I FORMULARZE HONORARIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I FORMULARZE HONORARIA"

Transkrypt

1 I FORMULARZE HONORARIA Moduł Honoraria, wykonany w technologii Microsoft Business Solutions Axapta, przeznaczony jest do rozliczania płac i zarządzania kadrą pracowników firmy. Moduł jest w pełni zintegrowany ze środowiskiem systemu Axapta i pozwala na rejestrację danych kadrowych, czasu pracy oraz wynagrodzeń, potrąceń i kosztów. System obejmuje wszystkie procesy z zakresu kadr i płac oraz uwzględnia aktualne regulacje prawne obowiązujące w Polsce. Rys. Menu modułu Honoraria Funkcjonalność modułu Honoraria podzielona została na grupy tematyczne realizujące poszczególne zagadnienia zarządzania zasobami ludzkimi: Pracownicy informacja o osobach zatrudnionych aktualnie, byłych pracownikach oraz zleceniobiorcach, wraz z przypisaniem ich do odpowiednich kont w modułach finansowych; Rejestracja nieobecności rejestracja nieobecności oraz czasu pracy pracowników etatowych i godzinowych; Umowy cywilno-prawne rejestracja i rozliczanie umów zlecenia i o dzieło; Listy wypłat edycja i przenoszenie zatwierdzonych list wypłat do arkuszy płacowych; Arkusz płacowy transakcje z list wypłat, umów zlecenia i o dzieło. Stąd dokonuje się księgowania list na konta finansowe; Arkusz płatności generowanie przelewów do banku i rejestracja wypłaty z kasy wraz z ich księgowaniem na kontach finansowych; Raporty raporty kadrowe i płacowe, np.: wykaz pracowników, wykaz osób do skierowania na badania lekarskie, listy wypłat, deklaracje podatkowe oraz niezbędne zestawienia pomocnicze takie jak: raporty zbiorcze z list płac; Okresowo tworzenie okresów kadrowych, list wypłat, deklaracji ZUS, zbiorczego księgowania zleceń, naliczenia wymiarów urlopów i in.; Ustawienia funkcjonalność związana z parametryzacją modułu Honoraria. Definiowanie m.in: kalendarzy, struktury organizacyjnej firmy, tabel podatkowych, składników płacowych, danych typu słownikowego. Parametryzacja obejmuje również profile księgowania wynagrodzeń w zakresie kosztów i rozrachunków.

2 Pracownicy Podstawowym źródłem informacji o osobach zatrudnionych w firmie (na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia/ dzieła) jest kartoteka pracowników. Kartoteka zawiera takie informacje jak: szczegółowe dane personalne pracownika, dane dotyczące bieżącego zatrudnienia, historię pracy w zakładzie i poza nim, wykształcenie, ukończone kursy, badania lekarskie, wymiar i wykorzystanie urlopu, stosunek do służby wojskowej, dane o członkach rodziny, informacje do ZUS, informacje bankowe i in. Do większości pól kartoteki dołączone są słowniki systemowe, ułatwiające proces wprowadzania i modyfikowania danych. Bazowym elementem kartoteki pracownika jest blok informacji dotyczących warunków pracy i płacy. Zakładka umowy o pracę zawiera informacje o rodzaju i wysokości stawki wynagrodzenia, daty i okresu zatrudnienia, kategorii stanowiska, miejsca wykonywania pracy, dodatkowych paragrafach do umowy o pracę itd. Tutaj dokonuje się zmiany warunków umowy, zawieszenia i przywrócenia do pracy, zwolnienia. Moduł Honoraria umożliwia drukowanie umów o pracę i świadectwa pracy do każdego okresu zatrudnienia, sporządzenie dokumentu przeszeregowania w zakresie zmiany stawki lub stanowiska. Kartoteka zawiera również informacje o indywidualnych składnikach płacy (premie, dodatki funkcyjne), o potrąceniach i o sposobie rozliczeń z Urzędem Skarbowym (koszty uzyskania przychodu, ulgi podatkowe, zwolnienie z podatku) i ZUS (kod tytułu ubezpieczenia, kasy chorych, itd.) Funkcjonalność modułu pozwala rejestrować z mniejszą lub większą szczegółowością czas pracy. W procesie zatrudniania pracownika automatycznie generowane są karty czasu pracy, oparte o wskazany kalendarz. Dane o nieobecnościach pracowników wpisane w kartach pracy automatycznie aktualizują rejestr nieobecności. Istnieje możliwość rejestracji w karcie pracy także godzin nadliczbowych. Dane o godzinach są przenoszone do rejestru godzin limitowanych. Listy wypłat są naliczane w oparciu o informacje zarejestrowane w kartach pracy. Istnieje możliwość przeglądania i śledzenia historii rozliczenia wszystkich transakcji związanych z pracownikiem. Rys. Kartoteka zarobkowa pracownika Rys. Kartoteka pracownika zakładka umowy o pracę

3 Umowy cywilno-prawne System umożliwia rejestrowanie, obliczanie i księgowanie umów zlecenia i o dzieło. Dostępne są wydruki umowy cywilno-prawnej oraz rozliczonego rachunku. Raporty W module Honoraria zawarte są wymagane prawem raporty. Oprócz kilkudziesięciu predefiniowanych, użytkownicy mogą sporządzić własne, niestandardowe zestawienia. Do tworzenia własnych raportów wykorzystywany jest Generator Raportów i, będący autorskim produktem Bonair, moduł Formularze. Aby wykonać dowolne zestawienie należy podać kryteria wyszukiwania danych. Zakres danych można rozszerzyć lub zawęzić przez podanie dodatkowych pól, bądź ograniczeń. Raporty mogą być generowane na ekran, drukarkę, do pliku i na stronę internetową. Deklaracje podatkowe drukowane są w oparciu o dane naliczone w rejestrach podatkowych. W systemie zawarte są bieżące szablony deklaracji podatkowych. Rys. Umowy cywilno-prawne Wypłaty Wygenerowane w systemie listy wypłat, przed zatwierdzeniem, można edytować. Listę można zasilić wartościami zmiennymi (np. premie) poprzez wykorzystanie mechanizmu importu z pliku Excel przed lub po naliczeniu listy wypłat. Lista wyposażona jest w wydruk pasków oraz raport sumaryczny (w postaci tabeli definiowanej przez użytkownika). Istnieje możliwość ograniczenia dostępu pracowników działu rachuby do tych list wypłat, za które dana osoba jest odpowiedzialna. Po zatwierdzeniu listy płac, trafia ona do arkusza płacowego, skąd jest księgowana na konta finansowe. Zaksięgowanie listy udostępnia informacje płacowe we wszystkich powiązanych kartotekach (kartoteka zarobkowa, transakcje, podstawy do chorobowego, okresy nieskładkowe i in.). Do rejestracji wypłaty wynagrodzenia (na jedno lub kilka kont bankowych pracownika lub bezpośrednio w kasie) wykorzystywany jest arkusz płatności. Honoraria są w pełni dostosowane do nowych przepisów i zawierają protokół komunikacyjny z programem PŁATNIK. Parametryzacja systemu Dzięki szerokiej parametryzacji modułu Honoraria, procesy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi są zautomatyzowane. Obsługa systemu, dzięki wykorzystaniu danych słownikowych (lista Urzędów Skarbowych, grupy składek ZUS, definicje nieobecności, godzin pracy i in.) jest prostsza użytkownik nie traci czasu na uzupełnianie powtarzalnych danych. Parametry modułu możemy podzielić na kilka obszarów: Firmy do deklaracji ZUS dane nagłówkowe firmy do dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS; Urzędy Skarbowe bieżące dane adresowe US z całej Polski do deklaracji podatkowych; Kalendarz pracy dla różnych grup pracowników, z różnym nominalnym czasem pracy;

4 Parametry w zakresie sposobu zaokrąglania podstawy podatku, obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne itd.; Profile księgowania powiązanie kartotek pracowników z kontami finansowymi, grupy składek ZUS, księgowania składników płacy i in.; Listy obecności, płacowe, szablony składników płacowych; Czas pracy definicje nieobecności, godzin pracy, urlopy itd.; Struktura organizacyjna firmy; Podatki; Składniki definicje składników wynagrodzeń (naliczenia, potrącenia); Definicje słowniki kadrowe, zawierające m.in. kody kas chorych, kody tytułu ubezpieczeń, wykształcenia, zawodów itd. Dzięki szerokiej parametryzacji, moduł Honoraria umożliwia szybkie dostosowanie systemu do częstych zmian Prawa Pracy. Zmiany przepisów nie wymagają zwykle zmian programistycznych, a tylko zmiany w odpowiednim miejscu parametrów. FORMULARZE Moduł Formularze umożliwia automatyczne zasilenie i wydruk formularzy urzędowych typu VAT, PIT, CIT, oraz bilansu i rachunku zysków i strat na wzorcach urzędowych. Zawiera też środowisko definiowania wielkości wyliczanych na formularzach. Funkcjonalność Formularzy ułatwia tworzenie analiz wskaźnikowych obrazujących kluczowe kategorie ekonomiczne przedsiębiorstwa. Pola danych na formularzach mogą być wyliczane na podstawie danych z systemu, edytowane przez użytkownika, lub wyliczane na podstawie wartości pochodzących z innych pól w formularzu lub z pól w innych formularzach. Moduł zawiera zestaw predefiniowanych szablonów ze zdefiniowanymi formatami pól (tekst, liczba całkowita, rzeczywista, data, waluta, prawda/fałsz i in.) Rys. Okno przeglądania dostępnych szablonów formularzy. Szablon formularza to definicja sposobu wyliczania danych i umieszczania ich w określonych miejscach na stronie. Przy tworzeniu nowego szablonu można posłużyć się wzorcem już istniejącym, lub zdefiniować nowy.

5 Dane w formularzach (kryteria) możemy pobrać z systemu jako wartości cząstkowe (np. dla obliczenia wskaźnika marży wykorzystamy koszt zakupu i cenę sprzedaży towaru), wartość wyliczoną przez system (np. VAT 7% od sprzedaży krajowej netto), tekst (imię i nazwisko pracownika) i in. Poszczególne dane zapisane są w kartotekach systemu Axapta. Dla wartości cząstkowych pobieranych z bazy danych należy zdefiniować akcje, tzn. sposób ich przeliczania przez system (mnożenie, dzielenie itd.) Poza wartościami tekstowymi i pobieranymi bezpośrednio z kartotek innych modułów systemu Axapta, w zestawieniach i sprawozdaniach definiowane są wskaźniki, czyli formuły wpisywane bezpośrednio do formularza. Są to najczęściej działania arytmetyczne i operacje logiczne na kryteriach i innych kryteriach. W wyrażeniach można używać funkcji standardowych, np.: Funkcje standardowe abs(x) cos(x) decround(x,y ) wartość bezwzględna z x cosinus(x) zaokrąglenie liczby x do y miejsc po przecinku dg(x,y) frac(x) idg(x,y) wskaźnik marży, gdzie x-cena sprzedaży, y - cena zakupu część ułamkowa liczby x odwrotna do Dg, x-zakup, y - wskaźnik marży, zwraca wart. sprzedaży max(x,y) min(x,y) power(x,y) sin(x) trunc(x) większa z liczb x, y mniejsza z liczb x, y X do potęgi Y sinus(x) liczba x bez części ułamkowej Po zdefiniowaniu wskaźnika można, celem sprawdzenia poprawności wyliczenia, przeliczyć jego sumę. Raporty można wydrukować do pliku, bądź bezpośrednio na wzorzec urzędowy. Bonair S.A. ul. Rzymowskiego Warszawa tel. (+22) fax (+22)

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalności i doświadczenie

Funkcjonalności i doświadczenie Kryteria podstawowe System jest wydzieloną z ERP samodzielną i funkcjonalną jego częścią, dającą jednocześnie możliwość rozbudowy o pozostałe funkcjonalności System ma możliwość rozbudowy do funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP:

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP: OPTIMED/ERP OPTIMED OPTIMED OPTIMED/ERP jest innowacyjnym polskim systemem informatycznym przeznaczonym do obsługi części administracyjnej placówek służby zdrowia. System jest w pełni zintegrowany na

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace. Specyfikacja i opis

Kadry i Płace. Specyfikacja i opis Kadry i Płace Specyfikacja i opis Spis Treści iii Spis Treści KADRY I PŁACE 6 SPECYFIKACJA 8 Funkcje programu... 8 Wymagania sprzętowe i konfiguracyjne... 11 ZAKRES FUNKCJONALNY 12 Podstawowe koncepcje...

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych

Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace Instrukcja użytkownika

Kadry i Płace Instrukcja użytkownika Kadry i Płace Instrukcja użytkownika Ten dokument został utworzony przy wykorzystaniu programu 'HelpBreeze Document Wizard'. HelpBreeze jest znakiem towarowym firmy Solutionsoft Spis treści iii Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Wersja 3.15 Radom, lipiec 2009 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu Oracle E-Business Suite Oracle Financials Opis funkcjonalności produktu SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Księga główna i obsługa planu kont... 3 Konsolidacja i system wieloorganizacyjny... 3 Centralne repozytorium

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Kadry i Płace

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Kadry i Płace ROZDZIAŁ 9 RAKSSQL Kadry i Płace Spis treści Kadry 9-1 Umowy o pracę... 9-1 Dane podstawowe 9-3 Składniki wynagrodzenia dla umowy 9-5 Bilans otwarcia dla umowy 9-8 Umowy cywilnoprawne... 9-9 Kalendarz...

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace

Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4 z 54 Spis treści 1 CEL I ZAKRES SZKOLENIA... 6 2 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Sage Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.d Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Program rozwojowy Wyższej Szkoły Zarządzania Efektywne Zarządzanie Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Moduł Księga Handlowa i Środki Trwałe pierwsze kroki

Moduł Księga Handlowa i Środki Trwałe pierwsze kroki System Comarch OPT!MA v. 2012 Moduł Księga Handlowa i Środki Trwałe pierwsze kroki Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera:

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ Funkcjonalność Cechy systemu... 6 Finanse Księgowość Koszty... 8 Księgi rachunkowe... 8 Obsługa kas... 9 Obsługa rachunków bankowych... 9 Kartoteka przelewów... 10 Zakup... 13 Obsługa sprzedaży... 13 Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus, Comarch ERP XL Kadry i Płace Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 17.11.2008 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Program PIK Płace i Kadry. www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl. 31-864 Kraków, al. Jana Pawła 41d tel. 012 681 43 00, fax 012 681 43 01

Program PIK Płace i Kadry. www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl. 31-864 Kraków, al. Jana Pawła 41d tel. 012 681 43 00, fax 012 681 43 01 31-864 Kraków, al. Jana Pawła 41d tel. 012 681 43 00, fax 012 681 43 01 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: 012 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl Program PIK Płace i Kadry UWAGA Prawa wynikające

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania funkcjonalne i techniczne. ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY WSPOMAGAJĄCY PRACĘ W UCZELNI (dalej: ZSIWPU) 1 DOSTAWA DEDYKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Handel premium dla WINDOWS Wersja 3.40 Spis treści II Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL SA jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Olsztyn, dnia 10.01.2014 r. Do wiadomości wszystkich uczestników postępowania ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6 Dotyczy: postępowania nr 572/2013/PN/DZP

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA Ćwiczenie 1 konfiguracja programu CDN OPT!MA Strona 1 z 15 1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA CDN OPT!MA to zintegrowany system do zarządzania odpowiadający potrzebom małej i średniej firmy. Cechy

Bardziej szczegółowo