Minimum 2 dodatkowe karty sieciowe Rj45 2 portowe 10/100/1000 Karty sieciowe powinny wspierać:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Minimum 2 dodatkowe karty sieciowe Rj45 2 portowe 10/100/1000 Karty sieciowe powinny wspierać:"

Transkrypt

1 Część B SIWZ Serwer 1 szt. Parametry serwera: Serwer fabrycznie nowy; Obudowa o wysokości 1U lub 2U wraz z wysuwanymi teleskopowo szynami montaŝowymi umoŝliwiającymi instalacje w szafie Rack 19 ; Płyta główna z moŝliwością zainstalowania procesorów wspierających od 4 do 8 rdzeni. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym Procesor, który w rankingu umieszczonym pod adresem (Search for your CPU Model -> CPU list -> Single CPU Systems -> Passmark CPU Mark) osiąga wynik min pkt. Zamawiający informuje, Ŝe zaoferowany procesor musi co najmniej 1 raz - w okresie od momentu wszczęcia postępowania do momentu upływu terminu składania ofert - osiągnąć w rankingu wynik min pkt. Do oferty musi zostać dołączony i potwierdzony przez Wykonawcę wydruk z ww. strony internetowej.; Ilość procesorów Minimum 2 sztuki na pojedynczy serwer Pamięć RAM 64 GB z moŝliwością rozbudowy do 768 GB; moŝliwość instalacji kości taktowanych prędkością min. 1333MHz Pamięć z mechanizmem korekcji błędów Porty: 8 portów USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 4 na tylnym panelu obudowy i 2 wewnątrz obudowy - dwa porty VGA - wbudowana karta sieciowa Rj45 4 portowa - dodatkowy niezaleŝny port RJ45 przeznaczony do zarządzania serwerem - jeden serial port Minimum 4 interfejsy LAN typu 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej Minimum 2 dodatkowe karty sieciowe Rj45 2 portowe 10/100/1000 Karty sieciowe powinny wspierać:

2 - TCP Offload Engine (TOE) - Wake on LAN suport Q VLAN tagging - NIC Teaming (Load Balancing and Failover min. trzy sloty PCI-Express; pełnej wysokości i długości. Dwuportowa karta 8Gb FC HBA Zamawiający wymaga dostarczenia odpowiednich modułów SFP dla portów do komunikacji z systemem dyskowym, tak aby mógł zrealizować co najmniej 2 połączenia kablowe, z kaŝdego zaoferowanego serwera wirtualizującego zasoby serwerów aplikacyjnych, o długości nie dłuŝszej niŝ 100 mb Porty do komunikacji z systemem dyskowym Wymagana co najmniej 1 para portów, kaŝdy 8Gb FC na kaŝdy z zaoferowanych serwerów wirtualizujących zasoby serwerów aplikacyjnych. wbudowany kontroler RAID SAS obsługujący poziomy RAID 0/1 moŝliwość instalacji min. 16 dysków SAS ; Pamięć dyskowa lokalna Co najmniej dwa dyski minimum 500GB kaŝdy. Dyski muszą być wymieniane podczas pracy systemu dyskowego bez konieczności przerywania obsługi serwerów. Dyski pracujące w odbiciu zwierciadlanym bez potrzeby działania systemu operacyjnego. Kontroler dyskowy, obsługujący opisywane dyski twarde, wyposaŝony w co najmniej 1GB pamięci cache z mechanizmem zapobiegającym utracie zapisanych w niej danych na skutek zaniku zasilania serwera. zasilanie redundantne, dwa zasilacze min. 750W kaŝdy, system zasilania, wymienny podczas pracy serwera, bez konieczności przerywania zadań wykonywanych przez niego; redundantne wentylatory wewnątrz obudowy serwera, odporny na awarię jednego wentylatora, system chłodzenia; nagrywarka DVD;

3 serwer znajdujący się co najmniej na liście kompatybilności z VMWare 5.1; Diagnostyka Panel diagnostyczny umieszczony na froncie obudowy, umoŝliwiający wyświetlenie informacji o: - stanie procesora - pamięciach - dyskach - logach - slotach PCI - zasilaczach - temperaturze. Zarządzanie-zintegrowany, system zarządzania serwerem wielodyskowym: a) Dostępny poprzez wydzielony, przeznaczony wyłącznie do zarządzania port w standardzie współpracującym ze standardem 1Gb ETHERNET RJ45 oraz przeglądarką WWW b) UmoŜliwiający zdalne zarządzanie pracą serwera, w tym włączanie, wyłączanie serwerów, dostęp do ich konsoli w trybie graficznym i tekstowym, dostęp do sesji BIOS oraz podłączający lokalne fizyczne lub wirtualne, napędy CD/USB do serwerów c) Monitorujący parametry pracy (prąd, temperatura) elementów serwera Gwarancja sprzętowa 3 lata w miejscu instalacji z czasem reakcji na następny dzień roboczy. Wsparcie do oprogramowania (sterowników, licencji, oprogramowania wewnątrz urządzeń) Wsparcie (i telefoniczne, i , i strona internetowa) 3 lata. W cenie oferowanego wsparcia zawarte muszą być równieŝ uaktualnienia oferowanego oprogramowania (sterowników, licencji, oprogramowania wewnątrz urządzeń) do najnowszej wersji uwzględniające współpracę z ukazującymi się na rynku nowymi rozwiązaniami sprzętowymi i programowymi.

4 Ze względu na fakt, Ŝe oprogramowania (sterowników, licencji, oprogramowania wewnątrz urządzeń) typu otwartego/wolnego kodu źródłowego nie gwarantują pojawienia się w przyszłości uaktualnień uwzględniających współpracę z ukazującymi się na rynku nowymi rozwiązaniami sprzętowymi i programowymi Zamawiający wyklucza oferowanie takiego oprogramowania (sterowników, licencji, oprogramowania wewnątrz urządzeń). Oprogramowanie do wirtualizacji z licencją na 2 procesory Oprogramowanie musi być w pełni kompatybilne z dotychczas uŝywanym przez zamawiającego oprogramowaniem (VMware vsphere 5 Enterprise Plus- Contract: ). Wszystkie licencje powinny być dostarczone wraz z 5 letnim wsparciem, świadczonym przez producenta oprogramowania wirtualnego na pierwszej, drugiej i trzeciej linii wsparcia. Wsparcie powinno umoŝliwiać zgłaszanie problemów 5 dni w tygodniu przez 12 godzin Warstwa wirtualizacji powinna być rozwiązaniem systemowym tzn. powinna być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym. Rozwiązanie powinno zapewnić moŝliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym moŝliwym stopniem konsolidacji sprzętowej. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić moŝliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z moŝliwością dostępu do min 1TB pamięci operacyjnej. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić moŝliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych do 64 procesorów wirtualnych kaŝda z krokiem co jeden) Rozwiązanie powinno umoŝliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług. Rozwiązanie powinno w moŝliwie największym stopniu być niezaleŝne od producenta platformy sprzętowej. Rozwiązanie powinno wspierać następujące systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows NT, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, SLES 10, SLES9, SLES8, RHEL 6,

5 RHEL 5, RHEL 4, RHEL3, RHEL 2.1, Solaris wersja 10 dla platformy x86, NetWare 6.5, NetWare 6.0, NetWare 6.1, Debian, CentOS 6.0, FreeBSD Ubuntu 10 Rozwiązanie powinno umoŝliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niŝ fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągniecia maksymalnego współczynnika konsolidacji. Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi i usługami. Rozwiązanie powinno zapewnić moŝliwość monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej. Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić moŝliwość wykonywania kopii zapasowych instancji systemów operacyjnych oraz ich odtworzenia w moŝliwie najkrótszym czasie. Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić moŝliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy. Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić moŝliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. Oprogramowanie zarządzające musi posiadać moŝliwość przydzielania i konfiguracji uprawnień z moŝliwością integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory. Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać przełączenie ścieŝek SAN (bez utraty komunikacji) w przypadku awarii jednej z dwóch ścieŝek. Rozwiązanie musi umoŝliwiać udostepnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych aniŝeli fizycznie zarezerwowane. System musi umoŝliwiać tworzenie standardowej konfiguracji dla hostów i zautomatyzowanie zgodności dla tych konfiguracji. System powinien posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (switch) umoŝliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a takŝe na zewnątrz sieci fizycznej. Przełączniki wirtualne powinny mieć moŝliwość konfiguracji min portów. System powinien umoŝliwiać podłączenie wirtualnych przełączników firm trzecich.

6 System powinien posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (switch), którego konfiguracja np. vlanów jest dystrybuowana na wszystkie hosty pracujące w obrębie całego środowiska wirtualnego bez ingerencji administratora. System powinien posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (switch), który posiada obsługę Prywatnych Vlanów (PVLAN) Rozwiązanie powinno mieć moŝliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi. Rozwiązanie powinno zapewnić ciągłą pracę usług. Usługi krytyczne biznesowo powinny działać bez przestoju, czas niedostępności innych usług nie powinien przekraczać kilkunastu minut. Powinna zostać zapewniona odpowiednia redundancja i nadmiarowość zasobów tak by w przypadku awarii np. serwera fizycznego usługi na nim świadczone zostały przełączone na inne serwery infrastruktury. Rozwiązanie powinno umoŝliwiać łatwe i szybkie ponowne uruchomienie systemów/usług w przypadku awarii poszczególnych elementów infrastruktury. NaleŜy opisać wykorzystywany mechanizm. Rozwiązanie powinno zapewnić bezpieczeństwo danych mimo powaŝnego uszkodzenia lub utraty sprzętu lub oprogramowania. NaleŜy opisać wykorzystywany mechanizm. Rozwiązanie powinno zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej, hostowanych systemów operacyjnych (np. wgrywania patch-y) i aplikacji tak aby zminimalizować ryzyko awarii systemu na skutek wprowadzenia zamiany. NaleŜy opisać wykorzystywany mechanizm. Rozwiązanie powinno zapewnić moŝliwość szybkiego wykonywania kopii zapasowych oraz odtwarzania usług. Proces ten nie powinien mieć wpływu na utylizację zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej. NaleŜy opisać wykorzystywany mechanizm. Rozwiązanie powinno zapewniać pracę bez przestojów dla wybranych maszyn wirtualnych, niezaleŝnie od systemu operacyjnego oraz aplikacji, podczas awarii serwerów fizycznych, bez utraty danych i dostępności danych podczas awarii serwerów fizycznych.

7 Rozwiązanie musi umoŝliwiać dodawanie i rozszerzanie dysków wirtualnych, procesorów i pamięci RAM podczas pracy wybranych systemów bez przerywania ich pracy, System musi umoŝliwiać kontrole dostępu sieciowego do obszarów wraŝliwych wirtualnego centrum danych takiego jak DMZ lub serwery z danymi wraŝliwymi podlegające zgodności z przepisami PCI lub SOX w obszarze środowiska wirtualnego. Czas planowanego przestoju usług związany z koniecznością prac serwisowych (np. rekonfiguracja serwerów, macierzy, switchy) powinien być ograniczony do minimum. PoŜądana jest moŝliwość przenoszenia usług pomiędzy serwerami fizycznymi oraz wolumenami dyskowymi, bez przerywania pracy usług. NaleŜy opisać wykorzystywany mechanizm. Rozwiązanie powinno umoŝliwiać automatyczne równowaŝenie obciąŝenia serwerów fizycznych pracujących jak platforma dla infrastruktury wirtualnej. NaleŜy opisać wykorzystywany mechanizm. Rozwiązanie powinno zapewnić moŝliwość szybkiego tworzenia i uruchamiania nowych usług wraz z ich pełną konfiguracją i preinstalowanymi narzędziami systemowymi w celu efektywnej obsługi wymagań biznesowych. Rozwiązanie powinno zapewnić mechanizm wykonywania kopii klonów systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi.