Przewodnik Wymagania kompetencyjne IPMA-D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik Wymagania kompetencyjne IPMA-D"

Transkrypt

1 Przewodnik NCB3.0 IPMA-D Wymagania kompetencyjne Wersja 1.0 Przewodnik Wymagania kompetencyjne IPMA-D Spis treści 1. Wstęp Terminy podstawowe Kompetencje wg IPMA Wymagania kompetencyjne na poziomie IPMA-D Uproszczony opis kompetencji IPMA-D... 2 a. Kompetencje techniczne... 3 b. Kompetencje behawioralne c. Kompetencje kontekstowe Słownik skrótów Skorowidz terminów i elementów kompetencji zarządzania projektami Wstęp Podstawą systemu certyfikacji IPMA 4-L-C jest publikacja ICB3.0 (IPMA Competence Baseline). W Polsce obowiązuje narodowa wersja ICB3.0 Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA NCB3.0 (National Competence Baseline), stanowią one podstawę do certyfikacji prowadzonej przez Biuro CERT IPMA Polska. W uzupełnieniu NCB3.0, dla lepszego zrozumienia systemu certyfikacji IPMA na poziomie D oraz poprawy przejrzystości, jednoznaczności i obiektywności systemu certyfikacji IPMA-D, opracowano cztery przewodniki po systemie certyfikacji IPMA-D. Przewodnik NCB3.0 IPMA-D Certyfikacja (zawiera opis formalnych wymagań procedury aplikacyjnej) Przewodnik NCB3.0 IPMA-D Egzamin certyfikacyjny (przedstawia system oceny kompetencji) Przewodnik NCB3.0 IPMA-D Wymagania kompetencyjne (przedstawia wymagania kompetencyjne) Przewodnik NCB3.0 IPMA-D Literatura (przedstawia wykaz zalecanej podstawowej literatury) Niniejszy dokument, Przewodnik NCB3.0 IPMA-D Wymagania kompetencyjne, został opracowany przez zespół: Koncepcja, opracowanie merytoryczne i redakcja: Bogumił Dałkowski Współpraca merytoryczna: Zbigniew Wolski Współpraca redakcyjna: Ewa Zawadzka Recenzenci: Niezależni eksperci: Kompetencje techniczne i kontekstowe: Paweł Schmidt Kompetencje behawioralne: Lilianna Marciniak, Monika Szczerbińska-Inglot Asesorzy IPMA Polska: Michał Hałas, Andrzej Irzycki, Leszek Staśto, Janusz Smurawa, Marek Zalewski Zatwierdzenie: Kierownictwo Strategicznie Certyfikacji IPMA Polska: Bogumił Dałkowski, Leszek Staśto, Janusz Smurawa, Marek Zalewski 2.Terminy podstawowe Wytyczne Kompetencji IPMA (NCB 3.0) to dokument IPMA przedstawiający oficjalne definicje kompetencji oczekiwanych przez IPMA od osób kierujących przedsięwzięciami, w celu ich certyfikacji w ramach uniwersalnego czteropoziomowego systemu certyfikacji. Kompetencja (competence) to wykazana zdolność do stosowania wiedzy i/lub umiejętności oraz, o ile to istotne, cech osobowych. Ocena (assessment) to mechanizm określający kompetencję kandydata za pomocą jednego lub więcej sposobów pisemnie, ustnie, praktycznie i poprzez obserwację. Poziom (stopień) kompetencji - określa się na podstawie ogólnego opisu wiedzy i doświadczenia oraz ocenia za pomocą wartości w skali od 0 do 10. Certified Project Management Associate IPMA Level D (Certyfikowany Asystent ds. Zarządzania Projektami). Certyfikat potwierdza, że dana osoba posiada wiedzę o zarządzaniu projektami we wszystkich elementach kompetencji i jest w stanie ją stosować w przedsięwzięciu o dowolnej złożoności. Biuro CERT IPMA Polska Strona 1

2 Przewodnik NCB3.0 IPMA-D Wymagania kompetencyjne Wersja Kompetencje wg IPMA Wytyczne Kompetencji IPMA wyróżniają 3 różne obszary kompetencji: Obszar kompetencji technicznych obejmuje podstawowe elementy kompetencji w zarządzaniu projektami, stanowiące sedno profesjonalnego zarządzania projektami, jego elementy określa się niekiedy mianem twardych. Wytyczne Kompetencji IPMA zawierają 20 elementów kompetencji technicznych. Obszar kompetencji behawioralnych obejmuje osobowościowe elementy kompetencji w zarządzaniu projektami, w szczególności postawy i zachowania kierownika projektu, jego elementy określa się niekiedy mianem miękkich. Wytyczne Kompetencji IPMA zawierają 15 elementów kompetencji behawioralnych. Obszar kompetencji kontekstowych obejmuje elementy odnoszące się do kontekstu projektu, w szczególności strategii organizacji, relacji pomiędzy projektem a działalnością operacyjną, relacji kierownika projektu i zespołu zarządzającego projektem z kierownictwem liniowym i kierownictwem biznesowym organizacji oraz do funkcjonowania w ramach organizacji zorientowanej na projekty, programy i portfele. Wytyczne Kompetencji IPMA zawierają 11 elementów kompetencji kontekstowych. Każdy element kompetencji definiowany jest przez Nazwę, Opis zawartości, Listę zagadnień objętych tematem, Listę możliwych działań, Kluczowe kompetencje wymagane na każdym z poziomów IPMA, Kluczowe terminy i Kluczowe relacje z innymi elementami kompetencji. Elementy kompetencji w zarządzaniu projektami są takie same dla wszystkich poziomów certyfikacji IPMA ale wymagany poziom kompetencji jest specyficzny dla poziomu certyfikacji. 4. Wymagania kompetencyjne na poziomie IPMA-D - Certified Project Management Associate Na poziomie IPMA-D Dla każdego elementu kompetencji ocenia się wyłącznie wiedzę Oceny dokonuje się wyłącznie poprzez egzamin pisemny. Posiadanie wiedzy nie ogranicza się tylko do poprawnego odtwarzania faktów, ale również rozumienia określonych zależności, świadomości, w jaki sposób stosować zarządzanie projektami w praktycznych sytuacjach oraz interpretacji metod. 5. Uproszczony opis elementów kompetencji IPMA-D Należy podkreślić, że Wytyczne Kompetencji IPMA nie są metodyką zarządzania projektami ani poradnikiem czy też przewodnikiem zarządzania projektami. Nie zalecają, ani nie zawierają żadnych konkretnych metod i narzędzi. Wyboru właściwych metod i narzędzi w konkretnych sytuacjach projektowych powinien dokonywać kierownik projektu w oparciu o swoją wiedzę nt. tzw. najlepszych praktyk w zarządzaniu projektami oraz doświadczenie. Aby ułatwić zrozumienie systemu oceny kompetencji IPMA i tym samym lepsze przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego przygotowano wykaz kompetencji z krótkim opisem każdego elementu kompetencji, krótką listą składników danego elementu kompetencji, w przypadku niektórych składników danego elementu kompetencji, z odwołaniem do zalecanych modeli, technik i źródeł. Dla każdego elementu kompetencji, składnika elementu kompetencji oraz zalecanego modelu lub techniki podano poziom kompetencji wymagany w certyfikacji na danym poziomie certyfikacji IPMA. Dla opisu poziomu kompetencji zastosowano uproszczony, w stosunku do oryginalnej taxonomii, system oceny poziomu kompetencji. Poziomy kompetencji 1. Wiedza (znajomość terminów, definicji, modeli, faktów, kryteriów, standardów, metod, procesów, związków); 2. Rozumienie (umiejętność interpretacji terminów, definicji, modeli, faktów, kryteriów, standardów, metod, procesów, związków); 3. Zastosowanie proste (dla konkretnego scenariusza rozpoznanie i użycie właściwej metody, techniki i narzędzi, interpretacja wyników, wnioski) 4. Zastosowanie złożone (dla konkretnego scenariusza, wymagającego powiązania różnych obszarów i kryteriów, wybór właściwej metody, technik i narzędzi, interpretacja wyników i wybór najlepszego rozwiązania) niewymagany na poziomie IPMA-D Kompetencje na poziomach 1, 2 (wiedza, zrozumienie) są weryfikowane w pisemnym egzaminie poprzez pytania zamknięte (Test jednokrotnego wyboru, Test wielokrotnego wyboru) i pytania otwarte. Do oceny kompetencji na poziomie 3 używa się zadań otwartych i zadań obliczeniowych opartych na scenariuszach opisujących konkretny projektu i jego kontekst (studium przypadku). Przykład: Element kompetencji: 1.11 Czas i etapy projektu Składnik kompetencji: 6. Budowa harmonogramu projektu metodą ścieżki krytycznej (CPM) Poziom 1 - Pytanie otwarte: Omów założenia metody ścieżki krytycznej Poziom 2 - Test jednokrotnego wyboru: Ujemny zapas całkowity zadania oznacza (4 opcje, z których należy wybrać najlepszą) Poziom 3 - Zadanie obliczeniowe: Dla projektu opisanego w scenariuszu (scenariusz zawiera informacje o zadaniach, relacjach, czasach trwania zadań) wyznacz harmonogram projektu metodą ścieżki krytycznej Biuro CERT IPMA Polska Strona 2

3 Przewodnik NCB3.0 IPMA-D 1. Kompetencje techniczne Wersja 1.0 Element kompetencji Składniki elementu kompetencji Modele, techniki, źródła, PK 1.01 Sukces zarządzania projektem 2 1 Sukces projektu a sukces zarządzania projektem 2 2 Krytyczne czynniki sukcesu projektu 2 3 Kryteria sukcesu zarządzania projektem 2 1 Orientacja na cel 2 2 Procesy zarządzania projektem 2 3 Przywództwo 2 4 Zarządzanie zespołem 2 5 Zarządzanie zasobami (Sprawność) 2 4 Kryteria sukcesu projektu 2 1 Produkt zaakceptowany przez klienta 2 2 Cel główny, Cele produktowe (Zgodnie ze specyfikacją) i proceduralne (Na czas, W budżecie) osiągnięte 2 3 Zadowolony klient 2 4 Zadowoleni kluczowi interesariusze 2 5 Zadowolony zespół 2 6 Cele ogólne (strategiczne) osiągnięte 2 7 wg PCM: Odpowiedniość, Efektywność, Skuteczność, Oddziaływanie, Trwałość 1 5 Analiza projektu oraz jego kontekstu (otoczenia) 2 6 Wybór formuły realizacyjnej projektu 3 7 Uzasadnienie biznesowe 2 8 Plan zarządzania projektem, plany projektu 2 9 Ocena zarządzania projektem 2 10 Audyt zarządzania projektem Interesariusze 2, 3 1 Kontekst projektu (otoczenie) 3 1 Kontekst zakresu: Otoczenie (wewnętrzne, zewnętrzne) 3 2 Kontekst społeczny: Interesariusze (wewnętrzni, zewnętrzni) 3 3 Kontekst systemowy: relacje z innymi projektami/programami, z procesami, strukturami, 2 strategią firmy 4 Kontekst czasu: Przed projektem, Projekt, Po projekcie 2 2 Analiza interesariuszy 2, 3 1 Rejestr interesariuszy 3 2 Analiza relacji pomiędzy interesariuszami 2 3 Klasyfikacja interesariuszy: Główni, Drugorzędni, Pozostali 3 4 Mapa interesariuszy: Nastawienie, Wpływ 3 Biuro CERT IPMA Polska Strona 3

4 Przewodnik NCB3.0 IPMA-D 1. Kompetencje techniczne Wersja 1.0 Element kompetencji Składniki elementu kompetencji Modele, techniki, źródła, PK 3 Strategia zarządzania interesariuszami 2 1 Partnerstwo 2 2 Negocjacje i zarządzanie konfliktami 2 3 Dominacja 2 4 Plan zarządzania relacjami z interesariuszami Wymagania i cele projektu 2, 3 1 Kontekst projektu (otoczenie) 3 2 Poziomy wymagań i dokumenty specyfikujące wymagania 2, 3 1 Wymagania biznesowe: Wizja projektu, Karta projektu 3 2 Wymagania użytkownika: Wymagania funkcjonalne, Wymagania niefunkcjonalne 2 3 Wymagania techniczne: Specyfikacja produktu 2 4 Wymagania legislacyjno-prawne 2 5 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 2 6 Specyfikacja opracowana na Zapytanie Ofertowe przez Wykonawcę, zatwierdzona przez 1 Zamawiającego, 3 Identyfikacja wymagań (wydobywanie i doprecyzowywanie) 2 4 Warsztaty wymagań: organizacja, moderowanie, rezultaty 2 1 Warsztat Karty projektu (Cel główny projektu, Cele ogólne, Plan komunikacji) 2 2 Warsztat zakresu 2 3 Warsztat wymagań ogólnych 2 4 Warsztat wymagań szczegółowych 2 5Zarządzanie wymaganiami projektu 2 1 Priorytetyzacja wymagań, np. Obowiązkowe, Potrzebne, Przydatne 2 2Zarządzanie zmianami wymagań 2 8 Metody identyfikacji celów 2 1 Metody heurystyczne 2 2 Diagramy przyczynowo-skutkowe: Drzewo problemów, Drzewo celów, Analiza strategii 2 projektu (wg PCM) 9 Cele projektu 3 1 Cel główny (bezpośredni), Cele ogólne, Produkty / Rezultaty (wg PCM) 3 2 Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki realizacji celów i źródła danych 3 3 Wyłączenia (Nie-Cele) 2 4 Matryca logiczna projektu (LFA Logframe wg PCM) 2 5 Cele proceduralne: Czas, Koszt 3 6 Priorytetyzacja parametrów projektu: Zakres, Czas, Koszt, Jakość 3 7 SMART 3 Biuro CERT IPMA Polska Strona 4

5 Przewodnik NCB3.0 IPMA-D 1. Kompetencje techniczne Wersja 1.0 Element kompetencji Składniki elementu kompetencji Modele, techniki, źródła, PK 6Formuła realizacyjna 3 1 Analiza "Kup lub Zbuduj" 3 2 Kupno gotowego produktu 3 3 Wykonanie własnymi zasobami 3 4 Zlecenie jednemu lub wielu wykonawcom 3 5 Zlecenie jednemu wykonawcy (Generalny wykonawca) 3 6 Zlecenie zarządzania projektem (Inwestor zastępczy) 3 7 Uzasadnienie biznesowe 1 1 Etapy budowy uzasadnienia biznesowego 1 2 Zarządzanie uzasadnieniem biznesowym 1 3 Plan przeglądu korzyści 1 4 Analiza ekonomiczna 1 5 Analiza opłacalności 1 10 Analiza wykonalności projektu 1 1 Analiza instytucjonalna 1 2 Analiza prawna 1 3 Analiza techniczna / technologiczna 1 4 Analiza finansowa 1 5 Analiza ekonomiczna 1 6 Analiza oddziaływania na środowisko 1 11 Procesy i dokumenty przygotowujące i inicjujące projekt 2, 3 1 Przygotowanie projektu w ramach zarządzania programem / portfelem 1 2 Przygotowanie projektu: Karta projektu 2, 3 3 Produkt zarządczy Założenia Projektu PRINCE2 Cabinet Office 2, 3 4 Inicjowanie (Doprecyzowanie) projektu: Plan zarządzania projektem, plany projektu 2, 3 5 Produkt zarządczy Dokumentacja Inicjowania Projektu PRINCE2 Cabinet Office 2, 3 Biuro CERT IPMA Polska Strona 5

6 Przewodnik NCB3.0 IPMA-D 1. Kompetencje techniczne Wersja 1.0 Element kompetencji Składniki elementu kompetencji Modele, techniki, źródła, PK 1.04 Ryzyko: zagrożenia i szanse 2, 3 1 Ryzyko organizacji, Ryzyko portfela, Ryzyko programu, Ryzyko projektu 2 2 Standardy zarządzania ryzykiem 1 1 ISO Management of Risk M_o_R Cabinet Office 1 3 Standard for Project Risk Management PMI 1 4FMEA 1 3 Nastawienie do zagrożeń i szans 2 1 Skłonność do podejmowania ryzyka, Odporność na ryzyko 2 2 Tolerancja ryzyka 2 4 Analiza strategiczna ryzyka projektu na etapie wyboru projektu 1 1 Metody oceny ryzyka całego projektu 1 2 Portfel projektów: Rozmiar projektu, Wartość biznesowa projektu, Ryzyko projektu 1 5 Ryzyko: zagrożenie, szansa 2, 3 1 Kategoria (obszar) ryzyka, Struktura podziału ryzyka (RBS) 3 2 Źródło (przyczyna) ryzyka 3 3 Skutek ryzyka 3 4 Zasięg ryzyka: Zakres, Czas, Koszt, Jakość, Wartość, Reputacja, Relacje 2 5 Role w zarządzaniu ryzykiem: Zgłaszający ryzyko, Właściciel ryzyka, Wykonawca reakcji na 2 ryzyko 6Narzędzia i techniki rozpoznawania zagrożeń i szans 2, 3 1 Analiza założeń, Analiza list kontrolnych 3 2 Analiza SWOT 2 3 Przeglądy doświadczeń, Przeglądy dokumentacji 2 4 Burza mózgów, Wywiady, Opinie ekspertów (Metoda Delficka) 3 5 Techniki oparte na diagramach: m.in. diagramy przyczynowo-skutkowe (Ishikawa) 2 7Narzędzia i techniki jakościowej oceny zagrożeń i szans 2, 3 1 Prawdopodobieństwo, Skutek, Wartość ryzyka 3 2 Niestandardowe elementy oceny jakościowej zagrożeń i szans: Zasięg ryzyka, Bliskość ryzyka, Pilność ryzyka, Wykrywalność ryzyka 2 3 Karta informacyjna ryzyka 3 4 Rejestr ryzyka projektu 3 5 Mapa ryzyka projektu, Profil(e) ryzyka projektu 3 Biuro CERT IPMA Polska Strona 6

7 Przewodnik NCB3.0 IPMA-D 1. Kompetencje techniczne Wersja 1.0 Element kompetencji Składniki elementu kompetencji Modele, techniki, źródła, PK 8 Strategie i plany reakcji na zagrożenia i szanse 2, 3 1Zarządzalność ryzyka 3 2 Strategie reakcji: Unikanie, Akceptacja, Przeciwdziałanie, Przeniesienie 3 3 Strategia reakcji warunkowej: Plany awaryjne (rezerwowe) 3 4 Wybór najbardziej efektywnej (Efekt / Koszt) reakcji na ryzyko (Risk Reduction Leverage RRL) 2 5 Ryzyko rezydualne, Ryzyko wtórne 2 9Narzędzia i techniki ilościowej oceny zagrozeń i szans 2 1 Analiza wrażliwości 2 2 Symulacja 1 3 Oczekiwana wartość pieniężna 2 4 PERT 2 5 Drzewa decyzyjne 2 10 Kosztowe i czasowe rezerwy w projekcie: Metody ustalania i korzystania z rezerwy 2 1 Rezerwa na niepewność 2 2 Rezerwa na ryzyko (contingency reserve) 2 11 Plan zarządzania ryzykiem 2 12 Monitorowanie ryzyka 2 1 Tolerancja ryzyka 2 2 Aktualizacja Rejestru Ryzyka 2 3 Realizacja Planu Awaryjnego 2 4 Opracowanie i realizacja Planu naprawczego Jakość 2 1 Zasady jakości zasad Deminga, m.in. Cykl Deminga (PDCA Plan-Do-Check-Act) 1 2 Zarządzanie przez jakość (TQM Total Quality Management) 1 3 Wytyczne Norm ISO Model Doskonałości EFQM (Excellence Model) 1 2Jakość zarządzania projektem, Jakość produktów projektu 2 3 Systemy Zarządzania Jakością: ISO Wytyczne do zarządzania jakością w projektach 1 4 Zasady jakości dla projektu, Ogólne kryteria jakości projektu 2 1 Oczekiwania jakościowe klienta 2 2 Opis produktu głównego (końcowego) 2 3 Kryteria akceptacji 2 Biuro CERT IPMA Polska Strona 7

8 Przewodnik NCB3.0 IPMA-D 1. Kompetencje techniczne Wersja 1.0 Element kompetencji Składniki elementu kompetencji Modele, techniki, źródła, PK 5 Plan jakości 2 1 Opisy produktów 2 2 Kryteria jakości 2 3 Tolerancja jakości 2 4 Metody jakości 2 5 Organizacja jakości (role: uprawnienia, odpowiedzialność) 2 6 Ścieżka audytu jakości 2 6 Metody jakości 1, 2 1 Rejestr jakości 2 2 Przegląd jakości 2 3 Analiza przyczyn i skutków wad (FMEA Failure mode and effects analysis) 1 4 Statystyczna Kontrola Procesu (SPC Statistical Process Control) 1 5 Histogramy, m.in. diagram Pareto 2 7 Koszty jakości: Koszty zgodności, Koszty niezgodności (CPQ) Organizacja projektu 1, 3 1 Organizacja projektu a Organizacja portfela / Organizacja Programu 1 2Poziomy zarządzania projektem: strategiczny, operacyjny, wykonawczy 3 3 Role obligatoryjne i opcjonalne: uprawnienia i odpowiedzialność 3 1 Zespół Zarządzania Projektem wg PRINCE2 Cabinet Office 3 2 Zespół Zarządzania Projektem wg PMBOK Guide 3 4 Diagram struktury organizacyjnej 3 5 Macierz odpowiedzialności (RAM: RACI, RASCI, RAEW) 2 6 Odpowiedzialność właściciela biznesowego projektu vs odpowiedzialność kierownika projektu 2 7 Pozycja kierownika projektu w różnych wariantach relacji projektu do struktury stałej organizacji 2 Biuro CERT IPMA Polska Strona 8

9 Przewodnik NCB3.0 IPMA-D 1. Kompetencje techniczne Wersja 1.0 Element kompetencji Składniki elementu kompetencji Modele, techniki, źródła, PK 1.07 Praca zespołowa 1, 2 1 Struktury zespołu projektowego 2 1 Struktura izomorficzna 2 2 Struktura ekspercka 2 3 Struktura kolektywna 2 4 Struktura "Głównego programisty IBM" / Struktura chirurgiczna 2 2 Rodzaje zespołów 2 1 Zespół funkcyjny 2 2 Zespół wielofunkcyjny 2 3 Zespół zadaniowy 2 4 Zespół konkretnego procesu (SWAT Specific Workprocess Action Team) 2 3 Dobór osób do zespołów zarządzających i projektowych 1, 2 1 Model ról zespołowych Belbina 1 2 Diagnoza naturalnych predyspozycji i talentów - Model Extended DISC 1 3 Wskaźnik typów osobowości Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) 1 4 Model kompetencji NCB IPMA 4-L-C 2 5 Plan zasobów ludzkich 2 6 Role: uprawnienia, odpowiedzialność, kompetencje 2 7 Negocjacje 2 8 Macierz odpowiedzialności (RAM: RACI, RASCI, RAEW) 2 9 Mianowania zespołu 2 4 Kształtowanie zespołu projektowego 2 1 Umiejętności interpersonalne 2 2 Szkolenia 2 3 Wartości, Normy postępowania, Etyka 2 4 Działania integracyjne: Marketing projektu, Symbole, Logo projektu 2 5 Koncentracja zasobów (wspólna przestrzeń biurowa i wirtualna) 2 6 Bieżąca ocena wyników i osiągnięć zespołu 2 7 Wyrażanie uznania 2 8 Premiowanie, nagradzanie 2 5 Cykl życia zespołu (Dynamika grupy) 2 1 Model Tuckman'a (4 etapy): Formowanie, Ścieranie, Normowanie, Działanie 2 2 Model Tuckman'a (5 etapów): + Rozstanie 1 6 Prowadzenie spotkań zespołu 2 Biuro CERT IPMA Polska Strona 9

10 Przewodnik NCB3.0 IPMA-D 1. Kompetencje techniczne Wersja 1.0 Element kompetencji Składniki elementu kompetencji Modele, techniki, źródła, PK 1.08 Rozwiązywanie problemów 2 1 Rozpoznawanie problemu oraz jego źródłowych przyczyn 2 1 Dialog 2 2 Analiza wartości użytkowej (Value analysis) 2 3 Badania porównawcze lub analiza porównawcza (Benchmarking) 2 2 Wypracowanie możliwych sposobów rozwiązania problemu 2 3 Oceny wypracowanych pomysłów 2 4 Wybór preferowanego sposobu rozwiązania problemu 2 5 Techniki kreatywnego myślenia 2 6Myślenie w kategoriach systemowych Struktury projektu 2, 3 1 Portfele, programy, projekty, podprojekty, zadania, pakiety prac, działania 2 2 Struktury jako narzędzie porządkujące 2, 3 1 Struktura organizacyjna projektu (OBS) 3 2 Struktura podziału pracy (WBS) 3 3 Struktura podziału produktów (PBS) 3 4 Struktura podziału ryzyka (RBS) 3 5 Struktury kosztów 3 6 Struktura budżetu 3 7 Struktura finansowania 2 8 Struktury katalogów dokumentów projektowych 2 3 Bazy danych, systemy kodowania, Zakres i produkty cząstkowe 2, 3 1 Zakres projektu, zakres produktu 2 2 Planowanie wstępne zakresu 2, 3 1 Deklaracja zakresu (SOW) 3 2 Wyłączenia zakresu 3 3 Lista głównych produktów 3 3 Doprecyzowanie zakresu 2, 3 1 Struktura podziału pracy (WBS) 3 2 Struktura podziału produktów (PBS) 3 3 Pakiet prac (WP) 3 4 Specyfikacje (opisy) produktów 2 5 Tolerancje zakresu 3 4 Produkty cząstkowe 3 5 Zintegrowane zarządzanie zakresem produktu i projektu 2 6Zarządzanie zmianami zakresu 2 Biuro CERT IPMA Polska Strona 10

11 Przewodnik NCB3.0 IPMA-D 1. Kompetencje techniczne Wersja 1.0 Element kompetencji Składniki elementu kompetencji Modele, techniki, źródła, PK 1.11 Czas i etapy (fazy) projektu 2, 3 1 Cykl życia projektu 2, 3 1 wg PRINCE2 : Przygotowanie projektu - Inicjowanie projektu - Realizacja 3 2 wg PMBOK Guide: Inicjowanie projektu - Doprecyzowanie projektu - Realizacja - Zamykanie 3 3 Model fazowy 3 4 Tekstowe (Tabela) i graficzne formaty prezentacji cyklu życia i modelu fazowego 3 2 Cykl życia projektów zarządzanych tradycyjnie (klasycznie) 2, 3 1 V-model 2 2 Model kaskadowy 3 3 Model spiralny 2 4 Model Stage-Gate Coopera 2 3 Cykl życia projektów zarządzanych adaptacyjnie i zwinnie (ekstremalnie) 1 1 Model przyrostowy 1 2 Model prototypowy 1 3 Model APF (Adaptive Project Framework) 1 4 Model APM (Agile Project Management) np. SCRUM 1 4 Szacowanie czasu zadania 1, 3 1 Zdeterminowany czas zadania (CPM) 3 2 Losowy rozkład czasu zadania - rozkład Beta, oszacowanie najbardziej prawdopodobne, 2 optymistyczne, pesymistyczne (PERT) 3 Zdeterminowany czas zadania oszacowany jako mediana (bez marginesu bezpieczeństwa) 2 (CCPM) 4 Obliczanie czasu zadania z uwzględnieniem zakresu pracy oraz liczby i wydajności 3 przydzielonych jednostek zasobów vs przyjęcie / negocjowanie czasu zadania 5 Losowy rozkład czasu zadania - dowolny, znany rozkład (techniki symulacyjne) 1 6 Zdeterminowany czas zadania szacowany technikami "delfickimi", np. Planning poker 2 5 Metody harmonogramowania projektu 1, 3 1 Model fazowy (na etapie planowania wstępnego) 3 2 Lista pakietów prac lub działań z terminami rozpoczęcia i zakończenia (dla małych 3 projektów) 3 Harmonogram kamieni milowych 3 4 Metoda ścieżki krytycznej (CPM Critical Path Method) 3 5 Metoda PERT (Program Evaluation Review Technique) 2 6 Metoda Łańcucha Krytycznego (CCPM Critical Chain Project Management) 2 7 Planowanie kroczące (rolling-wave planning) 2 8 Techniki symulacyjne 1 Biuro CERT IPMA Polska Strona 11

12 Przewodnik NCB3.0 IPMA-D 1. Kompetencje techniczne Wersja 1.0 Element kompetencji Składniki elementu kompetencji Modele, techniki, źródła, PK 6 Budowa harmonogramu projektu metodą ścieżki krytycznej (CPM) 3 1 Definiowanie działań (lub pakietów prac) 3 2 Kamienie milowe 3 3 Ustalanie relacji (zależności) pomiędzy działaniami 3 4 Diagram sieciowy (węzłowy, strzałkowy) 3 5 Szacowanie czasu trwania zadania 2 6 Ustalanie ograniczeń czasowych (Jak najpóźniej, Musi zakończyć się, Zakończ nie później 3 niż, ) 7 Harmonogram wg terminów najwcześniejszych / najpóźniejszych 3 8 Ścieżka krytyczna, Zadania krytyczne, Zapasy całkowite, Zapasy swobodne 3 9 Wykres Gantta 3 7 Rezerwa czasu (bufor projektu) - sposób wyznaczenia i zarządzania rezerwą 2, 3 1 Bufor projektu w metodzie CPM 3 2 Bufor projektu w metodzie CCPM 2 3 Stan bufora projektu jako wskaźnik wykonania harmonogramu 2 8 Metody skracania czasu projektu 2, 3 1 Szybka ścieżka realizacji (fast-tracking) 3 2 Zwiększenie liczby / wydajności przydzielonych zasobów (time-crushing) 3 3 Wybór najbardziej efektywnego (Efekt / Koszt) sposobu skrócenia czasu projektu 2 9 Monitorowanie wykonania harmonogramu projektu 2, 3 1 Tolerancja czasu trwania / Tolerancja terminu 3 2 Ocena stanu wykonania i analiza trendów 3 3 Odchylenia czasu trwania / Odchylenia terminów 3 4 Odchylenie harmonogramu SV, Wskaźnik wydajności harmonogramu SPI 3 5 Stopień wykorzystania bufora projektu 2 6 Graficzne techniki ilustracji odchyleń harmonogramu: Wykres Gantta, Analiza trendu kamieni milowych, Wykres trendu SV, SPI Zasoby 2, 3 1 Rodzaje zasobów, Pula zasobów, Stawki, Kalendarze zasobów 2 2 Szacowanie zasobów 3 1 Wyznaczenie liczby zasobów niezbędnych do wykonania pracy w narzuconym czasie trwania zadania 3 2 Szacowanie nakładu pracy zasobów przydzielonych do zadania 3 3 Przydzielanie zasobów: macierz odpowiedzialności (RAM) 3 1 RACI, RASCI 3 2 RAEW 3 Biuro CERT IPMA Polska Strona 12

13 Przewodnik NCB3.0 IPMA-D 1.0 Kompetencje techniczne Wersja 1.0 Element kompetencji Składniki elementu kompetencji Modele, techniki, źródła, PK 4 Planowanie i bilansowanie zasobów w projektach z hamonogramem wyznaczonym metodą ścieżki krytycznej (CPM) 1 Bilansowanie zasobów w ramach zapasu całkowitego 3 2 Bilansowanie zasobów poprzez zwiększenie liczby dostępnych zasobów 3 3 Bilansowanie zasobów zwiększające czas trwania projektu 3 5 Planowanie i bilansowanie z uwzględnieniem zasobu krytycznie ograniczającego (CCPM) Koszty i zasoby finansowe 2, 3 1 Struktury kosztów 2 1 Koszty bezpośrednie, Struktura rodzajowa kosztów 3 2 Koszty pośrednie 3 3 Koszty stałe, Koszty zmienne 3 4 Miejsca powstawania kosztów 2 2 Metody rozdziału (alokacji) kosztów pośrednich 2, 3 1 Tradycyjne: Uznanie, Klucz rozliczeniowy 3 2 Rachunek kosztów działań (ABC) 2 3 Metody szacowania kosztów 2 1 Modele parametryczne 2 2 Szacowanie wstępujące (bottom-up ) 2 3 Szacowanie przez analogię 2 4 Ocena ekspercka 2 5 Wycena przez rynek 2 4 Plan kont kontrolnych projektu (CAP) 2, 3 1 Pakiety prac (Working Package) 2 2 Pakiety Planowane (Planning Package) 2 3 Metody pomiaru wykonania 3 5 Budżet projektu 2 1 Budżet wstępny 2 2 Budżet ofertowy 2 3 Budżet kontraktowy 2 4 Budżet realizacyjny (operacyjny) 2 5 Budżet finansowy 2 6 Rezerwa zarządu 2 7 Rezerwa na ryzyko (contingency reserve) 2 3 Biuro CERT IPMA Polska Strona 13

14 Przewodnik NCB3.0 IPMA-D 1. Kompetencje techniczne Wersja 1.0 Element kompetencji Składniki elementu kompetencji Modele, techniki, źródła, PK 5 Metody monitorowania kosztów 3 1 Tolerancja budżetu 2 2 Koszt planowany, Koszt rzeczywisty 3 3 Ocena stanu wykorzystania funduszy: Koszt planowany - Koszt rzeczywisty 3 4 CV - Odchylenie kosztu wg metody Wartości Wypracowanej (Earned Value) 3 5 VAC - Odchylenie budżetu wg metody Wartości Wypracowanej (Earned Value) 3 6 Planowanie przepływów pieniężnych w projekcie 2 1 Przepływy okresowe 2 2 Przepływy skumulowane 2 7 Planowanie zapotrzebowania na finansowanie 2 8 Źródła kapitału 1 1 Kapitał własny 1 2 Kredyt bankowy 1 3 Kredyt kupiecki (odroczenie płatności), Kredyt odbiorcy (zaliczki) 1 4 Leasing 1 5 Obligacje 1 6 Dotacje 1 9 Modele finansowania 1 1 Zbuduj Eksploatuj Przekaż (BOT) 1 2 Zbuduj Posiadaj Eksploatuj Przekaż (BOOT) 1 3 Partnerstwo Publiczno-Prywatne 1 10 Proste metody oceny opłacalności projektów krótkoterminowych 2 1 Prosta (księgowa) stopa zwrotu (ARR) 2 2 Okres zwrotu (PB) 2 11 Ocena opłacalności projektów długoterminowych 2 1 Metody proste: Okres zwrotu (PB), 2 2 Metody dyskontowe: NPV, IRR, DPB 2 12 Analiza ekonomiczna projektów Analiza kosztów i korzyści (CBA Cost-Benefit Analysis) 1 13 Ocena korzyści 2 1 Uzasadnienie biznesowe 2 2 Tolerancja korzyści 2 3 Plan przeglądu korzyści 2 4 Przegląd korzyści na koniec etapu 2 5 Przegląd korzyści na koniec projektu (korzyści bezpośrednie - pomiar wskaźników rezultatu i ocena realizacji celu głównego projektu) 2 6 Przegląd korzyści przyszłych projektu (pomiar wskaźników oddziaływania i ocena realizacji celów ogólnych projektu) 2 Biuro CERT IPMA Polska Strona 14

15 Przewodnik NCB3.0 IPMA-D 1. Kompetencje techniczne Wersja 1.0 Element kompetencji Składniki elementu kompetencji Modele, techniki, źródła, PK 1.14 Zamówienia i kontrakty 1, 2 1 Procedury przetargowe 1 1 Prawo zamówień publicznych 1 2 Standardy międzynarodowe: FIDIC, Unia Europejska, Bank Światowy, EBRD, IBRD 1 2Zarządzanie zamówieniami 2 1 Planowanie zamówień 2 2 Dokonywanie zamówień 2 3 Administrowanie zamówieniami 2 4 Zamykanie zamówień 2 3 Tryby udzielania zamówień 1 1 Przetarg nieograniczony 1 2 Przetarg ograniczony 1 3 Negocjacje z ogłoszeniem 1 4 Negocjacje bez ogłoszenia 1 5 Zapytanie o cenę 1 6 Aukcja elektroniczna 1 4 Zakres kontraktu (Warunki kontraktowe) np. FIDIC 1 5 Metody wyznaczania wartości kontraktu 2 1 Kontrakty o stałej cenie 2 2 Kontrakty o stałej cenie jednostkowej 2 3 Kontrakty gwarantujące zwrot kosztów 2 6Treść kontraktu (klauzule) 1 7Zarządzanie roszczeniami 1 1 Wnoszenie roszczeń 1 2 Odpowiadanie na roszczenia 1 3 Rozpatrywanie roszczeń 1 4 Rozstrzyganie roszczeń 1 Biuro CERT IPMA Polska Strona 15

16 Przewodnik NCB3.0 IPMA-D 1. Kompetencje techniczne Wersja 1.0 Element kompetencji Składniki elementu kompetencji Modele, techniki, źródła, PK 1.15 Zmiany 2 1 Zagadnienia projektowe (issues) 2 1 Wniosek o wprowadzenie zmiany (Żądanie zmiany - CR Change Request) 3 2 Odstępstwo 3 3 Zagadnienia ogólne (Problem, Obawa, Zapytanie, Sugestia) 2 4 Rejestr zagadnień 3 5 Rejestr zmian 3 6 Raport o zagadnieniu, Raport nadzwyczajny 2 2 Zmiany w projekcie 2 1 Tolerancje projektu (Zakres, Czas, Budżet, Ryzyko, Jakość, Korzyści) 2 2 Złożoność zmiany: jednowymiarowa, wielowymiarowa 1 3 Organizacja zarządzania zmianami, m.in. opcja: Komitet Kontroli Zmian (PMBOK Guide) / Obsługa zmian (PRINCE2 Cabinet Office) 4 Procedura zarządzania zmianami 2 5 Zintegrowana kontrola zmian - Zarządzanie konfiguracją 1 3 Zarządzanie konfiguracją 1 1 Plan zarządzania konfiguracją 1 2 Obiekty konfiguracji: produkty specjalistyczne projektu i związana z nimi dokumentacja 1 specjalistyczna, produkty zarządcze projektu 3 Identyfikacja obiektów konfiguracji 1 4 Charakteryzowanie statusu konfiguracji 1 5 Rejestrowanie stanu konfiguracji 1 6 Weryfikowanie stanu konfiguracji 1 7 Audyt zarządzania konfiguracją Kontrola i raporty 2, 3 1 Zarządzanie przez pomiar wykonania 2 1 Plan Bazowy (Baseline) 3 2 Plan Bieżący (Scheduled) 3 2 Tolerancje dla projektu, etapu, pakietu prac Tolerancje: Zakres, Czas, Budżet, Ryzyko, Jakość, Korzyści 2 3 Zarządzanie poprzez wyjątki (odchylenia) 2 1 Identyfikacja odchyleń, Ustalenie przyczyn 2 2 Planowanie pozostałego zakresu prac 2 3 Aktualizacja Planu bieżącego zespołu, Planu bieżącego etapu, Planu bieżącego projektu 2 4 Eskalacja problemu: Raport nadzwyczajny (o odchyleniach), opcje Planu naprawczego 2 5 Plan naprawczy 2 6 Decyzja nadzwyczajna 2 2 Biuro CERT IPMA Polska Strona 16

17 Przewodnik NCB3.0 IPMA-D 1. Kompetencje techniczne Wersja 1.0 Element kompetencji Składniki elementu kompetencji Modele, techniki, źródła, PK 4 Monitorowanie projektu 3 1 Monitorowanie stanu wykonania 3 2 Monitorowanie wydajności wykonania 3 3 Analiza odchyleń 3 4 Analiza trendów 3 5 Metody pomiaru wykonania 2 1 Praca bezpośrednio mierzalna (Discrete effort): Liczba jednostek wykonanych, Procent 3 wykonania, Kamienie milowe, Procent wykonania przypisany kamieniom milowym, Stała formuła (np , 50-50, 25-75) 2 Praca pośrednio mierzalna (Apportioned effort) 2 3 Praca mierzona upływem czasu (Level of effort LOE) 3 6 Graficzne techniki reprezentacji stanu wykonania projektu i trendów 2, 3 1 Wykres Gantta Planu Bieżącego z Planem Bazowym 3 2 Wykres trendu kamieni milowych 3 3 Wykresy wskaźników Metody Wartości Wypracowanej (Earned Value Management) 3 4 Wykres wypalania (Burn-down chart) 2 5 Wykres stanu rezerw w projekcie (Bufor czasowy projektu, Rezerwy budżetu) 2 6 "Pulpit projektu" (Dashboard): Syntetyczna ilustracja Kluczowych Wskaźników Efektywności 1 projektu (KPI) np. w formacie "Semator" 7 Prognoza wyniku końcowego 3 1 Metody scenariuszowe: Scenariusz Najbardziej Prawdopodobny, Pesymistyczny, 2 Optymistyczny 2 Modele parametryczne: Ekstrapolacja, Modelowanie trendu 2 3 Metody graficzne 2 8 Zarządzanie metodą wartości wypracowanej (Earned Value Management) 3 1 Plan kont kontrolnych (CAP) 2 2 Ocena stanu wykonania: SV, CV, SPI, CPI, Tolerancje dla zakresu, czasu, budżetu 3 3 Analiza trendów (Wykres "S" BCWS, ACWP, BCWP, Wykresy trendu SV, CV, SPI, CPI, 3 EAC) 4 Prognoza wyniku końcowego: EAC (wg. CPI), EAC* (wg. CPI, SPI), EAC (wg. CPI=1), VAC, Tolerancja budżetu, TCPI 9 Kontrola całościowa 1 10 System sprawozdawczości na poziomie operacyjnym 2 1 Raport w punkcie kontrolnym 2 2 Raport stanu wykonania 2 3 Raport nadzwyczajny (o odchyleniach) 2 11 System sprawozdawczości na poziomie strategicznym ("Big Project Picture") Kluczowe Wskaźniki Efektywności projektu (KPI Key Performance Index) 1 Biuro CERT IPMA Polska Strona 17 3

18 Przewodnik NCB3.0 IPMA-D 1. Kompetencje techniczne Wersja 1.0 Element kompetencji Składniki elementu kompetencji Modele, techniki, źródła, PK 1.17 Informacje i dokumentacja 1 1 Zarządzanie informacją projektową 1 1 Gromadzenie 1 2 Organizowanie (indeksowanie, katalogowanie, filtrowanie, wiązanie) 1 3 Uszlachetnianie (informacja w kontekście) 1 4 Upowszechnianie informacji 1 2Zarządzanie dokumentacją projektową 1 1 Klasyfikowanie 1 2 Katalogowanie 1 3 Przechowywanie 1 4 Publikowanie 1 5 Dystrybucja 1 6 Archiwizowanie 1 3Zarządzanie wiedzą 1 1 Wiedza skodyfikowana 1 2 Wiedza ukryta 1 3 Rejestr doświadczeń 1 4 Raport doświadczeń 1 5 Systemy zarządzania wiedzą: Strategia kodyfikacji, Strategia personalizacji 1 4 Poufność, ochrona informacji i dokumentacji Komunikacja 2 1 Zadania komunikacji 2 2 Zasady skutecznej i sprawnej komunikacji 2 1 "5C" (Jasno, Zwięźle, Wyczerpująco, Poprawnie, Uprzejmie) 2 2 Odpowiednia, Dokładna, Nacelowana na odbiorcę, Zrozumiała, Konsekwentna, 2 Sformalizowana 3 Rodzaje komunikacji 2 1 Komunikacja interaktywna 2 2 Komunikacja narzucająca (Push) 2 3 Komunikacja przyciągająca (Pull) 2 4 Formalna, Nieformalna 2 5 Ustna, Pisemna 2 6 Bezpośrednia, Zdalna 2 7 W grupie, Jeden na jeden 2 8 Werbalna, Niewerbalna 2 9 Przygotowana, Improwizowana 2 10 Zamierzona, Niezamierzona 2 Biuro CERT IPMA Polska Strona 18

19 Przewodnik NCB3.0 IPMA-D 1. Kompetencje techniczne Wersja 1.0 Element kompetencji Składniki elementu kompetencji Modele, techniki, źródła, PK 4 Formy komunikacji 2 1 Dokumenty 2 2 Spotkania 2 5 Dokumenty zarządcze i techniczne (specjalistyczne) 2 1 Rodzaje dokumentów 2 2 System obiegu dokumentów 1 3 Metody gromadzenia i archiwizowania dokumentów 1 4 Zarządzanie konfiguracją w zakresie dokumentów 1 6 Spotkania projektowe 2 1 Warsztaty przygotowujące projekt (project start-up workshop) 2 2 Spotkanie rozpoczynające realizację projektu (kick-off meeting) 2 3 Spotkanie informacyjne 2 4 Spotkanie zamykające Etap 2 5 Przegląd wykonania 2 6 Warsztaty planistyczne 2 7 Warsztaty rozwiązywania problemów 2 8 Spotkanie zamykające projekt 2 7Zarządzanie spotkaniami 2 1 Zasady prowadzenia spotkań 2 2 Agenda 2 3 Moderowanie spotkania 2 4 Facylitacja spotkania 1 5 Plan działania (To Do List) 2 8 Plan komunikacji 2 1 Lista dokumentów zarządczych 2 2 Lista spotkań projektowych 2 3 Lista kontaktów (interesariuszy) 2 4 Środki komunikacji 2 5 Macierz komunikacji Rozpoczynanie 2 1 Wizja projektu 2 2 Warsztaty przygotowujące projekt (project start-up workshop) 2 3 Karta projektu 2 4 Plan zarządzania projektem 2 5 Spotkanie rozpoczynające realizację projektu (kick-off meeting) 2 Biuro CERT IPMA Polska Strona 19

20 Przewodnik NCB3.0 IPMA-D 1. Kompetencje techniczne Wersja 1.0 Element kompetencji Składniki elementu kompetencji Modele, techniki, źródła, PK 1.20 Zamykanie 2 1 Zamykanie etapu 2 1 Raport zamknięcia etapu 2 2 Weryfikacja / aktualizacja uzasadnienia biznesowego 2 3 Przegląd korzyści (bieżących) etapu (jeśli zaplanowany) 2 4 Plan kolejnego etapu 2 5 Opcja: Aktualizacja planu projektu 2 2 Zamykanie projektu 2 1 Przekazanie produktów projektu 2 2 Powykonawcza dokumentacja projektu, Dokumentacja eksploatacyjna 2 3 Przegląd korzyści (bezpośrednich) projektu (pomiar wskaźników rezultatu i ocena realizacji celu głównego projektu) 2 4 Uzgodnienie działań następczych 2 5 Plan przeglądu korzyści (przyszłych) projektu (Plan pomiarów wskaźników oddziaływania i oceny realizacji celów ogólnych projektu) 2 6 Gromadzenie doświadczeń ("lessons learned") 2 7 Tworzenie rezerw z tytułu udzielonej gwarancji lub rękojmi 2 8 Zamykanie kontraktów 2 9 Docenianie osiągnięć 2 10 Marketing projektu 2 11 Raport zamknięcia projektu 2 12 Spotkanie zamykające projekt 2 13 Rozwiązanie organizacji projektu 2 3 Przegląd oceniający projekt 2 1 Ocena projektu przez zespół projektu (metoda refleksyjna) 1 2 Ocena zespołu przez kierownika projektu (informacja zwrotna, feedback) 1 Biuro CERT IPMA Polska Strona 20

Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne 1.0 Kompetencje techniczne Strona 3 z 15

Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne 1.0 Kompetencje techniczne Strona 3 z 15 Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne 1.0 Kompetencje techniczne Strona 3 z 15 1.01 Sukces zarządzania projektem 2 1 Sukces projektu a sukces zarządzania projektem 2 2 Krytyczne czynniki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik IPMA-Student: Wymagania kompetencyjne

Przewodnik IPMA-Student: Wymagania kompetencyjne Zał. 3 Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student: Wymagania kompetencyjne Strona 1 z 15 Przewodnik IPMA-Student: Wymagania kompetencyjne Spis treści 1. Wstęp... 1 2. Terminy podstawowe... 2 3. Kompetencje wg IPMA...

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D

Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D Temat: Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D Termin: do ustalenia Miejsce: do ustalenia Cena: PLN Opis szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D

Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D Temat: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D Termin: od: 06.03.2015 do: 25.04.2015 Trener: trenerzy pm2pm Miejsce: Kraków Cena:

Bardziej szczegółowo

Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D

Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D Temat: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D Termin: od: 25.04.2014 do: 31.05.2014 Trener: trenerzy pm2pm Miejsce: Wrocław Cena:

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

International Project Management Association (IPMA )

International Project Management Association (IPMA ) r. International Project Management Association (IPMA ) Organizacja IPMA narodowe Stowarzyszenia Project Management. Dzisiaj obejmuje ponad 60 -ґprofit. Udziela wsparcia narodowym Stowarzyszeniom, ich

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D

Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D Temat: Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D Termin: od: 15.04.2016 do: 18.06.2016 Trener: trenerzy pm2pm

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Zarządzanie projektami badawczo - rozwojowymi

Szkolenie: Zarządzanie projektami badawczo - rozwojowymi Szkolenie: Zarządzanie projektami badawczo - rozwojowymi Temat: Szkolenie: Zarządzanie projektami badawczo - rozwojowymi Termin: od: 03.07.2015 do: 29.08.2015 Trener: trenerzy pm2pm Miejsce: Kraków Cena:

Bardziej szczegółowo

Treść zajęć. Wprowadzenie w treść studiów, przedstawienie prowadzącego i zapoznanie się grupy Prezentacja sylabusu modułu, jego celów i

Treść zajęć. Wprowadzenie w treść studiów, przedstawienie prowadzącego i zapoznanie się grupy Prezentacja sylabusu modułu, jego celów i PROGRAM SZCZEGÓLOWY I. Wstęp do zarządzania projektami. Wprowadzenie w treść studiów, przedstawienie prowadzącego i zapoznanie się grupy Prezentacja sylabusu modułu, jego celów i.. Pojęcie projektu oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Menedżer projektów EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Opis efektów kształcenia Symbol efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI

Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI Opis Zarządzanie przedsięwzięciami należy do jednych z najefektywniejszych metod organizacyjnych operowania zasobami firmy. Jest jednocześnie

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 04.11.2017 TERMIN do: 04.11.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 25.11.2017 TERMIN do: 01.07.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 Program studiów opracował: Grzegorz Karpiuk CEL STUDIÓW 1. Zdobycie przez uczestników wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania projektami oraz

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 07.10.2017 TERMIN do: 10.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Warszawa

Bardziej szczegółowo

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH Przykładowy program szkolenia Dzień Sesja 1: Wprowadzenie do zarządzania strategicznego Definicje i podstawowe terminy z zakresu zarządzania strategicznego Interesariusze

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.)

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.) 1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) Kulturowe i społeczne uwarunkowania kierowania ludźmi Style kierowania Menedżer a przywódca Ewolucja koncepcji przywództwa Zachowania

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Temat: Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Termin: do ustalenia Miejsce: do ustalenia

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 17.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA:

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Zarządzanie projektami badawczo - rozwojowymi

Szkolenie: Zarządzanie projektami badawczo - rozwojowymi Szkolenie: Zarządzanie projektami badawczo - rozwojowymi Temat: Szkolenie: Zarządzanie projektami badawczo - rozwojowymi Termin: od: 06.02.2016 do: 02.04.2016 Trener: trenerzy pm2pm Miejsce: Kraków Cena:

Bardziej szczegółowo

Szkoła Project Managerów Kurs przygotowujący do certyfikacji IPMA na poziomie D 176 godzin

Szkoła Project Managerów Kurs przygotowujący do certyfikacji IPMA na poziomie D 176 godzin Szkoła Project Managerów Kurs przygotowujący do certyfikacji IPMA na poziomie D 176 godzin Cel zajęć: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji kierownika zespołu/ project managera

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL Oferta szkoleniowa Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL W swojej ofercie posiadamy szkolenia z zakresu: 1. Zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami, Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE Przykładowy program ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE I WDROŻENIE STRATEGII Beata Kozyra 2017 3 dni Poniższy program może być skrócony do 2-1 dnia lub kilkugodzinnej prezentacji. Znikający Kocie, Alicja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

W. 3. Zarządzanie projektami: potrzeba str. 30. W. 4. Odpowiedź na zmieniające się warunki str. 32. W. 5. Systemowe podejście do zarządzania str.

W. 3. Zarządzanie projektami: potrzeba str. 30. W. 4. Odpowiedź na zmieniające się warunki str. 32. W. 5. Systemowe podejście do zarządzania str. Spis treści O autorach str. 15 Przedmowa str. 17 Podziękowania str. 21 Wprowadzenie str. 23 W. 1. Dawno, dawno temu str. 23 W. 2. Projekt - co to takiego? str. 26 W. 3. Zarządzanie projektami: potrzeba

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Projekt Informatyka inwestycją w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZENIE PROJEKTAMI W OPARCIU O PMI-PMBoK.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZENIE PROJEKTAMI W OPARCIU O PMI-PMBoK. PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZENIE PROJEKTAMI W OPARCIU O PMI-PMBoK. SEMESTR I 108 Wprowadzenie do zarządzania projektami, przegląd metodyk 18godz. ( dni) 1. Wprowadzenie do projektu Czym jest projekt

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:12 dni MIEJSCE: CENA: 7600 zł netto Tempo i złożoność funkcjonowania organizacji sprawia, że udana realizacja firmowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Opis Szkolenie realizowane w ramach: Oferowane zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie najlepszych metod i narzędzi stosowanych

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Cykl szkole ń z zarządzania projektami z certyfikacj ą IPMA poziom D i C

Cykl szkole ń z zarządzania projektami z certyfikacj ą IPMA poziom D i C Cykl szkole ń z zarządzania projektami z certyfikacj ą IPMA poziom D i C Opis Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z metodyk ą zarządzania projektami oraz przygotowa ć osoby zainteresowane do egzaminów

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W OPARCIU O PMBOK GUIDE 5TH.ED.

PRAKTYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W OPARCIU O PMBOK GUIDE 5TH.ED. PRAKTYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W OPARCIU O PMBOK GUIDE 5TH.ED. Możliwość uzyskania 23 punktów PDU Cel szkolenia: Celem szkolenia jest podniesienie efektywności działań uczestników szkolenia w projektach

Bardziej szczegółowo

Informacja o autorach W stęp... 15

Informacja o autorach W stęp... 15 Spis treści Informacja o autorach... 13 W stęp... 15 Część I Wprowadzenie do zarządzania projektami Rozdział 1. Projekty i pojęcia pokrewne... 19 1.1. Projekty... 19 1.2. Rodzaje projektów... 23 Pytania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami Rafał Derlacz Zakład Regulacji Metabolizmu, Wydział Biologii, UW rderlacz@biol.uw.edu.pl rafal.derlacz@adamed.com.pl Skąd się biorą projekty (spełnianie czyichś potrzeb): przestarzałość

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia projektu. Zakres (co?) Czas (na kiedy?) Budżet (za ile?)

Ograniczenia projektu. Zakres (co?) Czas (na kiedy?) Budżet (za ile?) Koszty projektowe Ograniczenia projektu Zakres (co?) Czas (na kiedy?) Budżet (za ile?) Pojęcia podstawowe Zarządzanie kosztami Szacowanie kosztów Budżetowanie kosztów Kontrola kosztów Zarządzanie kosztami

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Osiągnięte cele w sferze postaw, wiedzy i umiejętności

Osiągnięte cele w sferze postaw, wiedzy i umiejętności 1 Program kursu 14 dni (7 x 2 dni) Temat Osiągnięte cele w sferze postaw, wiedzy i umiejętności Metodologia/Sposób realizacji DZIEŃ 1 Pojęcie projektu, programu, portfela projektów Projekt, a proces Cykl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r.

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem - agenda Zarządzanie ryzykiem - definicje Ryzyko - niepewne

Bardziej szczegółowo

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak PRINCE2 Metodyka zarządzania projektami Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak Metodyka PRINCE2 PRINCE2 Project IN Controlled Environments v.2 Określa: Co należy zrobić Dlaczego

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

( SZKOŁA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W KOMUNIKACJI

( SZKOŁA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W KOMUNIKACJI ( SZKOŁA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W KOMUNIKACJI Szkoła powstała z myślą o ludziach odpowiedzialnych za realizację kompleksowych projektów komunikacyjnych przy wykorzystaniu dostępnych zasobów, zarówno w

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Bogdan Miedziński PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Dorocie żonie, wiernej towarzyszce życia 1 SPIS TREŚCI Wstęp................................................. 9 1. Zarządzanie projektami z lotu ptaka....................

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Zakres Definicja projektu Rola projektów w organizacji Definicja zarządzania projektami Role interesariuszy i kierownika projektu Zarządzanie programami i portfelami projektow

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Zarządzanie projektem europejskim / redakcja naukowa Michał Trocki ; [autorzy Emil Bukłaha, Włodzimierz Dzierżanowski, Bartosz Grucza, Mateusz Juchniewicz, Waldemar Rogowski, Alicja Ryszkiewicz, Anna Siejda,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Zaplanować projekt fundraisingowy i przeprowadzić go przez wszystkie etapy realizacji nie tracąc z pola widzenia założonych efektów;

Zaplanować projekt fundraisingowy i przeprowadzić go przez wszystkie etapy realizacji nie tracąc z pola widzenia założonych efektów; Celem szkolenia Zarządzanie projektem fundraisingowym jest nabycie przez uczestników wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie planowania i osiągania celów projektowych. Uczestnik pozna i nauczy

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec.

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec. PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010 Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz www.omec.pl W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 1 Agenda Wstęp

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem Zarządzanie projektami Wykład 2 Zarządzanie projektem Plan wykładu Definicja zarzadzania projektami Typy podejść do zarządzania projektami Cykl życia projektu/cykl zarządzania projektem Grupy procesów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH według standardów PMI Poziom: podstawowy Lunch: wliczony w cenę Czas trwania: 2 dni Materiały szkoleniowe: wliczone w cenę Miejsce szkolenia: siedziba CRM S.A. Uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Organizacyjny aspekt projektu

Organizacyjny aspekt projektu Organizacyjny aspekt projektu Zarządzanie funkcjonalne Zarządzanie między funkcjonalne Osiąganie celów poprzez kierowanie bieżącymi działaniami Odpowiedzialność spoczywa na kierownikach funkcyjnych Efektywność

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kompetencjami

Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami reprezentuje jeden z najnowszych nurtów zarządzania zasobami ludzkimi. Jako datę początku zainteresowania zarządzaniem kompetencjami w literaturze wskazuje

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Akademia Menedżera Dobre zarządzanie to nie to, co dzieje się w firmie, gdy jesteś obecny, ale to, co się w niej dzieje, gdy cię nie ma. Ken Blanchard GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW

PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW Project LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Koordynator projektu: Schulungszentrum Fohnsdorf Instytucje partnerskie: University of Gothenburg

Bardziej szczegółowo

Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności

Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności Ewa Szczepańska Warszawa, dnia 22 maja 2012 r. Agenda Zarządzanie strategiczne Zarządzanie operacyjne Dostarczanie produktów Role

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie badawczym Moduł III

Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie badawczym Moduł III Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie badawczym Moduł III dr Monika Wojtkiewicz Uniwersytet Szczeciński 1 Zarządzanie zespołem projektowym; wykład + ćwiczenia (45) Przywództwo. Style zarządzania Konflikty

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU Leszek Pruszkowski Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie Koncepcja Facility Management Płock 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Metodyki zarządzania projektami PRINCE2

Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Zarządzanie projektem Kontroluj Planuj Monitoruj Deleguj 6 aspektów efektywności projektu Koszty Terminy Jakość Zakres Ryzyko Korzyści 4 zintegrowane elementy metodyki

Bardziej szczegółowo

poprawy konkurencyjności

poprawy konkurencyjności Wdrażanie anie i doskonalenie systemów w zarządzania szansą poprawy konkurencyjności ci organizacji Andrzej Borcz "Przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w życie doskonałej

Bardziej szczegółowo

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami. Post-MBA Diploma in Strategic Project Management

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami. Post-MBA Diploma in Strategic Project Management Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami Post-MBA Diploma in Strategic Project Management Warszawa, listopad 2012 kwiecień 2013 Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarządzanie Projektami Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF REDLARSKI PODSTAWY METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W UJĘCIU KLASYCZNYM

KRZYSZTOF REDLARSKI PODSTAWY METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W UJĘCIU KLASYCZNYM KRZYSZTOF REDLARSKI PODSTAWY METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W UJĘCIU KLASYCZNYM Gdańsk 2016 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński RECENZENT Witold

Bardziej szczegółowo

Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt

Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt dr inż. Marek WODA 1. Wprowadzenie Czasochłonność 2h/tydzień Obligatoryjne konto na portalu Assembla Monitoring postępu Aktywność ma wpływ na ocenę 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania...

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 5 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19 CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 21 Rozdział 1. Zakład opieki zdrowotnej i jego formy organizacyjno-prawne...

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ramowy program szkolenia (24 godziny) Prowadzący: dr Przemysław Kitowski, Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW MiTM

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW MiTM PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW MiTM Wykładowca, stopień, afiliacja Przedmiot Skrócony program przedmiotu Zarys rozwoju praktyki i teorii zarządzania Funkcje zarządzania Menedżerowie i organizacje Planowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Wstęp.... 11 Rozdział 1. Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami (Tadeusz Listwan)... 15 1.1. Pojęcie zarządzania kadrami.................................. 15 1.2. Cele i znaczenie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP. Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU

Spis treści WSTĘP. Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU Spis treści WSTĘP Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU 1.1. Istota i pojęcie nauki 1.2. Metodologia nauk o zarządzaniu 1.2.1. Istota i zasady badań naukowych 1.2.2. Rodzaje wyjaśnień naukowych

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Spis treści 5 Spis treści Wstęp (Adam Stabryła)... 11 Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Rozdział 1. Interpretacja i zakres metodologii projektowania (Janusz

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie dosystemów informacyjnych

Wprowadzenie dosystemów informacyjnych Wprowadzenie dosystemów informacyjnych Projektowanie antropocentryczne i PMBoK Podejście antropocentryczne do analizy i projektowania systemów informacyjnych UEK w Krakowie Ryszard Tadeusiewicz 1 Właściwe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia 1. Cel szkolenia m szkolenia jest nauczenie uczestników stosowania standardu PRINCE2 do Zarządzania Projektami Informatycznymi. Metodyka PRINCE2 jest jednym z najbardziej znanych na świecie standardów

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Narzędzia informatyczne w zarządzaniu portfolio projektów Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: -

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami Inwestycyjnymi

Zarządzanie Projektami Inwestycyjnymi Zarządzanie Projektami Inwestycyjnymi mgr Marcin Darecki (mdarecki@wz.uw.edu.pl) mgr Magdalena Marczewska (mmarczewska@wz.uw.edu.pl) TiMO (Zakład Teorii i Metod Organizacji) Wydział Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Prezentacja dodatkowa: PMBOK a zarządzanie ryzykiem Podyplomowe Studia Menedżerskie erskie Zarządzanie projektami informatycznymi PMBOK a zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Cykl szkoleń z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA poziom C

Cykl szkoleń z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA poziom C Cykl szkoleń z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA poziom C Opis Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z metodyką zarządzani projektami oraz przygotować osoby zainteresowane do egzaminów IPMA

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć Opis Czy narzędzia informatyczne są trudne w opanowaniu? My uważamy, że nie - sądzimy, że opanowanie ich obsługi

Bardziej szczegółowo

Jesienna Szkoła Zarządzania Projektami Innowacyjnymi AON

Jesienna Szkoła Zarządzania Projektami Innowacyjnymi AON Zarządzanie Projektami Innowacyjnymi AON 2012 Jesienna Szkoła Zarządzania Projektami Innowacyjnymi AON 08 19 Października 2012 Projekt Nr 51/PMKI/U/14-06.10/2011 finansowany w ramach programu MNiSzW Kreator

Bardziej szczegółowo

Certyfikat IPMA Student w Instytucie Spraw Publicznych UJ. Beata Jałocha Koordynator IPMA Student w ISP UJ

Certyfikat IPMA Student w Instytucie Spraw Publicznych UJ. Beata Jałocha Koordynator IPMA Student w ISP UJ Certyfikat IPMA Student w Instytucie Spraw Publicznych UJ Beata Jałocha Koordynator IPMA Student w ISP UJ beata.jalocha@uj.edu.pl International Project Management Association Polska należy do federacji

Bardziej szczegółowo

Standardy dotyczące zarządzania projektami (zwane metodyką) tworzone są często w sposób uniwersalny, niezależnie od dziedziny w której projekt jest

Standardy dotyczące zarządzania projektami (zwane metodyką) tworzone są często w sposób uniwersalny, niezależnie od dziedziny w której projekt jest Standardy dotyczące zarządzania projektami (zwane metodyką) tworzone są często w sposób uniwersalny, niezależnie od dziedziny w której projekt jest wykonywany, przez co sposób prowadzenia projektu jest

Bardziej szczegółowo