T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU"

Transkrypt

1 T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na r. 1

2 Spis treści Zasady pobierania prowizji i opłat w KBS Myszyniec... 3 DZIAŁ I. KLIENCI INSTYTUCJONALNI... 5 ROZDZIAŁ 1. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE W PLN... 5 ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI WALUTOWE, INNE CZYNNOŚCI (EUR, USD)... 7 ROZDZIAŁ 3. LOKATY TERMINOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH... 8 ROZDZIAŁ 4. KARTY BANKOMATOWE: VISA BUSINESS DEBETOWA... 8 ROZDZIAŁ 5. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH... 9 ROZDZIAŁ 6. KREDYTY, GWARANCJE, PORĘCZENIA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w PLN ROZDZIAŁ 7. INNE CZYNNOŚCI NA RZECZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W PLN I WALUTACH) ROZDZIAŁ 8. KARTY KREDYTOWE: VISA BUSINESS CREDIT i VISA BUSINESS CREDIT GOLD DZIAŁ II. OSOBY FIZYCZNE ROZDZIAŁ 1. OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W PLN ROZDZIAŁ 2. CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE DEWIZOWYM (EUR, USD) ROZDZIAŁ 3. KARTY BANKOMATOWE: VISA CLASSIC DEBETOWA ROZDZIAŁ 4. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 5. KREDYTY, GWARANCJE, PORĘCZENIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH w PLN ROZDZIAŁ 6. INNE CZYNNOŚCI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH (W PLN I WALUTACH) ROZDZIAŁ 7. KARTY KREDYTOWE: BPS VISA CREDIT i VISA GOLD DZIAŁ III. UBEZPIECZENIA

3 Zasady pobierania prowizji i opłat w KBS Myszyniec I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje i opłaty od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu, zwany dalej Bankiem lub KBS, pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Prowizje i opłaty za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi z przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Banku nie ponosi odpowiedzialności. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca prowizji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Obowiązek ustalenia poprawnej wysokości opłat i prowizji od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 7. Kwoty pobranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. 8. Za czynności wykonywane przez Bank na podstawie umów z klientami mogą być pobierane inne prowizje i opłaty niż określone w Taryfie prowizji i opłat na zasadach i w wysokości: 1) uzgodnionej wzajemnie w tych umowach, 2) według stawek oferowanych w przetargach. 9. Na życzenie klienta Bank może wykonać inne czynności niż wymienione w Taryfie prowizji i opłat, jednak zastrzega sobie prawo pobierania opłat lub prowizji. 10. W uzasadnionych przypadkach stawki określone w Taryfie prowizji i opłat mogą ulec zmianie w drodze wzajemnych negocjacji. 11. W przypadku zastosowania ustaleń z punktu 10 oraz podejmowania decyzji w uzasadnionych przypadkach w zakresie ustalania opłat i prowizji pomiędzy posiedzeniami Zarządu wysokość opłaty lub prowizji określają Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione. 12. Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych nalicza się za ilość dni w miesiącu, w których funkcjonował rachunek. II. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1. Otwarcia i prowadzenia rachunków : a) lokat terminowych osób fizycznych, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych, b) rachunków, na których gromadzone są środki na cele charytatywne, c) rachunków Straży Pożarnych, Komitetów Rodzicielskich Szkół, Rad Rodziców Szkół i Szkolnych Klubów Sportowych. 2. Wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym oraz dla ofiar klęsk żywiołowych. 3. Wpłat na poczet spłat kredytów i odsetek zaciągniętych w KBS oraz od wpłat kredytów realizowanych z rachunków kredytowych i rachunków bieżących. 3

4 4. Wpłat na pokrycie zobowiązań w stosunku do KBS ( np. z tytułu najmu lokalu przez KBS oraz wypłat na rzecz dostawców i wykonawców usług dla KBS. 5. Wpłat i wypłat z rachunków, na których gromadzone są środki na cele charytatywne oraz rachunków Straży Pożarnych, Komitetów Rodzicielskich Szkół, Rad Rodziców Szkół i Szkolnych Klubów Sportowych. 6. Czynności związanych z poszukiwaniem rachunków bankowych i udzielaniem pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie : a) sądu lub prokuratury w związku z toczącą się sprawą karną skarbową przeciwko osobie fizycznej, będącej stroną umowy, b) prokuratora w sprawach dotyczących wykorzystania działalności do celów mających związek z przestępstwem, c) osób upoważnionych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego oraz inspektora nadzoru bankowego. 7. Czynności WESTERN UNION. 8. Wpłat gotówkowych i wypłat gotówkowych na rachunki bankowe rolników. Zarząd Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu 4

5 DZIAŁ I. KLIENCI INSTYTUCJONALNI ROZDZIAŁ 1. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE W PLN Lp Wyszczególnienie czynności Stawka prowizji i opłat 1 Za otwarcie rachunku bankowego: a) bieżącego i pomocniczego 20,00 PLN b) dodatkowego dla wyodrębnionych środków na określony 20,00 PLN cel 2 Za prowadzenie rachunku bankowego: a) bieżącego i pomocniczego dla podmiotów 18,00 PLN miesięcznie instytucjonalnych b) bieżącego i pomocniczego dla podmiotów 28,00 PLN miesięcznie instytucjonalnych z dostępem do bankowości internetowej c) bieżącego dla podmiotów instytucjonalnych z otwartą linią 20,00 PLN miesięcznie kredytową d) bieżącego dla podmiotów instytucjonalnych z otwartą linią 30,00 PLN miesięcznie kredytową z dostępem do bankowości internetowej e) bieżącego dla rolników miesięcznie f) bieżącego dla rolników z dostępem do bankowości 12,00 PLN miesięcznie internetowej g) bieżącego dla rolników z otwartą linią kredytową 12,00 PLN miesięcznie h) bieżącego dla rolników z otwartą linią kredytową z 14,00 PLN miesięcznie dostępem do bankowości internetowej 3 Za prowadzenie rachunku bankowego bieżącego i pomocniczego dla: związków kombatantów oraz emerytów i 6,00 PLN miesięcznie rencistów, zrzeszeń, stowarzyszeń 4 Prowizja od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe: Uwaga: opłata pobierana jest miesięcznie a) prowadzonych przez KBS Myszyniec 0,3% nie mniej niż 3,50 PLN i nie więcej niż 150,00 PLN b) prowadzonych przez inny bank 0,5% nie mniej niż 5 PLN i nie więcej niż 150,00 PLN c) w przypadku stawek negocjowanych nie mniej niż 5 PLN i nie więcej niż 150,00 PLN d) Blue Cash (z wyjątkiem wpłat do ZUS i US oraz kwot powyżej 20 tys. PLN) 5 Prowizja od wypłat gotówkowych z rachunków: Uwaga: opłata pobierana jest miesięcznie a) prowadzonych w KBS Myszyniec 0,3 % nie mniej niż 3,50 PLN b) prowadzonych przez inne banki 0,5 % nie mniej niż 3,50 PLN 6 Opłata od wpłat gotówkowych: a) za energię elektryczną 2,50 PLN b) za rachunek telefoniczny Telekomunikacji Polskiej S.A. 3,50 PLN 7 Opłata za przelew w systemie: a) ELIXIR 2,00 PLN od przelewu b) HOME BANKING 1,50 PLN od przelewu c) bankowości internetowej, z wyjątkiem zleceń stałych w 0,80 PLN od przelewu systemie bankowości internetowej d) SORBNET 2 30,00 PLN od przelewu do 1 mln PLN 20,00 PLN od przelewu pow.1 mln PLN e) Blue Cash (z wyjątkiem wpłat do ZUS i US oraz kwot powyżej 20 tys. PLN) 8 Za wydanie blankietów czekowych 1,00 PLN za każdy blankiet 9 Potwierdzenie czeku od czeku 10 Zastrzeżenia o utracie czeków: a) przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 20,00 PLN 5

6 b) wykonanie zastrzeżenia wg poniesionych kosztów 11 Wyciąg z rachunku bankowego: 1) odbierany w jednostce KBS w Myszyńcu prowadzącej rachunek a) raz w miesiącu b) każdy następny w miesiącu 2) wysyłany drogą pocztową na terenie kraju: a) raz w miesiącu: - wysłane listem zwykłym - wysłany listem poleconym b) każdy następny miesiącu: - wysłany listem zwykłym - wysłany listem poleconym 3) wysyłany na życzenie Posiadacza rachunku poza granice kraju (za każdą przesyłkę): a) listem zwykłym b) listem poleconym 6 1,00 PLN 7,00 PLN 7,00 PLN 10,00 PLN 20,00 PLN 12 Za sporządzenie odpisu, na życzenie klienta: Uwaga: za lata ubiegłe opłatę pobiera się podwyższoną o 50% a) wyciągu bankowego a) jednego dowodu do wyciągu b) wydruk historii operacji za każdą stronę 13 Za przelew na ror prowadzony przez KBS, z wyjątkiem spłaty kredytu 0,3% od kwoty przelewu nie mniej niż 14 Za sporządzenie przelewu z rachunku bankowego wskazanego przez klienta 15 Za likwidację rachunku, z wyjątkiem likwidacji istniejącego na 1 rzecz otwarcia innego rachunku 16 Polecenie zapłaty: Uwaga: opłata pobierana jest z rachunku klienta a) przyjęcie zlecenia polecenia zapłaty jednorazowo b) realizacja zlecenia polecenia zapłaty 3,00 PLN za każdą operację 17 Zlecenie stałe z rachunku: Uwaga: opłata pobierana jest z rachunku klienta a) przyjęcie zlecenia lub zmiana, z wyjątkiem zlecenia w systemie bankowości internetowej b) realizacja zlecenia stałego, z wyjątkiem zlecenia w systemie bankowości internetowej c) realizacja zlecenia stałego, PLNożonego poprzez system bankowości internetowej 18 Za wydanie, na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego posiadanie: a) rachunku bankowego 20,00 PLN jednorazowo 3,00 PLN za każdą operację 1,50 PLN za każdą operację b) rachunku bieżącego z podaniem obrotów i oceny sytuacji 50,00 PLN ekonomiczno - finansowej 19 Zamknięcie rachunku w ciągu 90 dni od daty otwarcia 20,00 PLN jednorazowo rachunku 20 Za zmianę w umowie i karcie wzoru podpisów 1 21 Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem w KBS w Myszyńcu jako zabezpieczenie należności w innym banku 50,00 PLN 22 Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu za każdy przelew na rachunek uprawnionego Uwaga: opłaty pobiera się z rachunku klienta 23 Za sporządzenie i wysłanie pisma w sprawie powstania niedopuszczalnego salda debetowego prowizji, odsetek, itp. na rachunku bankowym i wezwanie do jego spłaty (przy saldzie powyżej 30 PLN) 1% kwoty przekazanej nie mniej niż Za korzystanie z systemu HOME BANKING: 1/ opłata instalacyjna i szkolenie 50,00 PLN 2/ abonament 30,00 PLN miesięcznie 3/ zmiany instalacji, ponowna instalacja, naprawy wg poniesionych kosztów

7 wyposażenia, itp. 25 Informacja telefoniczna na hasło udzielana przez miesięcznie pracowników o saldzie na rachunku 26 Za przekazywanie komunikatu SMS o saldzie na rachunku 0,50 PLN za każdy SMS 27 Za wygenerowanie listy kodów 28 Za dzierżawienie terminala operacyjnego 50,00 PLN miesięcznie 29 Za realizację przelewu innego posiadacza rachunku za pomocą 0,9% kwoty przelewu terminala operacyjnego TEO 30 Za wypłatę świadczenia z kont rozliczeniowych w wyłączeniem kwot wynikających w tytułu rozpatrywanych reklamacji lub innych sum do wyjaśnienia 0,5% nie mniej niż 5,00PLN i nie więcej niż 100,00 PLN ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI WALUTOWE, INNE CZYNNOŚCI (EUR, USD) Lp. Rodzaj czynności/usługi Stawka (w PLN) 1. Otwarcie rachunku walutowego 1 2. Otwarcie rachunku walutowego bez wniesienia wpłaty 50,00 PLN Prowadzenie rachunku bankowego: 3. Na działalność gospodarczą, rolniczego 4. Wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych miesięcznie 20,00 PLN 0,2% kwoty, min. 5 PLN max. 150,00 PLN 5. Przyjęcie, zmiana lub unieważnienie hasła w związku z rezygnacją z usług na hasło 1 6. Telefoniczna usługa na hasło dotycząca udzielania informacji o stanie środków i obrotach na rachunku bankowym 1 7. Przyjęcie, w ramach telefonicznej usługi na hasło, dyspozycji przemieszczenia środków pomiędzy swoimi rachunkami bankowymi nie pobiera się prowadzonymi przez Bank 8. Sporządzenie i wysłanie jednego wyciągu w miesiącu Bez opłat 9. Sporządzenie na wniosek klienta dodatkowego wyciągu 10. Likwidacja rachunku bieżącego w ciągu 90 dni od daty otwarcia 20,00 PLN 11. Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym: Za sporządzenie odpisu: a) wyciągu z rachunku bankowego 12. b) jednego dowodu do wyciągu Uwaga: za każdy poprzedni rok opłatę pobiera się odpowiednio podwyższoną o 50% stawki podstawowej za stronę 13. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym Bez opłat 14. Przyjęcie i zmiana pełnomocnictwa Od wpłat gotówkowych na rachunek bankowy prowadzony w KBS w 0,2% od kwoty min. walucie innej niż waluta rachunku 16. Od wypłat gotówkowych z rachunku bankowego prowadzonego w KBS w 0,1% od kwoty min. walucie innej niż waluta rachunku 17. Za zmianę w umowie i karcie wzoru podpisów Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu za każdy przelew na rachunek uprawnionego Uwaga: opłaty pobiera się z rachunku klienta 1% kwoty przekazanej nie mniej niż Udzielanie na hasło telefonicznych informacji o wpływach środków z zagranicy oraz dewiz z kraju Przyjęcie lub zmiana hasła dotyczącego udzielania telefonicznych informacji o wpływach środków z zagranicy oraz dewiz z kraju miesięcznie 21. Inne usługi bankowe nie wymienione w niniejszej Taryfie wg. umowy min Skup i sprzedaż walut wymienialnych 0,5 % od kwoty min. 3,00 PLN max 30,00 PLN 23. Za przekazywanie komunikatu SMS o saldzie na rachunku 0,50 PLN za każdy SMS 7

8 ROZDZIAŁ 3. LOKATY TERMINOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Lp. Rodzaj czynności/usługi Stawka 1. Otwarcie rachunku nie pobiera się 2. Prowadzenie rachunku nie pobiera się 3. Przelew z tytułu lokaty na rachunek prowadzony przez inny bank, z zastrzeżeniem pkt.6 Uwaga: Prowizję pobiera się od zlecającego operację 4. Realizacja przelewu z rachunku prowadzonego przez Bank na rachunek prowadzony przez inny bank 1 5. Wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunków prowadzonych przez jednostki organizacyjne Banku nie pobiera się 6. Realizacja przelewu z tytułu przekazania odsetek należnych z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony przez inny bank od każdej operacji 7. Sporządzenie wyciągu po zmianie salda nie pobiera się 8. Poszukiwanie rachunków lokat i/lub udzielenie pisemnej informacji o saldzie, z wyjątkiem postanowień zawartych w Dziale I ust. 7 za każdy rachunek 9. Zmiana danych posiadacza rachunku nie pobiera się 10. Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego 1% kwoty przekazanej nie tytułu za każdy przelew na rachunek uprawnionego mniej niż 1. Uwaga: opłaty pobiera się z rachunku klienta 11. Przyjęcie i zmiana pełnomocnictwa nie pobiera się ROZDZIAŁ 4. KARTY BANKOMATOWE: VISA BUSINESS DEBETOWA Lp. Karty płatnicze dla podmiotów instytucjonalnych VISA BUSINESS DEBETOWA 1 Wydanie nowej karty 1* 2 Wydanie karty w trybie ekspresowym 40,00 PLN 3 Wznowienie karty po upływie terminu ważności 1 4 Wydanie nowej karty w miejsce utraconej (duplikatu karty) 20,00 PLN 5 Nie zwrócenie karty na żądanie Banku 1 6 Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju 7 Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą 8 Wypłata w kasach / w POS/ w bankach spółdzielczych na terenie kraju, BGŻ S.A., MR Banku S.A. i Oddziałach MR Banku S.A. oraz zrzeszonych bankach spółdzielczych (od Nie dotyczy wartości transakcji) 9 Wypłata w kasach / w POS/ w bankach spółdzielczych na terenie kraju, BPS S.A., BGŻ S.A., Kredyt Bank, bankach 1,50 PLN zrzeszających (od wartości transakcji) 10 Wypłata gotówki w bankomatach banków spółdzielczych na terenie kraju, BGŻ S.A., MR Banku S.A. i Oddziałach MR Banku S.A. oraz w bankach, z którymi MR Bank S.A. podpisał Nie dotyczy umowy o obsłudze bezprowizyjnej 11 Wypłata gotówki w bankomatach banków spółdzielczych na terenie kraju, BPS S.A., BGŻ S.A., MR Banku S.A., Kredyt Banku oraz w bankach, z którymi BPS S.A podpisał umowy o obsłudze bezprowizyjnej 12 Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju (od 2% nie mniej niż wartości transakcji) 13 Wypłata gotówki w bankomatach za granicą (od wartości transakcji) 8 3% nie mniej niż plus koszty przewalutowania /x 14 Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 2% nie mniej niż 15 Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą (od wartości transakcji) 3%, nie mniej niż plus koszty przewalutowania /x

9 16 Wypłata gotówki z kart płatniczych z wykorzystaniem urządzeń pocztowych 17 Zmiana wysokości miesięcznego limitu indywidualnego 9 2% nie mniej niż 18 Powtórne generowanie nowego PIN na żądanie Użytkownika karty 12,00 PLN 19 Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku przez okres przez niego wskazany 20 1) ustalenie limitu dziennego na wypłaty gotówki w bankomacie, w terminalach EFT POS i limitu zakupów 2) zmiana limitu karty 5,00,- 21 Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie 22 Wyjaśnienie szczegółów transakcji wątpliwej 23 Zmiana danych użytkownika karty 24 Miesięczne zestawienie transakcji 25 Przeprowadzenie arbitrażu 36,00 PLN + 250,00 USD 26 Opłata w przypadku przegrania arbitrażu 250,00 USD 27 Prośba o kopię dokumentu 3,60 PLN + 2 USD 28 Odblokowanie karty 29 Używanie karty Uwaga: prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie karty x koszty przewalutowania 1% wartości kwoty przewalutowania, 2,00 PLN miesięcznie ROZDZIAŁ 5. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Lp. Rodzaj czynności/usługi Stawka 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe 10,00 zł 1.1. Przelewy SEPA plus koszty wg opcji SHA 10,00 zł 1.2. Przelewy regulowane plus koszty wg opcji SHA 10,00 zł 1.3. Polecenia wypłaty plus koszty wg wybranej opcji 1.4. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/postępowanie 85,00 zł + koszty banków trzecich wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta. Opłaty nie pobiera się, gdy przyczyną postępowania był błąd Banku. 2. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym 2.1. Przelewy SEPA 10,00 zł plus koszty wg opcji SHA 2.2. Przelewy regulowane 20,00 zł plus koszty wg opcji SHA 2.3. Polecenia wypłaty 20,00 zł plus koszty wg wybranej opcji 3. Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w walutach: EUR, USD: 1) w trybie pilnym 90,00 zł 2) w trybie przyspieszonym 50,00 zł 4. Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi 20,00 zł prowadzonymi w Grupie BPS 5. Zmiany/korekty/odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, 85,00 zł + koszty banków trzecich wykonane na zlecenie Klienta 6. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 50,00 zł 7. Reklamacje przekazu w obrocie dewizowym 85,00 zł + koszty banków trzecich 8. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie 20,00 zł przekazu w obrocie dewizowym Opcje: określenie, kto pokrywa koszty i prowizje Banku występuje w treści przekazu w formie następujących skrótów: 1) BEN lub SHA - beneficjent, co oznacza, że do opłacenia prowizji Banku zobowiązany jest

10 odbiorca przekazu - beneficjent; 2) OUR- zleceniodawca, co oznacza, że do pokrycia prowizji Banku zobowiązany jest zleceniodawca przekazu, tym samym beneficjent powinien otrzymać całą kwotę. ROZDZIAŁ 6. KREDYTY, GWARANCJE, PORĘCZENIA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w PLN Lp. Wyszczególnienie czynności Stawka prowizji i opłat l. Prowizja za przyznanie / udzielenie: 1)kredytów na działalność gospodarczą i rolniczą z zastrzeżeniem ppkt. 3) oraz ppkt. 5) 2 % kwoty kredytu udzielonego 2) kredytu hipotecznego 2 % kwoty kredytu udzielonego 3) kredytu preferencyjnego 0 % kwoty kredytu przyznanego Prowizja dotyczy kredytów udzielonych od dnia r. 4) kredytu ze środków EFRWP, kredytu inwestycyjnego dla kredytobiorców korzystających z programów 2% kwoty kredytu udzielonego realizowanych we współpracy z UE 5) Kredyt obrotowy Suszowy kredyt na wsparcie w rolnictwie 1,5 % kwoty przyznanego kredytu 2. Za czynności związane ze zmianą warunków umowy kredytu lub pożyczki (dokonywanej na wniosek klienta): 1) związane ze zmianą dłużnika 100,00 zł. 2) związane z prolongowaniem spłaty kapitału lub odsetek, z wyjątkiem kredytów klęskowych /suszowych/: a/ do kwoty 100,- tys zł l % kwoty prolongowanej, nie mniej niż 30,00 zł. i nie więcej niż 100,00 zł. b/ powyżej 100,- tys zł 0,5% kwoty prolongowanej 3) związane z prolongowaniem kredytów klęskowych /suszowych/ 1 % prolongowanej kwoty kredytu, nie mniej niż 15,00 zł. 4) związane z przedłużeniem umowy o kredyt w rachunku bieżącym 5) pozostałe czynności związane ze zmianą warunków umowy 100,00 zł. 3. Za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty raty kredytu, pożyczki lub odsetek, składek z tytułu ochrony ubezpieczenia oraz innych kosztów wynikających z umowy kredytowej. - uwaga: za wezwanie wysyłane do poręczycieli płaci kredytobiorca 4. Za wykonanie na życzenie klienta następujących czynności: 1 ) za wydanie na wniosek klienta informacji i pism o charakterze zaświadczeń 2% kwoty przyznanego kredytu 15,00 zł. od każdego wezwania 35,00 zł 2) za wydanie odpisu umowy o kredyt 5,00 zł - za każdą stronę 3) za wystawienie zezwolenia na wykreślenie z księgi 25,00 zł. wieczystej wpisu hipoteki na rzecz Banku 4) za wydanie informacji o kredytobiorcy na prośbę innych banków 5. Opłata za administrowanie kredytów lub pożyczek z wyjątkiem kredytów w rachunku bieżącym, kredytów preferencyjnych (dotyczy kredytów/pożyczek udzielonych po dniu 1 października 2010r.) Za udzielenie gwarancji, poręczenia na okres obowiązywania: 6. a) do 1 roku i 1 miesiąca /za pierwszy rok obowiązywania wszystkich gwarancji, poręczeń, 50,00 zł. 3,00 zł. - opłata miesięczna 2% kwoty gwarancji lub poręczenia nie więcej niż zł 10

11 1,5% kwoty gwarancji lub b) powyżej okresu wymienionego w pkt. a) poręczenia nie więcej niż zł za każdy kolejny rok 7. Wydanie promesy 2% kwoty promesy nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż zł 8. Opłata za naliczanie i administrowanie dopłat od kredytów preferencyjnych inwestycyjnych. Opłata jest należna od każdego kredytu, naliczana miesięcznie i pobierana w ostatnim miesiącu kończącym kwartał kalendarzowy. 9. Opłata za naliczanie i administrowanie dopłat od kredytów preferencyjnych obrotowych. Opłata jest należna od każdego kredytu, naliczana miesięcznie i pobierana w ostatnim miesiącu kończącym kwartał kalendarzowy. 10a. Dla kredytów udzielonych od r do r prowizja od zaangażowania kredytu preferencyjnego naliczana od salda kredytu na koniec każdego roku płatna do kolejnego roku. Prowizji nie pobiera się w roku, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. 10b. Dla kredytów udzielonych od r prowizja od zaangażowania kredytu preferencyjnego naliczana od salda kredytu na koniec każdego roku płatna do kolejnego roku. Prowizji nie pobiera się w roku, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. 11. Opłata przygotowawcza do kredytu z dotacją na zakup kolektorów słonecznych Uwaga: w przypadku nie podpisania umowy kredytowej opłata nie jest zwracana ,00 zł. 5,00 zł. 0,25 % kwoty kredytu, - minimum 50 zł, - maximum zł 0% 2% wnioskowanej kwoty kredytu, płatnej przy składaniu wniosku. 12. Opłata za wydanie wydruku aktualnego stanu księgi wieczystej 15,00 zł ROZDZIAŁ 7. INNE CZYNNOŚCI NA RZECZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W PLN I WALUTACH) Lp. Wyszczególnienie czynności Stawka prowizji i opłat 1. Za przyjęcie zastrzeżenia z tytułu wypłat gotówkowych 20,00 zł. 2. Czynności związane z obsługą czeków (za jeden czek): 1) przyjęcie czeku do inkasa bezpośrednio od klienta 30,00 zł. 2) przyjęcie czeku do inkasa z innego banku 30,00 zł. 3. Za przyjęcie i przechowywanie w depozycie bankowym dokumentów oraz przedmiotów wartościowych Uwaga: opłata nie dotyczy depozytów składanych z urzędu oraz na zabezpieczenie kredytu 100,00 zł rocznie - od każdego depozytu 4. udostępnienie wrzutni skarbca nocnego: a) opłata za korzystanie z wrzutni skarbca nocnego w/g umowy z klientem b) wydanie portfela w/g cen zakupu podwyższone o 25 % z tytułu kosztów manipulacyjnych c) klucza do drzwiczek skarbca 10,00 zł jednorazowo 5. Za wymianę znaków pieniężnych, od klientów nie posiadających w naszym banku rachunków bankowych 0,1% od wartości wymienianych znaków nie mniej niż 5,00 zł. i nie więcej niż 20,00 zł. 6. Za wyjaśnienie spraw wymagających sięgnięcia do materiałów archiwalnych: a) do 3 miesięcy 10,00 zł. b) powyżej 3 miesięcy do 1 roku 30,00 zł. c) powyżej 1 roku 100,00 zł. 7. Za złożenie zastrzeżenia o utracie dokumentu wymagającego przesłania poprzez system DZ: a) dla klientów posiadających rachunek bankowy w KBS Myszyniec d) dla pozostałych klientów 30,00 zł. 50,00 zł.

12 ROZDZIAŁ 8. KARTY KREDYTOWE: VISA BUSINESS CREDIT i VISA BUSINESS CREDIT GOLD Lp. Rodzaj czynności/usługi VISA BUSINESS CREDIT i VISA BUSINESS CREDIT GOLD 1. Wydanie nowej karty 0,00 zł. 2. Wznowienie karty po upływie terminu ważności 0,00 zł. 3. Opłata za przekroczenie limitu kredytowego 10,00 zł. 4. Opłata roczna za obsługę karty: 4.1. Pobierana w pierwszym roku użytkowania 0,00 zł 4.2. Pobierana w drugim i kolejnym roku użytkowania* 54,00 zł *Opłata zostaje zniesiona gdy suma wszystkich transakcji przekroczyła 6 000,00 w 12 miesięcznym okresie. 5. Opłata za nieterminową spłatę 20,00 zł. 6. Opłata za duplikat karty 10,00 zł. 7. Prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie 3% nie mniej niż 10,00 zł 8. Prowizja za wypłatę gotówki za granicą 3% nie mniej niż 15,00 zł 9. Prowizja za zapytanie o saldo 0,00 zł 10. Przelew z karty kredytowej 3% nie mniej niż 5,00 zł 11. Opłata za wydanie karty dodatkowej 10,00 zł 12

13 DZIAŁ II. OSOBY FIZYCZNE ROZDZIAŁ 1. OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W PLN Lp Wyszczególnienie czynności Stawka prowizji i opłat 1 Otwarcie rachunków wkładów oszczędnościowych i oszczędnościowo - rozliczeniowych 2 Otwarcie rachunku a vista lub terminowego bez wniesienia wpłaty na wniosek klienta 3 Za prowadzenie: a) ror miesięcznie b) ror z otwartą linią kredytową lub debetu w ror 6,00 PLN miesięcznie c) ror z dostępem do bankowości internetowej 6,00 PLN miesięcznie d) ror z dostępem do bankowości internetowej i otwartą linią 7,00 PLN miesięcznie kredytową lub debetem w ror e) ror: junior i student bez prowizji 4 Przelewy z rachunków wkładów oszczędnościowych prowadzonych w KBS na konta prowadzone przez KBS z bez prowizji wyjątkiem przelewów wyszczególnionych w punkcie 7 5 Wpłaty i wypłaty gotówkowe: a) na rachunki i z rachunków prowadzonych przez KBS Myszyniec b) na rachunki i z rachunków prowadzonych w innych 0,5% nie mniej niż bankach c) Blue Cash (z wyjątkiem wpłat do ZUS i US oraz kwot powyżej 20 tys PLN) 6 Za realizację przelewu: a) na rachunek bankowy prowadzony przez inny bank, w tym 2,00 PLN od przelewu ZUS, b) na rachunek bankowy prowadzony przez inny bank, w tym 0,50 PLN od przelewu ZUS realizowany w systemie bankowości internetowej c) Blue Cash (z wyjątkiem wpłat do ZUS i US oraz kwot powyżej 20 tys PLN) 7 Za wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o posiadaniu wkładów oszczędnościowych, jego wysokości oraz wysokości dopisanych odsetek itp. 40,00 PLN 8 Za sporządzenie odpisu obrotów z rachunków wkładów oszczędnościowych - za każdą stronę 9 Za przyjęcie lub zmianę zlecenia stałego z ror, z wyjątkiem bankowości internetowej 10 Za realizację zlecenia: a) stałego z ror, z wyjątkiem bankowości internetowej */ 3,00 PLN za każdą operację b) stałego z ror, PLNożonego poprzez system bankowości 0,99 PLN za każdą operację internetowej **/ 11 Informacja telefoniczna na hasło udzielana przez miesięcznie pracowników o saldzie na rachunku 12 Polecenia zapłaty: a) przyjęcie polecenia zapłaty w KBS dłużnika jednorazowo b) realizacja polecenia zapłaty 3,00 PLN od każdej operacji c) odrzucenie polecenia zapłaty 3,00 PLN od każdej operacji d) wycofanie polecenia zapłaty przez wierzyciela 1,00 PLN 13 Za przekazywanie komunikatu SMS o saldzie na rachunku 0,50 PLN za każdy SMS 14 Czynności związane z obsługą książeczek oszczędnościowych i lokat terminowych: 1) za przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki 2 oszczędnościowej 2) za wykonanie zastrzeżenia wg poniesionych kosztów 3) za wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki 4) umorzenie utraconej książeczki 5) likwidacja książeczki a vista 6) likwidacja wkładu terminowego 13

14 */ Uwaga: prowizji nie pobiera się za likwidację lokaty krótkoterminowej STANDARD E-POL-KONTO 7, 14, 21 dniowa 7) przekształcenie wkładu terminowego na inny wkład terminowy w KBS Myszyniec 8) za przekazanie środków ze zlikwidowanego wkładu oszczędnościowego lub terminowego do innego banku 9) likwidacja wkładu nieczynnego do wysokości środków na rachunku, nie więcej niż 10,0 PLN 15. Czynności związane z obsługą ror: a) likwidacja rachunku ror na wniosek klienta b) wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego oraz z tytułu inkasa wekslowego 1) listem zwykłym wg kosztów rzeczywistych poniesionych przez Bank, nie mniej niż 1,75 PLN, 2) listem poleconym wg kosztów rzeczywistych poniesionych przez Bank, nie mniej niż 4,20 PLN, 3) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru wg kosztów rzeczywistych poniesionych przez Bank, nie mniej niż 6,60 PLN c) za zmiany w umowie i karcie wzoru podpisu d) przekształcenie wspólnego konta na indywidualne lub indywidualnego na wspólne 16 Debet w ror 1) przyznanie debetu 5 % kwoty nie mniej niż 25 PLN 2) podwyższenie kwoty debetu w ror 5 % kwoty podwyższonej nie mniej niż 17 Za przyznanie kredytu w ROR 2% kwoty przyznanego kredytu 18 Za przyjęcie lub zmianę dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 30,00 PLN 19 Cesja praw z terminowego rachunku oszczędnościowego ) Za dokonanie blokady wkładów z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych z innymi instytucjami i osobami ( na wniosek posiadacza 50,00 PLN rachunku) 2) Blokada dokonywana na potrzeby KBS Myszyniec 3) zwolnienie zabezpieczenia w formie blokady lokaty ustanowionej w innym banku 20,00 PLN 21 Za wyciąg z rachunku: 1) odbierany w jednostce KBS w Myszyńcu prowadzącej rachunek 2) wysyłany drogą pocztową na terenie kraju: a) listem zwykłym: - raz w miesiącu - za każdą przesyłkę począwszy od drugiej b) listem poleconym (za każdą przesyłkę) 3) wysyłany na życzenie Posiadacza rachunku poza granice kraju (za każdą przesyłkę) a) listem zwykłym b) listem poleconym 14 7,00 PLN 20,00 PLN 22 Za sporządzenie odpisu: Uwaga: za lata ubiegłe opłatę pobiera się podwyższoną o 50% a) wyciągu bankowego b) jednego dowodu do wyciągu c) wydruk historii operacji za każdą stronę 23 Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem w KBS w Myszyńcu jako zabezpieczenie należności w innym banku 50,00 PLN 24 Za czynności związane ze zmianą danych osobowych Posiadacza rachunku 25 Opłata od wpłat gotówkowych: a) za energię elektryczną 2,50 PLN b) za rachunek telefoniczny 3,50 PLN - i lokat prowadzonych przez KBS Myszyniec, **/ - z wyjątkiem zleceń dotyczących lokat prowadzonych w KBS Myszyniec

15 ROZDZIAŁ 2. CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE DEWIZOWYM (EUR, USD) Lp. Rodzaj czynności/usługi Stawka 1. Wpłaty i wypłaty z rachunków nie pobiera się 2. Sporządzenie i wysłanie wyciągu po każdej zmianie salda a w przypadku rachunków na każde żądanie na koniec miesiąca nie pobiera się 3. Sporządzenie, na życzenie klienta, dodatkowego wyciągu 2,00 PLN za każdy wyciąg 4. Wysłanie wyciągu, o którym mowa w pkt 3 a) listem zwykłym b) listem poleconym 7,00 PLN 5. Zmiana danych osobowych posiadacza rachunku nie pobiera się Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o wysokości salda na rachunku 20 PLN 6. Uwaga: Opłatę pobiera się jednorazowo niezależnie od liczby rachunków klienta w jednostce organizacyjnej Banku Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie 7. przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci Uwaga: W przypadku PLNożenia przez klienta zapisu na wypadek śmierci 30 PLN jednocześnie na wkładach PLNotowych i na rachunku walutowym, Bank pobiera tylko jedną opłatę Zmiana posiadacza rachunku w związku z przelewem praw (cesją) 8. Uwaga: w przypadku cesji całego rachunku opłata pobierana jest jednorazowo, w przypadku cesji wkładu w ramach rachunku 35 PLN od pojedynczego wkładu 9. Przyjęcie lub zmiana hasła Uwaga: Opłatę pobiera się jednorazowo bez względu na liczbę rachunków 10 PLN klienta w Banku 10. Dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu umów zawieranych z innymi instytucjami i osobami na wniosek posiadacza rachunku 30 PLN Przyjęcie lub zmiana pełnomocnictwa 1) pierwszy pełnomocnik nie pobiera się ) każdy kolejny pełnomocnik Uwaga: Opłatę za przyjęcie pełnomocnictwa nie pobiera się jeśli pełnomocnicy są ustanawiani przy zawieraniu umowy Likwidacja rachunku płatnego na każde żądanie w ciągu 90 dni od dnia zawarcia Uwaga 1: Jeżeli kwota wkładu na likwidowanym rachunku wynosi mniej niż opłata za likwidację tego rachunku, należy pobrać opłatę do wysokości wkładu Uwaga 2: Opłaty nie pobiera się gdy likwidowany rachunek został otwarty w związku z otwarciem wkładu terminowego walutowego przez osobę nie posiadającą w Banku rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie Likwidacja lokaty w ciągu 14 dni od dnia otwarcia PLNożenie dyspozycji realizacji przelewu na druku niestandardowym Uwaga: Opłata pobierana dodatkowo wraz z prowizją za realizację przelewu 5 PLN 20 PLN 15 PLN 3 PLN od każdej dyspozycji 15. Wydanie na życzenie klienta wydruku historii operacji 5 PLN każdorazowo Transakcje WESTERN UNION anulowanie transakcji w systemie 20 PLN 2. reklamacja danych ( zmiana waluty, zmiana danych beneficjenta, 20 PLN zmiana kraju przeznaczenia) Wypłata środków w kasie w walucie, otrzymanych z zagranicy lub z banków krajowych za pośrednictwem rachunku NOSTRO Udzielanie na hasło telefonicznych informacji o wpływach środków z zagranicy oraz dewiz z kraju Przyjęcie lub zmiana hasła dotyczącego udzielania telefonicznych informacji o wpływach środków z zagranicy oraz dewiz z kraju 20. Inne usługi bankowe nie wymienione w niniejszej Taryfie 0,2% kwoty min. 5 PLN 60 PLN za 12 miesięcy pobierane z góry nie pobiera się wg. umowy min. 15 PLN 15

16 21. Skup i sprzedaż walut wymienialnych Uwaga: 1. Upoważnia się Prezesa Zarządu do negocjowania prowizji przy skupie/sprzedaży jednorazowej w kwotach powyżej EUR i USD 2. Prowizji nie pobiera się od operacji bezgotówkowych klientem własnym. 0,5 % od kwoty min. 3 PLN max. 30 PLN 22. Za przekazywanie komunikatu SMS o saldzie na rachunku 0,50 PLN za każdy SMS 23. Za prowadzenie rachunku bankowego 5 PLN miesięcznie ROZDZIAŁ 3. KARTY BANKOMATOWE: VISA CLASSIC DEBETOWA Lp. Wyszczególnienie czynności Stawka prowizji i opłat 1 Wydanie karty VISA : 1/ Posiadaczowi / Współposiadaczowi/Pełnomocnikowi 2 Wydanie karty VISA dla młodzieży/junior 3 Używanie karty VISA Uwaga: prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie karty 2,00 PLN miesięcznie 4 Ekspresowe wydanie karty 30,00 PLN 5 Niezwrócenie karty przez Posiadacza na żądanie KBS 2 6 Wydanie duplikatu karty 7 Odblokowanie karty 8 Wznowienie karty po upływie terminu ważności 1 9 Transakcje bezgotówkowe 10 Transakcje gotówkowe: 1) w bankomatach banków spółdzielczych, Banków zrzeszających, zrzeszonych bankach spółdzielczych, BGŻ i innych banków zgodnie z zawartymi umowami Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku. 2) w bankomatach obcych w kraju 2% nie mniej niż 5,00 PLN 3) Wypłata gotówki w kasie innego banku lub w bankomacie 3%, nie mniej niż za granicą (od wartości transakcji) 10,00 zł. 11 Powtórne generowanie PIN na wniosek użytkownika karty 12 Zmiana wysokości miesięcznego limitu indywidualnego 6,00 PLN ROZDZIAŁ 4. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM DLA OSÓB FIZYCZNYCH Lp. Rodzaj czynności/usługi Stawka 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe 1.1. Przelewy SEPA plus koszty wg opcji SHA 1.2. Przelewy regulowane plus koszty wg opcji SHA 1.3. Polecenia wypłaty plus koszty wg wybranej opcji 1.4. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta. Opłaty nie pobiera się, gdy przyczyną postępowania był błąd Banku. 2. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym 2.1. Przelewy SEPA 2.2. Przelewy regulowane 2.3. Polecenia wypłaty koszty banków trzecich plus koszty wg opcji SHA 20,00 PLN plus koszty wg opcji SHA 20,00 PLN plus koszty wg wybranej

17 opcji 3. Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w walutach: EUR, USD, GBP a) w trybie pilnym 90,00 PLN b) w trybie przyspieszonym 50,00 PLN 4. Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi 20,00 PLN prowadzonymi w Grupie BPS 5. Zmiany/korekty/odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie Klienta 8 + koszty banków trzecich 6. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od 50,00 PLN poleceń wypłaty 7. Reklamacje przekazu w obrocie dewizowym 8 + koszty 8. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym banków trzecich 20,00 PLN Opcje: określenie, kto pokrywa koszty i prowizje Banku występuje w treści przekazu w formie następujących skrótów: 1) BEN lub SHA - beneficjent, co oznacza, że do opłacenia prowizji Banku zobowiązany jest odbiorca przekazu - beneficjent; 2) OUR- zleceniodawca, co oznacza, że do pokrycia prowizji Banku zobowiązany jest zleceniodawca przekazu, tym samym beneficjent powinien otrzymać całą kwotę. ROZDZIAŁ 5. KREDYTY, GWARANCJE, PORĘCZENIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH w PLN Lp. Wyszczególnienie czynności Stawka prowizji i opłat l. Prowizja za przyznanie: 1) kredytu BEZPIECZNA GOTÓWKA a/ dla posiadaczy ROR w KBS w Myszyńcu 2 % kwoty kredytu udzielonego b/ dla pozostałych klientów 3 % kwoty kredytu udzielonego 2) kredytu BEZPIECZNA GOTÓWKA OKOLICZNOŚCIOWEGO 1) kredytu BEZPIECZNA GOTÓWKA OKOLICZNOŚCIOWY Wyjątkowo atrakcyjny kredyt : - w przypadku skorzystania z oferty W pakiecie taniej - dla posiadaczy rachunków w KBS w Myszyńcu - dla pozostałych osób 17 0% - 5 % kwoty kredytu udzielonego 0% kwoty kredytu 1,50% kwoty kredytu 3% kwoty kredytu 3) pożyczki hipotecznej 2 % kwoty kredytu udzielonego 4) kredytu z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 2 % kwoty kredytu przyznanego 5) pozostałych kredytów 2% kwoty kredytu udzielonego 2. Za czynności związane ze zmianą warunków umowy kredytu lub pożyczki (dokonywanej na wniosek klienta): 1) związane ze zmianą dłużnika 100,00 zł. 2) związane z prolongowaniem spłaty kapitału lub odsetek l % kwoty prolongowanej, nie mniej niż 30,00 zł. i nie więcej niż 100,00 zł. 3) związane z przedłużeniem umowy o kredyt w ROR 2% kwoty przyznanego kredytu 4) pozostałe czynności związane ze zmianą warunków umowy 100,00 zł. 3. Za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty raty kredytu, pożyczki lub odsetek, składek z tytułu ochrony ubezpieczenia oraz innych kosztów wynikających z umowy kredytowej: uwaga: za wezwanie wysyłane do poręczycieli płaci kredytobiorca 1) listem zwykłym wg kosztów rzeczywistych poniesionych przez Bank, nie mniej niż 1,75 zł, 2) listem poleconym wg kosztów rzeczywistych poniesionych przez Bank, nie mniej niż 4,20 zł, 3) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru

18 4. Za wykonanie na życzenie klienta następujących czynności: 1 ) za wydanie na wniosek klienta informacji i pism o charakterze zaświadczeń wg kosztów rzeczywistych poniesionych przez Bank, nie mniej niż 6,60 zł 35,00 zł 2) za wydanie odpisu umowy o kredyt 5,00 zł za każdą stronę 3) za wystawienie zezwolenia na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu hipoteki na rzecz Banku 4) za wydanie informacji o kredytobiorcy na prośbę innych banków 5. Opłata za administrowanie kredytów lub pożyczek z wyjątkiem kredytów w ROR (dotyczy kredytów/pożyczek udzielonych po dniu 1 października 2010r.) 6. Wydanie promesy Uwaga: opłata zaliczana jest na poczet prowizji od kredytu. 7. Opłata przygotowawcza do kredytu z dotacją na zakup kolektorów słonecznych Uwaga: w przypadku nie podpisania umowy kredytowej opłata nie jest zwracana. 0,00 zł. 50,00 zł. 3,00 zł. opłata miesięczna 2% kwoty promesy nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż zł 2% wnioskowanej kwoty kredytu, płatnej przy składaniu wniosku 8. Opłata za wydanie wydruku aktualnego stanu księgi wieczystej 15,00 zł ROZDZIAŁ 6. INNE CZYNNOŚCI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH (W PLN I WALUTACH) Lp. Wyszczególnienie czynności Stawka prowizji i opłat 1 Za przyjęcie zastrzeżenia z tytułu wypłat gotówkowych 20,00 zł. 2 Czynności związane z obsługą czeków (za jeden czek): 3) przyjęcie czeku do inkasa bezpośrednio od klienta 30,00 zł. 4) przyjęcie czeku do inkasa z innego banku 30,00 zł. 3 Za przyjęcie i przechowywanie w depozycie bankowym dokumentów oraz przedmiotów wartościowych Uwaga: opłata nie dotyczy depozytów składanych z urzędu oraz na zabezpieczenie kredytu 100,00 zł rocznie - od każdego depozytu 4 udostępnienie wrzutni skarbca nocnego: d) opłata za korzystanie z wrzutni skarbca nocnego w/g umowy z klientem e) wydanie portfela w/g cen zakupu podwyższone o 25 % z tytułu kosztów manipulacyjnych f) klucza do drzwiczek skarbca 10,00 zł jednorazowo 5 Za wymianę znaków pieniężnych, od klientów nie posiadających w naszym banku rachunków bankowych 0,1% od wartości wymienianych znaków nie mniej niż 5,00 zł. i nie więcej niż 20,00 zł. 6 Za wyjaśnienie spraw wymagających sięgnięcia do materiałów archiwalnych: d) do 3 miesięcy 10,00 zł. e) powyżej 3 miesięcy do 1 roku 30,00 zł. f) powyżej 1 roku 100,00 zł. 7. Za złożenie zastrzeżenia o utracie dokumentu wymagającego przesłania poprzez system DZ: a) dla klientów posiadających rachunek bankowy w KBS Myszyniec e) dla pozostałych klientów 30,00 zł. 50,00 zł. 18

19 ROZDZIAŁ 7. KARTY KREDYTOWE: BPS VISA CREDIT i VISA GOLD Lp. Rodzaj czynności/usługi BPS VISA CREDIT i VISA GOLD 1. Wydanie nowej karty 0,00 zł. 2. Wznowienie karty po upływie terminu ważności 0,00 zł. 3. Opłata za przekroczenie limitu kredytowego 10,00 zł. 4. Opłata roczna za obsługę karty: 4.1. Pobierana w pierwszym roku użytkowania 0,00 zł 4.2. Pobierana w drugim i kolejnym roku użytkowania* 54,00 zł * Opłata zostaje zniesiona gdy suma wszystkich transakcji przekroczyła 6 000,00 w 12 miesięcznym okresie. 5. Opłata za nieterminową spłatę 20,00 zł. 6. Opłata za duplikat karty 10,00 zł. 7. Prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie 3% nie mniej niż 10,00 zł 8. Prowizja za wypłatę gotówki za granicą 3% nie mniej niż 15,00 zł 9. Prowizja za zapytanie o saldo 0,00 zł 10. Przelew z karty kredytowej 3% nie mniej niż 5,00 zł 11. Opłata za wydanie karty dodatkowej 10,00 zł 19

20 DZIAŁ III. UBEZPIECZENIA Wysokość i zasady pobierania opłat z tytułu ubezpieczeń zawarto w załączniku nr 1 do Taryfy. Załącznik nr 1 Wysokość i zasady pobierania opłat z tytułu ubezpieczeń 1) Sposób naliczania składki ubezpieczeniowej w MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych: Wysokość składki ubezpieczeniowej uzależniona jest od płci ubezpieczonego, wieku, wysokości sumy ubezpieczenia oraz okresu ubezpieczenia określonych w harmonogramie przygotowanym przez MACIF Życie TUW, z zastrzeżeniem warunku, iż najniższa składka za całkowity okres ubezpieczenia nie może być niższa niż 25 PLN. Składka naliczana od kwoty kredytu i pobierana jednorazowo. Ubezpieczenie ma zastosowanie do wszystkich kredytów będących w ofercie Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu. Taryfy składek dla mężczyzn Mężczyźni 1 do do do do do do do do 25 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,021% 0,024% 0,028% 26 do 30 0,020% 0,020% 0,023% 0,026% 0,031% 0,036% 0,044% 31 do 35 0,028% 0,030% 0,034% 0,040% 0,048% 0,057% 0,069% 36 do 40 0,045% 0,048% 0,055% 0,065% 0,078% 0,092% 0,108% 41 do 45 0,072% 0,077% 0,089% 0,105% 0,123% 0,142% 0,164% 46 do 50 0,118% 0,125% 0,144% 0,167% 0,191% 0,215% 0,229% 51 do 55 0,188% 0,198% 0,223% 0,253% 0,282% 0,293% 0,295% 56 do 60 0,282% 0,295% 0,327% 0,363% 0,362% 0,354% 0,350% 61 do 65 0,400% 0,417% 0,457% 0,414% 0,386% 0,374% 0,367% Taryfy składek dla kobiet Mężczyźni 1 do do do do do do do do 25 0,004% 0,004% 0,004% 0,005% 0,006% 0,007% 0,008% 26 do 30 0,006% 0,006% 0,007% 0,008% 0,009% 0,011% 0,015% 31 do 35 0,008% 0,009% 0,010% 0,013% 0,016% 0,019% 0,024% 36 do 40 0,014% 0,015% 0,018% 0,022% 0,027% 0,033% 0,040% 41 do 45 0,024% 0,026% 0,031% 0,038% 0,045% 0,054% 0,063% 46 do 50 0,043% 0,046% 0,054% 0,063% 0,073% 0,084% 0,091% 51 do 55 0,071% 0,075% 0,086% 0,099% 0,112% 0,117% 0,118% 56 do 60 0,110% 0,116% 0,129% 0,145% 0,145% 0,142% 0,140% 61 do 65 0,158% 0,165% 0,183% 0,166% 0,155% 0,150% 0,148% 2) Sposób naliczania składki ubezpieczeniowej w Wielkopolskim Towarzystwie Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych CONCORDIA CAPITAL S.A. a) GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY RACHUNEK Zastosowane do kredytów odnawialnych w rachunkach oszczędnościowo rozliczeniowych Składka pobierana jednorazowo *Warianty ochrony ubezpieczeniowej: WARIANT (zgodnie z postanowieniami SWU) GRKB GRKB- TCN GRKB-POZ GRKB-UPR Nazwa Taryfy Wskaźnik

21 I X ROR1r 0,71% II X X ROR2r 1,08% III X X X ROR3r 2,76% IV X X X ROR4r 1,58% V x x X X ROR5r 3,26% b) GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KEDYT Zastosowane do kredytów: BEZPIECZNA GOTÓWKA, kredytów mieszkaniowych MÓJ DOM, oraz kredytów obrotowych Składka pobierana jednorazowo *Warianty ochrony ubezpieczeniowej: WARIANT GRKB GRKB - TCN GRKB - POZ GRKB - UPR I X II X X III X X X IV X X X V x X X X * Wysokość wskaźnika składki ubezpieczeniowej SKŁADKA WARIANT GRKB GRKB - TCN GRKB - POZ GRKB - UPR WSKAŹNIK I X 0,059% II X X 0,088% jednorazowa III X X X 0,178% IV X X X 0,128% V X X X X 0,218% *Oznaczenia stosowane przez Towarzystwo w przypadku ryzyka zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci: a) Śmierci ubezpieczonego (GRKB) b) Trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy (GRKB-TCN) c) Poważnego zachorowania Ubezpieczonego (GRKB-TCN) d) Utraty pracy przez Ubezpieczonego (GRKB-UPR) 21

T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 01.01.2015r. Spis treści Zasady pobierania prowizji i opłat w KBS Myszyniec... 2 DZIAŁ I. KLIENCI

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 12.01.2015r. 1 Spis treści Zasady pobierania prowizji i opłat w KBS Myszyniec... 3 DZIAŁ I. KLIENCI

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Myszyniec, lipiec 2017r. Zasady pobierania prowizji i opłat przez KBS w Myszyńcu... 3 Dział I. KLIENCI INSTYTUCJONALNI...

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH Obowiązuje od 07 sierpnia 2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 1 do uchwały nr 76/112017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki:

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: /Tekst jednolity obowiązujący od 11.03.2011r./ WPŁATY I. 1. Na rachunki bieżące prowadzone

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 69 / 2016 Zarządu BS Augustów z dnia 31.10.2016r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r.

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r. Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn. 05.01.2016 r. TARYFA opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pińczowie. (Jednolity tekst po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 2 do uchwały nr 76/11/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego lub pomocniczego, 20,00 zł. b) bieżącego lub pomocniczego dla rolników bez opłat

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15/Z/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zaleszanach z dnia 26 maja 2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZALESZANACH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/1/BS/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 26 października 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Siemiatycze,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania tych do 0,5 % nie mniej niż 2,5 wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja od

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, 2018

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr 13/01/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 31.01.2018 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2/2017 Zarządu BS Szczucin z dnia 31.10.2017r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne Dla klientów

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity BANK SPÓŁDZIELCZY W SKARYSZEWIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala Tekst jednolity Skaryszew 2015 Opłaty i prowizje obowiązują od 01.04.2015r

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 1/7/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 30.01.2017r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych L.p.

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2017r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/Z/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 08.12.2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: Nr 12/BS/Z/15 z dnia 05.03.2015 r.,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W BRZOSTKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W BRZOSTKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin pobrania Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 4/97/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 23.12.2015r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 1 I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI

UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI Jednolity tekst uchwały przyjęto na posiedzeniu Zarządu w dniu 7.04.2009 r Obowiązuje od dnia 15 maja 2009r Zarząd zał nr 1

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W JODŁOWNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W JODŁOWNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ROR W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. BANK SPÓŁDZIELCZY W NAROLU Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo