Nr wykł./sem. W/D Systemy Jakości normy, kodeksy, pojęcia ogólnie. Dodatkowo, podział grup na podgrupy, wymagania do zaliczenia przedmiotu W 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr wykł./sem. W/D Systemy Jakości normy, kodeksy, pojęcia ogólnie. Dodatkowo, podział grup na podgrupy, wymagania do zaliczenia przedmiotu W 1"

Transkrypt

1 Nr wykł./sem. W 1 W2 W3 W4 W5 W6 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I PRODUKCJĄ CHEMICZNĄ - PROGRAM WYKŁADU i SEMINARIUM Prowadzący przedmiot: prof. dr hab. inż. Marian Kamiński, Technologia Chemiczna, semestr 4 (letni), rok akad Forma Cel zajęć i zakres informacyjny /w zakresie umiejętności Uwagi Systemy Jakości normy, kodeksy, pojęcia ogólnie Systemy Jakości Normy, Kodeksy, pojęcia; Wymagania p. 4-5 N 9001 bardziej szczegółowo + przykł. ISO wymagania p. 6-8 bardziej szczegółowo + przykł. PN-EN ISO PN-N PN-EN ISO 22000/ HACCP PN-EN ISO/IEC CZĘŚĆ WYKŁADOWA Systemy Zarządzania Jakością- historia, istota, celowość stosowania, pojęcia podstawowe; Normy składowe, wzajemne powiązania norm i pojęć. Systemy Zarządzania Jakością- pojęcia: definicje znaczenie, m.in. - Dokumentacja Jakości, Polityka Jakości i wymagania dla Polityki; Metody stosowania w praktyce najważniejszych wymagań i pojęć; Norma PN-EN ISO 9001, ogólna charakterystyka, relacje do innych systemów jakości; Wymagania p.4 i 5- bardziej szczegółowo. Norma 9001 wymagania p. 6-8 bardziej szczegółowo; Inne Normy i Kodeksy Zarządzania Jakością; Pojęcie TQM; Ogólna charakterystyka najważniejszych narzędzi w systemach zarządzania jakością; Pojęcie i znaczenie oraz zasady planowania, realizacji oraz przygotowania raportu z auditu; Działania po-auditowe cel, procedury postępowania, przykłady. Zasady przyjęte w Normach 14001/18001 ( filozofia ). Pojęcia inne niż w ISO 9001, m.in. aspekty środowiskowe, cel środowiskowy, ryzyko awarii/wypadku przy pracy, zasady szacowania ryzyka i inne; Prawo BHP i Ochrony Środowiska. Pojęcie HACCP, Wybrane ważniejsze wymagania Normy i ich odniesienia do ISO 9001, 14001, Łańcuch żywnościowy; Punkty krytyczne; Procesy krytyczne; Zakres stosowania Normy, itd. Wybrane ważniejsze wymagania normy PN-EN ISO/IEC i ich odniesienia do PN-EN ISO ; Zasady zgodne z ISO 9001 właściwe dla laboratorium i nowe z Przewodnika ISO/IEC 25 (p.5. normy 17025); Pojęcia: walidacja metod badań i wyposażenia, spójność pomiarowa, niepewność pomiarowa, zasady wykonania pełnej i uproszczonej walidacji, powtarzalność i odtwarzalność, badania międzylaboratoryjne, badania biegłości, wymagania dla raportu i oceny, itd. Wybrane wymagania Prawa o Miarach oraz argumentacja dla celowości akredytacji laboratorium z p-tu widzenia przepisów prawa o Dodatkowo, podział grup na podgrupy, wymagania do zaliczenia przedmiotu Dodatkowo, informacje na temat treści i formy prezentacji, zasady doskonalenia Dodatkowo: przykłady schematów organizacyjnych przedsiębiorstw, schematów technologicznych, polityk jakości. Wykład, przykłady, dyskusja Wykład, przykłady, dyskusja 1

2 W7 W8 W9 S-1 S-1 S-2 S-2' REACH GMP/GLP cz. I GMP/GLP cz. II TQM Narzędzia" cz.ii/ Odd. pracy semestr. Kolokwium zaliczeniowe Pr. st. FIRMA i zasady zarządzania cz. 1. Pr. st. FIRMA i zasady zarządzania cz.2. Pr. st. PN-EN ISO 9001 wymagania, realizacja w Firmie Pr. st. PN-EN ISO 9001 wymagania, realizacja w Firmie uznawaniu wyników badań. Historia; główne dokumenty systemu, przewodniki; zakres zastosowania. Regulacje prawne w Polsce i świecie w zakresie obowiązku stosowania REACH, GMP/GLP. Nowe pojęcia i ich zastosowanie: kwalifikacja, SOPY y, kierownik badań, operacji, procesów, materiały jedno-, kilku-, wieloskładnikowe (UV-CB), realizacja minimum i optimum. Przykłady raportów REACH. Zasady TQM. Narzędzia systemów jakości, zasady tworzenia, przykłady procedur, wykazów, karty Shewarta, wykresy Ishikawy. Przykład bilansu niepewności. Procedury walidacji; zasady nadzoru nad wyposażeniem; kwalifikacji dostawców; planowanie i weryfikacja szkoleń; polecenia korygujące i sprawdzenie skuteczności działań korygujących. Przypomnienie planu auditu i procedury audytowania. - I godzina: jak obok + dyskusja niejasności oraz odpowiedzi na pytania; - II godzina: kolokwium zaliczeniowe. CZĘŚĆ SEMINARYJNA Prezentacje studenckie nr 1 w podgrupach: firma: nazwa, forma prawna, produkt, technologia, technika, organizacja, zasady zarządzania, stosowany/e // wdrożony/e // doskonalony/e system/y jakości; Polityka Jakości i jej uzasadnienie; Prezentacje studenckie nr 1 w podgrupach: - kontynuacja, doskonalenie; Zakres j.w. - prezentacje udoskonalone kolejnych podgrup. Wymagania punktów i podpunktów 4-8 Normy ISO 9001 wszystkie, które dotyczą Firmy, a jeśli nie dotyczą wyjaśnić dlaczego (?), tzn., skrót najważniejszych wymagań i przykłady postępowania w Firmie Wymagania punktów i podpunktów 4-8 Normy ISO 9001 wszystkie, które dotyczą Firmy, a jeśli nie dotyczą wyjaśnić dlaczego (?), tzn., skrót najważniejszych wymagań i przykłady postępowania w Firmie" - prezentacje udoskonalone Do kolokwium zaliczeniowego pisemnego przystępują tylko studenci, którzy oddali prace semestralne. Prezentacje w podgrupach - w sposób lapidarny, łatwy do zapamiętania; Dane, wielkości; parametry podane w sposób ilościowy. Ocena wstępna prezentacji, zalecenia dla udoskonalenia. c.d. j.w. Sformułowania lapidarne, w sposób łatwy do zapamiętania przez koleżanki i kolegów; Nie cytować treści punktów i podpunktów Normy! c.d. j.w. 2

3 S-3 Bez prezentacji Pr. st. - AUDIT - cz.1. plan i program auditu, przebieg auditu, raport z auditu, polecenia działań poaudytowych (korygujących) Audit wewnętrzny okresowy w Firmie w zakresie wymagań tego punktu i podpunktów/ tych punktów i podpunktów Normy ISO 9001, który / które podgrupa opracowała w ramach przygotowania prezentacji na sem. nr 2.; Program auditu, scenariusz auditu, spotkanie rozpoczynające, badania auditowe; spotkanie zamykające, w tym, zakomunikowanie niezgodności i spostrzeżeń auditowych, raport z auditu, zalecenia działań naprawczych (korygujących) dokonane przez auditora wewnętrznego (cel działań usunięcie przyczyn niezgodności, by nie mogła się powtórzyć!!!) ; Przygotowanie przez studentów poszczególnych podgrup na zasadzie pracy zespołowej : planu i scenariusza auditu w zakresie - spotkania rozpoczynającego, etap badań auditowych, spotkanie zamykające oraz treści raportu z auditu, a także zaleceń dotyczących działań naprawczych (korygujących); Prezentacje / scenki w wykonaniu studentów podgrup 1-4: etap spotkania inicjującego, badań auditowych, spotkania zamykającego. Prezentacja i uzasadnienie poprawności identyfikacji niezgodności/spostrzeżeń auditowych; Prezentacja niezgodności i spostrzeżeń auditowych oraz treści raportu z auditu, z argumentacją wg konkretnych wymagań p. Normy 9001; Propozycje działań korygujących i postępowania w celu sprawdzenia ich skuteczności. S-3 Pr. st. AUDIT- cz.2. j.w. kolejne podgrupy j.w. Przygotowanie zespołowo, a następnie oddanie w ramach skompletowanej "pracy semestralnej" przykładu: procedury / instrukcji / Pr. st. NARZĘDZIA specyfikacji produktowej / 3-ech różnych zapisów / projektu walidacji, albo operacji jednostkowej, albo procedury analitycznej, albo wyposażenia pomiarowego. Bardzo ważne jest dokonanie powiązania, niezgodności, spostrzeżeń auditowych, z wymaganiami Normy, tak podczas spotkania zamykającego audit wstępnie, jak następnie w raporcie z auditu!!! Ważne jest też wybranie takich spraw, które mają istotny wpływ na Jakość w Firmie! Należy wybrać wymagania tego punktu / tych punktów Normy 9001, które były przedmiotem prezentacji podczas seminarium nr 2. Oznaczenia: - wykład i dyskusja; Pr. st. - prezentacja przez studentów w podgrupach; Sc. aud. - scenka auditowa, scenariusz auditu, plan auditu i raport z auditu; Dok. J. - przygotowanie dokumentów jakości i innych narzędzi dotyczących zarządzania jakością. 3

4 TREŚĆ, FORMA I WYMAGANIA DLA PREZENTACJI NR 1 Prezentacja nr 1 każdej podgrupy składa się z dwóch części: część 1: Prezentacja Firmy, jej nazwy, statusu wg Prawa Handlowego, produktu/produktów, schematu organizacyjnego, zasad organizacyjnych, technologii w postaci krótkiego opisu oraz schematu/schematów technologicznych z najważniejszymi parametrami operacyjnymi i procesowymi, techniki i infrastruktury technicznej istniejącego systemu/systemów jakości, Polityki Jakości, - wszystko w sposób ilościowy i lapidarny (!!!). Proszę posiłkować się przede wszystkim: hasłowo sformułowanymi nazwami, pojęciami i określeniami - łatwymi do zapamiętania przez Koleżanki i Kolegów. Nazewnictwo poprawne i precyzyjne. część 2: Polityka Jakości Firmy przygotowana w sposób ładny edycyjnie i lapidarny; zawierająca: misję, cele, zasoby, środki, narzędzia dedykowane Firmie dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania Systemu/Systemów Zarządzania Jakością; autoryzowana przez najwyższe kierownictwo. TREŚĆ, FORMA I WYMAGANIA DLA PREZENTACJI NR 2 Najważniejsze wymagania Normy ISO 9001 w zakresie p4 i p5 (podgr. A), p6 (podgr. B), p7 (podgr. C), p8 (podgr. D) oraz po co najmniej 3 sposoby ich stosowania najważniejszych wymagań odpowiedniego punktu / podpunktów Normy w Firmie. TREŚĆ, FORMA I WYMAGANIA DLA PREZENTACJI NR 3 część 1: Plan auditu na podstawie badania Dokumentacji Jakości Firmy ; scenariusz auditu właściwego (etapy badań auditowych), prezentacja przebiegu spotkania inicjującego audit i badań wykonanych w czasie tego spotkania (sprawdzenie wcześniej mających miejsce niezgodności, działań korygujących i skuteczności tychże, a także uzupełniające badania Dokumentacji Jakości i innych dokumentów). część 2: Badania auditowe w formie scenki/scenek opartych o uprzednio zaprezentowany, a następnie skorygowany scenariusz etapu badania auditowego w Firmie podgrupy, dotyczące tych samych wymagań Normy ISO 9001, jak w prezentacji 1-szej oraz scenka z przebiegu spotkania zamykającego ( końcowego ) - wstępne zakomunikowanie co najmniej 3-ech niezgodności i 3-ech spostrzeżeń auditowych i wstępna ich kwalifikacja oraz wstępna ocena ogólna skuteczności funkcjonowania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością w Firmie podgrupy. część 3: Prezentacja raportu z auditu, z jednoznacznym przedstawieniem dowodów auditowych oraz numerów wymagań; lapidarnych nazw wymagań Normy ISO 9001, które nie zostały spełnione całkowicie lub częściowo w Firmie w związku z auditem (badaniami auditowymi), które miały miejsce podczas scenki auditowej w prezentacji nr 2, cz. 2-ga. Dodatkowo, należy występując w roli auditora wewnętrznego (nie auditora auditu certyfikacyjnego czy kontrolnego ) zaproponować polecenia korygujące 4

5 (naprawcze), doskonalące (w związku ze spostrzeżeniami auditowymi), których realizacja zapewni usunięcie przyczyn niezgodności/ przyczyn spostrzeżeń auditowych oraz sposób/sposoby doskonalenia sprawdzenia skuteczności działań korygujących (naprawczych), a także doskonalących system (w związku ze stwierdzonymi podczas auditu spostrzeżeniami auditowymi). TREŚĆ, FORMA I WYMAGANIA DLA PREZENTACJI NR 4 Prezentacja nr 4 powinna zaigrać co najmniej przykłady następujących narzędzi systemu zarządzania jakością, których udoskonalone wersje zostaną zamieszczone w pracy semestralnej każdej podgrupy, oprócz udoskonalonych w/w prezentacji na seminarium nr 2-3., powinna także zawierać pliki.pdf lub.doc/.docx z przykładem: procedury; instrukcji; specyfikacji parametrów produktu; 3-ech zapisów innego typu projektu uproszczonego postępowania walidacyjnego w zakresie wybranej : operacji jednostkowej, albo procedury analitycznej, albo wyposażenia do pomiarów i badań itp. Wszystko: krótko, lapidarnie, treściwie, bez gadulstwa, ale też bez czytania z ekranu, z treściwymi i lapidarnymi wyjaśnieniami, w ten sposób sformułowanymi, by łatwo je było zapamiętać! UWAGA! Każda podgrupa ma ok. 30 minut łącznie na poszczególne prezentacje. Powinny być przygotowane starannie, zaprezentowane w sposób lapidarny, treściwy, bez gadulstwa. Nie wolno czytać z ekranu, ani z kartki. Na kartce można mieć tylko krótkie dyspozycje. Informacje na ekranie powinny być lapidarne, krótkie, łatwe do zapamiętania. UWAGI DOTYCZĄCE PRACY SEMESTRALNEJ Wszystko powyższe przygotowane zgodnie z zasadami tworzenia dokumentów jakości/zapisów tzn. zawierające odpowiednio (jeśli ma zastosowanie): unikalną numerację zapewniającą jednoznaczną identyfikację; dane i podpis opracowującego; dane i podpis sprawdzającego; dane i podpis zatwierdzającego; co zastępuje (?); jakie zmiany/korekty wprowadzono (?); kto odpowiada za nadzór nad stosowaniem (?) sprawa jednoosobowej odpowiedzialności (!). 5

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących

Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących 1. Zakres normy (wymagania wobec laboratorium zapewniającego miarodajne i rzetelne wyniki

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla studentów. Do nauki przedmiotów:

Materiał pomocniczy dla studentów. Do nauki przedmiotów: dr hab. inż. Marian Kamiński Materiał pomocniczy dla studentów Do nauki przedmiotów: - Metody analizy technicznej, część pierwsza zapewnienie jakości; - Systemy zapewnienia jakości w produkcji i badaniach;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Priorytet VII Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik PREZENTACJA 4 Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001 dr Janusz Zymonik POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Instytut Organizacji i Zarządzania Zakład Zarządzania Jakością janusz.zymonik@pwr.wroc.pl Tel. (071)320-28-64

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01

Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Grzegorz Bąk Zofia Jakubiak Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01 Poradnik dla ucznia

Bardziej szczegółowo

OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025

OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025 2. OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025 Joanna Mytych Laboratoria badawcze chcące potwierdzić swoje kompetencje powinny wdrożyć system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego)

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) Zarządzanie Jakoscią dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM SERII ISO 9000 Normy serii ISO 9000 W ISO 9000 opisano

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów diagnostyki włośnicy. Część 1 Autorzy: lek.wet. Mirosław Różycki, prof. dr hab. Jacek Osek. Akredytacja laboratoriów

Akredytacja laboratoriów diagnostyki włośnicy. Część 1 Autorzy: lek.wet. Mirosław Różycki, prof. dr hab. Jacek Osek. Akredytacja laboratoriów Akredytacja laboratoriów diagnostyki włośnicy. Część 1 Autorzy: lek.wet. Mirosław Różycki, prof. dr hab. Jacek Osek. Akredytacja laboratoriów diagnostyki włośnicy stanowi obecnie jeden z najczęściej poruszanych

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Uniwersytet Śląski zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert (wg załączonego wzoru) na usługi szkoleniowe. Poniżej Zamawiający przedstawia pełen opis przedmiotu zamówienia. Kryterium wyboru

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto System Zarządzania Jakością Termin Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO

Bardziej szczegółowo

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy CNBOP-PIB-0025 Wydanie 1, Luty 2015 CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Zakładowa Kontroli

Bardziej szczegółowo

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości Kierunki rozwoju chemii analitycznej Wprowadzenie do zagadnień jakości w laboratoriach badawczych ISO 9000, ISO 17025, GLP Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH oznaczanie coraz niższych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834

WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834 Numer Publikacji EA-6/02 M: 2013 WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834 CEL Celem niniejszej publikacji jest zapewnienie podstaw

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

Spis treści qualityaustria

Spis treści qualityaustria Katalog szkoleń 2014 Spis treści qualityaustria POLSKA Katalog szkoleń www.qualityaustria.com.pl Spis treści Quality Austria Przedmowa 4 O firmie 5 Jakość Zarządzanie procesami 22 Auditor procesu wg VDA

Bardziej szczegółowo

Urzędu Gminy w Żukowie

Urzędu Gminy w Żukowie Urzędu Gminy w Żukowie Wydanie 4 Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Sprawdził Brygida Markowska Sekretarz Zatwierdził Jerzy Żurawicz Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z wyobraźnią

Szkolenia z wyobraźnią Szkolenia z wyobraźnią Tematy szkoleń Jakość BHP Bezpieczeństwo informacji Odpowiedzialność społeczna Środowisko Energia Żywność Kosmetyki Lotnictwo Motoryzacja Kolejnictwo Przemysł Materiały niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ CMT Chojnice Sp. z o.o. 89-600 CHOJNICE, ul. ZAKŁADOWA 6 TEL: (0-52) 397-18-36; FAX: (0-52) 397-18-37 www.cmt.com.pl KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Egzemplarz nr:... Edycja : B OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ mgr inż.

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Podstawy firmą Marketingowe aspekty jakością Podstawy prawa gospodarczego w SZJ Zarządzanie Jakością (TQM) Zarządzanie logistyczne w SZJ Wymagania norm ISO serii 9000 Dokumentacja w SZJ Metody i Techniki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo