2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: OI/MP/005/2010 Załącznik Nr 3 do SIWZ/ Nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA 1.1. podniesienie funkcjonalności oprogramowania tworzącego infrastrukturę wirtualną Zamawiającego do poziomu VMware vsphere 4.0 Enterprise Plus lub równoważnej. Kryteria równoważności opisane są w punkcie dostarczenie wszystkich wymaganych licencji do osiągnięcia określonej funkcjonalności oraz podniesienie wersji licencji obecnie posiadanych i zrównanie okresów wsparcia na posiadane oprogramowanie zwiększenie niezawodności funkcjonowania środowiska IT zamawiającego przez przeniesienie usług funkcjonujących na serwerach fizycznych na środowisko wirtualne pracujące w strukturze klastrowej przeprowadzenie rekonfiguracji środowiska pamięci masowych SAN koniecznych do udostępnienia zasobów dyskowych dla serwerów dostarczonych przez Zamawiającego na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia przeszkolenie minimalnie dwóch administratorów Zamawiającego z obsługi dostarczonego oprogramowania. W ramach realizacji zamówienia należy uwzględnić istniejącą infrastrukturę techniczną i sprzętową oraz aktualne zasoby programowe (licencje) będące w posiadaniu Zamawiającego. Szczególnie istotne jest uwzględnienie i zapewnienie przy projektowaniu procesu wdrożeniowego minimalnego czasu przerw w działaniu systemów korporacyjnych funkcjonujących u Zamawiającego podczas realizacji wdrożenia. Szczegółowy zakres prac wdrożeniowych przedstawiony jest w punkcie Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 2.1. Przygotowanie Projektu Technicznego Zamawiający oczekuje wykonania szczegółowego Projektu Technicznego wraz z harmonogramem prac. Harmonogram w głównej mierze powinien uwzględniać minimalizację niedostępności istniejących u Zamawiającego systemów informatycznych. Projekt powinien uwzględniać i opisywać: podniesienie wersji oprogramowania na obecnie eksploatowanych systemach ESX i vcenter Server Strona 1 z 7

2 instalację serwerów dostarczonych przez Zamawiającego rekonfigurację środowiska pamięci masowych migrację trzech systemów zainstalowanych na serwerach fizycznych do klastra środowiska wirtualnego. Zamawiający wymaga przeniesienia do środowisk wirtualnych następujących serwerów: Serwer plików Serwer DHCP Serwer MOSS Rekonfigurację istniejącego u Zamawiającego środowiska zabezpieczenia danych sposób przeprowadzania testów końcowych, których celem ma być potwierdzenie osiągnięcia przez środowisko wirtualne wymaganych funkcjonalności. Uzgodnienie Projektu Technicznego jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia prac wdrożeniowych Instalacja serwerów fizycznych Dostarczone przez Zamawiającego serwery muszą zostać fizycznie zainstalowane i uruchomione przez Wykonawcę. Każdy z serwerów znajdzie się w oddzielnej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. W procesie instalacji należy podnieść do wymaganego poziomu i/lub wyrównać wersje firmware serwerów. Serwery mają być zainstalowane i skonfigurowane w sposób przedstawiony i zaakceptowany w Projekcie Technicznym. Przy instalacji i konfiguracji należy uwzględnić zalecenia przekazane przez Zamawiającego na etapie uzgadniania Projektu Technicznego Rekonfiguracja środowiska pamięci masowych SAN Ze względu na krytyczne znaczenie sieci SAN i środowiska pamięci masowych dla Zamawiającego wszystkie elementy środowiska SAN Zamawiającego a w szczególności przełączniki SAN i macierze dyskowe są objęte serwisem gwarancyjnym proaktywnym świadczonym przez producenta urządzeń. Ponieważ realizacja przedmiotu zamówienia wymaga wprowadzenia zmian konfiguracyjnych w szczególności w przełącznikach SAN i w konfiguracji macierzy dyskowej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie od producenta przełączników sieci SAN i macierzy dyskowej, że wprowadzone zmiany w żaden sposób nie zmniejszają warunków gwarancyjnych i nie naruszają kontraktu serwisowego proaktywnego jakim objęte jest środowisko SAN. Celem rekonfiguracji jest: Strona 2 z 7

3 dołączenie serwerów dostarczonych przez Zamawiajacego do środowiska SAN, w taki sposób, aby każdy z serwerów był jednocześnie podłączony do dwóch fabryk SAN Rekonfiguracja zoningu na przełącznikach SAN (HP StorageWorks 32/4, 40/8, 16/4) Konfiguracja zasobów dyskowych na macierzy HP EVA 4400 oraz ich prezentacja do serwerów 2.4. Instalacja i konfiguracja oferowanego oprogramowania wirtualizacyjnego Wykonawca zainstaluje na dwóch dostarczonych przez Zamawiającego serwerach fizycznych dostarczone oprogramowanie wirtualizacyjne zgodnie z zatwierdzonym Projektem Technicznym. Na zbudowany klaster środowiska wirtualnego zostaną przeniesione funkcjonujące u Zamawiającego na oddzielnych maszynach fizycznych: Serwer plików Serwer DHCP Serwer Microsoft SharePoint Server (MOSS) Serwery te pracują w oparciu o system operacyjny MS Windows Serwer wer (serwer plików i DHCP) oraz wer (MOSS). Wersja domeny Active Directory: 2003, wersja MOSS: Serwer plików i DHCP będą zainstalowane w nowej wersji systemu operacyjnego MS Windows Serwer Wer a dane będą zmigrowane. Powyższe zadania mają zostaną zostać wykonane przez Wykonawcę. Zamawiający dostarczy wymagane licencje na produkty firmy Microsoft związane z realizacją przedmiotu zamówienia Rekonfiguracja środowiska zabezpieczenia danych Wykonawca skonfiguruje mechanizmy wykonywania kopii zapasowych dla dostarczonego oprogramowania wirtualizacyjnego i zbudowanego klastra środowiska wirtualnego. Mechanizm wykonywania kopii bezpieczeństwa musi zostać zintegrowany z istniejącym u Zamawiającego środowiskiem zabezpieczenia danych HP OpenView DataProtector Szkolenia Dostawca musi w ramach wdrożenia przeszkolić co najmniej dwóch administratorów ze strony Zamawiającego z zakresu administracji wdrożonym rozwiązaniem w wymiarze niemniejszym niż 3 dni (24 godziny szkolenia) Testy środowiska i wykonanie dokumentacji powykonawczej Strona 3 z 7

4 Po wykonaniu prac wdrożeniowych mają zostać przeprowadzone testy końcowe, które muszą potwierdzić, że wdrożony system ma wszystkie funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego oraz że poczynione zmiany w środowisku SAN nie spowodowały uszkodzeń i/lub zmniejszenia istniejącej. Pozytywne wyniki przeprowadzonych testów będą podstawą do podpisania Protokołu Odbioru. Wdrożenie musi zakończyć się wykonaniem Dokumentacji Powykonawczej. 3. Opis infrastruktury sprzętowej i programowej Zamawiającego 3.1. Opis środowiska VMware Zamawiającego Zamawiający posiada obecnie licencje na oprogramowanie VMware opisane w tabeli poniżej: Oznakowanie licencji ESSL-C VCS-ESSL-C ESSL- SUB-C ESSL- SUB-C ESSL- SUB-C ESSL- BUN-C VI-FND-C STD-C SNS SKU Opis produktu Liczba Poziom wsparcia technicznego VI-FND- G-SSS- C STD-G- SSS-C VMware vsphere 4 Essentials for 1 processor VMware vcenter Server 4 Essentials for vsphere VMware vsphere 4 Essentials Bundle for 3 hosts (Max 2 processors per host and 6 cores per processor) VI3 Foundation. Valid for orders placed through 6/30. VMware vsphere 4 Standard for 1 processor (Max 6 cores per processor) 6 Subscription Only 1 Subscription Only 1 Subscription Only 1 Basic Support and Subscription 2 Basic Support and Subscription Status wsparcia Data zakończenia wsparcia ACTIVE ACTIVE ACTIVE EXPIRED EXPIRED Tabela 1. Zestawienie licencji na oprogramowanie VMware posiadane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto 3.2. Opis infrastruktury sprzętowej Zamawiającego przeznaczonej do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający posiada obecnie infrastrukturę wirtualną VMware składającą się z 4 hostów ESX eksploatowaną na platformie serwerów kasetowych. Każdy z serwerów wyposażony jest w 2 procesory 4-rdzeniowe. Dodatkowo Zamawiający dla realizacji przedmiotu zamówienia dostarczy dwa serwery kasetowe wyposażone w 2 procesory 4-rdzeniowe każdy. Szczegółowe informacje na temat konfiguracji ww. serwerów zamieszczono w tabeli poniżej: Strona 4 z 7

5 LP Nazwa serwera 1. ProLiant BL460c G6 2. ProLiant BL460c G6 Liczba CPU Typ CPU 2 Quad-Core Intel Xeon, 2533 MHz 2 Quad-Core Intel Xeon, 2533 MHz Powierzchnia lokalnych dysków twardych RAM Kontorler HBA 72GB 8 GB QLogic QMH2462 4Gb FC HBA for HP 72 GB 8 GB QLogic QMH2462 4Gb FC HBA for HP Tabela 2. Zestawienie parametrów sprzętowych serwerów przeznaczonych do rozbudowy infrastruktury wirtualnej Serwery będą podłączone do macierzy dyskowej HP EVA Serwis i wsparcie techniczne 4.1. Wykonawca udziela 12 miesięcy gwarancji na przedmiot umowy od dnia odbioru końcowego W czasie trwania gwarancji Wykonawca zapewni przyjmowanie zgłoszeń serwisowych drogą telefoniczną oraz faksową Na wdrożony system Wykonawca musi udzielić gwarancji i świadczyć serwis gwarancyjny o następujących parametrach: czas trwania: 12 miesięcy w trybie 5 x 12 tzn. od poniedziałku do piątku w godzinach czas reakcji serwisowej: 4 godziny naprawa w następnym dniu roboczym od momentu zgłoszenia uszkodzenia naprawa w siedzibie klienta Usuwanie awarii odbywać się będzie lokalnie w miejscu wystąpienia awarii lub poprzez połączenie zdalne. 5. Kryteria równoważności 5.1. Wymagania dotyczące funkcjonalności rozbudowywanego środowiska wirtualnego Oferowane oprogramowania musi umożliwiać rozszerzenie posiadanej przez Zamawiającego platformy wirtualnej polegające na dodaniu nowych hostów fizycznych do istniejącej farmy serwerów wirtualnych Oferowane oprogramowanie musi umożliwiać zarządzanie platformą wirtualną posiadanym przez Zamawiajacego oprogramowaniem (VMware Center po rozszerzeniu na odpowiednią liczbę hostów) 1. Oferowane oprogramowanie musi spełniać poniższe wymagania związane z konsolidacją: A. Jest rozwiązaniem systemowym tzn. jest instalowane bezpośrednio na sprzecie fizycznym; Strona 5 z 7

6 B. Jest rozwiązaniem w możliwie największym stopniu niezależnym od producenta platformy sprzętowej (możliwość używania w obrębie jednej farmy procesorów różnego typu); C. Umożliwia obsługę wielu różnych instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym; D. Posiada możliwość alokacji dla maszyn wirtualnych większej ilości pamięci operacyjnej niż jest fizycznie zainstalowana w serwerze fizycznym w celu osiągnięcia maksymalnej możliwości konsolidacji oraz zapewnienia wysokiej dostępności w momencie utraty cześci zasobów maszyn fizycznych; E. Maszyny wirtualne pracujące w środowisku wirtualnym pod kontrolą systemów operacyjnych Windows, Solaris czy Linux mają możlowść pracy zarówno w konfiguracji jedno- jak i wieloprocesorowej (1 8 CPU dla pojedynczej maszyny wirtualnej); F. Oferowane oprogramowania do wirtualizacji musi posiadać wsparcie producenta dla maszyn wirtualnych pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych Windows 2003/2008 Server (32 i 64 bit), Windows XP, Widnwos Vsita, Windows 7, Linux RedHat Enterprise (4 i 5), Debian oraz Solaris 10; G. Umożliwia łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług; H. Posiada możliwość agregacji fizycznych kart sieciowych z portami dodatkowymi (zapasowymi) zainstalowanymi na platformie fizycznej bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników firm trzecich; I. Posiada centralną konsolę graficzną do zarządzania masznami wirtualnymi oraz centralne zarządzanie infrastrukturą wirtualną, które w trybie ciągłbym monitoruje wszystkie komponenty infrastruktury i umożliwa wykonywanie automatycznych bądź manualnych zadań w celu jej optymalizacji na jednej z wirtualnych maszn. J. Monitoruje wszystkie komponenty infrastruktury i umożliwia wykonywanie automatycznych bądź manualnych zadań w celu jej optymalizacji na jednej z maszyn wirtualnych K. Posiada wielopoziomowy schemat uprawnień do zarządzania platformą wirtualną oraz dostępu do wirtualnych serwerów; L. Zapewnia możliwość monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej 2. Oferowane oprogramowania musi spełniać poniższe wymagania wysokiej dostępności: A. Możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi oraz danych maszny wirtualnych pomiędzy wolumenami dyskowymi bez konieczności wyłączania maszyn wirtualnych; B. Zapewnia ciągłą pracę usług: usługi krytyczne dla funkcjonowania firmy powinny działać bez przestoju także w przypadku utraty serwera fizycznego, na którym usługa pracowała, czas niedostępności innych usług nie powinien przekraczać kilkunastu minut. Powinna zostać zapewniona odpowiednia nadmiarowość zasobów tak, aby w przypadku awarii np. serwera fizycznego usługi na nim świadczone zostały przełączone na inne serwery infrastruktury. C. Umożliwia łatwe i szybkie ponowne uruchomienie systemów w przypadku awarii poszczególnych elementów infrastruktury; D. Zapewnia bezpieczeństwo danych pomimo poważnego uszkodzenia lub utraty części sprzętu lub oprogramowania; E. Zapewnia mechanizm bezpiecznego uaktualnienia warstwy wirtualizacyjnej, Strona 6 z 7

7 F. Zapewnia możliwość szybkiego wykonywania kopii zapasowych oraz odtwarzania suług, przy czym proces ten nie może mieć znaczącego wpływu na utylizację zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej. 3. Oferowane oprogramowanie musi spełniać poniższe wymagania związane z równoważeniem obciążenia i przestojami serwisowymi: A. Czas planowanego przestoju usług związany z koniecznością prac serwisowych (np. rekonfiguracja serwerów, macierzy, przełączników) powinien być ograniczony do minimum. B. Wymagana jest możliwość przenoszenia usług pomiędzy serwerami fizycznymi oraz wolumenami dyskowymi, bez przerywania pracy suług; C. Posiada możliwość dodawania do maszyn wirtualnych w czasie pracy systemów dodatkowych procesorów oraz dodatkowej pamięci RAM; D. Umożliwia automatycznie równoważenie obciążenia serwerów fizycznych pracujących jako platform dla infrastruktury wirtualnej. 4. Oferowane oprogramowanie musi spełniać poniższe wymagania związane z obsługą potrzeb biznesu: A. Zapewnia mechanism wykonywania I przywracania kopii migawkowych systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi bez przerwy w działaniu systemów; B. Zapewnia możloiwośc tworzenia kopii zapasowych, tzw. klonów całych maszyn wirtualnych w czasie ich pracy; C. Oprogramowanie powinno posiadać zaawansowaną funkcję zarzadzania energią pozwalającą na monitorowanie obciążenia serwerów fizycznych i ich automatyczne wyłączanie i włączanie w przypadku zmiany zapotrzebowania na moc obliczeniowa dla aplikacji pracujących w środowisku wirtualnym. Wymagane jest roczne wsparcie techniczne producenta oprogramowania świadczone w trybie 5 x 12 tzn. od poniedziałku do piątku w godzinach Strona 7 z 7

System operacyjny Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter ROK

System operacyjny Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter ROK Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 44/DI/PN/2012 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa zasobów sprzętowo-programowych w serwerowni. Przedmiot zamówienia obejmuje

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia Załącznik nr 5 do oferty FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Serwer Cena jednostkowa brutto Wartość brutto ilość: 2..... Obudowa Typ procesora Wydajność systemu Ilość procesorów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wsparcia producenta oraz rozbudowa: infrastruktury pamięci masowych EMC Clariion, oprogramowania do tworzenia kopii archiwalnych EMC Networker,

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego środowiska sprzętowego w zakresie wirtualizacji stacji roboczych. Przedsięwzięcie to jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wdrożeniem centralnego systemu backupu i odtwarzania, obejmująca: 1. Dostawę licencji na oprogramowanie Systemu wraz ze

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakres postępowania 1. Dostawa platformy serwerowej. 2. Przeniesienie systemu wirtualizacyjnego VMware. 3. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni:

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: 1. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składnia ofert

Zaproszenie do składnia ofert Gdańsk, dnia 30.05.2014r. Zaproszenie do składnia ofert Na realizację zamkniętego serwisu informatycznego, w tym zaprojektowanie, zainstalowanie, uruchomienie i wdrożenie do użytkowania w pełni skonfigurowanego

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 1. Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia 2 szt. urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM, pracujących redundantnie w układzie klastra wraz z 1 szt. urządzenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2120B-103/ES/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Budowa zapasowego centrum przetwarzania danych (DRC) na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. 1. Wprowadzenie Prawidłowe funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Załącznik Nr 6 - Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Przedmiotem zamówienia w ramach prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie:

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: WYMIANY MACIERZY (ZAKUP NOWEJ MACIERZY) (kod CPV: 30233141-1)

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Specyfikacja 1.1 Serwer Łącznie 2 szt. Oferowany model... Producent... LP. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1 Obudowa Typ procesora

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowanie planu wdrożenia zawierającego:

1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowanie planu wdrożenia zawierającego: Część II Zaprojektowanie i wykonanie sieci bezprzewodowej WiFi Część II obejmuje zaprojektowanie, instalację, konfiguracja oraz wdrożenie systemu WiFi w budynku Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora

Bardziej szczegółowo