Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu umowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu umowy"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do umowy nr 18/DI/PN/2015 Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu umowy 1. Przedmiot umowy 1.1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług administrowania i utrzymania infrastruktury serwerowni MPiPS (CPD) Przedmiot umowy obejmuje: 1) usługi administrowania i utrzymania infrastruktury CPD - zakres usług do wykonania przez Wykonawcę określa pkt 3; 2) przeprowadzenie 8 warsztatów szkoleniowych w zakresie utrzymania CPD - zakres tematyczny warsztatów określa pkt Wykaz sprzętu oraz środowisk aplikacyjnych i bazodanowych podlegających administrowaniu i utrzymaniu w ramach umowy określa pkt Sposób realizacji usług administrowania i utrzymania CPD zasady i procedury 2.1. W terminie 10 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy, Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym, opracuje Plan komunikacji ; plan komunikacji musi opisywać relacje Stron w ramach realizacji przedmiotu umowy, procedur awaryjnych, eskalacyjnych oraz sprawozdawczych Usługi utrzymania CPD będą świadczone na miejscu (on-site) lub zdalnie. Zamawiający udostępni zdalny dostęp do infrastruktury CPD w celu umożliwienia Wykonawcy realizacji przedmiotu umowy; warunkiem otrzymania zdalnego dostępu jest spełnienie wymagań wynikających z Polityki Bezpieczeństwa Informacji (PBI) Zamawiającego; PBI Zamawiającego zostanie udostępnione Wykonawcy niezwłocznie po zawarciu umowy Dla potrzeb komunikacji, zlecania zadań administracyjnych, przerw serwisowych, itp. zostanie wykorzystany posiadany przez Zamawiającego system help-desk IBM Smart Cloud Control Desk (IBM SCCD); Zamawiający udostępni Wykonawcy jedną licencję (użytkownika) dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy. W tym celu Wykonawca przystosuje IBM SCCD Zamawiającego do potrzeb realizacji umowy zgodnie z warunkami określonymi w pkt w terminie 30 dni, licząc od dnia zawarcia umowy W ramach świadczenia usług administrowania infrastrukturą CPD oraz usługi aktualizacji i optymalizacji Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym okna serwisowe, w trakcie których wykona zaplanowane czynności administracyjne. Jeżeli okno serwisowe nie było przewidziane w szczegółowym planie realizacji zlecenia, o którym mowa w pkt lub Planie działań aktualizacyjnych i optymalizacyjnych, o którym mowa w pkt 2.6, wyznaczenie okna serwisowego nie może nastąpić później niż na 10 dni przed terminem realizacji usługi Wykonawca będzie świadczyć usługi związane ze skalowalnością CPD w zakresie dodawania nowych zasobów i/lub relokacji zasobów serwerowych Zamawiającego przez cały okres realizacji umowy, zgodnie z poniższą procedurą: Wykonawca obowiązany jest do wykonania usług zleconych przez Zamawiającego. Zlecenie będzie przekazywane pocztą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres poczty elektronicznej lub poprzez system help-desk, o którym mowa w pkt Wykonawca obowiązany jest przygotować szczegółowy plan realizacji zlecenia oraz określić jego pracochłonność i termin realizacji w terminie 2 dni roboczych, licząc od 1

2 dnia otrzymania zlecenia od Zamawiającego; plan musi określać sposób oraz harmonogram i termin realizacji zlecenia; Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi do szczegółowego planu realizacji zlecenia w terminie 1 dnia roboczego, licząc od dnia jego otrzymania; brak przekazania uwag w wyznaczonym terminie oznacza akceptację szczegółowego planu realizacji zlecenia; w przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca jest obowiązany w terminie 1 dnia roboczego, licząc od dnia otrzymania uwag, do przedstawienia wyjaśnień dotyczących szczegółowego planu realizacji zlecenia lub wprowadzenia zgłoszonych przez Zamawiającego poprawek; jeżeli przedstawione przez Wykonawcę wyjaśnienia nadal będą budziły zastrzeżenia Zamawiającego, Strony przystąpią do ich uzgodnienia w drodze negocjacji; po zatwierdzeniu przez Zamawiającego szczegółowego planu realizacji zlecenia, Wykonawca obowiązany jest do wykonania zlecenia w uzgodnionym terminie; Zamawiający potwierdza wykonanie zlecenia lub zgłasza uwagi w postaci protokołu rozbieżności; Odbiór prac związanych ze skalowalnością CPD będzie następował w ramach odbioru usług ciągłych Wykonawca obowiązany jest do wykonania cyklicznej analizy infrastruktury CPD w zakresie określonym w pkt 3.5 oraz do opracowania rekomendacji w postaci Planu działań aktualizacyjnych i optymalizacyjnych, z tym, że: W terminie 30 dni, licząc od dnia zawarcia umowy, Wykonawca przeprowadzi pierwszą analizę CPD oraz opracuje Plan działań aktualizacyjnych i optymalizacyjnych Kolejne analizy CPD oraz opracowanie Planu działań aktualizacyjnych i optymalizacyjnych będą wykonane cyklicznie co 12 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po terminie zakończenia pierwszej analizy, o której mowa w pkt Po wykonaniu analizy CPD Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport wraz z Planem działań aktualizacyjnych i optymalizacyjnych Plan działań aktualizacyjnych i optymalizacyjnych będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia jego przekazania Zamawiającemu W ramach aktualizacji i optymalizacji CPD w zakresie opisanym w pkt. 3.6, Wykonawca obowiązany jest do wykonania prac określonych w zatwierdzonym Planie działań aktualizacyjnych i optymalizacyjnych każdorazowo w terminie do 90 dni, licząc od dnia jego zatwierdzenia. 3. Usługi administrowania i utrzymania infrastruktury CPD W ramach usług administrowania i utrzymania infrastruktury CPD Wykonawca obowiązuje się do wykonania następujących usług: 3.1. wsparcia realizacji usług monitoringu CPD: przeglądanie zdarzeń systemowych na urządzeniach i w systemach; zgłaszanie do Zamawiającego nieprawidłowości działania poszczególnych elementów CPD; przygotowanie raportów dostępności systemów i utrzymania parametrów SLA określonych w pkt 3.4; wsparcie funkcjonowania systemu monitorowania CPD, w tym: 1) wprowadzanie zmian w konfiguracji systemu monitorowania; 2

3 2) usuwanie bieżących awarii modułów systemu monitorowania; 3) odtwarzanie systemu monitorowania po awarii; 3.2. zarządzania i administrowania CPD, zakres usług: Zakres ogólny dotyczący wszystkich elementów CPD: 1) dokumentowanie systemu oraz aktualizacja dokumentacji w zakresie zmian utrzymaniowych wprowadzanych podczas trwania usługi; 2) instalacja i konfiguracja nowych wersji oprogramowania udostępnianego przez producentów infrastruktury i systemów narzędziowych, operacyjnych CPD, tj. wybranych przez Zamawiającego wersji oprogramowania firmware/fabricos, mikrokodów, patchy i upgradów, dostarczonych przez producentów w ramach gwarancji/maintenance zarządzanie aktualizacjami dla warstwy hardware oraz OS; 3) wsparcie merytoryczne dla administratorów infrastruktury serwerowej Zamawiającego; 4) dostarczanie rekomendacji do Capacity Planning w celu planowania i skalowania CPD i jego poszczególnych elementów; 5) odtwarzanie systemu po awarii wg procedur odtworzeniowych zgodnie z PBI Zamawiającego; 6) analiza zdarzeń systemowych (SYSLOG); 7) organizacja okien serwisowych; 8) utrzymanie aktualnej dokumentacji CPD w zakresie określonym w pkt Zakres szczegółowy: administrowanie infrastrukturą serwerową CPD: 1) diagnostyka urządzeń w przypadku zgłoszenia awarii; 2) usuwanie usterek urządzeń, wymiana części zamiennych dostarczonych przez Zamawiającego; 3) zmiana konfiguracji urządzeń na zlecenie Zamawiającego; 4) wgrywanie nowych wersji oprogramowania wewnętrznego zalecanych przez producenta, po uprzedniej akceptacji ze strony Zamawiającego; administrowanie siecią SAN: 1) weryfikacja statusu interfejsów, liczników błędów oraz ich obciążenia; 2) administrowanie switchami SAN (FC, FCoE) oraz Ethernet; 3) usuwanie awarii związanych z pracą urządzeń sieciowych; 4) zmiany w konfiguracji urządzeń; zapewnienie dostępności danych na urządzeniach dyskowych, w tym na urządzeniach IBM XIV (storage): 1) usuwanie awarii w obszarze storage; 2) wystawianie, podłączanie zasobów dyskowych z macierzy na potrzeby systemów/serwerów; 3) monitorowanie wydajności systemu macierzowego; 4) zarządzanie wersjami oprogramowania na kontrolerach oraz dyskach; 5) zmiany w konfiguracji urządzeń; 3

4 zapewnienie dostępności środowiska wirtualizacyjnego: 1) zarządzanie środowiskiem wirtualnym w celu efektywnego wykorzystania infrastruktury w szczególności zapewnienie dostępności infrastruktury serwerowej oraz aplikacji zgodnie z warunkami określonymi w pkt 3.4; 2) monitorowanie infrastruktury wirtualizacji; administrowanie systemami operacyjnych MS i Linux (dalej: OS): 1) usuwanie bieżących awarii systemu operacyjnego; 2) zarządzanie filesystemami; 3) instalacja i aktualizacja OS; 4) instalacja i konfiguracja dodatkowego oprogramowania systemowego; 5) analiza logów systemowych; 6) administrowanie kontami użytkowników systemowych; 7) standardowe zmiany konfiguracyjne w OS; 8) przygotowanie szablonów, obrazów ISO OS; 3.3. realizacji polityki backupu: administrowanie systemem backupu; zapewnienie ciągłości zabezpieczania danych dla systemów informatycznych zgodnie z PBI - usuwanie awarii systemu backupu; uzgadnianie z Zamawiającym zmian w polityce backupu, w tym uzgadnianie harmonogramu backupu; sposobu zabezpieczenia danych oraz rekomendowanie uzupełnień do polityki backupu; podłączanie do systemu backupu nowych systemów informatycznych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego; konfigurowanie oraz wykonywanie backupu zgodnie z ustalonym harmonogramem backupu oraz na żądanie Zamawiającego; odtwarzanie danych systemów informatycznych, które uległy awarii; zarządzanie backupami baz danych/maszyn wirtualnych; wykonywanie oraz usuwanie backupów, snapshotów na żądanie Zamawiającego; wykonywanie testowych odtworzeń backupu; wykonywanie raportów nt. backupów; przygotowanie i aktualizacja dokumentacji systemów backupu oraz procedur i instrukcji wykonania backupu oraz odtwarzania danych; administracja bibliotekami fizycznymi (taśmowymi) Utrzymanie warunków SLA dotyczących zarządzanych przez Wykonawcę elementów CPD: tryb świadczenia usług utrzymania CPD: standardowy: dni robocze, godz. 06:00 18:00 dalej: standardowy przedział czasowy (SPC), niestandardowy: poza przedziałem czasu określonym w pkt w ramach uzgodnionych okien serwisowych, o których mowa w pkt 2.4 (dla aplikacji funkcjonujących w trybie 24/7, systemów dziedzinowych oraz aplikacji posiadających wysokie wymagania dotyczące dostępności świadczonych usług); 4

5 czas realizacji zaplanowanych prac administracyjnych i/lub usług utrzymania CPD wymagających okna serwisowego nie może przekroczyć ram czasowych okna serwisowego SLA w przypadku zgłoszenia całkowitej awarii (braku dostępności wszystkich usług CPD): czas reakcji (przystąpienia do diagnozy awarii i jej usuwania w CPD on-site): 0,5 godz. w ramach SPC; czas usunięcia awarii: Wykonawca odpowiada za możliwe szybkie przywrócenie działania CPD a maksymalny czas przywrócenia dostępności pozostałej infrastruktury nie może przekroczyć RTO określonego w pkt ; SLA w przypadku zgłoszenia awarii poszczególnych elementów CPD (brak niektórych usług CPD): czas reakcji (przystąpienia do diagnozy awarii i jej usuwania w CPD on-site): 1,0 godz. w ramach SPC; czas usunięcia awarii: Wykonawca odpowiada za możliwe szybkie przywrócenie działania CPD, maksymalny czas przywrócenia nie może przekroczyć RTO określonego w pkt ; w przypadku braku możliwości zdalnej diagnozy i rozwiązania problemu, Wykonawca przystępuje do realizacji prac w CPD (on-site) w terminie określonym w pkt ; SLA dla zaplanowanych usług administracyjnych, optymalizacyjnych i aktualizacyjnych: zgodnie z kalendarzem realizacji ustalonym przez Zamawiającego; SLA dla backup&recovery: backup zgodnie z polityką backupu, RTO (Recovery Time Objective) 16 godz Analiza CPD oraz opracowanie rekomendacji w postaci planu działań aktualizacyjnych i optymalizacyjnych celem działania jest pozyskanie wiedzy dotyczącej stanu obecnie wykorzystywanej infrastruktury i jej konfiguracji oraz zaplanowanie działań mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych oraz dostępność usług i aplikacji zainstalowanych na infrastrukturze CPD weryfikacja aktualnej konfiguracji infrastruktury CPD pod kątem bezpieczeństwa przetwarzania danych, optymalizacji wykorzystania infrastruktury, stosowania najlepszych praktyk w zakresie: sieci SAN; pamięci dyskowych (storage); środowiska wirtualizacji; systemów operacyjnych zainstalowanych w CPD; systemu backupu; systemów monitoringu CPD; systemu obsługi help-desk (IBM SCCD); aktualizacja dokumentacji CPD, w zakresie: projektu technicznego i wykonawczego; polityki bezpieczeństwa i procedur zarządzania; dokumentacji technicznej, użytkownika i administratora; 5

6 wytycznych dla dostawców aplikacji, tj. producentów lub realizatorów usług utrzymania systemów, aplikacji i rejestrów zainstalowanych w CPD; dokumentacji poinstalacyjnej (w przypadku zmian instalacji lub konfiguracji urządzeń teleinformatycznych); pozostałej dokumentacji wykonanej w ramach ww. umowy w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę (np. dokumentacji systemu monitorowania); opracowanie planu aktualizacji i optymalizacji CPD, który będzie zawierał dwa elementy (rozdziały) grupujące zadania aktualizacyjne lub optymalizacyjne: możliwe do wykonania w ramach niniejszej umowy za pomocą infrastruktury i systemów CPD posiadanych przez Zamawiającego, w tym posiadanych przez niego usług maintenance; wymagające dodatkowych nakładów inwestycyjnych lub odtworzeniowych. Każdorazowo, zadania aktualizacyjne i optymalizacyjne będą zawierały opis ich celu (wraz z uzasadnieniem), korzyści zaplanowanych do osiągnięcia, wpływu na inne elementy infrastruktury CPD oraz kluczowych etapów realizacji. W przypadku prac aktualizacyjnych, o których mowa w pkt plan będzie zawierał informacje nt. szacowanych kosztów wykonania zadań i/lub inwestycji Usługi aktualizacji i optymalizacji CPD: wykonanie zatwierdzonych przez Zamawiającego działań aktualizacyjnych i optymalizacji, o których mowa w pkt. 2.6, tj. określonych w Planie działań aktualizacji i optymalizacji CPD możliwych do wykonania w ramach niniejszej umowy za pomocą infrastruktury i systemów CPD posiadanych przez Zamawiającego, w tym posiadanych przez niego usług maintenance; aktualizacja firmware na posiadanych przez Zamawiającego urządzeniach zainstalowanych w CPD (serwery, macierze, urządzenia sieci SAN/LAN); optymalizacja działających w CPD urządzeń sieci SAN/LAN; aktualizacja platformy wirtualizacyjnej, zgodnie z poniższymi warunkami: aktualizacja platformy wirtualizacyjnej musi zostać wykonana do wersji wskazanej przez Zamawiającego, zakres aktualizacji musi dotyczyć wszystkich serwerów zainstalowanych w CPD poza serwerami dedykowanymi do realizacji czynności backupu i recovery i/lub zatwierdzonymi przez Zamawiającego, wszystkie serwery w ramach CPD (poza wyjątkami, o których mowa w pkt ) zostaną podłączone do jednego systemu zarządzania VMware vcenter; optymalizacja systemu monitoringu oraz integracja istniejących systemów; rekonfiguracja dla potrzeb realizacji umowy systemu help-desk (IBM SCCD) w celu wsparcia zagadnień komunikacyjnych oraz raportowych; po rekonfiguracji system musi wspierać work-flow utrzymania CPD z wyróżnieniem następujących kamieni milowych: zgłoszenia konieczności wykonania prac (Zamawiający), zgłoszenia potrzeby wykonania prac usprawniających (Wykonawca), uzyskania zgody dla terminu i zakresu prac (Zamawiający), potwierdzenia efektu zaplanowanych prac (Zamawiający); optymalizacja środowiska testowego aplikacji i systemów zainstalowanych w CPD. 6

7 Instalacja i konfiguracja sprzętu związana ze skalowalnością CPD zgodnie z zaleceniami producenta i Zamawiającego, w tym relokacja sprzętu pomiędzy lokalizacjami CPD: Bracka 4 (lokalizacja 1) i Nowogrodzka 1/3/5 (lokalizacja 2) Usługi aktualizacji i optymalizacji Wykonawca będzie realizował w ramach okien serwisowych, o których mowa w pkt Warsztaty w zakresie utrzymania i rozwoju CPD zakres usług i procedura realizacji: 4.1. Zamawiający zgłasza potrzebę przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni roboczych przed oczekiwanym terminem ich przeprowadzenia Zamawiający w zgłoszeniu może przedstawić szczegółowy plan warsztatów lub wskazać istotne zagadnienia tematyczne; w tym przypadku za uzgodnienie z Zamawiającym dokładnego planu warsztatów odpowiada Wykonawca Zakres tematyczny warsztatów obejmie w szczególności: 1) bezpieczeństwo infrastruktury i systemów teleinformatycznych; 2) bezpieczeństwo przetwarzania danych w systemach teleinformatycznych; 3) budowa i konfiguracja sieci SAN; 4) pamięci dyskowych (storage) administrowanie i zarządzanie infrastrukturą; 5) środowisko wirtualizacyjne Vmware najlepsze praktyki; 6) administrowania i konfiguracji systemów operacyjnych zainstalowanych w CPD; 7) administrowanie i zarządzanie środowiskiem backupu, w tym skalowalność tego środowiska; 8) administrowania i konfiguracja systemu monitoringu CPD; 9) administrowanie, konfiguracja i zarządzenia systemem obsługi help-desk (IBM SCCD) Wykonawca musi zapewnić przedstawicieli producentów (lub certyfikowanych trenerów) rozwiązań zastosowanych w CPD jeżeli będzie tego wymagała tematyka warsztatów Każdorazowo, w warsztatach po stronie Zamawiającego brać będzie udział grupa maksymalnie 10 osób Wykonawca odpowiada za wszelkie kwestie organizacyjne warsztatów, w tym zapewnienia środowiska demonstracyjnego/testowego niezbędnego do ich przeprowadzenia Wykonawca w ramach umowy zrealizuje na rzecz Zamawiającego 8 warsztatów Każdy z warsztatów szkoleniowych musi obejmować co najmniej 12 godzin zajęć. Zajęcia będą odbywać się w dni robocze w godzinach 9:00-15:00 w siedzibie Zamawiającego. 5. Usługi na zakończenie realizacji umowy Wykonawca najpóźniej na 2 miesiące przed zakończeniem realizacji przedmiotu umowy opracuje procedury: 5.1. całościowego przejęcia utrzymania przez Zamawiającego; 5.2. przejęcia realizacji usług przez inny podmiot wykonawczy. Wykonawca odpowiada za uzgodnienie z Zamawiającym zakresu procedur i trybu przejęcia usług administracji. 7

8 6. Zestawienie sprzętu, systemów, oprogramowania podlegających administrowaniu i utrzymaniu Tab.1 Tab.2 Tab.3 - Zestawienie, opis, ilość sprzętu CPD - Zestawienie systemów operacyjnych i oprogramowania. - Charakterystyki środowiska wirtualnego CPD Tab.1 Zestawienie sprzętu. RODZAJ SPRZĘTU PRODUCENT MODEL ILOŚĆ LOKALIZACJA Serwery blade SERWER - CHASSIS IBM BLADE CENTER H 1 szt. 1 KARTA SERWEROWA IBM SERWER HX5 3 szt. 1 KARTA SERWEROWA IBM SERWER HS23 8 szt. 1 SERWER - CHASSIS IBM BLADE CENTER H 1 szt. 1 KARTA SERWEROWA SERWER HS23 12 szt. 1 SERWER - CHASSIS IBM BLADE CENTER H 1 szt. 1 KARTA SERWEROWA IBM SERWER HS23 13 szt. 1 SERWER - CHASSIS IBM BLADE CENTER H 1 szt. 1 KARTA SERWEROWA IBM SERWER HS23 2 szt. 1 KASETA DELL POWEREDGE M1000E 1 szt. 1 KARTA SERWEROWA DELL SERVER M610 8 szt. 1 Serwery rack Przełączniki SAN BIBLIOTEKI STORAGE IBM x szt. 2 IBM x szt. 2 IBM x szt. 1 IBM X3650 M4 2 szt. 2 IBM X3650 M4 1 szt. 1 IBM X3550 M3 5 szt. 1 DELL POWEREDGE szt. 1 CISCO UCS C22OM3 1 szt. 1 DELL POWEREDGE R610 2 szt. 1 INTEL SR1500ALSAS 1 szt. 1 IBM E 2 szt. (SAN) 1 IBM 24 port 2 szt. 2 Brocade 8Gb San switch IBM module for IBM Blade Center 2 szt. 1 Cisco Cisco for IBM Blade Center 4 szt. 1 Cisco NEXUS 5548UP 2 szt. 1 IBM biblioteka taśmowa IBM type 3576-L5B 2 szt. 2 DELL POWERVOULT TL szt. 1 Oracle biblioteka StorageTek SL150 1 szt. 2 IBM IBM TS3310 Expansion upgrade 1 szt. 2 DELL EMC CX szt. 1 IBM Macierz IBM 1746 E2A 1 szt. 2 IBM macierz dyskowa IBM DS szt. 2 IBM macierz dyskowa IBM XIV 2 generacji 1 szt. 1 IBM macierz dyskowa IBM XIV 3 generacji 1 szt. 1 macierz dyskowa Oracle 1 szt. 1 IBM ZFS Storage ZS3-2 KONSOLA KVM DELL POWEREDGE 180AS 1 szt. 1 HSM SafeNet Luna SA 2 szt. 1 Thales nshield Connect 1 szt. 1 8

9 6.2. Tab.2 Zestawienie systemów operacyjnych i oprogramowania. SYSTEM / OPROGRAMOWANIE Systemy operacyjne Microsoft: Windows Server Datacenter 2012 Microsoft Windows Server 2012 (64-bit) Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit) Microsoft Windows Server 2003 (64-bit) Microsoft Windows Server 2003 Standard Microsoft Windows 2000 Server MS Windows Srv 2008 R2 Datacenter Systemy operacyjne Linux: RHEL Server CentOS 6.x Oracle Linux Debian GNU/Linux 6 SUSE Linux Enterprise 11 Ubuntu Linux Systemy bazodanowe : MS SQL Postreges Oracle Firebird My SQL Sybase IBM DB2 Pozostałe systemy/oprogramowanie: Verax NMS & APM Unlimited VMware vsphere 5 Enterprise Plus IBM Systems Director Standard Ed for x86 IBM Tivoli Storage Manager IBM Smart Cloud Control Desk Cisco Unified Workspace Licensing Software and Licensing Kit Netcrunch Zabbix JBoss Wildfly Oracle API Gateway 6.3. Tab.3 Charakterystyka środowiska wirtualnego. DANE DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA WIRTUALNEGO liczba hostów ESXi liczba maszyn wirtualnych i szablonów liczba klastrów VMware UWAGI 40 szt. 560 szt. (ulega zmianie) 4 szt. 9

10 7. Raporty z realizacji usług 7.1. W celu realizacji procedury odbioru przedmiotu umowy Wykonawca jest obowiązany do przekazana do Zamawiającego raportów z usług realizowanych w danych okresie rozliczeniowym wraz z produktami Raporty z realizacji prac administratorskich i utrzymaniowych muszą zawierać informacje o wykonanych pracach administracyjnych i utrzymaniowych CPD, a w szczególności: 1) wyszczególnienie czynności administratorskich i utrzymaniowych realizowanych w danym okresie rozliczeniowym, w tym daty i czasu ich wykonywania oraz osób ze strony Wykonawcy, które te czynności wykonywały; 2) informacje o przekroczeniach SLA jakie miały miejsce w danym okresie rozliczeniowym oraz przyczyn ich zaistnienia; 3) wynik analizy przyczyn i skutków awarii infrastruktury, maszyn wirtualnych, środowisk aplikacyjnych jeżeli takie awarie miały miejsce w danym okresie rozliczeniowym oraz opis działań podjętych przez Wykonawcę w celu przywrócenia działania infrastruktury CPD Raport z realizacji prac zleconych, o których mowa w pkt 2.5, 2.6, 4 oraz 5 musi zawierać następujące informacje: 1) identyfikator zlecenia, w tym: nr zlecenia, datę zlecenia, treść zlecenia; 2) informacje dotyczące realizacji zlecenia, w tym: datę i czas podjęcia realizacji zlecenia, datę zakończenia realizacji zlecenia, a w przypadku, gdy zlecenie jest w trakcie realizacji dodatkowo procentowe wykonanie zlecenia; 3) ewentualne uwagi; 4) przyczynę braku realizacji zlecenia lub niewykonania zlecenia w terminie jeśli dotyczy; 5) jeżeli wynikiem prac zleconych jest np. aktualizacji dokumentacji, procedur, instrukcji itp., produkty te stanowią załącznik do raportu z wykonania prac w danym okresie rozliczeniowym i stanowią jego integralną część Wykonawca, w ramach prac, o których mowa w pkt 2.1, przygotuje stosowne szablony raportów, które po wypełnieniu stanowią element sprawozdawczy z realizacji przedmiotu umowy. 10

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Usługi utrzymaniowe infrastruktury SI PSZ

Usługi utrzymaniowe infrastruktury SI PSZ Usługi utrzymaniowe infrastruktury SI PSZ Radosław Batarowski/Jerzy Konefał Architekci Systemów, Sygnity S.A. Kwiecień 2014 r. Platforma sprzętowa CPD MPiPS Serwer Call-manager Serwery Backupu/Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji

P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia w części Dostawa oraz wdrożenie scentralizowanej infrastruktury publicznych służb zatrudnienia P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE)

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) Załącznik nr 1D do Umowy z dnia.2014r. ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Załącznik nr 3 do umowy nr 31/DI/PN/2015 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca zobowiązuje się do administrowania środowiskiem produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik do SWIZ Stanie się załącznikiem do umowy Przedmiotem zamówienia jest usługa podniesienia bezpieczeństwa, wydajności i przepustowości środowiska sprzętowo - programowego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia System Administracji (System SA) usługi wsparcia i utrzymania systemu Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Strona 1 z 7 Dokumentacja Oprogramowanie standardowe Umowa Urządzenia Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter ROK

System operacyjny Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter ROK Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 44/DI/PN/2012 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa zasobów sprzętowo-programowych w serwerowni. Przedmiot zamówienia obejmuje

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych Wersja: 2.0 Strona 1

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Implementing HP Rack and Tower & HP BladeSystem Server Solutions

Implementing HP Rack and Tower & HP BladeSystem Server Solutions Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: U8476S Implementing HP Rack and Tower & HP BladeSystem Server Solutions Dni: 5 Opis: Adresaci szkolenia Cel szkolenia Osoby przygotowujące się do egzaminu: HP0-S35 i HP0-S34

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy

Szczegółowy opis przedmiotu umowy Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 Przedmiotem umowy jest konsolidacja środowiska informatycznego Zamawiającego przy pomocy technologii

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny zamówienia

Opis techniczny zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy Opis techniczny zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usługi wsparcia serwisowego dla posiadanej przez Zamawiającego macierzy HP EVA4100 oraz HP EVA4400; b) świadczenie

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Prawo Opcji. AI_08 System wirtualizacji zasobów w CPD MF

Prawo Opcji. AI_08 System wirtualizacji zasobów w CPD MF Załącznik nr 8 Prawo Opcji W ramach prawa opcji, w przypadku zaistnienia potrzeb oraz dysponowania środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 1/DI/PN/2015 I. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego platformy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II.1 SIWZ FORMULARZ OFERTY

ROZDZIAŁ II.1 SIWZ FORMULARZ OFERTY ROZDZIAŁ II.1 SIWZ FORMULARZ OFERTY OFERTA (Pieczęć Wykonawcy) DO Instytutu Techniki Budowlanej 00-611 Warszawa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania do ochrony danych. Wybrane przykłady wdroŝeń. Tomasz Tubis. Tivoli Summer Academy 2010

Kompleksowe rozwiązania do ochrony danych. Wybrane przykłady wdroŝeń. Tomasz Tubis. Tivoli Summer Academy 2010 Kompleksowe rozwiązania do ochrony danych. Wybrane przykłady wdroŝeń. Tomasz Tubis Tivoli Summer Academy 2010 Grupa Sygnity Powstała w marcu 2007 roku w wyniku połączenia dwóch giełdowych grup kapitałowych:

Bardziej szczegółowo

2. Jakie i ile licencji Oracle 10g posiada zamawiający i czy posiada do tych licencji wsparcie techniczne?

2. Jakie i ile licencji Oracle 10g posiada zamawiający i czy posiada do tych licencji wsparcie techniczne? Strona 1 Or.V.271.29.2013 Ostrowiec Świętokrzyski, 11.09.2013 r. Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 157-273788 z dnia 14.08.2013)

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) DYREKTOR GENERALNY Anna Borowska Warszawa, dnia 17 czerwca 2014 r. dot.: numer sprawy: 14/SISP-2/PN/2014 Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Działając na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Załącznik nr Z2

AE/ZP-27-16/14. Załącznik nr Z2 Lp. 2 AE/ZP-27-16/14 USŁUGA Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Wymagane i oferowane paramtery techniczne USŁUGA (instalacja, konfiguracja, przeniesienie danych) Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 56/DI/PN/2012

Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 56/DI/PN/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 56/DI/PN/2012 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy zakres zadań do wykonania w ramach realizacji usługi, o której mowa w 2 ust. 1 pkt 1 umowy, oraz

Bardziej szczegółowo

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych Tomasz Laszuk Michał Makowski Tomasz Ciesielski Prezes Zarządu Dyrektor Techniczny Inżynier Systemowy Nie jestem geniuszem, ale miejscami jestem niezły, więc trzymam

Bardziej szczegółowo

A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe

A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe Załącznik nr 1 do umowy nr Przeprowadzenie kontroli skuteczności działania systemu składowania danych, polegające na: 1.1. Wykonaniu pełnego odtworzena danych, z trzech,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych

Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych 1 Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych Zespół projektowy: Andrzej Natuniewicz, Bartosz Drozd, Anna Góralska, Andrzej Perkowski,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja przedmiotu zamówienia pn. Nadzór eksploatacyjny nad systemem informatycznym Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Specyfikacja przedmiotu zamówienia pn. Nadzór eksploatacyjny nad systemem informatycznym Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-PNK/U/2015/03/63 Specyfikacja przedmiotu zamówienia pn. Nadzór eksploatacyjny nad systemem informatycznym Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup)

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Warszawa, 200-09-20 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Modele wdrożeniowe infrastruktury technicznej projektu EA w samorządach województwa mazowieckiego

Modele wdrożeniowe infrastruktury technicznej projektu EA w samorządach województwa mazowieckiego Modele wdrożeniowe infrastruktury technicznej projektu EA w samorządach województwa mazowieckiego Paweł Tabęcki Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Optymalna Chmura. Właściwy kierunek dla Twojego biznesu

Optymalna Chmura. Właściwy kierunek dla Twojego biznesu Optymalna Chmura Właściwy kierunek dla Twojego biznesu AGENDA Agenda i cele 1 2 3 4 5 O firmie Struktura i Usługi Wyzwania Cloud Computing Wirtualizacja Oracle Case Study O firmie COIG S.A. - Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż sprzętu oraz usługa konfiguracji urządzeń balansujących ruch w systemach PSE S.A. Usługa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest migracja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

IV. Wymagane parametry techniczne platformy sprzętowo-programowej (serwera) do zarządzania oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych szt. 1.

IV. Wymagane parametry techniczne platformy sprzętowo-programowej (serwera) do zarządzania oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych szt. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wymagane parametry techniczne dysków twardych do macierzy NetApp FAS 2240-2 12 szt. Dysk typu - Disk Drive, 600GB 10k, DS224x, 2552/2240-2

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni:

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: 1. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia

Bardziej szczegółowo

System zarządzania i monitoringu

System zarządzania i monitoringu Załącznik nr 12 do Opisu przedmiotu zamówienia System zarządzania i monitoringu System zarządzania i monitoringu powinien być zbudowany z odrębnych, dedykowanych modułów oprogramowania, monitorujących:

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: sieciowe i telekomunikacyjne Kategoria obejmuje sieciowe, mające powiązanie z wykorzystaniem internetu oraz telekomunikacyjne. Objęte tą kategorią są również hostingu,

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 08/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Załącznik nr 1c do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy nr CSIOZ/../2015 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu sprzętu IT (wraz z wbudowanym oprogramowaniem)

Bardziej szczegółowo

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Specyfikacja wymagań do zapytania ofertowego Przedmiot zamówienia Opracowanie koncepcji oraz realizacja zadań administracyjnych, dotyczących środowiska

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA Załącznik nr 3 do umowy nr 16/DI/PN/2015 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA BŁĘDÓW I AWARII WORTALU PSZ Rozdział 1. ADMINISTROWANIE WORTALEM PSZ 1. Wykonawca zobowiązuje się do administrowania platformą

Bardziej szczegółowo

2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia

2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: OI/MP/005/2010 Załącznik Nr 3 do SIWZ/ Nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA 1.1. podniesienie funkcjonalności oprogramowania tworzącego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa i zainstalowanie w środowisku technicznym Zamawiającego infrastruktury serwerowej w technologii kasetowej (blade), z

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: oprogramowanie Kategoria obejmuje niezbędne oprogramowanie dla uruchomienia i optymalnego wykorzystania komputera. Dostarczamy systemy operacyjne, pakiety biurowe,

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 09/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 30 listopada 2012 r. BDG-752/6/2012/172187/MF Dotyczy: postępowania nr BDG-752/6/2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę, obsługę oraz rozwój zintegrowanego środowiska

Bardziej szczegółowo

HP Matrix Operating Environment Foundations

HP Matrix Operating Environment Foundations Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HL972S HP Matrix Operating Environment Foundations Dni: 5 Opis: Adresaci szkolenia Administratorzy, inżynierowie i konsultanci którzy planują i zarządzają rozwiązaniami

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCUJNE BIURO FINANSÓW. ul. Poleczki 3 02-822 Warszawa tel.: 22 437 13 00, fax: 22 437 13 90,22 437 13 92

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCUJNE BIURO FINANSÓW. ul. Poleczki 3 02-822 Warszawa tel.: 22 437 13 00, fax: 22 437 13 90,22 437 13 92 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCUJNE BIURO FINANSÓW ul. Poleczki 3 02-822 Warszawa tel.: 22 437 13 00, fax: 22 437 13 90,22 437 13 92 CBA/WZP/2028/2015 Warszawa, dnia 22.09.2015 r. Uczestnicy postępowania dot.

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Zamówień Publicznych Mienia i Inwestycji Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA...

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... Załącznik nr 10 Warunki Gwarancji I. ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... 7 I. Zapisy ogólne 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

WAKACYJNA AKADEMIA TECHNICZNA

WAKACYJNA AKADEMIA TECHNICZNA WAKACYJNA AKADEMIA TECHNICZNA CYKL JEDNODNIOWYCH SZKOLEŃ PRZEZNACZONYCH DLA ADMINISTRATORÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, INFORMATYKÓW ORAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA ROZWÓJ IT W BANKU. SZKOLENIA ORGANIZOWANE

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakres postępowania 1. Dostawa platformy serwerowej. 2. Przeniesienie systemu wirtualizacyjnego VMware. 3. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej.

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami

Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami www.axence.pl Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami Axence nvision moduły NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty

Bardziej szczegółowo

Small Business Server. Serwer HP + zestaw NOWS

Small Business Server. Serwer HP + zestaw NOWS Small Business Server Serwer HP + zestaw NOWS Co to jest NOWS? Novell Open Workgroup Suite (NOWS) to: zestaw 10 rozwiązań w 1 pakiecie narzędzia do budowy infrastruktury IT całej firmy produkty dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

Zakres i organizacja dostaw sprzętu komputerowego wramach

Zakres i organizacja dostaw sprzętu komputerowego wramach Zakres i organizacja dostaw sprzętu komputerowego wramach Projektów BW i EA Marcin Ciesielski Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Warszawa, 7 lipiec 00 r. WPROWADZENIE Przedmiotem realizowanych dostaw

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DYREKTOR GENERALNY URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Warszawa, erwca 2016 r. Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na utrzymanie Systemu Biuletynu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe

A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe Załącznik nr 1 do umowy nr Przeprowadzenie przeglądu skuteczności działania systemu składowania danych, polegające na: 1.1. Wykonaniu pełnego odtworzenia danych, z

Bardziej szczegółowo

Zakres i stan zaawansowania prac dotyczących dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektów BW i EA.

Zakres i stan zaawansowania prac dotyczących dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektów BW i EA. Zakres i stan zaawansowania prac dotyczących dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektów BW i EA. Artur Maksymiuk Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do przetargu nieograniczonego nr 20/V/2015

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do przetargu nieograniczonego nr 20/V/2015 ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Sposób funkcjonowania

Sposób funkcjonowania Stratus Avance został zaprojektowany w sposób, który w przypadku wystąpienia awarii ma zminimalizować czas przestoju i zapobiec utracie danych. Jednocześnie rozwiązanie ma być tanie i łatwe w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8)

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8) Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: dostawy macierzy dyskowej (cz. I) i dostawy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

WWQ. Wakacyjne Warsztaty QNAP. Zaczynamy o 11:00. Prowadzący: Łukasz Milic Certyfikowany Trener QNAP

WWQ. Wakacyjne Warsztaty QNAP. Zaczynamy o 11:00. Prowadzący: Łukasz Milic Certyfikowany Trener QNAP WWQ Prowadzący: Łukasz Milic Certyfikowany Trener QNAP Zaczynamy o 11:00 Informacje ogólne o WWQ - Webinaria są nagrywane i będą możliwe do odtworzenia w późniejszym czasie, - Podczas webinariów zapraszamy

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWOJU SI EKSMOON

PROCEDURA ROZWOJU SI EKSMOON Załącznik nr 2 do umowy nr 31/DI/PN/2015 PROCEDURA ROZWOJU SI EKSMOON Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy w zakresie rozwoju SI

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja desktopów i aplikacji.

Wirtualizacja desktopów i aplikacji. Wirtualizacja desktopów i aplikacji. Praktyczne aspekty wydajnego i bezpiecznego przetwarzania danych użytkowników końcowych cross case study. Prowadzący: Tomasz Lendzion ADT Group Sp. z o.o. Bartłomiej

Bardziej szczegółowo