Wymagania dotyczące systemu WrokFlow

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania dotyczące systemu WrokFlow"

Transkrypt

1 Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o Wymagania dotyczące systemu WrokFlow DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO. Szczecin 2011

2 1 Spis treści Wymagania dotyczące oferentów oraz kryteria oceny:... 2 Ogólne wymagania funkcjonalne i techniczne... 3 Wymagania techniczne... 3 Moduł sekretariatu:... 3 Korespondencja:... 3 Pisma i sprawy... 3 Raporty... 4 Użytkownicy... 5 Alerty i powiadomienia:... 5 Terminarz:... 5 Bezpieczeństwo:... 5 Administracja... 5 Automatyzacja BPM

3 2 Specyfikacja wymagań systemu WorkFlow Założenia: System WorkFlow (WF) musi umożliwiać zarządzanie dokumentacją i sprawami, ich obiegiem oraz archiwizację, z możliwością pełnego śledzenia etapów realizacji zadań, przeglądania ścieżek obiegu oraz możliwość analizy procesów zakończonych i przeglądania dokumentów z tym związanych. Dodatkowo wdrożenie systemu WF powinno zapewnić pełną obsługę sekretariatu w tym pism wchodzących i wychodzących w powiązaniu ze sprawami administracyjnymi firmy, pocztą, korespondencją i zarządzaniem dokumentami firmy w formie elektronicznej. Czas realizacji 60 dni od daty podpisania umowy. System WF powinien zapewnić możliwość uruchomienia modułu Business Process Managment (BPM) z automatycznymi procesami i możliwością integracji z systemami zewnętrznym oraz wymaganiami opisanymi w specyfikacji pkt. Automatyzacj-BPM, z tymże uruchomienie tego etapu będzie uzależnione od potrzeb Zamawiającego i rozliczane dodatkowo. Wymagania dotyczące oferentów oraz kryteria oceny: Rozpatrywane będą oferty podmiotów, które spełnią łącznie wszystkie poniższe kryteria: 1) Roczny przychód za ostatni rok obrachunkowy za bieżący lub poprzedni rok obrotowy (2010) z tytułu świadczenia usług wyniósł minimum zł słownie: pięćset tysięcy złotych (wymagana kopia sprawozdania finansowego za dany okres) 2) Oferent przeprowadził minimum 5 samodzielnych wdrożeń systemów WF w okresie 18 miesięcy przed złożeniem niniejszej oferty (wymagane potwierdzenie poprzez załączenie do oferty kopii odbiorów końcowych wdrożeń systemów WF wraz z referencjami) 3) Oferent zapewni bezpłatny serwis przez okres jednego roku od wdrożenia systemu, 4) Posiada certyfikat zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001, 5) Dostawca oprogramowania w ofercie przedstawi harmonogram rzeczowo-finansowy prac z podziałem na poszczególne etapy realizacji zadania, z uwzględnieniem etapu analizy przedwdrożeniowej, realizacji, testowania i szkolenia pracowników, 6) Wykonawca zobowiąże się do udostępnienia Zamawiającemu kodów źródłowych w celu rozwijania i utrzymania przez Zamawiającego Systemu WorkFlow wyłącznie na własny użytek, na wypadek gdyby istniało zagrożenie zaprzestania prowadzania działalności przez Wykonawcę lub zaprzestania świadczenia usług w tym serwisowych przez podmiot realizujący projekt na rzecz Zamawiającego. Kryterium oceny przy wyborze oferty: 100% cena ryczałtowa brutto (cena nie może ulegać zwiększeniu w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia) 2

4 3 Ogólne wymagania funkcjonalne i techniczne Wymagania techniczne Baza danych Microsoft SQL Server 2008 R2 Express lub PostgreSQL Microsoft Windows Server 2008 Standard Edition lub Linux opensus 11.4 (oferta musi obejmować kalkulację konfiguracji serwera, a w przypadku Linux 11.4 również zakup licencji, instalacji i konfiguracji) Umożliwienie pracy zdalnej (dostęp z innych oddziałów). Wymagania funkcjonalne Moduł sekretariatu: Na każdym etapie przekazania pisma/sprawy/zadania powinna istnieć możliwość wyboru i przekazania tematu do wybranej osoby lub grup według struktury ZRFPK. Korespondencja: Rejestracja nadanie numeru, pola daty wysłania i wpłynięcia, nadawcy, - założenia pisma System powinien zapewnić import danych słownikowych bazy klientów, założenie nowego klienta (pola wymagalne i dobrowolne): Nazwa Nip Kontakt Osoba do kontaktu/upoważniona do reprezentowania Nowy klient powinien zostać dodany do bazy klientów, by nie wprowadzać go później. Odbiór dokumentów elektronicznych z pozostałych systemów ZRFPK (pdf, lub inny format pliku) Możliwość dokonania dekretacji dotyczy dokumentów tzw. administracyjnych nie związanych z procesami poręczeń. Dodatkowy opis dokumentu pole na informacje dodatkowe. Możliwość dokonania zwrotu niewłaściwie zadekretowanej korespondencji Zatwierdzenie pisma: osoba ma do wyboru: akceptuję, brak akceptacji cofnięcie lub odrzucenie, uwagi wraz z opisem. Akceptacja powinna zawierać dane użytkownika miejsce na notatki lub uwagi. Na podstawie pisma, które zostało zarejestrowane należy umożliwić wygenerowanie pisma wewnętrznego/pismo wychodzące, z uwzględnieniem automatyzacji uzupełnienia danych np. adresowych. Pisma i sprawy Możliwość stworzenia schematów i ścieżek zadań/dokumentów niezbędnych do wykonania na poszczególnych etapach, w zależności od rodzaju zadania system będzie miał znaną ścieżkę obiegu. 3

5 4 Automatyzacja : wypełnianych pól na dokumentach powiązanych (celem uniknięcie podwójnego wpisywania danych), Rezerwacji zasobów, załączenie pism do prowadzonych spraw czy korespondencji Możliwość załączenia jako załącznik do sprawy, Uruchomienie procesu na podstawie , skanu dokumentu (poczta przychodząca), dokumentu z innego systemu (OSWUP, Aplikacja do zarządzanie wnioskami). Możliwość dodawania predefiniowanych pól, które będą obowiązkowe lub dobrowolne do wypełnienia przez pracownika Załączenie pism i powiązań w tym przypisywanie pism według zdefiniowanych rodzajów pism Wyszukiwanie wielopoziomowe z różnymi wariantami filtrowania Zmiana osoby prowadzącej sprawę Możliwość zmiany terminów sprawy ewentualnie zawieszenia/wznowienia sprawy Rejestry zestawienie dokumentów wchodzących i wychodzących. Powinny być tak skonstruowane, by można było utworzyć praktycznie dowolny rejestr. Manualny obieg: rozpoczęcie przekazanie, realizacja, zakończenie. Nadzorowanie procesów dostęp dla kierownika sprawy/projektu, czy dyrektora do spraw podwładnych, Alternatywny obieg możliwość niestandardowego obiegu sprawy, lub wyboru wariantu schematu Dodatkowe funkcje to akceptacja pism, podmiana pisma, dodanie załączników/ . Korespondencja seryjna. Wyszukiwanie dokumentów również po treści dołączonych załączników. Raporty Powinny dostarczać informacji o: Ilości sprawach, wynikach spraw (ile zostało zrealizowanych pozytywnie ile negatywnie), sprawy wymagające egzekwowania należności, ilość spraw oddanych do windykacji, ilość spraw straconych. Średnim czasie realizacji wniosku/zadania. Ilość prowadzonych projektów z podziałem na grupy/osoby Rejestry zestawienie dokumentów wchodzących i wychodzących Raporty wykazu spraw: Prowadzonych Zrealizowanych Przeterminowanych 4

6 5 Ilość spraw w poszczególnych obszarach/zagadnieniach Okresowych np. dzienne, tygodniowe itd. Raporty wysłanej korespondencji, wysłanych ponagleń Moduł raporty powinien być tak skonstruowany by umożliwiał definiować dowolnych raportów. Użytkownicy Każdy użytkownik powinien mieć nadane odpowiednie uprawnienia w zależności od funkcji i kompetencji (nadaje administrator). Przynależność pracowników do: Organizacji/wydział Komórki organizacyjnej Grup roboczych System musi zapewniać jednoczesne występowanie każdego pracownika w różnych grupach, zadaniach, wydziałach. Możliwość nadania: stanowisko, grupy robocze, pełnione funkcje, Informacje dotyczące nieobecności i zastępstw Alerty i powiadomienia: Możliwość wysłania powiadomienia poprzez (automat w przypadkach możliwości niewykonania zadań w terminie- powiadomienie pierwsze powiadomienie powinno być wysłane na X dni przed granicznym terminem- do osoby bezpośrednio odpowiedzialnej, kolejne powiadomienie blisko końca terminu- mail do kierownika/osoby nadzorującej i do osoby odpowiedzialnej za wykonanie. Powiadomienie (monit) użytkownika o braku wymaganego załącznika lub informacji Możliwość ustalenia: pola obowiązkowe i dodatkowe Terminarz: Powinien być przejrzysty z możliwością przejścia z jego poziomu do danego zadania. W przypadku uruchomienia pełnego WF powinien uwzględniać zadania danego pracownika jak i osób podległych. Bezpieczeństwo: oferent musi posiadać certyfikat zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO system powinien sprawdzać uprawnienia poszczególnych użytkowników dotyczących funkcji i zasobów systemu zapisanych w bazie danych. odpowiednie zabezpieczenie komunikacji pracownik-system poprzez zastosowanie mechanizmów SSL uwierzytelnianie za pomocą systemu haseł i możliwością logowania przy użyciu podpisu elektronicznego zabezpieczenie danych przed modyfikacją przez osoby niepowołane. Administracja Logi informujące o: 5

7 6 Błędach systemu Korzystaniu z systemu Historie logowania Ilość aktywnych użytkowników Uprawnienia i dostęp Zabezpieczenia Obsługa słowników tworzenie, uzupełnianie, definiowanie Możliwość przesyłania różnego rodzaju komunikatów do użytkowników Definiowanie struktury organizacji/grup użytkowników dodatkowo przypisywanie im uprawnień do poszczególnych funkcji systemu, obszaru i zakresu obsługi. Definiowanie uprawnień/dostępów Wstępnie integracja odbędzie się na zasadzie dodawania plików/spraw jako załącznika do wniosku w systemie web, jednak system musi być otwarty i nie ograniczać możliwości integracji. Automatyzacja BPM System powinien być rozbudowany o moduł Business Process Managment (BPM), który będzie możliwy do uruchomienia i konfiguracji w II etapie wdrożenia. Zakres funkcjonalny obejmuje podstawowe założenia z I etapu plus dodatkowo: Automatyczny obieg spraw z możliwością przerwania i zmiany obiegu lub przełączenia na manualny. Graficzne i programistyczne tworzenie schematu procesów Procesy potomne i równoległe Nadawanie uprawnień na różnych poziomach: pracownik, funkcja/rola, grupa, stanowisko Wbudowany system powiadomień o statusie i etapie realizacji poszczególnych spraw, z naciskiem na terminy graniczne. , sms, alert w systemie. Pilnowanie etapów wymagających zrealizowania przez pracownika pewnych czynności/dołączenia pism, kontrola realizacji tych zadań (np. poprzez check box). Końcowy etap każdego procesu powinien przeanalizować zakończenie wszystkich powiązanych i alternatywnych przebiegów. Kontrola poprawności realizacji procesu. 6

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania, Kupujący ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy oprogramowania/licencji/modułów

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa w zakresie zarządzania oświatą.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Projekt Wstępny Systemu Informatycznego Transgranicznego Przemieszczania Odpadów

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Projekt Wstępny Systemu Informatycznego Transgranicznego Przemieszczania Odpadów Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Projekt Wstępny Systemu Informatycznego Transgranicznego Przemieszczania Odpadów Specyfikacja funkcjonalna Przypadki Użycia 1 Wstęp... 5 1.1 Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B Kraków, 03.09.2014 r. Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Reduta 5 31-421 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/6(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku

Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku Numer ogłoszenia: 112566-2008; data zamieszczenia: 28.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW (ze sprost. Dz.U.2011.27.140) 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.11.14.67 Dz.U.2011.27.140 ROZPORZĄDZENIE PREZES RDY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 14 746 Poz. 67 67 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 12 luty 2010 Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne...5 1.1 WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE...5 1.1.1 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w relacje

Inwestujemy w relacje Bankowość Korporacyjna BusinessNet Wszystko, czego potrzebuję, muszę mieć w jednym miejscu. BusinessNet to wyjątkowy zestaw narzędzi bankowych, który pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie finansami Twojej

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo