WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014

2 2 S t r o n a Spis treści I. KADRY I PŁACE... 4 I.1 Dane kadrowe... 4 I.2 Ewidencja czasu pracy... 6 I.3 Płace... 7 I.4 Pozostałe funkcje modułu kadrowo-płacowego... 8 II. KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE... 9 II.1 Rachunkowość... 9 II.2 Kasa II.3 Banki i przelewy II.4 Rejestrowanie Zakupów II.5 Sprzedaż II.6 Rozrachunki z kontrahentami II.7 Koszty II.8 Sprawozdania III. ŚRODKI TRWAŁE III.1 Kartoteki III.2 Dokumenty III.3 Inwentaryzacja III.4 Księgowanie IV. BUDŻETOWANIE KOSZTÓW POŚREDNICH IV.1 Planowanie ogólne IV.2 Budżetowanie Płace i zatrudnienie IV.3 Definiowanie sprawozdań dla planów kroczących IV.4 Wprowadzanie wartości planowanych IV.5 Aktualizacja planów i realizacji IV.6 Analizy związane z budżetem V. ELEKTORNICZNY OBIEG DOKUMENTÓW V.1 Definiowanie procedur V.2 Definiowanie użytkowników procesu V.3 Definiowanie powiązań między etapami VI. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI VI.1 Zarządzanie Ofertowaniem VI.2 Zarządzanie Projektem VI.3 Wieloporjektowość (zarządzanie portfelem projektów)... 22

3 3 S t r o n a VI.4 Zarządzanie zasobami VI.5 Zarządzanie finansami projektu VI.6 Zarządzanie zakupami VI.7 Raportowanie VII. BUSINESS TO BUSINESS VII.1 Web Services VII.2 Portal dostawców usług i materiałów

4 4 S t r o n a I. KADRY I PŁACE I.1 Dane kadrowe I.1.1 Kartoteka osobowa pracownika: Dane osobowe (nazwisko, imiona, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo, NIP, PESEL); Adresy: zameldowania, zamieszkania, do korespondencji; Informacje o posiadanych dokumentach (dowód tożsamości, paszport, legitymacja służbowa, legitymacja ubezpieczeniowa); I.1.2 Informacje dotyczące ZUS: Tytuł ubezpieczenia; Informacje o obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeniach społecznych; Niezdolność do pracy (stopień, okres od do); Informacje o pobieranym świadczeniu (rodzaj świadczenia, numer i data decyzji, okres pobierania, podstawa przyznania, zawieszenie świadczenia); Niepełnosprawność (stopień, numer i data decyzji, orzecznik, okres od do, treść orzeczenia); Przekroczenie kwoty rocznego ograniczenia podstawy ubezpieczenia emerytalnego i rentowego (data przekroczenia, źródło informacji o przekroczeniu, identyfikator listy płac, na której przekroczenia nastąpiło).; Wstrzymywanie naliczania składek na Fundusz Pracy lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w zależności od wieku lub rodzaju absencji pracownika; I.1.3 Informacje dotyczące Narodowego Funduszu Zdrowia (oddział NFZ, data przystąpienia, gmina); I.1.4 Informacje o zatrudnieniu w poprzednich zakładach pracy + informacja jak wliczać staż z poprzednich miejsc do nagród jubileuszowych; I.1.5 Przebieg pracy zawodowej w bieżącym zakładzie: Umowa (numer, rodzaj, data zawarcia, wymiar etatu, okres trwania). Płaca (rodzaj stawki, kategoria zaszeregowania, kwota stawki, dodatki stałe, stawka w walucie). Zaszeregowanie (zawód wykonywany, grupa pracownicza, jednostka organizacyjna, pion, miejsce pracy, miejsce wypłaty, stanowisko pracy); raporty z historią zmian poszczególnych danych (umowa, stanowisko, stawka, komórka organizacyjna, itp.); System pracy (rodzaj systemu, okres rozliczeniowy, rodzaj harmonogramu); Informacje o pracy w warunkach szczególnych (czy pracuje, kod pracy w warunkach szczególnych); Ubezpieczenia społeczne (obowiązkowe, dobrowolne, informacja o wysłaniu dokumentów zgłoszeniowych do ZUS); Informacje o zmianie stosunku pracy (przyczyna zmiany, rodzaj zdarzenia kadrowego, czy kontynuacja zatrudnienia, czy dany zakład jest zakładem podstawowym, czy rozwiązanie zatrudnienia); I.1.6 Dane dotyczące umów cywilnoprawnych: Definicja umowy (numer, rodzaj, data zawarcia, okres trwania, data wykonania, wartość);

5 5 S t r o n a I.1.7 Zaszeregowanie (jednostka organizacyjna, miejsce pracy, stanowisko, przedmiot umowy); Informacje niezbędne do naliczenia podatku (procent podatku, koszty uzyskania); Ubezpieczenia społeczne (tytuł ubezpieczenia, ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne, informacja o wysłaniu dokumentów zgłoszeniowych do ZUS); raporty o wszystkich wysłanych do ZUS dokumentach (na pracownika, w zadanym okresie czasu, itp.) Przypomnienie o konieczności zarejestrowania/wyrejestrowania z ZUS nowego/byłego pracownika; Sposób rozliczenia umowy (przez rachunek lub tylko przez listę); Tworzenie rachunków do umów; Posiadane kwalifikacje: Wykształcenie, zawód, badania lekarskie, znajomość języków obcych, ukończone kursy, uprawnienia zawodowe, szkolenia, itd; Możliwość określania własnych kwalifikacji; Możliwość filtrowania i przeszukiwania po rodzajach szkoleń; Generowanie raportów ze wszystkimi szkoleniami/uprawnieniami pracownika, ze szkoleniami/uprawnieniami zdobytymi w wybranym przedziale czasowym; Możliwość pełnego raportowania i kontroli daty ważności kursów, badań, uprawnień; Możliwość raportowania planu szkoleń; Prowadzenie planu szkoleń w systemie wypełnianie realizacji automatycznie po wprowadzeniu szkolenia w kartotekę pracownika; I.1.8 Stan rodzinny (imiona, nazwiska, daty urodzenia, NIP, PESEL, stopień pokrewieństwa, płeć, stan cywilny, adresy, nr dowodu, nr paszportu, dane o niepełnosprawności, informacje dotyczące nauki w szkole, ubezpieczenie zdrowotne, czy pełne lub wyłączne utrzymanie); I.1.9 Informacje o zajęciu wynagrodzeń - alimenty, komornicze (oznaczenie komornika, nr sprawy sądowej, wartość zajęcia, sposób potrącania, okres potrącania od - do, wartość potrącenia, sposób wypłaty, określenie wierzyciela, rachunek bankowy wierzyciela, historia spłat); automatyczne naliczanie potrąceń na liście płac z uwzględnieniem kwot wolnych od potrąceń. I.1.10 Nagrody i kary (rodzaj, data udzielenia, data anulowania, kwota, opis); I.1.11 Możliwość rejestrowania dodatkowych informacji dotyczących cech pracowników według własnych definicji; I.1.12 Kartoteka nieobecności: Nieobecności określone w Kodeksie Pracy; Możliwość definiowania nieobecności; Wprowadzanie grupowe nieobecności; Informacje o urlopach: wypoczynkowym, na dziecko, za system, innych limitowanych (bilans, stan na wybrany dzień); I.1.13 Kartoteka wypłaconych ekwiwalentów za urlopy; automatyczne naliczanie ekwiwalentu; I.1.14 Harmonogramy czasu pracy: Indywidualne kalendarze dla pracowników; zmienianie dodawanie harmonogramów grupie pracowników Drukowanie harmonogramów dla brygad/wszystkich pracowników do zatwierdzenia i publikacji

6 6 S t r o n a Możliwość definiowania szablonów harmonogramów; Możliwość kopiowania harmonogramów; I.1.15 Przeszeregowania grupowe pracowników; Zmiana stawki zaszeregowania; Zmiana jednostki organizacyjnej; Zmiana stanowiska pracy; Zmiana miejsca pracy; Zmiana miejsca wypłaty; I.1.16 Przesyłanie dokumentów zgłoszeniowych ZUS do programu Płatnik: ZUS ZUA; ZUS ZIUA; ZUS ZCNA; ZUS ZWUA; ZUS ZZA; I.1.17 Sporządzanie raportów z danymi do wypełnienia sprawozdań statystycznych GUS: wszystkich, gdzie pojawiają się dane kadrowo płacowe (np. jeszcze DG1) Z-03, Z- 05, Z-06, Z-07; I.1.18 Możliwość zdefiniowania własnych raportów kadrowych wg dowolnego zestawu informacji i warunków (filtrów); I.1.19 Pisma kadrowe, z możliwością zmiany form. Definiowanie własnych dokumentów; I.1.20 Pełna historia umożliwiający ustalenie źródła każdego zapisu na kartotekach danych osobowych (wpisano, wpisujący, zmodyfikowano, modyfikujący, data wpisu, modyfikacji); I.1.21 Powiadamianie o kończących się badaniach lekarskich, uprawnieniach, o konieczności skierowania na badania pracownika po dłuższej chorobie, I.1.22 Automatyczne generowanie skierowań na badania lekarskie razem z zagrożeniami na danym stanowisku pracy (katalog zagrożeń dla każdego stanowiska z możliwością ręcznej modyfikacji np. jak ktoś nie ma prawa jazdy); I.2 Ewidencja czasu pracy I.2.1 Elektroniczne kart pracy: Wprowadzanie czasu pracy na budowach Rejestracja czasu pracy na przedsięwzięcia na budowach (?) Po wprowadzeniu czasu pracy w danym dniu powyżej planowanej liczby godzin pracy automatyczne rejestrowanie przez system godzin nadliczbowych właściwego rodzaju (z możliwością określenia czy ma zliczać do wypłaty czy do odbioru, z możliwością ręcznej zmiany tego statusu) Możliwość definiowania kart pracy dla pracownika; Możliwość definiowania kart pracy dla brygady; Możliwość rejestrowania zapisów indywidualnie; Możliwość rejestrowania zapisów grupowo; dla gupy pracowników która pracowała zgodnie z takim samym grafikiem lub kilka takich samych dni u danego pracownika Możliwość importu danych z zewnętrznego pliku (np.xls); Dostęp do kart pracy z poziomu modułu Zarządzanie Projektami; Ewidencja godzin przepracowanych z dokładnością do minuty. (na podstawie czasu pracy wyliczane godziny nadliczbowe 50%, 100%, godziny nocne);

7 7 S t r o n a I.3 Płace Możliwość wprowadzania nieobecności jako rozliczenia godzin nadliczbowych (w stosunku1:1 oraz 1:1,5); Możliwość współpracy z RCP; Elektroniczny urlop i delegacja, które po zatwierdzeniu automatycznie wpisują się w ewidencję czasu pracy; Ostrzeganie o przekroczeniach limitu godzin nadliczbowych; Raporty godzin nadliczbowych uwzględniające godziny nadliczbowe które zostały odebrane; I.3.1 Składniki płacowe: Płaca zasadnicza (godzinowa, miesięczna); Możliwość rozliczania płac wg ewidencji czasu pracy; Dodatki (dopłaty) za godziny nadliczbowe, za pracę w szkodliwych warunkach, za pracę nocną i inne. (możliwość rozliczania nadgodzin w okresach 1, 2, 3, 4,6, 12 miesięcznym z automatycznym bilansowaniem nieobecności będących czasem wolnym za nadgodziny); automatyczne sumowanie dodatku na koniec okresu rozliczeniowego i przenoszenie tych wartości na listę płac; Automatyczne naliczanie premii według różnych zadanych kryteriów (grupy premiowe, % premii, różne terminy wypłat), grupowe wpisywanie/zmienianie tych ustawień (np. % premii dla wybranej grupy); Możliwość wykluczenia danego przedsięwzięcia przez co premia od pracy na nim nie będzie naliczana; Automatyczny podział premii na przedsięwzięcia na te na których powstała Naliczanie wynagrodzeń za urlopy wypoczynkowe i inne absencje płatne. Obliczanie wynagrodzenia (do 33 dni) i zasiłków za czas nieobecności wskutek choroby; Zaliczki na podatek dochodowy (z uwzględnieniem: zwiększonych kosztów, obniżonej zaliczki, zwiększonej zaliczki, wstrzymania poboru zaliczki, rozliczenia nadpłaty/niedopłaty wynikającej z obliczenia podatku na PIT-40, kosztów autorskich, pobytu na kontrakcie zagranicznym); Potrącenia egzekwowane z mocy tytułów wykonawczych, naliczanie automatyczne uwzględniające kwoty wolne od potrąceń; Zaliczki pieniężne; Kary pieniężne; Rozliczanie ubezpieczeń; Rozliczanie przychodów i kosztów autorskich; Rozliczanie kontraktów zagranicznych; Rozliczanie wynagrodzeń walutowych; Rozliczanie wynagrodzeń finansowanych z zewnętrznych źródeł (np. tzw. projekty unijne) z określeniem kwotowym lub procentowym wielkości finansowania; Obsługa pożyczek (fundusz mieszkaniowy, chwilówki itp.); Obsługa KZP; o Wpisowe; o Składki; o Wkłady (stan, wypłata); o Pożyczki (ewidencja przyznanych pożyczek, ustalanie rat spłaty, pobrane zaliczki);

8 8 S t r o n a obsługa potraceń składek członkowskich na związki zawodowe; Świadczenia socjalne (dofinansowania, bony, zapomogi losowe itp.); Składki ZUS; Naliczenie kwoty do wypłaty (w złotówkach lub w walucie obcej); Możliwość modyfikacji algorytmów obliczania wynagrodzeń, bądź tworzenia nowych wg indywidualnych potrzeb użytkownika. Możliwość definiowania własnych składników płacowych. Możliwość importu wartości składnika na listę płac z pliku xls. Rozliczanie umów cywilno-prawnych (umowy - zlecenia, o dzieło i inne), z możliwością generowania rachunków do umów w zadanym cyklu (tygodniowy, miesięczny, kwartalny, okres umowy); Natychmiastowa aktualizacja w razie wystąpienia zmian prawnych; Ostrzeganie lub automatyczne naliczanie na liście płac wyrównania wynagrodzenia do kwoty najniższego wynagrodzenia. I.4 Pozostałe funkcje modułu kadrowo-płacowego I.4.1 I.4.2 I.4.3 I.4.4 I.4.5 I.4.6 I.4.7 I.4.8 I.4.9 Możliwość przygotowywania więcej niż jednej listy płac w miesiącu; Możliwość przechowywania list płac przez dowolny okres; Możliwość rejestracji list korygujących do wskazanych list płac (korekty wyliczane przez system); Możliwość rejestracji i rozliczania list płac do zwrotu nadpłaconych składek ZUS; Możliwość wprowadzania danych z poziomu: Z dokumentów płacowych; Bezpośrednio do list płac; Przepisywanie z jednej listy płac na drugą; Wielokrotne korygowanie absencji na listach zatwierdzonych i zamkniętych z historią zmian absencji; Rozliczanie przychodów autorskich w ramach umowy o pracę, pracy z możliwością rozliczania przychodów i kosztów autorskich (po zakończeniu roku podatkowego) według zdefiniowanego klucza podziału: + szablony wydruków: Kartoteka zarobkowa; Kartoteka zasiłkowa; Kartoteka podatkowa; Kartoteka składek ZUS; Generowanie dokumentów podatkowych (PIT-8C, PIT-8A, PIT-8AR, PIT-4, PIT-4R, PIT-11, PIT-40, IFT-1/IFT- R), historia wygenerowanych formularzy PIT; Możliwość tworzenia i przesyłania obsługiwanych przez US e-deklaracji z poziomu systemu. I.4.10 Sporządzanie zaświadczeń o pracy i płacy wg dowolnie wybranych składników płacowych, z możliwością redagowania treści zaświadczenia (szablon MS Word); I.4.11 Przesyłanie dokumentów rozliczeniowych ZUS do programu Płatnik: ZUS RZA ZUS RCA ZUS RSA ZUS DRA I.4.12 Możliwość generowania i wysyłania ( )elektronicznych pasków wypłat; I.4.13 Generowanie zestawienia ZUS Z-3;

9 9 S t r o n a I.4.14 Możliwość planowania, monitorowania i uaktualniania budżetu płac (różne odcinki czasu); I.4.15 Możliwość definiowania dekretacji dla poszczególnych składników płacowych (grupowo lub indywidualnie). I.4.16 Elektroniczne wnioski urlopowe- powiązanie zatwierdzonego wniosku z kartą pracy. I.4.17 Obsługa ZFŚS naliczanie świadczeń wg zadanych progów dochodowych, import z Excela gotowych danych dotyczących wysokości świadczeń na listę płac, automatyczne rozliczanie świadczeń pod względem podatkowym do wysokości limitu bez podatku, potem automatyczne opodatkowywanie, raporty z wykonania, I.4.18 Dekretacja wynagrodzeń zmiana jednostki organizacyjnej pracownika pociąga za sobą automatyczną zmianę kont kosztów tego pracownika, grupowe dodawanie lub zmienianie kont kosztów pracowników/grup pracowników, wydruki ustawień kont kosztów; I.4.19 Zmiana jednostki organizacyjnej w kartotece pracownika widoczna w innych modułach np. w ewidencji wyposażenia; I.4.20 Możliwość generowania raportów w rozbiciu na miesiące (a nie tylko za zadany okres łącznie), pokazywanie również wartości zerowych (np. na raporcie są też pracownicy którzy w zadanym okresie nie mieli godzin nadliczbowych); I.4.21 Automatyczne naliczanie nagród jubileuszowych i odpraw na podstawie danych zawartych w systemie i zgodnie z ZUZP-em staże pracy w energetyce i poza nią; I.4.22 Możliwość samodzielnego tworzenia raportów, formularzy. II. KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE II.1 Rachunkowość II.1.1 II.1.2 II.1.3 II.1.4 II.1.5 Dowolna liczba lat obrotowych oraz okresów rozliczeniowych w roku; Możliwość zdefiniowania dowolnych okresów sprawozdawczych - ustalane dynamicznie przez użytkownika (np. tygodnie, kwartały, stała ilość dni); Dowolna struktura konta definiowana przez użytkownika, kopiowanie wersji planu kont; Wspomaganie procesu tworzenia i aktualizacji planu kont w oparciu o słowniki; Możliwość prowadzenia analityki w oparciu o wymiary ( możliwość definiowania słowników dla wymiarów); II.1.6 Trzystopniowy proces księgowania (dokument w buforze-wprowadzony, dokument preksięgowany możliwa pełna sprawozdawczość, dokument finalnie zaksięgowany); II.1.7 II.1.8 II.1.9 Równoległe zapisy dla otwartych miesięcy księgowych; Możliwość kopiowania i automatycznego stornowania dowodów księgowych; Pełna historia umożliwiający ustalenie źródła każdego zapisu (data wprowadzenia, wprowadzający, modyfikujący); II.1.10 Blokada księgowania na wybranych kontach w zadanym okresie i dla wybranych ról operatorów; II.1.11 Możliwość rozbudowy i definiowania przez użytkownika własnych schematów księgowych (szablonów dekretów); II.1.12 Kontrola bilansowania się dowodów księgowych, kontrola kręgu kosztów kont bilansowych; II.1.13 Obsługa kont pozabilansowych;

10 10 S t r o n a II.1.14 Definiowanie rodzajów dowodów księgowych i dzienników; II.1.15 Analiza obrotów i sald kont; II.1.16 Porównawcza analiza obrotów i sald dla kilku okresów sprawozdawczych; II.1.17 Bieżąca informacja o stanach i obrotach w zdefiniowanych okresach; II.1.18 Zamknięcie kont wynikowych na koniec roku obrotowego (obrotami lub saldami); II.1.19 Automatyczne przeniesienie bilansu zamknięcia jako bilansu otwarcia nowego roku obrotowego, możliwość kopiowania kont między różnymi wersjami planów kont; II.1.20 Automatyczne przeniesienie wszystkich danych słownikowych między latami obrotowymi; II.1.21 Wielowalutowość; II.1.22 Wykonywanie analiz w rozbiciu na jednostki organizacyjne; II.1.23 Analiza obrotów i sald; II.1.24 Analiza obrotów i sald według okresów; II.1.25 Analiza kosztów działalności według miejsc powstawania; II.1.26 Analiza kosztów w układzie rodzajowym; II.1.27 Pełna zgodność z Ustawą o Rachunkowości. II.2 Kasa II.2.1 Dowolna liczba kas, obsługa kas walutowych; II.2.2 Bieżąca obsługa operacji kasowych, tworzenie dowodów KP, KW; II.2.3 Możliwość definiowania własnych rodzajów dowodów kasowych; II.2.4 Generowanie raportów kasowych, ich wydruk oraz automatyczy dekret; II.2.5 Wgląd w stany kas na dowolnie wybrany dzień. II.2.6 Możliwość wprowadzania dokumentów zakupu bezpośrednio w kasie (zakupy gotówkowe); II.2.7 Wystawianie dokumentów KP podczas rejestracji dokumentów sprzedaży; II.2.8 Definiowanie własnych słowników opisów operacji kasowych; II.2.9 Zdefiniowanie domyślnej tabeli kursów walut dla kasy walutowej; II.2.10 Możliwość wprowadzenia stanu początkowego kasy walutowej w wielu pozycjach, z różnymi kursami pierwotnych operacji przychodowych. II.3 Banki i przelewy II.3.1 Kartoteka banków i oddziałów banków; II.3.2 Integracja kartoteki banków i oddziałów z kartoteką kontrahentów oraz kartoteką przelewów; II.3.3 Definiowanie rachunków bankowych prowadzonych w walucie krajowej, walutach obcych i mieszanych; II.3.4 Bieżąca ewidencja operacji bankowych jeszcze przed zadekretowaniem w ramach raportów bankowych; II.3.5 Wgląd w stany kont bankowych na dowolnie wybrany dzień; II.3.6 Wgląd w bieżący stan rozrachunków z kontrahentami i pracownikami; II.3.7 Zdefiniowanie domyślnej tabeli kursów walut dla walutowego rachunku bankowego; II.3.8 Możliwość wprowadzenia stanu początkowego walutowego rachunku bankowego w wielu pozycjach, z różnymi kursami operacji pierwotnych; II.3.9 Automatyczne wyliczanie i dekretowanie różnic kursowych dla walutowych rachunków bankowych;

11 11 S t r o n a II.3.10 Współpraca z systemami e-banking (format PLI ELIXIR-0, MT940, PLI 1250); II.3.11 Wczytywanie wyciągów bankowych z systemów e-banking. Rozpoznawanie operacji bankowych na podstawie przelewów wygenerowanych w systemie. Rozpoznawanie wpłat od kontrahentów na podstawie: np. konta bankowego, symbolu rozrachunku zawartego w opisie przelewu, kwoty i terminu płatności; II.3.12 Automatyczna dekretacja wyciągów bankowych i pojedynczych operacji bankowyc II.3.13 Definiowanie własnych słowników opisów operacji bankowych; II.3.14 Automatyczne przygotowywanie przelewów dla zobowiązań; II.3.15 Możliwość ręcznej rejestracji przelewów; II.3.16 Rejestracja przelewów z uwzględnieniem należności, co umożliwia kompensowanie rozrachunków podczas wczytywania wyciągów bankowych; II.3.17 Kartoteka przelewów zrealizowanych i czekających na realizację; II.3.18 Możliwość automatycznego przekazania przelewu bądź paczki przelewów do systemów e-banking; II.3.19 Komasacja przelewów w paczkach w ramach kontrahentów, rachunków bankowych i kodu waluty; II.3.20 Generowanie planu płatności zobowiązań zatwierdzanie płatności zgodnie z terminem płatności, możliwość zmiany daty zapłaty na dowolny inny dzień; II.3.21 Rozbijanie płatności na operacje z różnymi terminami realizacji zapłaty; II.3.22 Generowanie przelewów na podstawie zatwierdzonego planu płatności; II.3.23 Możliwość kontroli salda rozrachunku podczas generowania przelewu; II.3.24 Kontrola poprawności konta bankowego (NRB); II.3.25 Możliwość przenoszenia przelewów pomiędzy paczkami; II.3.26 Kopiowanie przelewów z wcześniejszych paczek. II.4 Rejestrowanie Zakupów II.4.1 Wiele rejestrów zakupu definiowanych przez użytkownika wraz z możliwością kopiowania rejestru wraz z definicjami; II.4.2 Rejestr zakupu krajowy w walucie obcej; II.4.3 Możliwość ręcznego określenia kursu waluty lub wskazania tabeli kursów walut, dnia tabeli oraz rodzaju kursu (średni, kupna, sprzedaży); II.4.4 Możliwość rozbudowy i definiowania przez użytkownika własnych schematów księgowych (szablonów dekretów) dokumentów zakupu; II.4.5 Wprowadzanie dokumentów zakupu korygujących z możliwością zaciągania pozycji nagłówkowych z dokumentu korygowanego (pozycja korygowana z kwotą ujemną/przeciwnym znakiem, pozycja korygująca z kwotą dodatnią/znak kwoty tak jak na fakturze pierwotnej). Dotyczy dokumentów zakupu krajowych i zagranicznych. Rozliczenie dostaw niefakturowanych oraz towarów i materiałów w drodze; II.4.6 Kartoteka not korygujących wychodzących i przychodzących, wydruk noty korygującej. Załączniki do not korygujących. Możliwość sporządzenia Noty Korygującej dla Wierzyciela lub Dostawcy; II.4.7 Automatyczne generowanie pozycji faktury zakupu na podstawie zamówienia zakupu usług/materiałów (dane z modułu ZP); II.4.8 Podpinanie załączników do dokumentów zakupu.(np. obraz faktury); II.4.9 Powiązania faktur zakupu z zamówieniami materiałów/towarów oraz usług oraz z zamówieniami konsorcyjnymi- możliwość powiązania w momencie wprowadzania faktury zakupu jak i po zaksięgowaniu faktury lub zamknięciu okresu;

12 12 S t r o n a II.4.10 Możliwość kontroli różnicy wartości faktur i zamówień; II.4.11 Możliwość zbiorczego podglądu powiązań faktur z zamówieniami i odwrotnie. II.4.12 Możliwość rejestracji kaucji gwarancyjnych - wartościowo, procentowo, daty zwrotu(z jednoczesnym dostępem do umowy/zamówienia z modułu ZP); II.4.13 Przenoszenie i kopiowanie dokumentów zakupu pomiędzy rejestrami zakupu oraz okresami (dla dokumentów niezadekretowanych). Kopiowanie dokumentów zakupu pomiędzy latami obrotowymi; II.4.14 Rejestry zakupu VAT; II.4.15 Faktury ratalne odrębne zobowiązania z różnymi terminami płatności dla poszczególnych rat; II.4.16 Dane do deklaracji Intrastat; II.4.17 Wydruk faktury wewnętrznej VAT oraz faktury wewnętrznej VAT korygującej do Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów, uwzględnienie pozycji z zerowymi wartościami; II.4.18 Wydruk faktury wewnętrznej VAT oraz faktury wewnętrznej VAT korygującej dla zakupów krajowych; II.4.19 Automatyczne wystawianie dokumentów zakupu na podstawie dokumentów magazynowych PZ. (z modułu GM); II.4.20 Powiązanie korekt faktur z zamówieniami; II.4.21 Możliwość wprowadzania zmian w dokumencie zakupu po kompensacie wzajemnych należności. II.5 Sprzedaż II.5.1 Dokumenty sprzedaży dla rynku krajowego (faktury VAT, paragony, faktury zaliczkowe, faktury pro-forma, faktury korygujące, zbiorcze faktury korygujące, faktury upustowe, inne definiowalne rodzaje przez użytkownika, noty obciążeniowe/księgowe wraz z automatyczną ich dekretacją); II.5.2 Dokumenty sprzedaży dla rynku zagranicznego (faktury eksportowe, faktury proforma, faktury korygujące, zbiorcze faktury korygujące, faktury upustowe, inne definiowalne rodzaje przez użytkownika); II.5.3 Automatyczna numeracja dokumentów sprzedaży (wg. ustalonego klucza) z możliwością ręcznej zmiany dla wszystkich rodzajów dokumentów; II.5.4 Definiowanie dokumentów sprzedaży (sposób numeracji, liczony od cen brutto, netto, fiskalizowany, eksport, rodzaj dokumentu korygującego); II.5.5 Kopiowanie dokumentów sprzedaży i faktur pro-forma na faktury sprzedaży; II.5.6 Kontrola praw potwierdzania faktur, modyfikacji daty wystawienia, sprzedaży, terminu płatności, sposobu płatności, ceny sprzedaży, cenników, rabatów na dokumentach sprzedaży; II.5.7 Rozróżnienie zamawiającego, nabywcy, odbiorcy; II.5.8 Zróżnicowane warunki płatności dla odbiorcy i płatnika; II.5.9 Naliczanie VAT od ceny netto lub brutto w zależności od rodzaju dokumentu; II.5.10 Naliczanie VAT jako sumy VAT po pozycjach dokumentu lub od sumy wartości nett II.5.11 Korekty ilościowo-wartościowe; II.5.12 Możliwość wystawienia jednej korekty do wielu faktur; II.5.13 Możliwość rozbudowy i definiowania przez użytkownika własnych schematów księgowych (szablonów dekretów) dokumentów sprzedaży; II.5.14 Uzależnienie schematów dekretacji od rodzaju dokumentów; II.5.15 Automatyczna dekretacja dokumentów sprzedaży; II.5.16 Automatyczne wystawianie KP/KW;

13 13 S t r o n a II.5.17 Obsługa drukarek fiskalnych (protokoły zgodne z POSNET); II.5.18 Możliwość blokowania drukowania faktur niezatwierdzonych; II.5.19 Anulowanie faktur; II.5.20 Wystawianie pozycje faktur na podstawie danych z kartoteki indeksów; II.5.21 Wystawianie pozycje faktur na podstawie danych umowy z zamawiającym (podgląd obrazu umowy); II.5.22 Odznaczanie drukowanych dokumentów; II.5.23 Możliwość powiązania faktury sprzedaży z harmonogramem; II.5.24 Rejestry sprzedaży VAT; II.5.25 Możliwość dokonania zmian w dokumencie sprzedaży np. wymiarów po kompensacie wzajemnych należności; II.6 Rozrachunki z kontrahentami II.6.1 Wspólna dla całego systemu kartoteka kontrahentów; II.6.2 Możliwość podziału kontrahentów na grupy; II.6.3 Ewidencja należności i zobowiązań na wspólnym lub odrębnych kontach rozrachunkowych bilansowych lub pozabilansowych; II.6.4 Przekrojowa analiza rozrachunków według różnych kryteriów; II.6.5 Podział rozrachunków na rodzaje według własnego słownika; II.6.6 Stosowanie zróżnicowanych tabel odsetek za zwłokę; II.6.7 Kartoteka monitów; II.6.8 Możliwość wystawiania ręcznego lub automatycznego monitów, dobór kodu treści monitu na podstawie liczby dni przeterminowania rozrachunku; II.6.9 Kartoteka not odsetkowych wychodzących i przychodzących; II.6.10 Automatyczne wystawianie i ewidencja not odsetkowych wychodzących (według różnych kryteriów), możliwość wystawiania not od części uregulowanej i nieuregulowanej, możliwość wystawiania not odsetkowych wychodzących od zapłat z lat ubiegłych; II.6.11 Potwierdzenia sald z kontrahentami na dowolnie wybrany dzień; II.6.12 Potwierdzenia sald dla kontrahentów nadrzędnych; II.6.13 Wydruki monitów, potwierdzeń sald i not odsetkowych w różnych formatach (korespondencja seryjna); II.6.14 Analiza struktury wiekowej rozrachunków według dowolnych okresów przeterminowania, handlowców i jednostek organizacyjnych (struktura wiekowa należności, zobowiązań, rozrachunków); II.6.15 Możliwość definiowania wielu tabel struktury wiekowej; II.6.16 Obsługa rozrachunków walutowych; II.6.17 Opcja kompensaty, umożliwiająca w ergonomiczny sposób kompensowanie należności i zobowiązań; II.6.18 Automatyczne księgowanie kompensat; Dekretacja dodatkowa kompensat dotycząca np. zaokrągleń; II.6.19 Uwzględnienie kompensat niezadekretowanych w analizie należności, zobowiązań, podczas wystawiania przelewów; II.6.20 Odpisy aktualizujące; II.6.21 Tworzenie odpisów aktualizujących według definiowanych przez Użytkownika kryteriów zawierających powiązanie liczby dni przeterminowania należności ze wskazaniem, w jakiej wysokości ma być utworzony odpis;

14 14 S t r o n a II.6.22 Definiowalne schematy dekretacji pozwalające właściwie zarejestrować kolejne etapy obsługi odpisu, uwzględniając kwoty z poprzednich odpisów dla poszczególnych należności. II.7 Koszty II.7.1 Analiza kosztów; II.7.2 Analiza kosztów działalności według miejsc powstawania; II.7.3 Analiza kosztów w układzie rodzajowym; II.7.4 Analiza porównawcza kosztów; II.7.5 Analiza kosztów w układzie kalkulacyjnym (karty kalkulacyjne); II.7.6 Analiza wg stanowisk kosztów; II.7.7 Analiza według zleceń; II.7.8 Analiza wg wymiarów; II.7.9 Automatyczne rozliczenie kosztów. Rozdzielniki kosztów przygotowywane na podstawie własnych definicji; Rozliczenia międzyokresowe, Narzuty kosztów pośrednich, Narzuty kosztów bezpośrednich, Dowolne przeksięgowanie, Procedura w bazie danych, Kontrola kręgu kosztów w oparciu o zdefiniowane reguły; II.8 Sprawozdania II.8.1 Bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne (metoda pośrednia); II.8.2 Analizy porównawcze okresowe, wieloletnie; II.8.3 Analizy według dowolnych okresów (np. dni, tygodni, kwartałów, dekad, miesięcy itp.); II.8.4 Definiowanie własnych sprawozdań opartych na wspólnym słowniku składników; II.8.5 Możliwość wprowadzenia dowolnej definicji składnika sprawozdania; II.8.6 Sprawdzanie poprawności definicji składnika przy jego wprowadzaniu; II.8.7 Definiowanie zawartości wierszy sprawozdań (dowolna liczba wierszy); II.8.8 Definiowanie zawartości kolumn sprawozdań (dowolna liczba kolumn); II.8.9 Wydruki sprawozdań; II.8.10 Sprawozdania przeliczane dla wybranych jednostek organizacyjnych lub dla wybranych grup jednostek organizacyjnych; II.8.11 Możliwość tworzenia tabeli przestawnej z danych dostępnych w widoku, możliwość dodawania i usuwania kolumn w danych widokach; II.8.12 Możliwość drukowania oraz exportu do MS Excel tabel przestawnych; II.8.13 Prezentacja graficzna (wykresy) danych zawartych w sprawozdaniu; II.8.14 Formularze podatkowe. (CIT, PIT, VAT); II.8.15 Możliwość tworzenia i przesyłania obsługiwanych przez US e-deklaracji z poziomu systemu; II.8.16 Sprawozdania GUS automatycznie na podstawie danych z systemu; II.8.17 Możliwość wydruku wzorów (zdefiniowanych) sprawozdań finansowych; II.8.18 Aktualny wynik finansowy firmy dostępny on-line; II.8.19 Wykorzystanie tzw. techniki drill-down - możliwość dotarcia do dokumentu źródłowego z poziomu kont syntetycznych księgi głównej, a z poziomu dokumentu źródłowego - możliwość obejrzenia jego skutków w księdze głównej.

15 15 S t r o n a III. III.1 ŚRODKI TRWAŁE Kartoteki III.1.1 Oddzielna ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków niskocennych (wyposażenia); III.1.2 Ewidencja historii środka trwałego; III.1.3 Ewidencja środków trwałych zlikwidowanych fizycznie lub księgowo; III.1.4 Ewidencja miesięcznych odpisów amortyzacyjnych w całym okresie umarzania; III.1.5 Naliczanie amortyzacji metodą: liniową, degresywną, sezonową, planową, jednorazową; III.1.6 Naliczanie amortyzacji według stawek amortyzacji lub okresu użytkowania podanego w miesiącach; III.1.7 Podział amortyzacji na podatkową i bilansową (KUP i NKUP); III.1.8 Obsługa tabeli amortyzacyjnej (bilansowej i podatkowej); III.1.9 Podział amortyzacji na wiele stanowisk kosztów lub jednostek organizacyjnych; III.1.10 Możliwość tworzenia wersji planu amortyzacji i naliczania planu amortyzacji do końca roku, końca okresu umarzania lub do wybranej daty, dla wszystkich lub wybranych środków wg różnych kategorii np. po jednostce organizacyjnej (symulacja) wraz z możliwością uwzględnienia wszystkich dokumentów bieżących. Możliwość przerwania tworzenia planu w dowolny momencie; III.1.11 Obsługa źródeł finansowania środków; III.1.12 Definiowanie źródła finansowania (nazwa, opis); III.1.13 Podpięcie jednego lub wielu źródeł finansowania do danego środka trwałego (podczas przyjęcia dokumentem OT lub później dokumentem PK); III.1.14 Uwzględnienie podpiętych źródeł finansowania podczas naliczania amortyzacji podatkowej (amortyzacja naliczana od źródeł nie stanowi KUP). III.1.15 Zmiana wartości i umorzenia podpiętych źródeł przy pomocy dokumentów PK, LT; III.1.16 Możliwość klasyfikacji środków trwałych według klasyfikatorów dowolnie zdefiniowanych przez użytkownika; III.1.17 Możliwość definiowania własnych rodzajów środków; III.1.18 Możliwość definiowania książek inwentarzowych i grupowania według nich elementów majątku; III.1.19 Możliwość zdefiniowania sposobu automatycznego nadawania numerów inwentarzowych. III.1.20 Rejestr zestawów na ŚT; III.1.21 Możliwość ustawiania różnych sposób rozksięgowywania amortyzacji np. podział amortyzacji ST danego użytkownika wg godzin przepracowanych na różnych przedsięwzięciach, lub podział amortyzacji samochodu wg pozostałych kosztów utrzymania samochodu. III.2 Dokumenty III.2.1 Generowanie automatyczne dokumentów: przyjęcie środka (OT), likwidacja ze sprzedażą (LT), likwidacja całkowita lub częściowa, nieodpłatne przyjęcie środka trwałego (PT), nieodpłatne przekazanie środka trwałego,

16 16 S t r o n a zmiana stanowiska kosztów, miejsca użytkowania (MT), polecenie księgowania (PK); III.2.2 Możliwość grupowego wprowadzenia ww. dokumentów. III.2.3 Możliwość przyjęcia nowego środka na podstawie dokumentu MT. III.2.4 Obsługa statusów dokumentów: wystawiony (W), zatwierdzony (Z), sprawdzony (S). III.2.5 Możliwość procentowej likwidacji na dokumentach typu LT. III.2.6 Możliwość definiowania kodów operacji dla dokumentów (podrodzajów dokumentów). III.2.7 Możliwość uwzględnienia wszystkich dokumentów podczas tworzenia planu. III.2.8 Możliwość odrębnego zatwierdzania i księgowania poszczególnych (wybranych) dokumentów. III.3 Inwentaryzacja III.3.1 Możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji ilościowo - wartościowej na jednostki organizacyjne, stanowiska kosztów, osoby. III.3.2 Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych. III.4 Księgowanie III.4.1 Możliwość rozbudowy i definiowania przez użytkownika własnych schematów księgowych (szablonów dekretów) amortyzacji, dokumentów, podatku, i inwentaryzacji; III.4.2 Możliwość przypisania schematów księgowania do wielu grup rodzajowych środków trwałych; III.4.3 Generowanie dowodów księgowych; III.4.4 Możliwość określenia sposobu generowania dowodów księgowych dla dokumentów i amortyzacji; III.4.5 Każdy księgowany dokument z modułu ST to osobny dowód księgowy lub osobna pozycja dowodu księgowego; III.4.6 Pogrupowana wg klasyfikatorów amortyzacja od środków z różnymi schematami księgowania może trafić na odrębne dowody księgowe lub na kolejne pozycje w ramach jednego dowodu. IV. IV.1 BUDŻETOWANIE KOSZTÓW POŚREDNICH Planowanie ogólne IV.1.1 Definiowanie przez użytkownika wersji planów oraz parametrów ogólnych planu: plan statyczny, dynamiczny, aktywny, główny; IV.1.2 Przypisanie wersji planów, roku obrotowego, wybór typu okresu podstawowego; IV.1.3 Ustalenie zakresu budżetów cząstkowych - powiązania wersji planu ogólnego z poszczególnymi planami wydziałowymi WZ, W0, WT1, WE itd ; IV.1.4 Tworzenie kolejnej wersji planu, zarówno na podstawie danych planowanych jak i rzeczywistych poprzednich lat, na podstawie wskazanych okresów, z możliwością wykorzystania tabel współczynników; IV.1.5 Budżetowanie: plan kosztów w podziale na poszczególne rodzaje kosztów z dokładnością do wybranych klasyfikatorów;

17 17 S t r o n a IV.1.6 Możliwość tworzenia słowników dla stanowisk kosztów, rodzajów kosztów, grup kosztów, składników płacowych i ich grup, jednostek organizacyjnych itp.; IV.1.7 Zatwierdzanie wersji planów; IV.1.8 Możliwość porównywania wersji planów do siebie oraz różnych wersji planów do realizacji.

18 18 S t r o n a IV.2 Budżetowanie Płace i zatrudnienie IV.2.1 Plan płac w podziale na składniki płacowe lub grupy składników płacowych (płace podstawowe, premie, ZUSy, nagrody jubileuszowe, odprawy, szacunkowe chorobowe, ryczałt za godziny nadliczbowe, nagrody z funduszu); IV.2.2 Plan płac w podziale na strukturę zbudowaną w oparciu o zatrudnione osoby (budżet osobowy) lub na podstawie grup osób (pracownicy produkcyjni, nieprodukcyjni, zarząd); fizyczni/umysłowi, wg MPK-ów, budżet pośredni i bezpośredni; IV.2.3 Wyliczanie planów płac na podstawie definiowanych zależności pomiędzy składnikami płacowymi lub grupami składników płacowych; automatyczne naliczanie składek ZUS od zaplanowanych wynagrodzeń z uwzględnieniem ulg przysługujących w tym zakresie, automatyczne naliczanie odpraw i nagród jubileuszowych przy wykorzystaniu danych znajdujących się w systemie (np. staż), IV.2.4 Planowanie płac w oparciu o bieżący stan zatrudnienia jak, planowane vacaty oraz planowane harmonogramy; stopień szczegółowości do pracownika; IV.2.5 Wyliczanie planu wynagrodzeń na podstawie średniego wynagrodzenia z planów lub realizacji lat ubiegłych, oraz na podstawie planu zatrudnienia (średnie wynagrodzenie razy planowane zatrudnienie) jako jeden z możliwych wariantów; IV.3 Definiowanie sprawozdań dla planów kroczących IV.3.1 Definiowanie sprawozdań wykorzystujących jednocześnie dane rzeczywiste i planowane - raporty z wykonania w każdym miesiącu (wykonanie za dany miesiąc i plan na pozostałe miesiące) zapisywane w systemie do późniejszego wglądu; IV.3.2 Nowy typ sprawozdań zapewniający dodatkową funkcjonalność, np. przepisywanie stanów końcowych na stan początkowy dla zdefiniowanych w parametrach okresów; IV.3.3 Definiowanie grup okresów do przeliczania sprawozdań dla planów kroczących; IV.3.4 Przeglądanie sprawozdań zgodnie ze zdefiniowanymi grupami okresów. IV.4 Wprowadzanie wartości planowanych IV.4.1 Wprowadzanie planów dla pozycji bez klasyfikatorów; IV.4.2 Wprowadzanie planów z dokładnością do klasyfikatorów; IV.4.3 Uzupełnianie wartości planowanych danymi z innych obszarów funkcjonalnych zgodnie z definicją powiązań.(dot. bud. ogólny, bud. płacowy); IV.4.4 Dodawanie uprawnień dla użytkowników do wybranych klasyfikatorów; IV.4.5 Rozdzielniki wartości planowanych; IV.4.6 Tworzenie tabel współczynników jako podstawy dla rozdzielników; IV.4.7 Kopiowanie tabel współczynników; IV.4.8 Definiowanie rozdzielników z wykorzystaniem tabel współczynników; IV.4.9 Wykonanie planowanych rozdzielników wartości planowanych. IV.5 Aktualizacja planów i realizacji IV.5.1 Aktualizacja danych planowanych na podstawie wprowadzonych wartości; IV.5.2 Aktualizacja danych planowanych o wartości pobrane z innych modułów aplikacji (FK, KP); IV.5.3 Aktualizacja danych o realizacji (FK).

19 19 S t r o n a IV.5.4 Przeglądy budżetów wykonanie z systemu + prognoza na pozostałe miesiące (comiesięczna aktualizacja, możliwość comiesięcznej aktualizacji zarówno wykonania jak i prognoz, archiwizowanie comiesięcznych aktualizacji i możliwość ich raportowania; IV.6 Analizy związane z budżetem IV.6.1 Tworzenie różnorodnych sprawozdań umożliwiających analizę zarówno danych planowanych, jak i zrealizowanych; IV.6.2 Automatyczne wyliczanie wartościowych i procentowych odchyleń realizacji od planu; IV.6.3 Definiowanie sprawozdań prezentujących dane planowane i rzeczywiste z dokładnością do wybranego klasyfikatora (np. zleceń, stanowisk kosztów); IV.6.4 Możliwość definiowania formuł dla kolumn sprawozdania uwzględniających zarówno wartości planu, jak i realizacji dla wszystkich przeliczonych okresów z różnych lat. Definiowanie kolumn z wykorzystaniem wcześniej wyliczonych kolumn; IV.6.5 Przeglądanie danych w układzie sprawozdań dla wybranej grupy klasyfikatorów (np. grupa stanowisk kosztów); IV.6.6 Wyliczanie udziałów poszczególnych wartości w ramach hierarchii zawartej w definicji sprawozdania; IV.6.7 Przeglądanie kosztów w układzie zdefiniowanych hierarchii dla rodzajów kosztów, stanowisk kosztów, za pomocą tabeli przestawnej; IV.6.8 Przeglądanie planów i realizacji wartości planowanych w tabelach przestawnych; IV.6.9 Przeglądanie planów i realizacji dla planów płac i zatrudnienia w tabelach przestawnych; IV.6.10 Dostęp do szczegółów (śledzenie źródła danych zarówno planów, jak i realizacji); IV.6.11 Możliwość zachowywania definicji struktury sprawozdania i odtwarzanie jej ze słownika; IV.6.12 Prezentacja graficzna (wykresy) danych zawartych w sprawozdaniu; IV.6.13 Możliwość drukowania sprawozdania z konfiguracji z możliwością ukrywania kolumn; IV.6.14 Export raportów do MS Excel; IV.6.15 Możliwość analizy planu i realizacji biorąc pod uwagę różne okresy np. plan roczny do realizacji półrocznej. V. ELEKTORNICZNY OBIEG DOKUMENTÓW V.1 Definiowanie procedur V.1.1 Tworzenie procedur; V.1.2 Dokładny opis procedury; V.1.3 Możliwość podpięcia załącznika; V.1.4 Domyślne łączenie procedury z wybranym typem dokumentów, projektem lub innym kryterium; V.1.5 Określanie dynamicznego formularza, powiązanego z daną procedurą; V.1.6 Definiowanie pytań kontrolnych dla każdego etapu - przejście do następnego etapu uzależnione jest od udzielonej odpowiedzi;

20 20 S t r o n a V.1.7 Możliwość określenia wymaganego procentu zgodności w przypadku, gdy w danym etapie uczestniczy więcej osób, ustala się ile takich samych odpowiedzi na pytanie określa ostateczną decyzję; V.1.8 Tworzenie funkcji decyzyjnych, realizujących algorytmy wyboru następnego etapu procedury; V.1.9 Możliwość podpinania procedur bazodanowych, które użytkownik może uruchomić na danym etapie procedury; V.1.10 Zarządzanie niestandardowymi prawami dostępu do dokumentów elektronicznych. V.1.11 Możliwość definiowania limitów czasowych przypadających na każdy z etapówkomunikaty informujące o przekroczeniu określonego czasu. V.2 Definiowanie użytkowników procesu V.2.1 Przypisywanie osób do etapu; V.2.2 Domyślny komunikat dla każdej z osób; V.2.3 Atrybuty przypisywane dla roli uczestnika w procesie: Czy decyzja osoby jest brana pod uwagę przy przejściu do kolejnego etapu; Czy wymagane jest wykonanie etapu przez osobę; Czy powiadamiać o nowej korespondencji; Czy osoba ma prawo załatwić korespondencję w imieniu innych osób na tym samym etapie; Czy wymagane jest od osoby dołączenie załącznika; Czy dana osoba ma stać się odpowiedzialną za całą korespondencję; V.2.4 Określanie praw dostępu do pól formularza dynamicznego dla każdego z etapów procedury. V.3 Definiowanie powiązań między etapami V.3.1 Możliwość uzależnienia przejścia między etapami od decyzji podjętej w poprzednim etapie; V.3.2 Przekazanie do wszystkich lub do wybranych osób; V.3.3 Możliwość dowolnego łączenia etapów, możliwość tworzenia pętli oraz przeskoków w zależności od podjętej decyzji; V.3.4 Możliwość wskazania dowolnej ilości etapów startowych i końcowych; V.3.5 Definiowanie funkcji sprawdzających poprawność wykonania poszczególnych etapów procedury; VI. VI.1 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Zarządzanie Ofertowaniem VI.1.1 Możliwość zakładanie kartotek dla wszystkich przetargów (projektów) obserwowanych w dziale ofertowania; VI.1.2 Możliwość wykorzystania funkcji workflow do procesu akceptacji SIWZ przez odpowiedzialne działy w celu podjęcia decyzji o przystąpieniu do postępowania ofertowego. (możliwość definiowania scenariusza wg, którego taki proces zawsze będzie się odbywał, ustalenie harmonogramu czasowego dla poszczególnych

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa w zakresie zarządzania oświatą.

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro OXYCOM S.A. Wrocław Zawartość 1. O PLATFORMIE OXY24... 4 2. ZARZĄDZANIE PLATFORMĄ... 4 2.1. LOGOWANIE DO PLATFORMY... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace Instrukcja użytkownika

Kadry i Płace Instrukcja użytkownika Kadry i Płace Instrukcja użytkownika Ten dokument został utworzony przy wykorzystaniu programu 'HelpBreeze Document Wizard'. HelpBreeze jest znakiem towarowym firmy Solutionsoft Spis treści iii Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

VATowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersje. Windows/dbf 3.84

VATowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersje. Windows/dbf 3.84 1 VATowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI wersje Windows/dbf 3.84 Copyright by Piotr Kowaluk Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest chroniona prawami autorskimi. Spis treści WSTĘP... 3 INSTALACJA...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

Moja Firma. Moja Firma BRIT, 1994-2006. str. 2

Moja Firma. Moja Firma BRIT, 1994-2006. str. 2 Moja Firma 44 200Rybnik,ul.Jankowicka23/25 (0 32)7559830,7559831 Moja Firma e mail internet :poczta@brit.com.pl BRIT, 1994-2006 :www.brit.com.pl str. 2 Wersja 8.21 Spis treści Moja Firma... 2 Spis treści...

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości: KSIĘGA GŁÓWNA Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft Business Solutions Navision /Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

Funkcje Systemu oraz Cennik

Funkcje Systemu oraz Cennik Funkcje Systemu oraz Cennik RAD SP. Z O.O. ul. Mokotowska 9/6, 00-640 Warszawa tel.: (22) 245 24 72 fax: (22) 203 40 23 kom.: +48 795 45 55 02 www: www.raddev.pl e-mail: sekretariat@raddev.pl 1 Cechy systemu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA"

SYSTEM ZARZĄDZANIA DEMEGA »MADASOFT«Podatkowa księga przychodów str. 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY " MADASOFT " 40-486 KATOWICE, UL.KOLISTA 25 Tel. (032) 256 04-06, (032) 73-50 - 438 SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA" MODUŁ PODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo