Angielski jest prosty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Angielski jest prosty"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROJEKTU Angielski jest prosty Program podniesienia konkurencyjności kobiet i mężczyzn na rynku pracy przez podwyższenie kwalifikacji i nabycie nowych umiejętności praktycznego posługiwania się j. angielskim 1 Akty prawne Poniższy regulamin stanowi uszczegółowienie zasad uczestnictwa w projekcie Angielski jest prosty kwalifikacji i nabycie nowych umiejętności praktycznego posługiwania się j. angielskim opracowanych na podstawie poniższych dokumentów: Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL zatwierdzony 21 marca 2008 r.(dalej: SzOP PO KL); System Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 10 września 2007 r. z późn. zmianami (dalej: SR PO ) obejmujący w szczególności: Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 21 grudnia 2010r. (wraz erratą z dnia r) Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22 listopada 2010r. wraz z erratą z 27 stycznia 2010r.; 2 Definicje Projekt Angielski jest prosty Program podniesienia konkurencyjności kobiet i mężczyzn na rynku pracy przez podwyższenie kwalifikacji i nabycie nowych umiejętności praktycznego posługiwania się j. angielskim realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projektodawca Podmiot realizujący projekt ACT Advanced Corporate Training Sp. z o.o. siedziba ACT Advanced Corporate Training Sp. z o.o., ul. Wilcza 31 lok. 5, Warszawa. Instytucja Wdrażająca Instytucją nadzorującą realizację projektu jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, Warszawa. Beneficjent Ostateczny [BO] Uczestnik szkoleń prowadzonych w ramach Projektu współfinansowanego ze środków EFS.

2 3 Informacje o projekcie Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy podpisanej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych z dnia r. Projekt realizowany jest w okresie od r. do r. 4 Cele i przebieg projektu Celem projektu jest: a) Podniesienie u Beneficjentów Ostatecznych umiejętności posługiwania się j. angielskim o jeden poziom w skali CEFR w następujących obszarach: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, poprawność, płynność, słownictwo ogólne, słownictwo zawodowe; b) Zwiększenie i/lub utrzymanie aktywności Beneficjentów Ostatecznych na rynku pracy poprzez podniesienie swoich umiejętności posługiwania się j. angielskim; c) Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności woj. mazowieckiego poprzez podwyższenie kwalifikacji osób pracujących. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie cyklu 4 szkoleń, gdzie każde szkolenie obejmować będzie łącznie 160 zajęć (45-minutowych), na które składają się 2 semestry nauki, każdy liczący po 68 zajęć oraz 24 zajęcia Intensywnego Modułu Aktywizującego. Dodatkowo Beneficjent Ostateczny otrzyma indywidualne konsultacje z lektorem (osobiste lub poprzez komunikator Skype) w wymiarze 4 zajęć 45-minutowych. 5 Warunki uczestnictwa 1. Do projektu przystąpić mogą 32 osoby dorosłe, w tym 19 kobiet i 13 mężczyzn pracujących w przedsiębiorstwach na terenie woj. mazowieckiego, których poziom znajomości języka angielskiego jest niższy niż B1 w skali CEFR i które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych i uzupełnieniem posiadanych kwalifikacji zawodowych. Jednocześnie zachowując proporcje podziału na kobiety i mężczyzn, 4 kobiety i 2 mężczyzn spośród Beneficjentów Ostatecznych należeć będzie do grupy wiekowej 45+. Dodatkowo obowiązuje reguła, że Beneficjenci Ostateczni zatrudnieni w jednym miejscu pracy stanowić będą nie więcej niż 20% uczestników każdego szkolenia. Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu w ramach projektu. Określenie poziomu znajomości j. angielskiego Beneficjentów Ostatecznych odbędzie się przy użyciu 2-etapowych testów kwalifikujących: wstępnego testu pisemnego zamieszczonego na stronie internetowej Projektodawcy i ustnego sprawdzianu przeprowadzonego przez metodyka.

3 2. Kandydaci na Uczestników Projektu będą wpisywani na listę zgłoszeń według terminu wpływu wypełnionego formularza wstępnego dostępnego na internetowej stronie Projektu. 3. Warunkiem wpisu osoby na listę kandydatów na uczestników i uczestnictwa w szkoleniu jest: a. Zapoznanie się z regulaminem projektu dostępnym na stronie internetowej projektu: i w Biurze Projektu; b. Przesłanie przez osobę wstępnego zgłoszenia za pomocą interaktywnego formularza zamieszczonego na stronie projektu c. Wysłanie przez Projektodawcę potwierdzenia, na podstawie otrzymanego formularza zgłoszeniowego, że osoba spełnia podstawowe kryteria kwalifikowalności do Projektu oraz wysłanie przez Projektodawcę kandydatowi hasła i loginu umożliwiającego dostęp do wstępnego testu pisemnego na stronie internetowej projektu; d. Wypełnienie przez kandydata wstępnego testu pisemnego w ciągu 48 godzin od otrzymania do niego hasła i loginu; e. Wysłanie przez Projektodawcę informacji em do kandydata o zakwalifikowaniu się do dalszego etapu rekrutacji i zaproszenie na sprawdzian ustny oraz wysłanie do wypełnienia przez kandydata formularzy niżej wymienionych dokumentów rekrutacyjnych: - formularza zgłoszeniowego, - oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, - deklaracji uczestnictwa w Projekcie, - zaświadczenia pracodawcy kandydata potwierdzającego zatrudnienie w przedsiębiorstwie na terenie województwa mazowieckiego i wielkość przedsiębiorstwa Kandydat ma możliwość odbioru formularzy dokumentów rekrutacyjnych osobiście w Biurze Projektu. f. Dostarczenie przez kandydata do Projektodawcy wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych wymienionych pod lit. e w ciągu 4 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Kandydat może dostarczyć oryginały dokumentów wymienionych w zdaniu poprzedzającym lub zeskanowane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem faksu; Przekazanie przez kandydata niekompletnych dokumentów lub danych może skutkować nie przyjęciem przez Projektodawcę zgłoszenia. Zaleca się, aby wszelkie podpisy na dokumentach były składane w kolorze niebieskim lub granatowym. g. Potwierdzenie przez Projektodawcę, na podstawie dostarczonych dokumentów rekrutacyjnych przez kandydata, możliwości udziału w szkoleniu.

4 h. Pozytywne przejście przez kandydata szczegółowej weryfikacji poziomu znajomości języka angielskiego w formie sprawdzianu ustnego przeprowadzanego przez metodyka Projektodawcy; i. Zaakceptowanie przez kandydata proponowanych przez Projektodawcę terminów zajęć; j. Dostarczenie przez kandydata oryginałów wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, jeśli nie zostały wcześniej przekazane Projektodawcy, przed podpisaniem umowy. Brak przekazania przez kandydata oryginału dokumentów, o których mowa pod lit e, powoduje brak możliwości udziału w projekcie (szkoleniu); k. Podpisanie przez kandydata Umowy Szkoleniowej. 6 Zasady rekrutacji 1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny zgodnie z warunkami jednakowymi dla wszystkich kandydatów. 2. Nabór kandydatów do udziału w Projekcie przeprowadza Projektodawca. 3. Proces rekrutacji będzie odbywał się w trybie ciągłym na wszystkie szkolenia. Termin rozpoczęcia rekrutacji zostanie opublikowany na stronie internetowej Projektodawcy. 4. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów: a. Przesłania przez kandydata wstępnego zgłoszenia poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamieszczonego na stronie Projektu: b. Wysłania przez Projektodawcę potwierdzenia, na podstawie otrzymanego formularza zgłoszeniowego, że kandydat spełnia podstawowe kryteria kwalifikowalności do Projektu oraz wysłanie przez Projektodawcę kandydatowi hasła i loginu umożliwiającego dostęp do wstępnego testu pisemnego; c. Wypełnienia przez kandydata wstępnego testu pisemnego w ciągu 48 godzin od otrzymania do niego hasła i loginu; Kandydat musi posiadać umiejętności języka angielskiego na poziomie wskazanym w.5 ust 1 d Wypełnienia przez kandydata przesłanych mu następujących dokumentów rekrutacyjnych: - formularza zgłoszeniowego, - oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, - deklaracji uczestnictwa w Projekcie, - zaświadczenia pracodawcy kandydata potwierdzające zatrudnienie w przedsiębiorstwie na terenie województwa mazowieckiego i wielkość przedsiębiorstwa i dostarczenie je projektodawcy zgodnie z.5 ust 3 lit. f);

5 e. Weryfikacji przez Projektodawcę wypełnionych przez kandydatów dokumentów rekrutacyjnych ( 5 punkt 3 lit. e) ; f. Sporządzenia listy zgłoszonych osób z uwzględnieniem kryteriów kwalifikowalności do projektu (z uwagi na: znajomość j. angielskiego zbadaną na podstawie testu pisemnego, płeć: kobiety i mężczyźni, wiek: 45+); g. Ostateczna weryfikacja poziomu znajomości języka angielskiego u kandydatów zakwalifikowanych do tego etapu poprzez sprawdzian ustny przeprowadzany przez metodyka Projektodawcy; h. Dobór uczestników do czterech grup na poziomach: 0 (1 grupa), A1 (1 grupa), A2 (2 grupy) na podstawie określonego poziomu znajomości języka angielskiego i z uwzględnieniem pozostałych kryteriów kwalifikowalności tj. zachowania proporcji udziału kobiet i mężczyzn, wieku 45+, zasady że zatrudnieni w jednym miejscu pracy stanowić będą nie więcej niż 20% uczestników jednego szkolenia; i. Powiadomienie uczestnika pocztą elektroniczną o zakwalifikowaniu się na szkolenie i dokonanym doborze grupy i harmonogramie zajęć. j. Zaakceptowanie przez uczestnika wyznaczonych terminów zajęć i dostarczenie do Biura Projektu oryginałów dokumentów rekrutacyjnych ( 5, punkt 3 lit. e) oraz podpisanej umowy szkoleniowej w wyznaczonym przez Projektodawcę terminie. 5. Osoby spełniające kryteria projektu, które nie zostaną zakwalifikowane na szkolenia, zostaną umieszczone na liście rezerwowej i będą mogły wziąć udział w szkoleniu w przypadku zwolnienia się miejsc. 7 Opłata za szkolenie 1. Udział Beneficjenta Ostatecznego w szkoleniu jest bezpłatny. 2. Wartość szkolenia wynosi 6.469,62 PLN Do szczegółowych obowiązków Projektodawcy należy: 8 Obowiązki Projektodawcy 1. Przeprowadzenie cyklu szkoleń. 2. Zapewnienie wykwalifikowanych lektorów do przeprowadzenia cyklu szkoleń. 3. Zapewnienie materiałów szkoleniowych i podręczników. 4. Zapewnienie pomieszczeń w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia cyku szkoleń. 5. Wydanie certyfikatów Uczestnikom, którzy ukończyli szkolenie i zdali egzamin ustny na zakończenie szkolenia.

6 9 Obowiązki Beneficjenta Ostatecznego 1. Beneficjent Ostateczny ma obowiązek uczestniczyć w szkoleniu, przygotowywać się do zajęć, punktualnie stawiać się na zajęcia i uczestniczyć w zajęciach w wyznaczonym dniu i czasie, a także: brać udział w indywidualnych sesjach z lektorem (prowadzonych przez Skype lub osobiście z lektorem) w uzgodnionym dniu i godzinie. Beneficjent Ostateczny ma obowiązek wypełniać testy, ankiety i udzielać informacji w jaki sposób szkolenie przyczyniło się do podniesienia jego umiejętności i kompetencji oraz zdać końcowy egzamin ustny w biurze Projektodawcy, w ustalonym terminie, nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia zajęć. 2. W przypadku rezygnacji lub skreślenie BO z listy uczestników projektu, Projektodawca wzywa BO do zwrotu kosztów uczestnictwa (opłat) w projekcie w wysokości stanowiącej 100% kwoty, o której mowa w 7 ust.2 w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez BO pisemnej decyzji o skreśleniu z listy uczestników. Decyzja dotycząca wezwania do zapłaty podejmowana jest po uwzględnieniu wszelkich zaistniałych okoliczności m.in. powodów rezygnacji, naruszenia niniejszego Regulaminu i/lub umowy szkoleniowej, konsekwencji finansowych nałożonych na Projektodawcę przez Instytucję Wdrażającą. 3. Niższa frekwencja niż 80% zaplanowanego czasu szkoleniowego skutkuje skreśleniem BO z listy uczestników projektu oraz powoduje restrykcje finansowe, o których mowa w ust W przypadku szczególnych zdarzeń losowych, takich jak ciężka choroba uniemożliwiająca udział w szkoleniu potwierdzona stosownym zaświadczeniem lekarskim, śmierć lub ciężka choroba członka najbliższej rodziny BO, kataklizmy itp. Projektodawca może odstąpić od egzekwowania zwrotu kosztów uczestnictwa o których mowa w ust Beneficjent Ostateczny w okresie realizacji Projektu zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania Projektodawcy o zmianie danych, podanych w dokumentach określonych w. 5 pkt. 3 lit. e, nie później jednak niż w terminie 7 dni od ich zaistnienia. 10 Zmiana terminów Szkolenia 1. Projektodawca jest uprawniony do zmiany terminu zajęć, nie później jednak niż na 3 dni przed terminem ich odbycia. W przypadku wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej i zdarzeń losowych Projektodawca może zmienić termin zajęć z pominięciem czasu podanego w zdaniu poprzedzającym, musi jednak zawiadomić o tym BO oraz wyznaczyć inny termin na ich odrobienie. 2. Informacja o zmianie terminu zajęć wymaga zachowania formy pisemnej lub elektronicznej.

7 11 Materiały szkoleniowe i prawa autorskie 1. Wszelkie materiały szkoleniowe podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie własności intelektualnej. W związku z tym Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się nie wykonywać w szczególności jakichkolwiek: modyfikacji, adaptacji, zmiany, łączenia lub tłumaczenia materiałów szkoleniowych oraz tworzenia prac pochodnych na ich podstawie; wypożyczania, sprzedaży lub innego rodzaju przekazywania materiałów szkoleniowych jakiejkolwiek stronie trzeciej; kopiowania lub jakiegokolwiek powielania materiałów szkoleniowych. 2. Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do wykorzystywania materiałów szkoleniowych wyłącznie do celów związanych z realizacją Szkolenia. 12 Postanowienia końcowe 1. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, wynikających w szczególności ze zmian przepisów prawa i uregulowań dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W przypadku zmiany, aktualny regulamin podany zostanie do wiadomości na stronie internetowej projektu. 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 3. Aktualne wiadomości dotyczące realizacji projektu będą publikowane na stronie internetowej Projektu: Akceptuję treść Regulaminu... Miejscowość, data i czytelny podpis Beneficjenta Ostatecznego

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje językowe i ICT szansą na rynku pracy Nr: POKL.09.06.02-14-296/14. Realizowanego przez Indeks Consulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Euro-School

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Lubelskie Centrum Kompetencji Językowych Nr projektu POKL.09.06.02-06-035/13 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym. Nr umowy UDA-POKL.02.01.01-00-628/13

Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym. Nr umowy UDA-POKL.02.01.01-00-628/13 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym Nr umowy UDA-POKL.02.01.01-00-628/13 1 Definicje Projekt - Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne

Bardziej szczegółowo

Akademia Policjanta Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Policjanta Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN NABORU I REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA w projekcie pn. Akademia Policjanta w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy:

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Sysco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5b,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Project Manager w MSP branży IT Dolnego Śląska W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Nauka Języków Obcych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalne kadry lubuskiej turystyki W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalizm kadr księgowych oraz członków rad nadzorczych warunkiem rozwoju przedsiębiorczości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalizm kadr księgowych oraz członków rad nadzorczych warunkiem rozwoju przedsiębiorczości REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalizm kadr księgowych oraz członków rad nadzorczych warunkiem rozwoju przedsiębiorczości W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace-program kształcenia zawodowego i bilansowania kompetencji śląskich pracowników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ w ramach projektu pt. Kluczowe aspekty funkcjonowania firmy - szkolenia dla pracowników MMŚP Nr WND-POKL.08.01.01-22-099/08 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności to nowe możliwości! nr POKL.09.06.02-14-319/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-319/14 realizowany jest przez EUROSOLUTIONS Jan Dymek,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Pomorski Project Manager W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA POKL.08.01.01 24-083/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13 1 Informacja o projekcie 1. Projekt Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa nr POKL.08.01.01

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Podkarpacka Akademia Administratorów Urządzeń Sieciowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo