Materiał pomocniczy dla studentów. Do nauki przedmiotów:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiał pomocniczy dla studentów. Do nauki przedmiotów:"

Transkrypt

1 dr hab. inż. Marian Kamiński Materiał pomocniczy dla studentów Do nauki przedmiotów: - Metody analizy technicznej, część pierwsza zapewnienie jakości; - Systemy zapewnienia jakości w produkcji i badaniach; - Akredytacja laboratorium i Dobra Praktyka Laboratoryjna; - Zintegrowane systemy zapewnienia jakości, część pierwsza Wymagania systemów zapewnienia jakości w produkcji, usługach oraz w laboratorium badawczym z kilkoma przykładami postępowania w praktyce Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, Gdańsk, 2004 Strona 1 z 8

2 Spis zawartości 1. Wprowadzenie oraz podstawowe definicje dotyczące jakości - PN-EN 28402:1993 (EN 28402: 1991) - związane z laboratorium 2. Skrót wymagań norm ISO 9001/2:1994; ISO 9001:2000 (PN-EN-ISO 9001/2:1996; PN-EN-ISO 9001:2001) 3. Skrót treści normy PN-EN oraz przewodnika ISO/IEC Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących 5. Zestawienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących 6. Etapy przygotowania laboratorium do akredytacji 7. Najważniejsze zasady postępowania w związku z nadzorem nad wyposażeniem pomiarowym 8. Zasady wykonania walidacji metody analitycznej 9. Odniesienie do najważniejszych wymagań Kodeksu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) 10. Przykład metody analitycznej: Wykorzystanie WD-XRF i AAS do oznaczania śladowych zawartości asfaltenów, metali i mikroziarnistych zanieczyszczeń mineralnych we wsadzie do reaktora hydrokrakingu Wprowadzenie Strona 2 z 8

3 W roku 2000 rozdzielono w Polsce funkcję certyfikacji i akredytacji Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC), utworzonego ustawą z 1993 roku. Powstało Polskie Centrum Certyfikacji (PCC) oraz Polskie Centrum Akredytacji (PCA) z siedzibą w Warszawie. W ten sposób bezzasadny pozostaje główny zarzut o łączeniu w Polsce certyfikacji i akredytacji w jednej jednostce organizacyjnej, co praktycznie uniemożliwiało przyjęcie PCBC do europejskich stowarzyszeń, odpowiednio: jednostek certyfikujących systemy zapewnienia jakości oraz wyroby i jednostek akredytujących laboratoria. Normy PN-ISO 9001:1996, PN-ISO 9002:1996, mają obecnie bezpośrednie zastosowanie w ograniczonym okresie czasu. Od roku 2004, systemy jakości powinny być już certyfikowane w zgodności z normą PN-EN- ISO 9001:2001 (tak zwana procesowa norma systemu zapewnienia jakości). Wymagania wszystkich tych norm dotyczą systemów zapewnienia jakości w produkcji, usługach, projektowaniu i innej działalności rynkowej, w tym także, wymagań dotyczących zasad działania przemysłowych laboratoriów badawczych (tzn. analitycznych i badawczo rozwojowych). Na podstawie wdrożenia i pozytywnego wyniku audytu spełnienia wymagań jednej z dwóch pierwszych norm - w okresie 1994 do 2002, w Polsce, a od 1986 roku, w Europie i na świecie - bardzo wiele przedsiębiorstw (w tym Rafineria Gdańska S.A. w 1996 roku, na podstawie normy PN-ISO 9002: 1996) - uzyskało certyfikat zgodności ze wszystkimi, odpowiednio, wymaganiami tych norm. Przedsiębiorstwa te zamieszczają, odtąd, na swych wyrobach, albo innych dokumentach oznaczenia: wykonane, wyprodukowane zgodnie z wymaganiami ISO 9001, albo ISO Norma ISO 9001: 1994 stała się podstawą konstrukcji znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC , zawierającej aktualne wymagania dla akredytowanych laboratoriów badawczych i pomiarowych. Jednocześnie stanowiła ona bazę do opracowywania kolejnych, dedykowanych, albo udoskonalonych systemów zapewnienia jakości, takich, jak PN-EN ISO 14001:1996, dotyczącego zapewnienia jakości w zakresie ochrony środowiska i PN-N 18001: 2001 zapewnienia jakości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i innych. Należy tu nadmienić, że tylko normy ISO 9001/2:1994 i PN-EN z Przewodnikiem ISO/IEC 25 oraz PN-EN ISO/IEC nie wymagają ciągłego doskonalenia działania systemy jakości, dopuszczając osiągnięcie i utrzymywanie uzyskanego poziomu jakości, inne w/w normy wymagają ciągłego doskonalenia, wg zasady: zaplanuj zmiany wdrażaj zmiany Strona 3 z 8

4 sprawdź efektywność wdrożenia i ewentualnie przeprowadź działania korygujące zaplanuj wyższy poziom itd. Ucząc się zasad jakichkolwiek późniejszych systemów zapewnienia jakości, należy przede wszystkim poznać, zrozumieć i zapamiętać filozofię, zasady i wymagania zawarte w normie PN-ISO 9001: Bez tego, zrozumienie ducha i filozofii kolejnych norm opisujących jakikolwiek kolejny system zapewnienia jakości jest trudne. Znowelizowana norma PN-EN-ISO 9001:2001 zawiera wymagania normy PN-ISO 9001:1996. Reprezentuje, jednak, inne zasady praktycznego podejścia do zapewnienia jakości - tzw. podejście procesowe oraz zawiera dodatkowe wymagania. Wdrożenie tej normy do codziennej praktyki powinno było nastąpić do końca roku 2003, przez wszystkie organizacje posiadające certyfikat zgodności swego systemu jakości z jedną z tych starszych norm, jednak obecnie okres ten przedłużono do połowy 2004 roku. Główne różnice polegają na przyjęciu przez znowelizowaną normę PN- EN-ISO 9001:2001 nowego podejścia do zapewnienia jakości, jako do kompleksu procesów, (decyzyjnych, zarządczych, technologicznych, kontrolnych itd.), wymagających ciągłego doskonalenia. Wprowadza też ona, dodatkowo, obowiązek badania stopnia zadowolenia klienta oraz stosowania w praktyce metod statystycznych do ciągłego monitorowania systemu jakości, zarówno w odniesieniu do procesów produkcji, jak i do innych procesów w przedsiębiorstwie, w tym, w kontroli jakości i w nadzorowaniu wyposażenia do pomiarów, kontroli i badań. Nie będą już mogły być stosowane wyłącznie wymagania normy PN-EN-ISO 9002:1996 (norma PN-ISO 9001:1996 bez fazy projektowania). W to miejsce, wdrażając wymagania normy PN-ISO 9001: 2001, można stwierdzić, że nie ma miejsca projektowanie. Np. w przypadku, gdy projekty są przedmiotem zakupu od wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa projektowego. Wymagania dotyczące akredytowanego laboratorium zawierały, wcześniej, łącznie dwa dokumenty - międzynarodowa norma PN-EN 45001: 1993 oraz Przewodnik ISO/IEC 25. Te dwa ostatnie dokumenty i zawarte w nich wymagania, są nadal aktualne w zastosowaniu do laboratoriów, które uzyskały status laboratorium akredytowanego przed końcem 2002 roku. W zdecydowanej większości, znalazły się one w nowej normie PN-EN ISO/IEC 17025:2001. Od roku 2003 akredytacja laboratorium jest już, jednak, dokonywana na podstawie wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC Strona 4 z 8

5 17025: 2001, która zawiera w sobie także wymagania Przewodnika ISO/IEC 25. Wymagania zawarte w normach PN-ISO 9001 / 9002: 1996, PN-EN 45001: 1993 oraz przewodniku ISO/IEC 25, zamieszczone w ramach niniejszych materiałów dydaktycznych, mają przede wszystkim znaczenie i zastosowanie dydaktyczne. Ich obecność jest umotywowana następującymi argumentami: - Po pierwsze, zestaw wymagań zawarty we współcześnie stosowanej normie PN-EN ISO/IEC 17025:2001, dotyczącej wymagań, jakie powinno spełniać laboratorium o potwierdzonej biegłości, tzn. laboratorium posiadające certyfikat akredytacji (laboratorium akredytowane), bazują (są oparte) na wymaganiach normy PN-ISO 9001:1996. Znajomość i zrozumienie wymagań tej ostatniej normy (9001:1996), zdecydowanie ułatwia zapamiętanie i zrozumienie wymagań normy (PN-EN ISO/IEC 17025:2001). - Po drugie, norma PN-EN ISO/IEC jest napisana bardzo rozwlekle, ma wiele powtórzeń i jej treść jest dość trudna do zapamiętania. Zapoznanie się najpierw z wymaganiami normy PN-EN 45001: 1993 i Przewodnika ISO/IEC 25, a także z norma PN-ISO 9001:1996, zdecydowanie ułatwi zrozumienie filozofii i zapamiętanie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025: Po trzecie, są jeszcze w użyciu normy PN-EN ISDO 9001/2:1996 oraz PN- EN i Przewodnik ISO/IEC 25 i streszczone zestawienia wymagań mogą być podstawą do oceny zgodności postępowania, w przedsiębiorstwie, albo w laboratorium, z wymaganiami tych norm. Streszczenia oraz zestawienia wymagań norm jakości: PN-ISO 9001:1996, PN-EN 45001:1993 i Przewodnika ISO/IEC 25 oraz normy PN- EN ISO/IEC 17025:2001 mogą też stanowić swoiste ściągi dla audytora w czasie przygotowań i wykonywania audytu. Jednak, nawet znajomość z pamięci tych wymagań, nie wystarczy, by audytować odpowiednie systemy jakości. Audytor musi posiadać, dodatkowe kwalifikacje oraz umiejętności praktyczne i doświadczenie w prowadzeniu audytu. Studenci powinni zwrócić szczególną uwagę na gruntowne zrozumienie i zapamiętanie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001. Tylko laboratoria spełniające wymagania tej normy i legitymujące się certyfikatem akredytacji, mają szanse utrzymać się na rynku, zwłaszcza, po akcesji do Unii Europejskiej, gdy należy spodziewać się zasadniczego wzrostu konkurencji ze strony laboratoriów zagranicznych. Nie bez znaczenia będzie też możliwość konkurowania naszych laboratoriów na obszarze innych państw Unii Europejskiej. Dodatkowo, zgodność postępowania w laboratorium z Strona 5 z 8

6 wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001 zapewnia, w praktyce, także zgodność z wymaganiami Kodeksu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP). Pewne różnice wymagań Normy PN-EN ISO/IEC oraz Kodeksu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej OECD, są drugorzędne i można przyjąć, że znajomość i zrozumienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC zapewnia praktycznie znajonośc wymagań Kodeksu GLP. Podstawowe definicje pojęć dotyczących jakości wg normy PN-EN 28402:1993 (EN 28402: 1991) - związane z laboratorium Wzorcowanie Zestaw czynności, w wyniku którego zostanie ustalony, w określonych warunkach, wzajemny stosunek między wartościami wskazanymi przez narzędzie pomiarowe, system pomiarowy lub zawartymi w materialnym wzorcu miary a odpowiednimi znanymi wartościami mierzonych wielkości. Sprawdzenie Potwierdzenie przez zbadanie i zabezpieczenie dowodu, spełnienia określonych wymagań. Odniesienie Właściwość wyniku pomiaru, która umożliwia powiązanie z odpowiednimi wzorcami, zazwyczaj międzynarodowymi, lub państwowymi, poprzez nieprzerwany łańcuch porównań. Wzorzec odniesienia Wzorzec, zazwyczaj o najwyższej jakości metrologicznej dostępnej na danym terenie, na którym z tego wzorca biorą początek wszelkie pomiary. Materiał odniesienia Materiał lub substancja o jednej lub wielu właściwościach, które są wystarczająco pewnie ustalone, aby mogły być wykorzystane do wzorcowania narzędzi, oceny metody pomiaru lub do oznaczania wartości parametrów materiałów. Laboratorium pomiarowe Laboratorium wykonujące wzorcowania. Laboratorium badawcze Laboratorium wykonujące badania materiałów, albo analizy próbek. Jakość Spełnienie określonych wymagań (zawartych w odpowiedniej normie systemu zapewnienia jakości i przyjętych dodatkowo wymagań własnych ). Strona 6 z 8

7 Walidacja Zbadanie, zgromadzenie i przedstawienie obiektywnych dowodów o przydatności (metody pomiarowej, wyposażenia pomiarowego itp.) do określonych zastosowań. Audyt (audit) Niezależne badanie w celu uzyskania obiektywnych dowodów, że system jakości jest zgodny z wymaganiami odpowiedniej normy oraz, że jest wdrożony i stale utrzymywany. Odniesienie wymagań norm PN-EN-ISO 9001:2000 oraz PN-EN ISO/IEC 17025:2001 do najważniejszych wymagań Kodeksu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej Wdrożenie i stosowanie systemów zapewnienia jakości zgodnych z normą NN-EN-ISO 9001:2001 (ogólne wymagania systemu zarządzania jakością), PN- EN-ISO (zarządzanie wpływem na środowisko maturalne), PN-N (zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy), czy PN-EN ISO/IEC 17025:2001 (zarządzanie jakoscia badań i wzorcowań) jest dobrowolne i od określonej jednostki gospodarczej zależy podjęcie decyzji o stosowaniu i ewentualnym certyfikowaniu swej zgodności z tymi wymaganiami. Decyzja taka ma, przede wszystkim, znaczenie marketingowe, informujące odbiorcę wyrobów i usług o szczególnej dbałości producenta o jakość oraz o jego zaangażowaniu w ochronę środowiska naturalnego. Stosowanie wymagań tych systemów jakości powinno też w konsekwencji spowodować optymalizację kosztów i wzrost zysków firmy. Wymagania zawarte w Kodeksie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) opublikowane przez organizację OECD (Organizacja do Spraw Handlu i Rozwoju) są zasadniczo zbieżne z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001, mają, jednak inny zakres zastosowań. Dotyczą badania substancji chemicznych, w tym szczególnie substancji niebezpiecznych. Przede wszystkim, badania leków, a w niektórych krajach, także żywności oraz kosmetyków. Ich wdrożenie i stosowanie jest obowiązkowe w większości rozwiniętych krajów świata, w przypadku laboratoriów i instytutów naukowo badawczych przemysłu farmaceutycznego i wszystkich tych instytucji, które uczestniczą w procesie badawczym, prowadzącym do ustalenia możliwości stosowania substancji jako leku. Nie mamy do czynienia z pojęciem audytu, ale kontroli ze strony jednostki nadzorującej. W związku z tym nie można uzgadniać składu zespołu kontrolującego, ani terminu kontroli. Strona 7 z 8

8 Najważniejsze różnice merytoryczne w stosunku do wymagań normy PN- EN-ISO 17025: 2001 są następujące: - W miejsce specjalisty ds. jakości, trzeba zapewnić stanowisko kierownika każdego indywidualnego badania, odpowiedzialnego za program, przebieg i wyniki; - Badanie musi być wykonywane wg zasady takiej samej, jak walidacja metody badań, tzn. najpierw trzeba sporządzić i zatwierdzić plan i program badania, następnie wykonać badania zgodnie z planem, opracować wyniki i wnioski oraz sporządzić i zatwierdzić raport; - Próbki i badane obiekty powinny być przechowywane w warunkach zapewniających trwałość, (np. w stanie zamrożenia, a nawet, w temperaturze ciekłego azotu) przez tzw. czas życia leku, nawet do 50 lat; - W miejsce wzorcowania i okresowego sprawdzania wyposażenia i aparatury pomiarowej istnieje pojęcie kwalifikacji sprzętu albo aparatu do badań; - Wszystkie stosowane rutynowo metody analityczne są zaliczane do standardowych procedur operacyjnych (SOP) i powinny zostać przed zastosowaniem poddane walidacji (nie dotyczy metod analitycznych opracowanych po 1996 roku i opisanych w aktualnym wydaniu Farmakopei). Należy dodać, że wdrożenie stosowania normy PN-EN ISO/IEC albo wymagań Kodeksu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP), a w przypadku producentów leków, Kodeksu Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), oznacza automatycznie postępowanie z zachowaniem całkowitej zgodności z wymaganiami normy PN-ISO 9001/2:1996. Dlatego, akredytowane laboratoria badawcze, laboratoria farmaceutyczne, czy producenci leków, najczęściej nie ubiegają się o certyfikat zgodności swych systemów zapewnienia jakości z normą ISO Nie jest to, jednak, wykluczone i taki certyfikat mogą od PCC, albo od innej jednostki certyfikującej systemy jakości na polskim rynku, uzyskać i się nim legitymować. Strona 8 z 8

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO Wydanie 7 Warszawa, 24.07.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA LABORATORIÓW W ZAKRESACH ELASTYCZNYCH Wydanie 1 Warszawa, 15.05.2009 r. Spis treści 1 Wprowadzenie 2 Cel 3 Polityka PCA dotycząca akredytowania laboratoriów w zakresach

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH ZGODNOŚĆ DO CELÓW NOTYFIKACJI Wydanie 1 Warszawa, 26.09.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 4 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

NIEKTÓRE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

NIEKTÓRE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZĄDZANIA Dariusz Woźniak NIEKTÓRE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Zarys treści: W artykule przeanalizowano niektóre aspekty związane z wdrażaniem i przestrzeganiem

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE ILAC-G24 DOKUMENT OIML D 10 SERIA Wydanie 2007 (E) MIĘDZYNARODOWY Wydanie 2007 (E)

WYTYCZNE ILAC-G24 DOKUMENT OIML D 10 SERIA Wydanie 2007 (E) MIĘDZYNARODOWY Wydanie 2007 (E) WYTYCZNE ILAC-G24 DOKUMENT OIML D 10 SERIA Wydanie 2007 (E) MIĘDZYNARODOWY Wydanie 2007 (E) Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych INTERNATIONAL LABORATORY

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Warszawa, marzec 2012 roku SPIS TREŚCI Wstęp... 6 I. PLANOWANIE I KOORDYNACJA KONTROLI 11 II. PROGRAM KONTROLI..23 II.1. TEMAT KONTROLI 26 II.2. CEL KONTROLI..27

Bardziej szczegółowo

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH CHRONA ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH nr 30 Warszawa 2007 INSTYTUT OCHRONY ŒRODOWISKA Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej

Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej 1 1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie, której dotyczyć ma projekt ustawy Wśród

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 227, poz. 1367, z 2012

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo