Dostawa, instalacja i wdroŝenie infrastruktury informatycznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostawa, instalacja i wdroŝenie infrastruktury informatycznej"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Umowy Dostawa, instalacja i wdroŝenie infrastruktury informatycznej Część techniczna specyfikacji I. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: 1. Dostawa jednej półki do montaŝu serwerów kasetowych wraz z wyposaŝeniem. Parametry i specyfikacja funkcjonalna półki została zawarta w punkcie II Dostawa czterech sztuk serwerów kasetowych dwuprocesorowych z procesorami typu x86 umoŝliwiających ich zamontowanie i poprawne funkcjonowanie w półce będącej Parametry i specyfikacja funkcjonalna serwerów została zawarta w punkcie II Dostawa dwóch sztuk serwerów jednoprocesorowych z procesorem typu x86 umoŝliwiających ich zamontowanie i poprawne funkcjonowanie w półce będącej Parametry i specyfikacja funkcjonalna serwerów została zawarta w punkcie II Dostawa jednej macierzy dyskowej. Jej parametry i specyfikacja funkcjonalna została zawarta w punkcie II Dostawa jednej szafy montaŝowej 19 o wysokości 42U. Parametry i specyfikacja funkcjonalna szafy montaŝowej została zawarta w punkcie II Dostawy licencji na oprogramowania VMware vsphere 5.1 Enterprise lub równowaŝnego. Oprogramowanie będzie zainstalowane na serwerach kasetowych dostarczonych w ramach zamówienia. Ilość licencji musi być zgodna z ilością dostarczonych serwerów i procesorów, a takŝe z warunkami licencjonowania producenta oprogramowania. Wymagania funkcjonalne oprogramowania zostały opisane w punkcie II Dostawy licencji na oprogramowanie VMware vcenter Server Standard for vsphere 5.1 lub równowaŝne. Ilość licencji musi umoŝliwiać zainstalowanie zakupionego oprogramowania na serwerze dwuprocesorowym Zamawiającego. Wymagania funkcjonalne oprogramowania zostały opisane w punkcie II Wykonania prac instalacyjnych, wdroŝeniowych i integracyjnych opisanych w punkcie III. 9. Wykonania testów akceptacyjnych opisanych w punkcie IV niniejszej specyfikacji. 10. Zapewnienia serwisu na warunkach opisanych w punkcie V niniejszego załącznika. Dodatkowe postanowienia: 1. Zgodnie z art.29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza składanie ofert równowaŝnych, a wszelkie nazwy określone w niniejszej specyfikacji pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry funkcjonalne, jakościowe i cechy uŝytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Dostarczone technologie, w szczególności sprzęt i oprogramowanie, uwaŝane będą za równowaŝne, jeŝeli przy zachowaniu wymaganych parametrów będą w pełni współpracować z infrastrukturą posiadaną przez Zamawiającego opisaną w niniejszej specyfikacji. CięŜar udowodnienia równowaŝności spoczywa na Wykonawcy. 1

2 2. O ile inaczej nie zaznaczono, wszelkie zapisy zawierające parametry techniczne naleŝy odczytywać, jako parametry minimalne. 3. Dostarczony sprzęt w ramach przedmiotu zamówienia musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej w I kwartale 2013 roku. 4. Wszystkie urządzenia muszą umoŝliwiać ich zasilanie z sieci energetycznej o pramateriach: 230 V +-10% i częstotliwości 50Hz. II. Opis i specyfikacja funkcjonalna przedmiotu Dostawy. 1. Wymagania funkcjonalne półki do montaŝu serwerów kasetowych: a) Ilość półek - jedna sztuka. b) Półka musi umoŝliwiać montaŝ i poprawną pracę serwerów kasetowych będących c) Półka musi być zamontowana w szafie typu rack 19` 42U będącej przedmiotem zamówienia. d) Półka musi umoŝliwiać montaŝ co najmniej 14 serwerów kasetowych. e) W półce musi być zamontowany przynajmniej jeden moduł pełniący funkcję przełącznika Ethernet, który jest niezbędny do podłączenia do sieci LAN Zamawiającego półki i serwerów będących f) W półce muszą być zamontowane przynajmniej dwa przełączniki FC niezbędne do połączenia serwerów będących przedmiotem zamówienia z macierzą dyskową będącą g) Dostarczone i zamontowane w półce przełącznik LAN, przełączniki FC, zasilacze, wentylatory muszą umoŝliwiać zapewnienie pełnej funkcjonalności i obsługi maksymalnej ilości serwerów, które mogą być zamontowane w półce. h) Dostarczona półka musi posiadać redundantne zasilacze i zapewniać redundantne zasilanie zamontowanych w niej elementów. i) Serwery kasetowe, przełącznik LAN, przełączniki FC, zasilacze muszą być zamontowane w półce i być z nią zintegrowane. 2. Wymagania funkcjonalne modułów pełniących funkcję przełączników Ethernet: a) Ilość przełączników Ethernet - jedna sztuka b) Przełącznik typu Ethernet 1 Gb/s lub równowaŝny spełniający opisane wymagania: i. Przełącznik Ethernet musi być zainstalowany w dostarczonej półce będącej ii. iii. iv. Przełącznik Ethernet musi zapewniać podłączenie serwerów kasetowych do sieci LAN Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wszelkich licencji koniecznych do zapewnienia tej funkcjonalności. Przełącznik Ethernet musi posiadać przynajmniej 4 porty fizyczne 1Gb/s, dedykowane do podłączenia serwerów kasetowych do sieci LAN. Konfiguracja przełączników Ethernet musi umoŝliwiać, bez konieczności ich rozbudowy pełną obsługę maksymalnej liczby serwerów moŝliwych do zainstalowania w półce do montaŝu serwerów kasetowych. v. Przełącznik Ethernet musi posiadać moŝliwość tworzenia minimum 100 VLAN`ów. 2

3 vi. vii. Przełącznik musi posiadać moŝliwość tworzenia sieci VLAN wspólnie z przełącznikami CISCO VSS uŝytkowanymi przez Zamawiającego. Przełącznik musi umoŝliwiać tworzenie kanałów typu etherchannel wspólnie z przełącznikami CISCO VSS uŝytkowanymi przez Zamawiającego. 3. Wymagania funkcjonalne przełączników FC zintegrowanych z półką do montaŝu serwerów kasetowych: a) Ilość przełączników typu FC- dwie sztuki, znajdujące się na liście zgodności macierzy HP 3Par StoreServ 7200 lub macierzy równowaŝnej spełniającej funkcjonalności opisane w punkcie II.6 zaproponowanej przez Wykonawcę b) Przełączniki typu FC lub równowaŝne przez, co rozumie się spełnienie opisanych niŝej wymagań: i. Przełączniki FC muszą być zainstalowane w dostarczonej półce będącej ii. KaŜdy z portów przełącznika FC musi umoŝliwiać pracę z szybkością minimum 8Gb/s. iii. Przełączniki muszą umoŝliwiać redundantne podłączenie do macierzy maksymalnej ilości serwerów kasetowych mogących znajdować się w dostarczanej półce. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszelkich licencji potrzebnych do spełnienia tej funkcjonalności. iv. KaŜdy z przełączników musi posiadać minimum cztery porty zewnętrzne FC. v. KaŜdy z przełączników musi posiadać cztery wkładki FC SFP 8Gb/s dla portów zewnętrznych. vi. vii. Wszystkie wymagane funkcje muszą być dostępne dla wszystkich portów FC. Praca kaŝdego z portów FC z prędkościami 8/4 Gb/s z funkcją auto-negocjacji prędkości. 4. Wymagania funkcjonalne serwerów kasetowych dwuprocesorowych z procesorami typu x86: a) Ilość serwerów: cztery sztuki. b) Wszystkie serwery kasetowe muszą spełniać opisane niŝej wymagania. c) Wszystkie serwery kasetowe muszą umoŝliwiać ich montaŝ i poprawne funkcjonowanie w półce będącej przedmiotem zamówienia punkt I.1. d) Wszystkie serwery kasetowe muszą posiadać taką samą konfigurację sprzętową. e) KaŜdy z serwerów kasetowych musi posiadać zainstalowaną i aktywną funkcjonalność, zapewniającą podłączenie serwerów kasetowych do sieci LAN Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wszelkich licencji koniecznych do zapewnienia tej funkcjonalności. f) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wszelkich kabli, przewodów zarówno miedzianych jak i światłowodowych w celu redundantnego podłączenia serwerów do sieci energetycznej, sieci SAN, oraz jednym przewodem do podłączenia z siecią LAN Zamawiającego. g) KaŜdy z serwerów musi spełniać wymagania opisane w tabeli nr 1: Lp. Nazwa parametru Wartość 1. Procesory Klasy x86-64; 2. Liczba zainstalowanych procesorów w kaŝdym serwerze Maksymalnie 2 procesory 8 rdzeniowe 3

4 3. Wydajność serwera potwierdzona w niezaleŝnych testach organizacji SPECint _rate2006 : minimum: 645 SPEC ( 4. Pamięć cache Minimum 20MB pamięci cache L3 5. Pamięć RAM Minimum 256 GB RAM z korekcją błędów ECC.MoŜliwość obsadzenia serwera pamięcią RAM do minimum 512 GB. 6. Sterownik dysków wewnętrznych MoŜliwość pracy w trybie RAID 0 i RAID 1 2 dyski kaŝdy o pojemności minimum 146 GB i o prędkości 10 tys. obrotów/minutę typu Hotswap tzn. kaŝdy dysk musi umoŝliwiać 7. Dyski twarde wymianę bez konieczności wyłączana zasilania i przerywania przetwarzania danych na serwerze Minimum 2 interfejsy fizyczne lub wirtualne 8. Interfejsy sieciowe (LAN) Ethernet o prędkości minimum 1Gb/s kaŝdy. Minimum 2 interfejsy FibreChannel o prędkości minimum 8Gb/sek. kaŝdy 9. Interfejsy FibreChannel umoŝliwiające redundantne połączenie serwera do sieci SAN. Tabela nr 1: Wymagane parametry serwerów kasetowych dwuprocesorowych 5. Wymagania funkcjonalne serwerów kasetowych jednoprocesorowych z procesorem typu x86: a) Ilość serwerów: dwie sztuki. b) Wszystkie serwery kasetowe muszą spełniać opisane niŝej wymagania c) Wszystkie serwery kasetowe muszą umoŝliwiać ich montaŝ i poprawne funkcjonowanie w półce będącej przedmiotem zamówienia punkt I.1. d) Wszystkie serwery kasetowe muszą posiadać taką samą konfigurację sprzętową. e) Wszystkie serwery kasetowe muszą posiadać zainstalowaną i aktywną funkcjonalność, zapewniającą podłączenie serwerów kasetowych do sieci LAN Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wszelkich licencji koniecznych do zapewnienia tej funkcjonalności. f) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wszelki kabli, przewodów zarówno miedzianych jak i światłowodowych w celu redundantnego podłączenia serwerów do sieci energetycznej, sieci SAN Zamawiającego, oraz jednym przewodem do podłączenia z siecią LAN Zamawiającego. g) Wszystkie serwery kasetowe muszą spełniać wymagania opisane w tabeli nr 2: Lp. Nazwa parametru Wartość 1. Procesory Klasy x86-64; Liczba zainstalowanychprocesorów w kaŝdym serwerze Wydajność serwera potwierdzona w niezaleŝnych testach organizacji SPEC ( Maksymalnie 1 procesory 8 rdzeniowe z moŝliwością rozbudowy o dodatkowy jeden procesor taki sam jak będący przedmiotem Zamówienia SPECint _rate2006 : minimum: 645 dla konfiguracji dwuprocesorowej, kaŝdy z nich o typie i charakterystyce jak procesory będące przedmiotem dostawy. 4. Pamięć cache Minimum 20MB pamięci cache L3 5. Pamięć RAM Minimum 256 GB RAM z korekcją błędów 4

5 ECC. MoŜliwość obsadzenia serwera pamięcią RAM do minimum 512GB. 6. Sterownik dysków wewnętrznych MoŜliwość pracy w trybie RAID 0 i RAID 1 2 dyski kaŝdy o pojemności minimum 146 GB i o prędkości 10 tys. obrotów/minutę typu Hotswap tzn. kaŝdy dysk musi umoŝliwiać 7. Dyski twarde wymianę bez konieczności wyłączana zasilania i przerywania przetwarzania danych na serwerze 8. Interfejsy sieciowe (LAN) Minimum 2 interfejsy fizyczne lub wirtualne Ethernet o prędkości minimum 1Gb/s kaŝdy. Minimum 2 interfejsy FibreChannel o prędkości minimum 8Gb/sek. kaŝdy 9. Interfejsy FibreChannel umoŝliwiające redundantne połączenie serwera do sieci SAN. Tabela nr 2: Wymagane parametry serwerów kasetowych jednoprocesorowych 6. Wymagania funkcjonalne macierzy dyskowych: a) Ilość macierzy jedna sztuka. b) Macierz typu : HP 3PAR StoreServ 7200 lub równowaŝna przez co rozumie się, spełnienie opisanych niŝej wymagań. c) Ilość kontrolerów macierzy dyskowych - dwie sztuki. d) Wszystkie kontrolery muszą posiadać taką samą konfigurację sprzętową i takie same zainstalowane oprogramowanie. e) macierz dyskowa musi być typu rack i musi być fizycznie zamontowana w szafie będącej f) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszelkich kabli, przewodów zarówno miedzianych jak i światłowodowych oraz modułów niezbędnych do podłączenia półek dyskowych do kontrolerów macierzowych, sieci energetycznej oraz sieci LAN, SAN Zamawiającego. g) Dostarczona macierz musi spełniać parametry określone w tabeli nr 3. Lp. Nazwa parametru Wartość/opis parametru 1. Ilość kontrolerów macierzowych co najmniej dwa 2. Tryby pracy macierzy (poziomy RAID) 0,1,5,6,10 3. Wielkość zainstalowanej pamięci cache minimum 16 GB 4. Podtrzymanie bateryjne pamięci cache Minimum 6 godzin lub system pozwalający zabezpieczyć dane przed utratą z pamięci cache przy utracie zasilania 5. Ilość zainstalowanych dysków Minimum 24 dyski typu SAS 2,5 cala o pojemności minimum 450GB kaŝdy i prędkości obrotowej minimum 10 tys. obrotów na minutę kaŝdy Minimum 24 dyski typu NL SAS 3,5 cala o pojemności minimum 3TB kaŝdy i prędkości obrotowej minimum 7,2 tys. obrotów na minutę kaŝdy 6. Liczba zewnętrznych interfejsów FC łączących macierz z przełącznikami FC 5 Łącznie minimum 4 interfejsy o szybkości 8Gb/s kaŝdy.

6 NaleŜy dostarczyć cztery kable FC o długości 20 m z końcówkami LC-LC 7. Funkcja pracy HOT-SWAP Wymiana elementów macierzy w trybie Hot- Swap (dyski, kontrolery, zasilacze) 8. Funkcja Thin Provisioning Macierz musi umoŝliwiać udostępnianie przestrzeni dyskowej w trybie Thin Provisioning 11. Funkcja VMotion Macierze musi posiadać funkcjonalność Storage VMotion dla oprogramowania VMware vsphere 5.1 uŝytkowanego przez zamawiającego. 12. MoŜliwość rozbudowy macierzy, bez dokładania dodatkowych kontrolerów Minimum do 240 dysków SAS 2,5 cala, kaŝdy z nich minimum o pojemności 300 GB kaŝdy i prędkości obrotowej 15 tys. obrotów na minutę 13. Zasilanie Redundantne zasilanie umoŝliwiające podłączenie macierzy oraz półek dyskowych do dwóch niezaleŝnych obwodów zasilających. 14. Wspierane systemy operacyjne Windows 2008R2 Server, Windows 2012 Server Linux 32bit/64bit IBM AIX VMware vsphere Funkcja wykonywania kopii w obrębie macierzy. Tabela nr 3: Wymagane parametry macierzy dyskowej 7. Wymagania funkcjonalne szafy montaŝowej: a) Ilość szaf montaŝowych jedna sztuka. b) Typ szafy szafa typu rack 19. c) Wysokość szafy 42U. d) Drzwi przednie i tylne szafy perforowane. Kopie migawkowe i przyrostowe wolumenów. Kopie migawkowe i przyrostowe LUN ów. Deduplikacja i kompresja bezstratna w operacjach wykonywania kopii i odtwarzania. Kopie na Ŝądanie i wg harmonogramu. MoŜliwość odtworzenia z kopii nowego wolumenu. MoŜliwość odtworzenia z kopii LUN u. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszelkich licencji dla zapewnienia tych funkcjonalności dla całej pojemności będącej przedmiotem zamówienia. e) W szafie muszą zostać zainstalowane macierz dyskowa oraz półka do serwerów kasetowych wraz z serwerami będące f) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zabezpieczeń (PDU), potrzebnych do prawidłowego podłączenia wszystkich urządzeń będących 6

7 g) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wtyków i gniazd zasilających niezbędnych do podłączenia w sposób redundantny dostarczanej infrastruktury do sieci zasilającej Zamawiającego. 8. Wymagania funkcjonalne oprogramowania VMware vsphere 5.1 Enterprise lub równowaŝnego: a) Oprogramowanie musi umoŝliwiać tworzenie maszyn wirtualnych na serwerach będących b) Oprogramowanie musi umoŝliwiać tworzonym maszynom wirtualnym przydzielanie dowolnej ilości rdzeni procesorów dostępnych w fizycznym serwerze będącym c) Oprogramowanie musi umoŝliwiać tworzonym maszynom wirtualnym przydzielanie dowolnej ilości pamięci RAM dostępnej w fizycznym serwerze będącym przedmiotem zamówienia. d) Oprogramowanie musi umoŝliwiać tworzenie kopii maszyn wirtualnych bez przerywania ciągłości ich pracy. e) Oprogramowanie musi umoŝliwiać tworzenie tzw migawek maszyn wirtualnych. f) Oprogramowanie musi wraz z uŝytkowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem VMware vsphere 5.1 Enterprise umoŝliwiać tworzenie klastrów niezawodnościowych wysokiej dostępności. g) Zarządzanie dostarczonym oprogramowaniem musi być realizowane poprzez aktualnie uŝytkowane przez Zamawiającego oprogramowanie VMware Center Server Standard Wymagania funkcjonalne oprogramowania VMware vcenter Server Standard for vsphere 5.1 lub równowaŝnego: a) Oprogramowanie musi umoŝliwiać zarządzanie klastrem niezawodnościowym wysokiej dostępności zbudowanym w oparciu o oprogramowanie VMware vsphere 5.1 Enterprise uŝytkowane przez Zamawiającego. b) Oprogramowanie musi umoŝliwiać maszynom wirtualnym Zamawiającego w przypadku awarii serwera fizycznego przełączenie się ich na inny serwer będący w klastrze niezawodnościowym. c) Oprogramowanie musi umoŝliwiać zarządzanie licencjami VMware vsphere 5.1 Enterprise będącymi w posiadaniu Zamawiającego. d) Oprogramowanie musi umoŝliwiać zmianę lokalizacji plików wirtualnych maszyn Zamawiającego pomiędzy macierzami dyskowymi IBM DS4800 będącymi w uŝytkowaniu Zamawiającego bez przerwania ciągłości działania maszyn wirtualnych. III. Opis prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: Wykonawca jest zobowiązany do: 1. Wykonania, w uzgodnieniu z przedstawicielami Zamawiającego projektu wstępnej koncepcji instalacji, integracji i konfiguracji przedmiotu zamówienia z uŝytkowaną przez Zamawiającego infrastrukturą. Projekt powinien zwierać: a) Opis montaŝu, integracji i konfiguracji dostarczonych urządzeń. 7

8 b) Schemat połączeń infrastruktury Ethernet dostarczonej w ramach niniejszego postępowania z infrastrukturą zamawiającego. c) Schemat połączeń infrastruktury SAN dostarczonej w ramach niniejszego postępowania (switche FC w półce serwerowej -> macierz dyskowa) d) Nazewnictwo urządzeń, adresację IP, nazewnictwo zgodne dla sieci SAN. 2. Zamontowania dostarczonych elementów w szafach będących 3. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia niezbędnych kabli, przewodów, pachcordów zarówno miedzianych jak i światłowodowych w celu podłączenia redundantnego fizycznie i logicznie serwerów, macierzy dyskowych oraz wszystkich elementów aktywnych będących przedmiotem zamówienia do infrastruktury Zamawiającego. 4. Zamontowania półki do montaŝu serwerów kasetowych wraz z serwerami i macierzy dyskowej w szafie będącej 5. Podłączenia dostarczonych urządzeń do sieci energetycznej z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego. 6. Przeprowadzenia wszelkich prac instalacyjnych w sposób nie zakłócający prawidłowej pracy infrastruktury teleinformatycznych i energetycznej. 7. Przeprowadzenia, w obecności przedstawicieli Zamawiającego testów akceptacyjnych, o których mowa w rozdziale IV. 8. Przekazania Zamawiającemu wszelkich (komplet) pochodzących od producentów dokumentów, potwierdzających nabycie przez Zamawiającego praw gwarancyjnych, licencji i innych związanych z przedmiotem umowy, a takŝe wymaganych aprobat technicznych i certyfikatów oraz dokumentacji powykonawczych (równieŝ w formie elektronicznej). IV. Testy akceptacyjne. 1. W ramach przedmiotu zamówienia zostaną wykonane testy akceptacyjne, których celem jest potwierdzenie prawidłowości funkcjonowania przedmiotu dostawy. 2. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do wykonania testów. 3. W trakcie wykonywania testów zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętowej i oprogramowania, a w szczególności zabronione jest instalowanie poprawek do oprogramowania. 4. Jeśli wynik któregokolwiek testu będzie negatywny wykonywanie testów będzie przerwane, a ich wyniki anulowane. Wszystkie testy muszą zostać powtórzone w terminie uzgodnionym pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. 5. Warunkiem koniecznym do odbioru przedmiotu dostawy jest uzyskanie pozytywnego wyniku wszystkich testów opisanych w poniŝszych tabelach (testy od 1 do 2). Test nr 1: 1. Cel testu Sprawdzenie poprawności wykonania instalacji i konfiguracji sprzętowych oraz programowych wszystkich serwerów, macierzy, przełączników FC oraz elementów aktywnych. 2. Opis testu Test będzie polegał na sprawdzeniu zawartości logów poszczególnych urządzeń i oprogramowania. 3. Zakres testu Testowi poddane będą wszystkie przełączniki FC, półki, serwery i macierze dyskowe. 4. Oczekiwany rezultat testu W logach nie powinno być informacji o błędach/awariach sprzętowych lub programowych 8

9 5. Warunek spełnienia testu Wynik testu uwaŝa się za pozytywny, jeśli w logach urządzeń nie będzie komunikatów świadczących o błędach sprzętowych lub programowych. 6. Wynik testu Pozytywny/negatywny (niepotrzebne skreślić) Test nr 2: 1. Cel testu Potwierdzenie wybranych parametrów z SIWZ w dostarczonym sprzęcie i oprogramowaniu. 2. Opis testu Test będzie polegał na demonstracji funkcjonowania przedmiotu zamówienia zgodnej z zakresem testu. 3. Zakres testu a. weryfikacja moŝliwości konfiguracji macierzy w wymaganych trybach RAID. b. weryfikacja wymaganego podtrzymania bateryjnego pamięci cache. c. weryfikacja funkcji HOT-SWAP d. potwierdzenie funkcji Thin Provisioning e. weryfikacja funkcji VMotion f. demonstracja wykonywania kopii w obrębie macierzy bez zastosowania mocy obliczeniowej serwerów (cecha macierzy dyskowej) dla kopii migawkowej i przyrostowej z wykazaniem efektu deduplikacji i kompresji bezstratnej w operacjach wykonywania kopii i odtwarzania. Wykonanie kopie na Ŝądanie i wg harmonogramu. Odtworzenie z kopii. g. potwierdzenie parametrów wymaganych w SIWZ z oprogramowania systemowego macierzy 4. Oczekiwany rezultat testu 5. Warunek spełnienia testu Wykonanie Testu przez Wykonawcę w obecności przedstawicieli Zamawiającego. Potwierdzenie przez przedstawiciela Zamawiającego wykonania testu. Wykonanie testów zgodnie z zakresem. Brak błędów lub braków zidentyfikowanych w czasie testów. 6. Wynik testu Pozytywny/negatywny (niepotrzebne skreślić) V. Wymagania dotyczące serwisu gwarancyjnego. 1. Wykonawca zapewnia. okres serwisu gwarancyjnego na dostarczony w ramach niniejszego postępowania przetargowego sprzęt i oprogramowanie(nie mniej niŝ 36 miesięcy).. 2. Wykonawca gwarantuje, Ŝe dostarczony sprzęt i oprogramowanie oraz przeprowadzona integracja fizyczna nie spowoduje utraty lub pogorszenia warunków gwarancji na uŝytkowaną przez Zamawiającego infrastrukturę. 3. Usługa serwisu gwarancyjnego musi być świadczona w siedzibie instalacji przedmiotu Zamówienia. 4. W trakcie trwania okresu serwisu gwarancyjnego Zamawiający co najmniej wymaga: a) Trybu zgłaszania awarii i usterek w ciągu całego roku, w dni robocze b) Potwierdzenia Zamawiającemu nie później niŝ w czasie 1 godziny faksem lub przyjęcie zgłoszenia awarii i usterek. c) Prawa do aktualizacji najnowszych wersji oprogramowania, poprawek do oprogramowania, kodów uaktualnień i rozszerzeń. d) Naprawy w czasie nie dłuŝszym niŝ na następny dzień roboczy od dnia zgłoszenia. 9

10 5. W przypadku, gdy usuwanie usterek i błędów wymaga bezpośredniego dostępu do danych lub urządzeń zawierających dane Poczty Polskiej lub jej klientów, to dostęp taki moŝliwy jest wyłącznie w miejscu instalacji przedmiotu Zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza przekazywania danych i urządzeń zawierających dane Poczty Polskiej lub jej klientów Wykonawcy ani teŝ innym instytucjom. Zamawiający zastrzega sobie prawo asysty w czasie dokonywania naprawy. 6. W przypadku, gdy awarii ulegnie dysk twardy zawierający jakiekolwiek dane Poczty Polskiej lub jej klientów, to dysk taki nie będzie przekazywany Wykonawcy lub jakiejkolwiek innej firmie. Potwierdzenie awarii dysku twardego musi nastąpić w miejscu awarii. 7. Wykonawca zapewni dla dostarczonego sprzętu dostępność części zamiennych, części zuŝywających się oraz materiałów eksploatacyjnych, przez cały okres trwania umowy. 8. Wykonawca zapewni wsparcie techniczne obejmujące wszelkie niezbędne prace związane z usuwaniem awarii urządzeń i oprogramowania będącego przedmiotem umowy. 9. Wykonawca na swój koszt, w uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany przynajmniej raz w roku do wykonywania aktualizacji oprogramowania sprzętowego (mikrokody w urządzeniach będących przedmiotem umowy) zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu i oprogramowania. Termin wykonania będzie ustalony przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. 10

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade ILOŚĆ SZTUK: 1 Szafa rack PRODUCENTA SPRZĘTU : Typ szafa do montażu urządzeń 19 oferowanych serwerów i macierzy Wysokość 42U Wyposażenie drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, oraz ściany boczne. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com Systemy macierzowe www. qsantechnology. com Przegląd produktów Rozwiązania macierzowe QSAN Unified Storage serwer NAS i SAN w jednym Macierze dyskowe typu Unified Storage QSAN pozwalają na wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu 1. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA (INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. Zamawiający: COMTEGRA Sp. z o.o. Ul. Puławska 474 02-884 Warszawa Warszawa, 05.04.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup infrastruktury sprzętowej

Bardziej szczegółowo

NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1

NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 Serwery typu BLADE (2 szt.) NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 ZAŁĄCZNIK NR 3.1 L.p. Parametr Minimalne wymagania zamawiającego Oferowane przez Wykonawcę* 1. Procesor Czterordzeniowy procesor dedykowany

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. SERWERY Typ 1 liczba sztuk: 1 Oferowany model*.. Producent*.. L.p. Opis wymagań minimalnych Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup: a) Obudowy Blade Chassis - szt. 1 b) Serwerów typu blade - szt. 2 c) Szafa typu RACK 19 42U - szt. 1 d) Macierzy dyskowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent..

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent.. Dodatek A do Załącznik nr 1 do umowy nr z dn.na zakup dwóch specjalistycznych serwerów bazy danych i jednej macierzy dyskowej dla systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie systemu macierzy dyskowej w/g specyfikacji do celów badawczych dla K2 Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 1.4 PO IG oraz

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników.

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Załącznik Nr 1 Parametry techniczne Zadanie Nr 1 1. Wstęp. Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Zakres Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Załącznik nr 7 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Modernizacja środowiska składowania danych Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej macierzy dyskowej wraz z półkami dyskowymi, dyskami oraz akcesoriów

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG Wrocław, 08.10.2010 Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG W związku z realizacją przez NetLine Group Sp. z o.o. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-02-015/09-00 w ramach działania

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki Sprawa RAP.272.148.2012 Parametry wymagane/minimalne - załącznik nr 1a do SIWZ Urządzenie oferowane - producent, typ, model 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki 1. Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa pieczęć Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 2. Infrastruktura IT Zamawiającego... 2 3. ogólne... 2 4. Środowisko serwerowe... 3 a. Wymagania dotyczące obudowy typu Blade...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie zestawu serwerów w/g specyfikacji do celów badawczych dla K Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 1.4 PO IG oraz opcjonalne

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. SERWERY Typ: MS liczba sztuk 5 Oferowany model*.. Producent*.. L.p. Opis wymagań minimalnych 1 Obudowa serwer w obudowie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup)

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Warszawa, 200-09-20 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna 5 zestawów serwerowych ( z których kaŝdy składa się z szafy Rack, Serwera typu 1, Serwera typu 2 i zmieniacza taśm (autoloader) 1. Szafa RACK o wysokości

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

Serwer bazy danych dla KRK Liczba sztuk: 1. Oferowany model*.. Producent*..

Serwer bazy danych dla KRK Liczba sztuk: 1. Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dn.na zakup 1 sztuki serwera dla systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Wymagania techniczne Serwer bazy danych dla KRK Liczba sztuk: 1 Oferowany model*.. Producent*..

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na przedmiot zamówienia składają się dwa zadania: Zadanie 1 Modernizacja klastra HACMP wykorzystywanego przez Zamawiającego Opis istniejącego środowiska:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Załącznik nr 1 do SIWZ DZ-2501/200/14 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Parametry Minimalne wymagania Oferowane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 08/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego

Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Wymagane parametry minimalne, muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty. Wszystkie parametry

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

Tabela porównawcza oferowanego sprzętu*

Tabela porównawcza oferowanego sprzętu* Tabela porównawcza oferowanego sprzętu* Załącznik nr 9 do SIWZ SERWER RACK 1 SZT. 1. Serwer o maksymalnej wysokości 2U, do zamontowania w standardowej szafie RACK, w zestawie szyny do montażu w szafie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 175619-2012 z dnia 2012-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 175619-2012 z dnia 2012-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 175619-2012 z dnia 2012-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów Przedmiotem zamówienia jest: I.)Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa zestawu macierzy dyskowych

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 09/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik IV do SOPZ. Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych

Załącznik IV do SOPZ. Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych Dane dokumentu Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych?

Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych? Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych? Marek Kozicki, Storage Solutions Architect, HPE 19 maja 2016 r. Przed czym powinniśmy zabezpieczyć nasze dane? Architektura sprzętowo-programowa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia I. Serwer Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie: szyny mocujące- wysuwane,

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Zamówień Publicznych Mienia i Inwestycji Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 1.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19 Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego Strona 1 z 5 Dostawa klastra obliczeniowego 2 szt. o następujących parametrach minimalnych: Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych

Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych Dane dokumentu Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Redundantne zasilanie i przynajmniej dwa zasilacze typu HotPlug o mocy nie mniejszej niŝ 750W

Redundantne zasilanie i przynajmniej dwa zasilacze typu HotPlug o mocy nie mniejszej niŝ 750W Załącznik I do siwz CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Dostawa serwera dwuprocesorowego opartego o procesory 6-rdzeniowe ze wsparciem architektury NUMA SZTUK 2 (dwa) [CPV 48821000-9] (Serwery sieciowe) wraz z macierzą

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Kraków, dnia 11.07.2014 r. Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ dot. postepowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu AV, sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Modernizacja środowiska składowania danych

Opis przedmiotu zamówienia. Modernizacja środowiska składowania danych Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Modernizacja środowiska składowania danych W ramach zamówienia należy zrealizować następujące zadania: 1. Rozbudowa macierzy IBM DS5300 2. Aktywacja portów

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość Zapytanie ofertowe Zakup serwera niezbędnego do lokalizacji platformy e-learningowej w Wyższej Szkole Finansów i

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Dostawa serwera wraz z zainstalowanym oprogramowaniem operacyjnym do siedziby 6 Partnerów projektu Wdrożenie e-usług dla przedsiębiorców w oparciu o Zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE w związku z realizacją projektu pn. Usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy firmą INBOOK S.A. a jej partnerami dzięki rozbudowie i modernizacji systemu współpracy B2B

Bardziej szczegółowo

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8)

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8) Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: dostawy macierzy dyskowej (cz. I) i dostawy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Województwo Zachodniopomorskie

Województwo Zachodniopomorskie Urząd Miasta Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104 bzp@um.szczecin.eu - www.szczecin.eu Szczecin 2012-05-04 Znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:.

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. MODEL: Załacznik nr 6 do SIWZ l.p. Parametr wymagany Potwierdzenie spełnienia parametru lub warunku przez oferowane urządzenie* 1 Macierz dyskowa musi

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 12.02.2014r.. Szczecin,.02.2014 r.. (Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin (Zamawiający) FORMULARZ OFERTY Szanowni Państwo, W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - JAKOŚCIOWYCH

1. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - JAKOŚCIOWYCH BDG.5.2510.20.2016.MB Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia, jest rozbudowa oraz modernizacja obecnej infrastruktury systemu pamięci masowej Zamawiającego, wraz z pakietem

Bardziej szczegółowo

SKORYGOWANY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1

SKORYGOWANY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 SKORYGOWANY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 ZAŁĄCZNIK NR 3.1 Serwery typu BLADE (2 szt.) producent.. L.p. Parametr Minimalne wymagania zamawiającego Oferowane przez Wykonawcę* 1. Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Serwery

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Serwery Załącznik nr 1c do SIWZ sprawa nr 33/2010/ZP OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Serwery L.p. 1. Opis przedmiotu zamówienia 33/2010/ZP Strona 1 Ilość (szt. / kpl.) Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCUJNE BIURO FINANSÓW. ul. Poleczki 3 02-822 Warszawa tel.: 22 437 13 00, fax: 22 437 13 90,22 437 13 92

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCUJNE BIURO FINANSÓW. ul. Poleczki 3 02-822 Warszawa tel.: 22 437 13 00, fax: 22 437 13 90,22 437 13 92 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCUJNE BIURO FINANSÓW ul. Poleczki 3 02-822 Warszawa tel.: 22 437 13 00, fax: 22 437 13 90,22 437 13 92 CBA/WZP/2028/2015 Warszawa, dnia 22.09.2015 r. Uczestnicy postępowania dot.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakres postępowania 1. Dostawa platformy serwerowej. 2. Przeniesienie systemu wirtualizacyjnego VMware. 3. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy nr. z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Specyfikacja techniczna Sprzętu (Minimalne wymagania techniczne)

Załącznik nr 1 do Umowy nr. z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Specyfikacja techniczna Sprzętu (Minimalne wymagania techniczne) Znak sprawy: BDG-III-3820-19/07 CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Umowy nr. z dnia Specyfikacja techniczna Sprzętu (Minimalne wymagania techniczne) 1. ZESTAW SERWERÓW dla bardzo duŝego Wydziału

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Sprzętu (Minimalne wymagania techniczne)

Specyfikacja techniczna Sprzętu (Minimalne wymagania techniczne) Znak sprawy: BDG-III-3820-09/08 Specyfikacja techniczna Sprzętu (Minimalne wymagania techniczne) Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia.. 1. ZESTAW SERWERÓW dla duŝego Wydziału Ksiąg Wieczystych SS.1, Ilość:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Załącznik nr 10 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Oprogramowanie musi być zgodne, równowaŝne lub o wyŝszych parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Stosownie

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Czy Zamawiający dopuści serwer, który ma możliwość rozbudowy o 16 dysków 2,5" po odinstalowaniu napędu DVD-RW?

Wszyscy Wykonawcy. Czy Zamawiający dopuści serwer, który ma możliwość rozbudowy o 16 dysków 2,5 po odinstalowaniu napędu DVD-RW? Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Ul. M. Curie - Skłodowskiej 10 41-800 Zabrze Zabrze, dn. 02.12.2014r DZP/34PN/2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: zapytania do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa

Bardziej szczegółowo