T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU"

Transkrypt

1 T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na r. 1

2 Spis treści Zasady pobierania prowizji i opłat w KBS Myszyniec... 3 DZIAŁ I. KLIENCI INSTYTUCJONALNI... 5 ROZDZIAŁ 1. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE W PLN... 5 ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI WALUTOWE, INNE CZYNNOŚCI (EUR, USD)... 7 ROZDZIAŁ 3. LOKATY TERMINOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH... 8 ROZDZIAŁ 4. KARTY BANKOMATOWE: VISA BUSINESS DEBETOWA... 8 ROZDZIAŁ 5. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH... 9 ROZDZIAŁ 6. KREDYTY, GWARANCJE, PORĘCZENIA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w PLN ROZDZIAŁ 7. INNE CZYNNOŚCI NA RZECZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W PLN I WALUTACH) ROZDZIAŁ 8. KARTY KREDYTOWE: VISA BUSINESS CREDIT i VISA BUSINESS CREDIT GOLD DZIAŁ II. OSOBY FIZYCZNE ROZDZIAŁ 1. OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W PLN ROZDZIAŁ 2. CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE DEWIZOWYM (EUR, USD) ROZDZIAŁ 3. KARTY BANKOMATOWE: VISA CLASSIC DEBETOWA ROZDZIAŁ 4. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 5. KREDYTY, GWARANCJE, PORĘCZENIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH w PLN ROZDZIAŁ 6. INNE CZYNNOŚCI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH (W PLN I WALUTACH) ROZDZIAŁ 7. KARTY KREDYTOWE: BPS VISA CREDIT i VISA GOLD DZIAŁ III. UBEZPIECZENIA

3 Zasady pobierania prowizji i opłat w KBS Myszyniec I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje i opłaty od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu, zwany dalej Bankiem lub KBS, pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Prowizje i opłaty za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi z przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Banku nie ponosi odpowiedzialności. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca prowizji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Obowiązek ustalenia poprawnej wysokości opłat i prowizji od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 7. Kwoty pobranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. 8. Za czynności wykonywane przez Bank na podstawie umów z klientami mogą być pobierane inne prowizje i opłaty niż określone w Taryfie prowizji i opłat na zasadach i w wysokości: 1) uzgodnionej wzajemnie w tych umowach, 2) według stawek oferowanych w przetargach. 9. Na życzenie klienta Bank może wykonać inne czynności niż wymienione w Taryfie prowizji i opłat, jednak zastrzega sobie prawo pobierania opłat lub prowizji. 10. W uzasadnionych przypadkach stawki określone w Taryfie prowizji i opłat mogą ulec zmianie w drodze wzajemnych negocjacji. 11. W przypadku zastosowania ustaleń z punktu 10 oraz podejmowania decyzji w uzasadnionych przypadkach w zakresie ustalania opłat i prowizji pomiędzy posiedzeniami Zarządu wysokość opłaty lub prowizji określają Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione. 12. Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych nalicza się za ilość dni w miesiącu, w których funkcjonował rachunek. II. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1. Otwarcia i prowadzenia rachunków : a) lokat terminowych osób fizycznych, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych, b) rachunków, na których gromadzone są środki na cele charytatywne, c) rachunków Straży Pożarnych, Komitetów Rodzicielskich Szkół, Rad Rodziców Szkół i Szkolnych Klubów Sportowych. 2. Wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym oraz dla ofiar klęsk żywiołowych. 3. Wpłat na poczet spłat kredytów i odsetek zaciągniętych w KBS oraz od wpłat kredytów realizowanych z rachunków kredytowych i rachunków bieżących. 3

4 4. Wpłat na pokrycie zobowiązań w stosunku do KBS ( np. z tytułu najmu lokalu przez KBS oraz wypłat na rzecz dostawców i wykonawców usług dla KBS. 5. Wpłat i wypłat z rachunków, na których gromadzone są środki na cele charytatywne oraz rachunków Straży Pożarnych, Komitetów Rodzicielskich Szkół, Rad Rodziców Szkół i Szkolnych Klubów Sportowych. 6. Czynności związanych z poszukiwaniem rachunków bankowych i udzielaniem pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie : a) sądu lub prokuratury w związku z toczącą się sprawą karną skarbową przeciwko osobie fizycznej, będącej stroną umowy, b) prokuratora w sprawach dotyczących wykorzystania działalności do celów mających związek z przestępstwem, c) osób upoważnionych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego oraz inspektora nadzoru bankowego. 7. Czynności WESTERN UNION. 8. Wpłat gotówkowych i wypłat gotówkowych na rachunki bankowe rolników. Zarząd Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu 4

5 DZIAŁ I. KLIENCI INSTYTUCJONALNI ROZDZIAŁ 1. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE W PLN Lp Wyszczególnienie czynności Stawka prowizji i opłat 1 Za otwarcie rachunku bankowego: a) bieżącego i pomocniczego 20,00 PLN b) dodatkowego dla wyodrębnionych środków na określony 20,00 PLN cel 2 Za prowadzenie rachunku bankowego: a) bieżącego i pomocniczego dla podmiotów 18,00 PLN miesięcznie instytucjonalnych b) bieżącego i pomocniczego dla podmiotów 28,00 PLN miesięcznie instytucjonalnych z dostępem do bankowości internetowej c) bieżącego dla podmiotów instytucjonalnych z otwartą linią 20,00 PLN miesięcznie kredytową d) bieżącego dla podmiotów instytucjonalnych z otwartą linią 30,00 PLN miesięcznie kredytową z dostępem do bankowości internetowej e) bieżącego dla rolników miesięcznie f) bieżącego dla rolników z dostępem do bankowości 12,00 PLN miesięcznie internetowej g) bieżącego dla rolników z otwartą linią kredytową 12,00 PLN miesięcznie h) bieżącego dla rolników z otwartą linią kredytową z 14,00 PLN miesięcznie dostępem do bankowości internetowej 3 Za prowadzenie rachunku bankowego bieżącego i pomocniczego dla: związków kombatantów oraz emerytów i 6,00 PLN miesięcznie rencistów, zrzeszeń, stowarzyszeń 4 Prowizja od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe: Uwaga: opłata pobierana jest miesięcznie a) prowadzonych przez KBS Myszyniec 0,3% nie mniej niż 3,50 PLN i nie więcej niż 150,00 PLN b) prowadzonych przez inny bank 0,5% nie mniej niż 5 PLN i nie więcej niż 150,00 PLN c) w przypadku stawek negocjowanych nie mniej niż 5 PLN i nie więcej niż 150,00 PLN d) Blue Cash (z wyjątkiem wpłat do ZUS i US oraz kwot powyżej 20 tys. PLN) 5 Prowizja od wypłat gotówkowych z rachunków: Uwaga: opłata pobierana jest miesięcznie a) prowadzonych w KBS Myszyniec 0,3 % nie mniej niż 3,50 PLN b) prowadzonych przez inne banki 0,5 % nie mniej niż 3,50 PLN 6 Opłata od wpłat gotówkowych: a) za energię elektryczną 2,50 PLN b) za rachunek telefoniczny Telekomunikacji Polskiej S.A. 3,50 PLN 7 Opłata za przelew w systemie: a) ELIXIR 2,00 PLN od przelewu b) HOME BANKING 1,50 PLN od przelewu c) bankowości internetowej, z wyjątkiem zleceń stałych w 0,80 PLN od przelewu systemie bankowości internetowej d) SORBNET 2 30,00 PLN od przelewu do 1 mln PLN 20,00 PLN od przelewu pow.1 mln PLN e) Blue Cash (z wyjątkiem wpłat do ZUS i US oraz kwot powyżej 20 tys. PLN) 8 Za wydanie blankietów czekowych 1,00 PLN za każdy blankiet 9 Potwierdzenie czeku od czeku 10 Zastrzeżenia o utracie czeków: a) przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 20,00 PLN 5

6 b) wykonanie zastrzeżenia wg poniesionych kosztów 11 Wyciąg z rachunku bankowego: 1) odbierany w jednostce KBS w Myszyńcu prowadzącej rachunek a) raz w miesiącu b) każdy następny w miesiącu 2) wysyłany drogą pocztową na terenie kraju: a) raz w miesiącu: - wysłane listem zwykłym - wysłany listem poleconym b) każdy następny miesiącu: - wysłany listem zwykłym - wysłany listem poleconym 3) wysyłany na życzenie Posiadacza rachunku poza granice kraju (za każdą przesyłkę): a) listem zwykłym b) listem poleconym 6 1,00 PLN 7,00 PLN 7,00 PLN 10,00 PLN 20,00 PLN 12 Za sporządzenie odpisu, na życzenie klienta: Uwaga: za lata ubiegłe opłatę pobiera się podwyższoną o 50% a) wyciągu bankowego a) jednego dowodu do wyciągu b) wydruk historii operacji za każdą stronę 13 Za przelew na ror prowadzony przez KBS, z wyjątkiem spłaty kredytu 0,3% od kwoty przelewu nie mniej niż 14 Za sporządzenie przelewu z rachunku bankowego wskazanego przez klienta 15 Za likwidację rachunku, z wyjątkiem likwidacji istniejącego na 1 rzecz otwarcia innego rachunku 16 Polecenie zapłaty: Uwaga: opłata pobierana jest z rachunku klienta a) przyjęcie zlecenia polecenia zapłaty jednorazowo b) realizacja zlecenia polecenia zapłaty 3,00 PLN za każdą operację 17 Zlecenie stałe z rachunku: Uwaga: opłata pobierana jest z rachunku klienta a) przyjęcie zlecenia lub zmiana, z wyjątkiem zlecenia w systemie bankowości internetowej b) realizacja zlecenia stałego, z wyjątkiem zlecenia w systemie bankowości internetowej c) realizacja zlecenia stałego, PLNożonego poprzez system bankowości internetowej 18 Za wydanie, na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego posiadanie: a) rachunku bankowego 20,00 PLN jednorazowo 3,00 PLN za każdą operację 1,50 PLN za każdą operację b) rachunku bieżącego z podaniem obrotów i oceny sytuacji 50,00 PLN ekonomiczno - finansowej 19 Zamknięcie rachunku w ciągu 90 dni od daty otwarcia 20,00 PLN jednorazowo rachunku 20 Za zmianę w umowie i karcie wzoru podpisów 1 21 Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem w KBS w Myszyńcu jako zabezpieczenie należności w innym banku 50,00 PLN 22 Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu za każdy przelew na rachunek uprawnionego Uwaga: opłaty pobiera się z rachunku klienta 23 Za sporządzenie i wysłanie pisma w sprawie powstania niedopuszczalnego salda debetowego prowizji, odsetek, itp. na rachunku bankowym i wezwanie do jego spłaty (przy saldzie powyżej 30 PLN) 1% kwoty przekazanej nie mniej niż Za korzystanie z systemu HOME BANKING: 1/ opłata instalacyjna i szkolenie 50,00 PLN 2/ abonament 30,00 PLN miesięcznie 3/ zmiany instalacji, ponowna instalacja, naprawy wg poniesionych kosztów

7 wyposażenia, itp. 25 Informacja telefoniczna na hasło udzielana przez miesięcznie pracowników o saldzie na rachunku 26 Za przekazywanie komunikatu SMS o saldzie na rachunku 0,50 PLN za każdy SMS 27 Za wygenerowanie listy kodów 28 Za dzierżawienie terminala operacyjnego 50,00 PLN miesięcznie 29 Za realizację przelewu innego posiadacza rachunku za pomocą 0,9% kwoty przelewu terminala operacyjnego TEO 30 Za wypłatę świadczenia z kont rozliczeniowych w wyłączeniem kwot wynikających w tytułu rozpatrywanych reklamacji lub innych sum do wyjaśnienia 0,5% nie mniej niż 5,00PLN i nie więcej niż 100,00 PLN ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI WALUTOWE, INNE CZYNNOŚCI (EUR, USD) Lp. Rodzaj czynności/usługi Stawka (w PLN) 1. Otwarcie rachunku walutowego 1 2. Otwarcie rachunku walutowego bez wniesienia wpłaty 50,00 PLN Prowadzenie rachunku bankowego: 3. Na działalność gospodarczą, rolniczego 4. Wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych miesięcznie 20,00 PLN 0,2% kwoty, min. 5 PLN max. 150,00 PLN 5. Przyjęcie, zmiana lub unieważnienie hasła w związku z rezygnacją z usług na hasło 1 6. Telefoniczna usługa na hasło dotycząca udzielania informacji o stanie środków i obrotach na rachunku bankowym 1 7. Przyjęcie, w ramach telefonicznej usługi na hasło, dyspozycji przemieszczenia środków pomiędzy swoimi rachunkami bankowymi nie pobiera się prowadzonymi przez Bank 8. Sporządzenie i wysłanie jednego wyciągu w miesiącu Bez opłat 9. Sporządzenie na wniosek klienta dodatkowego wyciągu 10. Likwidacja rachunku bieżącego w ciągu 90 dni od daty otwarcia 20,00 PLN 11. Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym: Za sporządzenie odpisu: a) wyciągu z rachunku bankowego 12. b) jednego dowodu do wyciągu Uwaga: za każdy poprzedni rok opłatę pobiera się odpowiednio podwyższoną o 50% stawki podstawowej za stronę 13. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym Bez opłat 14. Przyjęcie i zmiana pełnomocnictwa Od wpłat gotówkowych na rachunek bankowy prowadzony w KBS w 0,2% od kwoty min. walucie innej niż waluta rachunku 16. Od wypłat gotówkowych z rachunku bankowego prowadzonego w KBS w 0,1% od kwoty min. walucie innej niż waluta rachunku 17. Za zmianę w umowie i karcie wzoru podpisów Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu za każdy przelew na rachunek uprawnionego Uwaga: opłaty pobiera się z rachunku klienta 1% kwoty przekazanej nie mniej niż Udzielanie na hasło telefonicznych informacji o wpływach środków z zagranicy oraz dewiz z kraju Przyjęcie lub zmiana hasła dotyczącego udzielania telefonicznych informacji o wpływach środków z zagranicy oraz dewiz z kraju miesięcznie 21. Inne usługi bankowe nie wymienione w niniejszej Taryfie wg. umowy min Skup i sprzedaż walut wymienialnych 0,5 % od kwoty min. 3,00 PLN max 30,00 PLN 23. Za przekazywanie komunikatu SMS o saldzie na rachunku 0,50 PLN za każdy SMS 7

8 ROZDZIAŁ 3. LOKATY TERMINOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Lp. Rodzaj czynności/usługi Stawka 1. Otwarcie rachunku nie pobiera się 2. Prowadzenie rachunku nie pobiera się 3. Przelew z tytułu lokaty na rachunek prowadzony przez inny bank, z zastrzeżeniem pkt.6 Uwaga: Prowizję pobiera się od zlecającego operację 4. Realizacja przelewu z rachunku prowadzonego przez Bank na rachunek prowadzony przez inny bank 1 5. Wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunków prowadzonych przez jednostki organizacyjne Banku nie pobiera się 6. Realizacja przelewu z tytułu przekazania odsetek należnych z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony przez inny bank od każdej operacji 7. Sporządzenie wyciągu po zmianie salda nie pobiera się 8. Poszukiwanie rachunków lokat i/lub udzielenie pisemnej informacji o saldzie, z wyjątkiem postanowień zawartych w Dziale I ust. 7 za każdy rachunek 9. Zmiana danych posiadacza rachunku nie pobiera się 10. Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego 1% kwoty przekazanej nie tytułu za każdy przelew na rachunek uprawnionego mniej niż 1. Uwaga: opłaty pobiera się z rachunku klienta 11. Przyjęcie i zmiana pełnomocnictwa nie pobiera się ROZDZIAŁ 4. KARTY BANKOMATOWE: VISA BUSINESS DEBETOWA Lp. Karty płatnicze dla podmiotów instytucjonalnych VISA BUSINESS DEBETOWA 1 Wydanie nowej karty 1* 2 Wydanie karty w trybie ekspresowym 40,00 PLN 3 Wznowienie karty po upływie terminu ważności 1 4 Wydanie nowej karty w miejsce utraconej (duplikatu karty) 20,00 PLN 5 Nie zwrócenie karty na żądanie Banku 1 6 Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju 7 Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą 8 Wypłata w kasach / w POS/ w bankach spółdzielczych na terenie kraju, BGŻ S.A., MR Banku S.A. i Oddziałach MR Banku S.A. oraz zrzeszonych bankach spółdzielczych (od Nie dotyczy wartości transakcji) 9 Wypłata w kasach / w POS/ w bankach spółdzielczych na terenie kraju, BPS S.A., BGŻ S.A., Kredyt Bank, bankach 1,50 PLN zrzeszających (od wartości transakcji) 10 Wypłata gotówki w bankomatach banków spółdzielczych na terenie kraju, BGŻ S.A., MR Banku S.A. i Oddziałach MR Banku S.A. oraz w bankach, z którymi MR Bank S.A. podpisał Nie dotyczy umowy o obsłudze bezprowizyjnej 11 Wypłata gotówki w bankomatach banków spółdzielczych na terenie kraju, BPS S.A., BGŻ S.A., MR Banku S.A., Kredyt Banku oraz w bankach, z którymi BPS S.A podpisał umowy o obsłudze bezprowizyjnej 12 Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju (od 2% nie mniej niż wartości transakcji) 13 Wypłata gotówki w bankomatach za granicą (od wartości transakcji) 8 3% nie mniej niż plus koszty przewalutowania /x 14 Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 2% nie mniej niż 15 Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą (od wartości transakcji) 3%, nie mniej niż plus koszty przewalutowania /x

9 16 Wypłata gotówki z kart płatniczych z wykorzystaniem urządzeń pocztowych 17 Zmiana wysokości miesięcznego limitu indywidualnego 9 2% nie mniej niż 18 Powtórne generowanie nowego PIN na żądanie Użytkownika karty 12,00 PLN 19 Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku przez okres przez niego wskazany 20 1) ustalenie limitu dziennego na wypłaty gotówki w bankomacie, w terminalach EFT POS i limitu zakupów 2) zmiana limitu karty 5,00,- 21 Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie 22 Wyjaśnienie szczegółów transakcji wątpliwej 23 Zmiana danych użytkownika karty 24 Miesięczne zestawienie transakcji 25 Przeprowadzenie arbitrażu 36,00 PLN + 250,00 USD 26 Opłata w przypadku przegrania arbitrażu 250,00 USD 27 Prośba o kopię dokumentu 3,60 PLN + 2 USD 28 Odblokowanie karty 29 Używanie karty Uwaga: prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie karty x koszty przewalutowania 1% wartości kwoty przewalutowania, 2,00 PLN miesięcznie ROZDZIAŁ 5. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Lp. Rodzaj czynności/usługi Stawka 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe 10,00 zł 1.1. Przelewy SEPA plus koszty wg opcji SHA 10,00 zł 1.2. Przelewy regulowane plus koszty wg opcji SHA 10,00 zł 1.3. Polecenia wypłaty plus koszty wg wybranej opcji 1.4. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/postępowanie 85,00 zł + koszty banków trzecich wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta. Opłaty nie pobiera się, gdy przyczyną postępowania był błąd Banku. 2. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym 2.1. Przelewy SEPA 10,00 zł plus koszty wg opcji SHA 2.2. Przelewy regulowane 20,00 zł plus koszty wg opcji SHA 2.3. Polecenia wypłaty 20,00 zł plus koszty wg wybranej opcji 3. Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w walutach: EUR, USD: 1) w trybie pilnym 90,00 zł 2) w trybie przyspieszonym 50,00 zł 4. Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi 20,00 zł prowadzonymi w Grupie BPS 5. Zmiany/korekty/odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, 85,00 zł + koszty banków trzecich wykonane na zlecenie Klienta 6. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 50,00 zł 7. Reklamacje przekazu w obrocie dewizowym 85,00 zł + koszty banków trzecich 8. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie 20,00 zł przekazu w obrocie dewizowym Opcje: określenie, kto pokrywa koszty i prowizje Banku występuje w treści przekazu w formie następujących skrótów: 1) BEN lub SHA - beneficjent, co oznacza, że do opłacenia prowizji Banku zobowiązany jest

10 odbiorca przekazu - beneficjent; 2) OUR- zleceniodawca, co oznacza, że do pokrycia prowizji Banku zobowiązany jest zleceniodawca przekazu, tym samym beneficjent powinien otrzymać całą kwotę. ROZDZIAŁ 6. KREDYTY, GWARANCJE, PORĘCZENIA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w PLN Lp. Wyszczególnienie czynności Stawka prowizji i opłat l. Prowizja za przyznanie / udzielenie: 1)kredytów na działalność gospodarczą i rolniczą z zastrzeżeniem ppkt. 3) oraz ppkt. 5) 2 % kwoty kredytu udzielonego 2) kredytu hipotecznego 2 % kwoty kredytu udzielonego 3) kredytu preferencyjnego 0 % kwoty kredytu przyznanego Prowizja dotyczy kredytów udzielonych od dnia r. 4) kredytu ze środków EFRWP, kredytu inwestycyjnego dla kredytobiorców korzystających z programów 2% kwoty kredytu udzielonego realizowanych we współpracy z UE 5) Kredyt obrotowy Suszowy kredyt na wsparcie w rolnictwie 1,5 % kwoty przyznanego kredytu 2. Za czynności związane ze zmianą warunków umowy kredytu lub pożyczki (dokonywanej na wniosek klienta): 1) związane ze zmianą dłużnika 100,00 zł. 2) związane z prolongowaniem spłaty kapitału lub odsetek, z wyjątkiem kredytów klęskowych /suszowych/: a/ do kwoty 100,- tys zł l % kwoty prolongowanej, nie mniej niż 30,00 zł. i nie więcej niż 100,00 zł. b/ powyżej 100,- tys zł 0,5% kwoty prolongowanej 3) związane z prolongowaniem kredytów klęskowych /suszowych/ 1 % prolongowanej kwoty kredytu, nie mniej niż 15,00 zł. 4) związane z przedłużeniem umowy o kredyt w rachunku bieżącym 5) pozostałe czynności związane ze zmianą warunków umowy 100,00 zł. 3. Za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty raty kredytu, pożyczki lub odsetek, składek z tytułu ochrony ubezpieczenia oraz innych kosztów wynikających z umowy kredytowej. - uwaga: za wezwanie wysyłane do poręczycieli płaci kredytobiorca 4. Za wykonanie na życzenie klienta następujących czynności: 1 ) za wydanie na wniosek klienta informacji i pism o charakterze zaświadczeń 2% kwoty przyznanego kredytu 15,00 zł. od każdego wezwania 35,00 zł 2) za wydanie odpisu umowy o kredyt 5,00 zł - za każdą stronę 3) za wystawienie zezwolenia na wykreślenie z księgi 25,00 zł. wieczystej wpisu hipoteki na rzecz Banku 4) za wydanie informacji o kredytobiorcy na prośbę innych banków 5. Opłata za administrowanie kredytów lub pożyczek z wyjątkiem kredytów w rachunku bieżącym, kredytów preferencyjnych (dotyczy kredytów/pożyczek udzielonych po dniu 1 października 2010r.) Za udzielenie gwarancji, poręczenia na okres obowiązywania: 6. a) do 1 roku i 1 miesiąca /za pierwszy rok obowiązywania wszystkich gwarancji, poręczeń, 50,00 zł. 3,00 zł. - opłata miesięczna 2% kwoty gwarancji lub poręczenia nie więcej niż zł 10

11 1,5% kwoty gwarancji lub b) powyżej okresu wymienionego w pkt. a) poręczenia nie więcej niż zł za każdy kolejny rok 7. Wydanie promesy 2% kwoty promesy nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż zł 8. Opłata za naliczanie i administrowanie dopłat od kredytów preferencyjnych inwestycyjnych. Opłata jest należna od każdego kredytu, naliczana miesięcznie i pobierana w ostatnim miesiącu kończącym kwartał kalendarzowy. 9. Opłata za naliczanie i administrowanie dopłat od kredytów preferencyjnych obrotowych. Opłata jest należna od każdego kredytu, naliczana miesięcznie i pobierana w ostatnim miesiącu kończącym kwartał kalendarzowy. 10a. Dla kredytów udzielonych od r do r prowizja od zaangażowania kredytu preferencyjnego naliczana od salda kredytu na koniec każdego roku płatna do kolejnego roku. Prowizji nie pobiera się w roku, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. 10b. Dla kredytów udzielonych od r prowizja od zaangażowania kredytu preferencyjnego naliczana od salda kredytu na koniec każdego roku płatna do kolejnego roku. Prowizji nie pobiera się w roku, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. 11. Opłata przygotowawcza do kredytu z dotacją na zakup kolektorów słonecznych Uwaga: w przypadku nie podpisania umowy kredytowej opłata nie jest zwracana ,00 zł. 5,00 zł. 0,25 % kwoty kredytu, - minimum 50 zł, - maximum zł 0% 2% wnioskowanej kwoty kredytu, płatnej przy składaniu wniosku. 12. Opłata za wydanie wydruku aktualnego stanu księgi wieczystej 15,00 zł ROZDZIAŁ 7. INNE CZYNNOŚCI NA RZECZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W PLN I WALUTACH) Lp. Wyszczególnienie czynności Stawka prowizji i opłat 1. Za przyjęcie zastrzeżenia z tytułu wypłat gotówkowych 20,00 zł. 2. Czynności związane z obsługą czeków (za jeden czek): 1) przyjęcie czeku do inkasa bezpośrednio od klienta 30,00 zł. 2) przyjęcie czeku do inkasa z innego banku 30,00 zł. 3. Za przyjęcie i przechowywanie w depozycie bankowym dokumentów oraz przedmiotów wartościowych Uwaga: opłata nie dotyczy depozytów składanych z urzędu oraz na zabezpieczenie kredytu 100,00 zł rocznie - od każdego depozytu 4. udostępnienie wrzutni skarbca nocnego: a) opłata za korzystanie z wrzutni skarbca nocnego w/g umowy z klientem b) wydanie portfela w/g cen zakupu podwyższone o 25 % z tytułu kosztów manipulacyjnych c) klucza do drzwiczek skarbca 10,00 zł jednorazowo 5. Za wymianę znaków pieniężnych, od klientów nie posiadających w naszym banku rachunków bankowych 0,1% od wartości wymienianych znaków nie mniej niż 5,00 zł. i nie więcej niż 20,00 zł. 6. Za wyjaśnienie spraw wymagających sięgnięcia do materiałów archiwalnych: a) do 3 miesięcy 10,00 zł. b) powyżej 3 miesięcy do 1 roku 30,00 zł. c) powyżej 1 roku 100,00 zł. 7. Za złożenie zastrzeżenia o utracie dokumentu wymagającego przesłania poprzez system DZ: a) dla klientów posiadających rachunek bankowy w KBS Myszyniec d) dla pozostałych klientów 30,00 zł. 50,00 zł.

12 ROZDZIAŁ 8. KARTY KREDYTOWE: VISA BUSINESS CREDIT i VISA BUSINESS CREDIT GOLD Lp. Rodzaj czynności/usługi VISA BUSINESS CREDIT i VISA BUSINESS CREDIT GOLD 1. Wydanie nowej karty 0,00 zł. 2. Wznowienie karty po upływie terminu ważności 0,00 zł. 3. Opłata za przekroczenie limitu kredytowego 10,00 zł. 4. Opłata roczna za obsługę karty: 4.1. Pobierana w pierwszym roku użytkowania 0,00 zł 4.2. Pobierana w drugim i kolejnym roku użytkowania* 54,00 zł *Opłata zostaje zniesiona gdy suma wszystkich transakcji przekroczyła 6 000,00 w 12 miesięcznym okresie. 5. Opłata za nieterminową spłatę 20,00 zł. 6. Opłata za duplikat karty 10,00 zł. 7. Prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie 3% nie mniej niż 10,00 zł 8. Prowizja za wypłatę gotówki za granicą 3% nie mniej niż 15,00 zł 9. Prowizja za zapytanie o saldo 0,00 zł 10. Przelew z karty kredytowej 3% nie mniej niż 5,00 zł 11. Opłata za wydanie karty dodatkowej 10,00 zł 12

13 DZIAŁ II. OSOBY FIZYCZNE ROZDZIAŁ 1. OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W PLN Lp Wyszczególnienie czynności Stawka prowizji i opłat 1 Otwarcie rachunków wkładów oszczędnościowych i oszczędnościowo - rozliczeniowych 2 Otwarcie rachunku a vista lub terminowego bez wniesienia wpłaty na wniosek klienta 3 Za prowadzenie: a) ror miesięcznie b) ror z otwartą linią kredytową lub debetu w ror 6,00 PLN miesięcznie c) ror z dostępem do bankowości internetowej 6,00 PLN miesięcznie d) ror z dostępem do bankowości internetowej i otwartą linią 7,00 PLN miesięcznie kredytową lub debetem w ror e) ror: junior i student bez prowizji 4 Przelewy z rachunków wkładów oszczędnościowych prowadzonych w KBS na konta prowadzone przez KBS z bez prowizji wyjątkiem przelewów wyszczególnionych w punkcie 7 5 Wpłaty i wypłaty gotówkowe: a) na rachunki i z rachunków prowadzonych przez KBS Myszyniec b) na rachunki i z rachunków prowadzonych w innych 0,5% nie mniej niż bankach c) Blue Cash (z wyjątkiem wpłat do ZUS i US oraz kwot powyżej 20 tys PLN) 6 Za realizację przelewu: a) na rachunek bankowy prowadzony przez inny bank, w tym 2,00 PLN od przelewu ZUS, b) na rachunek bankowy prowadzony przez inny bank, w tym 0,50 PLN od przelewu ZUS realizowany w systemie bankowości internetowej c) Blue Cash (z wyjątkiem wpłat do ZUS i US oraz kwot powyżej 20 tys PLN) 7 Za wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o posiadaniu wkładów oszczędnościowych, jego wysokości oraz wysokości dopisanych odsetek itp. 40,00 PLN 8 Za sporządzenie odpisu obrotów z rachunków wkładów oszczędnościowych - za każdą stronę 9 Za przyjęcie lub zmianę zlecenia stałego z ror, z wyjątkiem bankowości internetowej 10 Za realizację zlecenia: a) stałego z ror, z wyjątkiem bankowości internetowej */ 3,00 PLN za każdą operację b) stałego z ror, PLNożonego poprzez system bankowości 0,99 PLN za każdą operację internetowej **/ 11 Informacja telefoniczna na hasło udzielana przez miesięcznie pracowników o saldzie na rachunku 12 Polecenia zapłaty: a) przyjęcie polecenia zapłaty w KBS dłużnika jednorazowo b) realizacja polecenia zapłaty 3,00 PLN od każdej operacji c) odrzucenie polecenia zapłaty 3,00 PLN od każdej operacji d) wycofanie polecenia zapłaty przez wierzyciela 1,00 PLN 13 Za przekazywanie komunikatu SMS o saldzie na rachunku 0,50 PLN za każdy SMS 14 Czynności związane z obsługą książeczek oszczędnościowych i lokat terminowych: 1) za przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki 2 oszczędnościowej 2) za wykonanie zastrzeżenia wg poniesionych kosztów 3) za wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki 4) umorzenie utraconej książeczki 5) likwidacja książeczki a vista 6) likwidacja wkładu terminowego 13

14 */ Uwaga: prowizji nie pobiera się za likwidację lokaty krótkoterminowej STANDARD E-POL-KONTO 7, 14, 21 dniowa 7) przekształcenie wkładu terminowego na inny wkład terminowy w KBS Myszyniec 8) za przekazanie środków ze zlikwidowanego wkładu oszczędnościowego lub terminowego do innego banku 9) likwidacja wkładu nieczynnego do wysokości środków na rachunku, nie więcej niż 10,0 PLN 15. Czynności związane z obsługą ror: a) likwidacja rachunku ror na wniosek klienta b) wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego oraz z tytułu inkasa wekslowego 1) listem zwykłym wg kosztów rzeczywistych poniesionych przez Bank, nie mniej niż 1,75 PLN, 2) listem poleconym wg kosztów rzeczywistych poniesionych przez Bank, nie mniej niż 4,20 PLN, 3) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru wg kosztów rzeczywistych poniesionych przez Bank, nie mniej niż 6,60 PLN c) za zmiany w umowie i karcie wzoru podpisu d) przekształcenie wspólnego konta na indywidualne lub indywidualnego na wspólne 16 Debet w ror 1) przyznanie debetu 5 % kwoty nie mniej niż 25 PLN 2) podwyższenie kwoty debetu w ror 5 % kwoty podwyższonej nie mniej niż 17 Za przyznanie kredytu w ROR 2% kwoty przyznanego kredytu 18 Za przyjęcie lub zmianę dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 30,00 PLN 19 Cesja praw z terminowego rachunku oszczędnościowego ) Za dokonanie blokady wkładów z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych z innymi instytucjami i osobami ( na wniosek posiadacza 50,00 PLN rachunku) 2) Blokada dokonywana na potrzeby KBS Myszyniec 3) zwolnienie zabezpieczenia w formie blokady lokaty ustanowionej w innym banku 20,00 PLN 21 Za wyciąg z rachunku: 1) odbierany w jednostce KBS w Myszyńcu prowadzącej rachunek 2) wysyłany drogą pocztową na terenie kraju: a) listem zwykłym: - raz w miesiącu - za każdą przesyłkę począwszy od drugiej b) listem poleconym (za każdą przesyłkę) 3) wysyłany na życzenie Posiadacza rachunku poza granice kraju (za każdą przesyłkę) a) listem zwykłym b) listem poleconym 14 7,00 PLN 20,00 PLN 22 Za sporządzenie odpisu: Uwaga: za lata ubiegłe opłatę pobiera się podwyższoną o 50% a) wyciągu bankowego b) jednego dowodu do wyciągu c) wydruk historii operacji za każdą stronę 23 Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem w KBS w Myszyńcu jako zabezpieczenie należności w innym banku 50,00 PLN 24 Za czynności związane ze zmianą danych osobowych Posiadacza rachunku 25 Opłata od wpłat gotówkowych: a) za energię elektryczną 2,50 PLN b) za rachunek telefoniczny 3,50 PLN - i lokat prowadzonych przez KBS Myszyniec, **/ - z wyjątkiem zleceń dotyczących lokat prowadzonych w KBS Myszyniec

15 ROZDZIAŁ 2. CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE DEWIZOWYM (EUR, USD) Lp. Rodzaj czynności/usługi Stawka 1. Wpłaty i wypłaty z rachunków nie pobiera się 2. Sporządzenie i wysłanie wyciągu po każdej zmianie salda a w przypadku rachunków na każde żądanie na koniec miesiąca nie pobiera się 3. Sporządzenie, na życzenie klienta, dodatkowego wyciągu 2,00 PLN za każdy wyciąg 4. Wysłanie wyciągu, o którym mowa w pkt 3 a) listem zwykłym b) listem poleconym 7,00 PLN 5. Zmiana danych osobowych posiadacza rachunku nie pobiera się Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o wysokości salda na rachunku 20 PLN 6. Uwaga: Opłatę pobiera się jednorazowo niezależnie od liczby rachunków klienta w jednostce organizacyjnej Banku Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie 7. przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci Uwaga: W przypadku PLNożenia przez klienta zapisu na wypadek śmierci 30 PLN jednocześnie na wkładach PLNotowych i na rachunku walutowym, Bank pobiera tylko jedną opłatę Zmiana posiadacza rachunku w związku z przelewem praw (cesją) 8. Uwaga: w przypadku cesji całego rachunku opłata pobierana jest jednorazowo, w przypadku cesji wkładu w ramach rachunku 35 PLN od pojedynczego wkładu 9. Przyjęcie lub zmiana hasła Uwaga: Opłatę pobiera się jednorazowo bez względu na liczbę rachunków 10 PLN klienta w Banku 10. Dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu umów zawieranych z innymi instytucjami i osobami na wniosek posiadacza rachunku 30 PLN Przyjęcie lub zmiana pełnomocnictwa 1) pierwszy pełnomocnik nie pobiera się ) każdy kolejny pełnomocnik Uwaga: Opłatę za przyjęcie pełnomocnictwa nie pobiera się jeśli pełnomocnicy są ustanawiani przy zawieraniu umowy Likwidacja rachunku płatnego na każde żądanie w ciągu 90 dni od dnia zawarcia Uwaga 1: Jeżeli kwota wkładu na likwidowanym rachunku wynosi mniej niż opłata za likwidację tego rachunku, należy pobrać opłatę do wysokości wkładu Uwaga 2: Opłaty nie pobiera się gdy likwidowany rachunek został otwarty w związku z otwarciem wkładu terminowego walutowego przez osobę nie posiadającą w Banku rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie Likwidacja lokaty w ciągu 14 dni od dnia otwarcia PLNożenie dyspozycji realizacji przelewu na druku niestandardowym Uwaga: Opłata pobierana dodatkowo wraz z prowizją za realizację przelewu 5 PLN 20 PLN 15 PLN 3 PLN od każdej dyspozycji 15. Wydanie na życzenie klienta wydruku historii operacji 5 PLN każdorazowo Transakcje WESTERN UNION anulowanie transakcji w systemie 20 PLN 2. reklamacja danych ( zmiana waluty, zmiana danych beneficjenta, 20 PLN zmiana kraju przeznaczenia) Wypłata środków w kasie w walucie, otrzymanych z zagranicy lub z banków krajowych za pośrednictwem rachunku NOSTRO Udzielanie na hasło telefonicznych informacji o wpływach środków z zagranicy oraz dewiz z kraju Przyjęcie lub zmiana hasła dotyczącego udzielania telefonicznych informacji o wpływach środków z zagranicy oraz dewiz z kraju 20. Inne usługi bankowe nie wymienione w niniejszej Taryfie 0,2% kwoty min. 5 PLN 60 PLN za 12 miesięcy pobierane z góry nie pobiera się wg. umowy min. 15 PLN 15

16 21. Skup i sprzedaż walut wymienialnych Uwaga: 1. Upoważnia się Prezesa Zarządu do negocjowania prowizji przy skupie/sprzedaży jednorazowej w kwotach powyżej EUR i USD 2. Prowizji nie pobiera się od operacji bezgotówkowych klientem własnym. 0,5 % od kwoty min. 3 PLN max. 30 PLN 22. Za przekazywanie komunikatu SMS o saldzie na rachunku 0,50 PLN za każdy SMS 23. Za prowadzenie rachunku bankowego 5 PLN miesięcznie ROZDZIAŁ 3. KARTY BANKOMATOWE: VISA CLASSIC DEBETOWA Lp. Wyszczególnienie czynności Stawka prowizji i opłat 1 Wydanie karty VISA : 1/ Posiadaczowi / Współposiadaczowi/Pełnomocnikowi 2 Wydanie karty VISA dla młodzieży/junior 3 Używanie karty VISA Uwaga: prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie karty 2,00 PLN miesięcznie 4 Ekspresowe wydanie karty 30,00 PLN 5 Niezwrócenie karty przez Posiadacza na żądanie KBS 2 6 Wydanie duplikatu karty 7 Odblokowanie karty 8 Wznowienie karty po upływie terminu ważności 1 9 Transakcje bezgotówkowe 10 Transakcje gotówkowe: 1) w bankomatach banków spółdzielczych, Banków zrzeszających, zrzeszonych bankach spółdzielczych, BGŻ i innych banków zgodnie z zawartymi umowami Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku. 2) w bankomatach obcych w kraju 2% nie mniej niż 5,00 PLN 3) Wypłata gotówki w kasie innego banku lub w bankomacie 3%, nie mniej niż za granicą (od wartości transakcji) 10,00 zł. 11 Powtórne generowanie PIN na wniosek użytkownika karty 12 Zmiana wysokości miesięcznego limitu indywidualnego 6,00 PLN ROZDZIAŁ 4. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM DLA OSÓB FIZYCZNYCH Lp. Rodzaj czynności/usługi Stawka 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe 1.1. Przelewy SEPA plus koszty wg opcji SHA 1.2. Przelewy regulowane plus koszty wg opcji SHA 1.3. Polecenia wypłaty plus koszty wg wybranej opcji 1.4. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta. Opłaty nie pobiera się, gdy przyczyną postępowania był błąd Banku. 2. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym 2.1. Przelewy SEPA 2.2. Przelewy regulowane 2.3. Polecenia wypłaty koszty banków trzecich plus koszty wg opcji SHA 20,00 PLN plus koszty wg opcji SHA 20,00 PLN plus koszty wg wybranej

17 opcji 3. Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w walutach: EUR, USD, GBP a) w trybie pilnym 90,00 PLN b) w trybie przyspieszonym 50,00 PLN 4. Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi 20,00 PLN prowadzonymi w Grupie BPS 5. Zmiany/korekty/odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie Klienta 8 + koszty banków trzecich 6. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od 50,00 PLN poleceń wypłaty 7. Reklamacje przekazu w obrocie dewizowym 8 + koszty 8. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym banków trzecich 20,00 PLN Opcje: określenie, kto pokrywa koszty i prowizje Banku występuje w treści przekazu w formie następujących skrótów: 1) BEN lub SHA - beneficjent, co oznacza, że do opłacenia prowizji Banku zobowiązany jest odbiorca przekazu - beneficjent; 2) OUR- zleceniodawca, co oznacza, że do pokrycia prowizji Banku zobowiązany jest zleceniodawca przekazu, tym samym beneficjent powinien otrzymać całą kwotę. ROZDZIAŁ 5. KREDYTY, GWARANCJE, PORĘCZENIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH w PLN Lp. Wyszczególnienie czynności Stawka prowizji i opłat l. Prowizja za przyznanie: 1) kredytu BEZPIECZNA GOTÓWKA a/ dla posiadaczy ROR w KBS w Myszyńcu 2 % kwoty kredytu udzielonego b/ dla pozostałych klientów 3 % kwoty kredytu udzielonego 2) kredytu BEZPIECZNA GOTÓWKA OKOLICZNOŚCIOWEGO 1) kredytu BEZPIECZNA GOTÓWKA OKOLICZNOŚCIOWY Wyjątkowo atrakcyjny kredyt : - w przypadku skorzystania z oferty W pakiecie taniej - dla posiadaczy rachunków w KBS w Myszyńcu - dla pozostałych osób 17 0% - 5 % kwoty kredytu udzielonego 0% kwoty kredytu 1,50% kwoty kredytu 3% kwoty kredytu 3) pożyczki hipotecznej 2 % kwoty kredytu udzielonego 4) kredytu z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 2 % kwoty kredytu przyznanego 5) pozostałych kredytów 2% kwoty kredytu udzielonego 2. Za czynności związane ze zmianą warunków umowy kredytu lub pożyczki (dokonywanej na wniosek klienta): 1) związane ze zmianą dłużnika 100,00 zł. 2) związane z prolongowaniem spłaty kapitału lub odsetek l % kwoty prolongowanej, nie mniej niż 30,00 zł. i nie więcej niż 100,00 zł. 3) związane z przedłużeniem umowy o kredyt w ROR 2% kwoty przyznanego kredytu 4) pozostałe czynności związane ze zmianą warunków umowy 100,00 zł. 3. Za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty raty kredytu, pożyczki lub odsetek, składek z tytułu ochrony ubezpieczenia oraz innych kosztów wynikających z umowy kredytowej: uwaga: za wezwanie wysyłane do poręczycieli płaci kredytobiorca 1) listem zwykłym wg kosztów rzeczywistych poniesionych przez Bank, nie mniej niż 1,75 zł, 2) listem poleconym wg kosztów rzeczywistych poniesionych przez Bank, nie mniej niż 4,20 zł, 3) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru

18 4. Za wykonanie na życzenie klienta następujących czynności: 1 ) za wydanie na wniosek klienta informacji i pism o charakterze zaświadczeń wg kosztów rzeczywistych poniesionych przez Bank, nie mniej niż 6,60 zł 35,00 zł 2) za wydanie odpisu umowy o kredyt 5,00 zł za każdą stronę 3) za wystawienie zezwolenia na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu hipoteki na rzecz Banku 4) za wydanie informacji o kredytobiorcy na prośbę innych banków 5. Opłata za administrowanie kredytów lub pożyczek z wyjątkiem kredytów w ROR (dotyczy kredytów/pożyczek udzielonych po dniu 1 października 2010r.) 6. Wydanie promesy Uwaga: opłata zaliczana jest na poczet prowizji od kredytu. 7. Opłata przygotowawcza do kredytu z dotacją na zakup kolektorów słonecznych Uwaga: w przypadku nie podpisania umowy kredytowej opłata nie jest zwracana. 0,00 zł. 50,00 zł. 3,00 zł. opłata miesięczna 2% kwoty promesy nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż zł 2% wnioskowanej kwoty kredytu, płatnej przy składaniu wniosku 8. Opłata za wydanie wydruku aktualnego stanu księgi wieczystej 15,00 zł ROZDZIAŁ 6. INNE CZYNNOŚCI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH (W PLN I WALUTACH) Lp. Wyszczególnienie czynności Stawka prowizji i opłat 1 Za przyjęcie zastrzeżenia z tytułu wypłat gotówkowych 20,00 zł. 2 Czynności związane z obsługą czeków (za jeden czek): 3) przyjęcie czeku do inkasa bezpośrednio od klienta 30,00 zł. 4) przyjęcie czeku do inkasa z innego banku 30,00 zł. 3 Za przyjęcie i przechowywanie w depozycie bankowym dokumentów oraz przedmiotów wartościowych Uwaga: opłata nie dotyczy depozytów składanych z urzędu oraz na zabezpieczenie kredytu 100,00 zł rocznie - od każdego depozytu 4 udostępnienie wrzutni skarbca nocnego: d) opłata za korzystanie z wrzutni skarbca nocnego w/g umowy z klientem e) wydanie portfela w/g cen zakupu podwyższone o 25 % z tytułu kosztów manipulacyjnych f) klucza do drzwiczek skarbca 10,00 zł jednorazowo 5 Za wymianę znaków pieniężnych, od klientów nie posiadających w naszym banku rachunków bankowych 0,1% od wartości wymienianych znaków nie mniej niż 5,00 zł. i nie więcej niż 20,00 zł. 6 Za wyjaśnienie spraw wymagających sięgnięcia do materiałów archiwalnych: d) do 3 miesięcy 10,00 zł. e) powyżej 3 miesięcy do 1 roku 30,00 zł. f) powyżej 1 roku 100,00 zł. 7. Za złożenie zastrzeżenia o utracie dokumentu wymagającego przesłania poprzez system DZ: a) dla klientów posiadających rachunek bankowy w KBS Myszyniec e) dla pozostałych klientów 30,00 zł. 50,00 zł. 18

19 ROZDZIAŁ 7. KARTY KREDYTOWE: BPS VISA CREDIT i VISA GOLD Lp. Rodzaj czynności/usługi BPS VISA CREDIT i VISA GOLD 1. Wydanie nowej karty 0,00 zł. 2. Wznowienie karty po upływie terminu ważności 0,00 zł. 3. Opłata za przekroczenie limitu kredytowego 10,00 zł. 4. Opłata roczna za obsługę karty: 4.1. Pobierana w pierwszym roku użytkowania 0,00 zł 4.2. Pobierana w drugim i kolejnym roku użytkowania* 54,00 zł * Opłata zostaje zniesiona gdy suma wszystkich transakcji przekroczyła 6 000,00 w 12 miesięcznym okresie. 5. Opłata za nieterminową spłatę 20,00 zł. 6. Opłata za duplikat karty 10,00 zł. 7. Prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie 3% nie mniej niż 10,00 zł 8. Prowizja za wypłatę gotówki za granicą 3% nie mniej niż 15,00 zł 9. Prowizja za zapytanie o saldo 0,00 zł 10. Przelew z karty kredytowej 3% nie mniej niż 5,00 zł 11. Opłata za wydanie karty dodatkowej 10,00 zł 19

20 DZIAŁ III. UBEZPIECZENIA Wysokość i zasady pobierania opłat z tytułu ubezpieczeń zawarto w załączniku nr 1 do Taryfy. Załącznik nr 1 Wysokość i zasady pobierania opłat z tytułu ubezpieczeń 1) Sposób naliczania składki ubezpieczeniowej w MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych: Wysokość składki ubezpieczeniowej uzależniona jest od płci ubezpieczonego, wieku, wysokości sumy ubezpieczenia oraz okresu ubezpieczenia określonych w harmonogramie przygotowanym przez MACIF Życie TUW, z zastrzeżeniem warunku, iż najniższa składka za całkowity okres ubezpieczenia nie może być niższa niż 25 PLN. Składka naliczana od kwoty kredytu i pobierana jednorazowo. Ubezpieczenie ma zastosowanie do wszystkich kredytów będących w ofercie Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu. Taryfy składek dla mężczyzn Mężczyźni 1 do do do do do do do do 25 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,021% 0,024% 0,028% 26 do 30 0,020% 0,020% 0,023% 0,026% 0,031% 0,036% 0,044% 31 do 35 0,028% 0,030% 0,034% 0,040% 0,048% 0,057% 0,069% 36 do 40 0,045% 0,048% 0,055% 0,065% 0,078% 0,092% 0,108% 41 do 45 0,072% 0,077% 0,089% 0,105% 0,123% 0,142% 0,164% 46 do 50 0,118% 0,125% 0,144% 0,167% 0,191% 0,215% 0,229% 51 do 55 0,188% 0,198% 0,223% 0,253% 0,282% 0,293% 0,295% 56 do 60 0,282% 0,295% 0,327% 0,363% 0,362% 0,354% 0,350% 61 do 65 0,400% 0,417% 0,457% 0,414% 0,386% 0,374% 0,367% Taryfy składek dla kobiet Mężczyźni 1 do do do do do do do do 25 0,004% 0,004% 0,004% 0,005% 0,006% 0,007% 0,008% 26 do 30 0,006% 0,006% 0,007% 0,008% 0,009% 0,011% 0,015% 31 do 35 0,008% 0,009% 0,010% 0,013% 0,016% 0,019% 0,024% 36 do 40 0,014% 0,015% 0,018% 0,022% 0,027% 0,033% 0,040% 41 do 45 0,024% 0,026% 0,031% 0,038% 0,045% 0,054% 0,063% 46 do 50 0,043% 0,046% 0,054% 0,063% 0,073% 0,084% 0,091% 51 do 55 0,071% 0,075% 0,086% 0,099% 0,112% 0,117% 0,118% 56 do 60 0,110% 0,116% 0,129% 0,145% 0,145% 0,142% 0,140% 61 do 65 0,158% 0,165% 0,183% 0,166% 0,155% 0,150% 0,148% 2) Sposób naliczania składki ubezpieczeniowej w Wielkopolskim Towarzystwie Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych CONCORDIA CAPITAL S.A. a) GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY RACHUNEK Zastosowane do kredytów odnawialnych w rachunkach oszczędnościowo rozliczeniowych Składka pobierana jednorazowo *Warianty ochrony ubezpieczeniowej: WARIANT (zgodnie z postanowieniami SWU) GRKB GRKB- TCN GRKB-POZ GRKB-UPR Nazwa Taryfy Wskaźnik

21 I X ROR1r 0,71% II X X ROR2r 1,08% III X X X ROR3r 2,76% IV X X X ROR4r 1,58% V x x X X ROR5r 3,26% b) GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KEDYT Zastosowane do kredytów: BEZPIECZNA GOTÓWKA, kredytów mieszkaniowych MÓJ DOM, oraz kredytów obrotowych Składka pobierana jednorazowo *Warianty ochrony ubezpieczeniowej: WARIANT GRKB GRKB - TCN GRKB - POZ GRKB - UPR I X II X X III X X X IV X X X V x X X X * Wysokość wskaźnika składki ubezpieczeniowej SKŁADKA WARIANT GRKB GRKB - TCN GRKB - POZ GRKB - UPR WSKAŹNIK I X 0,059% II X X 0,088% jednorazowa III X X X 0,178% IV X X X 0,128% V X X X X 0,218% *Oznaczenia stosowane przez Towarzystwo w przypadku ryzyka zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci: a) Śmierci ubezpieczonego (GRKB) b) Trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy (GRKB-TCN) c) Poważnego zachorowania Ubezpieczonego (GRKB-TCN) d) Utraty pracy przez Ubezpieczonego (GRKB-UPR) 21

T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 12.01.2015r. 1 Spis treści Zasady pobierania prowizji i opłat w KBS Myszyniec... 3 DZIAŁ I. KLIENCI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 88/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 13 maja 2015 roku Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych (obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 56/ZORK/11 Zarządu BS z dnia 19.12.2011r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/26 /2011 Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego z dnia 02.11.2011 r. Rejonowego Banku Spółdzielczego Bychawa, 2011 Strona 1 z 17 Spis Treści: Spis Treści...2 Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe (obowiązuje od 01-01-2014 r) Uchwała Zarządu Nr 2/40/2013 z dnia 31.12.2013 Rejonowego Banku Spółdzielczego Bychawa, grudzień 2013 Strona 1 z 19 Spis Treści...2 Zasady pobierania opłat i prowizji...3 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe (obowiązuje od 01.02.2015) Uchwała Zarządu Nr 7/4/2015 z dnia 30.01.2015 r. Rejonowego Banku Spółdzielczego Bychawa, luty 2015 Strona 1 z 20 Spis Treści... 2 Definicje i zasady pobierania opłat i prowizji...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 2/XVII/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 29 kwietnia 2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok Załącznik do Uchwały Nr 4/1/2015 Zarządu Banku z dnia 12.03.2015r. T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok 1 2 ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 27/2005. Banku BS Otmuchów z dnia.06-06-2005.. w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych BANK SPÓŁDZIELCZY OTMUCHÓW TARYFA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 59/RB/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 19 czerwca 2013 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 69/2015 Zarządu BS w Mikołajkach z dnia 25. 08.2015 roku.. Tekst jednolity TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik do uchwały zarządu nr 92/2015 z dnia 27.02015 r. RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Obowiązuje od 006.2015 r. Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 69/2015 Zarządu BS w Mikołajkach z dnia 25. 08.2015 roku. zm.uz nr 86/2015 z dnia 29 września 2015r.. Tekst jednolity TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Załącznik do Uchwały Nr 10/XXI/15 Zarządu Banku z dnia 29.05.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów instytucjonalnych Końskie,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 28/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 04.04.2012r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Płońsk, grudzień 2011r. AD wer. 7.0

Płońsk, grudzień 2011r. AD wer. 7.0 AD wer. 7.0 Załącznik nr 13 do Uchwały nr 83/Z/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 15.12.2011r. Obowiązuje od 18.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe Tekst jednolity Kałuszyn, październik 2012 r. 1 Spis treści Zasady pobierania prowizji i

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 14 stycznia 2014r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Sokołów Podlaski, marzec 2012 r. 1

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 14 z dnia 10.10. 2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik

Bardziej szczegółowo