Część przekazywana / realizowana przez prowadzącego w formie wykładu / dyskusji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część przekazywana / realizowana przez prowadzącego w formie wykładu / dyskusji"

Transkrypt

1 Zarządzanie Jakością i Produkcją Chemiczną - szczegółowa treść poszczególnych Seminariów, prof. M. Kamiński r. Lp. Tematyka zajęć seminaryjnych Wymagania dotyczące zakresu wiedzy i umiejętności, które powinni opanować studenci oraz sposobu przygotowania się studentów do zajęć. Wprowadzenie do zarządzania jakością i produkcją chemiczną oraz pokrewną. Rys historyczny. Pojęcia i niektóre definicje związane z jakością, zarządzaniem i zapewnieniem jakości, normy i kodeksy jakości, pojedyncze i zintegrowane systemy zarządzania jakością, przykłady polityki jakości wymagania dla Polityki systemy pojedyncze i zintegrowane ; Ocena profesjonalnych polityk jakości. GMP / GLP; TQM podstawowe zasady; Problem dobrowolności i obligatoryjności stosowania norm; Certyfikacja oraz akredytacja pojęcia i znaczenie. Omówienie przez prowadzącego metodyki czytania i rozumienia oraz prawidłowej interpretacji wymagań normy ISO 9001 na przykładzie p. 4 i 5. Przedstawienie firmy przez podgrupę nr 1- rodzaj produkcji, organizacja, technologia i technika; Polityka jakości firmy podgrupy nr 1 i analiza jej poprawności; Wymagania p. 4 i 5. Normy ISO 9001, przedstawione w sposób lapidarny przez studentów oraz sposoby zapewnienia spełnienia tych wymagań zastosowane przez podgrupę nr 1 w ich Firmie - zreferowanie określonych części wymagań normy w zakładzie produkującym wyroby chemiczne lub pokrewne; Scenka podczas przygotowania do auditu certyfikacyjnego Firmy podgr. nr 1, dotycząca realizacji wymagań p. 4. i 5. Normy ISO wprow. do przedstawiania planowania i scenek dotyczących realizacji wybranych wymagań systemu zarządzania jak Część przekazywana / realizowana przez prowadzącego w formie wykładu / dyskusji Wykład i dyskusja na temat jak obok, a takŝe na temat celowości wdraŝania systemów zarządzania jakością. Odpowiedzi na pytania studentów. Wykład oraz czytanie i komentowanie fragmentów Normy PN-EN-ISO 9001 p.4-ty. i 5.-ty oraz najwaŝniejszych zasad realizacji tych wymagań w praktyce - alternatywne sposoby spełniania wybranych wymagań; Wymagania Normy, szczególnie w zakresie zaangaŝowania, planu jakości, specjalisty jakości, przeglądu jakości, auditu, niezgodności / przyczyn niezgodności. Odpowiedzi na pytania studentów. Doprecyzowanie charakterystyki firmy podgrupy nr 1 stosowana technologia, technika, zasady zarządzania jakością oraz doskonalenia jakości. Ocena zawartości polityki jakości firmy podgrupy nr 1 oraz oceny tejŝe przez studentów. Ocena wystąpienia podgrupy na temat najwaŝniejszych wymagań normy ISO 9001 p. 4. ty i 5.-ty oraz zasad ich realizacji w ich firmie. Audit, plan i program auditu, zasady audytowania i realizacji działań korygujących ( naprawczych ); Zasady identyfikacji i eliminacji przyczyn niezgodności. Część komunikowana przez podgrupy studenckie oraz treść scenek Notatki studentów; Udział studentów w dyskusji. Pytania ze strony studentów do prowadzącego Notatki studentów; Pytania ze strony studentów do prowadzącego 1.Przedstawienie przez podgrupę nr 1 specyfiki firmy charakteru realizowanej produkcji chemicznej lub pokrewnej, technologii i techniki, przyjętych zasad zarządzania jakością i postępowania w celu zapewnienia i doskonalenia jakości oraz badania i doskonalenia zadowolenia klienta. 2. Polityka jakości firmy i wykazanie, Ŝe spełnia wymagania normy ISO Przedstawienie w sposób lapidarny wymagań p. 4. i 5. Normy oraz sposobu ich spełnienia w firmie podgrupy nr 1; 3. Scenka dotycząca przed-auditowej analizy dokumentacji jakości firmy dla upewnienia się o spełnieniu wymagań p. 4 i 5. Normy oraz o istnieniu faktycznego zaangaŝowania w zakresie jakości w firmie podgrupę, jako auditorów w ramach przygotowania do auditu certyfikacyjnego i analiza kolejnego planu jakości podczas przeglądu systemu jakości w Firmie. 1

2 Przedstawienie firmy przez podgrupę nr 2 wg zasady jak PGR. 1.; Polityka jakości firmy podgrupy nr 2 i jej analiza; Lapidarne omówienie wymagań p. 6-tego. normy ISO 9001 z uwzględnieniem przykładów sposobu zapewnienia tych wymagań zastosowanych w Firmie ; Doskonalenie poprawnego referowania określonych części wymagań normy przez podgrupy na zasadzie specyfikacji w sposób lapidarny wymagań oraz przedstawienia sposobów ich realizacji w Firmie ; Wprowadzenie do poprawnego przygotowania i przedstawiania scenek dotyczących wybranych wymagań systemów jakości - wymagania Normy dotyczące audytowania, działań korygujących i zapobiegawczych, dokumentacji jakości i zapisów zasady postępowania w Firmie. Przedstawienie firmy przez podgrupę nr 3 rodzaju produkcji, technologii, techniki, zasad zarządzania jakością; Polityka jakości firmy podgrupy nr 3 i jej analiza; Wymagania p. 7-mego. normy ISO 9001 i przykłady sposobu zapewnienia tych wymagań zastosowane w Firmie w zakresie projektowania, komunikacji z klientem, nadzoru nad procesami produkcji, monitorowania jakości wyrobów. Doskonalenie poprawnego referowania określonych części wymagań normy przez podgrupy na zasadzie wyboru najwaŝniejszych wymagań p. 7 Normy oraz przedstawienia sposobów ich realizacji w firmie ; Kontynuacja poprawnego przygotowania i przedstawiania scenek dotyczących wybranych wymagań systemów jakości. Scenka podczas auditu certyfikacyjnego dotycząca spełniania we własnej firmie wymagań Normy ISO 9001, dotyczących planu jakości oraz zawartości procedur i instrukcji dokumentacji jakości, szczególnie dotyczących kontroli prawidłowej realizacji procesów technologicznych. Przedstawienie firmy przez podgrupę 4; Polityka jakości firmy podgrupy nr 4 i analiza jej poprawności; Lapidarne omówienie wymagań p. 8-mego. normy ISO 9001 z uwzględnieniem przykładów sposobu zapewnienia tych wymagań zastosowanych w Doprecyzowanie charakterystyki produkcji, technologii i techniki firmy podgrupy nr 2. firmy podgrupy nr 2. Ocena wystąpienia podgrupy na temat najwaŝniejszych wymagań normy ISO 9001 p. 6.;. Rozszerzenie i uszczegółowienie oraz powtórzenie w zakresie pojęć: proces, audit, plan i program auditu, zasady audytowania i realizacji działań korygujących ( naprawczych ) i zapobiegawczych; Zasady identyfikacji i eliminacji przyczyn niezgodności. Zasada wydawania i nadzoru nad dokumentacją jakości. Nadzór nad zapisami i zasady archiwizacji zapisów. Doprecyzowanie charakterystyki produkcji, technologii i techniki firmy podgrupy nr 3. firmy podgrupy nr 3. Ocena wystąpienia podgrupy na temat wymagań normy ISO 9001 p. 7 my oraz scenki auditowej, dotyczącej wymagań p. 7 Normy ISO 9001; Rozszerzenie i uszczegółowienie oraz powtórzenie pojęć: proces ogólnie, proces technologiczny, nadzór i monitorowanie poprawności realizacji procesów zarządzania jakością i technologicznych, kontrola międzyoperacyjna, wyrób niezgodny i nadzór nad wyrobem niezgodnym, transport międzyoperacyjny, środowisko pracy. Doprecyzowanie charakterystyki produkcji, technologii i techniki oraz organizacji i zasad zarządzania jakością w firmie podgrupy nr 4. firmy podgrupy nr 4 oraz ocena tejŝe przez 1.Przedstawienie przez podgrupę nr 2 własnej firmy, jej technologii i techniki oraz Polityki Jakości, a takŝe wymagań normy ISO 9001 w zakresie p. 6 Normy i analiza spełniania wymagań przez Politykę Jakości; 2. Wymagania p. 6-tego Normy i przykłady sposobu spełnienia tych wymagań, zastosowanych w praktyce we własnej firmie podgrupy nr Scenka podczas auditu certyfikującego dotycząca: analizy dokumentacji jakości firmy w zakresie: wydawania, zatwierdzania, kontroli aktualności, wycofywania, archiwizacji dokumentów jakości oraz wykonywania, nadzoru i archiwizacji zapisów we własnej firmie pod kątem upewnienia się o spełnieniu wymagań pkt. 6 Normy. 1.Przedstawienie przez podgrupę nr 3 firmy, jej organizacji, technologii i techniki oraz zasad zarządzania jakością i doskonalenia jakości; Polityki jakości firmy oraz analizy jej poprawności; 2. Wymagania normy ISO 9001 w zakresie p. 7. Normy, ze szczególnym uwzględnieniem przykładów sposobu spełnienia najwaŝniejszych z nich, zastosowanych w praktyce we własnej firmie. 3. Scenka podczas auditu certyfikującego dotycząca: analizy dokumentacji technologicznej firmy (procedur sterowania procesem technologicznym i instrukcji technologicznych), w zakresie: wydawania, zatwierdzania, treści wystarczającej dla poprawnego sterowania procesem produkcji oraz wykonywania procesowej kontroli międzyoperacyjnej, aktualności, wycofywania wersji nieaktualnych z miejsc stosowania, archiwizacji dokumentacji technologicznej oraz wykonywania, nadzoru i archiwizacji zapisów w zakresie sterowania procesami firmie, w zakresie spełnienia p.7. wymagań Normy. 1.Przedstawienie przez podgrupę nr 4: Firmy podgrupy nr 4., jej organizacji technologii, techniki oraz stosowanych zasad zarządzania jakością i doskonalenia w tym zakresie oraz Polityki Jakości firmy i analiza spełniania przez nią wymagań normy ISO

3 Firmie ; Doskonalenie poprawnego referowania określonych części wymagań normy przez podgrupę - przedstawienia skrótu wszystkich wymagań oraz prezentacji sposobów realizacji najwaŝniejszych, wybranych przez podgrupę wymagań p. 8 Normy ISO 9001; Wprowadzenie do poprawnego przygotowania i przedstawiania scenek dotyczących wybranych wymagań systemów jakości. Scenka auditowi dotycząca sposobu spełnienia w firmie wymagań Normy, dotyczących auditów wewnętrznych, procedur i instrukcji kontroli jakości produktów oraz realizacji szkoleń. Omówienie przez prowadzącego metodyki czytania i rozumienia oraz prawidłowej interpretacji wymagań normy ISO oraz PN-N Pojęcia: aspekty, cele, zadania środowiskowe i BHP, ryzyko awarii / wypadku, metody wartościowania ryzyka, aspekty i zadania krytyczne i drugorzędne. Przedstawienie firmy przez podgrupę nr 5 rodzaju jej produkcji, organizacji, technologii, techniki oraz zasad zarządzania jakością w zakresie spełnienia wymagań normy ISO ; Polityka jakości oraz polityka środowiskowa firmy w ramach zintegrowanego systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 i Analiza poprawności polityki - wymagania Norm: ; Omówienie tych wymagań normy ISO 14001, które nie mają miejsca w Normie 9001 oraz odniesienie do tych wymagań Normy ISO 9001, które są toŝsame z wymaganiami normy ISO 900, lecz inaczej sformułowane; Doskonalenie poprawnego referowania określonych części wymagań norm zarządzania jakością przez podgrupę nr 5, na zasadzie przedstawienia w sposób lapidarny wymagań normy ISO i metod ich spełniania we własnej firmie ; Wprowadzenie do poprawnego przygotowania i przedstawiania scenek dotyczących audytowania wybranych wymagań systemu zarządzania środowiskiem, w tym, wartościowania ryzyka awarii. Ponowne krótkie przedstawienie technologii firmy podgrupy nr 1 oraz zasad zarządzania jakością w zakresie spełnienia wymagań normy ISO studentów. Ocena wystąpienia podgrupy na temat najwaŝniejszych wymagań normy ISO 9001 p. 8 my i metod spełniania oraz doskonalenia spełniania tych wymagań w firmie podgrupy nr 4.; Rozszerzenie i uszczegółowienie oraz powtórzenie: operacja, proces, audit, plan i program auditu, zasady audytowania, realizacji działań korygujących ( naprawczych ), plan jakości, przegląd jakości, monitorowanie zadowolenia klienta, metody statystyczne powtórzenie z rozszerzeniem; Wykład oraz czytanie i komentowanie fragmentów Normy PN-EN-ISO 14001oraz PN-N Wyjaśnianie przez prowadzącego sposobów realizacji wybranych wymagań tych norm. Pojęcie ryzyka i wartościowania ryzyka (awarii / wypadku przy pracy). Doprecyzowanie charakterystyki, technologii i techniki, produkcji firmy podgrupy nr 5, organizacji, zasad zarządzania jakością produkcji i zarządzania środowiskiem. Podsumowująca ocena zawartości polityki jakości zintegrowanego systemu zarządzania jakością w firmie podgrupy nr 5 oraz oceny tejŝe przez studentów. Ocena wystąpienia podgrupy na temat najwaŝniejszych wymagań normy ISO 14001, róŝnych od oraz toŝsamych z wymaganiami normy ISO 9001 Przedstawienie wymagań Normy ISO 9001 w zakresie p. 8 Normy, ze szczególnym uwzględnieniem przykładów sposobu spełnienia tych wymagań, zastosowanych w praktyce we własnej firmie. 3. Scenka podczas auditu certyfikującego dotycząca sposobów spełniania we własnej firmie wybranych przez podgrupę, najwaŝniejszych wymagań pkt. 8 Normy ISO 9001 oraz analiza przebiegu auditu pod względem istnienia niezgodności i ich kwalifikacji do poszczególnych wymagań Normy. Scenka powinna zawierać dowody auditowe, świadczące, zarówno o dobrej kondycji systemu zarządzania jakością, jak i o istnieniu niezgodności oraz spostrzeŝeń auditowych. Notatki studentów; Udział studentów w dyskusji. Pytania ze strony studentów do prowadzącego. Notatki studenckie. 1.Przedstawienie firmy przez podgrupę nr 5 rodzaju jej produkcji, organizacji, technologii, techniki oraz zasad zarządzania jakością w zakresie spełnienia wymagań normy ISO 9001 i 14001; Polityka jakości oraz polityka środowiskowa firmy w ramach zintegrowanego systemu zarządzania jakością i analiza jej poprawności z p-tu widzenia wymagań Norm: 9001, i analiza zgodności Polityki z odpowiednimi wymaganiami Norm 9001 i 14001; 2. Omówienie przez podgrupę nr 5 tych wymagań normy ISO 14001, które nie mają miejsca w Normie 9001 oraz odniesienie innych do tych wymagań Normy ISO 9001, które są toŝsame z wymaganiami normy ISO 9001 oraz przedstawienie przez podgrupę nr 5 sposobu spełnienia wymagań normy ISO we własnej firmie. 3. Scenka auditowa dotycząca najwaŝniejszych, wybranych, wymagań normy ISO 14001, w tym aspektów środowiskowych, ich wyboru, analizy ryzyka awarii. 1.Przedstawienie firmy przez podgrupę nr 1 rodzaju jej produkcji, organizacji, technologii, techniki oraz zasady zarządzania jakością w zakresie 3

4 ; Polityka jakości BHP oraz polityka środowiskowa firmy w ramach zintegrowanego systemu zarządzania jakością i analiza jej poprawności z p-tu widzenia wymagań Norm: ; Omówienie tych wymagań normy PN-N 18001, które nie mają miejsca w Normie 9001 oraz odniesienie do tych wymagań Normy ISO 9001 oraz ISO 14001, które są toŝsame z wymaganiami normy ISO 9001 i 14001, lecz inaczej sformułowane; Doskonalenie poprawnego referowania określonych części wymagań norm zarządzania jakością przez podgrupę nr 1, na zasadzie przedstawienia w sposób lapidarny wymagań normy ISO i metod ich spełniania we własnej firmie ; Wprowadzenie do poprawnego przygotowania i przedstawiania scenek dotyczących audytowania wybranych wymagań systemu zarządzania BHP Omówienie przez prowadzącego metodyki czytania i rozumienia oraz prawidłowej interpretacji wymagań norm: ISO 17025, Kodeksu GMP / GLP i najwaŝniejsze relacje z Normą ISO 9001 Zasady systemu zarządzania jakością w laboratorium firmy podgrupy nr 2 w zakresie zgodności z wymaganiami PN-EN ISO/IEC w zakresie wymagań róŝnych od wymagań Normy ISO 9001; Doskonalenie poprawnego referowania wymagań norm Doprecyzowanie charakterystyki technologii i techniki, produkcji firmy podgrupy nr 1oraz zasad organizacji i zasad zarządzania jakością produkcji, środowiskiem oraz bezpieczeństwem pracy. zintegrowanego systemu zarządzania jakością w firmie podgrupy nr 1 oraz oceny tejŝe przez studentów. Ocena wystąpienia podgrupy na temat najwaŝniejszych wymagań normy ISO 18001, róŝnych i toŝsamych z wymaganiami normy ISO 9001 Wykład, czytanie i komentowanie fragmentów Norm: PN-EN-ISO/IEC 17025, ISO 22000, Kodeksu GMP i GLP. Wyjaśnienie przez prowadzącego sposobów realizacji wybranych wymagań i róŝnic podejścia róŝnych systemów zarządzania jakością. Akredytacja, Nadzór nad WyposaŜeniem (NnW) do Pomiarów Kontroli i Badań (WPKiB), Walidacja pełna i uproszczona; przebieg Walidacji,,, Spójność Pomiarowa i zasady zapewnienia i Certyfikowane Materiały Odniesienia (CRM); Walidacja / Kwalifikacja sprzętu pomiarowego / Procedury badawczej, a CRM; SOP y, a Procedury i Instrukcje; Reguły Prawa Miar: Zatwierdzenie Typu, Legalizacja (Leg) zakres obowiązywania, NnW/Leg.- zasady oraz szczególne sposoby wykonywania; obowiązkowa. Leg.; Kwalifikacja Procesu; Badania Między-Laboratoryjne /Między-Laboratoryjne Badania Biegłości; Specjalista Jakości / Kierownik Badań; Akredytacja / Notyfikacja Zapoznanie studentów z przykładami: Księgi Jakości, Procedury, Instrukcji, SOP u, Polecenia Koryguj., Zapisów, w Tym, z przygotowania i realizacji auditów, raportu z Badań M/labor., Bad. Biegł, Wartościowania Ryzyka, wyboru Aspektów Krytycznych, Celów spełnienia wymagań normy ISO ; Polityka zintegrowanego systemu zarządzania i systemu jakości firmy podgrupy nr 1. w tym szczególnie elementy polityki jakości w zakresie ochrony środowiska oraz zasad BHP w ramach zintegrowanego systemu zarządzania jakością i analiza poprawności polityki z p-tu widzenia wymagań Norm: 9001, i 18001; 2. Omówienie przez podgrupę nr 5 tych wymagań normy PN-N 18001, które nie mają miejsca w Normie 9001 oraz odniesienie innych do tych wymagań Normy ISO 9001 i 14001, które są toŝsame oraz przedstawienie przez podgrupę nr 1 sposobu spełnienia wymagań normy PN-N we własnej firmie. 3. Scenka auditowa podczas auditu certyfikacyjnego dotycząca realizacji wybranych wymagań normy PN-N 18001, z uwzględnieniem określania ryzyka wypadku.. Notatki studentów, Udział studentów w dyskusji. Pytania ze strony studentów do prowadzącego. 1.Przedstawienie i charakterystyka własnego laboratorium akredytowanego przez podgrupę nr 2 lista akredytowanych metod badań, zasady zarządzania jakością w zakresie spełnienia wymagań normy w laboratorium, z p-tu widzenia 4

5 jakości na przykładzie wybranych części wymagań Normy oraz przedstawienia sposobów ich realizacji, w tym, szczególnie: nadzoru nad wyposaŝeniem do badań, walidacji metod badań, zapewnienia spójności pomiarowej, walidacji wyposaŝenia pomiarowego, wewnętrznej kontroli jakości badań; Wprowadzenie do poprawnego przygotowania i przedstawiania scenek dotyczących wybranych wymagań systemu zarządzania jakością laboratorium scenka auditowa podczas auditu akredytacyjnego Laboratorium badawczego Przedstawienie przez podgrupę nr 3 podstawowych GMP, a takŝe przedstawienie sposobu spełniania tych wymogów w własnej firmie. Scenka kontroli zgodności z GMP Przedstawienie przez podgrupę nr 4 podstawowych GLP a takŝe przedstawienie sposobu spełniania tych wymogów w laboratorium własnej firmy. Scenka kontroli zgodności z GLP Przedstawienie przez podgrupę nr 5 podstawowych Normy ISO (HACCP) i systemu REACH, a takŝe zaprezentowanie sposobu spełniania tych wymogów w własnej firmie Identyfikacja procesów; Zasady redakcji księgi jakości, procedur, instrukcji, SOP ów, wykonywania zapisów, przygotowania się i realizacji auditów wewnętrznych, wydawania i badania skuteczności poleceń korygujących, wartościowania ryzyka, wyboru aspektów krytycznych itp. najwaŝniejsze reguły praktyki realizacji i doskonalenia systemów zarządzania jakością. NajwaŜniejsze zasady dotyczące przygotowania i przeprowadzania auditu oraz działań korygujących. - Kompleksowe zarządzanie jakością w ramach TQM - Powtórzenie. Powtórzenie przygotowawcze do kolokwium zaliczającego. Środowiskowych, Planem Jakości, Ocena wystąpień studentów przez prowadzącego. Korekta niejasności i doprecyzowanie poprawnego rozumienia pojęć: akredytacja, walidacja, nadzór na d wyposaŝeniem pomiarowym, spójność pomiarowa, kontrola jakości badań (KJB), audit wewnętrzny, niezgodność w przypadku laboratorium itp. Prezentacja i dyskusja na temat GMP i GLP, a takŝe na temat obligatoryjności / celowości dobrowolnego wdraŝania tych systemów. Odpowiedzi na pytania studentów. Ocena wystąpienia podgrup na temat podstawowych zasad i wymogów GMP i GLP. Prezentacja i dyskusja na temat Normy ISO (HACCP) i systemu REACH, a takŝe na temat celowości wdraŝania tego systemu. Odpowiedzi na pytania studentów. Ocena wystąpienia podgrup na temat podstawowych zasad i wymogów systemu REACH. Wykład powtórzeniowy i dyskusja oraz odpowiedzi na pytania studentów. Zebranie prac semestralnych przygotowanych przez podgrupy studenckie w formie plików cyfrowych NajwaŜniejsze zasady dotyczące przygotowania i przeprowadzania auditu oraz działań korygujących. Kompleksowe zarządzanie jakością w ramach TQM Przypomnienie najwaŝniejszych reguł i zasad przedmiotu; Odpowiedzi na pytania studentów; Wyjaśnienia niejasności wymagań Norm, w porównaniu do wymagań normy 9001; 2. Omówienie przez podgrupę nr 2 tych wymagań normy 17025, które nie mają miejsca w Normie 9001 oraz odniesienie innych do tych wymagań Normy ISO 9001, które są toŝsame oraz przedstawienie przez podgrupę nr 2 sposobu spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC we własnym laboratorium. 3. Scenka auditowa podczas auditu certyfikacyjnego (akredytacyjnego), dotycząca realizacji wybranych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025, w tym: walidacji, KJB. Przedstawienie przez podgrupę nr 3podstawowych zasad oraz prawidłowego interpretowania najwaŝniejszych wymogów GMP/GLP, w odniesieniu do PN-EN ISO/IEC, zaprezentowanie sposobu spełniania tych wymogów w własnej firmie. Przedstawienie przez podgrupę nr 4 podstawowych GLP a takŝe przedstawienie sposobu spełniania tych wymogów w laboratorium własnej firmie. Przedstawienie przez podgrupę nr 5 podstawowych Normy ISO (HACCP) i systemu REACH, a takŝe zaprezentowanie sposobu spełniania tych wymogów w własnej firmie. Notatki studentów, Udział studentów w dyskusji. Pytania ze strony studentów do prowadzącego. Studenci zadają pytania, dyskusja problematyki przedmiotu, szczególnie w zakresie najwaŝniejszych zasad i reguł. 5

6 Instrukcja sposobu przygotowania wystąpień studenckich na seminaria oraz Pracy Semestralnej Celem przedmiotu jest poznanie wymagań norm i kodeksów systemów zarządzania jakością, ich zrozumienie oraz poznanie najwaŝniejszych narzędzi oraz metod ich realizacji w praktyce. By to osiągnąć w zgodzie z wymaganiami tychŝe systemów zarządzania jakością, naleŝy systematycznie stosować główną zasadę, praktycznie juŝ dzisiaj istniejącą we wszystkich systemach zarządzania jakością, tzn., zasadę ciągłego doskonalenia. W praktyce sprowadza się to do przygotowania oraz prezentowania przez podgrupy studentów róŝnego rodzaju wystąpień podczas seminariów, które po zaprezentowaniu zostają krytycznie omówione i ocenione przez pozostałych uczestników grupy, a takŝe przez prowadzącego i na tej podstawie zostanie przygotowana przez kaŝdą podgrupę, udoskonalona i oddana prowadzącemu do oceny końcowej Praca Semestralna w postaci plików cyfrowych oraz wydruków tychŝe. Samo wystąpienie jest oceniane tylko na zasadzie: - negatywnie, + pozytywnie, ++ bardzo pozytywnie. Ocena od zostanie podgrupie udzielona dopiero po oddaniu końcowej, skorygowanej formy wystąpień / opracowań przy końcu semestru. Wystąpienia studentów poszczególnych podgrup / ich opracowania w formie Pracy Semestralnej dotyczą: 0. Opracowania i zaprezentowania przez podgrupę charakterystyki Firmy, którą załoŝyli / w której pracują, tzn., rodzaju produkcji, organizacji, technologii, w tym, schematu technologicznego i najwaŝniejszych warunków procesowych, techniki produkcji oraz zasad zarządzania produkcją, systemem jakości oraz zasad i metod doskonalenia tychŝe, w tym opisu stanowiska oraz kompetencji specjalisty ds. jakości ; 1. Opracowania Polityka Jakości tej Firmy zgodnej z wymaganiami normy ISO 9001 / / 18001, albo / i opracowania opisu zasad zastosowanych dla zapewnienia zgodności z wymaganiami Kodeksu GMP / GLP, Normą PN-EN ISO/IEC 17025, lub ISO (HACCP); 2. Specyfikacji (w skrócie w sposób lapidarny!) wymagań odpowiedniej części Normy / najwaŝniejszych wymagań odpowiedniej Normy / Kodeksu (w drugiej części semestru), róŝnych od wymagań normy odniesienia (tzn. Normy ISO 9001) i przedstawienie najwaŝniejszych zasad postępowania oraz sposobów zapewnienia tych wymagań zastosowanych w firmie / laboratorium podgrupy; 3. Opracowania planu auditu i raportu z auditu na podstawie scenariusza scenki auditowej dotyczącej sprawdzenia spełniania w Firmie wybranych przez podgrupę wymagań Normy / Kodeksu, z informacjami o zaistniałych niezgodnościach i spostrzeŝeniach auditowych; 4. Opracowania i oddania do oceny scenariusza scenki auditowej, dotyczącej sposobu spełniania określonych, wybranych przez podgrupę wymagań Normy / Kodeksu Dobrej Praktyki, z informacjami jakich wymagań normy / kodeksu oraz dlaczego dotyczą poszczególne niezgodności i uwagi audytowe 6

7 5. Propozycję polecenia korygującego, dotyczącego jednej ze stwierdzonych niezgodności, a takŝe podać / opisać rzeczywistą / te przyczynę / ny niezgodności; 6. Opracowania przez podgrupę: A) streszczenia planu jakości Firmy, B) procedury wskazanej przez prowadzącego (kaŝda podgrupa), C) instrukcji operacyjnej do tejŝe procedury(kaŝda podgrupa)d) załącznika do procedury bądź instrukcji (kaŝda podgrupa)/, zawierających elementy ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością i poziomu zadowolenia klienta (kaŝda podgrupa) / E) Opisu zastosowanych w Firmie sposobów badania zadowolenia klienta i uŝuwanych w tym celu narzędzie statystycznych (kaŝda podgrupa). 7. Plan porządku dziennego posiedzenia oraz raport z Przeglądu Zarządzania ; 8. Zapis z analizy Dokumentacji Jakości firmy / laboratorium na etapie przygotowania do auditu oraz Raport z auditu. 9. Przykład analizy ryzyka awarii, zapisu decyzji Wyboru Aspektów Znaczących w zakresie zarządzania środowiskiem; Ocena końcowa to 50 % za prezentacje, scenki i opracowania podgrupy oraz 50 % za wynik kolokwium pisemnego. Ocena za prezentacje, opracowania itd., moŝe być udzielona tylko studentom, którzy zaliczyli kolokwium końcowe. Studenci nie uczęszczający na zajęcia seminaryjno wykładowe (więcej niŝ 3 nieusprawiedliwione nieobecności) - nie będą klasyfikowani, jak równieŝ studenci, którzy nie oddali w terminie (do ) pracy semestralnej. LITERATURA PODSTAWOWA i POMOCNICZA 1. Norma PN-EN ISO/IEC 9001: 2009; 2. Norma PN-EN ISO 14001: 3. Norma PN-N : 4. Norma PN-EN ISO/IEC : 5. Norma PN-EN ISO 22000: 6. Normy: ISO 19000, 19004, 19011, 9012, 7. Kodeks Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) i Laboratoryjnej (GLP) 8. Internet - zakładka dydaktyka 7

Nr wykł./sem. W/D Systemy Jakości normy, kodeksy, pojęcia ogólnie. Dodatkowo, podział grup na podgrupy, wymagania do zaliczenia przedmiotu W 1

Nr wykł./sem. W/D Systemy Jakości normy, kodeksy, pojęcia ogólnie. Dodatkowo, podział grup na podgrupy, wymagania do zaliczenia przedmiotu W 1 Nr wykł./sem. W 1 W2 W3 W4 W5 W6 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I PRODUKCJĄ CHEMICZNĄ - PROGRAM WYKŁADU i SEMINARIUM Prowadzący przedmiot: prof. dr hab. inż. Marian Kamiński, Technologia Chemiczna, semestr 4 (letni),

Bardziej szczegółowo

Forma Cel zajęć i zakres informacyjny / zakres umiejętności Uwagi CZĘŚĆ WYKŁADOWA

Forma Cel zajęć i zakres informacyjny / zakres umiejętności Uwagi CZĘŚĆ WYKŁADOWA ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I PRODUKCJĄ CHEMICZNĄ - PROGRAM WYKŁADU i SEMINARIUM Prowadzący przedmiot: prof. dr hab. inż. Marian Kamiński, Technologia Chemiczna, semestr 4 (letni), rok akad. 2015-16 Nr wykł./sem.

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I WARSZTATY

SZKOLENIA I WARSZTATY SZKOLENIA I WARSZTATY wg. Norm ISO : 9001, ISO 14001, PN-N-18001/OHSAS, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO 50001, ISO 22301 1. Pełnomocnik Systemu Zarządzania/ Przedstawiciel Najwyższego Kierownictwa - nowa

Bardziej szczegółowo

Cel walidacji- zbadanie, czy procedura/wyrób/technologia/projekt/... może zostać w sposób niebudzący wątpliwości wprowadzona/y/e do użytkowania

Cel walidacji- zbadanie, czy procedura/wyrób/technologia/projekt/... może zostać w sposób niebudzący wątpliwości wprowadzona/y/e do użytkowania 1. Proszę krótko scharakteryzować w sposób "ilościowy": a) produkt i technologię wytwarzania tego produktu przez firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa oraz wyjaśnić dlaczego wybrana technologia jest

Bardziej szczegółowo

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008 Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora Piotr Pasławski 2008 Odniesienie do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Pkt. 4.4 normy Przegląd zapytań, ofert i umów - procedura przeglądu zleceń

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

Audit techniczny w laboratorium ASA. Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego

Audit techniczny w laboratorium ASA. Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego Audit techniczny w laboratorium ASA Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego 2008 Pkt. 4.4 normy Przegląd zapytań, ofert i umów - procedura przeglądu zleceń

Bardziej szczegółowo

OFERTA: 1. Szkolenia zamknięte z naszej oferty i przygotowane na życzenie

OFERTA: 1. Szkolenia zamknięte z naszej oferty i przygotowane na życzenie OFERTA: 1. Szkolenia zamknięte z naszej oferty i przygotowane na życzenie 2. Konsulting przy wdrażaniu GLP/GMP, ISO 17025, HACCP, ISO 9001, GMP Kosmetyczne, ISO 14001, ISO 18001, OHSAS 18001 3. Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Studia Doktoranckie na Wydziale Towaroznawstwa UEP Sylabus przedmiotu

Studia Doktoranckie na Wydziale Towaroznawstwa UEP Sylabus przedmiotu Studia Doktoranckie na Wydziale Towaroznawstwa UEP Sylabus przedmiotu Nazwa przedmiotu: Nadzór nad rynkiem w UE, system akredytacji Blok zajęciowy fakultatywny Forma zajęć wykład Wymiar godzinowy 10 h

Bardziej szczegółowo

GLP/GMP, ISO 17025, HACCP, ISO 9001, GMP

GLP/GMP, ISO 17025, HACCP, ISO 9001, GMP OFERTA: 1. Szkolenia otwarte, zamknięte i na życzenie 2. Badanie potrzeb szkoleniowych 3. Szkolenia praktyczne z technik biochemicznych i analitycznych 4. Kurs chromatografii 5. Konsulting przy wdrażaniu

Bardziej szczegółowo

OFERTA: 2. Szkolenia praktyczne z technik biochemicznych i analitycznych

OFERTA: 2. Szkolenia praktyczne z technik biochemicznych i analitycznych OFERTA: 1. Szkolenia otwarte, zamknięte i na życzenie 2. Szkolenia praktyczne z technik biochemicznych i analitycznych 3. Konsulting przy wdrażaniu GLP/GMP, ISO 17025, HACCP, ISO 9001, GMP Kosmetyczne,

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla studentów. Do nauki przedmiotów:

Materiał pomocniczy dla studentów. Do nauki przedmiotów: dr hab. inż. Marian Kamiński Materiał pomocniczy dla studentów Do nauki przedmiotów: - Metody analizy technicznej, część pierwsza zapewnienie jakości; - Systemy zapewnienia jakości w produkcji i badaniach;

Bardziej szczegółowo

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Załącznik nr 3 do KS ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością i Przemysłem Chemicznym 3.02.2010 r... Pytanie 1

Zarządzanie Jakością i Przemysłem Chemicznym 3.02.2010 r... Pytanie 1 Zarządzanie Jakością i Przemysłem Chemicznym 3.02.2010 r..... Pytanie 1 Księga Jakości wg wymagań normy PN-EN ISO 9001 zawiera / zawiera odniesienia do : Politykę Jakości Procedury Instrukcje Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016 Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i 16949:2016 Struktura ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 4. Kontekst organizacji 5. Przywództwo 6. Planowanie 7. Wsparcie 8. Działania operacyjne 9. Ocena efektów

Bardziej szczegółowo

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O.

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. OFERTA FIRMY SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. UL. ARMII KRAJOWEJ 9A 41-506 CHORZÓW NA WDROśENIE NORMY JAKOŚCI ISO 9001:2000 CHORZÓW, 2008-06-20 1 :2000 SPIS TREŚCI: 1. KILKA SŁÓW O ISO... 3 2. DANE KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością i Produkcją Chemiczną Zaliczenie poprawkowe r. Nazwisko i imię.. Nr indeksu

Zarządzanie Jakością i Produkcją Chemiczną Zaliczenie poprawkowe r. Nazwisko i imię.. Nr indeksu 10 pytań testowych, wielokrotnego wyboru (w części z wymaganiem uzupełniających informacji). Kolejne pytania (11 17) polegają na zaznaczeniu odpowiedzi lub oraz udzieleniu wyjaśnień, wykazujących zrozumienie

Bardziej szczegółowo

System zarządzania laboratorium

System zarządzania laboratorium Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o. przy wsparciu merytorycznym Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w cyklu szkoleń System zarządzania laboratorium Oferowany

Bardziej szczegółowo

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych)

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Załącznik nr do Zarządzenia Rektora PG nr 1. Wykaz przedmiotów i ich treść, wymiar godzinowy,

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik i Audytor SZJ w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009

Pełnomocnik i Audytor SZJ w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009 Pełnomocnik i Audytor SZJ w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009 Przedmiot szkolenia: Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie przyszłych Audytorów i Pełnomocników z metodami audytowania, wdrażania,

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

System zarządzania laboratorium

System zarządzania laboratorium Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o. przy wsparciu merytorycznym Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w cyklu szkoleń System zarządzania laboratorium Oferowany

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto System Zarządzania Jakością Termin Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO

Bardziej szczegółowo

KIEROWNIK JAKOŚCI I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W LABORATORIUM BADAWCZYM I WZORCUJĄCYM WG ISO/IEC 17025:2005

KIEROWNIK JAKOŚCI I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W LABORATORIUM BADAWCZYM I WZORCUJĄCYM WG ISO/IEC 17025:2005 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: KIEROWNIK JAKOŚCI I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W LABORATORIUM BADAWCZYM I WZORCUJĄCYM WG ISO/IEC 17025:2005 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie

Bardziej szczegółowo

Plan spotkań DQS Forum 2017

Plan spotkań DQS Forum 2017 DQS Polska sp. z o.o. Członek DQS Group Plan spotkań DQS Forum 2017 1 Grupa docelowa Data Temat Miejsce Cel 1 23.01.2017 Wymagania IATF 16949 w porównaniu do ISO/TS 16949:2009 Główne zmiany ISO/TS 16949:2009

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.9 NADZOROWANIE NIEZGODNYCH Z WYMAGANIAMI BADAŃ

Procedura PSZ 4.9 NADZOROWANIE NIEZGODNYCH Z WYMAGANIAMI BADAŃ ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.9 NADZOROWANIE NIEZGODNYCH

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

PROCEDURA ORGANIZACYJNA Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy LAB/LAM PROCEDURA ORGANIZACYJNA WYDANIE 7 SYMBOL: PORG-17 EGZEMPLARZ NR: STRONA/STRON: 1/4 DATA WDROśENIA: 25.10.1993 OSTATNIA ZMIANA: 17.11.2008

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. Firma szkoleniowa TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland światowego lidera w dziedzinie usług dla przedsiębiorstw, zaprasza Państwa na cykl szkoleń: TÜV SUMMER

Bardziej szczegółowo

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania to inaczej mówiąc skrócony opis procedury systemów realizowanej przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (dalej zwaną Jednostką Certyfikującą) w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA nr 01/09/2014

OFERTA SZKOLENIOWA nr 01/09/2014 Strona 1 z 5 OFERTA SZKOLENIOWA nr 01/09/2014 SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI WG ISO 22000. KURS DLA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH, PEŁNOMOCNIKÓW ORAZ WARSZTATY PRAKTYCZNE Strona 2 z 5 Biuro Handlowe

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta /6 Obowiązuje od grudnia 2006 r. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Zadowolenie klienta Jednym z istotnych sposobów oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i realizacji celów dotyczących jakości

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w transporcie

Systemy zarządzania jakością w transporcie Opis : Systemy zarządzania jakością w transporcie Kod Nazwa Wersja Systemy zarządzania jakością w transporcie 2013/14 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BHP WG NORM ISO 9001:2015 I OHSAS/PN-N 18001.

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BHP WG NORM ISO 9001:2015 I OHSAS/PN-N 18001. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BHP WG NORM ISO 9001:2015 I OHSAS/PN-N 18001. S t r o n a 2 z 5 Serdecznie

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca

Konferencja podsumowująca Konferencja podsumowująca Elżbieta Stefaniak Dyrektor Marketingu Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 25.06.2015 r. Tematyka prezentacji Stan realizacji zamówienia dla umowy 591 (1)/DSC/14) - usługi

Bardziej szczegółowo

Temat. Cena (bez noclegu) SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001 2012 MARZEC 2011 GRUDZIEO 2012 LUTY 2012 STYCZEO. 2012 kwiecieo

Temat. Cena (bez noclegu) SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001 2012 MARZEC 2011 GRUDZIEO 2012 LUTY 2012 STYCZEO. 2012 kwiecieo L.p. Temat 2011 GRUDZIEO 2012 STYCZEO MIESIĄC 2012 LUTY 2012 MARZEC 2012 kwiecieo Cena (bez noclegu) SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001 Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

System zarządzania laboratorium

System zarządzania laboratorium Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o. przy wsparciu merytorycznym Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w cyklu szkoleń System zarządzania laboratorium Oferowany

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5/10 20-031 Lublin e-mail: jakosc@orion.umcs.lublin.pl

Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5/10 20-031 Lublin e-mail: jakosc@orion.umcs.lublin.pl ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2008 OFERTA SZKOLENIA ORGANIZATORZY Firma INCERT oraz Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą UMCS ogłaszają nabór

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad dostawcami wymagania standardu IRIS. Łukasz Paluch Warszawa 26 listopada 2009

Nadzór nad dostawcami wymagania standardu IRIS. Łukasz Paluch Warszawa 26 listopada 2009 wymagania standardu IRIS. Łukasz Paluch Warszawa 26 listopada 2009 Plan prezentacji - Wybór dostawców - Rodzaj i zakres kontroli dostawców - Rozwój dostawców - Procesy specjalne u dostawców 2 Nadzór nad

Bardziej szczegółowo

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System Zarządzanie - wykład 3 Jakość produktu Pojęcie i zasady Zarządzanie. Planowanie w zarządzaniu Kontrola w zarządzaniu Metody i narzędzia projakościowe Wykład 03/07 Model SZJ Doskonalenie w zarządzaniu 2

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Problemy napotykane w trakcie wdroŝenia Proces certyfikacji Problemy napotykane w trakcie wdraŝania 1. Brak doświadczenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim. Spis treści. 1. Cel procedury Miernik procedury...

PROCEDURA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim. Spis treści. 1. Cel procedury Miernik procedury... PROCEDURA Urząd Miejski w DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Spis treści 1. Cel procedury... 2 2. Miernik procedury... 2 3. Zakres stosowania... 2 4. Definicje... 2 5. Tryb postępowania... 2 6. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO 9001:2008

Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO 9001:2008 Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/06/8177/12401 Cena netto 1 617,89 zł Cena brutto 1 990,00 zł Cena netto za godzinę 67,41 zł Cena brutto za godzinę 82,92 Usługa z

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

3 ISO17025_2005 3_1 Księga systemu. 3 ISO17025_2005 4_1 polityka jakości

3 ISO17025_2005 3_1 Księga systemu. 3 ISO17025_2005 4_1 polityka jakości Materiały Kierownik Laboratorium Systemu Zarządzania Jakością w Laboratoriach wg Zagadnienie do przerobienia 1. System wzajemnego uznawania na świecie i w Polsce oraz rola akredytacji laboratoriów w systemie

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe.

Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe. Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe. 1 Opracowała: Katarzyna Rajczakowska Warszawa dnia 16.11.2016 r. Audit wewnętrzny - definicje norma PN-EN ISO 9000:2015-10

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Podstawy firmą Marketingowe aspekty jakością Podstawy prawa gospodarczego w SZJ Zarządzanie Jakością (TQM) Zarządzanie logistyczne w SZJ Wymagania norm ISO serii 9000 Dokumentacja w SZJ Metody i Techniki

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w transporcie

Systemy zarządzania jakością w transporcie Opis : Systemy zarządzania jakością w transporcie Kod Nazwa Systemy zarządzania jakością w transporcie Wersja 2013/14 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA ROK 2014

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA ROK 2014 HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA ROK 2014 INCERT Tel. 692 497 635; Tel./Fax: (091) 4694 553 e-mail: biuro@incert.pl; beata.wagner@incert.pl INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000 BIURO USŁUG DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI SYSTEM SP.J. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA ORGANIZATORÓW BADAŃ BIEGŁOŚCI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 4 Warszawa, 1.08.2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji

Bardziej szczegółowo

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 1 2 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 3 Agenda 4 Jaki powinien być System Zarządzania wg norm serii

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

System zarządzania laboratorium

System zarządzania laboratorium Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o zaprasza wszystkich chętnych do udziału w cyklu szkoleń System zarządzania laboratorium które odbędą się w sierpniu 2016r. w Szczyrku Oferowany

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

KIEROWNIK JAKOŚCI I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W LABORATORIUM BADAWCZYM i WZORCUJĄCYM wg ISO/IEC 17025:2005

KIEROWNIK JAKOŚCI I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W LABORATORIUM BADAWCZYM i WZORCUJĄCYM wg ISO/IEC 17025:2005 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: KIEROWNIK JAKOŚCI I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W LABORATORIUM BADAWCZYM i WZORCUJĄCYM wg ISO/IEC 17025:2005 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje: certyfikację

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik 7 do Zarządzenia Nr 46/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2010 roku KARTA PROCESU SYSTEM

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE 1. Przepisy europejskie i krajowe dla wyrobów budowlanych obowiązujące po 1 lipca 2013 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 Czas

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra SYSTEMY ZARZĄDZANIA cykl wykładów dr Paweł Szudra LITERATURA Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, 2006. Grudzewski W., Hejduk I., Projektowanie systemów zarządzania. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze. ostępowanie z usługą niezgodną. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Celem procedury jest zapewnienie, że istnieją i funkcjonują mechanizmy identyfikowania niezgodności oraz ich nadzorowania, podejmowania działań

Bardziej szczegółowo

Odpłatność pozostali. 24-25.11.2012 320 zł 640 zł. 08-09.12.2012 320 zł 640 zł 12-13.01.2013 26-27.01.2013

Odpłatność pozostali. 24-25.11.2012 320 zł 640 zł. 08-09.12.2012 320 zł 640 zł 12-13.01.2013 26-27.01.2013 Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa mając na uwadze potrzeby i oczekiwania rynkowe uruchomiła w roku akademickim 2012/2013 studia podyplomowe nt. Zarządzanie Jakością o dwóch specjalnościach: -

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA II PÓŁROCZE 2011 r.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA II PÓŁROCZE 2011 r. HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA II PÓŁROCZE 2011 r. Termin Temat Zakres merytoryczny Prowadzący Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z przygotowaniem się i przeprowadzeniem auditu wewnętrznego systemu

Bardziej szczegółowo

Szkolenia DQS Polska 2006

Szkolenia DQS Polska 2006 AW Auditor wewnętrzny DQS I edycja szkolenia 20-22.02.2006 II edycja szkolenia 02-04.10.2006 Szkolenie skierowane jest do kandydatów na auditorów wewnętrznych oraz dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE a. Przepisy europejskie i krajowe dla wyrobów budowlanych obowiązujące po 1 lipca 2013 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Kierunek studiów: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

IATF 16949:2016 Zatwierdzone Interpretacje

IATF 16949:2016 Zatwierdzone Interpretacje :2016 Zatwierdzone Interpretacje Standard, wydanie pierwsze, został opublikowany w październiku 2016 roku i obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku. Niniejsze Zatwierdzone Interpretacje zostały ustalone i zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2008. Zmiany w normie, zasady okresu przejściowego w certyfikacji. Na podstawie opublikowanej normy ISO 9001:2008

ISO 9001:2008. Zmiany w normie, zasady okresu przejściowego w certyfikacji. Na podstawie opublikowanej normy ISO 9001:2008 ISO 9001:2008 Zmiany w normie, zasady okresu przejściowego w certyfikacji Na podstawie opublikowanej normy ISO 9001:2008 DNV Industry, Global MSC, 2008-11-20 Wersja polska prezentacji: Tomasz Goduński,

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE

OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE NASZA OFERTA Usługi w zakresie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005: - wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ Błędy przy wdrażaniu SZŚ błąd 1 certyfikat jest najważniejszy błąd 2 kierownictwo umywa ręce błąd 3 nie utożsamianie się kierowników jednostek organizacyjnych z wytycznymi opracowanymi przez zespół projektujący

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 123/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r.

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r. Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością Piotr Lewandowski Łódź, 28.06.2017 r. 2 Audit - definicja Audit - systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania zapisów,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona: 2 z 7 NAZWA PROCESU Istota / cel procesu System Zarządzania Jakością. Planowane, systematyczne i obiektywne badanie zgodności i skuteczności procesów realizowanych w ramach ustanowionego systemu

Bardziej szczegółowo

WZKP Zakładowa kontrola produkcji Wymagania

WZKP Zakładowa kontrola produkcji Wymagania 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Wymagania Zatwierdzam Dyrektor dr hab. inż. Adam Witek, prof. Strona 2/6 1. Wstęp 2. Wymagania ogólne 3. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo