UDA-POKL /12-00

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00"

Transkrypt

1 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL / Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager - zarządzanie projektami według IPMA realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy: UDA- POKL / Organizator Podmiot realizujący Projekt FIRMA 2000 Sp. z o.o. Biuro Projektu siedziba FIRMY 2000 Sp. z o.o., ul Królowej Marysieńki 90, Warszawa. Uczestnik osoba uczestnicząca w szkoleniu prowadzonym w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsiębiorstwo podmiot, który otrzymał pomoc publiczną w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2 Informacje o Projekcie 1. Projekt Nowoczesny Project Manager - zarządzanie projektami według IPMA jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy: UDA-POKL / Projekt realizowany jest w okresie od r. do r. 3. Biuro Projektu znajduje się w biurze regionalnym FIRMY 2000 Sp. z o. o.: ul. Raginisa 91, Białystok, tel.: , fax: , 4. Projekt obejmuje swym zasięgiem teren Rzeczpospolitej Polskiej. 5. Przedsiębiorca oświadcza, że w dniu podpisania umowy : prowadzi działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, pracownicy delegowani na szkolenie są pracownikami siedziby/filii/oddziału firmy zlokalizowanego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 3 Cele i przebieg Projektu 1. Celem Projektu jest podniesienie kwalifikacji oraz kompetencji w zakresie zarządzania projektami u 30 kobiet i 50 mężczyzn - przedsiębiorców i ich pracowników, mieszkańców województwa podlaskiego zatrudnionych w 40 mikro i 10 małych przedsiębiorstwach na terenie województwa podlaskiego. 2. Cel zostanie osiągnięty poprzez zdobycie wiedzy przez 80 osób w zakresie zarządzania projektami, umożliwienie przystąpienia do egzaminu certyfikującego PMA (poziom D), możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu IPMA, objęcie wsparciem szkoleniowym 40 mikro i 10 małych przedsiębiorstw, wzrost wiedzy z zakresu zarządzania projektami według standardu IPMA u 100% osób oraz wzrost zainteresowania tematyką poruszaną na szkoleniu i/lub tematyką w innych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem u 100% osób. 3. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu Nowoczesny Project Manager - zarządzanie projektami według IPMA, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (nr umowy o dofinansowanie: UDA-POKL /12-00).

2 4. W ramach Projektu Organizator zrealizuje 5 grup szkoleniowych. Każda grupa będzie obejmowała średnio 16 uczestników szkolenia. 4 Warunki uczestnictwa 1. Uczestnicy Projektu mogą być oddelegowani jako pracownicy wykonujący pracę na podstawie umowy o pracę, mianowania, wyboru, powołania, spółdzielczej umowy o pracę na rzecz mikro lub małych przedsiębiorstw 1 z terenu województwa podlaskiego, zamieszkujące 2 teren województwa podlaskiego oraz właściciele tych przedsiębiorstw. Osoby te muszą być zawodowo związane z zarzadzaniem zespołami, zarządzaniem projektami lub deklarujące chęć zarządzania projektami w przyszłości. 2. Wielkość przedsiębiorstwa powinna zostać ustalona w rozumieniu zapisów Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu. Kwalifikator MŚP zgodny z wytycznymi powyższego Rozporządzenia znajduje się na stronie: 3. Wykonawca przewiduje, że w Projekcie weźmie udział: 80 osób wykonujących pracę na rzecz 40 mikro i 10 małych przedsiębiorstw, w tym 30 kobiet i 50 mężczyzn. 4. Przedsiębiorstwo powinno prowadzić działalność w branży budowlanej, działalności finansowej i ubezpieczeniowej, handlu hurtowego i detalicznego, działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej lub/oraz indywidualnej działalności usługowej. 5. Określenia wymienionych w 4 pkt. 4 branż dokonuje się na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)). W Projekcie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa charakteryzujące się PKD z następujących sekcji: a. Sekcja F Budownictwo; b. Sekcja G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (z wyłączeniem działu 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych); c. Sekcja K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; d. Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; e. Sekcja S Pozostała działalność usługowa. 6. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest: a. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowanie jego treści i przestrzeganie jego postanowień. b. Dostarczenie (pocztą, kurierem lub osobiście) na adres Biura Projektu następujących dokumentów: Wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego; Podpisanej umowy udziału w Projekcie; Podpisanego Kwestionariusza osobowego uczestnika Projektu (załącznik nr 1 do umowy); Podpisanej deklaracji uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 2 do umowy); Podpisanego oświadczenia uczestnika Projektu (załącznik nr 3 do umowy); Podpisanego oświadczenia pracodawcy (załącznik nr 4 do umowy); 1 W rozumieniu zapisów Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku (Dz.U nr 173 poz. 1807), z wyłączeniem: jednostek administracji publicznej, państwowych uczelni wyższych, państwowych szkół (podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych) oraz osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje lub stowarzyszenia. 2 Miejscem zamieszkania osoby fizycznej zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Jednocześnie zgodnie z art. 5.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 z późn. zm.) Osoba ( ) jest zobowiązana zameldować się w miejscu stałego pobytu. W związku z powyższym konieczne jest wykazanie się potencjalnego Uczestnika Projektu zameldowaniem na pobyt stały na terenie województwa mazowieckiego. Możliwe jest także uczestnictwo osób zameldowanych na pobyt czasowy w województwie mazowieckim, jednakże dodatkowo Uczestnik Projektu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż zamieszkuje na terenie województwa mazowieckiego z zamiarem stałego pobytu (zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego).

3 Wypełnionego i podpisanego Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 5 do umowy); Wypełnionego i podpisanego oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis o ile dotyczy (załącznik nr 6 do umowy); Wypełnionego i podpisanego oświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis wraz z kopiami zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis potwierdzonymi za zgodność z oryginałem o ile dotyczy (załącznik nr 7 do umowy); Podpisanego oświadczenia dotyczącego braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego za okres 3 lat obrotowych lub kopie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości za okres 3 lat obrotowych potwierdzone za zgodność z oryginałem (załącznik nr 8 do umowy); Kopie dokumentów rejestrowych przedsiębiorstwa poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu (KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej itp.). Dokumenty te nie mogą być starsze niż 6 miesięcy przed dniem podpisania umowy uczestnictwa w Projekcie. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej można pobrać ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ (załącznik nr 9 do umowy); Podpisanego Regulaminu udziału w Projekcie (załącznik nr 10 do umowy). 5 Zasady rekrutacji 1. Rekrutacja do Projektu będzie prowadzona od 1 listopada 2012r. do 30 września 2013r. w sposób ciągły. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia okresu rekrutacji w przypadku wyczerpania liczby miejsc na szkolenia. 2. Formularz zgłoszeniowy i wszystkie pozostałe dokumenty dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie Projektu. 3. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów: a. Dostarczenie podpisanego formularza zgłoszeniowego do Biura Projektu (osobiście, pocztą, skan mailem lub faksem). b. Sporządzenie listy zgłoszonych osób i kwalifikacja Uczestników do udziału w Projekcie z uwzględnieniem: o kryteriów kwalifikowalności do Projektu określonych w 4; o kolejności zgłoszenia. c. Stworzenie listy Uczestników i przesłanie do zakwalifikowanych osób wzorów dokumentów określonych w 4 pkt 4b. d. Sporządzenie listy rezerwowej Uczestników. e. Dostarczenie przez przedsiębiorstwo do Biura Projektu oryginałów dokumentów określonymi w 4 pkt 4b (pocztą, kurierem lub osobiście). f. Weryfikacja wypełnionych przez przedsiębiorstwo dokumentów rekrutacyjnych określonych w 4 pkt 4b. g. Podpisanie i odesłanie umów udziału przez Organizatora. h. Przedsiębiorstwo niezakwalifikowane do udziału w Projekcie zostanie powiadomione za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyczynach negatywnej decyzji. 4. W przypadku spełnienia kryteriów formalnych przez większą liczbę osób, pierwszeństwo będą mieć: a. Kobiety; b. Osoby z krótszym doświadczeniem zawodowym. 5. Pracownicy z jednej firmy mogą stanowić maksymalnie 20% ogółu uczestników na pojedynczym szkoleniu (maksymalnie 3 uczestników w grupie z jednego przedsiębiorstwa). 6. Niekompletne dokumenty rekrutacyjne dyskwalifikują przedsiębiorstwo i jego pracowników z udziału w Projekcie. Organizator dopuszcza jednak możliwość uzupełnienia lub korekty przesłanych dokumentów z zastrzeżeniem, że przedsiębiorstwo i jego pracownicy spełniają kryteria kwalifikowalności określone w 4.

4 6 Pomoc na szkolenia dla Przedsiębiorcy 1. W ramach Projektu Przedsiębiorstwo otrzymuję pomoc de minimis na szkolenia w wysokości 5 141,13 zł/osobę. 2. Na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U Nr 123 poz z póz. zm.) Organizator informuje o braku obowiązku notyfikacji Komisji Europejskiej o otrzymanej pomocy. 3. Łączna wartość planowanej pomocy de minimis uzyskanej przez jedno przedsiębiorstwo, które zostanie zakwalifikowane do udziału w Projekcie w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie może przekroczyć 200 tys. euro. 4. Każdemu z Przedsiębiorstw, które weźmie udział w Projekcie zostanie wystawione zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 26 stycznia 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. Nr 34, poz. 174). 7 Obowiązki Organizatora 1. Do obowiązków Organizatora należy: a. Przeprowadzenie szkoleń; b. Zapewnienie wykwalifikowanych trenerów do przeprowadzenia szkoleń; c. Zapewnienie materiałów szkoleniowych; d. Zapewnienie materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń; e. Zapewnienie pomieszczenia do przeprowadzenia szkoleń; f. Zapewnienie wyżywienia Uczestnikom (2 przerwy kawowe i obiad); g. Wydanie Uczestnikom, którzy ukończyli kurs szkoleniowy, stosownych zaświadczeń, pod warunkiem udziału Uczestnika w 80% czasu kursu szkoleniowego. h. Zorganizowanie egzaminu certyfikującego IPMA na poziomie D. 8 Obowiązki Uczestnika 1. Uczestnik ma obowiązek uczestniczyć w całym 14-dniowym kursie szkoleniowym oraz przystąpić do egzaminu certyfikującego, punktualnie stawiać się na zajęcia i uczestniczyć w nich do wyznaczonej godziny. 2. Zgodnie z wymogami Projektu Uczestnik biorący udział w szkoleniach podlega procesowi monitoringu i ewaluacji, mającemu na celu weryfikację skuteczności działań podjętych w ramach Projektu. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i ewaluacji, przedsiębiorca i/lub delegowani pracownicy są zobowiązani do udzielania informacji na temat efektów uczestnictwa w Projekcie (zarówno w trakcie realizacji Projektu, jak i po jego zakończeniu), m.in. poprzez wypełnianie testów i ankiet oceniających wiedzę oraz zajęcia, w których bierze udział. 3. W przypadku opuszczenia przez Uczestnika więcej niż 20% (2 dni) zaplanowanych w ramach kursu szkoleniowego zajęć, bez względu na przyczynę (z wyłączeniem szczególnych wypadków losowych, takich jak ciężka choroba uniemożliwiająca udział w szkoleniu, potwierdzona stosownym zaświadczeniem lekarskim, śmierć lub ciężka choroba członka bezpośredniej rodziny Uczestnika, kataklizmy), przedsiębiorca zobowiązany jest zwrócić Organizatorowi całkowity koszt udziału w Projekcie jego i/lub oddelegowanego pracownika/ów. Całkowity koszt udziału jednej osoby w Projekcie wynosi 5 141,13 PLN. 4. Zwrot, o którym mowa w pkt. 3 nastąpi w terminie 7 dni od otrzymania przez Uczestnika pisemnego wezwania Organizatora. Zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy Organizatora podany w wezwaniu do zapłaty. 5. Uczestnik w okresie realizacji Projektu zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania Organizatora o zmianie danych, podanych w dokumentach określonych w 4 pkt. 4 b.

5 9 Zmiana terminów szkolenia 1. Organizator jest uprawniony do zmiany terminu szkolenia nie później niż na 2 dni przed jego rozpoczęciem w przypadku wystąpienia poważnych problemów natury technicznej czy organizacyjnej a także zdarzeń losowych. 2. Informacja o odwołaniu szkolenia wymaga formy elektronicznej i będzie skierowana do Przedsiębiorcy. 3. W przypadku odwołania szkolenia Organizator zaproponuje jego nowy termin, który Uczestnik jest zobowiązany zaakceptować. 10 Materiały szkoleniowe i prawa autorskie 1. Wszystkie materiały szkoleniowe, stanowią utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U nr 24 poz. 83 z póz. zm.) i w związku z tym podlegają ochronie. Uczestnik zobowiązuje się do wykorzystywania materiałów szkoleniowych wyłącznie do celów związanych z realizacją szkolenia oraz nie wykonywać: a. modyfikacji, adaptacji, zmiany, łączenia lub tłumaczenia materiałów szkoleniowych oraz tworzenia prac pochodnych na ich podstawie, b. wypożyczania, sprzedaży lub innego rodzaju przekazywania materiałów szkoleniowych stronie trzeciej, c. kopiowania lub jakiegokolwiek powielania materiałów szkoleniowych, d. Uczestnik zobowiązuje się do wykorzystywania materiałów szkoleniowych wyłącznie do celów związanych z realizacją szkolenia. 11 Postanowienia końcowe 1. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania do dnia r. i wchodzi w życie w dniu jego podpisania. 2. W przypadku powstania sporu w związku z Regulaminem, Strony będą dążyły do porozumienia, a w przypadku braku porozumienia spory związane z realizacją postanowień niniejszego regulaminu będzie rozstrzygał sąd właściwy według obowiązujących przepisów prawa. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. W przypadku zmiany aktualny Regulamin podany zostanie do wiadomości na stronie internetowej Projektu:

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu..

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strona1 UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Ujazdowskich 18/16, 00-478 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt POKL.06.02.00-14-002/09 Moja firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

UMOWA UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH W RAMACH PROJEKTU: Akademia Bezpiecznego IT równe szanse na rynku pracy

UMOWA UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH W RAMACH PROJEKTU: Akademia Bezpiecznego IT równe szanse na rynku pracy UMOWA UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH W RAMACH PROJEKTU: Akademia Bezpiecznego IT równe szanse na rynku pracy Zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy Stronami: Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Projekt REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Wzmocnienie internacjonalizacji dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez aktywny udział w zagranicznych misjach gospodarczych. 1. Postanowienia ogólne Działając, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Świadomi obywatele i silne organizacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością Wydanie z dnia 11.05.2010r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-032/08-00 zawartej w dniu 25.02.2009r. pomiędzy: Samorządem

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo