Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy:"

Transkrypt

1 Strona1 Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Sysco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5b, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP , REGON , reprezentowaną przez: zwaną dalej Beneficjentem, a.. z siedzibą w.. przy.., wpisaną/ym do. pod numerem, NIP., REGON, reprezentowanym przez: Zwanym/ą dalej Przedsiębiorstwem. PREAMBUŁA Niniejsza Umowa została zawarta na potrzeby realizacji Projektu pn. Certyfikowane szkolenia menedżerskie w woj. podlaskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Umowa reguluje prawa i obowiązki stron w zakresie realizacji Projektu. Zakres wsparcia traktowany jest jako pomoc de minimis udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz z późn. zm.), w sprawach nieuregulowanych w w/w Rozporządzeniu zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z ). 1. Definicje Użyte w niniejszej Umowie pojęcia oznaczają: 1. Projekt: Certyfikowane szkolenia menedżerskie w woj. podlaskim, 2. Pracownik Przedsiębiorstwa: osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, właściciel, pełniący funkcje kierownicze, wspólnik, w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe. 3. Beneficjent: Sysco Polska Sp. z o.o., 4. Siedziba Beneficjenta: Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5B, Warszawa, 5. Biuro Projektu: ul. Cieszyńska 3a, lok. 219, Białystok, 6. POKL: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 7. Instytucja Pośrednicząca II stopnia: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, Białystok, 8. Umowa o dofinansowanie: umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. Certyfikowane szkolenia menedżerskie w woj. podlaskim, nr Umowy UDA-POKL /12-00 wraz z aneksami do tej umowy,

2 Strona2 9. Szkolenie: wprowadzenie (0,5 h), III moduły szkoleniowe (po 15 h każdy) oraz 2 h spotkania z mentorem w związku z napisaniem pracy zaliczeniowej potrzebnej do uzyskania certyfikatu ILM. 2. Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie przez Beneficjenta na rzecz pracownika/ów przedsiębiorstwa, zwanych dalej Uczestnikami, szkolenia dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, odbywającego się w ramach projektu pn. Certyfikowane szkolenia menedżerskie w woj. podlaskim, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , zgodnie z umową zawartą z Instytucją Pośredniczącą II stopnia, tj. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku (nr Umowy: UDA-POKL /12-00). 2. Pomoc de minimis dla Przedsiębiorstwa w przeliczeniu na jednego Uczestnika projektu wynosi 3 788,00 zł. Na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej nie ma obowiązku uprzedniej notyfikacji Komisji Europejskiej o pomocy de minimis udzielanej na podstawie niniejszej umowy. 3. Szkolenia 1. Zakres wsparcia obejmuje: Wprowadzenie 0,5 h Moduł I. Rola menedżera/ki w rozwoju organizacji 15 godz., Moduł II. Zarządzanie projektami w organizacji 15 godz., Moduł III. Zarządzanie stresem i konfliktem w organizacji 15 godz., Szkolenia indywidulane 2 godz. spotkania z trenerem na każdego uczestnika projektu. 2. Szkolenia będą odbywać się w terminach i miejscach ustalonych przez Beneficjenta. 3. Powiadomienie o terminie i miejscu szkolenia zostanie przesłane w wersji elektronicznej lub przekazane telefonicznie przez Beneficjenta 4. Beneficjent jest uprawniony do zmiany terminu szkolenia bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji, nie później niż na 2 dni przed dniem jego rozpoczęcia, w przypadku wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej, powodujących, że przeprowadzenie szkolenia okaże się niemożliwe lub znacząco utrudnione. Dotyczy to również sytuacji odwołania szkolenia przez Beneficjenta z uwagi na brak wystarczającej liczby osób zgłoszonych do udziału w Szkoleniu. W przypadku odwołania Szkolenia, Beneficjent proponuje nowy termin, w którym mogłoby się odbyć Szkolenie, z zastrzeżeniem, iż wszystkie planowane szkolenia powinny się odbyć najpóźniej do dnia r. 5. Do odwoływania lub zmiany terminu szkolenia uprawniony jest Kierownik Projektu ze strony Beneficjenta. 4. Obowiązki Beneficjenta 1. Beneficjent zobowiązuje się: a) przeprowadzić szkolenia określone w 3 Umowy w zakresie zawartym w Regulaminie projektu, zgodnie z Umową o dofinansowanie oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, b) zapewnić wykwalifikowaną kadrę szkoleniową realizującą zajęcia merytoryczne,

3 Strona3 c) zapewnić sale szkoleniowe niezbędne do przeprowadzenia Szkolenia oraz pomieszczenia do spotkania z trenerem, d) zapewnić niezbędne materiały szkoleniowe, e) zapewnić Uczestnikom wyżywienie w trakcie Szkolenia, f) zapewnić Uczestnikom dojeżdżającym do miejsca odbywania się zajęć, na ich pisemny wniosek zwrotu kosztów dojazdów do max 50 zł brutto/dzień zjazdowy, g) sporządzić i wydać Uczestnikom zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniach pod warunkiem wypełnienia zobowiązania określonego w 5 ust. 1 lit. d Umowy, h) przestrzegania polityk i zasad wspólnotowych szczególnie polityki równych szans i koncepcji zrównoważonego rozwoju. 5. Obowiązki Przedsiębiorstwa 1. Do obowiązków Przedsiębiorstwa w ramach realizacji niniejszej Umowy należy: a) Przekazanie Beneficjentowi, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, i. Formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu projektu, ii. Oświadczenia przedsiębiorstwa o spełnieniu warunków udziału w Projekcie stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu projektu, iii. Zaświadczenia o zatrudnieniu i stanowisku pracownika według wzoru stanowiącego załącznik nr 3a do Regulaminu projektu lub załącznik nr 3b Zaświadczenie o samozatrudnieniu do Regulaminu projektu lub załącznik nr 3c Oświadczenie o chęci podniesienia kwalifikacji menedżerskich, iv. Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis v. Zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis stanowiącego załącznik nr 5a do Regulaminu projektu lub Zaświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis stanowiące załącznik nr 5b do Regulaminu projektu, vi. Oświadczenie Uczestnika projektu stanowiące załącznik nr 6 do Regulaminu projektu. vii. Wydruków z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej lub kopie tych dokumentów nie starsze niż 3 miesiące od dnia składania dokumentów, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa, z którego delegowany jest uczestnik szkolenia (dotyczy kopii), viii. Kserokopii zaświadczeń o pomocy de minimis (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa), ix. Dotyczy przedsiębiorstw, które mają obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego: kserokopia sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości w przypadku podmiotów objętych obowiązkiem tworzenia sprawozdań finansowych w świetle ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę do tego upoważnioną. b) Przekazanie Beneficjentowi w dniu rozpoczęcia szkolenia, Deklaracji uczestnictwa w projekcie podpisanej przez Uczestnika. c) Podpisanie dokumentów przez Uczestnika, związanych z udziałem w szkoleniu, w szczególności listy obecności, protokołu odbioru materiałów szkoleniowych, certyfikatów i wyżywienia.

4 Strona4 d) Uczestnictwo pracowników wydelegowanych do szkolenia w zajęciach zgodnie z harmonogramem Szkolenia na poziomie wynoszącym co najmniej 80% obecności w ramach wszystkich modułów Szkolenia. e) Dostarczenie Beneficjentowi trzech prac zaliczeniowych, po jednej dotyczącej każdego z modułów wskazanych w 3 ust. 1, wg wymogów Instytutu ILM i zaleceń Beneficjenta, przygotowanych przez Uczestników, w terminie 14 dni od ostatniego dnia szkolenia, w którym wziął udział Uczestnik. f) Udział w procesie ewaluacji projektu. 2. W przypadku naruszenia przez Przedsiębiorstwo zobowiązań określonych w ust. 1, w tym w szczególności w przypadku obecności Uczestnika na zajęciach w wymiarze mniejszym niż 80% w ramach wszystkich modułów Szkolenia lub w przypadku podania nieprawdziwych danych w oświadczeniach oraz w przypadku niedostarczenia prac, o których mowa w ust. 1 lit. e niniejszego paragrafu, Beneficjent będzie uprawniony do dochodzenia kary umownej w wys. 100% kosztów brutto szkolenia (tj ,00 zł/osobę) 3. Przekazanie przez Przedsiębiorstwo oświadczeń, o których mowa w ust. 1 lit. a, b, najpóźniej w dniu podpisania niniejszej Umowy stanowi warunek uczestnictwa w Szkoleniu. W przypadku braku któregokolwiek z wymienionych oświadczeń, niezależnie od prawa do dochodzenia zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 5 pkt 2, Beneficjent będzie uprawniony zawiesić realizację Szkolenia do czasu uzyskania wszystkich oświadczeń lub odstąpić od Umowy. 4. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania Beneficjenta o zmianie danych, zawartych w niniejszej Umowie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany. 5. Przedsiębiorstwo oświadcza, że nie podlega wyłączeniom określonym w 3, 32 ust. 2, 34 ust.1 Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz z późn. zm.). 6. Przedsiębiorstwo przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały szkoleniowe podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie własności intelektualnej. W związku z tym Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać w szczególności jakichkolwiek: a) modyfikacji, adaptacji, zmiany, łączenia lub tłumaczenia materiałów szkoleniowych oraz tworzenia prac pochodnych na ich podstawie; b) wypożyczania, sprzedaży lub innego rodzaju przekazywania materiałów szkoleniowych jakiejkolwiek stronie trzeciej; c) kopiowania lub powielania materiałów szkoleniowych. 7. Uczestnik zobowiązuje się do wykorzystywania materiałów szkoleniowych wyłącznie do celów związanych z realizacją szkolenia. 8. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji dotyczącej otrzymanej pomocy publicznej przez okres 10 lat licząc od dnia otrzymania pomocy, w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo. 6. Zgłoszenie uczestnictwa, oświadczenia Przedsiębiorstwa 1. Przedsiębiorstwo deleguje na szkolenie następujące osoby: a) b) c) d).

5 Strona5 e). f).. zajmujące stanowiska kierownicze lub chcące podnieść swoje kwalifikacje menedżerskie. 2. Przedsiębiorstwo oświadcza, że wszystkie dane zawarte w dokumentacji zgłoszeniowej oraz niniejszej umowie dotyczące Przedsiębiorstwa i Uczestnika są aktualne oraz zobowiązuje się bezzwłocznie poinformować Beneficjenta o ich zmianie. 3. Przedsiębiorstwo oświadcza, iż: a) jest przedsiębiorstwem mającym siedzibę lub oddział na terenie województwa podlaskiego, b) jest mikro lub małym przedsiębiorstwem zgodnie z załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, c) nie jest pod zarządem komisarycznym, d) nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub naprawczego, e) spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z ) f) nie istnieją po jego stronie żadne przeszkody faktyczne lub prawne w udzieleniu mu pomocy publicznej w rozumieniu Rozporządzenia 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205/2001 z ), Rozporządzenia Komisji (WE) NR 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej, oraz Rozporządzenia Komisji (WE NR 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa. g) spełnia pozostałe wymagania określone w Regulaminie projektu oraz załącznikach do Regulaminu projektu. 4. W przypadku oświadczenia nieprawdy w ust. 3 lit. a g Przedsiębiorstwo zobowiązane będzie do pokrycia 100% kosztów szkoleń, do których został zakwalifikowany Uczestnik, na podstawie przedstawionego mu stosownego dokumentu w terminie 7 dni od jego dostarczenia. 7. Rozwiązanie Umowy 1. Beneficjent może rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy: a) został złożony wobec Przedsiębiorstwa wniosek o ogłoszenie upadłości, Przedsiębiorstwo pozostaje w stanie likwidacji lub podlega zarządowi komisarycznemu, Przedsiębiorstwo zawiesiło swoją działalność lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze, b) Przedsiębiorstwo pozostaje w zwłoce, bądź uchyla się z wykonaniem obowiązków przewidzianych w niniejszej Umowie, c) wystąpią okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w Umowie. 2. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie określonym w ust. 1., Beneficjent ma prawo dochodzenia kary umownej wynoszącej 100% wartości brutto szkolenia przypadającej na każdego Uczestnika projektu, t.j. kwoty 3 788,00 zł. 3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 5 roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia lub w trakcie szkolenia, Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji.

6 Strona6 4. W sytuacji, gdy przyczyną rezygnacji jest wypadek losowy lub choroba, Uczestnik projektu zobowiązany jest dołączyć do oświadczenia dokumentację potwierdzającą ten fakt. 5. W przypadku, gdy przyczyna rezygnacji z udziału w projekcie jest inna niż wypadek losowy lub choroba albo dokumentacja potwierdzająca wypadek losowy nie zostanie zaakceptowana przez Beneficjenta albo Uczestnik projektu zaprzestanie uczęszczania na szkolenia i nie przedstawi oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, Beneficjent może dochodzić kary umownej, wynoszącej 100% wartości brutto szkolenia przypadającej na każdego Uczestnika projektu, t.j. kwoty 3 788,00 zł. 6. W przypadku wystąpienia sytuacji wskazanych w ust. 4 i 5, będą one rozpatrywane indywidualnie. 8. Wymiana informacji 1. Wymiana bieżących informacji pomiędzy Stronami następuje drogą elektroniczną lub telefoniczną. 2. Wymiana informacji wpływających na realizację Projektu następuje wyłącznie pisemnie, drogą pocztową, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 3. Każda ze stron umowy może zażądać potwierdzenia każdej informacji w formie pisemnej. Żądanie takie powinno być bezwzględnie spełnione. 4. Wszelką korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy należy kierować na adres: ul. Cieszyńska 3a, lok. 219, Białystok, 9. Postanowienia końcowe 1. Wszelkie powiadomienia i doręczenia związane z wykonywaniem Umowy, muszą być dokonywane w formie pisemnej. 2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów do doręczeń. 3. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego załatwiania wszelkich sporów mogących wyniknąć w związku z realizacją Umowy. 4. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 3, Strony zgodnie ustalają, że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Beneficjenta. 5. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszej umowy należy do Zleceniobiorcy w oparciu o odpowiednie reguły i zasady wynikające z POKL, a także odpowiednie przepisy prawa Polskiego oraz Unii Europejskiej. 6. Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza Umowa może zostać zmieniona tylko w taki sposób, by odpowiadała postanowieniom Umowy o Dofinansowanie Projektu zawartej pomiędzy Beneficjentem oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku jako Instytucją Pośredniczącą II stopnia. 7. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji i rozliczenia projektu, z uwzględnieniem postanowień w niniejszej Umowie. 8. Strony przystąpią do wykonania Umowy niezwłocznie po jej podpisaniu. 9. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 10.Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7 Strona7.. Beneficjent.... Przedsiębiorstwo

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy:

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Polskim Związkiem Prywatnych Pracodawców Turystyki z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa NIP: 5262504649,

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA Nr PREAMBUŁA Profesjonalny Menedżer E-biznesu realizowanego przez Wykonawcę w okresie 01.11.2009 30.09.2011 1 Przedmiot Umowy

UMOWA SZKOLENIOWA Nr PREAMBUŁA Profesjonalny Menedżer E-biznesu realizowanego przez Wykonawcę w okresie 01.11.2009 30.09.2011 1 Przedmiot Umowy UMOWA SZKOLENIOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Fundacją Obserwatorium Zarządzania, z siedzibą w Warszawie (kod: 02-952), ul. Wiertnicza 141, wpisaną do Rejestru w Krajowym Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja UMOWA WEWNĄTRZPROJEKTOWA nr... dotycząca udziału w projekcie Rozwój przedsiębiorstw w województwie lubelskim poprzez poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw Zawarta w w dniu. r. Pomiędzy: Energia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Załącznik 7a Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Zawarta w dniu.. r. w Krakowie, pomiędzy: Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu..

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strona1 UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Ujazdowskich 18/16, 00-478 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT 1 Informacje o projekcie 1. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez:

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy:., zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: 1)... 2)... zwanym dalej Pożyczkobiorcą a Koszalińską Agencją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt FUNDUSZ POŻYCZKOWY EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo