Tabela opłat i prowizji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela opłat i prowizji"

Transkrypt

1 Tabela opłat i prowizji Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie dla Klientów detalicznych (indywidualnych) Załącznik do Uchwały nr 11/36/OK./2015 Zarządu O.K. Banku Spółdzielczego z dnia 7 lipca 2015r. Zmiany od 29 lipca 2015 Knurów, lipiec 2015r.

2 SPIS TREŚCI: KONTA OSOBISTE... 3 TAB. 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWE W PAKIETACH OPTYMALNYCH... 3 TAB. 2 POZOSTAŁE RACHUNKI BANKOWE... 7 TAB. 3 KSIĄŻECZKI OSZCZĘDNOŚCIOWE KARTY KREDYTOWE TAB. 4 KARTY KREDYTOWE TAB. 5 TRANSAKCJE KREDYTOWE INNE USŁUGI TAB. 6 CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM TAB. 7 CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH TAB. 8 WYNAJEM SKRYTEK SEJFOWYCH TAB. 9 USŁUGI RÓŻNE PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY TAB. 10 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE OFEROWANE W PAKIETACH DOWOLNYCH Z DOSTĘPEM DO USŁUGI INTERNETOWEJ CUI INDYWIDUALNE BĘDĄCE W OFERCIE BANKU DO R TAB. 11 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE OFEROWANE W PAKIETACH DOWOLNYCH BEZ DOSTĘPU DO USŁUGI INTERNETOWEJ CUI INDYWIDUALNE W OFERCIE BANKU DO R TAB. 12 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE DOSTĘPNE W PAKIETACH SPECJALNYCH W OFERCIE BANKU DO R TAB. 13 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE OFEROWANE DLA MŁODYCH POSIADACZY RACHUNKÓW Z DOSTĘPEM BĄDŹ BEZ DOSTĘPU DO CUI W OFERCIE BANKU DO R TAB. 14 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE, W KTÓRYCH UMOŻLIWIONO DOKONYWANIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH, BĘDĄCE W OFERCIE BANKU DO R TAB. 15 RACHUNKI RADY RODZICÓW BĘDĄCE W OFERCIE BANKU DO R TAB. 16 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W PAKIETACH DOWOLNYCH Z DOSTĘPEM DO USŁUGI INTERNETOWEJ CUI INDYWIDUALNE W OFERCIE BANKU DO 3 CZERWCA 2013R TAB. 17 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W PAKIETACH DOWOLNYCH BEZ DOSTĘPU DO USŁUGI INTERNETOWEJ CUI INDYWIDUALNE, BĘDĄCE W OFERCIE BANKU DO 3 CZERWCA 2013R TAB. 18 MODYFIKACJA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CUI DO RACHUNKÓW BANKOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE BANKU DO 31 SIERPNIA 2014R. ORAZ DO 3 CZERWCA 2013R TAB. 19 OPERACJE OD CZYNNOŚCI DEWIZOWYCH DO RACHUNKÓW BANKOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE BANKU DO 31 SIERPNIA 2014R. ORAZ DO 3 CZERWCA 2013R TAB. 20 CZYNNOŚCI NIESTANOWIĄCE USŁUG PŁATNICZYCH ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM RACHUNKÓW BANKOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE BANKU DO 31 SIERPNIA 2014R. ORAZ DO 3 CZERWCA 2013R. ORAZ INNE CZYNNOŚCI TAB. 21 UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH W PAKIETACH OPTYMALNYCH, UBEZPIECZENIE WYCOFANE Z OFERTY Z DNIEM 1 KWIETNIA 2015R TAB. 22 UBEZPIECZENIA WYCOFANE Z DALSZEJ SPRZEDAŻY Z DNIEM 1 KWIETNIA 2015R Strona 1 z 32

3 Zasady pobierania opłat i prowizji 1. Tabela opłat i prowizji Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie dla klientów indywidualnych zwana dalej Tabelą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Orzesko- Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. W przypadku, gdy Tabela określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. Wszelkie opłaty i prowizje pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 10. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Tabeli Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 11. Tabela nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Tabeli nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 12. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. Strona 2 z 32

4 Konta osobiste TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe w pakietach optymalnych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Moje Konto Akademickie Konto ŻAK Stawka OK Modern OK Retro OK Prestiż 1. Opłata za Pakiet (za prowadzenie rachunku) miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 4 zł 0 zł / 25 zł 1) 2. Otwarcie rachunku 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3. Elektroniczne Kanały Dostępu: 3.1 System bankowości internetowej aktywacja systemu 0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł dostęp do systemu miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą SMS 0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym 0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł Uwierzytelnienie operacji kodem SMS miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł Wydanie lub wysłanie haseł jednorazowych do uwierzytelnienia operacji 5 zł 5 zł 5 zł - 5 zł odblokowanie dostępu do systemu jednorazowa 5 zł 5 zł 5 zł - 5 zł 3.2 Usługa SMS miesięcznie 4 zł 4 zł 6 zł 4 zł 0 zł 3.3 Telefoniczna usługa na hasło miesięcznie 2 zł 2 zł 6 zł 2 zł 0 zł 4. Wpłaty i wypłaty gotówkowe: 4.1 wpłata gotówkowa w placówce Banku od kwoty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 4.2 Wypłata gotówkowa od kwoty 0 zł 0 zł 10 zł 2) 0 zł 0 zł 5. Usługa Biometrii 3) 5.1 Aktywacja usługi 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5.2 Wypłata gotówkowa w bankomacie od kwoty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5.3 Sprawdzenie salda w bankomacie od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5. Przelewy krajowe 5.1 Przelew wewnętrzny na rachunek w Banku: w placówce Banku 0 zł 0 zł 5 zł 4) 0 zł 0 zł za przelew w systemie bankowości internetowej 0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł 5.2 Przelew na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR: w placówce Banku 0 zł 0 zł 10 zł 2,50 zł 1 zł za przelew w systemie bankowości internetowej 0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł 5.3 Przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku krajowym 5) w systemie bankowości internetowej za przelew 3 zł 3 zł 3 zł - 3 zł 5.4 Przelew na rachunek w systemie SORBNET w placówce Banku o wartości przelewu < ,00 zł za przelew 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł o wartości przelewu ,00 zł za przelew 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 6. Przelewy zagraniczne 6.1 Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno - rentowe Przelewy SEPA / przelewy regulowane / polecenia wypłaty na kwoty nie przekraczające równowartość EUR od transakcji - 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł Strona 3 z 32

5 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Moje Konto Akademickie Konto ŻAK Stawka OK Modern OK Retro OK Prestiż Przelewy SEPA - 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł Przelewy regulowane - 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł Polecenia wypłaty 6) - 0,20% min. 20 zł max. 100 zł 0,20% min. 20 zł max. 100 zł 0,20% min. 20 zł max. 100 zł 0,20% min. 20 zł max. 100 zł Opłata "Non - STP" 7) - 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie za zlecenie - klienta 8) 80 zł + koszty banków trzecich 80 zł + koszty banków trzecich 80 zł + koszty banków trzecich 80 zł + koszty banków trzecich 6.2 Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym do banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno - rentowe Przelewy SEPA - 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł Przelewy regulowane - 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł Polecenia wypłaty 9) od transakcji - 0,20% min. 30 zł max. 150 zł 0,20% min. 30 zł max. 150 zł 0,20% min. 30 zł max. 150 zł 0,20% min. 30 zł max. 150 zł Opłata "Non - STP" 10) - 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie niestandardowym zł 20 zł 20 zł 20 zł w trybie pilnym w EUR, USD i GBP (z datą waluty "dziś") 11) od transakcji zł 100 zł 100 zł 100 zł w trybie przyspieszonym w USD, GBP i PLN (z datą waluty "jutro") 11) od transakcji - 70 zł 70 zł 70 zł 70 zł Zmiany / korekty / odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie Klienta od transakcji - 80 zł + koszty banków trzecich 80 zł + koszty banków trzecich 80 zł + koszty banków trzecich 80 zł + koszty banków trzecich Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym 12) za dokument - 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane "z góry" od poleceń wypłaty (opcja kosztowa - 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł OUR) od transakcji 6.3 Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym - 7. Zlecenie stałe: 7.1 rejestracja zlecenia stałego 13) : 80 zł + koszty banków trzecich 80 zł + koszty banków trzecich 80 zł + koszty banków trzecich 80 zł + koszty banków trzecich w placówce Banku 5 zł 5 zł 10 zł 5 zł 0 zł za zlecenie w systemie bankowości internetowej 0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł 7.2 zmiana zlecenia stałego 13) : w placówce Banku 5 zł 5 zł 10 zł 5 zł 0 zł za zlecenie w systemie bankowości internetowej 0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł 7.3 realizacja zlecenia stałego Przelew wewnętrzny na rachunek w Banku: realizowane przez placówkę Banku 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł za zlecenie realizowane w systemie bankowości internetowej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Przelew krajowy na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR: realizowane przez placówkę Banku za zlecenie 0 zł 0 zł 2,50 zł 1 zł 0,50 zł Strona 4 z 32

6 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Moje Konto Akademickie Konto ŻAK Stawka OK Modern OK Retro OK Prestiż realizowane w systemie bankowości internetowej 0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł 8. Polecenie zapłaty: 8.1 Rejestracja polecenia zapłaty za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 8.2 odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 8.3 realizacja polecenia zapłaty z rachunku Klienta za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 8.4 odrzucenie polecenia zapłaty za zlecenie 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 9. Karty debetowe 16) : VISA Classic Debetowa, VISA Classic Debetowa PayWave, MasterCard Debit PayPass Limity wypłat dla kart debetowych określone w pkt Wydanie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 9.2 Wznowienie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 9.3 Wydanie duplikatu 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 9.4 Opłata miesięczna za posiadanie płatniczej od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł / 7 zł 14) 0 zł / 7 zł 14) 0 zł / 10 zł 15) 9.5 Transakcje bezgotówkowe od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 9.6 Transakcje gotówkowe we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 17) 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł W innych bankomatach w kraju 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 0 zł W bankomatach akceptujących kartę za granicą od transakcji 2% min. 6 zł 2% min. 6 zł 2% min. 6 zł 2% min. 6 zł 0 zł W punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł W punktach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł W placówkach Poczty Polskiej 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie zł zł zł zł zł 9.7 Sprawdzanie salda w bankomacie 18) we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 17) od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł W pozostałych bankomatach w kraju 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 9.8 Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany (w Placówce) od transakcji 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 9.9 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta od transakcji 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 9.10 Zmiana danych Użytkownika nie wymagająca wymiany 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł wymagająca wymiany od transakcji 3 zł + opłata za wydanie duplikatu 3 zł + opłata za wydanie duplikatu 3 zł + opłata za wydanie duplikatu 3 zł + opłata za wydanie duplikatu 3 zł + opłata za wydanie duplikatu 9.11 Zmiana wysokości limitów dziennych 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 9.12 Ubezpieczenia Bezpieczna karta miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 9.12 Cashback (wypłata gotówki w punktach handlowych możliwa pod warunkiem dokonywania wcześniej płatności bezgotówkowej) 10. Wyciąg z rachunku bankowego 19) : od transakcji 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 10.1 wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 10.2 wyciąg po każdej zmianie salda 20) za wyciąg 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł Strona 5 z 32

7 Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Moje Konto Akademickie Konto ŻAK Stawka OK Modern OK Retro OK Prestiż sporządzenie odpisu wyciągu bankowego / dowodu księgowego/ potwierdzenie realizacji przekazu 20) za dokument 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 10.4 wyciąg wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju 20) : raz w miesiącu za przesyłkę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł kolejne wyciągi za przesyłkę 1 zł + opłata wg obowiązującego cennika Poczty Polskiej za przesyłki 1 zł + opłata wg obowiązującego cennika Poczty Polskiej za przesyłki 1 zł + opłata wg obowiązującego cennika Poczty Polskiej za przesyłki 1 zł + opłata wg obowiązującego cennika Poczty Polskiej za przesyłki 1 zł + opłata wg obowiązującego cennika Poczty Polskiej za przesyłki 11. Sporządzanie historii rachunku na wniosek Posiadacza: 11.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 11.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego za dokument 2 zł max. 15 zł za cały rok 5 zł max. 30 zł za cały rok 2 zł max. 15 zł za cały rok 5 zł max. 30 zł za cały rok 2 zł max. 15 zł za cały rok 5 zł max. 30 zł za cały rok 2 zł max. 15 zł za cały rok 5 zł max. 30 zł za cały rok 2 zł max. 15 zł za cały rok 5 zł max. 30 zł za cały rok 12. Inne czynności Zmiana pełnomocników lub umocowanie nowych pełnomocników w trakcie trwania umowy za dokument 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł Zmiana adresu zamieszkania, nazwiska lub innych danych osobowych 21) 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł Przekształcenie wspólnego konta w indywidualne lub na odwrót, zmianę warunków umowy rachunku bankowego 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł w postaci aneksów Przyjęcie i zmiana lub odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków za dokument 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci Sporządzenie zaświadczenia na wniosek Posiadacza potwierdzającego złożenie przez Posiadacza lub wykonanie przez Bank przelewu Sporządzenie na wniosek Posiadacza zaświadczenia o posiadaniu rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i saldzie Sporządzenie na wniosek Posiadacza opinii / zaświadczenia o rachunku Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych na rzecz innego Banku za dokument 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł za dokument 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł za dokument 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł od kwoty 1% min. 20 zł 1% min. 20 zł 1% min. 20 zł 1% min. 20 zł 1% min. 20 zł 12.9 Potwierdzenie wykonania blokady środków 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł Likwidacja rachunku na wniosek Posiadacza przed upływem 30 dni od daty otwarcia rachunku 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł Uaktywnienie rachunku w PLN z nieczynnego na czynny 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł Opłata za realizację tytułu egzekucyjnego w postępowaniu sądowym (nakazowym lub procesowym) oraz w postępowaniu egzekucyjnym w administracji: pierwszego przelewu za przelew 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł następny przelew 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 13. Ubezpieczenia 13.1 Assistance 22) miesięcznie zł 1) Opłaty nie pobiera się, gdy średnie saldo z miesiąca poprzedzającego pobranie opłaty, na rachunku głównym prowadzonym w ramach Pakietu wynosi PLN. Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. 2) Opłaty nie pobiera się w przypadku, gdy bankomat w Placówce Banku jest nieczynny lub Placówka nie posiada bankomatu, w okresie od dnia złożenia w Banku wniosku o wydanie debetowej do rachunku do dnia odbioru oraz w przypadku likwidacji rachunku. 3) Usługa udostępniona dla Użytkowników kart debetowych. 4) Opłata nie obowiązuje dla przelewów na rachunki lokat terminowych, na rachunki oszczędnościowe, na rachunki kredytowe oraz opłat i prowizji pobieranych przez Bank. 5) Maksymalna kwota przelewu to PLN. 6) Opłaty nie pobiera się od poleceń wypłaty z kosztami OUR. 7) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Opłata pobierana w sytuacji, gdy Zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 8) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyna postępowania był błąd Banku. 9) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 6.2.8, w przypadku opcji kosztowej "OUR". Strona 6 z 32

8 10) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Opłata pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 11) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i ) Zaświadczenie przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej. 13) Opłaty nie pobiera się, jeśli zlecenie stałe dotyczy przelewów wewnętrznych na rachunek w Banku. 14) Opłata pobierana, w przypadku braku wykonania transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 300 zł dokonywanych kartą debetową wydaną do rachunku i rozliczonych przez Bank w okresie miesiąca liczonego od pierwszego dnia danego miesiąca do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego. 15) Opłata pobierana, w przypadku braku wykonania transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 700 zł dokonywanych kartą debetową wydaną do rachunku i rozliczonych przez Bank w okresie miesiąca liczonego od pierwszego dnia danego miesiąca do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego. 16) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku - 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 17) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 18) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 19) Opłaty nie pobiera się, jeśli wyciągi odbierane są elektronicznie. 20) Na życzenie Klienta. 21) Opłaty nie pobiera się w przypadku zmian wynikających z ustawowej wymiany dokumentów tożsamości, jeżeli zostały dokonane w terminie ustawowym. 22) Usługa polega na zorganizowaniu i pokryciu kosztów pomocy udzielonej Posiadaczowi rachunku (Ubezpieczonemu) oraz zapewnieniu usług informacyjnych w zakresie ubezpieczenia. Assistance obejmuje: Dom Assistance, Pomoc medyczna na terenie RP, Auto Assistance z Concierge, Koszty leczenia i Assistance podczas podróży zagranicznej. 23) Limity dla kart debetowych: Limity dla kart płatniczych Katalog usług VISA Classic Debetowa VCD PayWave (zbliżeniowa) MasterCard PayPass (zbliżeniowa) Dzienny limit wypłaty gotówki 5.000,00 zł 5.000,00 zł 5.000,00 zł Dzienny limit transakcji bezgotówkowych ,00 zł ,00 zł ,00 zł Limit dla transakcji zbliżeniowych dokonywanych na terenie Polski - limit dla pojedynczej transakcji nie dotyczy 30,00 zł 50,00 zł Limit jednorazowy wypłat gotówkowych dla usługi Cashback 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe Stawka Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Oszczędnościowy OK 2 oszczędnościowy IKE oszczędnościowy w walucie SKO dla Rady Rodziców dla PKZP SKO dla Szkół 1. Opłata za prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5 zł 0 zł 2. Otwarcie rachunku 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3. Elektroniczne Kanały Dostępu: 3.1 System bankowości internetowej: aktywacja systemu 50 zł 1) 50 zł 1) 50 zł 1) 10 zł 50 zł 0 zł dostęp do systemu miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł wysłanie hasła aktywacyjnego za pomocą SMS 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Uwierzytelnienie operacji kodem SMS miesięcznie 0 zł zł 0 zł 0 zł Wydanie lub wysłanie haseł jednorazowych 5 zł zł 5 zł 5 zł odblokowanie dostępu do systemu jednorazowa 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 3.2 Usługa SMS miesięcznie 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 0 zł 3.3 Telefoniczna usługa na hasło miesięcznie 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 0 zł 4. Wpłaty i wypłaty gotówkowe: 4.1 wpłata gotówkowa w placówce Banku od kwoty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 4.2 Wypłata gotówkowa w trakcie jednego okresu rozliczeniowego: Strona 7 z 32

9 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Oszczędnościowy OK 2 oszczędnościowy IKE oszczędnościowy w walucie Stawka SKO dla Rady Rodziców dla PKZP SKO dla Szkół pierwsza wypłata 0 zł - 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł od kwoty kolejna wypłata 5 zł - 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5. Przelewy krajowe: 5.1 Przelew wewnętrzny na rachunek w Banku: w placówce Banku 0 zł 2) zł 0 zł 0 zł za przelew w systemie bankowości internetowej 0 zł 2) zł 0 zł 0 zł 5.2 Przelew na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR: w placówce Banku za przelew 15 zł - - 2,50 zł 2,50 zł 0 zł w systemie bankowości internetowej 15 zł zł 0 zł 0 zł 5.3 Przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku krajowym 3) : w systemie bankowości internetowej za przelew 20 zł zł 3 zł 3 zł 5.4 Przelew na rachunek w systemie SORBNET w placówce Banku: o wartości przelewu < ,00 zł za przelew 50 zł zł 50 zł o wartości przelewu ,00 zł za przelew 25 zł zł 25 zł - 6. Przelewy zagraniczne 6.1 Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno rentowe: Przelewy SEPA / przelewy regulowane / polecenia wypłaty na kwoty nie przekraczające równowartość EUR zł Przelewy SEPA zł Przelewy regulowane od transakcji zł Polecenia wypłaty 4) - - 0,20% min. 20 zł max. 100 zł Opłata "Non - STP" 5) zł Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym / postępowanie wyjaśniające wykonane za zlecenie - - na zlecenie klienta 6) 80 zł + koszty banków trzecich 6.2 Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym do banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno rentowe: Przelewy SEPA zł od transakcji Przelewy regulowane zł Polecenia wypłaty 7) - - 0,20% min. 30 zł max zł Opłata "Non - STP" 8) od transakcji zł Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie niestandardowym: zł w trybie pilnym w EUR, USD i GBP (z datą waluty "dziś") 9) od transakcji zł w trybie przyspieszonym w USD, GBP i PLN (z datą waluty "jutro") 9) od transakcji zł Zmiany / korekty / odwołanie zrealizowanego od transakcji zł Strona 8 z 32

10 Lp Rodzaj usług (czynności) przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie Klienta Tryb pobierania Oszczędnościowy OK 2 oszczędnościowy IKE oszczędnościowy w walucie + koszty banków trzecich Stawka SKO dla Rady Rodziców dla PKZP SKO dla Szkół Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie za dokument zł dewizowym 10) Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane "z góry" od poleceń wypłaty (opcja kosztowa OUR) 6.3 Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym Wyciąg z rachunku bankowego 11) : od transakcji zł zł + koszty banków trzecich wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy 0 zł - 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 7.2 wyciąg po każdej zmianie salda 12) za wyciąg 5 zł - 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 7.3 sporządzenie odpisu wyciągu bankowego / dowodu księgowego/ potwierdzenie realizacji przekazu 12) za dokument 5 zł - 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 7.4 wyciąg wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju 12) : raz w miesiącu 0 zł - 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł kolejne wyciągi za przesyłkę 1 zł plus opłata wg obowiązującego cennika Poczty Polskiej - plus opłata wg obowiązującego cennika Poczty Polskiej 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł plus opłata wg obowiązującego cennika Poczty Polskiej plus opłata wg obowiązującego cennika Poczty Polskiej plus opłata wg obowiązującego cennika Poczty Polskiej 8. Sporządzanie historii rachunku na wniosek Posiadacza: 8.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 8.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego 9. Inne czynności: Zmiana pełnomocników lub umocowanie nowych pełnomocników w trakcie trwania umowy za dokument 2 zł max. 15 zł za cały rok 5 zł max. 30 zł za cały rok 2 zł max. 15 zł za cały rok 5 zł max. 30 zł za cały rok 2 zł max. 15 zł za cały rok 5 zł max. 30 zł za cały rok 2 zł max. 15 zł za cały rok 5 zł max. 30 zł za cały rok 2 zł max. 15 zł za cały rok 5 zł max. 30 zł za cały rok 2 zł max. 15 zł za cały rok 5 zł max. 30 zł za cały rok za dokument 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł - Zmiana adresu zamieszkania, nazwiska lub innych danych osobowych 13) 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł Przyjęcie i zmiana lub odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci Sporządzenie zaświadczenia na wniosek Posiadacza potwierdzającego złożenie przez Posiadacza lub wykonanie przez Bank przelewu Sporządzenie na wniosek Posiadacza zaświadczenia o posiadaniu rachunku i saldzie Sporządzenie na wniosek Posiadacza opinii bankowej za dokument 8 zł 8 zł 8 zł za dokument 10 zł - 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł za dokument 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł za dokument 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 9.7 Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych na rzecz innego Banku 1% wysokości środków zablokowanych min. 20 zł 1% wysokości środków zablokowanych min. 20 zł 1% wysokości środków zablokowanych min. 20 zł Potwierdzenie wykonania blokady środków 10 zł 10 zł 10 zł Likwidacja rachunku na wniosek Posiadacza przed upływem 30 dni od daty otwarcia rachunku Dyspozycja wypłaty, wypłaty transferowej, zwrotu lub częściowego zwrotu - złożonej przez oszczędzającego przed upływem 1 roku od otwarcia rachunku IKE 20 zł - 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł - Równowartość odsetek Strona 9 z 32

11 Lp Rodzaj usług (czynności) Uaktywnienie rachunku w PLN z nieczynnego na czynny Tryb pobierania Oszczędnościowy OK 2 oszczędnościowy IKE oszczędnościowy w walucie Stawka SKO dla Rady Rodziców dla PKZP SKO dla Szkół 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 9.11 Opłata za realizację tytułu egzekucyjnego w postępowaniu sądowym (nakazowym lub procesowym) oraz postępowaniu egzekucyjnym w administracji: pierwszy przelew 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł za przelew następny przelew 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 1) Opłaty nie pobiera się, gdy Posiadacz posiada w Banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w pakiecie optymalnym 2) Drugi i kolejny przelew powiększony o prowizję z pkt ) Maksymalna kwota przelewu to PLN 4) Opłaty nie pobiera się od poleceń wypłaty z kosztami OUR. 5) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Opłata pobierana w sytuacji, gdy Zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 6) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyna postępowania był błąd Banku. 7) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 6.2.8, w przypadku opcji kosztowej "OUR". 8) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Opłata pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje 9) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i ) Zaświadczenie przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej 11) Opłaty nie pobiera się, jeśli wyciągi odbierane są elektronicznie 12) Na życzenie Klienta 13) Nie pobiera się opłaty w przypadku zmian wynikających z ustawowej wymiany dokumentów tożsamości, jeżeli zostały dokonane w terminie ustawowym 14) Jednak nie więcej niż wartość odsetek za okres 6 miesięcy KSIĄŻECZKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TAB. 3 Książeczki Oszczędnościowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka Książeczka A vista 1) 1. Opłata za prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 2. Opłata za wydanie książeczki 10 zł 2) 3. Elektroniczne Kanały Dostępu 3) : 3.1 System bankowości internetowej: aktywacja systemu dostęp do systemu miesięcznie wysłanie hasła aktywacyjnego za pomocą SMS wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym Uwierzytelnienie operacji kodem SMS miesięcznie Wydanie lub wysłanie haseł jednorazowych odblokowanie dostępu do systemu jednorazowa Usługa SMS miesięcznie Telefoniczna usługa na hasło miesięcznie - 4. Wpłaty i wypłaty gotówkowe: 4.1 wpłata gotówkowa w placówce Banku od kwoty 0 zł 4.2 Wypłata gotówkowa w trakcie jednego okresu rozliczeniowego: Strona 10 z 32

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA;

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA; REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 18.08.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 18.08.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8.08.05 r. Spis treści: I. Rachunki bieżące.... Rachunki bieżące prowadzone w złotych polskich... a)

Bardziej szczegółowo