etap dialogu technicznego informacja o planowanym zakresie zamówienia Strona 1 z 17 Załącznik nr 2 do Zaproszenia do udziału w dialogu technicznym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "etap dialogu technicznego informacja o planowanym zakresie zamówienia Strona 1 z 17 Załącznik nr 2 do Zaproszenia do udziału w dialogu technicznym"

Transkrypt

1 Wsparcie i Rozwój Systemu Centrum Gospodarki Własnej opartego na Microsoft Dynamics AX 2009 i Enterprise Portal oraz ewentualna migracja do wyższej wersji Microsoft Dynamics AX etap dialogu technicznego informacja o planowanym zakresie zamówienia Strona 1 z 17

2 Warszawa, 27 sierpnia 2014 Spis treści Cel dokumentu... 3 Zakres planowanego zamówienia... 3 Zakres planowanego wsparcia... 4 Zakres planowanego rozwoju... 5 Opis Systemu Szczegóły funkcjonalne Szczegóły techniczne Istotne postanowienia umowy mogące mieć wpływ na koszt Strona 2 z 17

3 Cel dokumentu Celem niniejszego dokumentu jest: 1. przedstawienie zakresu planowanego zamówienia publicznego na wsparcie i rozwój Systemu Centrum Gospodarki Własnej opartego na Microsoft Dynamics AX 2009 i Enterprise Portal 2. przedstawienie zakresu i funkcjonalności Microsoft Dynamics AX 2009 wykorzystywanych w Systemie Centrum Gospodarki Własnej przez Bank 3. ułatwienie uczestnikom zrozumienia oczekiwań Banku w zakresie wsparcia i rozwoju Dokument ten nie może być traktowany jako specyfikacja wymagań i nie może być używany w ewentualnych sporach dotyczących zakresu wsparcia lub rozwoju Systemu Centrum Gospodarki Własnej. Dokument stanowi załącznik do ogłoszenia o przeprowadzeniu dialogu technicznego. Zakres planowanego zamówienia 1. Wykonanie pełnego i kompleksowego przeglądu i weryfikacji posiadanej przez Bank Dokumentacji Systemu pod kątem jej zgodności z istniejącymi funkcjami Systemu oraz przygotowanie i dostarczenie Raportu z przeglądu, w terminie do 6 miesięcy. 2. Usunięcie wszystkich stwierdzonych i wykazanych w Raporcie niezgodności zgodnie z zaakceptowanym przez Bank rozwiązaniem, wskazanym w Raporcie lub uzgodnionym przez Strony, w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od przyjęcia Raportu. 3. Świadczenie Usług Wsparcia Technicznego dla Systemu Centrum Gospodarki Własnej Banku, opartego na Oprogramowaniu Microsoft Dynamics AX 2009 oraz Enterprise Portal, przez okres 36 miesięcy Strona 3 z 17

4 4. Świadczenie Usług Rozwoju Systemu Centrum Gospodarki Własnej, opartego na Oprogramowaniu Microsoft Dynamics AX 2009 oraz Enterprise Portal z uwzględnieniem ewentualnej migracji do wyższej wersji Microsoft Dynamics AX. 5. Zapewnienie udzielenia lub udzielenie na rzecz Banku licencji Microsoft Dynamics AX, w zakresie niezbędnym do właściwej obsługi procesów określonych w ramach Usług Rozwoju Systemu 6. Świadczenie Usług Dodatkowych na zlecenie po akceptacji przez Bank każdorazowo wycenianych przez Wykonawcę ilości MD na realizację zgłaszanych zleceń, z puli MD dostępnych w ramach umowy na Usługi Dodatkowe. Zakres planowanego wsparcia 1. Usługi świadczone będą w odniesieniu do Systemu jako całości, w tym w odniesieniu do całego Oprogramowania. Przez Oprogramowanie Bank rozumie Aplikację Microsoft Dynamics AX 2009 oraz Enterprise Portal, oprogramowanie dodatkowe i dedykowane, które pozwalają na wykonanie przez System określonych zadań biznesowych oraz interfejsy do systemów współpracujących. 2. Usługi Wsparcia Technicznego obejmują: a. usuwanie wad (awarii, błędów i usterek) pojawiających się w trakcie bieżącej eksploatacji Systemu, b. wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów i optymalizacji wdrożonych i obsługiwanych w systemie procesów biznesowych c. wsparcie w zakresie eksploatacji, aktualizacji i prawa do otrzymywania aktualizacji i poprawek producenta (w okresie trwania wsparcia producenta) posiadanej przez Bank wersji Oprogramowania. 3. Wymagana dostępność świadczenia Usługi Wsparcia Technicznego: w dni robocze (dzień, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy) od poniedziałku do piątku, w każdym dniu roboczym w godzinach od 8.00 do (godziny robocze), z możliwością obsługi incydentów w innym czasie (np. asysta podczas przenoszenia na środowisko produkcyjne nowych funkcjonalności) po wcześniejszym ustaleniu przez Strony. 4. Czasy usuwania (naprawy) wad: a. Awaria do 16 godzin roboczych b. Błąd do 40 godzin roboczych Strona 4 z 17

5 c. Usterka do 10 dni roboczych Przez Awarię Bank rozumie Wadę polegającą na nieprawidłowym funkcjonowaniu Systemu, w szczególności niezgodnie z Dokumentacją, która powoduje zawieszanie się pracy Systemu, lub skutkuje techniczną niespójnością w bazie danych, lub skutkuje zaburzeniami w integralności danych, lub sytuacja, w której System w ogóle nie funkcjonuje lub sytuacja, w której System nie obsługuje którejś z funkcjonalności. Przez Błąd Bank rozumie Wadę nie będącą Awarią ani Usterką a polegającą na nieprawidłowym funkcjonowaniu Systemu, w szczególności niezgodnie z Dokumentacją, skutkująca błędnymi zapisami w bazie danych Systemu lub błędnym albo nieskutecznym wprowadzaniem, przetwarzaniem lub wyprowadzaniem informacji. Przez Usterkę Bank rozumie inną niż Awaria lub Błąd Wadę polegającą na nieprawidłowym funkcjonowaniu Systemu, w szczególności niezgodnie z Dokumentacją, nie ograniczającą zakresu funkcjonalnego Systemu, lecz utrudniającą pracę użytkownikom lub administratorom Systemu. Zakres planowanego rozwoju 1. Usługi Rozwoju Systemu obejmują przygotowanie i wdrożenie dodatkowych funkcjonalności, opisanych szczegółowo w części szczegółowy opis wymagań Usług Rozwoju Systemu, w obszarach: a. Składniki majątku: i. inwentaryzacja składników majątku (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz drobny inwentarz) ii. elektroniczna obsługa przemieszczeń składników majątku b. Rozrachunki z dostawcami rejestr umów zakupu oraz powiązanie z fakturami zakupu c. Elektroniczna obsługa dokumentów integracja z DMS Document Management System będącym modułem PFE udostępniającym funkcjonalność elektronicznego repozytorium dokumentów oraz procesów zarządzania dokumentami za pośrednictwem szyny ESB z wykorzystaniem Web Service. d. Interfejsy optymalizacja i rozwój w zakresie: iii. Komunikacja AX Szyna ESB (IDM System zarządzania uprawnieniami) iv. Komunikacja AX Szyna ESB (DefBankPro Księga Główna) v. Komunikacja AX Hurtownia Danych Strona 5 z 17

6 e. Raporty budowa nowych niestandardowych raportów i modyfikacja istniejących f. Enterprise Portal: vi. rozbudowa możliwości użytkownika w zakresie przeglądania 2. Opcjonalnym rozwiązaniem jest migracja do wyższej wersji Microsoft Dynamics AX i realizacja Usług Rozwoju Systemu w zakresie dostosowanym do funkcjonalności wyższej wersji. Szczegółowy opis wymagań Usług Rozwoju Systemu: Wymagania funkcjonalne 1. Składniki majątku inwentaryzacja składników majątku (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz drobny inwentarz). Założenie: inwentaryzacja wykonywana będzie z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych. Każdy składnik majątku będzie posiadał indywidualny kod kreskowy oznaczający numer kartoteki w systemie. Funkcjonalność musi zapewniać: i. Możliwość przygotowania wstępnych arkuszy (np. arkusze excel generowane z Systemu), wg różnych kryteriów (dane z kartoteki składnika majątku i modelu ewidencji) np. wymiary, lokalizacja, osoba odpowiedzialna/koordynator, grupa składnika majątku itp., które stanowić będą podstawę weryfikacji stanu faktycznego (np. z wykorzystaniem szablonów excel). W tym możliwość generowania próbnych arkuszy, możliwość ponownego generowania arkuszy. Tam, gdzie wymagane są dane słownikowe (np. wymiary, lokalizacja, użytkownik itp.) arkusze winny pozwalać jedynie na uzupełnienie danymi słownikowymi zgodnymi z aktywnymi w CGW danymi. ii. Możliwość zaczytania (importu) danych z arkuszy ze zweryfikowanymi danymi do systemu w celu porównania z ewidencją (np. z wykorzystaniem szablonów excel). iii. Możliwość porównania w systemie ewidencji ze stanem faktycznym (arkusze ze zweryfikowanymi danymi ze spisu) z jednoczesnym otrzymaniem wyników porównania (np. braków, nadwyżek) iv. Możliwość automatycznego rozliczenia (sparowania) inwentaryzacji przy zgodności określonych parametrów v. Możliwość ręcznego, przez użytkownika, rozliczenia (sparowania) wybranych pozycji (tylko pozycji nierozliczonych automatycznie) vi. Możliwość aktualizacji wybranych danych w kartotece składnika majątku (np. lokalizacji) na podstawie rozliczonych i zatwierdzonych arkuszy spisowych vii. Możliwość wydruku arkuszy spisu inwentaryzacyjnego, po akceptacji rozliczenia zawierającego wszystkie wymagane dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Strona 6 z 17

7 2. Składniki majątku obsługa przemieszczeń składników majątku (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz drobny inwentarz) Założenie: Globalna obsługa procesu przez Enterprise Portal (docelowo uczestnikami procesu będą wszyscy pracownicy Banku) Funkcjonalność musi zapewniać: i. Udostępnienie określonych danych (podgląd bez możliwości modyfikacji) składników majątku przypisanych do pracownika/koordynatora (wg danych w kartotece składnika majątku i modelu ewidencji) wg różnych kryteriów i zakresów (np. koordynator, czyli upoważniony pracownik określonego MPK ma podgląd wszystkich składników majątku, które są w zakresie jego odpowiedzialności z informacją o użytkowniku; dyrektor MPK podgląd wszystkich składników majątku, które są do danego MPK przypisane; pracownik ma podgląd własnych składników majątku) ii. Umożliwienie pracownikowi (osobie odpowiedzialnej) złożenia wniosku o: zwrot składnika majątku (zbędny- przekazanie koordynatorowi) przekazanie składnika majątku innemu pracownikowi w innej/tej samej jednostce (przekazanie) przemieszczenie pomiędzy lokalizacjami iii. Umożliwienie złożenia wniosku z ppkt. ii przez innego pracownika/dyrektora jednostki /osobę upoważnioną/koordynatora w imieniu pracownika - osoby użytkującej (osoba odpowiedzialna); iv. Umożliwienie koordynatorowi (upoważniony pracownik koordynatora) złożenia wniosku o: przekazanie składnika majątku pracownikowi (przekazanie osobie odpowiedzialnej) przemieszczenie pomiędzy lokalizacjami v. Umożliwienie zbiorczego wczytania danych z ppkt. iv o przekazaniu, przemieszczeniu (np. z pliku excel aktualizacja lokalizacji w wyniku przeprowadzki) vi. Wymagalność określonych pól koniecznych do uzupełnienia we wniosku (np. wymiary finansowe) vii. Ograniczenie możliwości zmiany określonych wymiarów finansowych we wnioskach o zwrot i przekazanie (np. jeżeli zakup został zrefundowany ten fakt określa jeden z wymiarów finansowych w modelu ewidencji składnika majątku słownik wymiarów z ok. 30 wartościami, z czego 10 wartości dotyczy zakupu zrefundowanego, dla tych 10-ciu wartości nie jest możliwa ich zmiana we wniosku) viii. Możliwość automatycznego tworzenia wniosków (wniosek generowany przez system) w przypadku zmiany istotnych danych w kartotece pracownika (np. zmiana MPK, zmiana stanu) dla wszystkich lub określonych grup składników majątku ix. Możliwość akceptacji/zwrotu do korekty/odrzucenia wniosku przez koordynatora oraz pracownika (workflow) Strona 7 z 17

8 x. Aktualizację danych w kartotece składnika majątku (w szczególności, lokalizacja, osoba odpowiedzialna, wymiary finansowe) na podstawie zaakceptowanego wniosku o zwrot lub przekazanie. xi. Automatyczne przygotowanie dokumentu księgowego, na podstawie aktualizacji danych w kartotece w wyniku zaakceptowanego wniosku o zwrot lub przekazanie (model ewidencji wymiary finansowe), z przeksięgowaniem wartości brutto i dotychczasowego umorzenia (środki trwałe i WNiP) lub tylko wartości brutto (drobny inwentarz) w określonych przypadkach (np. tylko w ramach tego samego roku obrachunkowego dla drobnego inwentarza, dla środków trwałych i WNiP bez ograniczenia czasowego), pomiędzy różnymi wymiarami finansowymi. xii. Obsługę niestandardowych przypadków np. zwrot/przekazanie sprzętu w zastępstwie nieobecnego pracownika. xiii. Możliwość wydruku oraz zapisu do pdf określonych dokumentów (np. OT, MT) zawierających określone przepisami prawa informacje xiv. Możliwość raportowania utworzonych wniosków wg różnych kryteriów, np. wg statusów, wg osoby tworzącej, wg koordynatora 3. Rozrachunki z dostawcami rejestr umów zakupu, funkcjonalność musi zapewniać: i. Wykorzystanie w celu zapewnienia spójności tożsamości danych występujących w Systemie, istniejących słowników i kartotek a w szczególności: kartoteka dostawcy jako identyfikator strony umowy plan kont - jako identyfikator zakresu przedmiotu umowy wymiary finansowe jako identyfikator miejsca kosztu ii. Możliwość wprowadzania danych wg różnych kryteriów, np.: Wartość umowy (np. minimalna/maksymalna/opcjonalna) Rodzaj umowy (np. ramowa/podstawowa/inne) Właściciel umowy (odpowiedni koordynator) iii. Możliwość powiązania załącznika (np. faktury) z konkretną pozycją w rejestrze umów iv. Możliwość raportowania z różnych poziomów oraz miejsc (np. z poziomu dostawcy wszystkie umowy tego dostawcy, z poziomu konta księgowanego wszystkie umowy, w których występuje to konto) i w różnej szczegółowości (np. dla wybranego dostawcy wszystkie umowy tylko z wartością ogółem, wszystkie umowy z wartością ogółem i wykorzystaniem zaksięgowanymi fakturami), a w szczególności: dostawca umowy faktury konto księgowe umowa załączniki (np. faktury) konto księgowe dostawca załączniki (np. faktury) umowa Strona 8 z 17

9 v. Możliwość raportowania danych umowy/umów z uwzględnieniem różnych kryteriów opartych na wartościach (informacjach) występujących w rejestrze (np. wartościowych, czasowych), a w szczególności Okres obowiązywania (np. raport umów z terminem zakończenia do dnia) Wartość i realizacja umowy (wykorzystanie środków) Właściciel umowy (koordynator) vi. Ograniczenie możliwości przeglądu i raportowania dla określonych grup użytkowników, a w szczególności: Koordynator kosztów (jednostka organizacyjna Banku) tylko swoje umowy, tylko swoje załączniki (np. faktury), tylko swoich dostawców DR (jednostka organizacyjna Banku prowadząca ewidencję dowodów księgowych) wszystkie umowy, wszystkie faktury, wszystkich dostawców. vii. Możliwość ustawienia alertów i powiadomień dla terminów występujących w umowach (np. alert o zbliżającym się terminie wygaśnięcia umowy) 4. Elektroniczna obsługa dokumentów integracja z DMS Document Management System będącym modułem PFE udostępniający funkcjonalność elektronicznego repozytorium dokumentów oraz procesów zarządzania dokumentami za pośrednictwem szyny ESB z wykorzystaniem Web Service. Założenia: i. Dokumenty przychodzące do Banku (dziennik podawczy kancelaria) w tym faktury od dostawców, druki rozliczenia delegacji, zaliczek i innych wydatków dokonanych przez pracownika) wraz z złącznikami są skanowane i osadzane w erepozytorium. W oparciu tylko i wyłącznie o obraz elektroniczny dokumenty są dalej procesowane. ii. W metadanych opisujących dokument osadzony w erepozytorium przypisane są dane dostawcy AX oraz istotne informacje o dokumencie. iii. Akceptacja dokumentów (merytoryczna i formalno-rachunkowa) odbywa się w Systemie (AX lub EP) w oparciu o workflow (co najmniej dwa niezależne przepływy pracy, oddzielny dla akceptacji merytorycznej i oddzielny dla akceptacji formalno-rachunkowej). iv. Dodatkowe formularze (np. dotyczące refundacji) stanowiące podstawę do tworzenia dodatkowych księgowań w Systemie są tworzone, uzupełniane i akceptowane w Systemie w oparciu o workflow. Funkcjonalność musi zapewniać: Strona 9 z 17

10 i. bieżącą aktualizację słownika dostawców CGW na Platformie Ferryt Enterprise (PFE) ii. przenoszenie do CGW metadanych dokumentu i tworzenie nowego systemowego dokumentu, który podlegać będzie akceptacji oraz połączenia z obrazem dokumentu na Platformie Ferryt Enterprise (PFE) (link do dokumentu oraz aktualizacji-nowych wersji dokumentu) iii. przenoszenie z CGW do Platformy Ferryt Enterprise (PFE) określonych informacji o pobranym dokumencie, w szczególności: numer utworzonego załącznika / arkusza w CGW, datę zaksięgowania dokumentu w CGW, datę płatności w CGW, okres archiwizacji dokumentu papierowego iv. przenoszenie do Platformy Ferryt Enterprise (PFE) obrazu i metadanych dokumentów tworzonych w CGW (aplikacja i portal) i wysyłanych do odbiorców lub wysyłanych wewnątrz struktury Banku, np. faktury sprzedaży, potwierdzenia sald, rozliczenia podróży służbowych v. przenoszenie do CGW połączenia z obrazem utworzonym i zapisanym w Platformie Ferryt Enterprise (PFE) (link do dokumentu) vi. tworzenie na Enterprise Portal druku rozliczenia zaliczki, druku rozliczenia wydatku opłaconego kartą służbową lub gotówką wg określonego szablonu vii. nadawanie określonym dokumentom tworzonym w CGW numerów i kodów kreskowych Platformy Ferryt Enterprise (PFE), w ramach określonej puli numerów. viii. możliwość podpięcia (dołączenia) dodatkowego obrazu dokumentu (link do dokumentu) do dokumentu w CGW - jeden dokument w CGW może mieć więcej niż jeden link do dokumentu na Platformie Ferryt Enterprise (PFE) (np. faktura korygująca wystawiona przez dostawcę, która zmienia tylko treść faktury). ix. możliwość podpięcia (dołączenia) obrazu (link do dokumentu) do kartotek i innych obiektów w CGW (np. informacja o zmianie konta dostawcy obraz pisma link do dokumentu w erepozytorium - dołączany będzie do kartoteki dostawcy) x. przenoszenie do Platformy Ferryt Enterprise (PFE) danych dotyczących płatności zagranicznych przygotowanych w CGW konieczność identyfikacji arkuszy/załączników płatności krajowych i zagranicznych w celu ich dalszego procesowania i realizacji oraz pobieranie informacji o statusie/stanie płatności wraz z aktualizacją utworzonego w CGW arkusza/załącznika. xi. Obsługa akceptacji merytorycznej dokumentów oparta na workflow (niezależna od istniejącej już akceptacji formalno-rachunkowej) obejmująca w szczególności: Wprowadzenie danych czyli dekretu z możliwością zaczytania z pliku (excel) Możliwość uzupełnienia (dodatkowy podział) już wprowadzonych danych na poziomie wiersza dekretu w trakcie procesu akceptacji, przy spełnieniu określonych warunków (np. wystąpienie określonego wymiaru finansowego) Możliwość cofnięcia/zwrotu przepływu pracy o jeden krok bez konieczności zwrotu do inicjatora. Strona 10 z 17

11 xii. elektroniczna obsługa dokumentów wymaganych w przypadku refundacji poniesionych przez BGK wydatków w ramach obsługiwanych funduszy i programów, obejmująca w szczególności: Wprowadzenie danych przez użytkownika i ich akceptacja (workflow) Automatyczne tworzenie dokumentów księgowych wg wprowadzonych i zaakceptowanych danych Możliwość wydruku wg określonego wzoru Możliwość raportowania wg określonych kryteriów, w szczególności powiązań poszczególnych utworzonych dokumentów xiii. Kontrolę poprawności (np. wymagalność wymiarów dla konta, aktywność wymiaru finansowego) danych wprowadzonych w dokumencie na każdym poziomie czyli i na poziomie akceptacji merytorycznej i akceptacji formalno- rachunkowej 5. Interfejsy: Komunikacja AX IDM za pośrednictwem ESB, rozbudowa istniejącej funkcjonalności obejmującej pobierania i tworzenia użytkownika CGW, pobieranie aktualnego stanowiska, pobieranie aktualnego przełożonego (dla przepływów pracy) w zakresie: i. Pobieranie i aktualizacja ról użytkowników z ograniczeniem dla wyjątków (np. role techniczne przypisywane użytkownikom nie podlegają aktualizacji) ii. Ograniczenie aktualizacji stanowisk (tylko dla aktywnych - zatrudnionych pracowników) 6. Interfejsy: Komunikacja AX DefBankPro za pośrednictwem ESB, rozbudowa lub modyfikacja aktualnie dostępnych usług w zakresie: a. Danych księgowych wysyłanych z AX - rozbudowa o dodatkowe funkcjonalności dla: i. Obsługa korekt końca miesiąca wysyłanie danych księgowych do księgi głównej DefBankPro wg innych kryteriów niż bieżące dane księgowe, a w szczególności: daty księgowania i daty waluty, inna metoda wysyłania (na żądanie użytkownika) Obsługa korekt końca roku wysyłanie danych księgowych do księgi głównej DefBankPro wg innych kryteriów niż bieżące dane księgowe, a w szczególności: daty księgowania i daty waluty, inna metoda wysyłania (na żądanie użytkownika) b. Danych płatności krajowych realizowanych przez Elixir - zmiana tylko po stronie AX i. zmiana miejsca pobierania danych do pola treść przelewu dla płatności wysyłanych do księgi głównej DefBankPro ii. Rozbudowa możliwości tworzenia tekstów transakcji (zakres danych) Strona 11 z 17

12 c. Budowa w AX bazy danych wysyłanych do DefBankPro (dla danych księgowych i płatności) wraz z możliwością raportowania wg różnych kryteriów (data, konto, załącznik) - zmiana tylko po stronie AX d. Rozbudowa funkcji mapowania kont AX-DEF z wykorzystaniem dodatkowych wymiarów finansowych oraz innych parametrów ustawianych na poziomie kartoteki dostawy/odbiorcy (analogicznie jak pole uwaga ) e. Danych księgowych pobieranych do AX lista dekretów i. Rozbudowa danych (rozszerzenie zakresu) pobieranych danych oraz tabeli mapowania kont AX DefBankPro w zakresie pobieranych dekretów i przenoszonych danych w AX (dane, tabela arkusz) przez: Dodanie nowych wartości (pól) w danych pobieranych Dodanie w tabeli AX między innymi profilu księgowania Przenoszenie do arkusza między innymi treści transakcji 7. Interfejsy: Komunikacja AX Hurtownia Danych (pliki tekstowe) a. Modyfikacja aktualnych ekstraktów w zakresie dodatkowych danych wprowadzanych w systemie w wyniku realizacji nowych funkcjonalności i. ekstrakt z danymi księgowymi elektroniczna obsługa dokumentów ii. ekstrakt z danymi księgowymi rejestr umów zakupu b. Dodanie nowych ekstraktów z danymi systemowymi, które będą wynikiem realizacji nowych funkcjonalności lub funkcjonalności już istniejących: i. ekstrakt wniosków o delegacje ii. ekstrakt rozliczeń delegacji iii. ekstrakt przepływów pracy iv. ekstrakt umów zakupu rozrachunki z dostawcami rejestr umów zakupu 8. Raporty budowa nowych niestandardowych raportów i modyfikacja istniejących w zakresie: a. Powiązania arkusza/załącznika z przepływem pracy (workflow) z uwzględnieniem osób występujących w przepływie pracy (np. inicjator, akceptujący) b. Raport konta księgi głównej saldo konta dla pozycji nierozliczonych (otwartych) możliwość wykonania raportu wg określonej daty (w tym również z przeszłości) c. Raporty przepływów pracy według różnych kryteriów wyboru, a w szczególności stanu, inicjatora, dokumentu wraz z informacja u którego użytkownika znajduje się przepływ i jak długo oraz jakiego dokumentu dotyczy (wniosku/arkusza/załącznika) d. Raport dla tworzonych w systemie dodatkowych dokumentów (fiszki) z informacjami o dokumencie, którego dotyczą oraz o dokumencie, którym zostały rozliczone (zaksięgowane) z uwzględnieniem w szczególności: i. Dat poszczególnych dokumentów ii. Numerów poszczególnych dokumentów iii. Wystawców poszczególnych dokumentów iv. Kwot (wartości) e. Raporty użytkowników wg następujących kryteriów: i. Użytkownicy przypisani do wskazanej roli (możliwość wygenerowania raportu użytkowników przypisanych do roli z danymi użytkownika) Strona 12 z 17

13 ii. użytkownik z przypisanymi rolami (możliwość wygenerowania raportu dla użytkownika z wszystkimi rolami jakie ma przypisane i z danymi użytkownika) f. Rozszerzenie zakresu raportu Dziennik użycia elementu. Dodanie informacji o ostatnim uruchomieniu obiektu dla każdej grupy użytkowników osobno. g. Raporty dla rozliczeń międzyokresowych dla których analityka prowadzona jest w arkuszach okresowych, w zakresie: i. Porównania salda konta bilansowego z istniejącymi danymi w arkuszach okresowych z zachowaniem szczegółowości na poziomie jednego dokumentu pierwotnego (faktury) wg różnych kryteriów szczegółowości (np. tylko konto, konto plus określony wymiar, konto plus zestaw wymiarów). ii. Zestawienie wg kont (bilansowych i kosztowych) w podziale na rozliczenia długo i krótkookresowe, z uwzględnieniem daty dokumentu pierwotnego (faktury) i utworzonych przyszłych księgowań, wg różnych kryteriów szczegółowości (np. tylko konto, konto plus określony wymiar, konto plus zestaw wymiarów) 9. Enterprise Portal rozbudowa możliwości raportowych użytkownika z poziomu EP w zakresie przeglądania wniosków i rozliczeń wg określonych kryteriów, w szczególności: i. Wnioski/rozliczenia zatwierdzone przez użytkownika (np. wszystkie, konkretnego pracownika, w okresie od do) ii. Wnioski/rozliczenia utworzone przez użytkownika (np. wszystkie, konkretnego pracownika, w okresie od do) iii. Wnioski/rozliczenia wg kryterium wymiar (jeden wybrany wymiar, zestaw wymiarów) iv. Wnioski wg statusu przypisane do użytkownika (np. odrzucone, oczekujące) v. Wnioski/rozliczenia konkretnego pracownika (np. wszystkie w okresie od do ) vi. Możliwość wykonywania raportów z uwzględnieniem hierarchii (np. dyrektor może wykonywać raporty dla wszystkich swoich pracowników) odpowiedzialności za koszty (np. koordynator kosztów może wykonywać raporty dla określonych rodzajów delegacji) Strona 13 z 17

14 Opis Systemu Szczegóły funkcjonalne 1. System Centrum Gospodarki Własnej oparty jest na Microsoft Dynamics AX Bank wykorzystuje oryginalne jak również rozbudowane dla własnych potrzeb funkcjonalności Oprogramowania w celu realizacji procesów biznesowych, w obszarach: a. Księga główna, w tym składniki majątku b. Rozrachunki z dostawcami c. Rozrachunki z odbiorcami (oparte na produktach) d. Rozrachunki z pracownikami z tytułu wyjazdów służbowych (oparte na zarządzaniu wydatkami) Z wykorzystaniem pozostałych modułów (administracja, podstawowe, zasoby ludzkie, bank, zarządzanie zapasami) w zakresie niezbędnym do poprawnej i właściwej obsługi procesów biznesowych 2. Procesy biznesowe obsługiwane w Systemie Centrum Gospodarki Własnej udostępnione są użytkownikom za pośrednictwem; a. Enterprise Portal w zakresie procesów globalnych obsługiwanych przez uprawnionych pracowników posiadających uprawnienia do wprowadzania danych w imieniu innych pracowników (między innymi obsługa wniosków i rozliczeń wyjazdów służbowych) b. Aplikacji Microsoft Dynamics AX 2009 w zakresie procesów biznesowych obsługiwanych przez poszczególnych użytkowników 3. Procesy akceptacyjne oparte są na zdefiniowanych przepływach pracy (Workflow) dostępnych z poziomu aplikacji i Enterprise Portal. 4. System powiązany jest interfejsami z następującymi systemami Banku: a. Poprzez szynę ESB (ServiceMix) za pomocą WebService: i. Def Bank Pro 2000 (w zakresie wymiany danych księgowych) (a) Wysyłanie danych księgowych i płatności (b) pobieranie danych księgowych (c) pobieranie statusu przelewu ii. Novell Identity Management (IDM v. 4) współdziałającym z Active Directory (w zakresie zasilania Systemu danymi o hierarchii jak również bieżącej wymianie danych o bezpośrednich przełożonych) Strona 14 z 17

15 b. System HR (wymiana danych za pomocą WebService w zakresie zasilania Systemu danymi o pracownikach) c. System kartowy (wczytywanie plików tekstowych o określonych parametrach, generowanych z systemu kartowego z danymi o transakcjach) d. Hurtownia danych (generowanie z Systemu plików tekstowych o określonych parametrach z danymi księgowymi i słownikowymi) e. Interfejsy plikowe do AX: 5. Użytkownicy: i. Import dekretu do arkusza faktur (wiersze załącznika) pliki excel o określonych parametrach Import rezerw do arkusza finansowego (wiersze załącznika) plik excel o określonych parametrach ii. Import zmiennej pliki.csv o określonych parametrach iii. Import klucza alokacji plik.csv o określonych parametrach a. 43 użytkowników aplikacyjnych nienazwanych (przy realizacji rozwoju wzrost do 61) b. 250 użytkowników portalowych nazwanych (przy realizacji rozwoju wzrost do 1 300) 6. Planowane nowe funkcjonalności realizowane własnymi zasobami Banku a. Rejestr planów zakupowych wraz z procesem zatwierdzenia (workflow) b. Rejestr zamówień zakupowych powiązany z rejestrem planu zakupów z procesem zatwierdzenia (workflow) Szczegóły techniczne 1. Obecne Bank wykorzystuje następujące środowiska aplikacji MS Dynamics AX 2009: a. PROD środowisko produkcyjne Przeznaczenie - wyłącznie produkcyjna praca (bieżąca) użytkowników systemu b. TEST środowisko testowe Przeznaczenie - testy integracyjne modyfikacji testy wzajemnego wpływu modyfikacji i Systemu, testy pojedynczych modyfikacji Dynamics AX, testy integracji modyfikacji lub danych z systemami trzecimi na możliwie najbardziej aktualnych danych. c. PRE dodatkowe środowisko testowe (pre prod) Przeznaczenia - realizacja końcowych testów przed przeniesieniem zmian na PROD. Instancja ta podłączona jest do aktualnej kopii produkcyjnej bazy danych. d. DEV środowisko deweloperskie Przeznaczenie - modyfikacje programistyczne Dynamics AX, Modyfikacje dot. Integracji, wstępne testy samych modyfikacji. 2. Środowisko produkcyjne PROD : a. Platforma Windows 2008 R2 enterprise b. Baza danych SQL 2008 R2 enterprise Strona 15 z 17

16 c. Aplikacja zainstalowana na dwóch serwerach z zainstalowanymi rolami DFS d. Baza danych zainstalowana jest na 2 nodowym klastrze SQL Microsoft 3. Witryny Enterprise Portal środowisk zainstalowane są na SharePoint a. Środowisko produkcyjne korzysta z farmy serwerów wraz z innymi aplikacjami w banku b. Środowiska testowe korzystają z jednego serwera c. Środowisko deweloperskie zainstalowane na serwerze deweloperskim. Istotne postanowienia umowy mogące mieć wpływ na koszt 1. Bank planuje realizację Usług Rozwoju Systemu w formie prawa opcji czyli może zlecić ich wykonanie, ale nie musi. 2. Bank rozważa również rozwój w ramach zasobów własnych banku z przekazaniem Wykonawcy zrealizowanych funkcjonalności tylko w zakresie Usług Wsparcia Technicznego 3. Bank oczekuje, że wszystkie realizowane Usługi Rozwoju Systemu oraz Usługi Dodatkowe będą realizowane poprzez rozbudowę istniejącego Oprogramowania 4. W zakresie wszystkich Usług Bank oczekuje: a. Przeniesienia autorskich praw majątkowych wszystkich zmian i modyfikacji Oprogramowania dedykowanego, wszelkiej Dokumentacji i Raportu, a także kodów źródłowych do Oprogramowania dedykowanego, jak również, w sytuacji, kiedy będzie to konieczne udzielenie licencji lub zapewnienie udzielenia licencji. b. Zapewnienia kompatybilności nowych funkcjonalności jak również wszelkich zmian związanych z naprawą wad z Systemem Centrum Gospodarki Własnej wykorzystywanym przez Bank, a w szczególności z Microsoft Dynamics AX 2009 (lub inną wykorzystywaną przez Bank wersją), na którym oparty jest System. 5. Kompatybilność wskazana w punkcie powyżej rozumiana jest jako: a. spójność z logiką Microsoft Dynamics AX 2009 (lub inną wykorzystywaną przez Bank wersją) b. spójność z istniejącymi zbudowanymi dla potrzeb Banku funkcjonalnościami Systemu, w tym również interfejsów łączących Microsoft Dynamics AX 2009 z innymi aplikacjami lub systemami współpracującymi z CGW wykorzystywanymi w Banku 6. Wszelkie zmiany i modyfikacje realizowane w ramach Usług powinny zapewnić (gwarantować) obsługę procesów już realizowanych, jak również implementowanych w Systemie na poziomie nie gorszym niż obecny (dotychczasowy). 7. Przez cały okres obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany będzie, na zlecenie, wprowadzać zmiany w Systemie mające zapewnić funkcjonowanie Systemu zgodnie z obowiązującym prawem oraz potrzebami biznesowymi Banku. Zmiany realizowane będą jako Usługi Dodatkowe. Strona 16 z 17

17 8. Bank dopuszcza możliwość korzystania przez Wykonawcę z usług podwykonawców. Zastrzega jednak przy tym, że całą odpowiedzialność za realizację zamówienia ponosić będzie Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu publicznego 9. Umowa podlega wszystkim restrykcjom Prawa Zamówień Publicznych 10. Umowa będzie zawarta na prawie polskim. Strona 17 z 17

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ) dotyczący postępowania na zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem pomiędzy systemem ZSRK,

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PODSTAWA PRAWNA Każda instytucja publiczna oraz przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia ewidencji majątku oraz jego okresowej inwentaryzacji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ), zawierający wymagania Zamawiającego do Umowy na świadczenie usług serwisowych systemu zapewniającego, przy wykorzystaniu interfejsu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz ksiąg rachunkowych. 1. Załącznik numer 1. zawiera wykaz zbioru danych składający się na księgi rachunkowe oraz opis powiązań miedzy nimi

I. Wykaz ksiąg rachunkowych. 1. Załącznik numer 1. zawiera wykaz zbioru danych składający się na księgi rachunkowe oraz opis powiązań miedzy nimi I. Wykaz ksiąg rachunkowych. 1. Załącznik numer 1. zawiera wykaz zbioru danych składający się na księgi rachunkowe oraz opis powiązań miedzy nimi II. System przetwarzania danych 1. Do programu KolFK dołączona

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm CO TO JEST PAKIET MOJA FIRMA PLUS? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika aplikacji E-Hurt

Podręcznik użytkownika aplikacji E-Hurt Podręcznik użytkownika aplikacji E-Hurt 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 2 1.1 MAPA STRON APLIKACJI... 3 2 FUNKCJONALNOŚĆ APLIKACJI DLA KLIENTA... 4 2.1 LOGOWANIE SIĘ DO APLIKACJI... 4 2.2 MÓJ PROFIL...

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Łódź: Budowa portalu internetowego w ramach projektu systemowego pt: Łódzka Platforma Transferu Wiedzy Numer ogłoszenia: 253282-2010; data zamieszczenia: 17.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Nowy rok w programach księgowych

Aplikacja Ramzes. Nowy rok w programach księgowych Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Nowy rok w programach

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o.

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA Spis treści I. Wprowadzenie...2 II. O co chodzi? Jak to działa?...3 A. System obiegu dokumentów...3 B. Zasady obiegu dokumentów...4 C. Administracja

Bardziej szczegółowo

Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Zamówienia

Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Zamówienia Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Zamówienia Zamówienia W ramach obszaru biznesowego związanego z zarządzaniem kosztami w firmie platforma Comarch DMS Infostore udostępnia moduły funkcjonalne obsługujące

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE)

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) Załącznik nr 1D do Umowy z dnia.2014r. ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. GOZ-353-2212-5/13. Wykonawcy

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. GOZ-353-2212-5/13. Wykonawcy GOZ-353-2212-5/13 Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w PIP Stosownie do postanowień

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Funkcje systemu. Funkcje systemu cd. Wdrożenie. Ewidencja zdarzeń (operacje) Rejestr towarów (stany magazynowe)

Informatyzacja przedsiębiorstw. Funkcje systemu. Funkcje systemu cd. Wdrożenie. Ewidencja zdarzeń (operacje) Rejestr towarów (stany magazynowe) Informatyzacja przedsiębiorstw System Gospodarka Materiałowa część II 1 Funkcje systemu Wdrożenie użytkownicy, dane stałe, bilans otwarcia Ewidencja zdarzeń (operacje) przychody, rozchody, korekty, zmiany

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Spis treści 1. Hosting aplikacji... 3 Bezpieczeostwo fizyczne... 3 Wymagania techniczne aplikacji... 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze

Bardziej szczegółowo

System Wniosków DWZ AGH

System Wniosków DWZ AGH System Wniosków DWZ AGH Maurycy Ornat, Aes Grave 25 marca 2012 Plan 1 Wprowadzenie Po co jest system Bezpieczeństwo 2 Panel klienta Rejestracja i logowanie Widok panelu klienta Składanie wniosków 3 Panel

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

1. Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/przedłużenie terminu składania ofert

1. Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/przedłużenie terminu składania ofert Sygnatura postępowania: BZP/31/DRI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 8 lipiec 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Oferta na dostawę i wdrożenie

Oferta na dostawę i wdrożenie Oferta na dostawę i wdrożenie Programu do zarządzania gospodarką komunalną Dla Urzędu Gminy Lesznowola Szanowni Państwo, W nawiązaniu do ostatniego spotkania, na którym mięliśmy okazję zaprezentować system

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012

Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012 Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012 Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A. Wspomaganie procesu rozliczenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 03/2011 z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania.

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Założenia projektowe systemu NETDOC. część 1: założenia ogólne i funkcjonalność rdzenia systemu Założenia ogólne Celem projektu jest

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Biznesowe zastosowania integracji aplikacji Lotus Notes Domino oraz SAPa

Biznesowe zastosowania integracji aplikacji Lotus Notes Domino oraz SAPa Lotus Day Warszawa, 14. września 2010 Biznesowe zastosowania integracji aplikacji Lotus Notes Domino oraz SAPa Lotus Notes Domino spotyka SAPa Czym jest system SAP? - zespół aplikacji biznesowych klient/serwer:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące systemu WrokFlow

Wymagania dotyczące systemu WrokFlow Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o Wymagania dotyczące systemu WrokFlow DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO. Szczecin 2011 1 Spis treści Wymagania dotyczące oferentów oraz kryteria

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS

System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS KWSOFT Pleszew 8-03-2005 Ul. Witkiewicza 9 63-300 Pleszew tel. 0509 370 429 http://www.kwsoft.com.pl kwsoft@kwsoft.com.pl System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS Przygotowali: Krzysztof Juśkiewicz

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według

Bardziej szczegółowo

Jak przeprowadzić integracje pomiędzy aplikacjami dla uzyskania synergii

Jak przeprowadzić integracje pomiędzy aplikacjami dla uzyskania synergii 2012 Jak przeprowadzić integracje pomiędzy aplikacjami dla uzyskania synergii Piotr Przybyłkiewicz Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 Agenda Projekt z wykorzystaniem integracji danych Analiza

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Odświeżony interfejs użytkownika 2 Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu,

Bardziej szczegółowo

Procedura Walidacyjna Interfejs

Procedura Walidacyjna Interfejs Strona: 1 Stron: 7 SPIS TREŚCI: 1. CEL 2. ZAKRES 3. DEFINICJE 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA 5. TRYB POSTĘPOWANIA 6. ZAŁĄCZNIKI Podlega aktualizacji X Nie podlega aktualizacji Strona: 2 Stron: 7 1.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013

Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013 Bit2Money sp. z o.o. Warszawa, 25.10.2013 ul. Grójecka 99/78 02-101 Warszawa Robert@qsoft.com.pl Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013 I. ZAMAWIAJĄCY Bit2Money sp. z o.o. ul. Grójecka 99/78, 02-101 Warszawa NIP:

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System.

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Dokument opisuje współpracę BPH BankConnect z programem INFOR System, która umożliwia wykonywanie części operacji bankowych bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Do kogo skierowany jest system obiegu dokumentów?

Do kogo skierowany jest system obiegu dokumentów? 9 Obieg dokumentów Do kogo skierowany jest system obiegu dokumentów? Dla kogo? Obsługa rosnącej liczby faktur, umów, czy korespondencji wymaga coraz większych nakładów pracy. Dzięki wdrożeniu sprawnego

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO ZAPYTANIE O INFORMACJĘ DOTYCZY OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA PKO LEASING SA SA PKO ŁÓDŹ, MARZEC 2014 PYTAJĄCY PKO Leasing SA ul. Śmigłego Rydza 20, 93 281 Łódź tel.

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PROCESÓW. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym. Oznaczenia:

OPIS PROCESÓW. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym. Oznaczenia: Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym Oznaczenia: 1 System w tym strona www 2 Dyrekcja OKMP 3 Badany 4 Pracodawca/Klient 5 ośrodek KOMP/pielęgniarki rejestratorki: Kolejowy Ośrodek Medycyny

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Dział Pomocy Technicznej Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków Tel. +48 126882600 Faks +48 126882649 E-mail: tech@dotpay.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Przyjmowanie płatności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu SERWAL

Instrukcja obsługi systemu SERWAL I. DO CZEGO SŁUŻY SYSTEM SERWAL? Instrukcja obsługi systemu SERWAL Serwal to system informacyjny dla mieszkańców i kontrahentów Urzędu Miasta Bartoszyce umożliwiający: prezentację stanów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do Umowy Zadaniem Wykonawcy będzie świadczenie usług wsparcia, rozwoju i asysty technicznej w obszarze poniższego oprogramowania wytworzonego w technologii

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) Oprogramowanie wspomagające procedury realizacji zakupów, w formie gotowej do implementacji platformy zakupowej w modelu zakupu licencji dla Polskiej Agencji Żeglugi

Bardziej szczegółowo

czerwony PLUS dla InsERT GT to specjalny pakiet rozszerzeń funkcjonalnych dla systemów z linii InsERT GT.

czerwony PLUS dla InsERT GT to specjalny pakiet rozszerzeń funkcjonalnych dla systemów z linii InsERT GT. czerwony PLUS dla InsERT GT to specjalny pakiet rozszerzeń funkcjonalnych dla systemów z linii InsERT GT. Jest to trzeci z serii PLUSÓW - pakietów stworzonych z myślą o firmach, którym w codziennej pracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r.

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Pytanie nr 18 Jakie rozwiązanie w istniejącej infrastrukturze jest wykorzystywane do szyfrowania danych? Odpowiedź nr 18 W istniejącej

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. 1. Archer DMS. 2. Organizacja archiwum. 3. Organizacja pracy. 4. Funkcjonalność systemu. Quality Software Solutions 2

Plan prezentacji. 1. Archer DMS. 2. Organizacja archiwum. 3. Organizacja pracy. 4. Funkcjonalność systemu. Quality Software Solutions 2 ARCHER-DMS 2015 Plan prezentacji 1. Archer DMS 2. Organizacja archiwum 3. Organizacja pracy 4. Funkcjonalność systemu 2 1 ARCHER-DMS Zarządzanie procesami biznesowymi i Aurea BPM 3 Document Management

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab6 Strona 1 Plan zajęć 1 Utworzenie kartoteki środka trwałego... 3 2 Zakup środka trwałego... 4 3 Amortyzacja środka

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Spis treści Wstęp... 4 Podstawowe zasady pracy z programem:...4 Podstawowe korzyści w obszarze zarządzania serwisem po wdrożeniu oprogramowania bs4

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY. e-pracownik Light ERP. dla Systemu Symfonia ERP Kadry I Płace. Opracował(a): Sebastian Stachowiak

OPIS FUNKCJONALNY. e-pracownik Light ERP. dla Systemu Symfonia ERP Kadry I Płace. Opracował(a): Sebastian Stachowiak OPIS FUNKCJONALNY e-pracownik Light ERP dla Systemu Symfonia ERP Kadry I Płace Opracował(a): Sebastian Stachowiak Funkcjonalność Intranet Light ERP (e-pracownik) Symfonia ERP Kadry i Płace Główne cechy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Wprowadzona w programie funkcjonalność obsługi e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

EOIF GigaCon Summit Warszawa

EOIF GigaCon Summit Warszawa EOIF GigaCon Summit Warszawa Skanuj.to to platforma pozwalająca na inteligentne rozpoznawanie danych z dokumentów papierowych oraz elektronicznych (faktury, paragony, umowy i inne). Autorskie platformy

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości ZSzMS2/0161/54/10 Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości Postanowienie wstępne: Celem wprowadzenia zasad polityki rachunkowości jest zapewnienie rzetelnej

Bardziej szczegółowo