T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU"

Transkrypt

1 T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na r. 1

2 Spis treści Zasady pobierania prowizji i opłat w KBS Myszyniec... 3 DZIAŁ I. KLIENCI INSTYTUCJONALNI... 5 ROZDZIAŁ 1. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE W PLN... 5 ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI WALUTOWE, INNE CZYNNOŚCI (EUR, USD)... 7 ROZDZIAŁ 3. LOKATY TERMINOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH... 8 ROZDZIAŁ 4. KARTY BANKOMATOWE: VISA BUSINESS DEBETOWA... 8 ROZDZIAŁ 5. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH... 9 ROZDZIAŁ 6. KREDYTY, GWARANCJE, PORĘCZENIA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w PLN ROZDZIAŁ 7. INNE CZYNNOŚCI NA RZECZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W PLN I WALUTACH) ROZDZIAŁ 8. KARTY KREDYTOWE: VISA BUSINESS CREDIT i VISA BUSINESS CREDIT GOLD DZIAŁ II. OSOBY FIZYCZNE ROZDZIAŁ 1. OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W PLN ROZDZIAŁ 2. CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE DEWIZOWYM (EUR, USD) ROZDZIAŁ 3. KARTY BANKOMATOWE: VISA CLASSIC DEBETOWA ROZDZIAŁ 4. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 5. KREDYTY, GWARANCJE, PORĘCZENIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH w PLN ROZDZIAŁ 6. INNE CZYNNOŚCI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH (W PLN I WALUTACH) ROZDZIAŁ 7. KARTY KREDYTOWE: BPS VISA CREDIT i VISA GOLD DZIAŁ III. UBEZPIECZENIA

3 Zasady pobierania prowizji i opłat w KBS Myszyniec I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje i opłaty od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu, zwany dalej Bankiem lub KBS, pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Prowizje i opłaty za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi z przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Banku nie ponosi odpowiedzialności. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca prowizji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Obowiązek ustalenia poprawnej wysokości opłat i prowizji od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 7. Kwoty pobranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. 8. Za czynności wykonywane przez Bank na podstawie umów z klientami mogą być pobierane inne prowizje i opłaty niż określone w Taryfie prowizji i opłat na zasadach i w wysokości: 1) uzgodnionej wzajemnie w tych umowach, 2) według stawek oferowanych w przetargach. 9. Na życzenie klienta Bank może wykonać inne czynności niż wymienione w Taryfie prowizji i opłat, jednak zastrzega sobie prawo pobierania opłat lub prowizji. 10. W uzasadnionych przypadkach stawki określone w Taryfie prowizji i opłat mogą ulec zmianie w drodze wzajemnych negocjacji. 11. W przypadku zastosowania ustaleń z punktu 10 oraz podejmowania decyzji w uzasadnionych przypadkach w zakresie ustalania opłat i prowizji pomiędzy posiedzeniami Zarządu wysokość opłaty lub prowizji określają Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione. 12. Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych nalicza się za ilość dni w miesiącu, w których funkcjonował rachunek. II. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1. Otwarcia i prowadzenia rachunków : a) lokat terminowych osób fizycznych, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych, b) rachunków, na których gromadzone są środki na cele charytatywne, c) rachunków Straży Pożarnych, Komitetów Rodzicielskich Szkół, Rad Rodziców Szkół i Szkolnych Klubów Sportowych. 2. Wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym oraz dla ofiar klęsk żywiołowych. 3. Wpłat na poczet spłat kredytów i odsetek zaciągniętych w KBS oraz od wpłat kredytów realizowanych z rachunków kredytowych i rachunków bieżących. 3

4 4. Wpłat na pokrycie zobowiązań w stosunku do KBS ( np. z tytułu najmu lokalu przez KBS oraz wypłat na rzecz dostawców i wykonawców usług dla KBS. 5. Wpłat i wypłat z rachunków, na których gromadzone są środki na cele charytatywne oraz rachunków Straży Pożarnych, Komitetów Rodzicielskich Szkół, Rad Rodziców Szkół i Szkolnych Klubów Sportowych. 6. Czynności związanych z poszukiwaniem rachunków bankowych i udzielaniem pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie : a) sądu lub prokuratury w związku z toczącą się sprawą karną skarbową przeciwko osobie fizycznej, będącej stroną umowy, b) prokuratora w sprawach dotyczących wykorzystania działalności do celów mających związek z przestępstwem, c) osób upoważnionych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego oraz inspektora nadzoru bankowego. 7. Czynności WESTERN UNION. 8. Wpłat gotówkowych i wypłat gotówkowych na rachunki bankowe rolników. Zarząd Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu 4

5 DZIAŁ I. KLIENCI INSTYTUCJONALNI ROZDZIAŁ 1. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE W PLN Lp Wyszczególnienie czynności Stawka prowizji i opłat 1 Za otwarcie rachunku bankowego: a) bieżącego i pomocniczego 20,00 PLN b) dodatkowego dla wyodrębnionych środków na określony 20,00 PLN cel 2 Za prowadzenie rachunku bankowego: a) bieżącego i pomocniczego dla podmiotów 18,00 PLN miesięcznie instytucjonalnych b) bieżącego i pomocniczego dla podmiotów 28,00 PLN miesięcznie instytucjonalnych z dostępem do bankowości internetowej c) bieżącego dla podmiotów instytucjonalnych z otwartą linią 20,00 PLN miesięcznie kredytową d) bieżącego dla podmiotów instytucjonalnych z otwartą linią 30,00 PLN miesięcznie kredytową z dostępem do bankowości internetowej e) bieżącego dla rolników miesięcznie f) bieżącego dla rolników z dostępem do bankowości 12,00 PLN miesięcznie internetowej g) bieżącego dla rolników z otwartą linią kredytową 12,00 PLN miesięcznie h) bieżącego dla rolników z otwartą linią kredytową z 14,00 PLN miesięcznie dostępem do bankowości internetowej 3 Za prowadzenie rachunku bankowego bieżącego i pomocniczego dla: związków kombatantów oraz emerytów i 6,00 PLN miesięcznie rencistów, zrzeszeń, stowarzyszeń 4 Prowizja od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe: Uwaga: opłata pobierana jest miesięcznie a) prowadzonych przez KBS Myszyniec 0,3% nie mniej niż 3,50 PLN i nie więcej niż 150,00 PLN b) prowadzonych przez inny bank 0,5% nie mniej niż 5 PLN i nie więcej niż 150,00 PLN c) w przypadku stawek negocjowanych nie mniej niż 5 PLN i nie więcej niż 150,00 PLN d) Blue Cash (z wyjątkiem wpłat do ZUS i US oraz kwot powyżej 20 tys. PLN) 5 Prowizja od wypłat gotówkowych z rachunków: Uwaga: opłata pobierana jest miesięcznie a) prowadzonych w KBS Myszyniec 0,3 % nie mniej niż 3,50 PLN b) prowadzonych przez inne banki 0,5 % nie mniej niż 3,50 PLN 6 Opłata od wpłat gotówkowych: a) za energię elektryczną 2,50 PLN b) za rachunek telefoniczny Telekomunikacji Polskiej S.A. 3,50 PLN 7 Opłata za przelew w systemie: a) ELIXIR 2,00 PLN od przelewu b) HOME BANKING 1,50 PLN od przelewu c) bankowości internetowej, z wyjątkiem zleceń stałych w 0,80 PLN od przelewu systemie bankowości internetowej d) SORBNET 2 30,00 PLN od przelewu do 1 mln PLN 20,00 PLN od przelewu pow.1 mln PLN e) Blue Cash (z wyjątkiem wpłat do ZUS i US oraz kwot powyżej 20 tys. PLN) 8 Za wydanie blankietów czekowych 1,00 PLN za każdy blankiet 9 Potwierdzenie czeku od czeku 10 Zastrzeżenia o utracie czeków: a) przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 20,00 PLN 5

6 b) wykonanie zastrzeżenia wg poniesionych kosztów 11 Wyciąg z rachunku bankowego: 1) odbierany w jednostce KBS w Myszyńcu prowadzącej rachunek a) raz w miesiącu b) każdy następny w miesiącu 2) wysyłany drogą pocztową na terenie kraju: a) raz w miesiącu: - wysłane listem zwykłym - wysłany listem poleconym b) każdy następny miesiącu: - wysłany listem zwykłym - wysłany listem poleconym 3) wysyłany na życzenie Posiadacza rachunku poza granice kraju (za każdą przesyłkę): a) listem zwykłym b) listem poleconym 6 1,00 PLN 7,00 PLN 7,00 PLN 10,00 PLN 20,00 PLN 12 Za sporządzenie odpisu, na życzenie klienta: Uwaga: za lata ubiegłe opłatę pobiera się podwyższoną o 50% a) wyciągu bankowego a) jednego dowodu do wyciągu b) wydruk historii operacji za każdą stronę 13 Za przelew na ror prowadzony przez KBS, z wyjątkiem spłaty kredytu 0,3% od kwoty przelewu nie mniej niż 14 Za sporządzenie przelewu z rachunku bankowego wskazanego przez klienta 15 Za likwidację rachunku, z wyjątkiem likwidacji istniejącego na 1 rzecz otwarcia innego rachunku 16 Polecenie zapłaty: Uwaga: opłata pobierana jest z rachunku klienta a) przyjęcie zlecenia polecenia zapłaty jednorazowo b) realizacja zlecenia polecenia zapłaty 3,00 PLN za każdą operację 17 Zlecenie stałe z rachunku: Uwaga: opłata pobierana jest z rachunku klienta a) przyjęcie zlecenia lub zmiana, z wyjątkiem zlecenia w systemie bankowości internetowej b) realizacja zlecenia stałego, z wyjątkiem zlecenia w systemie bankowości internetowej c) realizacja zlecenia stałego, PLNożonego poprzez system bankowości internetowej 18 Za wydanie, na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego posiadanie: a) rachunku bankowego 20,00 PLN jednorazowo 3,00 PLN za każdą operację 1,50 PLN za każdą operację b) rachunku bieżącego z podaniem obrotów i oceny sytuacji 50,00 PLN ekonomiczno - finansowej 19 Zamknięcie rachunku w ciągu 90 dni od daty otwarcia 20,00 PLN jednorazowo rachunku 20 Za zmianę w umowie i karcie wzoru podpisów 1 21 Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem w KBS w Myszyńcu jako zabezpieczenie należności w innym banku 50,00 PLN 22 Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu za każdy przelew na rachunek uprawnionego Uwaga: opłaty pobiera się z rachunku klienta 23 Za sporządzenie i wysłanie pisma w sprawie powstania niedopuszczalnego salda debetowego prowizji, odsetek, itp. na rachunku bankowym i wezwanie do jego spłaty (przy saldzie powyżej 30 PLN) 1% kwoty przekazanej nie mniej niż Za korzystanie z systemu HOME BANKING: 1/ opłata instalacyjna i szkolenie 50,00 PLN 2/ abonament 30,00 PLN miesięcznie 3/ zmiany instalacji, ponowna instalacja, naprawy wg poniesionych kosztów

7 wyposażenia, itp. 25 Informacja telefoniczna na hasło udzielana przez miesięcznie pracowników o saldzie na rachunku 26 Za przekazywanie komunikatu SMS o saldzie na rachunku 0,50 PLN za każdy SMS 27 Za wygenerowanie listy kodów 28 Za dzierżawienie terminala operacyjnego 50,00 PLN miesięcznie 29 Za realizację przelewu innego posiadacza rachunku za pomocą 0,9% kwoty przelewu terminala operacyjnego TEO 30 Za wypłatę świadczenia z kont rozliczeniowych w wyłączeniem kwot wynikających w tytułu rozpatrywanych reklamacji lub innych sum do wyjaśnienia 0,5% nie mniej niż 5,00PLN i nie więcej niż 100,00 PLN ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI WALUTOWE, INNE CZYNNOŚCI (EUR, USD) Lp. Rodzaj czynności/usługi Stawka (w PLN) 1. Otwarcie rachunku walutowego 1 2. Otwarcie rachunku walutowego bez wniesienia wpłaty 50,00 PLN Prowadzenie rachunku bankowego: 3. Na działalność gospodarczą, rolniczego 4. Wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych miesięcznie 20,00 PLN 0,2% kwoty, min. 5 PLN max. 150,00 PLN 5. Przyjęcie, zmiana lub unieważnienie hasła w związku z rezygnacją z usług na hasło 1 6. Telefoniczna usługa na hasło dotycząca udzielania informacji o stanie środków i obrotach na rachunku bankowym 1 7. Przyjęcie, w ramach telefonicznej usługi na hasło, dyspozycji przemieszczenia środków pomiędzy swoimi rachunkami bankowymi nie pobiera się prowadzonymi przez Bank 8. Sporządzenie i wysłanie jednego wyciągu w miesiącu Bez opłat 9. Sporządzenie na wniosek klienta dodatkowego wyciągu 10. Likwidacja rachunku bieżącego w ciągu 90 dni od daty otwarcia 20,00 PLN 11. Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym: Za sporządzenie odpisu: a) wyciągu z rachunku bankowego 12. b) jednego dowodu do wyciągu Uwaga: za każdy poprzedni rok opłatę pobiera się odpowiednio podwyższoną o 50% stawki podstawowej za stronę 13. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym Bez opłat 14. Przyjęcie i zmiana pełnomocnictwa Od wpłat gotówkowych na rachunek bankowy prowadzony w KBS w 0,2% od kwoty min. walucie innej niż waluta rachunku 16. Od wypłat gotówkowych z rachunku bankowego prowadzonego w KBS w 0,1% od kwoty min. walucie innej niż waluta rachunku 17. Za zmianę w umowie i karcie wzoru podpisów Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu za każdy przelew na rachunek uprawnionego Uwaga: opłaty pobiera się z rachunku klienta 1% kwoty przekazanej nie mniej niż Udzielanie na hasło telefonicznych informacji o wpływach środków z zagranicy oraz dewiz z kraju Przyjęcie lub zmiana hasła dotyczącego udzielania telefonicznych informacji o wpływach środków z zagranicy oraz dewiz z kraju miesięcznie 21. Inne usługi bankowe nie wymienione w niniejszej Taryfie wg. umowy min Skup i sprzedaż walut wymienialnych 0,5 % od kwoty min. 3,00 PLN max 30,00 PLN 23. Za przekazywanie komunikatu SMS o saldzie na rachunku 0,50 PLN za każdy SMS 7

8 ROZDZIAŁ 3. LOKATY TERMINOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Lp. Rodzaj czynności/usługi Stawka 1. Otwarcie rachunku nie pobiera się 2. Prowadzenie rachunku nie pobiera się 3. Przelew z tytułu lokaty na rachunek prowadzony przez inny bank, z zastrzeżeniem pkt.6 Uwaga: Prowizję pobiera się od zlecającego operację 4. Realizacja przelewu z rachunku prowadzonego przez Bank na rachunek prowadzony przez inny bank 1 5. Wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunków prowadzonych przez jednostki organizacyjne Banku nie pobiera się 6. Realizacja przelewu z tytułu przekazania odsetek należnych z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony przez inny bank od każdej operacji 7. Sporządzenie wyciągu po zmianie salda nie pobiera się 8. Poszukiwanie rachunków lokat i/lub udzielenie pisemnej informacji o saldzie, z wyjątkiem postanowień zawartych w Dziale I ust. 7 za każdy rachunek 9. Zmiana danych posiadacza rachunku nie pobiera się 10. Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego 1% kwoty przekazanej nie tytułu za każdy przelew na rachunek uprawnionego mniej niż 1. Uwaga: opłaty pobiera się z rachunku klienta 11. Przyjęcie i zmiana pełnomocnictwa nie pobiera się ROZDZIAŁ 4. KARTY BANKOMATOWE: VISA BUSINESS DEBETOWA Lp. Karty płatnicze dla podmiotów instytucjonalnych VISA BUSINESS DEBETOWA 1 Wydanie nowej karty 1* 2 Wydanie karty w trybie ekspresowym 40,00 PLN 3 Wznowienie karty po upływie terminu ważności 1 4 Wydanie nowej karty w miejsce utraconej (duplikatu karty) 20,00 PLN 5 Nie zwrócenie karty na żądanie Banku 1 6 Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju 7 Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą 8 Wypłata w kasach / w POS/ w bankach spółdzielczych na terenie kraju, BGŻ S.A., MR Banku S.A. i Oddziałach MR Banku S.A. oraz zrzeszonych bankach spółdzielczych (od Nie dotyczy wartości transakcji) 9 Wypłata w kasach / w POS/ w bankach spółdzielczych na terenie kraju, BPS S.A., BGŻ S.A., Kredyt Bank, bankach 1,50 PLN zrzeszających (od wartości transakcji) 10 Wypłata gotówki w bankomatach banków spółdzielczych na terenie kraju, BGŻ S.A., MR Banku S.A. i Oddziałach MR Banku S.A. oraz w bankach, z którymi MR Bank S.A. podpisał Nie dotyczy umowy o obsłudze bezprowizyjnej 11 Wypłata gotówki w bankomatach banków spółdzielczych na terenie kraju, BPS S.A., BGŻ S.A., MR Banku S.A., Kredyt Banku oraz w bankach, z którymi BPS S.A podpisał umowy o obsłudze bezprowizyjnej 12 Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju (od 2% nie mniej niż wartości transakcji) 13 Wypłata gotówki w bankomatach za granicą (od wartości transakcji) 8 3% nie mniej niż plus koszty przewalutowania /x 14 Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 2% nie mniej niż 15 Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą (od wartości transakcji) 3%, nie mniej niż plus koszty przewalutowania

9 16 Wypłata gotówki z kart płatniczych z wykorzystaniem urządzeń pocztowych 17 Zmiana wysokości miesięcznego limitu indywidualnego /x 2% nie mniej niż 18 Powtórne generowanie nowego PIN na żądanie Użytkownika karty 12,00 PLN 19 Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku przez okres przez niego wskazany 20 1) ustalenie limitu dziennego na wypłaty gotówki w bankomacie, w terminalach EFT POS i limitu zakupów 2) zmiana limitu karty 5,00,- 21 Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie 22 Wyjaśnienie szczegółów transakcji wątpliwej 23 Zmiana danych użytkownika karty 24 Miesięczne zestawienie transakcji 25 Przeprowadzenie arbitrażu 36,00 PLN + 250,00 USD 26 Opłata w przypadku przegrania arbitrażu 250,00 USD 27 Prośba o kopię dokumentu 3,60 PLN + 2 USD 28 Odblokowanie karty 29 Używanie karty Uwaga: prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie karty x koszty przewalutowania 1% wartości kwoty przewalutowania, 2,00 PLN miesięcznie ROZDZIAŁ 5. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Lp. Rodzaj czynności/usługi Stawka 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe 10,00 zł 1.1. Przelewy SEPA plus koszty wg opcji SHA 10,00 zł 1.2. Przelewy regulowane plus koszty wg opcji SHA 10,00 zł 1.3. Polecenia wypłaty plus koszty wg wybranej opcji 1.4. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/postępowanie 85,00 zł + koszty banków trzecich wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta. Opłaty nie pobiera się, gdy przyczyną postępowania był błąd Banku. 2. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym 2.1. Przelewy SEPA 10,00 zł plus koszty wg opcji SHA 2.2. Przelewy regulowane 20,00 zł plus koszty wg opcji SHA 2.3. Polecenia wypłaty 20,00 zł plus koszty wg wybranej opcji 3. Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w walutach: EUR, USD: 1) w trybie pilnym 90,00 zł 2) w trybie przyspieszonym 50,00 zł 4. Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi 20,00 zł prowadzonymi w Grupie BPS 5. Zmiany/korekty/odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, 85,00 zł + koszty banków trzecich wykonane na zlecenie Klienta 6. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 50,00 zł 7. Reklamacje przekazu w obrocie dewizowym 85,00 zł + koszty banków trzecich 8. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie 20,00 zł przekazu w obrocie dewizowym Opcje: określenie, kto pokrywa koszty i prowizje Banku występuje w treści przekazu w formie następujących skrótów: 1) BEN lub SHA - beneficjent, co oznacza, że do opłacenia prowizji Banku zobowiązany jest 9

10 odbiorca przekazu - beneficjent; 2) OUR- zleceniodawca, co oznacza, że do pokrycia prowizji Banku zobowiązany jest zleceniodawca przekazu, tym samym beneficjent powinien otrzymać całą kwotę. ROZDZIAŁ 6. KREDYTY, GWARANCJE, PORĘCZENIA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w PLN Lp. Wyszczególnienie czynności Stawka prowizji i opłat l. Prowizja za przyznanie / udzielenie: 1)kredytów na działalność gospodarczą i rolniczą z zastrzeżeniem ppkt. 3) 2 % kwoty kredytu udzielonego 2) kredytu hipotecznego 2 % kwoty kredytu udzielonego 3) kredytu preferencyjnego l % kwoty kredytu przyznanego Prowizja dotyczy kredytów udzielonych po dniu r. 4) kredytu ze środków EFRWP, kredytu inwestycyjnego dla kredytobiorców korzystających z programów 2% kwoty kredytu udzielonego realizowanych we współpracy z UE 2. Za czynności związane ze zmianą warunków umowy kredytu lub pożyczki (dokonywanej na wniosek klienta): 1) związane ze zmianą dłużnika 100,00 zł. 2) związane z prolongowaniem spłaty kapitału lub odsetek, z wyjątkiem kredytów klęskowych /suszowych/: a/ do kwoty 100,- tys zł l % kwoty prolongowanej, nie mniej niż 30,00 zł. i nie więcej niż 100,00 zł. b/ powyżej 100,- tys zł 0,5% kwoty prolongowanej 3) związane z prolongowaniem kredytów klęskowych /suszowych/ 1 % prolongowanej kwoty kredytu, nie mniej niż 15,00 zł. 4) związane z przedłużeniem umowy o kredyt w rachunku bieżącym 5) pozostałe czynności związane ze zmianą warunków umowy 100,00 zł. 3. Za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty raty kredytu, pożyczki lub odsetek, składek z tytułu ochrony ubezpieczenia oraz innych kosztów wynikających z umowy kredytowej. - uwaga: za wezwanie wysyłane do poręczycieli płaci kredytobiorca 4. Za wykonanie na życzenie klienta następujących czynności: 1 ) za wydanie na wniosek klienta informacji i pism o charakterze zaświadczeń 2% kwoty przyznanego kredytu 15,00 zł. od każdego wezwania 35,00 zł 2) za wydanie odpisu umowy o kredyt 5,00 zł - za każdą stronę 3) za wystawienie zezwolenia na wykreślenie z księgi 25,00 zł. wieczystej wpisu hipoteki na rzecz Banku 4) za wydanie informacji o kredytobiorcy na prośbę innych banków 5. Opłata za administrowanie kredytów lub pożyczek z wyjątkiem kredytów w rachunku bieżącym, kredytów preferencyjnych (dotyczy kredytów/pożyczek udzielonych po dniu 1 października 2010r.) Za udzielenie gwarancji, poręczenia na okres obowiązywania: 6. a) do 1 roku i 1 miesiąca /za pierwszy rok obowiązywania wszystkich gwarancji, poręczeń, b) powyżej okresu wymienionego w pkt. a) 50,00 zł. 3,00 zł. - opłata miesięczna 2% kwoty gwarancji lub poręczenia nie więcej niż zł 1,5% kwoty gwarancji lub poręczenia nie więcej niż zł za każdy kolejny rok 10

11 7. Wydanie promesy 2% kwoty promesy nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż zł 8. Opłata za naliczanie i administrowanie dopłat od kredytów preferencyjnych inwestycyjnych. Opłata jest należna od każdego kredytu, naliczana miesięcznie i pobierana w ostatnim miesiącu kończącym kwartał kalendarzowy. 9. Opłata za naliczanie i administrowanie dopłat od kredytów preferencyjnych obrotowych. Opłata jest należna od każdego kredytu, naliczana miesięcznie i pobierana w ostatnim miesiącu kończącym kwartał kalendarzowy. 10. Prowizja od zaangażowania kredytu preferencyjnego naliczana od salda kredytu na koniec każdego roku płatna do kolejnego roku. Prowizji nie pobiera się w roku, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. Prowizja dotyczy kredytów udzielonych po dniu r. 11. Opłata przygotowawcza do kredytu z dotacją na zakup kolektorów słonecznych Uwaga: w przypadku nie podpisania umowy kredytowej opłata nie jest zwracana. 10,00 zł. 5,00 zł. 0,25 % kwoty kredytu, w tym: minimum 50 zł, maximum zł 2% wnioskowanej kwoty kredytu, płatnej przy składaniu wniosku. 12. Opłata za wydanie wydruku aktualnego stanu księgi wieczystej 15,00 zł ROZDZIAŁ 7. INNE CZYNNOŚCI NA RZECZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W PLN I WALUTACH) Lp. Wyszczególnienie czynności Stawka prowizji i opłat 1. Za przyjęcie zastrzeżenia z tytułu wypłat gotówkowych 20,00 zł. 2. Czynności związane z obsługą czeków (za jeden czek): 1) przyjęcie czeku do inkasa bezpośrednio od klienta 30,00 zł. 2) przyjęcie czeku do inkasa z innego banku 30,00 zł. 3. Za przyjęcie i przechowywanie w depozycie bankowym dokumentów oraz przedmiotów wartościowych Uwaga: opłata nie dotyczy depozytów składanych z urzędu oraz na zabezpieczenie kredytu 100,00 zł rocznie - od każdego depozytu 4. udostępnienie wrzutni skarbca nocnego: a) opłata za korzystanie z wrzutni skarbca nocnego w/g umowy z klientem b) wydanie portfela w/g cen zakupu podwyższone o 25 % z tytułu kosztów manipulacyjnych c) klucza do drzwiczek skarbca 10,00 zł jednorazowo 5. Za wymianę znaków pieniężnych, od klientów nie posiadających w naszym banku rachunków bankowych 0,1% od wartości wymienianych znaków nie mniej niż 5,00 zł. i nie więcej niż 20,00 zł. 6. Za wyjaśnienie spraw wymagających sięgnięcia do materiałów archiwalnych: a) do 3 miesięcy 10,00 zł. b) powyżej 3 miesięcy do 1 roku 30,00 zł. c) powyżej 1 roku 100,00 zł. 7. Za złożenie zastrzeżenia o utracie dokumentu wymagającego przesłania poprzez system DZ: a) dla klientów posiadających rachunek bankowy w KBS Myszyniec d) dla pozostałych klientów 30,00 zł. 50,00 zł. 11

12 ROZDZIAŁ 8. KARTY KREDYTOWE: VISA BUSINESS CREDIT i VISA BUSINESS CREDIT GOLD Lp. Rodzaj czynności/usługi VISA BUSINESS CREDIT i VISA BUSINESS CREDIT GOLD 1. Wydanie nowej karty 0,00 zł. 2. Wznowienie karty po upływie terminu ważności 0,00 zł. 3. Opłata za przekroczenie limitu kredytowego 10,00 zł. 4. Opłata roczna za obsługę karty: 4.1. Pobierana w pierwszym roku użytkowania 0,00 zł 4.2. Pobierana w drugim i kolejnym roku użytkowania* 54,00 zł *Opłata zostaje zniesiona gdy suma wszystkich transakcji przekroczyła 6 000,00 w 12 miesięcznym okresie. 5. Opłata za nieterminową spłatę 20,00 zł. 6. Opłata za duplikat karty 10,00 zł. 7. Prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie 3% nie mniej niż 10,00 zł 8. Prowizja za wypłatę gotówki za granicą 3% nie mniej niż 15,00 zł 9. Prowizja za zapytanie o saldo 0,00 zł 10. Przelew z karty kredytowej 3% nie mniej niż 5,00 zł 11. Opłata za wydanie karty dodatkowej 10,00 zł 12

13 DZIAŁ II. OSOBY FIZYCZNE ROZDZIAŁ 1. OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W PLN Lp Wyszczególnienie czynności Stawka prowizji i opłat 1 Otwarcie rachunków wkładów oszczędnościowych i oszczędnościowo - rozliczeniowych 2 Otwarcie rachunku a vista lub terminowego bez wniesienia wpłaty na wniosek klienta 3 Za prowadzenie: a) ror miesięcznie b) ror z otwartą linią kredytową lub debetu w ror 6,00 PLN miesięcznie c) ror z dostępem do bankowości internetowej 6,00 PLN miesięcznie d) ror z dostępem do bankowości internetowej i otwartą linią 7,00 PLN miesięcznie kredytową lub debetem w ror e) ror: junior i student bez prowizji 4 Przelewy z rachunków wkładów oszczędnościowych prowadzonych w KBS na konta prowadzone przez KBS z bez prowizji wyjątkiem przelewów wyszczególnionych w punkcie 7 5 Wpłaty i wypłaty gotówkowe: a) na rachunki i z rachunków prowadzonych przez KBS Myszyniec b) na rachunki i z rachunków prowadzonych w innych 0,5% nie mniej niż bankach c) Blue Cash (z wyjątkiem wpłat do ZUS i US oraz kwot powyżej 20 tys PLN) 6 Za realizację przelewu: a) na rachunek bankowy prowadzony przez inny bank, w tym 2,00 PLN od przelewu ZUS, b) na rachunek bankowy prowadzony przez inny bank, w tym 0,50 PLN od przelewu ZUS realizowany w systemie bankowości internetowej c) Blue Cash (z wyjątkiem wpłat do ZUS i US oraz kwot powyżej 20 tys PLN) 7 Za wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o posiadaniu wkładów oszczędnościowych, jego wysokości oraz wysokości dopisanych odsetek itp. 40,00 PLN 8 Za sporządzenie odpisu obrotów z rachunków wkładów oszczędnościowych - za każdą stronę 9 Za przyjęcie lub zmianę zlecenia stałego z ror, z wyjątkiem bankowości internetowej 10 Za realizację zlecenia: a) stałego z ror, z wyjątkiem bankowości internetowej */ 3,00 PLN za każdą operację b) stałego z ror, PLNożonego poprzez system bankowości 0,99 PLN za każdą operację internetowej **/ 11 Informacja telefoniczna na hasło udzielana przez miesięcznie pracowników o saldzie na rachunku 12 Polecenia zapłaty: a) przyjęcie polecenia zapłaty w KBS dłużnika jednorazowo b) realizacja polecenia zapłaty 3,00 PLN od każdej operacji c) odrzucenie polecenia zapłaty 3,00 PLN od każdej operacji d) wycofanie polecenia zapłaty przez wierzyciela 1,00 PLN 13 Za przekazywanie komunikatu SMS o saldzie na rachunku 0,50 PLN za każdy SMS 14 Czynności związane z obsługą książeczek oszczędnościowych i lokat terminowych: 1) za przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki 2 oszczędnościowej 2) za wykonanie zastrzeżenia wg poniesionych kosztów 3) za wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki 4) umorzenie utraconej książeczki 5) likwidacja książeczki a vista 6) likwidacja wkładu terminowego 13

14 */ Uwaga: prowizji nie pobiera się za likwidację lokaty krótkoterminowej STANDARD E-POL-KONTO 7, 14, 21 dniowa 7) przekształcenie wkładu terminowego na inny wkład terminowy w KBS Myszyniec 8) za przekazanie środków ze zlikwidowanego wkładu oszczędnościowego lub terminowego do innego banku 9) likwidacja wkładu nieczynnego do wysokości środków na rachunku, nie więcej niż 10,0 PLN 15. Czynności związane z obsługą ror: a) likwidacja rachunku ror na wniosek klienta b) wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego oraz z tytułu inkasa wekslowego 1) listem zwykłym wg kosztów rzeczywistych poniesionych przez Bank, nie mniej niż 1,75 PLN, 2) listem poleconym wg kosztów rzeczywistych poniesionych przez Bank, nie mniej niż 4,20 PLN, 3) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru wg kosztów rzeczywistych poniesionych przez Bank, nie mniej niż 6,60 PLN c) za zmiany w umowie i karcie wzoru podpisu d) przekształcenie wspólnego konta na indywidualne lub indywidualnego na wspólne 16 Debet w ror 1) przyznanie debetu 5 % kwoty nie mniej niż 25 PLN 2) podwyższenie kwoty debetu w ror 5 % kwoty podwyższonej nie mniej niż 17 Za przyznanie kredytu w ROR 2% kwoty przyznanego kredytu 18 Za przyjęcie lub zmianę dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 30,00 PLN 19 Cesja praw z terminowego rachunku oszczędnościowego ) Za dokonanie blokady wkładów z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych z innymi instytucjami i osobami ( na wniosek posiadacza 50,00 PLN rachunku) 2) Blokada dokonywana na potrzeby KBS Myszyniec 3) zwolnienie zabezpieczenia w formie blokady lokaty ustanowionej w innym banku 20,00 PLN 21 Za wyciąg z rachunku: 1) odbierany w jednostce KBS w Myszyńcu prowadzącej rachunek 2) wysyłany drogą pocztową na terenie kraju: a) listem zwykłym: - raz w miesiącu - za każdą przesyłkę począwszy od drugiej b) listem poleconym (za każdą przesyłkę) 3) wysyłany na życzenie Posiadacza rachunku poza granice kraju (za każdą przesyłkę) a) listem zwykłym b) listem poleconym 14 7,00 PLN 20,00 PLN 22 Za sporządzenie odpisu: Uwaga: za lata ubiegłe opłatę pobiera się podwyższoną o 50% a) wyciągu bankowego b) jednego dowodu do wyciągu c) wydruk historii operacji za każdą stronę 23 Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem w KBS w Myszyńcu jako zabezpieczenie należności w innym banku 50,00 PLN 24 Za czynności związane ze zmianą danych osobowych Posiadacza rachunku 25 Opłata od wpłat gotówkowych: a) za energię elektryczną 2,50 PLN b) za rachunek telefoniczny 3,50 PLN - i lokat prowadzonych przez KBS Myszyniec, **/ - z wyjątkiem zleceń dotyczących lokat prowadzonych w KBS Myszyniec

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo