ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2012/IMF

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2012/IMF"

Transkrypt

1 Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2012/IMF Warszawa, r. Na stworzenie Platformy Zarządzania Kompetencjami bezpłatnej aplikacji internetowej na potrzeby realizacji projektu Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.3 Projekty innowacyjne. 1. Zamawiający Collegium Civitas Pl.Defilad 1, XII piętro Warszawa Tel. (22) /36 2. Przedmiot zamówienia: W ramach realizowanego projektu ma zostać stworzona Platforma Zarządzania Kompetencjami bezpłatna aplikacja internetowa dostępna dla wszystkich zarządzających małymi przedsiębiorstwami i wybranych pracowników tych przedsiębiorstw. Ma ona umożliwiać zaplanowanie i powiązanie celów strategicznych przedsiębiorstwa z zarządzaniem kapitałem ludzkim, ze szczególnym uwzględnieniem generacyjnego zróżnicowania kompetencji pracowników. W szczególności platforma ma umożliwiać: wyznaczenie strategicznego celu biznesowego przedsiębiorstwa, zaplanowanie działań umożliwiających osiągnięcie wyznaczonego celu, identyfikację zasobów umożliwiających osiągnięcie wyznaczonego celu strategicznego, identyfikację zasobów kompetencyjnych posiadanych obecnie przez firmę pracowników wraz z wykonywanymi przez nich zadaniami i kompetencjami kluczowymi dla tych zadań, identyfikację luki pomiędzy zasobami (kompetencjami) posiadanymi obecnie a zasobami (kompetencjami) niezbędnymi do osiągnięcia celu, planowanie działań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi służących zlikwidowaniu luki (w tym tworzenie ścieżek sukcesji, planowanie intermentoringu) takich jak: a. planowanie rekrutacji dzięki porównaniu kompetencji posiadanych obecnie i niezbędnych w przyszłości, system powinien obrazować które z kompetencji są w organizacji i należy je rozwijać, które kompetencje będą niepotrzebne w przyszłości, a które należy pozyskać z rynku pracy. System ma umożliwiać zaplanowanie jacy pracownicy będą potrzebni w sposób ciągły, a jacy czasowo oraz którzy z pracowników nie wpisują się model rozwoju firmy, b. planowanie ścieżek rozwoju dla pracowników stworzenie ścieżek kariery, w tym awansu zawodowego lub zwiększenia kompetencji merytorycznych, c. identyfikacja kompetencji kluczowych (najważniejszych z punktu rozwoju przedsiębiorstwa) i zaplanowanie zastępstw innych pracowników na wypadek stałej lub dłuższej nieobecności pracownika, a jeżeli to niemożliwe to strategii działania w tym zakresie (np. czasowego pozyskania z rynku), d. planowanie rotacji pracy dla pracowników w wieku 45+, e. planowanie intermentoringu (wymiany wiedzy pomiędzy pracownikami) pracownicy w wieku 45+ będą przekazywali wiedzę młodszym pracownikom (w wieku 35-) w zakresie swoich kluczowych kompetencji, natomiast młodsi pracownicy będą uczyli starszych np. nowych procedur czy korzystania z nowych technologii (w tym z komputerów), f. planowanie działań rozwojowych, np. nauki w miejscu pracy, mentoringu, szkoleń wewnętrznych, szkoleń zewnętrznych (przy założeniu, że szkolenia zewnętrzne są konieczne tylko, gdy określone kompetencje nie występują w przedsiębiorstwie). 1

2 I. Moduły i funkcjonalność systemu Platforma Zarządzania Kompetencjami ma mieć charakter modułowy, co oznacza, że musi być możliwe niezależne korzystanie z poszczególnych elementów systemu. Platforma ma funkcjonować w oparciu o narzędzia merytoryczne np. analizę czynników sukcesu, analizę SWOT, PEST, tabelę kompetencji, skalę biegłości kompetencji, tabelę sukcesji, plan następstw, itd. Opis kontekstu informacyjnego Platformy Zarządzania Kompetencjami przedstawiony został w załączniku do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. I.I Moduły systemu Moduł I Zarządzanie strategiczne Moduł ten ma służyć budowaniu założeń strategicznych działalności przedsiębiorstwa i musi umożliwiać: a. definiowanie wizji i misji firmy, b. dokonywanie analizy SWOT, c. budowanie uproszczonej wersji Strategicznej Karty Wyników (BSC), d. określanie celów działania firmy: celu głównego (strategicznego), celów szczegółowych oraz funkcjonalnych programów działania. Uwagi: Rozwiązanie informatyczne powinno uwzględnić zależności zachodzące między poszczególnymi elementami, zarówno na poziomie generowania odpowiedzi, jak i raportów podsumowujących. Moduł II Zarządzanie kompetencjami Moduł musi zawierać: a. tabelę zasobów, b. opisy stanowisk pracy (opisy działań na stanowiskach pracy), c. tabelę kompetencji. Moduł III Intermentoring Moduł musi zawierać: a. tabelę sukcesji, b. tabelę zasobów do intermentoringu, c. plan działań mających na celu likwidację luki kompetencyjnej, d. plan sukcesji. I.II Funkcjonalność systemu Poniżej zdefiniowany został katalog funkcjonalności, z których część będzie miało charakter funkcjonalności podstawowych (obligatoryjnych), natomiast część charakter dodatkowy względem podstawowego. Zakres proponowanych przez Wykonawcę funkcjonalności dodatkowych będzie przedmiotem oceny. Funkcjonalności podstawowe: 1. System będzie funkcjonował z wykorzystaniem pytań i podpowiedzi dla użytkownika w postaci definicji, pytań pomocniczych, przykładów, objaśnień i sugestii (np. definiowanie strategii firmy poprzez odpowiedzi na pytania). 2. Wszelkie dane i informacje wprowadzane przez użytkowników są wprowadzane jednorazowo i następnie wykorzystywane (w miarę potrzeby) w pozostałych modułach platformy (architektura systemu ma charakter modułowy). 3. Platforma posiadać będzie możliwość generowania raportów (np. pdf) bazujących na wypełnionych treściach oraz możliwość wymiany danych z innymi systemami i formatami (np.xls). W przypadku komponentu do zarządzania kompetencjami - zarówno zbiorczych, jak i indywidualnych. 4. System powinien cechować się wysokim bezpieczeństwem przechowywanych danych. 5. System będzie umożliwiał definiowanie uprawnień dostępu (rejestracja użytkowników i nadawanie uprawnień). Definicja grup użytkowników i ich uprawnień ma zostać dokonana na etapie tworzenia systemu. Wstępnie zaplanowano podział użytkowników na trzy zasadnicze grupy: a. kierownictwo przedsiębiorstwa, b. wybrani pracownicy firmy, c. administratorzy systemu. 2

3 6. Użytkownicy i uprawnienia lokalne do Platformy powinny być definiowane przez administratora lokalnego (kliencki moduł administracyjny). 7. Korzystanie z systemu powinno być możliwe za pośrednictwem w różnych przeglądarek (np. IE od v 9 Chrome, Firefox 11, Opera). 8. Istnieje możliwość wydruku lub rozesłania raportów drogą elektroniczną. 9. Funkcjonuje automatyczne wykonanie kopii zapasowej bazy danych. 10. Istnieje możliwość monitorowania obciążenia serwera z poziomu systemu operacyjnego. 11. Istnieje możliwość monitorowania obciążenia karty sieciowej serwera z poziomu systemu operacyjnego. 12. Funkcjonuje historia działań użytkowników systemu i możliwość analizowania tych danych pod kątem rozwoju systemu. Wykonawca może zaproponować katalog własnych (dodatkowych) funkcjonalności bazując na swoim doświadczeniu w przygotowywaniu podobnego typu narzędzi. II. Warunki techniczne i technologiczne wykonania serwisu II.I Infrastruktura techniczna Infrastrukturę techniczną na której funkcjonować będzie serwis w okresie trwania projektu tj do dnia 30 listopada 2013 r. zapewnia Wykonawca. II.II Wymagania W związku z tym, iż procesy planowania strategicznego/hr przeprowadzane są w firmach względnie rzadko i nie są również prowadzone we wszystkich firmach w tym samym czasie zakłada się, że nie zachodzi ryzyko dużego obciążenia Platformy. Przyjmuje się następujące wymagania wydajnościowe systemu: Parametr Jednostka Wartość Dostępność % czasu 99,75% Przepustowość Maksymalne opóźnienie (czas odświeżania w przeglądarce)* Średni czas przetwarzania zapytania (czas zajętości serwera) liczba zapytań na sekundę 250 sekunda 5 sekunda 1 Liczba użytkowników jednoczesnych szt. 20 *czas zależny od typu przeglądarki i przepustowości łącza używanego przez użytkownika II.III Sugerowane technologie Serwis powinien zostać wykonany w technologiach kompatybilnych z działającymi na uczelni systemami. W związku z tym zaleca się użycie następujących technologii: - Serwer WWW: Apache lub IIS. - Silnik bazy danych: Microsoft SQL Server lub Mysql lub PosgreSQL. - Język programowania:.net lub PHP. III. Zarządzanie projektem III.I Metodyka zarządzania projektem Sugeruje się zastosowanie tzw. żwawych metodyk zarządzania projektem (ang. agile project management). Głównymi założeniami tego podejścia, kluczowymi dla projektu budowy platformy są: koncentracja na wartości dla zamawiającego i użytkowników końcowych (małe firmy), rozumianej jako realizacja celu przez dostarczenie ustalonych z funkcjonalności w kolejności zgodnej z priorytetami biznesowymi wytwarzanie iteracyjne pozwalające na częste uzyskiwanie informacji o statusie prac a przede wszystkim o ocenie wytworzonych funkcjonalności ścisła współpraca z zamawiającym, jego udział w określaniu wymagań oraz przede wszystkim w odbiorach częściowych wyników poszczególnych iteracji III.II Współpraca z Zamawiającym Realizacja projektu będzie przebiegać w ścisłej współpracy z Zamawiającym. 3

4 IV Harmonogram realizacji zamówienia Realizacja projektu będzie przebiegać zgodnie z następującym harmonogramem: 1. w dniu podpisania umowy spotkanie inaugurujące realizację projektu, 2. w terminie do dnia 13 lipca 2012 przygotowanie wstępnej wersji systemu gotowej do testowania, 3. w terminie do 31 marca 2013 r. przygotowanie ostatecznej wersji systemu. 3. PRZYGOTOWANIE OFERTY Oferta powinna zawierać: 1. Datę sporządzenia oraz adres oferenta i numer telefonu, adres mailowy. 2. Czytelny podpis osoby reprezentującej oferenta 3. Cenę netto i brutto, która uwzględnia koszty stworzenia platformy, hosting serwisu na serwerze oferenta do 30 listopada 2013 r. oraz opiekę serwisową do 30 listopada 2013 r. 4. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę 5. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane 6. Terminy realizacji poszczególnych etapów zamówienia podano w punkcie: IV Harmonogram realizacji zamówienia 4. KRYTERIA OCENY OFERT: 1. Cena 50% 2. Termin realizacji (jeśli krótszy niż zakładany w harmonogramie) 50% 5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1. Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres do dnia 8 czerwca 2012 r. do godz W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny (22) /36 lub mailowy 6. POZOSTAŁE INFORMACJE: 1. Oferty niespełniające wymagań zostaną odrzucone. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Joanna Kowalczyk Koordynator Projektu 4

5 Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie systemu pn.: Platforma Zarządzania Kompetencjami i jego wdrożenie Rysunek 1. Kontekst informacyjny Platformy Zarządzania Kompetencjami 5

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZADZĄNIA KOMPETENCJAMI

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZADZĄNIA KOMPETENCJAMI REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZADZĄNIA KOMPETENCJAMI WYTYCZNE DO MODELU BORYS CZERNIEJEWSKI Rekomendacje dotyczące Platformy Zarządzania Kompetencjami 1. Rekomendacje odnośnie warstwy biznesowej

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2 Grupa Polska Stal S.A. ul. Ujastek 7 31-752 Kraków Kraków, 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: 1. Sprzętu komputerowego, 2. Licencji oprogramowania komputerowego, 3. Szkoleń specjalistycznych,

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

ZAPYTANIE OFERTOWE SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE I.1.Nazwa i adres Zamawiającego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Intergraph Polska sp. z o.o. Adres siedziby: Ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa Tel.: 22 495 88 00 Fax: 22 495 88 01 http://www.intergraph.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Socialon jako innowacyjne narzędzie do obsługi kampanii promocyjnych MŚP przez: Consuneo Katarzyna Urbaniak w ramach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 13.2.2015 L 38/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B Kraków, 03.09.2014 r. Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Reduta 5 31-421 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś

Bardziej szczegółowo

Gostynin, dnia: 05.11.2013r. FIRMA HANDLOWA TYTAN HURTOWNIA NARZĘDZI I ARTYKUŁÓW BHP ELŻBIETA BALCERZAK 09-500 Gostynin ul.

Gostynin, dnia: 05.11.2013r. FIRMA HANDLOWA TYTAN HURTOWNIA NARZĘDZI I ARTYKUŁÓW BHP ELŻBIETA BALCERZAK 09-500 Gostynin ul. FIRMA HANDLOWA TYTAN HURTOWNIA NARZĘDZI I ARTYKUŁÓW BHP ELŻBIETA BALCERZAK 09-500 Gostynin ul. Kutnowska 74a Gostynin, dnia: 05.11.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 233 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo