Tychy, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tychy, dnia 1.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata , Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Tychy, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.: Integracja systemów informatycznych w celu uruchomienia elektronicznej wymiany danych i informacji poprzez zastosowanie platformy B2B, ZPSO ROSA zaprasza do złożenia szczegółowych ofert zgodnie ze specyfikacją zawartą w niniejszym zapytaniu. Zamawiający: Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa ul. Strefowa 1, Tychy Osoby do kontaktu: Krzysztof Lewicki, tel. (032) , Krzysztof Pacwa, tel. (032) , Informacja o projekcie Miejsce realizacji projektu: siedziba firmy, ul. Strefowa 1, Tychy Termin realizacji projektu: wykonanie pełnego zakresu prac w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. Przedmiot zamówienia ZPSO ROSA zaprasza do złożenia oferty na dostawę lub wykonanie następujących pozycji: 1. Analiza biznesowa w obszarze Jednolitego Systemu Planowania Produkcji W ramach tego zadania Wykonawca będzie zobowiązany wykonać czynności rozpoznawcze, analityczne i dokumentacyjne w obszarze w obszarze objętym wspólnym systemem planowania produkcji. W ich wyniku spodziewane jest rozpoznanie obecnego sposobu procedowania, a także poznanie oczekiwań i sugestii pracowników odnośnie usprawnienia pracy w omawianych obszarach. Przedmiotowe procesy są wspólne dla

2 ZPSO ROSA i jego partnerów (ZHU ROSA i ZU ROSA) i jako takie muszą być analizowane w kontekście ciągłej, bezpośredniej współpracy ok pracowników 3 firm. Działania analityczne mają na celu wypracowanie sugestii odnośnie zwiększenia efektywności realizowanych procesów. Mają także wskazywać możliwości i sposoby zaimplementowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych z uwzględnieniem optymalnej funkcjonalności i bezpieczeństwa przetwarzanych danych. W wyniku omawianych działań ma powstać opracowanie opisujące stan obecny, łącznie z graficznym odwzorowaniem przedmiotowych procesów. Opracowanie to musi także odnosić się do sposobów usprawnienia procesów i zawierać wszelkie rekomendacje odnośnie rozwiązań je informatyzujących (wymagane funkcjonalności, sugerowane platformy sprzętowe i programowe, kwestie wydajnościowe i bezpieczeństwa systemów). Rekomendacje te muszą uwzględniać kontekst techniczny i ekonomiczny Zamawiającego, a także ograniczony czas realizacji wdrożenia (max. 4 m-ce). 2. Analiza systemowa w obszarze Jednolitego Systemu Planowania Produkcji Przedmiotem tego działania będzie opracowanie, na podstawie wykonanej wcześniej analizy biznesowej oraz preferencji Zamawiającego, projektu systemu informatyzującego proces planowania produkcji. Projekt taki powinien zawierać m.in.: - dokładny opis architektury baz i opis funkcjonalny aplikacji (modułów) składających się na System, - precyzyjnie rozrysowane i opisane schematy workflow w obszarze w/w procesów, - projekt migracji danych (o ile taka zostanie przewidziana) oraz mechanizmy integracyjne z obecnie używanymi systemami informatycznymi, - scenariusze testów i procedur odbiorowych. Projekt musi odnosić się do narzędzi i technologii wskazanych przez Zamawiającego, a także uwzględniać preferencje i ograniczenia wynikające z możliwości eksploatowanego obecnie środowiska informatycznego. 3. Zakup licencji na użytkowanie Jednolitego Systemu Planowania Produkcji W ramach tego działania Wykonawca ma dostarczyć licencje dla 43 użytkowników platformy JSPP. Zakup powyższych licencji ma być wystarczający do użytkowania Systemu Planowania Produkcji i zapewnić pełną funkcjonalność opisaną w dokumencie Analizy systemowej.

3 Platforma JSPP musi obsługiwać środowisko następujące informatyczne: Firma 1 Dział Produkcyjny 1 Firma 1 Dział Produkcyjny 2 Firma 2 Dział Produkcyjny Firma 3 Dział Produkcyjny System Zarządzania Produkcją ERP 2 ERP 3 System Zarządzania Produkcją Magazyn 1 Magazyn 2 Planowanie Produkcji ERP 2 System Zarządzania Produkcją 1. Parametry wejściowe do systemu: a) Potwierdzenie zamówienia od klienta (przyjęcie do realizacji) b) Zamówienie wewnętrzne z innych działów c) Zamówienie wewnętrzne z Działu Projektowego d) Zamówienie wewnętrzne na stan (procesowane automatycznie) e) Zamówienie usługowe (avista) f) Technologie, normy, parametry procesów malowania i anodowania g) Zasoby magazynowe (półwyroby) h) Zasoby ludzkie i) Zasoby maszynowe j) Zasoby materiałowe (stany magazynowe, możliwości zakupowe, bilansowanie materiałów) k) System priorytetów (przyśpieszenia, anulacje, zmiany parametrów zamówienia) l) Reguły organizacyjne m) Zasady podziału (rozdzielania) zamówień n) Współpraca z obecnie używanym oprogramowaniem Zamawiającego o) Obsługa sytuacji awaryjnych (choroby, urlopy, awarie maszyn, itp.)

4 p) Uwarunkowania transportu wewnętrznego (logistyki wewnętrznej) 2. Parametry wyjściowe z systemu: a) Generowanie daty potwierdzenia zamówienia - spójność terminów wykonania poszczególnych elementów wyrobu - możliwość podziału (rozdzielenia) zamówienia na mniejsze części b) Budowanie planu tygodniowego - dla wszystkich działów - dla wszystkich stanowisk c) Szczegółowy plan dzienny - dla wszystkich działów - dla wszystkich stanowisk / osób d) Dokumenty papierowe i elektroniczne - z możliwością podziału na jednostki transportowe - QD26 (dokument systemu jakości) - dokumenty gospodarki magazynowej 3. Funkcjonalności a) Planowanie oparte o pojedyncze sztuki wyrobu b) Możliwość podglądania dokumentacji technicznej z każdego poziomu planu c) Rejestracja braków d) Rozliczenie kosztów związanych z niewykonaniem planu e) Rozliczanie reklamacji od dostawców f) Wizualizacja zadań wykonanych / niewykonanych w czasie rzeczywistym g) Potwierdzanie wykonania planu h) Wskaźniki, statystyki oparte o wprowadzone dane i) Ostrzeżenia i komunikaty o błędnej rejestracji danych j) Możliwość obsługi lokalizacji odległych k) Możliwość zintegrowania systemu z oprogramowaniem maszyn CNC l) Raportowanie, drukowanie naklejek 4. Pozostałe kryteria oceny dostawcy i oprogramowania a) Potencjał do rozbudowy i rozwoju systemu (także własnymi siłami) b) Możliwość interfejsowania z systemami funkcjonującymi u Zamawiającego c) Możliwość obsługi różnorodnych urządzeń peryferyjnych (np. ekrany dotykowe, tablety, itp.) d) Możliwość zdalnego dostępu do systemu (przynajmniej do podglądu)

5 e) Doświadczenie w systemach do produkcji małoseryjnej 4. Przygotowanie Jednolitego Systemu Planowania Produkcji (JSPP) Przedmiotem tego działania będzie przygotowanie oprogramowania o funkcjonalności opisanej w dokumencie Analizy systemowej, w tym także mechanizmów integracyjnych oraz modułu raportowego. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość kontrolowania postępu prac na dowolnym etapie i interweniowania w sytuacjach zagrażających realizacji projektu. W końcowej fazie tego etapu wykonana zostanie dokumentacja techniczna, użytkownika oraz administracyjna oraz odbędą się testy wewnętrzne prowadzone siłami wewnętrznymi Wykonawcy. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo udziału swoich przedstawicieli w tej fazie realizacji projektu i wglądu do protokołów powstałych w wyniku wykonanych testów. 5. Szkolenia użytkowników systemu W ramach tego etapu zadaniem Wykonawcy będzie zrealizowanie następujących szkoleń: - szkolenia dla 43 użytkowników systemu z funkcjonalności Jednolitego Systemu Planowania Produkcji. Szkolenia będą prowadzone w siedzibie Zamawiającego, na sprzęcie Wykonawcy. Agenda poszczególnych szkoleń zostanie uzgodniona z przedstawicielami Zamawiającego, a do każdego etapu szkolenia dostarczona będzie odpowiadająca mu dokumentacja. Szczególny nacisk położony będzie na określenie roli każdego z użytkowników w omawianych schematach procesów oraz skoncentrowanie się na funkcjonalnościach przypisanych do poszczególnych stanowisk obiegu. 6. Szkolenia administratorów systemu W ramach tego etapu zadaniem Wykonawcy będzie zrealizowanie następujących szkoleń: - przeszkolenie administratorów Jednolitego Systemu Planowania Produkcji. Szkolenia będą prowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w siedzibie Wykonawcy, na sprzęcie Wykonawcy. Agenda poszczególnych szkoleń zostanie uzgodniona z przedstawicielami Zamawiającego, a do każdego etapu szkolenia dostarczona będzie odpowiadająca mu dokumentacja. Szczególny nacisk położony będzie na konfigurowanie i modyfikowanie systemu, przeszkolenie w zakresie sytuacji awaryjnych oraz integrację z posiadanymi już systemami informatycznymi Zamawiającego. 7. Instalacja i konfiguracja Jednolitego Systemu Planowania Produkcji, wspólne testy oraz czynności odbiorowe W ramach tego zadania Wykonawca dokona instalacji oprogramowania JSPP na serwerze MS Windows Server / MS SQL Server oraz skonfiguruje oprogramowanie do pracy w środowisku produkcyjnym. Następnie przeprowadzone zostaną wspólne testy dostarczonego oprogramowania, z pełną obsadą użytkowników biorących udział w procesie. Testy wykonane zostaną na podstawie uzgodnionych wcześniej (na etapie analizy biznesowej i projektu systemu) scenariuszy testowych oraz projektowanych na bieżąco ścieżek przejścia przez omawiane procesy. Raporty powstałe w ich wyniku będą stanowiły podstawę do przystąpienia (lub nie) do czynności odbiorowych. Rezultatem przystąpienia do odbioru JSPP będzie podpisanie odpowiednich protokołów i skierowanie oprogramowania do produkcji. 8. Usługi doradcze o charakterze wdrożeniowym W celu wsparcia użytkowników JSPP do bezstresowego i łagodnego wejścia w system, Zamawiający przewidział pewną ilość godzin asysty na etapie uruchamiania oprogramowania. Wsparcie udzielane będzie w postaci

6 bezpośrednich wizyt pracowników Wykonawcy oraz w postaci asysty zdalnej, przy pomocy telefonu lub internetu. Zadaniem tego działania będzie finalna poprawa estetyki dostarczonego oprogramowania, dopracowanie ergonomii oraz wyjaśnienie wszelkich związanych z aplikacją zawiłości obsługi. Na tym etapie przewidziano także dostarczenie stanowiskowych instrukcji obsługi, dla wszystkich użytkowników biorących udział w przedmiotowych procesach. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Termin realizacji przedmiotu zamówienia Termin składania ofert: do r., godz Termin realizacji w/w dostaw i prac do r. Sposób przygotowania oferty Oferta powinna spełniać następujące warunki: zawierać ceny netto oraz brutto poszczególnych w/w pozycji, zawierać sumaryczną cenę netto oraz brutto, zawierać warunki płatności, zawierać warunki gwarancji na wykonane usługi, termin związania ofertą 60 dni, oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta, podpisy, złożone przez Oferenta na formularzu oferty oraz ewentualnych załącznikach, powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną, oraz pieczęcią firmową, nie dopuszcza się składania ofert częściowych, oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, oferty niespełniające warunków niniejszego zapytania nie będą rozpatrywane, zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie

7 Kryteria wyboru ofert Lp. Nazwa Maksymalna ilość punktów 1. Cena Ocena istotnych parametrów funkcjonalności platformy EOD 40 wraz z jej możliwością dostosowania do potrzeb niniejszego projektu 3. Termin wykonania Gwarancja 5 Razem 100 Wybór oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów. z poważaniem Krzysztof Pacwa Kierownik Działu Informatyki ROSA

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

WND POIG.08.02.00-26-141/12

WND POIG.08.02.00-26-141/12 Jędrzejów dn. 07/06/2013 Quickpack Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 47 28 300 Jędrzejów Dotyczy: Nr projektu: WND POIG.08.02.00-26-141/12 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B celem zdynamizowania komunikacji

Bardziej szczegółowo

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Lublin, dnia 10.06.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Optiner S.A. Dragany 24B 23-145 Wysokie W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie platformy B2B w celu usprawnienia komunikacji biznesowej

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kompleksowe opracowanie, dostawa sprzętu i wdrożenie systemu B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kompleksowe opracowanie, dostawa sprzętu i wdrożenie systemu B2B Nowy Tomyśl, dnia 12.06.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe pomiędzy Zdrovita Sp. z o.o., a jej partnerami. współfinsowanego

Bardziej szczegółowo

Wykaz dotychczas wdrożonych i użytkowanych obszarów funkcjonalnych w systemie SAP dla potrzeb Zamawiającego:

Wykaz dotychczas wdrożonych i użytkowanych obszarów funkcjonalnych w systemie SAP dla potrzeb Zamawiającego: I. Opis stanu obecnego Załącznik nr 1 do SIWZ Obecnie system SAP jest wspólnie użytkowany przez Zamawiającego oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. (dalej GAZ-SYSTEM). W chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2 Grupa Polska Stal S.A. ul. Ujastek 7 31-752 Kraków Kraków, 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: 1. Sprzętu komputerowego, 2. Licencji oprogramowania komputerowego, 3. Szkoleń specjalistycznych,

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.:

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.: Odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie nr 4/POKL/4.4.1/PR-WSZ/12 PYTANIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 233 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 I. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE: AUTO-REMONT-LIPERT INŻ.KRZYSZTOF LIPERT ul. Janowska 39-41 20-509 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, 13.11.2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania, Kupujący ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy oprogramowania/licencji/modułów

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia Lublin, dnia 12.02.2013 Zapytanie ofertowe 1/02/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: M.S. DRAWEX Sp. z o.o. Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Budowa platformy

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Spis treści Katalog strona 1. Słownik pojęć i skrótów 2 2. Cel 2 3. Przedmiot 2 4. Zakres stosowania 2 5. Zawartość kart opisu Usług 2-3 6. Opis usług informatycznych (zewnętrznych)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Gostynin, dnia: 05.11.2013r. FIRMA HANDLOWA TYTAN HURTOWNIA NARZĘDZI I ARTYKUŁÓW BHP ELŻBIETA BALCERZAK 09-500 Gostynin ul.

Gostynin, dnia: 05.11.2013r. FIRMA HANDLOWA TYTAN HURTOWNIA NARZĘDZI I ARTYKUŁÓW BHP ELŻBIETA BALCERZAK 09-500 Gostynin ul. FIRMA HANDLOWA TYTAN HURTOWNIA NARZĘDZI I ARTYKUŁÓW BHP ELŻBIETA BALCERZAK 09-500 Gostynin ul. Kutnowska 74a Gostynin, dnia: 05.11.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację

Bardziej szczegółowo