Polnord wzrost kursu uzasadniony fundamentami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polnord wzrost kursu uzasadniony fundamentami"

Transkrypt

1 piątek, 5 czerwca 2015 komentarz specjalny Polnord wzrost kursu uzasadniony fundamentami Cena bieżąca: 9,90 PLN PND PW; PNDP.WA Deweloperzy, Polska Opracowanie: Piotr Zybała Pod koniec 2012 r. Polnord zapoczątkował strategię, zakładającą koncentrację na działalności mieszkaniowej i stopniowe wyjście z projektów komercyjnych przy jednoczesnej redukcji kosztów i zadłużenia. Zarząd z powodzeniem realizuje powyższe założenia, o czym świadczą: (1) spadek kosztów administracyjnych o około 50%, (2) spadek kosztów finansowych o około 40%, (3) spadek zadłużenia o 35%, (4) wzrost sprzedaży mieszkań o około 30% na przestrzeni minionych 2 lat. Przy obecnym sprzyjającym otoczeniu na rynku mieszkaniowym Polnord osiąga zysk oraz generuje gotówkę z podstawowej działalności, co pozwala spojrzeć z zupełnie innej perspektywy na potężne nieoperacyjne aktywa Polnordu, których wartość bilansowa przekracza 700 mln PLN. Kwota ta jest o 70% wyższa niż obecne zadłużenie spółki. Polnord będzie w kolejnych latach stopniowo odzyskiwał gotówkę zamrożoną w aktywach nieoperacyjnych. Dzięki uporządkowanej działalności operacyjnej zarząd może podejść do tego procesu w sposób optymalny. Kurs Polnordu wzrósł od początku roku o około 60%, co jest najlepszym wynikiem wśród deweloperów notowanych na GPW i odpowiedzią na pozytywne zmiany w spółce. Spodziewamy się, że Q2 15 może być w Polnordzie nieco słabszy pod względem wyniku finansowego, przedsprzedaży i przepływów pieniężnych niż pierwszy kwartał roku, dlatego obecnie zalecamy neutralne pozycjonowanie Polnordu w portfelu inwestycyjnym. Lepszych wyników spółki oczekujemy w drugiej połowie roku, kiedy również mogą pojawić się pozytywne rozstrzygnięcia ws. odszkodowań od miasta i MPWiK. Analiza wartości majątku Polnordu W aktywach Polnordu znajduje się sporo pozycji, które nie są związane z podstawową działalnością spółki - realizacją projektów deweloperskich na rynku mieszkaniowym. W minionym roku zarząd Polnordu urealnił wartość bilansową tych aktywów, a ponadto część z nich zostało przeniesionych do pozycji pozabilansowych. Niski wskaźnik P/BV, na którym notowany jest Polnord (0,30x) wskazuje, że rynek wciąż nie przykłada dużej wartości do nieoperacyjnych aktywów spółki. W tym rozdziale prezentujemy bardziej konserwatywne spojrzenie na aktywa Polnordu. Po pierwsze, korygujemy Struktura nieruchomości inwestycyjnych Polnordu Pow. gruntu BV (03'15) Nieruchomość PLN/m 2 (m 2 ) (mln PLN) Wilanów, nr 2/ Dopiewiec, k. Poznania Powsin Wilanów, nr 2/ Wilanów, nr 2/96, 2/ Wilanów, nr 8/ Dobrzewino, k. Trójmiasta Głosków, k. Piaseczna Biurowce (Wilanów) Inne (w tym Rosja) Razem 758 Źródło: Polnord, szacunki Dom Maklerski mbanku wartość aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością do bardziej konserwatywnego poziomu, przy którym, w naszej ocenie, możliwa byłaby ich sprzedaż. Po drugie, całkowicie odpisujemy wartość aktywów niematerialnych i aktywów związanych z toczącymi się sprawami sądowymi. Wartość powyższych korekt oszacowujemy na 430 mln PLN. Kapitały własne Polnordu przy założeniu powyższych korekt wyniosłyby ok. 640 mln PLN, co przy bieżącej kapitalizacji spółki daje wskaźnik P/BV równy 0,50x - wciąż atrakcyjny na tle branży. Nieruchomości inwestycyjne (758 mln PLN, 43% aktywów) są największą grupą aktywów Polnordu. Oprócz znajdujących się w tej pozycji biurowców (Wilanów Office Park), pozostałe nieruchomości nie generują przychodów dla Polnordu. Są to duże działki zlokalizowane w Warszawie (382 mln PLN) oraz pod Poznaniem (128 mln PLN), a ponadto kilka mniejszych lokalizacji w kraju oraz nieruchomość w Rosji (Saratow). Łączna wartość bilansowa tych niepracujących aktywów to około 570 mln PLN (17,6 PLN/akcję). Jest to kwota odpowiadająca: 1,8x kapitalizacji Polnordu, 1,4x długu netto Polnordu, 1,8x długu netto Polnordu po oczyszczeniu o kredyty refinansujące wilanowskie biurowce. Co istotne, powyższe aktywa niepracujące nie wpływają na nasze prognozy finansowe Polnordu, które opierają się w całości na działalności deweloperskiej (mieszkaniowej), a więc gruntach znajdujących się w zapasach oraz w jednostkach wycenianych metodą praw własności. Widzimy dwa scenariusze dla tej grupy aktywów spółki. Po pierwsze, Polnord może sprzedać część tych nieruchomości, pozyskując gotówkę na nowe inwestycje deweloperskie lub redukcję zadłużenia. Po drugie, na gruntach tych mogą w przyszłości zostać zrealizowane inwestycje deweloperskie (dziś nie prowadzone np. ze względu na brak uzbrojenia gruntu, czy też brak odpowiednich zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na niską płynność gruntów znajdujących się w nieruchomościach inwestycyjnych i brak precyzyjnego określenia przeznaczenia działek, korygujemy ich wartość o około 180 mln PLN. W ostatnim wywiadzie prasowym zarząd Polnordu poinformował o prowadzonych rozmowach, dotyczących sprzedaży dwóch budynków biurowych, których łączna powierzchnia najmu to m 2. Wartość księgowa tych Szacunkowy wpływ sprzedaży biurowców na wyniki i wartość Powierzchnia najmu m Czynsz EUR/m2/m-c 11,0 NOI* mln PLN 8,8 Yield 7,50% MV mln PLN 118 BV mln PLN 190 Kredyty mln PLN 97 Wpływ sprzedaży na wynik mln PLN -72 Wpływ sprzedaży na cash flow mln PLN 21 Źródło: Polnord, szacunki Dom Maklerski mbanku, *przy kursie EUR/PLN=4,0 PLN

2 nieruchomości to około 190 mln PLN. Uważamy, że realnym scenariuszem jest sprzedaż tych obiektów przy cenie około 120 mln PLN. Uważamy, że sprzedaż obiektów po szacowanej przez nas cenie jest realnym i rozsądnym rozwiązaniem. Nie sądzimy, by obecnie obiekty generowały dla Polnordu dodatnie przepływy pieniężne, ze względu na (1) koszt obsługi zadłużenia w wysokości około 4,5 mln PLN/rok, (2) amortyzację kredytów w wysokości około 4,0 mln PLN/rok, (3) brak płatności za wynajem i spór z najemcą jednego z budynków (sprawa jest w sądzie a nieuregulowane należności wobec Polnordu wynoszą około 15 mln PLN). Uważamy, że sprzedaż nieruchomości i uwolnienie gotówki w wysokości około 20 mln PLN jest z punktu widzenia strategicznych działań spółki znacznie lepszym rozwiązaniem niż trzymanie obiektów. Zapasy (573 mln PLN, 33% aktywów) są drugą co do wielkości grupą aktywów w Polnordzie, bezpośrednio związaną z działalnością mieszkaniową. Przy analizie ich struktury dobrze widać jak silnie od końca 2013 r. wzrosła w spółce skala realizowanych inwestycji mieszkaniowych, prezentowanych w pozycji produkcja w toku - wzrost o 100% do 209 mln PLN na koniec marca 2015 r. Niski udział w zapasach produktów gotowych (około 15% na koniec marca 2015 r.) wskazuje na dobre tempo sprzedaży mieszkań (brak akumulacji niesprzedanych lokali w zapasach). Szacowana przez Polnord marża na mieszkaniach sprzedanych w 2014 r. i pierwszym kwartale 2015 r. wynosi około 22% (marża przed skapitalizowanymi kosztami finansowymi), dlatego nie mamy powodów by wątpić w wartość bilansową produktów gotowych oraz produkcji w toku, stanowiących łącznie około 50% zapasów spółki. W pozycji towary znajdują się przede wszystkim grunty posiadane przez Polnord, na których są realizowane projekty mieszkaniowe. Jak wspomnieliśmy wcześniej, grunty te pozwalają spółce na osiągnięcie średnio około 20% marży deweloperskiej, a terminy realizacji inwestycji są relatywnie krótkie, dlatego nie przykładamy dyskonta do wartości tych nieruchomości w bilansie. Struktura zapasów Polnordu (mln PLN) Źródło: Polnord '13 12'14 03'15 Produkcja w toku Produkty gotowe Towary Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności (74 mln PLN, 4% aktywów) dotyczą projektów deweloperskich realizowanych przez spółkę w formule JV (Ostoja Wilanów, Osiedle Innova, Stacja Kazimierz, Aquasfera). Ponadto Polnord posiada 26,8% udział w notowanej na GPW spółce KB DOM, zajmującej się produkcją betonowych elementów prefabrykowanych oraz generalnym wykonawstwem projektów budowlanych. Projekty deweloperskie realizowane przez Polnord w JV mają wysokie marże. W 2014 r. Polnord rozliczył w wyniku finansowym 446 mieszkań realizowanych w JV, osiągając przy tym marżę deweloperską w wysokości 25% i przedsprzedał jednocześnie 417 mieszkań w Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności 5 19 Źródło: Polnord 10 powyższych projektach z szacowaną marżą deweloperską w wysokości około 30%. Wartość bilansowa projektów JV w naszej ocenie dobrze odzwierciedla ich wartość rynkową. Prognozy finansowe Przeprowadzona w latach restrukturyzacja działalności Polnordu objawiła się: Spadkiem kosztów zarządu i sprzedaży o około 50% do mln PLN w skali roku, Spadkiem kosztów finansowych o około 40% do około 25 mln PLN w skali roku. Wzrostem liczby sprzedawanych mieszkań o około 30% do około 1300 szt. Przy powyższych kosztach funkcjonowania oraz wolumenach sprzedaży mieszkań, Polnord wypracowuje, umiarkowany zysk z podstawowej działalności i bez problemu obsługuje 40 Fadesa KB Dom Stacja Kazimierz Aquasfera Podsumowanie korekt aktywów Polnordu (mln PLN) 109 Wartość znajdujących się w aktywach Polnordu roszczeń przeciwko MPWiK 94 Obniżenie wyceny gruntów w Wilanowie (znajdujących się w nieruchomościach inwestycyjnych) do 1000 PLN/m 2 81 Obniżenie wartości pozostałych gruntów znajdujących się w nieruchomościach inwestycyjnych o 30% 72 Urealnienie wartości dwóch biurowców w Wilanowie 26 Całkowity odpis aktywów z tytułu podatku odroczonego 21 Korekta wartości aktywów finansowych o 30% 15 Wartość należności od Pol-Aqua, związanych z wynajmem powierzchni biurowej 11 Obniżenia wartości udziału Polnordu w KB DOM do wartości rynkowej 430 Suma Źródło: Dom Maklerski mbanku Korekty jako % aktywów BV (03'15) Korekty mdm (PLN m) % mln PLN mln PLN % aktywów Nieruchomości inwestycyjne % % Zapasy % 35 6% Należności długoterminowe 108 6% 74 69% Gotówka 79 5% 0 0% Inwestycje w JV 74 4% 11 15% Aktywa finansowe 70 4% 21 30% Należności handlowe 55 3% 15 27% Aktywa z tyt. pod. odroczonego 26 2% % Aktywa na sprzedaż 9 1% 0 0% Inne aktywa 5 0% 0 0% Źródło: Polnord, szacunki Dom Maklerski mbanku % % 2

3 swoje zobowiązania. Szacujemy, że w latach spółka rozliczy w wyniku finansowym po około 1200 mieszkań rocznie vs. 950 szt. w 2014 r. Według naszych szacunków pozwoli to spółce na wypracowanie zysku netto w wysokości około 5-10 mln PLN w tym i przyszłym roku. Znacznej poprawy wyników spodziewamy się w Polnordzie w 2017 r., kiedy to szacujemy wzrost liczby przekazanych lokali do około 1600 szt. oraz przekroczenia poziomu 20 mln PLN zysku netto. Prognozy na 2017 r. nie wyczerpują możliwości spółki. Przyjęty przez nas scenariusz zakłada rozliczenie w wynikach 2017 r. wyłącznie mieszkań z projektów znajdujących się w obecnym banku ziemi spółki. Ponadto zakładamy opóźnienia w uruchamianiu niektórych inwestycji względem obecnych planów spółki, które są według nas ambitne. Szacujemy, że cel zarządu, zakładający sprzedaż przynajmniej 1500 mieszkań w skali roku zostanie osiągnięty w 2016 r. Osiągnięcie powyższego poziomu sprzedaży w 2015 r. byłoby bardzo prawdopodobne, jeśli spółka sprzedałaby w transakcji pakietowej mieszkania w inwestycji SMART Aparthotel (nie jest to założone w naszych prognozach). Uważamy, że cel zarządu zakładający spadek zadłużenia netto o 50 mln PLN w 2015 r. powinien być zrealizowany pomimo wzrostu skali realizowanych inwestycji w trakcie roku. W 2014 r. Polnord był w stanie obniżyć zadłużenie o ponad 70 mln PLN, mimo że w tym okresie rozpoczął budowę o ponad 60% większej liczby mieszkań niż w 2013 r. Tak silny spadek zadłużenia był możliwy gdyż spółka nie była zmuszona do intensywnych inwestycji w bank ziemi. Uważamy, że również w bieżącym roku zakupy nowych działek będą miały ograniczoną skalę. Spodziewamy się, że Polnord będzie mocniej inwestował w grunty w trakcie 2016 r., dlatego nie zakładamy spadku zadłużenia w przyszłym roku. Duża wartość w aktywach nieoperacyjnych Po restrukturyzacji Polnord jest spółką znacznie bardziej transparentną, charakteryzującą się znacznie niższym ryzykiem kredytowym niż 2-3 lata temu. Niskie ryzyko finansowe wynika nie tylko z faktu, że Polnord zaczął wypracowywać zysk oraz gotówkę z podstawowej działalności, ale również z faktu posiadania znacznych Prognozy wyników segmentów (mln PLN) P 2016P 2017P Segment mieszkaniowy (udział Polnordu - 100%) Przychody 173,2 164,5 241,9 188,8 310,7 Zysk brutto ze sprzed. 11,8 24,1 46,8 30,5 47,1 Marża 6,8% 14,6% 19,4% 16,1% 15,1% Przekazania (szt.) Segment mieszkaniowy (udział Polnordu - 50%) Przychody 45,7 91,0 38,0 88,6 83,2 Zysk brutto ze sprzed. 9,6 22,5 8,9 22,9 22,4 Marża 21,0% 24,7% 23,4% 25,9% 26,9% Przekazania (szt.) Pozostałe (głównie wynajem pow. biurowej) Przychody 22,8 18,7 17,2 17,3 17,3 Zysk brutto ze sprzed. 11,7 15,7 13,4 13,5 13,6 Marża 51,4% 83,8% 78,1% 78,1% 78,2% Źródło: prognozy Dom Maklerski mbanku, Polnord nieoperacyjnych źródeł gotówki. Wartość bilansową aktywów, które traktujemy jako nieoperacyjne, tj. nie wpływają na nasze prognozy zysków i zadłużenia, szacujemy na ponad 700 mln PLN. Największe z nich to: Grunty znajdujące się w nieruchomościach inwestycyjnych mln PLN, Roszczenia wobec MPWiK mln PLN. Oprócz powyższych przyszłych źródeł gotówki, Polnord prezentuje w pozycjach pozabilansowych roszczenia wobec M. St. Warszawy na kwotę 305 mln PLN oraz pozostałe należności warunkowe na kwotę 46 mln PLN. Spółka posiada prawomocne orzeczenia sądów, potwierdzające zasadność roszczeń wobec MPWiK oraz Miasta. Większość działek, znajdujących się w nieruchomościach inwestycyjnych, jest atrakcyjnie zlokalizowana. Dziś spółka nie realizuje na nich projektów, lecz powinno się to zmienić w perspektywie kilku lat. Polnord będzie stopniowo odzyskiwał znaczne środki pieniężne, które obecnie są zamrożone w powyższych aktywach. Z względu na dużą niepewność odnośnie tempa tego procesu, w naszych prognozach finansowych nie uwzględniamy odzyskania gotówki z aktywów nieoperacyjnych. Prognozy wyników Polnordu na lata (mln PLN) P 2016P 2017P Przychody 180,3 289,1 289,1 196,7 183,2 259,1 206,1 328,0 Zysk brutto na sprzedaży 35,9 51,8 29,4 24,2 39,8 60,2 44,0 60,6 marża 19,9% 17,9% 10,2% 12,3% 21,7% 23,3% 21,3% 18,5% Zysk ze sprzedaży -32,3-12,4-18,8-2,0 12,8 32,5 15,4 31,2 EBIT bez rewaluacji -15,1 75,3 69,3-28,7 21,7 31,5 14,2 29,9 EBIT 48,1 76,4 156,4-22,6 23,8 31,5 14,2 29,9 Koszty finansowe netto 25,0-11,0-123,1-38,5-23,9-24,4-22,2-20,6 Zysk z projektów JV -0,1 0,0-0,2 4,8 11,4 3,2 14,5 14,1 Zysk brutto 73,1 65,4 33,1-56,3 11,3 10,3 6,4 23,4 Zysk netto 51,6 70,9 25,7-41,1 20,5 8,9 8,0 21,6 Dług netto 718,0 650,3 635,9 503,7 427,8 372,4 371,0 335,8 EV 1 041,1 973,3 959,0 826,6 750,1 696,6 694,1 658,9 DPS 0,86 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DYield 8,7% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Dług netto / kapitał własny 62% 51% 48% 37% 40% 35% 34% 30% LTV 45% 41% 40% 35% 32% 28% 28% 26% P/E 6,3 4,6 12,6-15,8 36,3 40,6 15,0 P/BV 0,28 0,25 0,24 0,24 0,30 0,30 0,30 0,29 Kurs akcji (PLN) 9,90 Liczba akcji (mln szt.) 32,6 Kapitalizacja (mln PLN) 323,1 Źródło: Polnord, prognozy Domu Maklerskiego mbanku 3

4 Wyjaśnienia użytych terminów i skrótów: EV - dług netto + wartość rynkowa (EV - wartość ekonomiczna) EBIT - Zysk operacyjny EBITDA - zysk operacyjny przed operacjami finansowymi, opodatkowaniem i amortyzacją BOOK VALUE - wartość księgowa WNDB - wynik na działalności bankowej P/CE - cena do zysku wraz z amortyzacją MC/S - wartość rynkowa do przychodów ze sprzedaży EBIT/EV - zysk operacyjny do wartości ekonomicznej P/E - (Cena/Zysk) - Cena dzielona przez roczny zysk netto przypadający na jedną akcję ROE - (Return on Equity - Zwrot na kapitale własnym) - Roczny zysk netto dzielony przez średni stan kapitałów własnych P/BV - (Cena/Wartość księgowa) - Cena dzielona przez wartość księgową przypadającą na jedną akcję Dług netto - kredyty + papiery dłużne + oprocentowane pożyczki - środki pieniężne i ekwiwalent Marża EBITDA - EBITDA / Przychody ze sprzedaży Rekomendacje Domu Maklerskiego mbanku: Rekomendacja jest ważna w okresie 6-9 miesięcy, o ile nie nastąpi wcześniejsza jej zmiana. Oczekiwane zwroty z poszczególnych rekomendacji są następujące: KUPUJ - oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji wyniesie co najmniej 15% AKUMULUJ - oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale 5%-15% TRZYMAJ - oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale -5% do +5% REDUKUJ - oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale od -5% do -15% SPRZEDAJ - oczekujemy, że inwestycja przyniesie stratę większą niż 15%. Rekomendacje są aktualizowane przynajmniej raz na 9 miesięcy. Niniejsze opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia opracowania. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które Dom Maklerski mbanku S.A. uważa za wiarygodne, w tym informacji publikowanych przez emitentów, których akcje są przedmiotem rekomendacji. Dom Maklerski mbanku S.A. nie gwarantuje jednakże dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku, gdyby informacje na których oparto się przy sporządzaniu opracowania okazały się niedokładne, niekompletne, lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych. Niniejszy dokument ani żaden z jego zapisów nie będzie stanowić podstawy do zawarcia umowy lub powstania zobowiązania. Niniejsze opracowanie jest przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być kopiowane lub przekazywane osobom trzecim. W szczególności ani niniejszy dokument, ani jego kopia nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio przekazane lub wydane w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Do rekomendacji wybrano istotne informacje z całej historii spółek będących przedmiotem rekomendacji ze szczególnym uwzględnieniem okresu jaki upłynął od poprzedniej rekomendacji. Inwestowanie w akcje wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z sytuacją makroekonomiczną kraju, zmianą regulacji prawnych, zmianami sytuacji na rynkach towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk jest praktycznie niemożliwe. Dom Maklerski mbanku S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania. Jest możliwe, że Dom Maklerski mbanku S.A. świadczy, będzie świadczyć, lub w przeszłości świadczył usługi na rzecz przedsiębiorców i innych podmiotów wymienionych w niniejszym opracowaniu. Dom Maklerski mbanku S.A. nie wyklucza złożenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem rekomendacji oferty świadczenia usług maklerskich. Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem rekomendacji (o ile występuje) znajdują się poniżej. Komentarz nie został przekazany do emitenta przed jego publikacją. Dom Maklerski mbanku S.A., jego akcjonariusze i pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitentów lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami emitentów wymienionych w opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części, lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Domu Maklerskiego mbanku S.A. Adresatami rekomendacji są wszyscy Klienci Domu Maklerskiego mbanku S.A. Nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego mbanku S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Dom Maklerski mbanku S.A. pełni funkcję animatora emitenta dla następujących spółek: Asseco Business Solutions, Bakalland, BOŚ, Capital Park, Energa, Erbud, Es-System, Indata Software, Kruk, Magellan, Mieszko, Neuca, Oponeo, Pemug, Polimex Mostostal, Polna, Solar, Tarczyński, Vistal, ZUE. Dom Maklerski mbanku S.A. pełni funkcję animatora rynku dla następujących spółek: Asseco Business Solutions, Bakalland, BOŚ, Capital Park, Erbud, Es-System, KGHM, Kruk, LW Bogdanka, Magellan, Mieszko, Neuca, Oponeo, PGE, Pekao, PKN Orlen, PKO BP, Polimex Mostostal, Polna, Polwax, PZU, Solar, Tarczyński, Vistal, ZUE. Dom Maklerski mbanku S.A. otrzymuje wynagrodzenie od emitenta za świadczone usługi od następujących spółek: AB, Agora, Alior Bank, Alchemia, Ambra, Bakalland, BNP Paribas, Boryszew, BPH, mbank, BZ WBK, Deutsche Bank, Elemental, Elzab, Enea, Energoaparatura, Erbud, Erste Bank, Es-System, Farmacol, Ferrum, Getin Holding, Groclin, Grupa o2, Handlowy, Impexmetal, Indata Software, ING BSK, Intergroclin Auto, Ipopema, Kęty, Koelner, Kruk, LW Bogdanka, Magellan, Mennica, Mercor, Mieszko, Millennium, Mostostal Warszawa, Netia, Neuca, Odratrans, Oponeo, Orbis, OTP Bank, Paged, PA Nova, Pekao, Pemug, PGE, PGNiG, PKO BP, Polimex-Mostostal, Polnord, PRESCO GROUP, Prochem, Projprzem, PZU, RBI, Robyg, Rubikon Partners NFI, Seco Warwick, Skarbiec Holding, Sokołów, Solar, Sygnity, Tarczyński, Techmex, TXN, Unibep, Vistal, Work Service, ZUE. W ciągu ostatnich 12 miesięcy Dom Maklerski mbanku S.A. był oferującym akcje emitenta w ofercie publicznej spółek: Indata Software, Polwax. Asseco Poland świadczy usługi informatyczne na rzecz Domu Maklerskiego mbanku S.A. Dom Maklerski mbanku S.A. posiada umowę dotyczącą obsługi kasowej z Pekao oraz umowę abonamentową z Orange Polska S.A. Osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniu rekomendacji, ale miały lub mogły mieć dostęp do rekomendacji przed jej przekazaniem do publicznej wiadomości, to osoby zatrudnione w Domu Maklerskim mbanku S.A. upoważnione do bezpośredniego dostępu do pomieszczeń, w których opracowywane były rekomendacje lub osoby upoważnione do dostępu do rekomendacji z racji pełnionej w Spółce funkcji, inne niż analitycy wymienieni jako sporządzający niniejszą rekomendację. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w rekomendacji: DCF uważana za najbardziej właściwą metodologicznie techniką wyceny; polega ona na dyskontowaniu przepływów finansowych generowanych przez spółkę; jej wadą jest duża wrażliwość na zmiany założeń prognostycznych w modelu. Wskaźnikowa opiera się na porównaniu mnożników wyceny firm z branży; prosta w konstrukcji, lepiej niż DCF odzwierciedla bieżący stan rynku; do jej wad można zaliczyć dużą zmienność (wahania wraz z indeksami giełdowymi) oraz trudność w doborze grupy porównywalnych spółek. 4

5 Michał Marczak członek zarządu tel strategia, surowce, metale Departament analiz: Kamil Kliszcz dyrektor tel paliwa, chemia, energetyka Michał Konarski tel banki Jakub Szkopek tel przemysł Paweł Szpigiel tel media, IT, telekomunikacja Piotr Zybała tel budownictwo, deweloperzy Piotr Bogusz tel handel Departament sprzedaży instytucjonalnej: Piotr Gawron dyrektor tel Maklerzy: Krzysztof Bodek tel Michał Jakubowski tel Tomasz Jakubiec tel Szymon Kubka, CFA, PRM tel Anna Łagowska tel Paweł Majewski tel Adam Mizera tel Adam Prokop tel Michał Rożmiej tel Marzena Łempicka-Wilim wicedyrektor tel Zagraniczna sprzedaż instytucjonalna: Łukasz Wójtowicz, CAIA wicedyrektor ds. rynków zagranicznych tel Zespół Prywatnego Maklera: Jarosław Banasiak dyrektor biura aktywnej sprzedaży tel Dom Maklerski mbanku S.A. Departament analiz ul. Senatorska Warszawa 5

P.A. Nova Czas na żniwa

P.A. Nova Czas na żniwa czwartek, 7 maja 2015 komentarz specjalny P.A. Nova Czas na żniwa Cena bieżąca: 16,99 PLN NVA PW; NVAP.WA Deweloperzy, Polska Opracowanie: Piotr Zybała +48 2243824 04 Siedem lat temu zarząd P.A. Novej

Bardziej szczegółowo

LC Corp Kurs wciąż poniżej potencjału

LC Corp Kurs wciąż poniżej potencjału środa, 6 kwietnia 216 komentarz specjalny LC Corp Kurs wciąż poniżej potencjału Cena bieżąca: 2,25 PLN LCC PW; LCCP.WA Deweloperzy, Polska Opracowanie: Piotr Zybała +48 22 438 24 4 LC Corp jest w bieżącym

Bardziej szczegółowo

Marvipol Niedoceniony segment MOTO

Marvipol Niedoceniony segment MOTO poniedziałek, 3 listopada 5 komentarz specjalny Marvipol Niedoceniony segment MOTO Cena bieżąca: 5,86 PLN MVP PW; MVPP.WA Deweloperzy, Polska Opracowanie: Piotr Zybała +48 438 44 Po silnym spadku kursu

Bardziej szczegółowo

ZUE Niedoceniona względem konkurencji

ZUE Niedoceniona względem konkurencji poniedziałek, 25 maja 2015 komentarz specjalny ZUE Niedoceniona względem konkurencji Cena bieżąca: 7,40 PLN ZUE PW Budownictwo, Polska Opracowanie: Piotr Zybała +48 2243824 04 Przez ostatnie 12 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Banki Wpływ obniżek stóp na wyniki banków

Banki Wpływ obniżek stóp na wyniki banków czwartek, 9 października 2014 komentarz specjalny Banki Wpływ obniżek stóp na wyniki banków Banki, Polska Opracowanie: Michał Konarski +48 22 438 24 05 Wczoraj, Rada Polityki Pieniężnej NBP ustaliła stopę

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Kruszwica KSW PW; KSWP.WA

Komentarz specjalny. Kruszwica KSW PW; KSWP.WA 25 lipca 2013 Przemysł spożywczy Komentarz specjalny Kruszwica Komentarz specjalny BRE Bank Securities Polska KSW PW; KSWP.WA Jakub Szkopek (48 22) 697 47 40 jakub.szkopek@dibre.com.pl Obecna cena 33,5

Bardziej szczegółowo

Wpływ Programu Budowy Kapitału (projekt) na GPW będzie pozytywny

Wpływ Programu Budowy Kapitału (projekt) na GPW będzie pozytywny poniedziałek, 11 lipca 2016 komentarz specjalny Wpływ Programu Budowy Kapitału (projekt) na GPW będzie pozytywny Rynek akcji, Polska Opracowanie: Michał Marczak +48 22 697 47 38 Główny zarys Programu Budowy

Bardziej szczegółowo

Przegląd miesięczny: kwiecień 2015

Przegląd miesięczny: kwiecień 2015 Pełne raporty dostępne są wyłącznie dla osób posiadających rachunki w Domu Maklerskim mbanku S.A. Zaloguj się do serwisu informacyjnego lub załóż rachunek na www.mdommaklerski.pl czwartek, 2 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

Budownictwo kubaturowe

Budownictwo kubaturowe Pełne raporty dostępne są wyłącznie dla osób posiadających rachunki w Domu Maklerskim mbanku S.A. Zaloguj się do serwisu informacyjnego lub załóż rachunek na www.mdommaklerski.pl czwartek, 22 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wpływ wyborów na sektor bankowy

Wpływ wyborów na sektor bankowy piątek, 23 października 2015 komentarz specjalny Wpływ wyborów na sektor bankowy Banki, Polska Opracowanie: Michał Konarski +48 22 438 24 05 W najbliższą niedzielę (25 października) odbędą się wybory parlamentarne

Bardziej szczegółowo

Millennium MIL.PW; BIGW.WA

Millennium MIL.PW; BIGW.WA 13 lutego 2009 Banki Polska Millennium MIL.PW; BIGW.WA BRE Bank Securities Kupuj (Niezmieniona) Marta Jeżewska (48 22) 697 47 37 marta.jezewska@dibre.com.pl Straty na opcjach w wynikach 4Q08 Obecna cena

Bardziej szczegółowo

STRATEGIAPOLNORDSA NA DRODZE WZROSTU WARTOŚCI WARSZAWA, 22 MARCA 2016 R.

STRATEGIAPOLNORDSA NA DRODZE WZROSTU WARTOŚCI WARSZAWA, 22 MARCA 2016 R. STRATEGIAPOLNORDSA NA DRODZE WZROSTU WARTOŚCI WARSZAWA, 22 MARCA 2016 R. ZASTRZEŻENIE NINIEJSZA PREZENTACJA OPIERA SIĘ NA DANYCH SZACUNKOWYCH, KTÓRE NIE STANOWIĄ PROGNOZ WYNIKÓW POLNORD SA ORAZ PODLEGAJĄ

Bardziej szczegółowo

ES-SYSTEM ESSM. WA; ESS.PW

ES-SYSTEM ESSM. WA; ESS.PW 10 listopada 2009 Przemysł Polska Jakub Szkopek (48 22) 697 47 40 jakub.szkopek@dibre.com.pl Obecna cena 5,07 PLN ES-SYSTEM ESSM. WA; ESS.PW Wyniki 3Q2009 BRE Bank Securities W trzecim kwartale 2009 przychody

Bardziej szczegółowo

Mostostal Warszawa Akumuluj

Mostostal Warszawa Akumuluj 17 listopada 2009 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Budownictwo Polska Akumuluj MOWA.WA; MSW.PW (Obniżona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Rata kredytu na 300 tys. PLN na 30 lat przy odpowiednim otoczeniu makroekonomicznym

Komentarz specjalny. Rata kredytu na 300 tys. PLN na 30 lat przy odpowiednim otoczeniu makroekonomicznym 27 października 2008 Banki Polska Marta Jeżewska (48 22) 697 47 37 marta.jezewska@dibre.com.pl Sektor bankowy BRE Bank Securities Wpływ umocnienia CHF na zdolność kredytową gospodarstw domowych WIG Banki

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r.

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Mondi

Aktualizacja raportu. Mondi 20 października 2005 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Pozostałe Polska CELA.WA; MPP.PW Kupuj (Podwyższona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP?

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP? 18 lutego 2008 Aktualizacja raportu ABG SPIN BRE Bank Securities Informatyka Polska MSFT.WA; MCL PW Akumuluj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Briju Kwestia rozliczeń VAT obciążeniem dla notowań

Briju Kwestia rozliczeń VAT obciążeniem dla notowań piątek, 4 grudnia 215 komentarz specjalny Briju Kwestia rozliczeń VAT obciążeniem dla notowań Cena bieżąca: 15,4 PLN BRI PW, BRIP.WA Handel, Polska Opracowanie: Piotr Bogusz +48 22 428 24 8 Briju zajmuje

Bardziej szczegółowo

Deweloperzy komercyjni

Deweloperzy komercyjni Pełne raporty dostępne są wyłącznie dla osób posiadających rachunki w Domu Maklerskim mbanku S.A. Zaloguj się do serwisu informacyjnego lub załóż rachunek na www.mdommaklerski.pl środa, 22 października

Bardziej szczegółowo

Deweloperzy mieszkaniowi

Deweloperzy mieszkaniowi Pełne raporty dostępne są wyłącznie dla osób posiadających rachunki w Domu Maklerskim mbanku S.A. Zaloguj się do serwisu informacyjnego lub załóż rachunek na www.mdommaklerski.pl czwartek, 28 stycznia

Bardziej szczegółowo

Przegląd miesięczny: maj 2015

Przegląd miesięczny: maj 2015 Pełne raporty dostępne są wyłącznie dla osób posiadających rachunki w Domu Maklerskim mbanku S.A. Zaloguj się do serwisu informacyjnego lub załóż rachunek na www.mdommaklerski.pl środa, 6 maja 2015 opracowanie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Lipiec 2013. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Lipiec 2013. Rynek akcji Pełne raporty dostępne są wyłącznie dla osób posiadających rachunki w domu maklerskim DI BRE Banku S.A. Zaloguj się do StrefyBReBrokers lub załóż rachunek na www.dibre.pl 3 lipca 2013 Opracowanie cykliczne

Bardziej szczegółowo

Przegląd miesięczny: czerwiec 2015

Przegląd miesięczny: czerwiec 2015 Pełne raporty dostępne są wyłącznie dla osób posiadających rachunki w Domu Maklerskim mbanku S.A. Zaloguj się do serwisu informacyjnego lub załóż rachunek na www.mdommaklerski.pl piątek, 5 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

WDX Dobra ekspozycja na rosnący rynek magazynów

WDX Dobra ekspozycja na rosnący rynek magazynów czwartek, 1 grudnia 215 komentarz specjalny WDX Dobra ekspozycja na rosnący rynek magazynów Cena bieżąca: 5,35 PLN WDX PW; WDX.WA Przemysł, Polska Opracowanie: Jakub Szkopek +48 22 438 24 3, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Przegląd miesięczny: październik 2014

Przegląd miesięczny: październik 2014 Pełne raporty dostępne są wyłącznie dla osób posiadających rachunki w Domu Maklerskim mbanku S.A. Zaloguj się do serwisu informacyjnego lub załóż rachunek na www.mdommaklerski.pl wtorek, 7 października

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny LZMO LZM PW; LZMP.WA. Inwestycja jak w dym

Komentarz specjalny LZMO LZM PW; LZMP.WA. Inwestycja jak w dym 21 sierpnia 2013 Polska Jakub Szkopek (48 22) 697 47 40 jakub.szkopek@dibre.com.pl Obecna cena 1,76 PLN Materiały budowlane Komentarz specjalny LZMO LZM PW; LZMP.WA Inwestycja jak w dym Komentarz specjalny

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

Przegląd miesięczny: grudzień 2013

Przegląd miesięczny: grudzień 2013 Pełne raporty dostępne są wyłącznie dla osób posiadających rachunki w Domu Maklerskim mbanku S.A. Zaloguj się do serwisu informacyjnego lub załóż rachunek na www.mdommaklerski.pl piątek, 6 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG S.A. Wyniki 2010 r. Warszawa, 17 marca 2011

Grupa ROBYG S.A. Wyniki 2010 r. Warszawa, 17 marca 2011 Grupa ROBYG S.A. Wyniki 2010 r. Warszawa, 17 marca 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny ES-SYSTEM ESSM.WA; ESS.PW. Wyniki 1H2009

Komentarz specjalny ES-SYSTEM ESSM.WA; ESS.PW. Wyniki 1H2009 28 sierpnia 29 Przemysł Polska Łukasz Dynysiuk (48 22) 697 47 4 praktykanci@dibre.com.pl Obecna cena 5,88 PLN ES-SYSTEM ESSM.WA; ESS.PW Wyniki 1H29 BRE Bank Securities Wyniki za pierwsze półrocze były

Bardziej szczegółowo

Prognozy i pozycjonowanie spółek specjalizujących się w budownictwie kolejowym względem portfela

Prognozy i pozycjonowanie spółek specjalizujących się w budownictwie kolejowym względem portfela poniedziałek, 21 lipca 214 komentarz specjalny Budownictwo kolejowe Polska Opracowanie: Piotr Zybała +48 22 438 24 4 W latach 214-215 dojdzie do kumulacji wydatków inwestycyjnych na polskim rynku kolejowym.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. PA Nova. NVAAa.WA; NVAA.PW

Komentarz specjalny. PA Nova. NVAAa.WA; NVAA.PW 22 sierpnia 2007 Budownictwo Polska PA Nova NVAAa.WA; NVAA.PW BRE Bank Securities Samer Masri (48 22) 697 47 36 samer.masri@dibre.com.pl Plany rozwojowe spółki po debiucie Obecna cena 43,90 PLN Spółka

Bardziej szczegółowo

LC Corp Trzy lata rosnących zysków

LC Corp Trzy lata rosnących zysków poniedziałek, 15 grudnia 2014 komentarz specjalny LC Corp Trzy lata rosnących zysków Cena bieżąca: 1,73 PLN LCC PW; LCCP.WA Deweloperzy, Polska Opracowanie: Piotr Zybała +48 22 438 24 04 W H1 14 kurs akcji

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

UNIWHEELS. czwartek, 16 kwietnia 2015 komentarz specjalny. Przemysł samochodowy, Niemcy. Przewagi konkurencyjne. Strategia

UNIWHEELS. czwartek, 16 kwietnia 2015 komentarz specjalny. Przemysł samochodowy, Niemcy. Przewagi konkurencyjne. Strategia czwartek, 16 kwietnia 2015 komentarz specjalny Przemysł samochodowy, Niemcy Spółka uważa, że Grupa jest jednym z wiodących dostawców felg aluminiowych do samochodów osobowych w Europie oraz jednym z kilku

Bardziej szczegółowo

Vantage Development S.A.

Vantage Development S.A. Vantage Development S.A. Prezentacja po wynikach za 1Q15 28 maja 2015 roku 1Q15 Dalsze zwiększanie sprzedaży mieszkao Wyniki finansowe 1Q15 Przychody na poziomie PLN 10.4m (w porównaniu do PLN 22.9m w

Bardziej szczegółowo

Przegląd miesięczny: kwiecień 2016

Przegląd miesięczny: kwiecień 2016 Pełne raporty dostępne są wyłącznie dla osób posiadających rachunki w Domu Maklerskim mbanku S.A. Zaloguj się do serwisu informacyjnego lub załóż rachunek na www.mdommaklerski.pl środa, 6 kwietnia 2016

Bardziej szczegółowo

Spółki przemysłowe podsumowanie 3Q 14

Spółki przemysłowe podsumowanie 3Q 14 środa, 19 listopada 2014 komentarz specjalny Spółki przemysłowe podsumowanie 3Q 14 Opracowanie: Jakub Szkopek +48 22 438 24 03 W 3Q 14 na 47 obserwowanych przez nas spółek przemysłowych jedynie 34% zaraportowało

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Przegląd miesięczny: czerwiec 2016

Przegląd miesięczny: czerwiec 2016 Pełne raporty dostępne są wyłącznie dla osób posiadających rachunki w Domu Maklerskim mbanku Zaloguj się do serwisu informacyjnego lub załóż rachunek na www.mdm.pl piątek, 3 czerwca 2016 opracowanie cykliczne

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

PBG. Trzymaj. Budownictwo. BRE Bank Securities. Cena docelowa 201,6 PLN. Aktualizacja raportu. BRE Bank Securities

PBG. Trzymaj. Budownictwo. BRE Bank Securities. Cena docelowa 201,6 PLN. Aktualizacja raportu. BRE Bank Securities 13 maja 2009 BRE Bank Securities Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Budownictwo Polska G.WA;.PW Trzymaj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Przegląd miesięczny: lipiec 2015

Przegląd miesięczny: lipiec 2015 Pełne raporty dostępne są wyłącznie dla osób posiadających rachunki w Domu Maklerskim mbanku S.A. Zaloguj się do serwisu informacyjnego lub załóż rachunek na www.mdommaklerski.pl piątek, 3 lipca 2015 opracowanie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2011 roku 3 listopada 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy":

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy: Metody majątkowe Zadanie 1 Poniższe dane dotyczą Spółki Beta", notowanej na giełdzie: Wyszczególnienie Rok 1 Rok 2 Kapitał podstawowy 900 000 1 080 000 Należne, nie wniesione wpłaty na poczet kapitału

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Styczeń Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Styczeń Rynek akcji Pełne raporty dostępne są wyłącznie dla osób, posiadających rachunki maklerskie w Domu Inwestycyjnym BRE Banku S.A. Zaloguj się do StrefyBReBrokers lub załóż rachunek na www.dibre.pl BRE Bank Securities

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy RAPORT BIEŻĄCY REKOMENDACJA Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy 30 stycznia 2001 r. 5 stycznia 2001 r. Kurs 99,2 zł Wycena 111,0 zł Kody ISIN PLPEKAO00016 Bloomberg PEO.PW Reuters BAPE.WA Kapit. (mpln) 16 442,2

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Handlowy

Aktualizacja raportu. Handlowy 1 kwietnia 2008 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Banki Polska Handlowy BAHA.WA; BHW.PW Kupuj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

ING BSK. Akumuluj. Banki. BRE Bank Securities. Cena docelowa 696,0 PLN. Aktualizacja raportu. BRE Bank Securities

ING BSK. Akumuluj. Banki. BRE Bank Securities. Cena docelowa 696,0 PLN. Aktualizacja raportu. BRE Bank Securities 30 października 2009 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Banki Polska SLAS.WA; BSK.PW Akumuluj (Niezmieniona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Przegląd miesięczny: wrzesień 2014

Przegląd miesięczny: wrzesień 2014 Pełne raporty dostępne są wyłącznie dla osób posiadających rachunki w Domu Maklerskim mbanku S.A. Zaloguj się do serwisu informacyjnego lub załóż rachunek na www.mdommaklerski.pl poniedziałek, 8 września

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników finansowych spółek notowanych na NewConnect w czwartym kwartale 2009 r.

Analiza wyników finansowych spółek notowanych na NewConnect w czwartym kwartale 2009 r. Analiza wyników finansowych spółek notowanych na NewConnect w czwartym kwartale 2009 r. 19 luty 2010 r. Dane liczbowe wg stanu na dzieo 16 luty 2010 r. Certus Capital sp. z o.o. Za nami pierwsza połowa

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Dom Development

Aktualizacja raportu. Dom Development 4 marca 2008 BRE Bank Securities Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Deweloperzy Polska DOM.WA; DOM.PW Kupuj (Niezmieniona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 prezentacja wyników za 1Q 2013 kolejny kwartał dobrych wyników Grupy ZM Ropczyce stabilna sprzedaż rok do roku, przesunięcia

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2010 1 497 655 2 563 1 183 755 5.8 3.8 49.7 16.2 1.9 53.8 4.0 2.0 11.9

Zysk netto 2010 1 497 655 2 563 1 183 755 5.8 3.8 49.7 16.2 1.9 53.8 4.0 2.0 11.9 sektor bankowy 6 listopada 2012 neutralnie poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 93.9 85.4 Spadek kosztäw wyższy niż prognozy Wyniki Banku Handlowego w III kwartale ukształtowały się

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r.

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Ulma

Aktualizacja raportu. Ulma 31 października 2007 Aktualizacja raportu BRE Bank Securities Budownictwo Polska Ulma BAUA.WA; ULM.PW Trzymaj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Softbank informatyka. Dom Inwestycyjny BRE Banku SA RAPORT ANALITYCZNY. www.brebrokers.com.pl. Cena spadła, podnosimy rekomendację

Softbank informatyka. Dom Inwestycyjny BRE Banku SA RAPORT ANALITYCZNY. www.brebrokers.com.pl. Cena spadła, podnosimy rekomendację Dom Inwestycyjny BRE Banku SA RAPORT ANALITYCZNY informatyka ISSN 1508-308X Warszawa, 5.07.04 Cena spadła, podnosimy rekomendację Podnosimy rekomendację dla u, choć nie zmieniła się nasza prognoza dla

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Vantage Development S.A.

Vantage Development S.A. Vantage Development S.A. CC Group Small & MidCap Conference 5th Edition 26 marca 2015 roku 2014 - najlepszy rok w historii Vantage Development Wyniki finansowe 2014 Rekordowe przychody: 61,8 mln PLN (wzrost

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Odnośnie "instrumentów finansowych" - papierów wartościowych, wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Raport kwartalny spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Warszawa, 9 sierpnia 2012 roku Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 3

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-III KW r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE.

I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-III KW r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. 16 listopad SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-III KW. r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2009 1 402 964 2 480 991 595 45.7 0.0 375.4 19.5 2.4 60.0 0.0 0.9 13.1

Zysk netto 2009 1 402 964 2 480 991 595 45.7 0.0 375.4 19.5 2.4 60.0 0.0 0.9 13.1 5 maja 2011 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 892.5 986.9 Kolejny wzrost wynikäw operacyjnych Wyniki w I kwartale ukształtowały się na poziomie wyższym niż

Bardziej szczegółowo

PKO BP. kupuj. Wciąż wysokie dyskonto

PKO BP. kupuj. Wciąż wysokie dyskonto sektor bankowy 17 marca 2015 kupuj poprzednia rekomendacja: kupuj Cena: Cena docelowa: 34.8 40.0 Wciąż wysokie dyskonto Wynik netto w IV kwartale 2014 ukształtował się na poziomie powyżej oczekiwań rynkowych.

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku pod względem przychodów ze sprzedaży podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBRY KWARTAŁ, OPTYMISTYCZNE PROGNOZY Sprzedaż zagraniczna po pierwszym półroczu stanowi już 43% sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki 1-4Q2015 Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe po 1-4Q2015 mln PLN 1-4Q mln PLN 4Q Wyniki finansowe za 4Q i 1-4Q2015 +46% 4,9 176,1 256,6-9,3 1,1 6 mln zł zysku netto

Bardziej szczegółowo