Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski"

Transkrypt

1 Załącznik 7a Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Zawarta w dniu.. r. w Krakowie, pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w Krakowie (31-510) ul. Rakowicka 27, NIP: , reprezentowanym przez: prof. dr hab. Aleksy Pocztowski - Prorektora ds. Nauki przy kontrasygnacie pani mgr Adeli Gajdy - Kwestor, zwanego w dalszym ciągu umowy Organizatorem szkolenia, a z siedzibą w:. NIP:.. REGON:.. reprezentowanym przez:.. zwanym dalej w treści umowy Beneficjentem. 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski realizowany przez Województwo Małopolskie w ramach Działania 8.3 Projekty innowacyjne Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwany dalej projektem. 2. Cel projektu: Wzmocnienie procesu transferu wiedzy i innowacji w województwie małopolskim. 3. Lider projektu: Województwo Małopolskie, Partnerzy projektu: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 4. Biuro projektu Organizatora szkolenia znajduje się w: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (31-510), ul. Rakowicka 27, Budynek Główny, 3 piętro, pokój 302 oraz Strona internetowa projektu: oraz 6. Projekt obejmuje swym zasięgiem województwo małopolskie.

2 7. Okres realizacji projektu: od do Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. 2 Słownik pojęć (definicje) 1. Użyte w niniejszej umowie pojęcia oznaczają: a) Szkolenie Szkolenie z zarządzania projektami przygotowanie do egzaminu IPMA poziom D dla specjalistów z zakresu transferu technologii i wsparcia innowacji w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski, b) Organizator szkolenia Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, c) Regulamin szkolenia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Szkoleniu z zarządzania projektami przygotowanie do egzaminu IPMA poziom D i C dla specjalistów z zakresu transferu technologii i wsparcia innowacji w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski opracowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i dostępny na stronie internetowej projektu, d) Beneficjent podmiot delegujący Uczestnika szkolenia do udziału w Szkoleniu z zarządzania projektami przygotowanie do egzaminu IPMA poziom D dla specjalistów z zakresu transferu technologii i wsparcia innowacji, e) Uczestnicy szkolenia osoby oddelegowane przez Beneficjenta pomocy do szkolenia, spełniające kryteria formalne udziału w szkoleniu określone w 3 Regulaminu szkolenia, tj.: pracownicy Beneficjenta w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.), właściciele Beneficjenta, pełniący funkcje kierownicze, wspólnicy Beneficjenta, w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie Beneficjenta pomocy i czerpiący z niego korzyści finansowe, którzy pomyślnie przeszli proces rekrutacji, f) Formularz Rekrutacyjny formularz złożony zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do Regulaminu szkolenia. 3 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest w szczególności zobowiązanie Beneficjenta do oddelegowania osoby wskazanej w Formularzu Rekrutacyjnym do udziału w Szkolenie z zarządzania projektami przygotowanie do egzaminu IPMA poziom D dla specjalistów z zakresu transferu technologii i wsparcia innowacji określonym w 2 ust. 1 lit a), zwanym dalej szkoleniem.

3 2. Szkolenie odbędzie się w łącznym wymiarze 96 godzin dydaktycznych (8 godz. x 12 dni szkoleniowych) w terminie: 8 9 listopada 2012 r., listopada 2012 r., listopada 2012 r listopada 2012 r., 6 7 grudnia 2012 r., grudnia 2012 r. 3. Szkolenie odbędzie się na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 4. Pula miejsc na szkoleniu wynosi 15 osób. 5. Na zakończenie kursu Organizator szkolenia wydaje certyfikat ukończenia Szkolenia z zarządzania projektami przygotowanie do egzaminu IPMA poziom D dla specjalistów z zakresu transferu technologii i wsparcia innowacji 4 Zasady uczestnictwa w szkoleniu 1. Beneficjent zobowiązuje się oddelegować na szkolenie osobę/ osoby wskazane w Formularzu Rekrutacyjnym. 2. Beneficjent oświadcza, iż oddelegowany uczestnik szkolenia spełnia kryteria formalne udziału w szkoleniu określone w 3 Regulaminu szkolenia. 3. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zasad uczestnictwa w szkoleniu określonych w Regulaminie szkolenia. 4. Warunkiem pozytywnego ukończenia Szkolenia z zarządzania projektami przygotowanie do egzaminu IPMA poziom D dla specjalistów z zakresu transferu technologii i wsparcia innowacji przez Uczestnika szkolenia będzie udział w co najmniej 9 dniach szkoleniowych (co stanowi 72 godziny dydaktyczne)potwierdzony listą obecności. 5. Uczestnictwo oddelegowanej osoby w szkoleniu jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem postanowień określonych poniżej. 6. Wartość usługi szkoleniowej otrzymanej przez Beneficjenta pomocy na mocy niniejszej umowy wynosi zł (słownie: ) w tym. zł (słownie: ) za osobę uczestniczącą w szkoleniu. 7. Beneficjent przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane brakiem obecności osoby oddelegowanej na szkoleniu. 8. W przypadku nieukończenia kursu przez Uczestnika szkolenia (nieobecność ponad 3 dni szkoleniowe) Organizator szkolenia jest uprawniony do domagania się od Beneficjenta pomocy zwrotu całkowitej wartości szkolenia określonej w 4 ust. 6 niniejszej umowy. 9. W przypadku braku dobrowolnego uiszczenia zapłaty przez Beneficjenta pomocy w sytuacji o której mowa powyżej, Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczenia na drodze postępowania sądowego. 10. W uzasadnionych przypadkach na pisemny i udokumentowany wniosek Beneficjenta, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie może zwolnić z opłaty, o której mowa w ust. 5 w całości lub w części, w szczególności jeśli nieukończenie szkolenia nie wynikało z przyczyn zawinionych przez Uczestnika szkolenia i/lub Beneficjenta.

4 11. Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia, o czym bezzwłocznie zostanie poinformowany Beneficjent wraz ze wskazaniem przyczyn odwołania (za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub pisemnie). 12. Każdorazowo, na wniosek Organizatora szkolenia lub Instytucji Wdrażającej lub kontrolującej projekt, Beneficjent zobowiązany jest do przedłożenia wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją niniejszej umowy, w tym wykazania kwalifikowalności oddelegowanego uczestnika szkolenia, jak również zobowiązany jest do udzielenia szczegółowych informacji związanych z realizacją niniejszej umowy. 5 Dane osobowe 1. Organizator szkolenia i inne podmioty upoważnione na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL /10-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie jako Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) będą przetwarzać dane osobowe uczestników szkolenia wyłącznie w celach związanych z udzieleniem wsparcia, realizacją projektu, ewaluacją, monitoringiem, kontrolą i sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Przetwarzanie, o którym mowa powyżej, jest dopuszczalne jeżeli uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu poprzez podpisanie stosownego oświadczenia wraz z deklaracją przystąpienia do projektu przed rozpoczęciem zajęć. 3. Niepodpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody jest równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 4. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1977 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 5. Administratorem danych osobowych zebranych w ramach projektu jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ul. Wspólna 2/4, Warszawa. 6. Każda osoba, której dane osobowe będą przetwarzane w ramach projektu ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 7. Do przetwarzania ww. danych zostaną dopuszczeni jedynie pracownicy projektu posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.

5 6 Postanowienia końcowe 1. Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu szkolenia. Zmiany takie powinny być ogłoszone na stronie internetowej projektu, a Uczestnicy projektu powiadomieni o zmianach pisemnie lub poprzez Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują się przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania polubownego. 4. Właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora szkolenia. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy, w szczególności kodeksu cywilnego. 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. ORGANIZATOR SZKOLENIA: BENEFICJENT :

UMOWA w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych

UMOWA w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA i1ra'łc * ipo,nośc UNIA EUROPEJSKA UMOWA w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu w Katowicach pomiędzy: Miastem Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:.

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:. Strona 1 z 5 Załącznik nr 3b do Regulaminu (dotyczy PN) UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR w ramach projektu pt.: Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii FORSZT Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+

Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+ Strona1 Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie innowacyjno- testującym Pracuję-rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia pracowników 50+. UMOWA NR O UCZESTNICTWIE W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu..

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strona1 UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Ujazdowskich 18/16, 00-478 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Projekt REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Wzmocnienie internacjonalizacji dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez aktywny udział w zagranicznych misjach gospodarczych. 1. Postanowienia ogólne Działając, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę współfinansowany

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu.

UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu. Załącznik nr 10 do Regulaminu UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu. pomiędzy: Parkiem Naukowo-Technologicznym z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18 c,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez:

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy:., zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: 1)... 2)... zwanym dalej Pożyczkobiorcą a Koszalińską Agencją

Bardziej szczegółowo

* - niepotrzebne skreślić. Strona 1 z 6

* - niepotrzebne skreślić. Strona 1 z 6 Wzór UMOWA Nr../2015 zawarta w dniu... 2015 r. w Świętej Katarzynie pomiędzy: Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., mającą siedzibę w Świętej Katarzynie przy ul. Żernickiej 17, 55-010 Święta Katarzyna,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku 1. Definicje Projekt projekt Równe szanse einclusion w Sulejówku, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPR Dzierżoniów dnia: 3 marca 2015 r. SIWZ zawiera 24 ponumerowane strony na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia treningi kompetencji i orientacji zawodowej: doradztwo zawodowe i życiowe

Bardziej szczegółowo