Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu umowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu umowy"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do umowy nr 18/DI/PN/2015 Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu umowy 1. Przedmiot umowy 1.1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług administrowania i utrzymania infrastruktury serwerowni MPiPS (CPD) Przedmiot umowy obejmuje: 1) usługi administrowania i utrzymania infrastruktury CPD - zakres usług do wykonania przez Wykonawcę określa pkt 3; 2) przeprowadzenie 8 warsztatów szkoleniowych w zakresie utrzymania CPD - zakres tematyczny warsztatów określa pkt Wykaz sprzętu oraz środowisk aplikacyjnych i bazodanowych podlegających administrowaniu i utrzymaniu w ramach umowy określa pkt Sposób realizacji usług administrowania i utrzymania CPD zasady i procedury 2.1. W terminie 10 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy, Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym, opracuje Plan komunikacji ; plan komunikacji musi opisywać relacje Stron w ramach realizacji przedmiotu umowy, procedur awaryjnych, eskalacyjnych oraz sprawozdawczych Usługi utrzymania CPD będą świadczone na miejscu (on-site) lub zdalnie. Zamawiający udostępni zdalny dostęp do infrastruktury CPD w celu umożliwienia Wykonawcy realizacji przedmiotu umowy; warunkiem otrzymania zdalnego dostępu jest spełnienie wymagań wynikających z Polityki Bezpieczeństwa Informacji (PBI) Zamawiającego; PBI Zamawiającego zostanie udostępnione Wykonawcy niezwłocznie po zawarciu umowy Dla potrzeb komunikacji, zlecania zadań administracyjnych, przerw serwisowych, itp. zostanie wykorzystany posiadany przez Zamawiającego system help-desk IBM Smart Cloud Control Desk (IBM SCCD); Zamawiający udostępni Wykonawcy jedną licencję (użytkownika) dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy. W tym celu Wykonawca przystosuje IBM SCCD Zamawiającego do potrzeb realizacji umowy zgodnie z warunkami określonymi w pkt w terminie 30 dni, licząc od dnia zawarcia umowy W ramach świadczenia usług administrowania infrastrukturą CPD oraz usługi aktualizacji i optymalizacji Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym okna serwisowe, w trakcie których wykona zaplanowane czynności administracyjne. Jeżeli okno serwisowe nie było przewidziane w szczegółowym planie realizacji zlecenia, o którym mowa w pkt lub Planie działań aktualizacyjnych i optymalizacyjnych, o którym mowa w pkt 2.6, wyznaczenie okna serwisowego nie może nastąpić później niż na 10 dni przed terminem realizacji usługi Wykonawca będzie świadczyć usługi związane ze skalowalnością CPD w zakresie dodawania nowych zasobów i/lub relokacji zasobów serwerowych Zamawiającego przez cały okres realizacji umowy, zgodnie z poniższą procedurą: Wykonawca obowiązany jest do wykonania usług zleconych przez Zamawiającego. Zlecenie będzie przekazywane pocztą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres poczty elektronicznej lub poprzez system help-desk, o którym mowa w pkt Wykonawca obowiązany jest przygotować szczegółowy plan realizacji zlecenia oraz określić jego pracochłonność i termin realizacji w terminie 2 dni roboczych, licząc od 1

2 dnia otrzymania zlecenia od Zamawiającego; plan musi określać sposób oraz harmonogram i termin realizacji zlecenia; Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi do szczegółowego planu realizacji zlecenia w terminie 1 dnia roboczego, licząc od dnia jego otrzymania; brak przekazania uwag w wyznaczonym terminie oznacza akceptację szczegółowego planu realizacji zlecenia; w przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca jest obowiązany w terminie 1 dnia roboczego, licząc od dnia otrzymania uwag, do przedstawienia wyjaśnień dotyczących szczegółowego planu realizacji zlecenia lub wprowadzenia zgłoszonych przez Zamawiającego poprawek; jeżeli przedstawione przez Wykonawcę wyjaśnienia nadal będą budziły zastrzeżenia Zamawiającego, Strony przystąpią do ich uzgodnienia w drodze negocjacji; po zatwierdzeniu przez Zamawiającego szczegółowego planu realizacji zlecenia, Wykonawca obowiązany jest do wykonania zlecenia w uzgodnionym terminie; Zamawiający potwierdza wykonanie zlecenia lub zgłasza uwagi w postaci protokołu rozbieżności; Odbiór prac związanych ze skalowalnością CPD będzie następował w ramach odbioru usług ciągłych Wykonawca obowiązany jest do wykonania cyklicznej analizy infrastruktury CPD w zakresie określonym w pkt 3.5 oraz do opracowania rekomendacji w postaci Planu działań aktualizacyjnych i optymalizacyjnych, z tym, że: W terminie 30 dni, licząc od dnia zawarcia umowy, Wykonawca przeprowadzi pierwszą analizę CPD oraz opracuje Plan działań aktualizacyjnych i optymalizacyjnych Kolejne analizy CPD oraz opracowanie Planu działań aktualizacyjnych i optymalizacyjnych będą wykonane cyklicznie co 12 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po terminie zakończenia pierwszej analizy, o której mowa w pkt Po wykonaniu analizy CPD Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport wraz z Planem działań aktualizacyjnych i optymalizacyjnych Plan działań aktualizacyjnych i optymalizacyjnych będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia jego przekazania Zamawiającemu W ramach aktualizacji i optymalizacji CPD w zakresie opisanym w pkt. 3.6, Wykonawca obowiązany jest do wykonania prac określonych w zatwierdzonym Planie działań aktualizacyjnych i optymalizacyjnych każdorazowo w terminie do 90 dni, licząc od dnia jego zatwierdzenia. 3. Usługi administrowania i utrzymania infrastruktury CPD W ramach usług administrowania i utrzymania infrastruktury CPD Wykonawca obowiązuje się do wykonania następujących usług: 3.1. wsparcia realizacji usług monitoringu CPD: przeglądanie zdarzeń systemowych na urządzeniach i w systemach; zgłaszanie do Zamawiającego nieprawidłowości działania poszczególnych elementów CPD; przygotowanie raportów dostępności systemów i utrzymania parametrów SLA określonych w pkt 3.4; wsparcie funkcjonowania systemu monitorowania CPD, w tym: 1) wprowadzanie zmian w konfiguracji systemu monitorowania; 2

3 2) usuwanie bieżących awarii modułów systemu monitorowania; 3) odtwarzanie systemu monitorowania po awarii; 3.2. zarządzania i administrowania CPD, zakres usług: Zakres ogólny dotyczący wszystkich elementów CPD: 1) dokumentowanie systemu oraz aktualizacja dokumentacji w zakresie zmian utrzymaniowych wprowadzanych podczas trwania usługi; 2) instalacja i konfiguracja nowych wersji oprogramowania udostępnianego przez producentów infrastruktury i systemów narzędziowych, operacyjnych CPD, tj. wybranych przez Zamawiającego wersji oprogramowania firmware/fabricos, mikrokodów, patchy i upgradów, dostarczonych przez producentów w ramach gwarancji/maintenance zarządzanie aktualizacjami dla warstwy hardware oraz OS; 3) wsparcie merytoryczne dla administratorów infrastruktury serwerowej Zamawiającego; 4) dostarczanie rekomendacji do Capacity Planning w celu planowania i skalowania CPD i jego poszczególnych elementów; 5) odtwarzanie systemu po awarii wg procedur odtworzeniowych zgodnie z PBI Zamawiającego; 6) analiza zdarzeń systemowych (SYSLOG); 7) organizacja okien serwisowych; 8) utrzymanie aktualnej dokumentacji CPD w zakresie określonym w pkt Zakres szczegółowy: administrowanie infrastrukturą serwerową CPD: 1) diagnostyka urządzeń w przypadku zgłoszenia awarii; 2) usuwanie usterek urządzeń, wymiana części zamiennych dostarczonych przez Zamawiającego; 3) zmiana konfiguracji urządzeń na zlecenie Zamawiającego; 4) wgrywanie nowych wersji oprogramowania wewnętrznego zalecanych przez producenta, po uprzedniej akceptacji ze strony Zamawiającego; administrowanie siecią SAN: 1) weryfikacja statusu interfejsów, liczników błędów oraz ich obciążenia; 2) administrowanie switchami SAN (FC, FCoE) oraz Ethernet; 3) usuwanie awarii związanych z pracą urządzeń sieciowych; 4) zmiany w konfiguracji urządzeń; zapewnienie dostępności danych na urządzeniach dyskowych, w tym na urządzeniach IBM XIV (storage): 1) usuwanie awarii w obszarze storage; 2) wystawianie, podłączanie zasobów dyskowych z macierzy na potrzeby systemów/serwerów; 3) monitorowanie wydajności systemu macierzowego; 4) zarządzanie wersjami oprogramowania na kontrolerach oraz dyskach; 5) zmiany w konfiguracji urządzeń; 3

4 zapewnienie dostępności środowiska wirtualizacyjnego: 1) zarządzanie środowiskiem wirtualnym w celu efektywnego wykorzystania infrastruktury w szczególności zapewnienie dostępności infrastruktury serwerowej oraz aplikacji zgodnie z warunkami określonymi w pkt 3.4; 2) monitorowanie infrastruktury wirtualizacji; administrowanie systemami operacyjnych MS i Linux (dalej: OS): 1) usuwanie bieżących awarii systemu operacyjnego; 2) zarządzanie filesystemami; 3) instalacja i aktualizacja OS; 4) instalacja i konfiguracja dodatkowego oprogramowania systemowego; 5) analiza logów systemowych; 6) administrowanie kontami użytkowników systemowych; 7) standardowe zmiany konfiguracyjne w OS; 8) przygotowanie szablonów, obrazów ISO OS; 3.3. realizacji polityki backupu: administrowanie systemem backupu; zapewnienie ciągłości zabezpieczania danych dla systemów informatycznych zgodnie z PBI - usuwanie awarii systemu backupu; uzgadnianie z Zamawiającym zmian w polityce backupu, w tym uzgadnianie harmonogramu backupu; sposobu zabezpieczenia danych oraz rekomendowanie uzupełnień do polityki backupu; podłączanie do systemu backupu nowych systemów informatycznych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego; konfigurowanie oraz wykonywanie backupu zgodnie z ustalonym harmonogramem backupu oraz na żądanie Zamawiającego; odtwarzanie danych systemów informatycznych, które uległy awarii; zarządzanie backupami baz danych/maszyn wirtualnych; wykonywanie oraz usuwanie backupów, snapshotów na żądanie Zamawiającego; wykonywanie testowych odtworzeń backupu; wykonywanie raportów nt. backupów; przygotowanie i aktualizacja dokumentacji systemów backupu oraz procedur i instrukcji wykonania backupu oraz odtwarzania danych; administracja bibliotekami fizycznymi (taśmowymi) Utrzymanie warunków SLA dotyczących zarządzanych przez Wykonawcę elementów CPD: tryb świadczenia usług utrzymania CPD: standardowy: dni robocze, godz. 06:00 18:00 dalej: standardowy przedział czasowy (SPC), niestandardowy: poza przedziałem czasu określonym w pkt w ramach uzgodnionych okien serwisowych, o których mowa w pkt 2.4 (dla aplikacji funkcjonujących w trybie 24/7, systemów dziedzinowych oraz aplikacji posiadających wysokie wymagania dotyczące dostępności świadczonych usług); 4

5 czas realizacji zaplanowanych prac administracyjnych i/lub usług utrzymania CPD wymagających okna serwisowego nie może przekroczyć ram czasowych okna serwisowego SLA w przypadku zgłoszenia całkowitej awarii (braku dostępności wszystkich usług CPD): czas reakcji (przystąpienia do diagnozy awarii i jej usuwania w CPD on-site): 0,5 godz. w ramach SPC; czas usunięcia awarii: Wykonawca odpowiada za możliwe szybkie przywrócenie działania CPD a maksymalny czas przywrócenia dostępności pozostałej infrastruktury nie może przekroczyć RTO określonego w pkt ; SLA w przypadku zgłoszenia awarii poszczególnych elementów CPD (brak niektórych usług CPD): czas reakcji (przystąpienia do diagnozy awarii i jej usuwania w CPD on-site): 1,0 godz. w ramach SPC; czas usunięcia awarii: Wykonawca odpowiada za możliwe szybkie przywrócenie działania CPD, maksymalny czas przywrócenia nie może przekroczyć RTO określonego w pkt ; w przypadku braku możliwości zdalnej diagnozy i rozwiązania problemu, Wykonawca przystępuje do realizacji prac w CPD (on-site) w terminie określonym w pkt ; SLA dla zaplanowanych usług administracyjnych, optymalizacyjnych i aktualizacyjnych: zgodnie z kalendarzem realizacji ustalonym przez Zamawiającego; SLA dla backup&recovery: backup zgodnie z polityką backupu, RTO (Recovery Time Objective) 16 godz Analiza CPD oraz opracowanie rekomendacji w postaci planu działań aktualizacyjnych i optymalizacyjnych celem działania jest pozyskanie wiedzy dotyczącej stanu obecnie wykorzystywanej infrastruktury i jej konfiguracji oraz zaplanowanie działań mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych oraz dostępność usług i aplikacji zainstalowanych na infrastrukturze CPD weryfikacja aktualnej konfiguracji infrastruktury CPD pod kątem bezpieczeństwa przetwarzania danych, optymalizacji wykorzystania infrastruktury, stosowania najlepszych praktyk w zakresie: sieci SAN; pamięci dyskowych (storage); środowiska wirtualizacji; systemów operacyjnych zainstalowanych w CPD; systemu backupu; systemów monitoringu CPD; systemu obsługi help-desk (IBM SCCD); aktualizacja dokumentacji CPD, w zakresie: projektu technicznego i wykonawczego; polityki bezpieczeństwa i procedur zarządzania; dokumentacji technicznej, użytkownika i administratora; 5

6 wytycznych dla dostawców aplikacji, tj. producentów lub realizatorów usług utrzymania systemów, aplikacji i rejestrów zainstalowanych w CPD; dokumentacji poinstalacyjnej (w przypadku zmian instalacji lub konfiguracji urządzeń teleinformatycznych); pozostałej dokumentacji wykonanej w ramach ww. umowy w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę (np. dokumentacji systemu monitorowania); opracowanie planu aktualizacji i optymalizacji CPD, który będzie zawierał dwa elementy (rozdziały) grupujące zadania aktualizacyjne lub optymalizacyjne: możliwe do wykonania w ramach niniejszej umowy za pomocą infrastruktury i systemów CPD posiadanych przez Zamawiającego, w tym posiadanych przez niego usług maintenance; wymagające dodatkowych nakładów inwestycyjnych lub odtworzeniowych. Każdorazowo, zadania aktualizacyjne i optymalizacyjne będą zawierały opis ich celu (wraz z uzasadnieniem), korzyści zaplanowanych do osiągnięcia, wpływu na inne elementy infrastruktury CPD oraz kluczowych etapów realizacji. W przypadku prac aktualizacyjnych, o których mowa w pkt plan będzie zawierał informacje nt. szacowanych kosztów wykonania zadań i/lub inwestycji Usługi aktualizacji i optymalizacji CPD: wykonanie zatwierdzonych przez Zamawiającego działań aktualizacyjnych i optymalizacji, o których mowa w pkt. 2.6, tj. określonych w Planie działań aktualizacji i optymalizacji CPD możliwych do wykonania w ramach niniejszej umowy za pomocą infrastruktury i systemów CPD posiadanych przez Zamawiającego, w tym posiadanych przez niego usług maintenance; aktualizacja firmware na posiadanych przez Zamawiającego urządzeniach zainstalowanych w CPD (serwery, macierze, urządzenia sieci SAN/LAN); optymalizacja działających w CPD urządzeń sieci SAN/LAN; aktualizacja platformy wirtualizacyjnej, zgodnie z poniższymi warunkami: aktualizacja platformy wirtualizacyjnej musi zostać wykonana do wersji wskazanej przez Zamawiającego, zakres aktualizacji musi dotyczyć wszystkich serwerów zainstalowanych w CPD poza serwerami dedykowanymi do realizacji czynności backupu i recovery i/lub zatwierdzonymi przez Zamawiającego, wszystkie serwery w ramach CPD (poza wyjątkami, o których mowa w pkt ) zostaną podłączone do jednego systemu zarządzania VMware vcenter; optymalizacja systemu monitoringu oraz integracja istniejących systemów; rekonfiguracja dla potrzeb realizacji umowy systemu help-desk (IBM SCCD) w celu wsparcia zagadnień komunikacyjnych oraz raportowych; po rekonfiguracji system musi wspierać work-flow utrzymania CPD z wyróżnieniem następujących kamieni milowych: zgłoszenia konieczności wykonania prac (Zamawiający), zgłoszenia potrzeby wykonania prac usprawniających (Wykonawca), uzyskania zgody dla terminu i zakresu prac (Zamawiający), potwierdzenia efektu zaplanowanych prac (Zamawiający); optymalizacja środowiska testowego aplikacji i systemów zainstalowanych w CPD. 6

7 Instalacja i konfiguracja sprzętu związana ze skalowalnością CPD zgodnie z zaleceniami producenta i Zamawiającego, w tym relokacja sprzętu pomiędzy lokalizacjami CPD: Bracka 4 (lokalizacja 1) i Nowogrodzka 1/3/5 (lokalizacja 2) Usługi aktualizacji i optymalizacji Wykonawca będzie realizował w ramach okien serwisowych, o których mowa w pkt Warsztaty w zakresie utrzymania i rozwoju CPD zakres usług i procedura realizacji: 4.1. Zamawiający zgłasza potrzebę przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni roboczych przed oczekiwanym terminem ich przeprowadzenia Zamawiający w zgłoszeniu może przedstawić szczegółowy plan warsztatów lub wskazać istotne zagadnienia tematyczne; w tym przypadku za uzgodnienie z Zamawiającym dokładnego planu warsztatów odpowiada Wykonawca Zakres tematyczny warsztatów obejmie w szczególności: 1) bezpieczeństwo infrastruktury i systemów teleinformatycznych; 2) bezpieczeństwo przetwarzania danych w systemach teleinformatycznych; 3) budowa i konfiguracja sieci SAN; 4) pamięci dyskowych (storage) administrowanie i zarządzanie infrastrukturą; 5) środowisko wirtualizacyjne Vmware najlepsze praktyki; 6) administrowania i konfiguracji systemów operacyjnych zainstalowanych w CPD; 7) administrowanie i zarządzanie środowiskiem backupu, w tym skalowalność tego środowiska; 8) administrowania i konfiguracja systemu monitoringu CPD; 9) administrowanie, konfiguracja i zarządzenia systemem obsługi help-desk (IBM SCCD) Wykonawca musi zapewnić przedstawicieli producentów (lub certyfikowanych trenerów) rozwiązań zastosowanych w CPD jeżeli będzie tego wymagała tematyka warsztatów Każdorazowo, w warsztatach po stronie Zamawiającego brać będzie udział grupa maksymalnie 10 osób Wykonawca odpowiada za wszelkie kwestie organizacyjne warsztatów, w tym zapewnienia środowiska demonstracyjnego/testowego niezbędnego do ich przeprowadzenia Wykonawca w ramach umowy zrealizuje na rzecz Zamawiającego 8 warsztatów Każdy z warsztatów szkoleniowych musi obejmować co najmniej 12 godzin zajęć. Zajęcia będą odbywać się w dni robocze w godzinach 9:00-15:00 w siedzibie Zamawiającego. 5. Usługi na zakończenie realizacji umowy Wykonawca najpóźniej na 2 miesiące przed zakończeniem realizacji przedmiotu umowy opracuje procedury: 5.1. całościowego przejęcia utrzymania przez Zamawiającego; 5.2. przejęcia realizacji usług przez inny podmiot wykonawczy. Wykonawca odpowiada za uzgodnienie z Zamawiającym zakresu procedur i trybu przejęcia usług administracji. 7

8 6. Zestawienie sprzętu, systemów, oprogramowania podlegających administrowaniu i utrzymaniu Tab.1 Tab.2 Tab.3 - Zestawienie, opis, ilość sprzętu CPD - Zestawienie systemów operacyjnych i oprogramowania. - Charakterystyki środowiska wirtualnego CPD Tab.1 Zestawienie sprzętu. RODZAJ SPRZĘTU PRODUCENT MODEL ILOŚĆ LOKALIZACJA Serwery blade SERWER - CHASSIS IBM BLADE CENTER H 1 szt. 1 KARTA SERWEROWA IBM SERWER HX5 3 szt. 1 KARTA SERWEROWA IBM SERWER HS23 8 szt. 1 SERWER - CHASSIS IBM BLADE CENTER H 1 szt. 1 KARTA SERWEROWA SERWER HS23 12 szt. 1 SERWER - CHASSIS IBM BLADE CENTER H 1 szt. 1 KARTA SERWEROWA IBM SERWER HS23 13 szt. 1 SERWER - CHASSIS IBM BLADE CENTER H 1 szt. 1 KARTA SERWEROWA IBM SERWER HS23 2 szt. 1 KASETA DELL POWEREDGE M1000E 1 szt. 1 KARTA SERWEROWA DELL SERVER M610 8 szt. 1 Serwery rack Przełączniki SAN BIBLIOTEKI STORAGE IBM x szt. 2 IBM x szt. 2 IBM x szt. 1 IBM X3650 M4 2 szt. 2 IBM X3650 M4 1 szt. 1 IBM X3550 M3 5 szt. 1 DELL POWEREDGE szt. 1 CISCO UCS C22OM3 1 szt. 1 DELL POWEREDGE R610 2 szt. 1 INTEL SR1500ALSAS 1 szt. 1 IBM E 2 szt. (SAN) 1 IBM 24 port 2 szt. 2 Brocade 8Gb San switch IBM module for IBM Blade Center 2 szt. 1 Cisco Cisco for IBM Blade Center 4 szt. 1 Cisco NEXUS 5548UP 2 szt. 1 IBM biblioteka taśmowa IBM type 3576-L5B 2 szt. 2 DELL POWERVOULT TL szt. 1 Oracle biblioteka StorageTek SL150 1 szt. 2 IBM IBM TS3310 Expansion upgrade 1 szt. 2 DELL EMC CX szt. 1 IBM Macierz IBM 1746 E2A 1 szt. 2 IBM macierz dyskowa IBM DS szt. 2 IBM macierz dyskowa IBM XIV 2 generacji 1 szt. 1 IBM macierz dyskowa IBM XIV 3 generacji 1 szt. 1 macierz dyskowa Oracle 1 szt. 1 IBM ZFS Storage ZS3-2 KONSOLA KVM DELL POWEREDGE 180AS 1 szt. 1 HSM SafeNet Luna SA 2 szt. 1 Thales nshield Connect 1 szt. 1 8

9 6.2. Tab.2 Zestawienie systemów operacyjnych i oprogramowania. SYSTEM / OPROGRAMOWANIE Systemy operacyjne Microsoft: Windows Server Datacenter 2012 Microsoft Windows Server 2012 (64-bit) Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit) Microsoft Windows Server 2003 (64-bit) Microsoft Windows Server 2003 Standard Microsoft Windows 2000 Server MS Windows Srv 2008 R2 Datacenter Systemy operacyjne Linux: RHEL Server CentOS 6.x Oracle Linux Debian GNU/Linux 6 SUSE Linux Enterprise 11 Ubuntu Linux Systemy bazodanowe : MS SQL Postreges Oracle Firebird My SQL Sybase IBM DB2 Pozostałe systemy/oprogramowanie: Verax NMS & APM Unlimited VMware vsphere 5 Enterprise Plus IBM Systems Director Standard Ed for x86 IBM Tivoli Storage Manager IBM Smart Cloud Control Desk Cisco Unified Workspace Licensing Software and Licensing Kit Netcrunch Zabbix JBoss Wildfly Oracle API Gateway 6.3. Tab.3 Charakterystyka środowiska wirtualnego. DANE DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA WIRTUALNEGO liczba hostów ESXi liczba maszyn wirtualnych i szablonów liczba klastrów VMware UWAGI 40 szt. 560 szt. (ulega zmianie) 4 szt. 9

10 7. Raporty z realizacji usług 7.1. W celu realizacji procedury odbioru przedmiotu umowy Wykonawca jest obowiązany do przekazana do Zamawiającego raportów z usług realizowanych w danych okresie rozliczeniowym wraz z produktami Raporty z realizacji prac administratorskich i utrzymaniowych muszą zawierać informacje o wykonanych pracach administracyjnych i utrzymaniowych CPD, a w szczególności: 1) wyszczególnienie czynności administratorskich i utrzymaniowych realizowanych w danym okresie rozliczeniowym, w tym daty i czasu ich wykonywania oraz osób ze strony Wykonawcy, które te czynności wykonywały; 2) informacje o przekroczeniach SLA jakie miały miejsce w danym okresie rozliczeniowym oraz przyczyn ich zaistnienia; 3) wynik analizy przyczyn i skutków awarii infrastruktury, maszyn wirtualnych, środowisk aplikacyjnych jeżeli takie awarie miały miejsce w danym okresie rozliczeniowym oraz opis działań podjętych przez Wykonawcę w celu przywrócenia działania infrastruktury CPD Raport z realizacji prac zleconych, o których mowa w pkt 2.5, 2.6, 4 oraz 5 musi zawierać następujące informacje: 1) identyfikator zlecenia, w tym: nr zlecenia, datę zlecenia, treść zlecenia; 2) informacje dotyczące realizacji zlecenia, w tym: datę i czas podjęcia realizacji zlecenia, datę zakończenia realizacji zlecenia, a w przypadku, gdy zlecenie jest w trakcie realizacji dodatkowo procentowe wykonanie zlecenia; 3) ewentualne uwagi; 4) przyczynę braku realizacji zlecenia lub niewykonania zlecenia w terminie jeśli dotyczy; 5) jeżeli wynikiem prac zleconych jest np. aktualizacji dokumentacji, procedur, instrukcji itp., produkty te stanowią załącznik do raportu z wykonania prac w danym okresie rozliczeniowym i stanowią jego integralną część Wykonawca, w ramach prac, o których mowa w pkt 2.1, przygotuje stosowne szablony raportów, które po wypełnieniu stanowią element sprawozdawczy z realizacji przedmiotu umowy. 10

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wdrożeniem centralnego systemu backupu i odtwarzania, obejmująca: 1. Dostawę licencji na oprogramowanie Systemu wraz ze

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach DO.3701.6.4.2014 Katowice 17.12.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter ROK

System operacyjny Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter ROK Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 44/DI/PN/2012 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa zasobów sprzętowo-programowych w serwerowni. Przedmiot zamówienia obejmuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Spis treści Katalog strona 1. Słownik pojęć i skrótów 2 2. Cel 2 3. Przedmiot 2 4. Zakres stosowania 2 5. Zawartość kart opisu Usług 2-3 6. Opis usług informatycznych (zewnętrznych)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe

A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe Załącznik nr 1 do umowy nr Przeprowadzenie przeglądu skuteczności działania systemu wykonywania kopii bezpieczeństwa, polegające na: 1.1. Wykonaniu pełnego odtworzenia

Bardziej szczegółowo

2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia

2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: OI/MP/005/2010 Załącznik Nr 3 do SIWZ/ Nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA 1.1. podniesienie funkcjonalności oprogramowania tworzącego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1G KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemów Windows (USWIN)

ZAŁĄCZNIK NR 1G KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemów Windows (USWIN) Załącznik nr 1G do Umowy nr.2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1G KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemów Windows (USWIN) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany jest do zapewnienia

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

Co należy rozumieć przez niezwłoczną odpowiedź na pytania odnośnie treści SIWZ oraz sposobu wykonania oferty?

Co należy rozumieć przez niezwłoczną odpowiedź na pytania odnośnie treści SIWZ oraz sposobu wykonania oferty? Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup Usług informatycznych w zakresie zarządzania, administrowania i monitorowania oraz bieżącej obsługi utrzymania systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część Załącznik nr 1 a do SIWZ 1. Cel zamówienia publicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Część Cel zamówienia publicznego, słownik użytych pojęć, komunikacja Przedmiotem zamówienia jest dostawa

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I

Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I 1. Przedmiot zamówienia Lp. Opis 1.1. Kompletne rozwiązanie techniczno-organizacyjne Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) w oparciu

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 32/DI/PN/2013 Słownik pojęć... 2 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ Informacje ogólne Instytut Ochrony Środowiska Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2005 r. został wyznaczony na Krajowego Administratora Systemu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ (FOT)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ (FOT) Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ (FOT) 1. Wymagania dla systemu balansowania ruchu. 1.1 Informacja o modelu, wersji i producencie oferowanych produktów.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA str. 1 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja platform wirtualizacyjnych. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Zamówienie podzielone zostało

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź I - wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź I - wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 13.03.2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 40/2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH SPIS TREŚCI 1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZP/UR/52/2015 Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest modernizacja posiadanego systemu kopii zapasowej. 1: Dostawa serwera dyskowego o następujących parametrach minimalnych

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo