêpnych na rynku, sta³a tendencja obni ki cen wraz z udoskonalaniem procesu technologicznego, miniaturyzacj¹ wyrobów i redukcj¹ kosztów wytworzenia, du a iloœæ ma³o znanych producentów z Chin, du a dynamika rynku pod wzglêdem fuzji i akwizycji, dominacja sprzeda y w trybie indywidualnie uzgadnianych kontraktów, dwa g³ówne kana³y dystrybucji: bezpoœredni pod w³asn¹ mark¹ oraz za poœrednictwem sieci dystrybucyjnych pod mark¹ w³asn¹ lub obc¹, du a ró norodnoœæ bran owa odbiorców skutkuj¹ca brakiem wra liwoœci na koniunkturê w pojedynczym sektorze gospodarki, silne bariery wejœcia na rynek (miêdzy innymi ze wzglêdu na markê produktów, przyzwyczajenie klientów oraz sposób kontraktacji). Powy sza charakterystyka powoduje, e rynek przekaÿników jest rynkiem bardzo trudnym, ale z drugiej strony wzglêdnie bezpiecznym dla producentów o ugruntowanej marce, dysponuj¹cych szerok¹ gam¹ produktów i cechuj¹cych siê relatywnie niskimi kosztami produkcji. Sprzeda Wartoœæ europejskiego rynku przekaÿników to oko³o 700 mln EUR (w tym ponad 2/3 stanowi¹ rynki niemiecki, francuski, brytyjski i w³oski). W ocenie zarz¹du spó³ki mo liwe jest osi¹gniêcie oko³o 6% udzia³u w tym rynku, co przek³ada siê na sprzeda rz¹du oko³o 40 mln EUR w skali roku. Spó³ka planuje to osi¹gn¹æ zarówno poprzez ekspansjê geograficzn¹, jak i ekspansjê produktow¹. Ekspansja geograficzna polega na rozwoju sieci sprzeda y w krajach o najwiêkszym potencjale (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, W³ochy), miêdzy innymi poprzez powo³anie spó³ek zale nych, które bêd¹ realizowaæ sprzeda pod mark¹ w³asn¹ Relpolu. Dzia³ania spó³ki w tym zakresie ju przynosz¹ efekty. Od pocz¹tku roku spó³ka notuje wzrost wolumenu sprzeda y, choæ przychody ze sprzeda y s¹ ni sze ni przed rokiem ze wzglêdu na znacz¹cy spadek kursu EUR/ PLN. Ponadto aktywnoœæ spó³ki na rynkach zagranicznych zaowocowa³a podpisaniem w paÿdzierniku br. nowego kontraktu z firm¹ SHC GmbH, znanym niemieckim dystrybutorem z bran y elektrotechnicznej. Na mocy piêcioletniego kontraktu SHC bêdzie prowadziæ dystrybucjê produktów pod mark¹ Relpol na rynkach niemieckim, austriackim i szwajcarskim. Szacunkowa wartoœæ kontraktu to oko³o 10,8 mln EUR, czyli oko³o 43 mln PLN. Kontrakt ten powinien zatem zwiêkszyæ sprzeda œrednio o 8,6 mln PLN rocznie przy za³o eniu stabilnego kursu walutowego. Ekspansja produktowa polega przede wszystkim na wprowadzaniu na rynek nowych grup produktowych, ale tak e na nawi¹zaniu wspó³pracy z producentami chiñskimi w celu uzupe³nienia oferty o nowe produkty sprzedawane pod mark¹ Relpol. W 2005 roku spó³ka wprowadzi³a do oferty handlowej kilkanaœcie nowych produktów w nastêpuj¹cych grupach przekaÿników: miniaturowych elektromagnetycznych, subminiaturowych, przemys³owych ma³ogabarytowych, czasowych oraz w grupie styczników. Powinno to prze³o yæ siê na wzrost sprzeda y w nastêpnych kwarta³ach. Strategia spó³ki w zakresie ekspansji geograficznej i produktowej powinna w naszej ocenie doprowadziæ do istotnego wzrostu sprzeda y w d³ugim terminie. Zak³adamy, e poziom sprzeda y rzêdu 40 mln EUR spó³ka osi¹gnie w perspektywie najbli szych 10 lat. Oznacza to wzrost o prawie 80% w stosunku do roku bie ¹cego, czyli oko³o 6,0% œredniorocznie. Przy czym najwiêksze zmiany w strukturze sprzeda y nast¹pi¹ w roku przysz³ym. Znacz¹co wzroœnie sprzeda na rzecz SHC ze wzglêdu na fakt, e bêdzie to pierwszy pe³ny rok realizacji kontraktu podpisanego z tym dystrybutorem w paÿdzierniku br.. Jednoczeœnie o oko³o 6-7 mln PLN powinna zmniejszyæ siê sprzeda na rzecz firmy Schneider, najwiêkszego z dotychczasowych odbiorców. Schneider przej¹³ niedawno amerykañskiego producenta przekaÿników Magnecraft i w zwi¹zku z tym rezygnuje z zakupu w Relpolu niektórych asortymentów. 2

3 Ze wzglêdu na wysoki udzia³ eksportu bardzo istotne znaczenie dla poziomu realizowanej sprzeda y ma kurs EUR/PLN. W naszym modelu finansowym za³o yliœmy, e bêdzie on sta³y w ca³ym okresie prognozy i wyniesie œrednio 4,00 PLN, a wiêc mniej wiêcej tyle, ile w roku bie ¹cym. Przy zak³adanym stabilnym poziomie kursu EUR/PLN w okresie prognozy, motorem przychodów ze sprzeda y bêdzie wy³¹cznie wzrost wolumenu sprzeda y. Wœród g³ównych czynników ryzyka zwi¹zanych z poziomem realizowanej sprzeda y, które mog¹ zagroziæ realizacji naszych prognoz, nale y wymieniæ: wzrastaj¹ce ryzyko kursowe - ze wzglêdu na ekspansjê zagraniczn¹ spodziewamy siê, e docelowy udzia³ eksportu w przychodach wzroœnie z oko³o 70% w roku bie ¹cym do oko³o 85% w 2015 roku, zaœ w poszczególnych latach od 30% do 40% sprzeda y w EUR nie bêdzie zabezpieczona kosztami importu ponoszonymi w tej walucie ryzyko du ych klientów - trzech najwiêkszych odbiorców spó³ki generuje oko³o 37% przychodów ze sprzeda y (przed zmniejszeniem o oko³o po³owê dostaw na rzecz Schneidera pocz¹wszy od 2006 roku), a zatem utrata jednego z nich mo e w istotny sposób odbiæ siê na wynikach finansowych spó³ki. Koszty Przy za³o eniu stabilizacji kursu EUR/PLN na poziomie roku 2005 spó³ka mo e poprawiæ rentownoœæ jedynie poprzez redukcjê kosztów. Kluczowe znaczenie ma tutaj przeniesienie produkcji asortymentu z du ym udzia³em pracy rêcznej do spó³ek zale nych na Ukrainê i na Litwê ze wzglêdu na ni sze koszty pracy w tych krajach. W Polsce pozostanie zaœ tylko produkcja w pe³ni zautomatyzowana. Dziêki temu spó³ka planuje zaoszczêdziæ oko³o 1,5 mln PLN pocz¹wszy od 2006 roku. Dodatkowe oszczêdnoœci mog¹ pojawiæ siê tak e dziêki sprzeda y zbêdnego maj¹tku w Zielonej Górze. Przedstawione przez zarz¹d oficjalne prognozy wyników finansowych na rok bie ¹cy uwzglêdniaj¹ zysk na sprzeda y tego maj¹tku w kwocie oko³o 1 mln PLN. Nasze prognozy zosta³y zaœ sporz¹dzone z wy³¹czeniem tej transakcji. Wyniki finansowe i ich wra liwoœæ na zmianê kursu EUR/PLN Zgodnie z przedstawionymi za³o eniami modelu finansowego wra liwoœæ wyników finansowych spó³ki na zmianê kursu EUR/PLN w kolejnych latach powinna wzrastaæ. W chwili obecnej kluczowe s¹ jednak wyniki finansowe, jakie Relpol mo e osi¹gn¹æ w roku przysz³ym. To od nich bêdzie zale eæ, czy spó³ka odzyska zaufanie inwestorów po tegorocznym za³amaniu kursu EUR/PLN (a w konsekwencji tak e wyników finansowych). Prognozuj¹c wyniki finansowe na rok 2006, a tak e na lata kolejne, przyjêliœmy naszym zdaniem konserwatywne za³o enie, e kurs EUR/PLN bêdzie kszta³towa³ siê na poziomie œredniej roku bie ¹cego, czyli oko³o 4,00. Wed³ug naszych kalkulacji zysk na sprzeda y w roku przysz³ym mo e wzrosn¹æ o prawie 2,5 mln PLN (z ponad 5,9 mln PLN do 8,4 mln PLN) wy³¹cznie dziêki wy szemu wolumenowi sprzeda y oraz redukcji kosztów. Zgodnie z naszymi obliczeniami 5% odchylenie œredniego kursu EUR/PLN od bazowego poziomu 4,00 wp³ynie na zmianê zysku na sprzeda y o oko³o 1,3 mln PLN. Przy kursie 3,62 EUR/PLN spó³ka zdo³a³aby w roku przysz³ym osi¹gn¹æ tegoroczny zysk na sprzeda y, zaœ przy kursie 4,28 EUR/PLN mo liwe by³oby wypracowanie poziomu z roku Wra liwość zysku na sprzeda y na zmianę kursu EUR/PLN w 2006 roku kurs EUR zysk na sprzeda y (mln PLN) kurs EUR zysk na sprzeda y (mln PLN) 3,50 5,19 4,00 8,40 3,55 5,51 4,05 8,72 3,60 5,83 4,10 9,04 3,65 6,15 4,15 9,36 3,70 6,47 4,20 9,69 3,75 6,79 4,25 10,01 3,80 7,11 4,30 10,33 3,85 7,44 4,35 10,65 3,90 7,76 4,40 10,97 3,95 8,08 4,45 11,29 4,00 8,40 4,50 11,61 `ród³o: BDM PKO BP S.A. 3

4 Wycena W oparciu o przedstawione za³o enia wyceniamy spó³kê na 54,4 mln PLN, czyli oko³o 63,60 PLN na 1 akcjê (model DCF). Wycena porównawcza daje przedzia³ wartoœci 1 akcji od 45,20 PLN do 80,80 PLN w zale noœci od zastosowanego wskaÿnika, przy œredniej na poziomie 65,00 PLN. Wycena porównawcza zosta³a sporz¹dzona w oparciu o œrednie wskaÿniki rynkowe dla grupy europejskich spó³ek reprezentuj¹cych szeroko pojêty sektor elektrotechniczny. Szczegó³y wyceny porównawczej przedstawiamy w poni szej tabeli, model DCF znajduje siê zaœ w dalszej czêœci raportu. P/E EV/EBITDA EV/EBIT EV/Sales Wycena porównawcza Kraj Ticker Batenburg Beheer Holandia BATEN NA 10,91 9,21 5,06 4,55 6,50 5,69 0,35 0,33 Carbone Lorraine Francja CRL FP 13,94 11,91 7,73 6,93 11,15 9,76 1,07 1,04 Cembre SpA W³ochy CMB IM 14,37 13,24 3,77 3,57 6,77 5,86 1,27 1,21 Clarke PLC W. Brytania CTO LN 14,89 12,35 7,52 6,06 7,70 6,51 0,48 0,44 Dewhurst PLC W. Brytania DWHA LN 8,46 8,21 2,45 2, ,39 0,38 Gewiss SpA W³ochy GEWS IM 17,80 16,34 7,57 7,08 10,37 11,06 1,83 1,73 Laird Group PLC W. Brytania LARD LN 14,40 12,04 8,58 7,80 11,41 8,90 1,45 1,34 Narkes Elektriska AB Szwecja NEAB SS 21,55 15,45 7,90 5,83 9,50 6,76 0,58 0,54 Nordisk Solar Co Dania NSCO DC 15,40 13,10 6,27 5,45 7,61 6,52 0,56 0,54 Oglesby and Butler Group PLC Irlandia OGB ID 10,91 10,91 5,78 5, ,49 0,49 Saia-Burgess Electronics Szwajcaria SBEN SW 17,43 15,09 6,58 6,00 9,85 8,90 1,19 1,12 Somfy SA Francja SO FP 14,92 13,66 8,90 8,40 11,07 10,61 2,15 2,04 Vossloh AG Niemcy VOS GR 13,47 10,95 7,55 6,30 9,70 7,84 0,90 0,78 Mediana 14,40 12,35 7,52 6,00 9,70 7,84 0,90 0,78 Wartoœæ Relpol S.A. mln PLN 62,86 69,12 38,62 51,72 Wartość 1 akcji PLN 73,50 80,80 45,20 60,50 Œrednia wartoœæ spó³ki 55,58 mln PLN Średnia wartość 1 akcji 65,00 PLN `ród³o: BDM PKO BO S.A., Bloomberg Spór z Urzêdem Kontroli Skarbowej i ewentualny wp³yw jego rozstrzygniêcia na wycenê Spór z UKS toczy siê ju od ponad czterech lat. Oto jego historia: w 2001 roku UKS po przeprowadzeniu kontroli skarbowej w spó³ce zakwestionowa³ sposób rozliczenia transakcji zakupu i sprzeda y w latach akcji funduszu inwestycyjnego Reiffeisen Sardus i ustali³ wysokoœæ zobowi¹zania podatkowego w kwocie 3,3 mln PLN oraz odsetek od tego zobowi¹zania w kwocie 0,8 mln PLN, w maju 2002 roku po odwo³aniu spó³ki Izba Skarbowa w Zielonej Górze uchyli³a decyzjê UKS w ca³oœci i przekaza³a j¹ do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, we wrzeœniu 2003 roku po przeprowadzeniu ponownej kontroli w spó³ce UKS ponownie wyda³ decyzjê, w której zmieni³ podstawê zobowi¹zania podatkowego i ustali³ je na kwotê 3,6 mln PLN plus 2,1 mln PLN odsetek - po tej decyzji spó³ka postanowi³a zap³aciæ ca³¹ kwotê na rzecz Urzêdu Skarbowego, aby unikn¹æ koniecznoœci naliczania dalszych odsetek, w lutym 2004 roku po kolejnym odwo³aniu spó³ka otrzyma³a decyzjê Izby Skarbowej, która znów uchyli³a decyzjê UKS i przekaza³a sprawê do ponownego rozpatrzenia, w czerwcu 2004 roku spó³ka otrzyma³a kolejn¹ decyzjê UKS, w której ponownie zmieniono podstawê zobowi¹zania i zwiêkszono jego kwotê do 4,3 mln PLN plus 2,4 mln PLN odsetek - po otrzymaniu decyzji spó³ka wp³aci³a do Urzêdu Skarbowego kwotê wynikaj¹c¹ z ró nicy pomiêdzy zobowi¹zaniem okreœlonym w tej decyzji, a zobowi¹zaniem z poprzedniej decyzji, w paÿdzierniku 2004 roku po kolejnym odwo³aniu spó³ka otrzyma³a decyzjê Izby Skarbowej, która znów uchyli³a decyzjê UKS i przekaza³a sprawê do ponownego rozpatrzenia, w listopadzie 2004 roku spó³ka wnios³a skargê na wydan¹ decyzjê do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Poznaniu, w styczniu 2005 roku Lubuski Urz¹d Skarbowy dokona³ na rzecz spó³ki zwrotu zobowi¹zania podatkowego w ³¹cznej kwocie 8,1 mln PLN (kwota g³ówna 4,3 mln PLN plus odsetki 3,8 mln PLN), w chwili obecnej Relpol czeka na czwart¹ ju decyzjê UKS, która pocz¹tkowo mia³a zostaæ wydana do 30 czerwca, póÿniej do 30 wrzeœnia, a w chwili obecnej termin jej dostarczenia zosta³ ustalony na 31 grudnia br. 4

5 Wszystkie zobowi¹zania spó³ki wynikaj¹ce z trwaj¹cego sporu s¹ objête rezerwami tworzonymi w ciê ar kapita³ów w³asnych, a zatem ewentualna przegrana w sporze nie bêdzie mieæ wp³ywu na bie ¹ce wyniki finansowe. Nie wp³ynie ona równie negatywnie na wycenê zaprezentowan¹ przez nas w niniejszym raporcie, poniewa dokonaliœmy podwy szenia d³ugu netto o kwotê potencjalnych zobowi¹zañ wraz z oszacowan¹ przez nas wartoœci¹ odsetek na koniec br.. ¹cznie zwiêkszyliœmy d³ug netto o 10 mln PLN, w tym 8,05 mln PLN stanowi kwota zwrócona w styczniu przez Urz¹d Skarbowy, 1,32 mln PLN kwota rezerwy utworzonej na ewentualne zobowi¹zania podatkowe z tytu³u straty odliczonej od dochodu w latach (ma ona zwi¹zek z tocz¹cym siê sporem i zakwestionowan¹ przez Urz¹d Skarbowy strat¹ z 2000 roku) oraz szacowane na dzieñ 31 grudnia br. dodatkowe odsetki od powy szych zobowi¹zañ w kwocie 0,63 mln PLN. Ewentualne wygranie sporu przez spó³kê zwiêkszy jej wartoœæ o oko³o 18% z 63,50 PLN do 75,30 PLN za 1 akcjê w przypadku modelu DCF. Z kolei w przypadku wyceny porównawczej wzrost wyceny wyniesie oko³o 14%, a œrednia wartoœæ jednej akcji zwiêkszy siê z 65,00 PLN do 73,80 PLN. Wnioski W naszej ocenie, po publikacji wyników za III kwarta³ br. oraz korekcie w dó³ tegorocznej prognozy przychodów ze sprzeda y i EBIT, w zasadzie wyczerpa³y siê wszystkie negatywne informacje dla Relpolu. Istnieje du e prawdopodobieñstwo znacz¹cej poprawy wyników finansowych spó³ki w przysz³ym roku nawet przy utrzymaniu kursu EUR/PLN na poziomie roku bie ¹cego. Wed³ug naszych obliczeñ, po uwzglêdnieniu ryzyka przegranego sporu z fiskusem, potencja³ wzrostu kursu akcji wynosi w chwili obecnej ponad 20%. W zwi¹zku z tym rekomendujemy kupno akcji spó³ki z kursem docelowym na poziomie 65,00 PLN. Ewentualny wygrany spór z fiskusem mo e zwiêkszyæ potencja³ wzrostu kursu akcji nawet o kolejne kilkanaœcie procent. Sprawa byæ mo e rozstrzygnie siê do koñca bie ¹cego roku. Przy kursie rynkowym akcji na poziomie 65,00 PLN oraz przy za³o eniu realizacji naszych prognoz, wskaÿnik P/E w roku bie ¹cym osi¹gnie poziom 11,6, zaœ w roku przysz³ym spadnie do 9,9. Tegoroczny wskaÿnik P/E mo e okazaæ siê jednak jeszcze ni szy, jeœli spó³ka sprzeda nieruchomoœæ w Zielonej Górze. Dodatkowy zysk na tej transakcji mo e wynieœæ oko³o 1 mln PLN. Wskaźniki rynkowe przy cenie 65 PLN P 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P P/E 12,1 8,1 11,6 9,9 8,9 8,4 7,8 7,3 6,8 6,3 5,9 5,5 5,1 EV/EBITDA 5,1 5,0 6,1 5,4 5,0 4,8 4,7 4,5 4,3 4,2 4,0 3,9 3,7 P/BV 1,62 1,40 1,32 1,22 1,16 1,10 1,04 0,99 0,93 0,88 0,84 0,79 0,75 `ród³o: BDM PKO BO S.A. 5

6 Dane finansowe i model DCF Bilans P 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P Aktywa Aktywa trwa³e Aktywa obrotowe Pasywa Kapita³ w³asny Zobowi¹zania d³ugoterminowe Zobowi¹zania krótkoterminowe d³ug netto sprzeda /aktywa 1,06 1,06 0,99 1,00 1,00 1,02 1,05 1,08 1,11 1,14 1,16 1,18 1,21 d³ug ogó³em/kapita³ w³asny 1,83 1,45 1,20 1,13 1,11 1,07 1,02 0,97 0,92 0,87 0,82 0,78 0,75 d³ug odsetkowy/ebitda 1,83 1,50 1,32 1,10 1,08 0,99 0,91 0,83 0,74 0,66 0,58 0,50 0,42 ROE 14,5% 18,4% 11,7% 12,8% 13,3% 13,5% 13,7% 13,9% 14,2% 14,4% 14,7% 14,8% 14,9% ROACE 14,7% 13,9% 9,0% 11,3% 11,8% 12,0% 12,3% 12,7% 13,1% 13,5% 13,9% 14,2% 14,6% ROA 4,6% 7,0% 5,0% 5,8% 6,1% 6,2% 6,4% 6,7% 7,0% 7,2% 7,5% 7,7% 7,9% Rachunek zysków i strat P 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P Przychody netto ze sprzeda y Koszty sprzedanych tow. i produktów Zysk (strata) brutto na sprzeda y Koszty sprzeda y Koszty ogólnego zarz¹du Zysk (strata) na sprzeda y EBITDA EBIT saldo na dzia³alnoœci finansowej Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Zysk (strata) netto mar a brutto na sprzeda y 22,5% 26,2% 24,2% 26,0% 26,0% 26,0% 26,0% 26,0% 26,0% 26,0% 26,0% 26,0% 26,0% mar a EBITDA 16,0% 16,2% 14,6% 15,8% 15,9% 15,7% 15,3% 14,9% 14,6% 14,3% 14,0% 13,7% 13,4% mar a EBIT 10,2% 10,6% 7,4% 8,7% 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% rentownoœæ netto 4,4% 6,5% 5,1% 5,7% 5,9% 6,0% 6,0% 6,1% 6,2% 6,3% 6,4% 6,4% 6,5% Cash Flow P 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P Dzia³alnoœæ operacyjna, w tym: Dzia³alnoœæ inwestycyjna, w tym: Dzia³alnoœæ finansowa, w tym: Œrodki pieniê ne na koniec okresu Wycena DCF Wskaźniki makroekonomiczne wzrost PKB w Polsce 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 inflacja średnioroczna (proc.) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 średnioroczny kurs EUR/PLN 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Prognozy EBIT (tys. PLN) stopa podatkowa (proc.) zyski mniejszości NOPLAT (tys. PLN) amortyzacja (tys. PLN) nak³ady inwestycyjne (tys. PLN) zmiana kapita³u obrotowego (tys. PLN) FCF (tys. PLN) kalkulacja WACC d³ug (proc.) 21% 21% 20% 19% 17% 16% 15% 13% 12% 11% stopa wolna od ryzyka 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 premia rynkowa (proc.) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 beta koszt d³ugu po opodatkowaniu (proc.) 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 koszt kapita³u (proc.) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 WACC 9,0 9,0 9,0 9,1 9,1 9,2 9,3 9,3 9,4 9,5 wycena DFCF (tys. PLN) Suma DFCF (tys. PLN) wartość rezydualna (tys. PLN) realna stopa wzrostu FCF po roku 2015 = 0 proc. zdyskontowana wart. rezyd. (tys. PLN) wartoœæ DCF (tys. PLN) d³ug netto (tys. PLN)* wartoœæ bez d³ugu (tys. PLN) ilość akcji (tys. szt.) 855 wycena DCF (PLN / 1 akcja) 63,60 `ród³o: BDM PKO BP S.A. * d³ug netto powiêkszony o kwotê potencjalnych zobowi¹zañ wynikaj¹cych ze sporu z Urzêdem Kontroli Skarbowej (³¹cznie 10 mln PLN) 6

7 Raport analityczny Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski S.A. ul. Pu³awska 15, Warszawa tel. (0-22) , fax (0-22) Telefony kontaktowe Zespó³ Analiz i Doradztwa Kapita³owego Kierownik Sebastian S³omka makler papierów wartoœciowych (022) przemys³ (paliwowy, metalowy, inne), handel FMCG Dorota Puchlew telekomunikacja, budownictwo i nieruchomoœci, (022) turystyka i hotelarstwo, przemys³ spo ywczy doradca inwestycyjny Andrzej Powier a banki i finanse (022) doradca inwestycyjny Micha³ Janik informatyka, media, chemia (022) przemys³ drzewny, papierniczy, oponiarski, lekki Hanna Kêdziora produkcja i dystrybucja farmaceutyków (022) makler papierów wartoœciowych Andrzej Pas³awski AGD, energetyka (022) Zespó³ Klientów Instytucjonalnych Krzysztof Solus (0-22) Krzysztof Kasiñski (0-22) Dariusz Andrzejak (0-22) Pawe³ Demczuk (0-22) Artur Szymecki (0-22) Micha³ Goszczyñski (0-22) Objaœnienie u ywanej terminologii fachowej min (max) 52 tyg - minimum ( maksimum) kursu rynkowego akcji w okresie ostatnich 52 tygodni kapitalizacja - iloczyn ceny rynkowej akcji i liczby akcji EV - suma kapitalizacji i d³ugu netto spó³ki free float (%) - udzia³ liczby akcji ogó³em pomniejszonej o 5% pakiety akcji znajduj¹ce siê w posiadaniu jednego akcjonariusza i akcje w³asne nale ¹ce do spó³ki, w ogólnej liczbie akcji œr obrót/msc - œredni obrót na miesi¹c obliczony jako suma wartoœci obrotu za ostatnie 12 miesiêcy podzielona przez 12 ROE - stopa zwrotu z kapita³ów w³asnych ROA - stopa zwrotu z aktywów EBIT - zysk operacyjny EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja EPS - zysk netto na 1 akcjê DPS - dywidenda na 1 akcjê CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcjê P/E - iloraz ceny rynkowej akcji i EPS P/BV - iloraz ceny rynkowej akcji i wartoœci ksiêgowej jednej akcji EV/EBITDA - iloraz kapitalizacji powiêkszonej o d³ug netto spó³ki oraz EBITDA mar a brutto na sprzeda y - relacja zysku brutto na sprzeda y do przychodów netto ze sprzeda y mar a EBITDA - relacja sumy zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów netto ze sprzeda y mar a EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów netto ze sprzeda y rentownoœæ netto - relacja zysku netto do przychodów netto ze sprzeda y Rekomendacje stosowane przez BDM KUPUJ - uwa amy, e akcje spó³ki posiadaj¹ co najmniej 15% potencja³ wzrostu AKUMULUJ - uwa amy, e akcje spó³ki posiadaj¹ potencja³ wzrostu nie wiêkszy ni 15% NEUTRALNIE - oczekujemy wzglêdnie stabilnych notowañ akcji spó³ki REDUKUJ - uwa amy, e akcje spó³ki posiadaj¹ potencja³ spadku nie wiêkszy ni 15% SPRZEDAJ - uwa amy, e akcje spó³ki posiadaj¹ co najmniej 15% potencja³ spadku Rekomendacje wydawane przez BDM obowi¹zuj¹ przez okres 12 miesiêcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, e w tym okresie zostan¹ zaktualizowane. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zale noœci od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków. Czêstotliwoœæ takich aktualizacji nie jest okreœlona. Zastrze enie o spekulacyjnym charakterze rekomendacji oznacza, e horyzont inwestycji jest skrócony do 3 miesiêcy, a inwestycja jest obarczona podwy szonym ryzykiem. Stosowane metody wyceny BDM opiera siê zasadniczo na trzech metodach wyceny: DCF (model zdyskontowanych przep³ywów pieniê nych), metoda wskaÿnikowa (porównanie wartoœci podstawowych wskaÿników rynkowych z podobnymi wskaÿnikami dla innych firm reprezentuj¹cych dany sektor) oraz model zdyskontowanych dywidend. Wad¹ metody DCF oraz modelu zdyskontowanych dywidend jest du a wra liwoœæ na przyjête za³o enia, w szczególnoœci te, które odnosz¹ siê do okreœlenia wartoœci rezydualnej. Modelu zdyskontowanych dywidend nie mo na ponadto zastosowaæ w przypadku wyceny spó³ek nie maj¹cych ukszta³towanej polityki dywidendowej. Zaletami obydwu wymienionych metod jest ich niezale noœæ w stosunku do bie ¹cych wycen rynkowych porównywalnych spó³ek. Zalet¹ metody wskaÿnikowej jest z kolei to, e bazuje ona na wymiernej wycenie rynkowej danego sektora. Jej wad¹ jest zaœ ryzyko, e w danej chwili rynek mo e nie wyceniaæ prawid³owo porównywalnych spó³ek. Powi¹zania, które mog³yby wp³yn¹æ na obiektywnoœæ sporz¹dzonej rekomendacji Zgodnie z nasz¹ wiedz¹, pomiêdzy BDM oraz analitykiem sporz¹dzaj¹cym niniejszy raport a spó³k¹, nie wystêpuj¹ jakiekolwiek powi¹zania, o których mowa w 9 i 10 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji stanowi¹cych rekomendacje dotycz¹ce instrumentów finansowych lub ich emitentów. Inwestor powinien zak³adaæ, e BDM ma zamiar z³o enia oferty œwiadczenia us³ug spó³ce, której dotyczy raport. Pozosta³e klauzule Niniejsza publikacja zosta³a opracowana przez Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. wy³¹cznie na potrzeby klientów BDM i podlega utajnieniu w okresie dwóch nastêpnych dni po dacie publikacji. Rozpowszechnianie lub powielanie w ca³oœci lub w czêœci bez pisemnej zgody BDM jest zabronione. Niniejsza publikacja zosta³a przygotowana z dochowaniem nale ytej starannoœci, w oparciu o fakty i informacje uznane za wiarygodne (w szczególnoœci sprawozdania finansowe i raporty bie ¹ce spó³ki), jednak BDM nie gwarantuje, e s¹ one w pe³ni dok³adne i kompletne. Podstaw¹ przygotowania publikacji by³y wszelkie informacje na temat spó³ki, jakie by³y publicznie dostêpne do dnia jej sporz¹dzenia. Przedstawione prognozy s¹ oparte wy³¹cznie o analizê przeprowadzon¹ przez BDM bez uzgodnieñ ze spó³kami ani z innymi podmiotami i opieraj¹ siê na szeregu za³o eñ, które w przysz³oœci mog¹ okazaæ siê nietrafne. BDM nie udziela adnego zapewnienia, e podane prognozy sprawdz¹ siê. BDM mo e œwiadczyæ us³ugi na rzecz firm, których dotycz¹ analizy. BDM nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody poniesione w wyniku decyzji podjêtych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. Podmiotem sprawuj¹cym nadzór nad BDM w ramach prowadzonej dzia³alnoœci jest Komisja Papierów Wartoœciowych i Gie³d.

spó³kê, mówi¹ce o zysku netto na poziomie 6,5 mln PLN, które jednak e 30 uwzglêdniaj¹ rezerwy na zbêdne materia³y w kwocie oko³o 2 mln PLN,

spó³kê, mówi¹ce o zysku netto na poziomie 6,5 mln PLN, które jednak e 30 uwzglêdniaj¹ rezerwy na zbêdne materia³y w kwocie oko³o 2 mln PLN, sektor: elektrotechniczny 28 kwiecieñ 2004 r. rekomendacja Kupuj kurs docelowy 130,00 PLN RAPORT analityczny Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski SA ul. Pu³awska 15 02-515 Warszawa tel. (0-22)521-80-00

Bardziej szczegółowo

RAPORT. analityczny. Orbis NEUTRALNIE 23.60. sektor: us³ugi hotelarskie. 5 czerwiec 2002 r. rekomendacja. kurs docelowy. S³abe wyniki za I kwarta³

RAPORT. analityczny. Orbis NEUTRALNIE 23.60. sektor: us³ugi hotelarskie. 5 czerwiec 2002 r. rekomendacja. kurs docelowy. S³abe wyniki za I kwarta³ sektor: us³ugi hotelarskie 5 czerwiec 2002 r. RAPORT analityczny Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski SA ul. Pu³awska 15 02-515 Warszawa tel. (0-22)521-80-00 fax (0-22)521-79-46 e-mail: infobdm@pkobp.pl

Bardziej szczegółowo

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014 RAPORT Kupuj (utrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 38, Cena docelowa (PLN) 44,1 Min 5 tyg (PLN) 3, Max 5 tyg (PLN) 39, Kapitalizacja (mln PLN) 1946 EV (mln PLN) 1486 Liczba akcji (mln szt.) 51,

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Ropa. WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Ropa. WIG20 (Polska) Analiza Techniczna Komentarz: WIG2, S&P Wykres dnia: Ropa Analitycy Grzegorz Zawada 21-9-43 Monika Kalwasiñska 21-9-41 Przemys³aw Smoliñski 21-9-1 Zespó³ Klientów Instytucjonalnych Piotr Dedecjus 21-91-4

Bardziej szczegółowo

Dom Development. Neutralnie. Raport analityczny 148,50 z³ 11.01.2007

Dom Development. Neutralnie. Raport analityczny 148,50 z³ 11.01.2007 SEKTOR: DEWELOPERZY GPW: DOM REUTERS: DOMD WA BLOOMBERG: DOM PW 11.01.2007 DOM MAKLERSKI PKO BP Dom Development Neutralnie Raport analityczny 148,50 z³ 160 145 130 Dom Development 115 24 paÿ 15 lis 6 gru

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

Orbis. Przejêcie polskich hoteli Accora poprawi wyniki Spó³ki...

Orbis. Przejêcie polskich hoteli Accora poprawi wyniki Spó³ki... 1 kwietnia 2003 r. rekomendacja NEUTRALNIE kurs docelowy 17,20 RAPORT analityczny Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski SA ul. Pu³awska 15 02-515 Warszawa tel. (0-22)521-80-00 fax (0-22)521-79-46 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy NG2

Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki Grupy NG2 w I kwartale stanowią bardzo dobry prognostyk na cały rok. W roku Grupa NG2 zwiększ y znacząco tempo ekspansji, umacniając się na poz ycji zdecydowanego lidera

Bardziej szczegółowo

GK Lentex Wyniki FY 2015. Warszawa 2016

GK Lentex Wyniki FY 2015. Warszawa 2016 GK Lentex Wyniki FY 2015 Warszawa 2016 AGENDA Grupa Kapitałowa Lentex informacje ogólne Ważne wydarzenia w 2015 roku Wyniki segmentów operacyjnych Lentex S.A. wyniki jednostkowe 2 Skład Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana)

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana) Dane podstawowe RAPORT Kupuj (utrzymana) Cena bieżąca (PLN) 143.5 Cena docelowa (PLN) 171.2 Min 52 tyg (PLN) 66.3 Max 52 tyg (PLN) 143.5 Kapitalizacja (mln PLN) 3,116 EV (mln PLN) 3,932 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł

Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł Działalność operacyjną Grupy BZ WBK S.A. podzielono na cztery segmenty branżowe:,, oraz Leasingowych. obejmuje transakcje walutowe, międzybankowe, instrumentami

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2008 1 635 1 390 3 190 1 576 855 11.7 3.0 67.9 18.3 3.2 51.2 1.7 18.4

Zysk netto 2008 1 635 1 390 3 190 1 576 855 11.7 3.0 67.9 18.3 3.2 51.2 1.7 18.4 30 kwietnia 2010 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 214.0 216.8 W oczekiwaniu na nowego inwestora W I kwartale zarobi³ 233.2 mln PLN, co by³o rezultatem nieco

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

Zysk netto. 2011p 1 737 1 064 2 878 1 189 850 65.3 15.0 484.6 13.1 1.8 58.5 1.3 14.2

Zysk netto. 2011p 1 737 1 064 2 878 1 189 850 65.3 15.0 484.6 13.1 1.8 58.5 1.3 14.2 16 lutego 2011 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 855.5 954.7 Stabilna poprawa wyniku operacyjnego Wyniki w IV kwartale ukszta³towa³y siê na poziomie zbli onym

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 Dywidenda 2013 Prognoza 2014 01 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 2012-09-03 2012-10-15 2012-11-27 2013-01-15 2013-02-26 2013-04-11 2013-05-28 2013-07-10 2013-08-22 2013-10-03

Bardziej szczegółowo

TELIANI VALLEY POLSKA S.A.

TELIANI VALLEY POLSKA S.A. TELIANI VALLEY POLSKA S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY NewConnect 1/5 1. Podstawowe informacje o Spółce Spółka Emitenta: TELIANI VALLEY POLSKA S.A. tel./fax: +48 71 339 25 09 Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. 1 Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie terenów

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF Pozostałe informacje do raportu za 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 01.01.10 r do 31.03.10r w tys. zł 01.01.09 r do 31.03.09 r 01.01.10

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

wig 20 znormalizowany Wycenê akcji metod¹ DCF przeprowadziliœmy przy za³o eniach: spó³ce zarz¹dzaj¹cej. Nie wliczaliœmy rynkowej wartoœci gruntów i

wig 20 znormalizowany Wycenê akcji metod¹ DCF przeprowadziliœmy przy za³o eniach: spó³ce zarz¹dzaj¹cej. Nie wliczaliœmy rynkowej wartoœci gruntów i sektor: us³ugi hotelarskie 19 kwiecieñ 2002 r. rekomendacja AKUMULUJ kurs docelowy 27.50 RAPORT analityczny Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski SA ul. Pu³awska 15 02-515 Warszawa tel. (0-22)521-80-00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2009 5 051 2 583 8 607 4 624 2 306 1.8 1.0 16.3 23.6 2.7 47.9 1.6 13.4

Zysk netto 2009 5 051 2 583 8 607 4 624 2 306 1.8 1.0 16.3 23.6 2.7 47.9 1.6 13.4 7 marca 2011 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 43.4 48.1 Wysoka dywidenda niewykluczona Wyniki w IV kwartale ukszta³towa³y siê na poziomie nieznacznie wy

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 2.1. Emitent 2.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Adres: Warszawa ul. Grochowska 21a 04-186 Warszawa Numer telefonu: (22) 51 56 100

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU Spis treści Informacje wstępne Informacje o Spółce i ofercie Dane finansowe Realizacja prognozy finansowej 2015/16 Kierunki rozwoju ViDiS S.A. Polityka dywidendowa 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne LPP Rekomendacja RAPORT NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 2737 Cena bieżąca (PLN) 2600 Stopa dywidendy 2,9% Potencjał wzrostu 8,2% Kapitalizacja (mln PLN) 4 569 Free float 47,7% Rekomendacja LPP PW LPPP.WA

Bardziej szczegółowo

Nowa Gala. kupuj. Wzrost sprzeda y na rynku krajowym. bran a materia³ów budowlanych. Dobry kwarta³. Mo liwe nowe inwestycje. Wycena i rekomendacja

Nowa Gala. kupuj. Wzrost sprzeda y na rynku krajowym. bran a materia³ów budowlanych. Dobry kwarta³. Mo liwe nowe inwestycje. Wycena i rekomendacja bran a materia³ów budowlanych 26 listopada 20 kupuj poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 3.23 3.97 Wzrost sprzeda y na rynku krajowym Ceramika poda³a dobre wyniki finansowe za III kw.

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

14 listopada 2012 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kw r.

14 listopada 2012 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kw r. 14 listopada 2012 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kw. 2012 r. Kluczowe informacje za 9 m-cy 2012 (III kw. 2012) Finansowe Operacyjne o o o Przychody ze sprzedaży = 1.988 mln

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu raportu. 1.1. Fortis Bank Polska S.A. prowadzi rachunkowość na zasadach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A.

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EFH ŻURAWIE WIEŻOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 2.407.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii E oraz

Bardziej szczegółowo

Budimex Naprzód marż. Kupuj. Sektor budowlany RAPORT

Budimex Naprzód marż. Kupuj. Sektor budowlany RAPORT RAPORT Kupuj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 137,80 Cena docelowa (PLN) 157,00 Min 52 tyg (PLN) 110,45 Max 52 tyg (PLN) 141,50 Kapitalizacja (mln PLN) 3 484,86 EV (mln PLN) 2 260,81 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R.

PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R. PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Udział w rynku Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A.

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

Getin Holding. akumuluj. W oczekiwaniu na sprzeda Open Finance. sektor bankowy. Wzrost wyniku odsetkowego. Wzrost wyniku z pozosta³ych pozycji

Getin Holding. akumuluj. W oczekiwaniu na sprzeda Open Finance. sektor bankowy. Wzrost wyniku odsetkowego. Wzrost wyniku z pozosta³ych pozycji sektor bankowy 28 lutego 2011 akumuluj poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 12.7 13.9 W oczekiwaniu na sprzeda Open Finance Wyniki w IV kwartale ukszta³towa³y siê na poziomie znacznie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce MAJ 213 Islandia Irlandia Holandia Dania Hiszpania Luksemburg Portugalia USA Wielka Brytania Szwecja Francja Belgia Grecja Włochy Szwajcaria Niemcy Norwegia Finlandia Cypr Japonia Republika Czeska Słowenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A.

Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A. Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A. Wrocław 12 stycznia 2011 r. PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: GRODNO Charakter projektu: 1. emisja akcji o wartości 8 mln PLN w trybie oferty prywatnej

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P WIG20 (Polska) 16 23 3 6 13 2 27 4 11 18 26 1 8 1 22 29 6 June July 13 2 27 3 1 August 17 24 8 14 21 28 12 19 26 2 3 4 11 19 2 1 8 16 22 1 8 1 22 29 September October November December 21 12 19 26 3 1 17 24 1 6 June

Bardziej szczegółowo

Prognoza na 2013 rok i aktualizacja Długoterminowych Celów Strategiczno-Finansowych 20 grudnia 2012 r.

Prognoza na 2013 rok i aktualizacja Długoterminowych Celów Strategiczno-Finansowych 20 grudnia 2012 r. Prognoza na 2013 rok i aktualizacja Długoterminowych Celów Strategiczno-Finansowych 20 grudnia 2012 r. Wymagające otoczenie rynkowe w segmencie klientów indywidualnych Jak odnotowano już podczas wyników

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

TIM. Kupuj. 53,90 z³. Raport analityczny

TIM. Kupuj. 53,90 z³. Raport analityczny DOM MAKLERSKI PKO BP TIM Raport analityczny SEKTOR: HANDEL GPW: TIM REUTERS: TIMP.WA BLOOMBERG: TIM PW 10.05.2007 Kupuj 53,90 z³ 50 TIM 40 30 20 10 28 kwi 12 lip 21 wrz 1 gru 15 lut 30 kwi TIM WIG znormalizowany

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV Stopa procentowa Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. 1 Fundacja Hospicyjna Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2007 1 287 1 545 2 939 1 393 955 13.1 6.0 59.5 13.3 2.9 52.8 2.6 23.0

Zysk netto 2007 1 287 1 545 2 939 1 393 955 13.1 6.0 59.5 13.3 2.9 52.8 2.6 23.0 2 marca 2010 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 174.4 196.9 Rezultaty ponownie powy ej oczekiwañ W IV kwartale zarobi³ 245.6 mln PLN, co by³o rezultatem lepszym

Bardziej szczegółowo

Nowa Gala. kupuj. Kolejny dobry kwarta³. bran a materia³ów budowalnych. Bardzo dobry II kwarta³. Nowa linia produkcyjna. Wycena i rekomendacja

Nowa Gala. kupuj. Kolejny dobry kwarta³. bran a materia³ów budowalnych. Bardzo dobry II kwarta³. Nowa linia produkcyjna. Wycena i rekomendacja bran a materia³ów budowalnych 27 sierpnia 2008 kupuj poprzednia rekomendacja: kupuj Cena: Cena docelowa: 3.9 5.1 Kolejny dobry kwarta³ Ceramika poda³a bardzo dobre wyniki finansowe za II kw. 2008 roku,

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500. Wtorek WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500. Wtorek WIG20 (Polska) Wtorek 28.6.211 Analiza Techniczna Komentarz: WIG2, S&P WIG2 (Polska) 3 29 28 27 26 2 24 23 22 21 2 19 18 17 296 29 294 293 292 291 29 289 288 287 286 28 284 283 282 281 28 279 278 277 276 27 274 273 272

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. sporządzona zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding H1 2012. Warszawa, 30 sierpnia 2012 r.

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding H1 2012. Warszawa, 30 sierpnia 2012 r. Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding H1 2012 Warszawa, 30 sierpnia 2012 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q2 2012 0,5 mld PLN zysku netto i finalizacja

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny)

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny) BILANS... REGON: 707874 (nazwa jednostki) na dzień 3..0 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Duda WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Duda WIG20 (Polska) Pi¹ tek 29.7.211 Analiza Techniczna Komentarz: WIG2, S&P Wykres dnia: Duda WIG2 (Polska) 3 29 28 27 26 2 24 23 22 21 2 19 29 29 28 28 27 27 18 17 1 1 gust SeptemberOctober NovemberDecember21 February March

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Kontynuacja wzrostu przychodów Grupy Polsat w 1Q 14 o 4% do 727 mln PLN głównie dzięki: - wzrostowi organicznemu segmentu usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011 Grodno S.A. w drodze na NewConnect IPO Day, 11.01.2011 Zastrzeżenia prawne W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Grodno S.A. (dalej: Spółka, Grodno) uznaje za wiarygodne

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Cers anit. analityczny KUPUJ 102,70. sektor: materia³y budowlane. 22 marca 2004 r. Wysoka efektywnoœæ prowadzonej dzia³alnoœci

RAPORT. Cers anit. analityczny KUPUJ 102,70. sektor: materia³y budowlane. 22 marca 2004 r. Wysoka efektywnoœæ prowadzonej dzia³alnoœci 22 marca 2004 r. Cers anit rekomendacja KUPUJ kurs docelowy 102,70 RAPORT analityczny Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski SA ul. Pu³awska 15 02-515 Warszawa tel. (0-22)521-80-00 fax (0-22)521-79-46 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: PGE. Wtorek WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: PGE. Wtorek WIG20 (Polska) Wtorek 23.8.211 Analiza Techniczna Komentarz: WIG2, S&P Wykres dnia: PGE WIG2 (Polska) 3 29 28 27 26 2 24 23 22 21 2 19 29 29 28 28 27 27 26 26 2 2 24 24 23 23 22 22 18 17 1 1 21 21 1 9 8 7 6 4 - -1 3

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe Cyfrowe Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2013/2014, za okres od 1 kwietnia 2013r. do 30 czerwca 2013r. Barlinek, dnia 12.08.2013r.

Raport kwartalny. Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2013/2014, za okres od 1 kwietnia 2013r. do 30 czerwca 2013r. Barlinek, dnia 12.08.2013r. Raport kwartalny Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2013/2014, za okres od 1 kwietnia 2013r. do 30 czerwca 2013r. Barlinek, dnia 12.08.2013r. Spis treści Informacje o Spółce... 3 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres 01.10.2011 do 31.12.2011) Gdańsk, 14 lutego 2012 roku 1. Podstawowe informacje o spółce nazwa (firma) : forma prawna : kraj siedziby

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za IV kwartał 2008 roku. Warszawa, 26 lutego 2009 roku

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za IV kwartał 2008 roku. Warszawa, 26 lutego 2009 roku Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za IV kwartał 2008 roku Warszawa, 26 lutego 2009 roku Grupa Makarony Polskie Grupę Makarony Polskie tworzą: Makarony Polskie S.A. (produkcja: Rzeszów, Płock, Częstochowa)

Bardziej szczegółowo

bran a paliwowa Zysk netto 2009 14 320.5 424.2 723.2 1 092.0 883.4 7.8 10.4 58.7 3.5 0.5 19.8 11.6 14.7

bran a paliwowa Zysk netto 2009 14 320.5 424.2 723.2 1 092.0 883.4 7.8 10.4 58.7 3.5 0.5 19.8 11.6 14.7 bran a paliwowa 2 marca 1 neutralnie poprzednia rekomendacja: redukuj Cena: Cena docelowa: 27.5 25.8 Spekulacja na przejêcie podtrzyma kurs Skarb Pañstwa szuka inwestora na pakiet u. W styczniu cena akcji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Czwartek Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Projprzem. WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Czwartek Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Projprzem. WIG20 (Polska) Czwartek..8 Analiza Techniczna Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: Projprzem Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowi¹ rekomendacji w rozumieniu Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja X. M A N A G E R q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja Schemat funkcjonalny modu³u MANAGER SPIS TREŒCI X.1. PRZEZNACZENIE MODU U...X-3 X.2. WYKAZ FUNKCJI...X-4 X.3. CODZIENNA

Bardziej szczegółowo