Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach"

Transkrypt

1 Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych... 1 Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach oświatowych Izabela Świderek Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach publicznych Rozwiązania w zakresie ewidencji księgowej wynikające ze szczególnych zasad rachunkowości Zasady ewidencji wyznaczone przepisami ustawy o rachunkowości Istota i cele polityki rachunkowości jednostki oświatowej Rozdział II. Klasyfikacja budżetowa zakres podziałek, praktyczne znaczenie, zasady stosowania w jednostkach oświatowych Wojciech Lachiewicz Podstawa prawna stosowania klasyfikacji i wyjaśnienie podstawowych definicji Funkcja planistyczna klasyfikacji budżetowej Funkcja ewidencyjna (rachunkowa, księgowa) klasyfikacji budżetowej Dekretacja dowodu księgowego Klasyfikacja budżetowa w zapisach ksiąg rachunkowych Funkcja sprawozdawcza (informacyjna) klasyfikacji budżetowej Funkcja statystyczna klasyfikacji Dobór podziałek klasyfikacyjnych jako proces wykładni prawa Rozdział III. Otwarcie, prowadzenie i zamknięcie ksiąg rachunkowych Izabela Świderek Księgi rachunkowe jednostki oświatowej Otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki oświatowej Zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostki oświatowej Likwidacja i przekształcenie jednostki oświatowej Rozdział IV. Inwentaryzacja w oświatowych jednostkach budżetowych Mieczysława Cellary III

2 1. Komisja inwentaryzacyjna i zespół spisowy Cel i zakres inwentaryzacji Terminy, metody i częstotliwość inwentaryzacji Zagadnienia ogólne Inwentaryzacja drogą spisu z natury Potwierdzanie salda Weryfikacja sald aktywów i pasywów Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych Księgowanie niedoborów i nadwyżek inwentaryzacyjnych schematy księgowań Rozdział V. Korekty błędnych zapisów w księgach rachunkowych jednostek oświatowych Mieczysława Cellary Ogólne zasady dokonywania korekt Przykład storna czarnego pełnego Przykład storna czarnego częściowego Przykład storna czerwonego pełnego Przykład storna czerwonego częściowego Korygowanie błędów wykrytych po zakończeniu roku, w którym powstały Przykład korekty przed sporządzeniem i po sporządzeniu sprawozdania finansowego, ale przed jego zatwierdzeniem Przykład korekty po sporządzeniu sprawozdania finansowego i jego zatwierdzeniu kwota korekty istotna Część II Ewidencja majątku jednostki oświatowej Rozdział I. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz wydatki na inwestycje w jednostkach oświatowych Lucyna Hanus Definicje środków trwałych Klasyfikacja środków trwałych w jednostkach oświatowych Wstępna i bilansowa wycena środków trwałych Ulepszenia środków trwałych Wartości niematerialne i prawne Ulepszanie programu komputerowego Ewidencja majątku jednostki oświatowej oraz wydatków inwestycyjnych Rozdział II. Ewidencja niskocennych środków trwałych w oświatowej jednostce budżetowej Izabela Świderek Zasady uznania składników majątku za niskocenne Ewidencja wyposażenia Ewidencja pozabilansowa Ewidencja niskocennych składników majątku trwałego jednostki oświatowej Zwiększenie stanu posiadanych przez jednostkę oświatową niskocennych środków trwałych Zmniejszenie stanu posiadania niskocennych środków trwałych Wycena posiadanych przez oświatową jednostkę budżetową składników majątku IV

3 Rozdział III. Nakłady inwestycyjne w oświatowych jednostkach budżetowych ewidencja i rozliczanie Izabela Świderek Zasady realizacji wydatków w oświatowych jednostkach budżetowych Ewidencja nakładów inwestycyjnych w oświatowych jednostkach budżetowych Ewidencja nakładów inwestycyjnych środków trwałych w budowie Wydatkowanie środków na zadania inwestycyjne przez oświatową jednostkę budżetową Część III Środki pieniężne w jednostkach oświatowych Rozdział I. Rachunek bieżący jednostek oświatowych Izabela Świderek Zasady ewidencji na rachunku bieżącym jednostki oświatowej Ewidencja dochodów budżetowych Realizacja wydatków przez jednostkę oświatową Ewidencja księgowa wydatków jednostki oświatowej Zwrot wydatków budżetowych Ewidencja księgowa zwrotów wydatków Rozdział II. Obrót gotówkowy w jednostkach oświatowych Izabela Świderek Dokumentowanie obrotów kasowych Raport kasowy Inwentaryzacja gotówki w kasie Ewidencja obrotu gotówkowego Rozdział III. Wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek oświatowych Lucyna Hanus Zasady ewidencji wydzielonego rachunku dochodów Schematy księgowań z wyjaśnieniami Część IV Rozrachunki w działalności jednostki oświatowej Rozdział I. Istota rozrachunków i ich rodzaje Izabela Świderek Istota rozrachunków Klasyfikacja rozrachunków Należności jako element rozrachunków jednostki oświatowej Zasady ewidencji należności w jednostkach oświatowych Wycena należności Umorzenie należności jednostki Zobowiązania jednostki oświatowej Rozrachunki jednostki oświatowej zgodnie z rozporządzeniem Rozdział II. Rozrachunki oświatowej jednostki budżetowej z kontrahentami Izabela Świderek Rozdział III. Dochody z tytułu opłat w przedszkolach i szkołach Monika Kaczurak-Kozak Szkoły i przedszkola jako jednostki budżetowe V

4 2. Wydzielony rachunek dochodów szkół i przedszkoli Opłaty pobierane przez szkoły i przedszkola Schematy księgowań z wyjaśnieniami Opłaty jako przychody (dochody) oświatowych jednostek budżetowych Ogólne zasady ewidencji opłat w szkołach i przedszkolach Charakter należności dotyczących pobieranych opłat oraz ich odpisów Ewidencja opłat w sytuacji ich ujmowania na wydzielonym rachunku dochodów Rozdział IV. Nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne w jednostkach objętych systemem oświaty Urszula Winkowska-Zakrzewska Definicja nadpłaty Zasady rozliczania przez ZUS nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie społeczne Obowiązki informacyjne ZUS w zakresie powstania nadpłaty składek Termin zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne Rozliczenie nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne przez płatnika Zaliczenie nadpłaty składek ZUS do dochodów budżetowych Opodatkowanie podatkiem dochodowym nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne Rozdział V. Fundusz Pracy zasady ewidencji w oświatowych jednostkach budżetowych Izabela Świderek Wysokość składek, ich pobór oraz odprowadzanie na FP Podmioty zobowiązane do wnoszenia opłat Podmioty zwolnione z opłat Przychody FP jako funduszu celowego Przeznaczenie środków Funduszu Pracy Schematy księgowań z wyjaśnieniami Zasady ogólne ewidencji składek na Fundusz Pracy Ewidencja składek na Fundusz Pracy Rozdział VI. Rozliczenia udzielonych zaliczek Izabela Świderek Sposób uregulowania kwestii zaliczek w oświatowych jednostkach budżetowych Rozliczenie pobranej zaliczki Ewidencja zaliczek w księgach rachunkowych jednostki oświatowej Rozdział VII. Odpisy aktualizujące w zakresie aktywów trwałych i obrotowych w oświatowych jednostkach budżetowych Mieczysława Cellary Przesłanki dokonania odpisów aktualizacyjnych Schematy księgowe z wyjaśnieniami Odpisy aktualizujące środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w budowie Ewidencja odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie Odpisy aktualizujące w zakresie rzeczowych aktywów obrotowych Odpisy aktualizujące należności VI

5 Część V Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Rozdział I. Wynagrodzenia zasadnicze Monika Kaczurak-Kozak Istota wynagrodzenia za pracę Zakres dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń w jednostce oświatowej Lista płac jako podstawa ewidencji księgowej Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń Ewidencja rozrachunków z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Ewidencja potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych Ewidencja potrąceń z wynagrodzenia przewidzianych w art KP Rozdział II. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w jednostkach systemu oświaty Urszula Winkowska (pkt 1 7, 11) Monika Kaczurak-Kozak (pkt 8 10) Nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego Otrzymanie prawa do trzynastki przed upływem okresu 6-miesięcznego zatrudnienia Nabycie prawa do trzynastki przez nauczyciela zatrudnionego w trakcie roku Utrata prawa do trzynastki Terminy właściwe do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego Podstawa obliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego Obliczanie wartości dodatkowego wynagrodzenia rocznego Zasady ewidencji dodatkowego wynagrodzenia rocznego w księgach rachunkowych jednostki oświatowej Ewidencja księgowa dodatkowego wynagrodzenia rocznego w jednostkach oświatowych Sposób naliczenia i zaksięgowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika w jednostkach oświatowych Ewidencja dodatkowego wynagrodzenia rocznego a rozliczenia międzyokresowe kosztów Rozdział III. Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę oraz sposoby ewidencji księgowej w jednostkach oświatowych Urszula Winkowska-Zakrzewska Wynagrodzenie za pracę pojęcie Potrącenia należności z wynagrodzenia za pracę Ochrona wynagrodzenia za pracę (kwota wolna od potrąceń) Egzekucja świadczeń przyznawanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) Odrębne tytuły wykonawcze przy zajęciu wynagrodzenia za pracę oraz świadczeń z ZFŚS Pożyczki udzielane pracownikom z ZFŚS Wyłączenia spod egzekucji na podstawie przepisów KPC Zasady ujęcia księgowego zajęcia wynagrodzenia za pracę oraz środków przyznanych z ZFŚS VII

6 Rozdział IV. Rozliczanie delegacji, ekwiwalentu pieniężnego za urlop oraz dochodzonych od pracownika odszkodowań Urszula Winkowska-Zakrzewska Zasady rozliczania wydatków związanych z krajową i zagraniczną podróżą służbową (delegacją) pracownika Zasady rozliczania wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop Zasady rozliczania należności uzyskanych przez jednostkę oświatową od pracownika z tytułu wyrządzonej przez niego szkody Część VI Przychody i koszty w jednostkach oświatowych Rozdział I. Przychody w jednostkach oświatowych Monika Kaczurak-Kozak Zagadnienia wstępne Podstawa prawna ewidencji przychodów w jednostkach oświatowych Charakter przychodów w jednostkach oświatowych Ewidencja przychodów operacyjnych Ewidencja pozostałych przychodów operacyjnych Ewidencja przychodów finansowych Rozdział II. Ewidencja odsetek za zwłokę w zapłacie Sebastian Bach Odsetki w jednostkach oświatowych Moment ujęcia odsetek za zwłokę w urządzeniach księgowych Klasyfikacja budżetowa odsetek za zwłokę Odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek za zwłokę Schematy księgowań z wyjaśnieniami Rozdział III. Darowizna w jednostkach oświatowych Monika Kaczurak-Kozak (pkt 1 2, 4 7) Urszula Winkowska (pkt 3, 8) Darowizna a nieodpłatne przekazanie (otrzymanie) Wycena darowizny Zasady przyjmowania darowizn rzeczowych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Ujęcie darowizny w księgach rachunkowych jednostek oświatowych Ogólne zasady ewidencji darowizny w jednostkach oświatowych Ewidencja darowizn rzeczowych Darowizna na wydzielonym rachunku dochodów Opodatkowanie podatkiem dochodowym darowizn otrzymanych przez szkoły publiczne Rozdział IV. Koszty w jednostkach oświatowych Monika Kaczurak-Kozak Podstawa prawna ewidencji kosztów w jednostkach oświatowych Charakter kosztów w jednostkach oświatowych Ewidencja kosztów operacyjnych w jednostkach oświatowych Ewidencja pozostałych kosztów operacyjnych Ewidencja kosztów finansowych w jednostkach oświatowych Rozdział V. Zdarzenia nadzwyczajne w oświatowych jednostkach budżetowych Monika Kaczurak-Kozak VIII

7 1. Charakter zdarzeń nadzwyczajnych oraz zasady ich ustalania Zdarzenia nadzwyczajne na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych Ogólne zasady ewidencji zdarzeń nadzwyczajnych Ewidencja zdarzeń nadzwyczajnych w jednostkach oświatowych Rozdział VI. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów w jednostkach oświatowych Bożena Rudnicka Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Rozliczenia międzyokresowe przychodów Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów Zasady ewidencji rozliczeń międzyokresowych kosztów Schematy ewidencji czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów Schematy ewidencji biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów Schemat ewidencji rozliczeń międzyokresowych przychodów Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniach budżetowych Część VII Fundusze i wynik finansowy w jednostkach oświatowych Rozdział I. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Justyna Kisielewska Zagadnienia ogólne Ewidencja odpisu ZFŚS w jednostce budżetowej Ewidencja stanu zwiększeń i zmniejszeń ZFŚS Ewidencja świadczeń rzeczowych Dofinansowanie wycieczek ewidencja Ewidencja dofinansowania do wczasów Ewidencja zapomogi udzielonej z ZFŚS Ewidencja pożyczki mieszkaniowej udzielonej ze środków ZFŚS Ewidencja świadczenia urlopowego nauczycieli Pożyczki na cele mieszkaniowe a VAT Rozdział II. Koszty i przychody oświatowej jednostki budżetowej na przełomie roku obrotowego Mieczysława Cellary Zasady ujmowania operacji gospodarczych na koniec roku Rozliczenia międzyokresowe kosztów Rozliczenia międzyokresowe przychodów Rozdział III. Wynik finansowy oświatowej jednostki budżetowej przeksięgowanie sald na konto 860 Mieczysława Cellary Zagadnienia ogólne Schematy księgowań IX

Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XVII XIX XXI Część I. Aktywa trwałe... 1 Rozdział I. Ewidencja niskocennych środków trwałych w jednostce budżetowej i samorządowym zakładzie budżetowym Izabela

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie

Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie Załącznik Nr 2 Zakładowy Plan Kont Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie Wykaz kont syntetycznych Konta bilansowe Zespół 0 - Majątek trwały 011 Środki trwałe 013 Pozostałe środki trwałe 020 Wartości

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie (Znak sprawy: O.021.5.12 oraz K.301.1.2012) Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie nr 1 /2011 Dyrektora Biura Administracyjno Ekonomicznego Owiaty w Zdzieszowicach z dnia 3.01.2011 r.

Zarzdzenie nr 1 /2011 Dyrektora Biura Administracyjno Ekonomicznego Owiaty w Zdzieszowicach z dnia 3.01.2011 r. Zarzdzenie nr 1 /2011 Dyrektora Biura Administracyjno Ekonomicznego Owiaty w Zdzieszowicach z dnia 3.01.2011 r. w sprawie zmiany do Zarzdzenia Dyrektora BA EO w Zdzieszowicach nr 15 z dnia 29.11.2010 r

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3. I. Wykaz kont

Załącznik Nr 3. I. Wykaz kont Załącznik Nr 3 I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół 0 - jątek trwały 011 - Środki trwałe 013 - Pozostałe środki trwałe 014 - Zbiory biblioteczne 015 - Mienie zlikwidowanych jednostek 016 - Dobra kultury

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2012 roku

Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2012 roku Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr ~~./2009 Dyrektora Sadu Okregowegow Warszawie. ~ k. ,\ 1 ",.., CA.,{?~) oujv. z dnia Q... ;.\M~ :3

Zarzadzenie Nr ~~./2009 Dyrektora Sadu Okregowegow Warszawie. ~ k. ,\ 1 ,.., CA.,{?~) oujv. z dnia Q... ;.\M~ :3 Zarzadzenie Nr ~~./2009 Dyrektora Sadu Okregowegow Warszawie ~ k,\ 1 ",.., CA.,{?~) oujv z dnia Q... ;.\M~ :3 w sprawie wprowadzenia zakladowego planu kont dla Sadu Okregowego w Warszawie I I Na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 71/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.124.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 30.12.2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.124.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 30.12.2013 r. Zarządzenie Nr 0050.124.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 30.12.2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.60/2011 z dnia 30.06.2011 r. dotyczącego przyjęcia Zasad ( polityki)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe Załącznik nr 3 III. Komentarz do planu kont. Opis kont 1. Konta bilansowe I. Zespół 0 - "Majątek trwały" Konta zespołu 0 "Majątek trwały" służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W OLECKU. Zespół 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe. Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

PLAN KONT DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W OLECKU. Zespół 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe. Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Załącznik Nr 2 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 50/08 Burmistrza Olecka z dnia 14 sierpnia 2008 r. PLAN KONT DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W OLECKU I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały 011 -

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Polityka rachunkowości Publicznej Szkoły Podstawowej w Kórnicy

Polityka rachunkowości Publicznej Szkoły Podstawowej w Kórnicy Polityka rachunkowości Publicznej Szkoły Podstawowej w Kórnicy Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości opracowana została na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, a w szczególności na podstawie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10/2014 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 20 marca 2014 r. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI SPIS TREŚCI I. Zasady ogólne 1. Zadania rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 10 października 2011 r. Nr 7 ZARZĄDZENIA PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO:

Katowice, dnia 10 października 2011 r. Nr 7 ZARZĄDZENIA PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO: DZIENNIK URZĘDOWY WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 10 października 2011 r. Nr 7 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO: 61 nr 11 z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

u s t a l a m, co następuje:

u s t a l a m, co następuje: PISMO OKÓLNE Nr 12/2008 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 24 listopada 2008 roku zmieniające Pismo Okólne Nr 18/2002 w sprawie przyjętych zasad /polityki rachunkowości. Na podstawie art. 10 ust.2

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A ZAKŁADOWY PLAN KONT. w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkola

I N S T R U K C J A ZAKŁADOWY PLAN KONT. w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkola Załącznik nr 2 Do Zarządzenia Nr 1/2011 Dyrektora ZEASiP w Grębocicach I N S T R U K C J A ZAKŁADOWY PLAN KONT w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkola w Grębocicach Grębocice 03.01.2011r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2012 r. Poz. 5 ZARZĄDZENIE NR 4 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI. z dnia 16 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2012 r. Poz. 5 ZARZĄDZENIE NR 4 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI. z dnia 16 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI Warszawa, dnia 16 sierpnia 2012 r. Poz. 5 ZARZĄDZENIE NR 4 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych

WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych Załącznik nr 1 do Zakładowego Planu Kont Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Zarządzenie nr 948/07 WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych CZĘŚĆ I dotyczy Działu Finansowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2010 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30.12.2010 r. PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA 1. KONTA BILANSOWE Zespól O - Majątek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad. Na podstawie 14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI / 8 /09 Zarządu Związku Międzygminnego z dnia 28 maja 2009 r. Plan kont Związku Międzygminnego Bóbr I. WYKAZ KONT. 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 45 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 31 grudnia 2013 r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Spis treści str. I. Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Zebrania Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie

Uchwała nr Zebrania Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie Uchwała nr Zebrania Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie z dnia w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE POLITYKA RACHUNKOWOŚCI TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 30.11.2013 r. Polityka Rachunkowości Uchwała nr 87/2013 podjęta na posiedzeniu Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości. Urząd Gminy w Gorzycach

Zasady (polityka) rachunkowości. Urząd Gminy w Gorzycach Zasady (polityka) rachunkowości Urząd Gminy w Gorzycach Gorzyce, dn. 02 sierpnia 2012 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 66/2012Wójta Gminy z dnia 02 sierpnia 2012 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo