REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01."

Transkrypt

1 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL / Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizator Podmiot realizujący Projekt FIRMA 2000 Sp. z o.o. Biuro Projektu siedziba FIRMY 2000 Sp. z o.o., ul Królowej Marysieńki 90, Warszawa Uczestnik osoba uczestnicząca w szkoleniu prowadzonym w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsiębiorstwo podmiot, który otrzymał pomoc publiczną w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2 Informacje o Projekcie 1. Projekt Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych doradztwo dla przedsiębiorstw, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych nr UDA-POKL /11-00, podpisanej dnia 3 września 2012 r. 2. Projekt realizowany jest w okresie od r. do r. 3. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie FIRMY 2000 Sp. z o.o., ul Królowej Marysieńki 90, Warszawa. 4. Projekt obejmuje swym zasięgiem województwo mazowieckie. 3 Cele i przebieg Projektu 1. Celem Projektu jest podniesienie, uzupełnienie lub nabycie kluczowych kompetencji zawodowych w branży turystycznej 90 dorosłych osób zatrudnionych na terenie województwa mazowieckiego w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, które są

2 zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności z zakresu Public Relations. 2. Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację 6 dniowego kursu szkoleniowego (48 godzin lekcyjnych) dla 90 Uczestników w zakresie: strategii Public relations, relacji z mediami, Social Media, działań antykryzysowych w PR, wizerunku i tożsamości w organizacji, wystąpień publicznych. 3. Szkolenia, realizowane w ramach Projektu spełniają łącznie następujące warunki: a. są realizowane w tygodniu pracy w formie 2 dniowych zjazdów; b. wszystkie podmioty biorące udział w realizacji Projektu są niepowiązane z Przedsiębiorstwami otrzymującymi wsparcie w ramach Projektu; c. szkolenie odbywa się poza miejscem pracy Uczestników; d. nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych spełniających kryteria udziału w Projekcie; e. pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) stanowią nie więcej niż 20 % Uczestników Projektu. 4. Kurs szkoleniowy będzie się odbywać na terenie województwa mazowieckiego, w lokalizacji wskazanej przez Organizatora. 5. Z minimum 30% Uczestników zostaną przeprowadzone wywiady bezpośrednie, które będą odbywać się przed rozpoczęciem szkolenia oraz po zakończeniu wszystkich szkoleń. 4 Warunki uczestnictwa 1. Do Projektu mogą przystąpić przedsiębiorcy oraz pracownicy wykonujący pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność w branży turystycznej. Osoby te muszą pracować lub zamieszkiwać (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze województwa mazowieckiego. *Miejscem zamieszkania osoby fizycznej zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Jednocześnie zgodnie z art. 5.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 z późn. zm.) Osoba ( ) jest zobowiązana zameldować się w miejscu stałego pobytu. W związku z powyższym konieczne jest wykazanie się potencjalnego Uczestnika Projektu zameldowaniem na pobyt stały na terenie województwa mazowieckiego. Możliwe jest także uczestnictwo osób zameldowanych na pobyt czasowy w województwie mazowieckim, jednakże dodatkowo Uczestnik Projektu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż zamieszkuje na terenie województwa mazowieckiego z zamiarem stałego pobytu (zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego). 2. Wielkość przedsiębiorstwa powinna zostać ustalona w rozumieniu zapisów załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu. Kwalifikator MŚP zgodny z wytycznymi powyższego Rozporządzenia znajduje się na stronie:

3 3. Organizator przewiduje, że w Projekcie weźmie udział 20 mikroprzedsiębiorstw, 40 małych przedsiębiorstw oraz 15 średnich przedsiębiorstw. 4. Przedsiębiorstwa, które zostaną zakwalifikowane do Projektu muszą prowadzić działalność w branży turystycznej i charakteryzować się określonym PKD. Lista wybranych PKD 2007 została zawarta w załączniku nr 1 do Regulaminu Udziału w Projekcie. 5. Organizator przewiduje, że w Projekcie weźmie udział 20 osób wykonujących pracę na rzecz mikro przedsiębiorstw, 40 osób na rzecz małych przedsiębiorstw, zaś 30 osób na rzecz średnich przedsiębiorstw. 6. Uczestnikami Projektu mogą być osoby z wykształceniem zawodowym lub technicznym w zakresie turystyki, hotelarstwa lub gastronomii oraz osoby z wykształceniem wyższym. 7. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest: a. Zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa, zaakceptowanie jego treści i przestrzeganie jego postanowień. b. Dostarczenie (pocztą, kurierem, osobiście) na adres biura Projektu następujących dokumentów: o Wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z testem wiedzy i ankietą diagnostyczną; o Podpisanej deklaracji uczestnictwa w Projekcie; o Podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; o Podpisanej Umowy udziału w Projekcie wraz z załącznikami; o Podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności finansowej; o Podpisanego zaświadczenia o zatrudnieniu i wielkości przedsiębiorstwa; o Podpisanego regulaminu udziału w Projekcie. 5 Zasady rekrutacji 1. Rekrutacja do Projektu będzie prowadzona od r. do r. w sposób ciągły. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia okresu rekrutacji w przypadku wyczerpania miejsc na szkolenia. 2. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów: a. Przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z testem wiedzy i ankietą diagnostyczną dostępnego na stronie Projektu: (należy wypełnić interaktywny formularz, wydrukować go, podpisać i przesłać do Biura Projektu skan mailem lub faksem) b. Sporządzenie listy zgłoszonych osób i kwalifikacja Przedsiębiorstw oraz Uczestników do udziału w Projekcie z uwzględnieniem: o kryteriów kwalifikowalności do Projektu określonych w 4; o wyników testu wiedzy wypełnianego przez kandydata wraz z formularzem zgłoszeniowym; o specjalizacji zawodowej potencjalnego Uczestnika projektu (pierwszeństwo udziału mają osoby zawodowo związane z PR, marketingiem, reklamą, promocją, sprzedażą lub obsługą klienta);

4 o kolejności zgłoszenia. c. Stworzenie listy Uczestników i przesłanie do zakwalifikowanych osób wzorów dokumentów określonych w 4 pkt 5 b. d. Sporządzenie listy rezerwowej Uczestników. e. Przesłanie przez Uczestnika do biura Projektu oryginałów dokumentów określonymi w 4 pkt 5 b (pocztą, kurierem lub osobiście). f. Weryfikacja wypełnionych przez kandydatów dokumentów rekrutacyjnych określonych w 4 pkt 5 b. g. Podpisanie i odesłanie umów udziału przez Organizatora. h. Osoby niezakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną powiadomione za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyczynach negatywnej decyzji. 3. Niekompletne dokumenty rekrutacyjne dyskwalifikują przedsiębiorstwo i jego pracowników z udziału w Projekcie. Organizator dopuszcza jednak możliwość uzupełnienia lub korekty przesłanych dokumentów z zastrzeżeniem, że przedsiębiorstwo i jego pracownicy spełniają kryteria kwalifikowalności określone w 4. 6 Koszt udziału w Projekcie 1. W ramach Projektu Przedsiębiorstwo otrzymuje pomoc de minimis na szkolenia. Wartość udzielonej pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorstwa wynosi 2 343,77 zł za każdego pracownika biorącego udział w Projekcie. 2. Na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U Nr 123 poz z póz. zm.) Organizator informuje o braku obowiązku notyfikacji Komisji Europejskiej o otrzymanej pomocy. 3. Organizator w terminie 35 dni od zakończenia udziału w Projekcie poinformuje pisemnie każdego przedsiębiorcę, który uczestniczył w projekcie lub którego pracownik uczestniczył w projekcie o wysokości udzielonej mu pomocy de minimis. 7 Obowiązki Projektodawcy Do obowiązków Projektodawcy należy: 1. Przeprowadzenie szkoleń; 2. Zapewnienie wykwalifikowanych trenerów do przeprowadzenia szkoleń; 3. Zapewnienie materiałów szkoleniowych; 4. Zapewnienie pomieszczenia do przeprowadzenia szkoleń; 5. Zapewnienie wyżywienia Uczestnikom (2 przerwy kawowe i obiad); 6. Zapewnienie materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń; 7. Wydanie Uczestnikom, którzy ukończyli kurs szkoleniowy stosownych zaświadczeń, pod warunkiem udziału Uczestnika w minimum 80% czasu kursu szkoleniowego. 8 Obowiązki Beneficjenta Ostatecznego

5 1. Uczestnik ma obowiązek uczestniczyć w całym 6 dniowym kursie szkoleniowym, punktualnie stawiać się na zajęcia i uczestniczyć w nich do wyznaczonej godziny. 2. Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy uczestnicy szkoleń podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji, mającemu na celu weryfikację skuteczności działań podjętych w ramach Projektu. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i ewaluacji, Uczestnik jest zobowiązany do udzielania informacji na temat efektów uczestnictwa w Projekcie (zarówno w trakcie realizacji Projektu, jak i po jego zakończeniu), m.in. poprzez wypełnianie testów i ankiet oceniających wiedzę Uczestnika oraz zajęcia, w których bierze udział. 3. W przypadku opuszczenia przez Uczestnika więcej niż 20% zaplanowanego czasu kursu szkoleniowego, bez względu na przyczynę (z wyłączeniem szczególnych wypadków losowych, takich jak ciężka choroba uniemożliwiająca udział w szkoleniu, potwierdzona stosownym zaświadczeniem lekarskim, śmierć lub ciężka choroba członka bezpośredniej rodziny Uczestnika, kataklizmy) Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zwrócić Organizatorowi całkowity koszt udziału w Projekcie, tj. 3665,79 zł (za 1 Uczestnika). 4. Zwrot, o którym mowa w pkt. 3 nastąpi w terminie 7 dni od otrzymania przez Przedsiębiorstwo pisemnego wezwania Organizatora. Zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy Organizatora podany w wezwaniu do zapłaty. 5. Przedsiębiorstwo oraz Uczestnik w okresie realizacji Projektu zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania Organizatora o zmianie danych, podanych w dokumentach określonych w 4 pkt. 5 b. 9 Zmiana terminów szkolenia 1. Organizator jest uprawniony do zmiany terminu szkolenia nie później niż na 2 dni przed jego rozpoczęciem, w przypadku wystąpienia poważnych problemów natury technicznej, czy organizacyjnej, a także zdarzeń losowych. 2. Informacja o odwołaniu szkolenia wymaga formy elektronicznej i będzie skierowana do Beneficjenta Ostatecznego. 3. W przypadku odwołania szkolenia Organizator zaproponuje jego nowy termin, który Beneficjent Ostateczny jest zobowiązany zaakceptować. 10 Materiały szkoleniowe i prawa autorskie 1. Wszystkie materiały szkoleniowe podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie praw autorskich, własności intelektualnej. W związku z tym Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać w szczególności jakichkolwiek: a. Modyfikacji, adaptacji, zmiany, łączenia lub tłumaczenia materiałów szkoleniowych oraz tworzenia prac pochodnych na ich podstawie; b. Wypożyczania, sprzedaży lub innego rodzaju przekazywania materiałów szkoleniowych stronie trzeciej; c. Kopiowania lub jakiegokolwiek powielania materiałów szkoleniowych; d. Uczestnik zobowiązuje się do wykorzystywania materiałów szkoleniowych wyłącznie do celów związanych z realizacją szkolenia.

6 11 Postanowienia końcowe 1. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania do dnia r. i wchodzi w życie w dniu jego podpisania. 2. W przypadku powstania sporu w związku z regulaminem, Strony będą dążyły do porozumienia, a w przypadku braku porozumienia, spory związane z realizacją postanowień niniejszego regulaminu będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Organizatora szkolenia. 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. W przypadku zmiany, aktualny regulamin podany zostanie do wiadomości na stronie internetowej Projektu: Załącznik nr 1 - Lista PKD 2007 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. nr 251, poz oraz z 2009 r. nr 59, poz. 489), którymi powinny charakteryzować się Przedsiębiorstwa kwalifikujące się do udziału w Projekcie.

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy:

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Sysco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5b,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Project Manager w MSP branży IT Dolnego Śląska W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy:

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Polskim Związkiem Prywatnych Pracodawców Turystyki z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa NIP: 5262504649,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu..

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu.. UMOWA SZKOLENIOWA zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca - Grupa Kapitałowa Business Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7, kod 00-764, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich MŚP

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich MŚP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich MŚP 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA Nr PREAMBUŁA Profesjonalny Menedżer E-biznesu realizowanego przez Wykonawcę w okresie 01.11.2009 30.09.2011 1 Przedmiot Umowy

UMOWA SZKOLENIOWA Nr PREAMBUŁA Profesjonalny Menedżer E-biznesu realizowanego przez Wykonawcę w okresie 01.11.2009 30.09.2011 1 Przedmiot Umowy UMOWA SZKOLENIOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Fundacją Obserwatorium Zarządzania, z siedzibą w Warszawie (kod: 02-952), ul. Wiertnicza 141, wpisaną do Rejestru w Krajowym Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT 1 Informacje o projekcie 1. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

Teraz Ty obierz kurs na sukces!

Teraz Ty obierz kurs na sukces! REGULAMIN PROJEKTU Teraz Ty obierz kurs na sukces! 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Teraz Ty obierz kurs na sukces! realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie (zwany dalej Regulaminem ) Strona 1 POSTANOWIENIA OGOLNE 1. 1. Regulamin określa zakres wsparcia, warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kompetencje językowe kluczem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH W RAMACH PROJEKTU: Akademia Bezpiecznego IT równe szanse na rynku pracy

UMOWA UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH W RAMACH PROJEKTU: Akademia Bezpiecznego IT równe szanse na rynku pracy UMOWA UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH W RAMACH PROJEKTU: Akademia Bezpiecznego IT równe szanse na rynku pracy Zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy Stronami: Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Załącznik 7a Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Zawarta w dniu.. r. w Krakowie, pomiędzy: Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo