ZAPYTANIE OFERTOWE (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Ministerstwo Środowiska zaprasza do przesyłania ofert na świadczenie usług konsultingowych (doradczych) z zakresu wdrażania zarządzania procesowego w Ministerstwie Środowiska. Zamawiający: Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/ Warszawa Osoba upoważniona do kontaktów: Adrianna Rotuska-Hryniów, Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego fax: (+48 22) , I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultingowych (doradczych) w zakresie zarządzania procesowego w Ministerstwie Środowiska, a w szczególności wsparcie w przejściu od fazy planowania do praktycznego wdrażania zarządzania procesowego w Ministerstwie Środowiska. Do zadań eksperta należeć będzie w szczególności: a) Doradztwo w zakresie zaplanowania działań niezbędnych do wdrożenia zarządzania procesowego w resorcie m.in. przygotowanie pisemnej analizy/opinii/wkładów do dokumentów (m.in. opracowań, strategii, założeń, wytycznych) pod kątem merytorycznym powstających w ramach działań Komitetu Sterującego ds. podejścia procesowego w Ministerstwie Środowiska, wparcie w przeprowadzeniu pilotowego przeglądu procesów i stworzeniu planu przeglądu procesów (road map) b) Doradztwo w zakresie usprawniania procesów przygotowanie wkładów/analiz niezbędnych do opracowania założeń usprawniania procesów biznesowych w resorcie, m.in. w zakresie definiowania mierników poszczególnych procesów, rozwiązań z zakresu monitorowania procesów; c) Doradztwo w zakresie wyboru narzędzia informatycznego m.in. przeprowadzenie analizy potrzeb MŚ i wskazanie funkcjonalności narzędzia, wsparcie w przygotowaniu specyfikacji biznesowej i technicznej oraz innych dokumentów niezbędnych do wyboru wykonawcy, opiniowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla poszczególnych zadań (opis przedmiotu zamówienia, dobór pozacenowych kryteriów oceny), pisemne opiniowanie i analiza złożonych ofert w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego; d) Udział w spotkaniach, w roli konsultanta (przewiduje się ok. 2-3 spotkania w miesiącu, w zależności od etapu prac i potrzeb), w tym spotkania z Komitetem Sterującym oraz przedstawianie mu prezentacji. Wymagana będzie dostępność telefoniczna i mailowa w dni robocze w godzinach 8:00 17:00. Efektem pracy eksperta, będą raporty cząstkowe składane raz na miesiąc (do 5 dnia kolejnego miesiąca) ze zrealizowanych zadań oraz raport końcowy. II. Termin wykonania zamówienia: Świadczenie usług konsultingowych (doradczych) przez eksperta obejmie okres od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2016 r.

2 III. Warunki udziału w postępowaniu (np. szczególne uprawnienia, wymagana wiedza i doświadczenie): Wymagane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje oferenta (wymagania minimalne): Posiada lub dysponuje specjalistą, posiadającym min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania procesami biznesowymi, w okresie ostatnich 8 lat. Prosimy o przedstawienie doświadczenia w formie krótkiego opisu zadań i zakresu świadczonych usług zawierające: nazwę odbiorcy, czas trwania projektu, rolę pełnioną przez oferenta w przedsięwzięciu, zakres udzielonej usługi, czas świadczenia usługi, rodzaje i formy zaangażowania i wsparcia. Oferty nie spełniające warunków minimalnych nie będą rozpatrywanie. Wymagania dodatkowe: Oferent posiada lub dysponuje specjalistą posiadającym ugruntowaną pozycję zawodową w zakresie zarządzania procesami biznesowymi, potwierdzoną autorskimi artykułami w prasie branżowej (linki do artykułów, skany), opublikowanymi w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert Oferent posiada lub dysponuje specjalistą posiadającym doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/zajęć dydaktycznych (załączone do oferty materiały szkoleniowe i inne dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie); Oferent posiada doświadczenie we współpracy z administracją publiczną, potwierdzone referencjami; Oferent posiada lub dysponuje specjalistą posiadającym certyfikat potwierdzający znajomość BPMN 2.0 OCEB 2 Business Intermediate, OCEB 2 Business Fundamental, certyfikat wydany przez Instytut Badań Systemowych PAN. IV. Wymagania dotyczące oferty. 1. Informacje, jakie Wykonawca musi uwzględnić w ofercie: a) przedstawienie propozycji cenowej w powyższym zakresie uwzględniającej następujące elementy: Liczba godzin przeznaczona na świadczenie usług podana w zapytaniu Cena netto (za 1 godzinę świadczonych usług konsultingowych) Cena brutto (za 1 godzinę świadczonych usług konsultingowych) Cena netto dla podanej liczby godzin w zapytaniu Cena brutto dla podanej liczby godzin w zapytaniu 100 h b) CV zawierające informację o wymaganym doświadczeniu minimalnym oraz dodatkowym, wraz z załączonymi wymaganymi skanami, linkami; c) Skany referencji potwierdzających posiadanie doświadczenia we współpracy z administracją; d) Skan wymaganych certyfikatów.

3 2. Forma i termin w jakim ma być złożona oferta Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: do dnia 4 września 2015 r. V. Kryteria oceny ofert, ich wagi i sposób dokonywania oceny Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: Lp. Kryterium Waga 1. Cena brutto 60 % 2 Doświadczenie Wykonawcy 40% RAZEM 100 % 1. Proponowana cena za świadczenie usług konsultingowych (stawka godzinowa) 60% oceny Maksymalną liczbę punktów (60) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za realizację zamówienia. Pozostali wykonawcy otrzymają liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem: P - liczba punktów przyznanych wykonawcy za cenę: C P N [60] COB gdzie: C N najniższa zaoferowana cena brutto, C OB cena brutto oferty badanej Punkty zostaną zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku. 2. Doświadczenie zawodowe 40% oceny, w tym: posiadanie ugruntowanej pozycji zawodowej w zakresie zarządzania procesami biznesowymi, potwierdzoną autorskimi artykułami w prasie branżowej (linki do artykułów, skany), opublikowanymi w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert 5 pkt. posiadanie doświadczenia w prowadzeniu szkoleń/zajęć dydaktycznych z zakresu zarządzania procesowego (załączone do oferty materiały szkoleniowe i inne dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie) 0-10 pkt: o doświadczenie 3-4 lata 5 pkt. o doświadczenie 5 lat i więcej 10 pkt. Posiadanie lub dysponowanie specjalistą posiadającym doświadczenie we współpracy z administracją publiczną potwierdzone referencjami 0-15 pkt: o przedstawienie 1 referencji 5 pkt. o przedstawienie 2 referencji 10 pkt.

4 o przedstawienie 3 i więcej referencji 15 pkt. Posiada lub dysponuje specjalistą posiadającym Certyfikat potwierdzający znajomość BPMN 2.0 OCEB 2 Business Intermediate, OCEB 2 Business Fundamental, Certyfikat wydany przez Instytut Badań Systemowych PAN 10 pkt. Maksymalną możliwą końcową oceną oferty jest 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu punktów przyznanych za poszczególne kryteria uzyska najwyższą liczbę punktów. VI. Informacje dodatkowe 1. Ministerstwo Środowiska otrzymało certyfikat Zarządzania Środowiskowego, zgodny z rozporządzeniem EMAS, w oparciu o Politykę Środowiskową, zatwierdzoną przez Ministra Środowiska. W związku z tym, zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z treścią Polityki Środowiskowej dostępną na stronie MŚ (http://www.mos.gov.pl/kategoria/4214_emas_w_ms/). Ekspert zobowiązany będzie oświadczyć przy podpisywaniu umowy, że zapoznał się z Polityką Środowiskową zamawiającego i że jest świadomy znaczenia zgodności z Polityką przy realizacji postanowień umowy. 2. Wykonawca wypełnia pole dotyczące ceny, zgodnie ze stanem na dzień składania oferty. 3. Zamawiający może zorganizować spotkanie z wybranymi ekspertami w celu doprecyzowania oferty. 4. Zamawiający po otrzymaniu zgłoszeń dokona wyboru oferty, a następnie skontaktuje się z wybranym ekspertem w celu podpisania umowy. 5. Wskazany w zamówieniu zakres świadczenia usług konsultingowych może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od stanu zaawansowania prac. 6. Od ekspertów oczekujemy dyspozycyjności (możliwość nawiązania kontaktu telefonicznego i/lub mailowego w dni robocze w godz. Od 8:00 do 17:00, stawienie się na spotkanie w siedzibie zamawiającego w terminie dogodnym dla obu stron, nie dłuższym niż 2 dni robocze od zaistniałej potrzeby). 7. W przypadku podpisania umowy z ekspertem, wynagrodzenie będzie płatne w ratach miesięcznych, po wykonaniu usług przeznaczonych do realizacji w danym miesiącu, w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku oraz po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. 8. Ekspert poniesie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 9. W przypadku jakichkolwiek pytań informacji udziela Pani Adrianna Rotuska-Hryniów ( tel. (22) Powyższe zapytanie jest jedynie zapytaniem ofertowym, a nie zamówieniem. Zapytanie ofertowe nie jest również ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie wywołuje określonych w nim skutków prawnych.

5

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13 Białystok, 08.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014 dotyczące świadczenia usług doradczych z zakresu e-biznesu, opracowania długoterminowej strategii marketingowej orazsocial Media Marketing w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. II Przedmiot, cel i charakter prawny zamówienia

Zapytanie ofertowe. II Przedmiot, cel i charakter prawny zamówienia Zapytanie ofertowe I Zamawiający Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Ul. Kościelna 21 60-536 Poznań Telefon: 61 665 76 70 Fax: 61 665 76 71 e-mail: info@paip.pl Poznański Akademicki Inkubator

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych ul. Pawia 55,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółowy opis zamówienia I. Przedmiot zamówienia Zamówienie obejmuje przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla maksymalnie 20 pracowników Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 15.03.2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty, której celem będzie wyłonienie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia szkoleń oraz usług doradczych powiązanych ze szkoleniami w ramach projektu Pod jednym dachem z innowacją

Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia szkoleń oraz usług doradczych powiązanych ze szkoleniami w ramach projektu Pod jednym dachem z innowacją Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia szkoleń oraz usług doradczych powiązanych ze szkoleniami w ramach projektu Pod jednym dachem z innowacją Opole, dnia 23 czerwca 2014 r. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 9J(kwietnia 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 9J(kwietnia 2015 r. Warszawa, dnia 9J(kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Rządowe Centrum Legislacji (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Przygotowanie i wykonanie analizy bezpieczeństwa kodu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr ZO/ /2013

Zapytanie ofertowe Nr ZO/ /2013 Katowice, dnia 23.12.2013 r. Zamawiający: Secus Asset Management S.A. ul. Paderewskiego 32c 40-282 Katowice Tel. +48 32 352 00 13 Fax +48 32 352 00 14 Adres e-mail: kontakt@secus.pl Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Urząd Transportu Kolejowego al. Jerozolimskie 134 02 305 Warszawa Warszawa, dnia 1 czerwca 2015 r. Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur przez BPC - Online Sp. z o.o. W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o ogólnie obowiązujące normy prawne.

Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o ogólnie obowiązujące normy prawne. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o konkursie na Brokera Ubezpieczeniowego REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARWOLINIE ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Oferty prosimy składać na adres anna.witula@nfosigw.gov.pl do dnia 30 kwietnia 2015 r. ZAŁOŻENIA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. Oferty prosimy składać na adres anna.witula@nfosigw.gov.pl do dnia 30 kwietnia 2015 r. ZAŁOŻENIA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników NFOŚiGW na temat: Mobbing i dyskryminacja

Bardziej szczegółowo

(POKL.04.01.01-00-238/11) I.

(POKL.04.01.01-00-238/11) I. Toruń, 17 stycznia 2013 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 1/GRA/238/2013 na usługę: Tłumaczenia pisemne i ustne w ramach projektu PI-PWP Gra w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr ZO/1/01/2015

Zapytanie ofertowe Nr ZO/1/01/2015 Toruń, dn. 23.01.2015 r. Zamawiający: Telekomunikacja Gminna S.A. ul. Żeglarska 10/14 87-100 Toruń tel. +48 608 499 171 Adres e-mail: projekt@opus-klaster.pl Strona internetowa: www.opus-klaster.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015. Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku na rynku rosyjskim, tureckim i niemieckim

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015. Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku na rynku rosyjskim, tureckim i niemieckim Warszawa, 25.03.2015r. "POLCHIP" Sp. z o. o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 KRS 0000106226 REGON 011133557 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015 I. Przedmiot zamówienia Doradztwo w zakresie opracowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 28 maja 2014 r. SO-225-3/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Poznań, dnia 28 maja 2014 r. SO-225-3/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Poznań, dnia 28 maja 2014 r. SO-225-3/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu z siedzibą przy ul. Św. Marcin 46/50, 61-807 Poznań informuje, że prowadzi

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: przeprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie, uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ryn, dnia 16.06.2010 roku Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11-520 Ryn, ul. Świerczewskiego 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przedmiotu zamówienia: PRZEPROWADZENIE I ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Podmiot musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług audytu organizacyjnego i audytu społecznego.

Podmiot musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług audytu organizacyjnego i audytu społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Niniejszym zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie audytu organizacyjnego i audytu społecznego, które są częścią projektu Wdrożenie zielonego marketingu w firmie Advert Ant. Studio

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTW)

Człowiek najlepsza inwestycja PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTW) Vivid Consulting Sp. z o. o. ul. Plac Solny 14/3 50-062 Wrocław Biuro projektu EKO kwalifikacje! : ul. Skromna 5 20-704 Lublin ( część opisowa ) Lublin, 07.05.2015 r. PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego GOZ-353-1-5/13 Warszawa, dnia 13 sierpnia 013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego w PIP W związku z zamieszczeniem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo