System operacyjny Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System operacyjny Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter ROK"

Transkrypt

1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 44/DI/PN/2012 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa zasobów sprzętowo-programowych w serwerowni. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem oraz jego instalację i konfigurację w pomieszczeniu serwerowni znajdującej się w budynku przy ul. Brackiej 4 w Warszawie, a takŝe przeprowadzenie szkoleń dla administratorów dostarczonego sprzętu i oprogramowania oraz rozbudowę kompleksowego systemu wykonywania kopii zapasowych. Opis posiadanego przez Zamawiającego środowiska poddawanego rozbudowie Zamawiający posiada: 1. Kasetę IBM eserver BladeCenter H Chassis wyposaŝoną w 3 serwery HX5 w konfiguracji: Procesor 4 x Intel Xeon L GHz 8 core Pamięć RAM 16 x 4GB PC CL9 ECC DDR3 1333MHz VLP RDIMM, 16x 8GB PC CL7 ECC DDR3 1066MHz VLP RDIMM Dyski Brak dysków lokalnych Karty sieciowe 2x 1Gbit/s Ethernet + 4x 10Gbit/s Ethernet Karty FC 2x 8Gbit/s System operacyjny Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter ROK 2. Macierz dyskową IBM XIV o pojemności uŝytecznej 40TB. 3. Bibliotekę taśmową IBM TS3310 (zawierającą trzy napędy taśmowe LTO 4). 4. Przełączniki sieci SAN Brocade SAN-24-2 szt. 5. Licencje na oprogramowanie do zabezpieczenia kopii zapasowej Tivoli Storage Manager (TSM) Extended Edition (1360 jednostek PVU). 6. Licecencje na oprogramowanie do wirtualizacji VMware vsphere 5.0 Enterprise dla 20 CPU, VMware vsphere 5.0 Enterprise Plus dla 12 CPU oraz 1 licencję VMware vcenter Server 5 Standard. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Dostawy z uwzględnieniem Formularza Technicznego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ 1.1. Dostawa serwerów kasetowych w konfiguracji opisanej w pkt. 1.1 Formularza Technicznego, które mają zostać zainstalowane w obudowie IBM Server BladeCenter H będącej posiadaniu Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŝne polegające na dostawie, poza ww. serwerami, całej kasety wraz z wyposaŝeniem i 3 serwerami o parametrach i wydajności nie mniejszych od obecnie eksploatowanych przez Zamawiającego serwerów HX5. Strona 1 z 7

2 1.2. Upgrade licencji na oprogramowanie VMware vsphere posiadanych przez Zamawiającego, przeznaczonych m.in. dla dostarczonych serwerów oraz odnowienie opieki producenta umoŝliwiającej bezpłatną aktualizację posiadanego oprogramowania VMware, zgodnie z zasadami producenta oprogramowania, na okres 12 miesięcy. Szczegółowa konfiguracja opisana jest w pkt. 1.2 Formularza Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŝne pod warunkiem, Ŝe nie spowoduje poniesienia dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego i będzie kompatybilne z rozwiązaniem posiadanym przez Zamawiajacego, gdzie jako kryteria równowaŝności naleŝy przyjąć funkcjonalność oprogramowania, która co najmniej musi: 1) być zarządzalna przez posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie zarządzające VMware vcenter Server 5 Standard; 2) umoŝliwiać wirtualizację serwerów 32 i 64 bit oraz posiadać oficjalne wsparcie dla systemów: Windows Server 200x lub nowsze, Suse Linux Enterprise Server 10 lub nowsze, Red Hat Enterprise Linux 5 lub nowsze, Debian Linux 4 lub nowsze, Fedora Linux 8 lub nowsze, Linux CentOS 5 lub nowsze, Solaris 10 (x86) lub nowsze, FreeBSD 6.0 lub nowsze; 3) pozwalać na tworzenie wirtualnych przełączników (ang. virtual switch) LAN, obsługę sieci VLAN oraz tworzenie grup obsługi urządzeń I/O z kanałami zapasowymi. Zarządzanie przełącznikami wirtualnymi powinno odbywać się z centralnego punktu, a konfiguracja powinna być automatycznie dystrybuowana na serwery wirtualne; 4) posiadać zaawansowane funkcje zarządzania energią pozwalające na monitorowanie obciąŝenia serwerów fizycznych i ich automatyczne wyłączanie i włączanie w przypadku zmiany zapotrzebowania na moc obliczeniową dla aplikacji pracujących w środowisku wirtualnym; 5) posiadać moŝliwość tworzenia profili konfiguracyjnych w celu zapewnienia rónowaŝnej konfiguracji wszystkich serwerów fizycznych; 6) być rozwiązaniem systemowym tzn. instalowanym bezpośrednio na sprzęcie fizycznym; 7) umoŝliwiać obsługę wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym; 8) umoŝliwiać alokację dla maszyn wirtualnych większej ilości pamięci RAM niŝ jest fizycznie zainstalowana w serwerze fizycznym w celu osiągnięcia maksymalnego moŝliwego stopnia konsolidacji oraz zapewnienia wysokiej dostępności w momencie utraty części zasobów maszyn fizycznych; 9) umoŝliwiać maszynom wirtualnym pracującym w środowisku wirtualnym pod kontrolą systemów operacyjnych Windows, Linux pracę zarówno w konfiguracji jedno- jak i wieloprocesorowej (od 1 do 8 procesorów wirtualnych dla pojedynczej maszyny wirtualnej); 10) posiadać funkcjonalność agregacji fizycznych kart sieciowych z kanałami zapasowymi zainstalowanymi na serwerach fizycznych bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników firm trzecich; Strona 2 z 7

3 11) posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi ( z wielopoziomowym schematem uprawnień do zarządzania platformą wirtualną oraz dostępem do wirtualnych serwerów), oraz centralne zarządzanie infrastrukturą wirtualną, które w trybie ciągłym monitoruje wszystkie komponenty infrastruktury i umoŝliwia wykonywanie automatycznych bądź manualnych zadań w celu jej optymalizacji na jednej z maszyn wirtualnych; 12) zapewniać moŝliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi oraz danych maszyn wirtualnych pomiędzy wolumenami dyskowymi bez konieczności wyłączania maszyn wirtualnych; 13) mieć zagwarantowaną opiekę producenta z maksymalnym 4-godzinnym czas reakcji na zgłoszenie awarii oprogramowania Dedykowane systemy Zamawiającego, działają zarówno na serwerach fizycznych jak i wirtualnych z zainstalowanym systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows 2003/2008 Serwer Std/Ent 32/64 bit w wersji licencyjnej OEM oraz Open License. Licencje posiadane przez Zamawiającego uniemoŝliwiają przeniesienie posiadanych systemów Windows z serwerów fizycznych do środowiska wirtualnego, a takŝe przniesienie serwerów wirtualnych z obecnie posiadanych fizycznych serwerów kasetowych HX5 na dostarczane serwery. W związku z tym, przedmiot zamówienia obejmuje dostawę licencji na system operacyjny Microsoft Windows Server w konfiguracji opisanej w pkt. 1.3 Formularza Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŝne, pod warunkiem, Ŝe będzie ono w stanie przejąć obsługę wszystkich systemów będących w posiadaniu Zamawiającego, a takŝe dostarczy wymaganą ilość licencji równowaŝnych na juŝ posiadane serwery kasetowe. W takim przypadku Wykonawca wykona migrację systemów Zamawiającego z obecnie uŝytkowanych systemów operacyjnych Windows do zaoferowanego rozwiązania równowaŝnego, zachowując termin wykonania niniejszego zamówienia oraz przeszkoli 4 administratorów Zamawiającego z administracji zaoferowanym rozwiązaniem równowaŝnym Dostawa elementów do rozbudowy urządzenia w konfiguracji opisanej w pkt. 1.4 Formularza Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŝne, polegające na zaoferowaniu nowej kasety wraz z wyposaŝeniem, posiadającej nie gorsze parametry techniczne od posiadanej przez Zamawiającego, rozbudowanej o elementy opisane w pkt. 1.4 Formularza 1.5. Dostawa urządzeń w konfiguracji opisanej w pkt Formularza 1.6. Dostawa elementów do rozbudowy urządzenia w konfiguracji opisanej w pkt. 1.7 Formularza Strona 3 z 7

4 Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŝne, polegające na zaoferowaniu nowej macierzy dyskowej posiadającej nie gorsze parametry techniczne od posiadanej przez Zamawiającego rozbudowanej o elementy opisane w pkt. 1.7 Formularza 1.7. Dostawa elementów do rozbudowy urządzeń w konfiguracji opisanej w pkt. 1.8 Formularza Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŝne, polegające na zaoferowaniu nowych przełączników sieci SAN posiadających nie gorsze parametry techniczne od posiadanych przez Zamawiającego rozbudowanych o elementy opisane w pkt. 1.8 Formularza 1.8. Dostawa licencji na oprogramowanie Tivoli Storage Manager Extended Edition przeznaczonych dla dostarczanych serwerów oraz odnowienie opieki producenta na okres 12 miesięcy dla licencji posiadanych przez Zamawiającego, umoŝliwiającej bezpłatną aktualizację oprogramowania TSM zgodnie z zasadami jego producenta. Szczegółowa konfiguracja opisana jest w pkt. 1.9 Formularza Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŝne pod warunkiem, Ŝe nie spowoduje poniesienia dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego i będzie kompatybilne z rozwiązaniem posiadanym przez Zamawiajacego, gdzie jako kryteria równowaŝności naleŝy przyjąć funkcjonalność oprogramowania, która co najmniej musi: 1) umoŝliwiać w ramach architektury systemu stworzenie topologii, w której istnieje kilka lokalnych serwerów zarządzających zadaniami backup / restore w poszczególnych lokalizacjach, ale zarządzanie nimi jest scentralizowane; 2) posiadać przez system funkcję centralnego definiowania polityk bezpieczeństwa, terminarzy i uŝytkowników systemu, przy jednoczesnym zablokowaniu takich uprawnień dla administratorów lokalnych serwerów backupu; 3) zapewniać przez system scentralizowane monitorowanie i nadzorowanie całego rozproszonego systemu backupu; 4) zapewniać, aby system mógł działać (i tym samym musi mieć wsparcie producenta oprogramowania do backupu) w środowisku wirtualnym VMware, a serwer zarządzający mógł działać (i tym samym musi mieć wsparcie producenta oprogramowania do backupu) pod kontrolą MS Windows; 5) stanowić przez oprogramowanie realizujące zadania BMR natywną funkcjonalność oprogramowania backupowego, albo teŝ integrować się z nim poprzez API (w przypadku, gdy funkcjonalność BMR wymaga dostarczenia licencji oprogramowania innego producenta); 6) Oferować przez oprogramowanie realizujące zadania BMR obsługę przypadków, w których odtwarzanie maszyny zostanie przeprowadzone na serwerze innego typu (o innej konfiguracji sprzętowej) niŝ serwer pierwotny; Strona 4 z 7

5 7) umoŝliwiać przez system wykorzystanie mechanizmu redukcji przestrzeni zajmowanej przez kopie zapasowe na przestrzeni dyskowej udostępnianej przez serwer backupu, poprzez eliminację (tzw. deduplikację) powtarzających się fragmentów danych pochodzących od tego samego lub wielu klientów; 8) zapewniać, Ŝe mechanizm tzw. deduplikacji nie moŝe wpływać na wydłuŝenie okna backupowego; 9) posiadać przez system integrację z VCB (VMware Consolidated Backup) oraz moŝliwość odtworzenia wirtualnych maszyn z poziomu klienta systemu backupu; 10) posiadać przez system moŝliwość odtworzenia pojedynczego obiektu z Microsoft Acitve Directory bez restartu serwera; 11) posiadać przez system funkcjonalność nieodwracalnego usunięcia danych z systemu zabezpieczenia danych oznaczającego usunięcie informacji o zabezpieczonych danych nie tylko z repozytorium zarządcy backupów, ale takŝe zamazanie przestrzeni na specjalnie przygotowanej strukturze składowania danych; 12) umoŝliwiać przez system tworzenie kopii zapasowych tzw. On-linie z serwerów baz i aplikacji MSSQL, Oracle, SAP, MS SharePiont, DB2, Informix, bez konieczności zatrzymywania pracy serwera bazy danych; 13) zarządzać przez system połoŝeniem danych bez udziału operatora system optymalizuje poło- Ŝenie danych na taśmach pod kątem optymalnego wykorzystania nośników; 14) optymalizować przez system liczbę zapisanych taśm bez udziału operatora (przenoszenie danych pomiędzy taśmami w celu zwolnienia nośników i ponownego uŝycia); 15) udostępniać przez system administratorowi systemu zestaw wbudowanych narzędzi monitorujących i raportujących (takŝe w sposób graficzny) zdarzenia bieŝące oraz trendy zachodzące w systemie kopii zapasowych, w tym m.in.: - błędy w funkcjonowaniu systemu backupu, - operacje bieŝące na serwerze backupu oraz na systemach klienckich, - operacje zaplanowane na serwerze backupu oraz klientach, - informacje o poprawności funkcjonowania wewnętrznej bazy danych, - status taśmowych i dyskowych nośników danych i ich wykorzystanie. 16) umoŝliwiać odtworzenie danych z kopii bezpieczeństwa składowanych w obecnie eksploatowanym systemie wykonywania kopii zapasowych. 17) mieć mieć 12-miesięczną gwarancję producenta. 18) poprawnie współpracować z biblioteką taśmową IBM TS3310 będącą w posiadaniu Zamawiającego. 2. Usługi: 2.1. Instalacja fizycznej całości dostarczonego sprzętu, która obejmuje: Strona 5 z 7

6 a) instalację fizyczną całości dostarczonego sprzętu w szafach rack, wraz z niezbędnym okablowaniem i oznaczeniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, b) aktualizację, o ile jest to konieczne, mikrokodów na wszystkich dostarczonych urządzeniach (kontrolery macierzy dyskowych, dyski, przełączniki SAN itd.) do wersji zalecanych przez producentów w momencie wykonywania instalacji u Zamawiającego, c) zaadresowanie wszystkich modułów zarządzających zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, d) warsztaty instruktaŝowe z obsługi zainstalowanego sprzętu dla osób wskazanych przez Zamawiającego Instalacja oprogramowania do wirtualizacji na dostarczonych serwerach kasetowych wraz z konfiguracją środowiska wirtualnego posiadanego przez Zamawiającego, która obejmuje: a) instalację środowiska VMware VSphere w najnowszej wersji opublikowanej przez producenta na dostarczanych serwerach kasetowych, b) konfigurację środowiska wirtualnego posiadanego przez Zamawiącego uwzględniając dostarczany sprzęt, c) warsztaty instruktaŝowe z obsługi zainstalowanego oprogramowania przeprowadzonego na nowym środowisku dla kilku osób wskazanych przez Zamawiającego Sporządzenie Dokumentacji Powykonawczej, z uwzględnieniem dokumentacji technicznej posiadanej przez Zamawiającego, dla dostarczonej infrastruktury sprzętowo-programowej, która obejmuje co najmniej: a) szczegółowe konfiguracje dostarczonych urządzeń, b) wersje zastosowanych na urządzeniach mikrokodów oraz zainstalowanego oprogramowania, c) topologię połączeń fizycznych sieci SAN oraz LAN pomiędzy macierzami, a przełącznikami, d) adresację modułów zarządzających urządzeń, e) szczegółową konfigurację dostarczonego oprogramowania Przeprowadzenie szkoleń w formie warsztatów z zakresu instalacji, konfiguracji oraz administracji oprogramowania dostarczonego w ramach wdroŝenia. Wykonawca w ramach kaŝdego szkolenia: a) wystawi zaświadczenia dla uczestników potwierdzających odbycie szkoleń, b) przekaŝe oryginał listy obecności z podpisami uczestników, c) przekaŝe materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej dla kaŝdego z uczestników szkoleń. Lista szkoleń: 1). Szkolenie dotyczące instalacji, konfiguracji i zarządzania środowiskiem wirtualnym rozbudowanym w ramach niniejszego zamówienia dla min. 2 osób wskazanych przez Zamawiającego, trwające min. 5 dni. Strona 6 z 7

7 2). Szkolenie dotyczące instalacji, konfiguracji i zarządzania systemem wykonywania kopii zapasowych rozbudowanym w ramach niniejszego zamówienia dla min. 2 osób wskazanych przez Zamawiającego, trwające min. 4 dni Rozbudowa kompleksowego systemu wykonywania kopii zapasowych, która obejmuje: a) dokonanie analizy obecnej konfiguracji kompleksowego systemu wykonywania kopii zapasowych, b) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym Projektu technicznego rozbudowy kompleksowego systemu wykonywania kopii zapasowych, c) dokonanie instalacji i konfiguracji sprzętu i oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych oraz integracji z posiadanymi zasobami, d) warsztaty instruktaŝowe z obsługi dostarczonego oprogramowania przeprowadzonego na nowym środowisku dla kilku osób wskazanych przez Zamawiającego, e) sporządzenie dokumentacji powykonawczej rozbudowanego systemu wykonywania kopii zapasowych, z uwzględnieniem dokumentacji technicznej posiadanej przez Zamawiającego, wraz z procedurami eksploatacyjnymi utrzymania systemu oraz backupowania i odtwarzania obiektów na zabezpieczanych serwerach, f) rozbudowa kompleksowego systemu wykonywania kopii zapasowych w oparciu o dostarczone oprogramowanie i sprzęt, a takŝe zasoby posiadane przez Zamawiającego, na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego Projektu technicznego rozbudowy kompleksowego systemu wykonywania kopii zapasowych. Strona 7 z 7

81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA 81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 3 do Zaproszenia SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Specyfikacja 1.1 Serwer Łącznie 2 szt. Oferowany model... Producent... LP. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1 Obudowa Typ procesora

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych

1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych Załącznik nr 10 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania część C Tryb: przetarg

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Załącznik Nr 6 - Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Przedmiotem zamówienia w ramach prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwery szt. 2 Nazwa Elementu serwera Minimalne wymagane parametry techniczne: UWAGA W wykropkowane

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakres postępowania 1. Dostawa platformy serwerowej. 2. Przeniesienie systemu wirtualizacyjnego VMware. 3. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna elementu 1. Macierz dyskowa w specyfikacji A

Specyfikacja techniczna elementu 1. Macierz dyskowa w specyfikacji A Specyfikacja techniczna elementu 1. Macierz dyskowa w specyfikacji A Lp. Parametr Wymagania techniczne 1 Pojemność macierzy brutto Minimum 72 TB surowej przestrzeni dyskowej w następującej konfiguracji:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia Załącznik nr 5 do oferty FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Serwer Cena jednostkowa brutto Wartość brutto ilość: 2..... Obudowa Typ procesora Wydajność systemu Ilość procesorów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny rozbudowy

Opis techniczny rozbudowy Opis techniczny rozbudowy Załącznik nr 1a do specyfikacji 1. Rozbudowa 2 macierzy dyskowych HP 3PAR V400 zgodnie z poniższą specyfikacją (parametry podane poniżej dotyczą każdej z macierzy): a. Półka dyskowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: I. 1 sztuka serwera kopii zapasowych (obudowa typu RACK) + montaż i konfiguracja II. 1 sztuka serwera kontrolera domeny (obudowa typy RACK)

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla UM Gliwice Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających warunki zamówienia

Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla UM Gliwice Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających warunki zamówienia oznaczenie sprawy: ZA.271.91.2014 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla UM Gliwice Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających

Bardziej szczegółowo

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie:

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: WYMIANY MACIERZY (ZAKUP NOWEJ MACIERZY) (kod CPV: 30233141-1)

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 32/DI/PN/2013 Słownik pojęć... 2 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Dostawa serwerów, macierzy dyskowej, oprogramowania do wirtualizacji, systemu kopii zapasowych, szafy serwerowej z wyposażeniem, zasilacza UPS

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury serwerowo-sieciowej wraz z dostawą oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności Załącznik nr 7 do siwz (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego systemu i sprzętu Przedmiot postępowania: Zakup oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych wraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część nr 1 Macierz 12x1TB wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem i szkoleniem model wg opisu w części nr 1(sprzęt komputerowy spełniający wymagania wymienione

Bardziej szczegółowo